Business English. Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations. Magazine. dodatek do dwumiesięcznika Business English Magazine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business English. Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations. Magazine. dodatek do dwumiesięcznika Business English Magazine"

Transkrypt

1 dodatek do dwumiesięcznika Business English Magazine Język Angielski Biznesowy Business English Magazine Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations

2 Business English Magazine Language Guide Dear Readers, Did your boss whitewash his latest attempts 1 to astroturf your company s product, dogfooding it to Tom, Dick and Harry 2, all the while forgetting that most of your equity 3 is actually based on ghost assets at best? If you got that last sentence, kudos 4. Your understanding of corporate lingo 5 is impeccable 6! Unfortunately, most folks 7 aren t quite there yet. Worse still, corporate bigwigs 8 often conceal 9 pretty simple ideas behind complex 10 -sounding words and phrases to make themselves appear more business savvy 11. Enter 12 the newest edition of BEM pocket business-language guides 13, where we try our best to help you trudge through 14 all the pompous 15 corporate jargon 16 to get to the point... No matter how simple or down to earth 17 it may actually be, once it s sufficiently 18 explained in plain old 19 English! 1 attempt əˈtempt próba 2 Tom, Dick and Harry tɒm dɪk ənd ˈhæri tu: pierwszy lepszy, dowolna osoba prosto z ulicy 3 equity ˈekwəti wartość majątku 4 kudos ˈkjuːdɒs gratulacje (pot.) 5 lingo ˈlɪŋɡəʊ język, gwara (pot.) 6 impeccable ɪmˈpekəbl znakomity 7 folks fəʊks ludzie 8 bigwig ˈbɪɡwɪɡ gruba ryba, wielka szycha 9 to conceal tə kənˈsiːl schować 10 complex ˈkɒmpleks skomplikowany 11 X savvy ˈsævi obeznany z X, mający smykałkę w X 12 enter... ˈentə(r) oto..., witamy guide ɡaɪd przewodnik 14 to trudge through sth tə trʌdʒ θruː ˈsʌmθɪŋ brnąć przez coś 15 pompous ˈpɒmpəs pompatyczny 16 jargon ˈdʒɑːɡən żargon 17 down to earth daʊn tə ɜːθ przyziemny 18 sufficiently səˈfɪʃntli wystarczająco 19 plain old X pleɪn əʊld stary, dobry X, zwyczajny X Kieszonkowy poradnik biznesowo-językowy jest bezpłatnym dodatkiem do Business English Magazine nr 42/2014. Opracowanie: Daria Frączek Zdjęcie na okładce: Monkeybusiness Colorful Media ul. Lednicka 23, Poznań tel ,

3 (the) Fed ðə fed the central banking system in the US, providing supervisory, regulatory and financial services. 4-eye principle fɔː(r) aɪ ˈprɪnsəpl a notion that at least two people have to be present at important decisions, e.g. at the bank account əˈkaʊnt where you keep your money in the bank. Rezerwa Federalna (USA, pot.) zasada 4 oczu (np. w banku przy podejmowaniu ważnych decyzji, gdzie musza być obecne min. 2 osoby) konto accounts payable (AP) əˈkaʊnts ˈpeɪəbl ˌeɪ ˈpiː all of the money that a company has to pay for goods and services; a liability account in the general ledger zobowiązania tytułem dostaw i usług accounts receivable (AR) əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl ˌeɪ ˈɑː(r) all of the money that the company s customers owe it for buying that company s product or using its services on credit należności actionable ˈækʃənəbl that which is useful or can be used for a certain action or purpose adhocracy ˌædˈhɒkrəsi a philosophy and type of management in which the company constantly evolves and changes to adapt to new conditions on the market zaskarżalny (prawo), przydatny (np. insight - przydatny wgląd, informacja na podstawie której można podejmować działania) przyzwyczajenie do działania w warunkach zmiennego rynku, filozofia elastyczności spółki advanced ship(ping) notice (ASN) ədˈvɑːnst ˈʃɪpɪŋ ˈnəʊtɪs ˌeɪ es ˈen a document that tells exactly what is going to be delivered to a company or person wyprzedzające zawiadomienie o (nadchodzącej) wysyłce affiliate əˈfɪliət an organisation that is part of another organisation is its partner oddział, filia BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 3

4 aftermarket (adj.) ˌɑːftə(r)ˈmɑːkɪt that which has been used or lived in before pochodzący z rynku wtórnego; używany angel investor ˈeɪndʒl ɪnˈvestə(r) a wealthy person who provides business startups with capital, usually in exchange for convertible debt or ownership equity. anioł inwestycyjny, anioł biznesu appreciative inquiry (AI) əˈpriːʃətɪv ɪnˈkwaɪəri ˌeɪ ˈaɪ a method for studying and changing social systems involving the analysis of existing strong points, followed by a design of a desired future state analiza pozytywów assets ˈæsets valuable items, properties or anything of material value majątek, aktywa, środki astroturfing ˌæstrəʊˈtɜːfɪŋ a (negatively viewed) marketing tactic whereby company creates artificial buzz or positive marketing by using fake Internet nicknames in forums, instant messaging services, social networks etc. attorney-at-law əˈtɜːni ət lɔː lawyer prawnik sianie sztucznej trawy, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy (organizacji, kraju itp.) poprzez umieszczanie sztucznych komentarzy pozytywnych przez osoby, podszywające się pod zwykłych klientów firmy bank identifying code (BIC) bæŋk aɪˈdentɪfaɪɪŋ kəʊd ˌbiː aɪ ˈsiː a letter code that identifies a bank in international money transfers kod bankowy BIC barter economy ˈbɑːtə(r) ɪˈkɒnəmi an economy in which there is no commonly accepted currency gospodarka barterowa Basel III ˈbæːzl θriː a global, voluntary regulatory standard on bank capital adequacy, stress testing and market liquidity risk Bazylea III (spis regulacji unijnych) baseline (adj.) ˈbeɪslaɪn used as a reference point when making comparisons bazowy, normatywny 4 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

5 bespoke (adj.) bɪˈspəʊk made specially, according to the needs of an individual customer wykonany na zamówienie Big 4/Final 4 bɪg fɔː(r) ˈfaɪnl fɔː(r) a name given to the four biggest and most well-known bookkeeping and financial services companies. These are: Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst&Young and PriceWaterhouseCoopers bill of materials (BoM) bɪl əv məˈtɪəriəlz ˌbiː əʊ ˈem a list containing quantities of the raw materials and components needed to manufacture an end product zestawienie materiałowe body corporate ˈbɒdi ˈkɔːpərət another name for a juristic person boilerplate clauses ˈbɔɪləpleɪt klɔːzɪz a list of terms with descriptions used in legal documents brand brænd an easily recognizable product or company name osoba prawna standardowe formułki w umowie marka (produktu) brand awareness brænd əˈweənəs the extent to which a brand is recognized by potential customers rozpoznawalność produktu/marki brand marketing brænd ˈmɑːkɪtɪŋ the process of developing and managing a brand marketing produktu/marki brand recognition brænd ˌrekəɡˈnɪʃn the extent to which a brand is recognized by potential customers rozpoznawanie marki build, lease, operate, transfer (BLOT) bɪld liːs ˈɒpəreɪt trænsˈfɜː(r) ˌbiː el əʊ ˈtiː a financing arrangement in which a developer is granted a concession to design and build a facility, then sells it to a partner in the public or private sector, leases it back to operate and, after the expiry of the lease, transfers it to the partner at an agreed price system wykonania usługi/produktu w trybie buduj, wynajmij, obsługuj, przekaż BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 5

6 build, own, operate (BOO) bɪld əʊn ˈɒpəreɪt ˌbiː əʊ ˈəʊ a financing arrangement in which a developer is granted a concession to design and build a facility, and then owns and operates it system wykonania usługi/produktu w trybie buduj, posiadaj, obsługuj build, own, operate, transfer (BOOT) built-in obsolescence bɪld əʊn ˈɒpəreɪt trænsˈfɜː(r) ˌbiː əʊ əʊ ˈtiː bɪlt ɪn ˌɒbsəˈlesns a financing arrangement in which a developer is granted a concession to design and build a facility, owns and operates it for a specified period, after which it is transferred to a partner in the public or private sector at an agreed price the same as planned obsolescence business angel ˈbɪznəs ˈeɪndʒl the same as angel investor (EU) business continuity plan (BCP), business process contingency plan (BPCP) business impact analysis (BIA) ˈbɪznəs ˌkɒntɪˈnjuːəti plæn ˌbiː siː ˈpiː ˈbɪznəs ˈprəʊses kənˈtɪndʒənsi plæn ˌbiː piː siː ˈpiː ˈbɪznəs ˈɪmpækt əˈnæləsɪs ˌbiː aɪ ˈeɪ the same as DRP provides information on the consequences of disruptions to any part of the business and possible recovery tactics business plan ˈbɪznəs plæn a specific, detailed plan to develop and operate a business system wykonania usługi/produktu w trybie buduj, posiadaj, obsługuj, przekaż zaplanowana żywotność, zakładana użyteczność produktu anioł biznesu plan ciągłości działania spółki analiza wpływu na działalność biznes plan business process management (BPM) ˈbɪznəs ˈprəʊses ˈmænɪdʒmənt ˌbiː piː ˈem an approach concentrated on improving business processes in order to provide the most customer oriented results zarządzanie procesami biznesowymi business-tobusiness (B2B) ˈbɪznəs tuː ˈbɪznəs ˌbiː tuː ˈbiː providing products or services for other businesses buzzword ˈbʌzwɜːd a very popular word or phrase relacje biznesowe między spółkami; klasyczny e-biznes modne słówko 6 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

7 cap-and-trade (system) kæp ənd treɪd ˈsɪstəm a system for managing pollution in which companies are issued tradeable credits for the emission of pollutants system pułapu emisji i handlu kredytami/emisjami CO; handel emisjami zanieczyszczeń capital expenditure (CAPEX) ˈkæpɪtl ɪkˈspendɪtʃə(r) ˈkæpəks capital invested to create future profits capitalization ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃn including the cost of goods in the price of those goods capitulation kəˌpɪtʃuˈleɪʃn withdrawal or resignation from an investment cash-on-cash rate of return kæʃ ɒn kæʃ reɪt əv rɪˈtɜːn a way to measure investment performance by comparing the initial investment to the potential cash the investment may produce nakłady inwestycyjne kapitalizacja kapitulacja/ wycofanie się z inwestycji (szczególnie wysokiego ryzyka) stopa zwrotu z kapitału przed opodatkowaniem cause and effect diagram kɔːz ənd ɪˈfekt ˈdaɪəɡræm the same as fishbone diagram diagram przyczyn i skutków change log tʃeɪndʒ lɒg a record of changes made dziennik zmian, zapis zmian channel partner ˈtʃænl ˈpɑːtnə(r) a company that partners a manufacturer to market their products, services, or technologies partner sprzedaży pośredniej charge back, chargeback tʃɑːdʒ bæk ˈtʃɑːdʒbæk a procedure whereby a bank recovers erroneously transferred funds from an account they were transferred to by a mistake wycofanie nadpłaty lub błędnego zaksięgowania chart tʃɑːt graphic representation of data wykres, schemat chart of accounts (CoA) tʃɑːt əv əˈkaʊnts ˌsiː əʊ ˈeɪ a list of the accounts used to define each class of items for which money is spent or received plan kont Chief Executive Officer (CEO) tʃiːf ɪɡˈzekjətɪv ˈɒfɪsə(r) ˌsiː iː ˈəʊ a person in charge of a company Dyrektor Naczelny BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 7

8 Chief Financial Officer (CFO) Chief Operative Officer (COO) tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsə(r) ˌsiː ef ˈəʊ tʃiːf ˈɒpərətɪv ˈɒfɪsə(r) ˌsiː əʊ ˈəʊ a person that is in charge of a company s finances the person that oversees the day-to-day running of a company Dyrektor Finansowy Dyrektor ds. Operacyjnych Chinese Wall ˌtʃaɪˈniːz wɔːl a barrier to prevent exchange of information between organisations or their separate parts clean desk policy (CDP) cloud computing kliːn desk ˈpɒləsi ˌsiː diː ˈpiː klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ a rule to secure all essential data from being accessed by unauthorized parties a system for storing information or running applications to be accessed remotely cloudsourcing ˈklaʊdsɔːsɪŋ a system in which specialized cloud products and services are provided by one or more cloud service providers commercial off-the-shelf (COTS) (adj.) kəˈmɜːʃl ɒf ðə ʃelf kɒts ˌsiː əʊ tiː ˈes goods available in the commercial marketplace compensation ˌkɒmpenˈseɪʃn remuneration received for specific work done competitive intelligence (CI) kəmˈpetətɪv ɪnˈtelɪdʒəns ˌsiː ˈaɪ gathering and analyzing information about products, customers, competitors, and the environment to support making strategic decisions chiński mur (blokada w przepływie informacji lub danych między organizacjami, najczęściej sztuczna) zasada czystego biurka/i ekranu (reguła, w myśl której pracownicy muszą dbać o zabezpieczenie poufnych danych osobowych przed jakimkolwiek dostępem osób trzecich po pracy, np. przez ekipy sprzątające biuro) przetwarzanie/ przechowywanie zdalne danych; praca w chmurze dostarczanie usług dla firm za pośrednictwem chmury ogólnodostępny, do zastosowań cywilnych (bez poufnych danych) wynagrodzenie (za pracę), rekompensata/ odszkodowanie wywiad konkurencyjny, wywiad gospodarczy 8 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

9 contiguous United States (CONUS) contract delivery date (CDD) core competency kənˈtɪɡjuəs juˈnaɪtɪd steɪts ˈkəʊnəs ˈkɒntrækt dɪˈlɪvəri deɪt ˌsiː diː ˈdiː kɔː(r) ˈkɒmpɪtənsi the 48 states that are south of Canada and north of Mexico the date of delivery specified in a contract an essential skill or ability 48 amerykańskich stanów zlokalizowanych na południe od Kanady, a na północ od Meksyku termin złożenia/ finalizacji kontraktu kluczowa umiejętność/ kompetencja corporate ˈkɔːpərət əˈkaʊnt a business account klient korporacyjny account corporate body ˈkɔːpərət ˈbɒdi another name for a juristic person osoba prawna corporate social responsibility (CSR) ˈkɔːpərət ˈsəʊʃl rɪˌspɒnsəˈbɪləti ˌsiː es ˈɑː(r) a self-regulating system to assure a company s compliance with norms and ethical standards społeczna odpowiedzialność w biznesie corporateowned, personally enabled (COPE) ˈkɔːpərət əʊnd ˈpɜːsənəli ɪˈneɪbld kəʊp ˌsiː əʊ piː ˈiː providing IT and electronic equipment to be used by employees zakup urządzeń komputerowych i informatycznych przez firmę do użytkowania własnego pracowników, zapewnianie sprzętu informatycznego pracownikom co-selling kəʊ selɪŋ selling by channel partners sprzedaż wiązana cost management cost-benefit analysis (CBA) kɒst ˈmænɪdʒmənt kɒst ˈbenɪfɪt əˈnæləsɪs ˌsiː biː ˈeɪ planning and controlling costs an analysis that shows if a project will cost more money than it eventually brings in cross-selling krɒs selɪŋ selling a new or different product to an existing customer zarządzanie kosztami analiza (porównawcza) kosztów do korzyści sprzedaż krzyżowa C-suite siː swiːt a company s top management wszyscy dyrektorowie spółki, szczebel nadzorczy firmy BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 9

10 customer experience management (CEM) ˈkʌstəmə(r) ɪkˈspɪəriəns ˈmænɪdʒmənt ˌsiː iː ˈem a strategy to focus the operations and processes around the needs of customers zarządzanie doświadczeniem klienta customer-tocustomer (C2C) ˈkʌstəmə(r) tuː ˈkʌstəmə(r) ˌsiː tuː ˈsiː an environment facilitating exchange between customers dashboard ˈdæʃbɔːd a graphic representation of the current status and historical trends of an organisation s key performance indicators relacje biznesowe między osobami prywatnymi (np. aukcje internetowe) panel strategiczny/ panel dokonań data points ˈdeɪtə pɔɪnts a unit of information punkty danych, dane szczegółowe debt leverage det ˈliːvərɪdʒ paying for debts and liabilities using a financial leverage mechanism (using partially borrowed money) decision tree dɪˈsɪʒn triː a decision support tool that uses a tree-like graph or model of decisions and their possible consequences wspomagane finansowanie zobowiązań drzewo decyzyjne digital rights management (DRM) ˈdɪdʒɪtl raɪts ˈmænɪdʒmənt ˌdiː ɑː(r) ˈem an electronic encryption or security measure that prevents copying or distributing media (or files) illegally zarządzanie prawami cyfrowymi disaster recovery plan (DRP) dɪˈzɑːstə(r) rɪˈkʌvəri plæn ˌdiː ɑː(r) ˈpiː procedures to recover and protect a business in case of a disaster plan działań odtworzeniowych discrete manufacturing dɪˈskriːt ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ the production of specific items produkcja jednostkowa/ prototypowa disruptive innovation dɪsˈrʌptɪv ˌɪnəˈveɪʃn a new product or way of thinking that makes previous generations of a product useless or obsolete przełomowa/ radykalna innowacja dividend discount model (DDM) ˈdɪvɪdend ˈdɪskaʊnt ˈmɒdl ˌdiː diː ˈem a method of valuing stock price based on the sum of its future dividend model zdyskontowanych dywidend 10 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

11 dogfood (noun, verb) driver-based planning ˈdɒɡfuːd ˈdraɪvə(r) beɪst ˈplænɪŋ use by a company of their own products to promote them planning financial results based on key business drivers due diligence djuː ˈdɪlɪdʒəns acting with a certain ammount of care; the examination of a business or person before signing a contract promowanie/ lansowanie własnego produktu poprzez samodzielne kupowanie/użycie go w praktyce (np. Steve Jobs z iphone em) planowanie uwzględniające czynniki wpływające/ napedzające (dany rynek) należyta staranność; kompleksowy raport ekonomicznofinansowy dynamic pricing daɪˈnæmɪk ˈpraɪsɪŋ pricing based on current market requirements wycena dynamiczna, dynamiczne ustalanie cen earnings before interests and taxes (EBIT) ˈɜːnɪŋz ˌiː bɪˈfɔː(r) ˈɪntrəst ənd tæksɪz biː aɪ ˈtiː all of the money that a company makes from selling its goods, providing its services or investing its money zysk przed uwzględnieniem odesetek i podatków (EBIT) earnings season ˈɜːnɪŋz ˈsiːzn the four times per year when companies announce their quarterly earnings okres zarobkowy/ dochodowy (w roku fiskalnym) electric grid ɪˈlektrɪk grɪd a network for delivering electricity elevator pitch ˈelɪveɪtə(r) pɪtʃ a very short presentation of an idea that can be used to convince someone important to do something, fund something etc. (often given during a short elevator ride) emerging iˈmɜːdʒɪŋ in the process of development employee assistance program (EAP) ɪmˈplɔɪiː əˈsɪstəns ˈprəʊɡræm ˌiː eɪ ˈpiː a system to help employees deal with personal problems that could impact on their work performance sieć energetyczna krótka gadka sprzedażowa (którą można zachęcić kogoś do czegoś w trakcie przysłowiowej przejażdżki windą) rozwijający się (np. kraj) program wsparcia pracowniczego BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 11

12 employee life cycle end-of-life (EOL) (adj.) enterprise resource planning (ERP) ɪmˈplɔɪiː laɪf ˈsaɪkl end əv laɪf iː əʊ ˈel ˈentəpraɪz rɪˈsɔːs ˈplænɪŋ ˌiː ɑː(r) ˈpiː a model to identify stages of an employee s career within a company the final stages of a product s existence a process of managing an enterprise s operational resources (cały) okres zatrudnienia pracownika (w danej firmie) związany z końcem okresu życia produktu i wycofaniem go z produkcji/ sprzedaży planowanie zasobów przedsiębiorstwa entity ˈentəti another name for a juristic person osoba prawna entityrelationship model(ling) (ERM) ˈentəti rɪˈleɪʃnʃɪp ˈmɒdəlɪŋ ˌiː ɑː(r) ˈem a model for describing data and business processes and the relations between them sposób odwzorowania powiązań logicznych elementów systemu (np. w bazie danych) exchange rate (ER) ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt ˌiː ˈɑː(r) the rate of currency conversion kurs walutowy exchange rate mechanism (ERM) ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt ˈmekənɪz(ə)m ˌiː ɑː(r) ˈem a system intended to reduce exchange rate variability and achieve monetary stability in Europe mechanizm korelacji kursów walutowych exemplary damage ɪɡˈzempləri ˈdæmɪdʒ damages requested/ awarded in a lawsuit where a defendant s wilful acts were malicious, violent, oppressive, fraudulent, wanton, or grossly reckless odszkodowanie retorsyjne extension ɪkˈstenʃn postponing the date to which credit is due fast clear down fɑːst klɪə(r) daʊn a caller who hangs up upon hearing a delay notice Federal Reserve (FR) ˈfedərəl rɪˈzɜːv ˌef ˈɑː(r) see the Fed wydłużenie spłaty (kredytu) klient, który odkłada słuchawkę w momencie usłyszenia sygnału zajęte (w telemarketingu) Rezerwa Federalna (USA) 12 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

13 fever chart ˈfiːvə(r) tʃɑːt the chart of stock exchange tendencies; a constantly changing chart Financial Accounting Standards Board (FASB) financial consolidation faɪˈnænʃl əˈkaʊntɪŋ ˈstændədz bɔːd ˌef eɪ es ˈbiː faɪˈnænʃl kənˌsɒlɪˈdeɪʃn a government body that oversees bookkeeping norms and standards in the US merging of smaller companies into bigger ones wykres tendencji (np. rynkowych, giełdowych itp.); wykres, ulegający ciągłym chaotycznym zmianom Rada ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (RSRF, USA) konsolidacja kapitału/finansowa Financial Services Authority (FSA) faɪˈnænʃl ˈsɜːvɪsɪz ɔːˈθɒrəti ˌef es ˈeɪ a body regulating the activities of financial service providers Urząd Regulacji Rynków Finansowych (USA) first pick availability (FPA) fɜːst pɪk əˌveɪləˈbɪləti ˌef piː ˈeɪ the right to choose a product, service or stock of a company before any other traders or customers dostępność priorytetowa, gwarantowana dostępność na półce fiscal ˈfɪskl that which has to do with taxation over a specific period of time fiskalny fiscal quarter ˈfɪskl ˈkwɔːtə(r) three months of a fiscal year kwartał fiskalny fiscal year ˈfɪskl jɪə(r) a fixed 12-month period over which all income obtained within that time is taxed rok fiskalny, rok podatkowy fishbone diagram ˈfɪʃbəʊn ˈdaɪəɡræm a cause-and-effect diagram diagram przyczyn i skutków Food and Drug Administration (FDA) fuːd ənd drʌɡ ədˌmɪnɪˈstreɪʃnˌef diː ˈeɪ the agency responsible for the regulation and supervision of food safety, tobacco products, dietary supplements, prescription and OTC drugs Agencja do spraw Żywności i Leków (USA) Fortune 500 ˈfɔːtʃuːn faɪv ˈhʌndrəd the list of the top 500 companies published by Fortune magazine lista 500 najlepszych firm wg. magazynu Fortune BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 13

14 four-eyes principle fɔː(r) aɪ ˈprɪnsəpl the same as 4-eye principle zasada 4 oczu (np. w banku przy podejmowaniu ważnych decyzji, gdzie musza być obecne min. 2 osoby) freemium ˈfriːmɪəm a strategy where a service is provided free of charge but charges are requested for additional functionality front running frʌnt ˈrʌnɪŋ the illegal practice of executing orders on the stock market while taking advantage of privileged information usługa typu freemium (bazowa wersja usługi jest dostarczana za darmo, za wersję bardziej rozbudowaną - premium - trzeba dopłacić) front running (wykorzystanie informacji poufnych do składania zleceń na giełdzie) FTSE 100 ( footsie ) ˌef tiː es ˈiː wʌn ˈhʌndrəd ˈfʊtsi a list of the 100 richest companies on the London Stock Exchange lista 100 najbogatszych spółek na giełdzie Londyńskiej general ledger (GL) ˈdʒenrəl ˈledʒə(r) ˌdʒiː ˈel a document where all a company s financial transactions are recorded in chronological order księga główna general ledger reconciliation, AR reconciliation ˈdʒenrəl ˈledʒə(r) ˌrekənsɪliˈeɪʃn ˌeɪ ˈɑː(r) ˌrekənsɪliˈeɪʃn a process in which a company s accounts are balanced in bookkeeping uzgadnianie bilansu księgi głównej ghost assets ɡəʊst ˈæsets fixed assets that are mentioned in GL but do not really exist go big or stay home (go bosh) ɡəʊ bɪg ɔː(r) steɪ həʊm ɡəʊ bɒʃ a phrase meaning you have to commit enough resources for your company to succeed aktywa nierzeczywiste (aktywa uwzględnione w księdze głównej, lecz istniejące jedynie na papierze) działaj lub giń (o odważnym lub ryzykownym posunięciu spółki, które stanowi o jej być lub nie być) 14 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

15 golden handcuffs ˈɡəʊldən ˈhændkʌfs a clause in a very lucrative job contract that makes it impossible to apply for a different job złote kajdanki (finansowa zachęta dla zatrzymania zatrudnienia) golden parachute/ handshake ˈɡəʊldən ˈpærəʃuːt ˈhændʃeɪk a very good severance package in a company, financial support given to someone who is forced to leave or retire early złoty uścisk dłoni/ spadochron (wysoka odprawa dla odchodzącego na wczesną emeryturę lub zmuszonego do odejścia pracownika) good manufacturing process (GMP) ɡʊd ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ ˈprəʊses ˌdʒiː em ˈpiː a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa produkcji go-to-market strategy (GTM strategy) ɡəʊ tə ˈmɑːkɪt ˈstrætədʒi ˌdʒiː tiː ˈem ˈstrætədʒi the tactics a company will use to connect with the target market strategia wejścia na rynek Great Recession ɡreɪt rɪˈseʃn the great 21st century financial crisis Wielki Kryzys (21-go wieku) green-collar job ɡriːn ˈkɒlə(r) dʒɒb a type of job that is related to environmental protection or is designed to fit the quota of green efforts of a company zielone miejsce pracy greenwashing ˈɡriːnwɒʃɪŋ creating a false perception of a company/product as environmentally friendly gross domestic product (GDP) ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɒdʌkt ˌdʒiː diː ˈpiː the market value of all goods and services produced within a country in a year groupthink ˈgruːpθɪŋk a phenomenon that occurs within a group of people, resulting in irrational decision-making sztuczne uekologicznianie czegoś (w celu uczynienia go atrakcyjnym) produkt krajowy brutto (PKB) myślenie grupowe, instynkt stadny (często skutkujący mylnymi decyzjami) halo effect ˈheɪləʊ ɪˈfekt a way of biased thinking in which the overall impression of a person influences the perception of everything concerning that person efekt aureoli (psych.) hardware as service (HaaS) ˈhɑːdweə(r) əz ˈsɜːvɪs ˌeɪtʃ eɪ eɪ ˈes a model in which the service model wynajmu provider monitors and urządzeń lub services hardware on the infrastruktury, client s site w którym traktuje się wynajęte urządzenia jako usługę BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 15

16 high-frequency trading (HFT) haɪ ˈfriːkwənsi ˈtreɪdɪŋ ˌeɪtʃ ef ˈtiː a trading platform that proceses a large number of orders at very fast speeds trading giełdowy wysokiej częstotliwości hot-desking hɒt ˈdeskɪŋ an organisational system in which different workers use a single work station during different time periods human resource management (HRM) ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪdʒmənt ˌeɪtʃ ɑː(r) ˈem a function in organisations designed to maximize employee performance przydzielanie stanowisk roboczych wedle potrzeby (bez wydzielonych biurek dla konkretnych pracowników) zarządzanie zasobami ludzkimi hurdle rate, financial hurdle rate ˈhɜːdl reɪt faɪˈnænʃl ˈhɜːdl reɪt the minimum rate of return on a project or investment stopa graniczna, minimalny dopuszczalny poziom rentowności identity management (IDM) aɪˈdentəti ˈmænɪdʒmənt ˌaɪ diː ˈem associating the rights and restrictions in system access with a particular user s identity zarządzanie tożsamością incidental/ consequential damages ˌɪnsɪˈdentl ˌkɒnsɪˈkwenʃl ˈdæmɪdʒɪz damages that occurred because of the failure of one party to meet an obligation szkody następcze (niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniem negatywne jego skutki) incremental budget ˌɪŋkrəˈmentl ˈbʌdʒɪt budgeting based on the previous period budget and performance results budżet przyrostowy incremental costs ˌɪŋkrəˈmentl kɒsts the change in costs resulting from producing a single unit koszty różnicowe infonomics ˌɪnfəʊˈnɒmɪks a portmanteau of information and economics that describes the modern-age value of information as a commodity ekonomika informacyjna (przemysł traktujący informacje jako produkt i wartość samą w sobie) in-house ɪn haʊs within an organisation wewnątrzzakładowy initial public offering (IPO) ɪˈnɪʃl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ ˌaɪ piː ˈəʊ a company s debut on the stock exchange, when its stock is offered for public trading for the first time pierwsza oferta publiczna (akcji spółki na giełdzie) 16 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

17 insider trading ɪnˈsaɪdə(r) ˈtreɪdɪŋ the act of selling or buying stock of a company by its executive (or someone possessing their knowledge) because he/she has knowledge of possible trends wykorzystywanie informacji poufnych w celu zdobycia korzyści w graniu na giełdzie insourcing ˈɪnsɔːsɪŋ the same as reshoring and the opposite of outsourcing intellectual property (IP) ˌɪntəˈlektʃuəl ˈprɒpəti ˌaɪ ˈpiː a set of ideas, concepts, representations etc. that are owned by someone przeciwieństwo outsourcingu (używanie pracowników samej firmy do wykonania zleceń, które w innym wypadku zostałyby zlecone na zewnątrz) własność intelektualna; idea/ pomysł konkretnego autora lub spółki internal audit (IA) ɪnˈtɜːnl ˈɔːdɪt ˌaɪ ˈeɪ a review of an organisation s own activities audyt wewnętrzny internal rate of return (IRR) ɪnˈtɜːnl reɪt əv rɪˈtɜːn ˌaɪ ɑː(r) ˈɑː(r) a method of judging the profitability of an investment zysk z inwestycji wewnętrznej Internal Revenue Service ɪnˈtɜːnl ˈrevənjuː ˈsɜːvɪs ˌaɪ ɑː(r) ˈes the government agency responsible for tax collection and tax law enforcement Urząd Skarbowy (USA) International Monetary Fund (IMF) ˌɪntəˈnæʃnəl ˈmʌnɪtri fʌnd ˌaɪ em ˈef the international agency responsible for fostering economic stability Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MWF) Internet metering ˈɪntənet ˈmiːtə(r) ɪŋ a type of Internet service provision whereby the ISP charges only on the basis of actual bandwidth usage over time dostawa Internetu w zależności od poziomu obciążenia/ zużycia łącza invoice ˈɪnvɔɪs a document issued by a seller to a buyer, indicating the products/services provided with quantities, and prices faktura BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 17

18 IT chargeback ˌaɪ ˈtiː ˈtʃɑːdʒbæk an allocation of company funds for the IT department s needs expressed in the form of an internal bill obciążenie zwrotne działu informatycznego IT showback (memo-back) ˌaɪ ˈtiː ˈʃəʊbæk ˈmeməʊ bæk an allocation of IT costs presented in the form of a monthly analysis of such costs informacja o kosztach działu informatycznego na podstawie zużycia/faktycznych kosztow w danym miesiącu juristic person ˌdʒʊəˈrɪstɪk ˈpɜːsn a legal entity, such as a company osoba prawna just-in-case manufacturing (JIC manufacturing) dʒʌst ɪn keɪs ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ ˌdʒeɪ aɪ ˈsiː ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ a manufacturing strategy where nothing is produced in advance of the need, but only when needs arise produkcja dodatkowa/ nadwyżkowa, na wszelki wypadek just-in-time manufacturing (JIT manufacturing) dʒʌst ɪn taɪm ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ ˌdʒeɪ aɪ ˈtiː ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ a manufacturing strategy where materials and parts are provided in certain periods of time kaizen ˌkaɪˈzen a practice of continuous improvement of processes in manufacturing, engineering, business management or any process k-business keɪ ˈbɪznəs the industry and science of managing knowledge produkcja na czas, produkcja z usunięciem zbędnych przestojów i składowania części produkcyjnych w celu przyspieszenia procesu/ zmniejszenia nakładów filozofia odchudzonej produkcji, z nastawieniem na maksymalną wydajność i eliminację marnotrawstwa zarządzanie wiedzą keep it simple, stupid! (KISS) kiːp ɪt ˈsɪmplˈ stjuːpɪdˌkeɪ aɪ es ˈes a rule that states that everything should be kept as simple as possible zasada czym prościej, tym lepiej (unikanie zbędnych komplikacji, upraszczanie procesów i zadań) 18 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

19 key performance indicator (KPI) kiː pəˈfɔːməns ˈɪndɪkeɪtə(r) ˌkeɪ piː ˈaɪ one of a set of values that the productivity or performance of a company is measured against kluczowy wskaźnik wydajności large account reseller (LAR) lɑːdʒ əˈkaʊnt riːˈselə(r) ˌel eɪ ˈɑː(r) a firm or an organisation that buys a lot of the same product from a company in order to resell it later hurtownik produktów (innej spółki, np. Microsoftu) lawsuit ˈlɔːsuːt a civil action brought in a court of law in which a party who claims to have incurred loss as a result of a defendant s actions, demands compensation lean management liːn ˈmænɪdʒmənt the same as kaizen legal entity ˈliːɡl ˈentəti another name for a juristic person pozew to samo, co kaizen osoba prawna letter of intent (LOI) ˈletə(r) əv ɪnˈtent ˌel əʊ ˈaɪ a document that proves that a company or organisation is interested in entering a partnership, buying or selling something, participating in an investment opportunity etc. list intencyjny, oświadczenie woli leveraged buyout (LBO) ˈliːvərɪdʒd ˈbaɪaʊt ˌel biː ˈəʊ the acquisition of assets with an amount of borrowed money in which the purchased asset serves as leverage for the loan wykup wspomagany leveraged management buyout (LMBO) ˈliːvərɪdʒd ˈmænɪdʒmənt ˈbaɪaʊt ˌel em biː ˈəʊ the same as LBO, but when the buyers are executives of the indebted company menadżerski wykup wspomagany liabilities ˌlaɪəˈbɪlətiz money (or valuable commodities etc.) that is owed to someone zobowiązania, zadłużenie, pasywa lights-on operation laɪts ɒn ˌɒpəˈreɪʃn a type of manufacturing or operation where people are present praca/produkcja niezautomatyzowana, praca/produkcja z udziałem ludzi BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 19

20 lights-out production laɪts aʊt prəˈdʌkʃn an unmanned/automated production process praca/produkcja zautomatyzowana, bez udziału ludzi line card laɪn kɑːd a type of electronic circuit embedded onto a circuit board that can be inserted into another device (usually in the telecomms industry) karta rozszerzeń long tail lɒŋ teɪl a strategy in SEO that uses a very large number of keywords and phrases to make sure that a website appears in a broad selection of searches maintain and operate the organisation systems and equipment (MOOSE) meɪnˈteɪn ənd ˈɒpəreɪt ðə ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn ˈsɪstəmz ənd ɪˈkwɪpmənt managing the costs to keep IT structures operational marketecture ˈmɑːkɪtektʃə(r) a combination of words market and architecture used to describe any electronic architecture that is used only to promote products długi ogon, pozycjonowanie szerokie (stosowana w optymalizacji wyników wyszukiwania SEO) zarządzanie i utrzymanie systemów i urządzeń organizacji marketektura, architektura marketingowa material requirements planning, manufacturing resource planning (MRP) məˈtɪəriəl rɪˈkwaɪəmənts ˈplænɪŋ ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ rɪˈsɔːs ˈplænɪŋ ˌem ɑː(r) ˈpiː a manufacturing management process in which necessary materials or resources for production of some product are controlled, supplied and monitored during the production process planowanie zapotrzebowania materiałowego maximum tolerable period of disruption (MTPD, MTPOD) ˈmæksɪməm ˈtɒlərəbl ˈpɪəriəd əv dɪsˈrʌpʃn ˌem tiː piː ˈdiː ˌem tiː piː əʊ ˈdiː the longest time that a company s product or service can be unavailable before it causes irreversible damage to the company maksymalny tolerowany okres przestoju pracy spółki memorandum of understanding (MoU) ˌmeməˈrændəm əv ˌʌndəˈstændɪŋ ˌem əʊ ˈjuː a header of a trade agreement that shows intent of both parties to start cooperation memorandum porozumienia 20 BUSINESS ENGLISH MAGAZINE

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367 Financial Analysis in the Firm A value-based liquidity framework. Grzegorz Marek Michalski Wroclaw University of Economics Academy of Management and Administration in Opole michalskig@onet.pl http://michalskig.com/

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 2081 6979 NR 96 (2012) ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Międzynarodowy komitet naukowy: Przewodniczący: dr Jan Telus Rektor Staropolskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(9) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Philippa COLLINS Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ISO 26000: Podwójny oksymoron?

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 KATARZYNA HARMOZA Credit Rating as a Traditional Method of Credit Risk Assessment BARTOSZ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE Cele egzaminacyjne ECB EFCB dzielą się na trzy moduły: Moduł A: Otoczenie ekonomiczne i monetarne; Moduł B: Relacja klient-produkt; Moduł

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo