MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA"

Transkrypt

1 REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014

2 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc. Redaktor prowadzący Marta Malinowska-Reich Redaktor techniczny Kinga Malinowska Korekta: Zespół Projekt okładki: studio graficzne RASPBERRY.com.pl Copyright by Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c. Toruń 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych, przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela praw. Druk książki dofinansowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej ISBN Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c Toruń, ul. H. Piskorskiej 12/23, tel , Oferta wydawnicza oraz sprzedaż internetowa: tel Skład i łamanie: studio graficzne RASPBERRY.com.pl Druk: Machina Druku,

3 SPIS TREŚCI Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski Zderzenie cywilizacyjno-kulturowe z perspektywy pokoleń wprowadzenie w problematykę Część I CYWILIZACJA WYZWAŃ WYZWANIA WOBEC CYWILIZACJI Mariusz Jędrzejko, Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz Człowiek w ponowoczesności postęp czy zagrożenie? Jan A. Malinowski Młodzież wobec wyzwań cywilizacyjnych nowe zadania dla profilaktyki społecznej Henryk Budzeń Zjawisko ubóstwa w początkach XXI wieku i jego wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży Monika Wróblewska Zagrożenia i wyzwania globalnych zmian a proces wchodzenia w dorosłość Ewa Jackowska Koncepcja gender implikacje edukacyjne Beata Górnicka W drodze ku niepewnej dorosłości szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu dorastającej młodzieży z niepełnosprawnością Mariana Sirotová Hodnotová orientácia detí a mládeže a jej kvantitatívne poznávanie Jiří Kressa Percipovaná sociální opora dětí na základních školách

4 Mateusz Warchał Zrównoważony rozwój dziecka implikacje z koncepcji flexicurity Jana Duchovičová, Zuzana Babulicová Sociálny aspekt kognitívnej edukácie v kontexte diverzity žiackej populácie Część II NIEPOKOJE I BARIERY U PROGU XXI WIEKU Mariusz Jędrzejko Personalne technologie cyfrowe jako źródło szans i zagrożeń Anna Hudecová Kyberpriestor a ohrozenie človeka v súčasnosti Dorota Jedlikowska O współczesnych wspólnotach social media Małgorzata Koszembar-Wiklik Aktywność internetowa młodzieży a komunikacja marketingowa uczelni wyższych w social media Agnieszka Niewiara Wpływ e-twinningu na motywację uczniów do nauki Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik Wciągnięci w sieć fenomen i zagrożenia w kontekście gier komputerowych Eva Poláková Sociálne siete výhody a nebezpečenstvá pre mladistvých Danuta Borecka-Biernat Strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych a temperament Dagmara Dobosz Procesy tożsamościowe młodzieży a erotyzacja wzorców kobiecości i męskości w popkulturze

5 Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek Poczucie samotności u młodzieży gimnazjalnej z małżeństw rozwiedzionych w świetle badań empirycznych Natalia M. Ruman Dziecko wobec sensu życia i śmierci. Implikacje wychowawcze Marek R. Kalaman Sytuacja prawna wychowawcy penitencjarnego w świetle norm prawa karnego wykonawczego Część III PRACA I BEZROBOCIE W PERSPEKTYWIE ŻYCIOWEJ MŁODZIEŻY Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz Realizm i konieczność aplikacji wartości pracy opartej na etyce personalizmu Sabina Ratajczak, Małgorzata Świerkosz-Hołysz Wartości i postawy życiowe młodego pokolenia w konfrontacji z oczekiwaniami i wartościami pracodawców Martin Hronec Nezamestnanosť mládeže ako ekonomický a sociálno-výchovný problém a možnosti jej prevencie na Slovensku Grażyna Bartkowiak Człowiek w sytuacji zmian środowiska pracy wizja rynku pracy zagrożenia i nowe możliwości Joanna Kozielska Młodzi polscy postakcesyjni emigranci zarobkowi jako adresaci poradnictwa i wsparcia społecznego Joanna Marcisz, Teresa Myjak Perspektywy podjęcia pracy zawodowej w odczuciu młodzieży akademickiej Teresa Myjak Wyzwania zewnętrznego rynku pracy szansa czy bariera dla młodego pokolenia?

6 Beata Jakimiuk Profesjonalizm doradcy edukacyjno-zawodowego warunkiem skutecznej profilaktyki niepowodzeń na rynku pracy Magdalena Kot-Radojewska W kierunku work-life balance, czyli o elastycznych formach zatrudnienia INFORMACJA O AUTORACH

7 YOUNG GENERATION AND THE CLASH OF CIVILIZATIONS. STUDIES RESEARCH PRACTICE SCIENTIFIC EDITION MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI CONTENTS Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski The clash of civilizations and cultures from the perspective of generations introduction to the subject Part I THE CIVILIZATION OF CHALLENGES CHALLENGES TOWARDS CIVILIZATION Mariusz Jędrzejko, Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz Human in post-modernity progress or a threat? Jan A. Malinowski The youth in the face of civilisation challenges new demands for social preventive measures Henryk Budzeń Poverty and its influence on the upbringing of children at the beginnings of 21 st century Monika Wróblewska Risks and challenges of global change and the process of entering adulthood Ewa Jackowska The gender concept implications of ideology in school education

8 Beata Górnicka Following in to uncertain adulthood opportunities and threats in the functioning of adolescents with disabilities Mariana Sirotová Values of children and young people and their quantitative learning Jiří Kressa Perceived social support of children in primary schools Mateusz Warchał Children and sustainable development the effects of flexicurity concept Jana Duchovičová, Zuzana Babulicová Social cognitive aspect of education in the context of diversity pupil population Part II ANXIETIES AND BARRIERS ON THE VERGE OF THE 21 st CENTURY Mariusz Jędrzejko Personal digital technologies opportunities and threats Anna Hudecová Cyberspace and the current people threat Dorota Jedlikowska About the contemporary communities social media Małgorzata Koszembar-Wiklik Youth activity on the Internet and university marketing communications in social media Agnieszka Niewiara The influence of e-twinning on student motivation to learn Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik Network the risks and the phenomenon of computer games Eva Poláková Social Networking benefits and risks for adolescents

9 Danuta Borecka-Biernat Coping strategies of secondary school students in difficult social situations and temperament Dagmara Dobosz Identity processes of young people and sexualisation of masculinity and femininity in the popular culture Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek The feeling of loneliness in school children of divorced couples in the light of empirical research Natalia M. Ruman Child to make sense of life and death. Educational implications Marek R. Kalaman The legal situation of prison tutors in the light of the penitentiary law norms Part III EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE YOUTHS LIFE PROSPECT Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz Realism and necessity application of the work value basing on the person ethics Sabina Ratajczak, Małgorzata Świerkosz-Hołysz Values and attitudes of the young generation in confrontation with the expectations and values of the employers Martin Hronec The unemployment of youth as an economic and socio-educational problem and its prevention posibilities in Slovakia Grażyna Bartkowiak The man in the case of changes in the working environment a vision of the labor market threats and opportunities Joanna Kozielska Young Polish economic migrants as recipients of the counseling and social support

10 Joanna Marcisz, Teresa Myjak Well-qualified job perspectives in the perception of young academics Teresa Myjak The Challenges of the External Labour Market Opportunity or Barrier for the Young Generation? Beata Jakimiuk Professionalism of a counselor guarantee of efficient prevention of failures in the job market Magdalena Kot-Radojewska Towards the work-life balance about flexible forms of employment AUTHORS

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi...

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi... Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Zagadnienia metodologiczno-metodyczne Anna Cierniak-Emerych: Interesy osób świadczących pracę oraz ich respektowanie w warunkach uelastyczniania zatrudnienia... 15 Alicja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Inštitút

Bardziej szczegółowo

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 20 Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Edited by Zdzisław Ratajek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 350 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Z Z Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Warszawa Dąbrowa Górnicza 2013 Recenzent naukowy: dr hab. prof. KUL Roman B. Sieroń Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROFESJOLOGII

PROBLEMY PROFESJOLOGII PROBLEMY PROFESJOLOGII Nr 2/2014 PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY PROBLEMOM ROZWOJU ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA WYDANIE W WERSJI GŁÓWNEJ PIERWOTNEJ ZIELONA GÓRA 2014 RADA NAUKOWA Henryk Bednarczyk, Kazimierz M. Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 RECENZJE EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 E-learning for Societal Needs Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland Katowice Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej Kraków 2015 Redakcja: Monika Srebro Elżbieta Typek Lidia Zielińska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo