O konferencji SGB-Bank S.A. str Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17"

Transkrypt

1 Poznan, wrzesien - pazdziernik 2012 nr 5/166 O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w P³ocku str. 20 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Starej Bia³ej str st r. 50 Ustawa o us³ugach p³atniczych str Profesjonalizm i kompleksowoœæ to strategia Grupy Karlik str. 50

2 2 A K T U A L N O S C I SGB Szanowni Pañstwo, Obecny, powoli zmierzaj¹cy do koñca 2012 rok jest rokiem szczególnym dla funkcjonowania Spó³dzielczej Grupy Bankowej z kilku powodów. Po pierwsze jest to Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci, zbiegaj¹cy siê ze 150- leciem bankowoœci spó³dzielczej w naszym kraju. Po drugie min¹³ rok od dokonanego, we wrzeœniu ubieg³ego roku, po³¹czenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. W konsekwencji po³¹czenia powiêkszeniu uleg³a Spó³dzielcza Grupa Bankowa poprzez przyst¹pienie do niej 57 Banków Spó³dzielczych wczeœniej zrzeszonych z MR Bankiem S.A. Nast¹pi³a równie zmiana nazwy banku zrzeszaj¹cego na SGB- Bank S.A. W ci¹gu roku od po³¹czenia przeprowadzonych zosta³o wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do standaryzacji procesów i us³ug oraz integracji w ramach po³¹czonej spó³ki i zrzeszenia. Po trzecie w obecnym roku podjêliœmy prace zmierzaj¹ce do modyfikacji obowi¹zuj¹cej Strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na lata Przes³anek do jej zmian by³o kilka. S¹ to zarówno: zebrane doœwiadczenia z pierwszego roku obowi¹zywania Strategii, po³¹czenie GBW S.A. i MR Banku S.A., bardziej skonkretyzowane projekty regulacyjne nadzoru europejskiego i wynikaj¹ca z nich polityka nadzorcza Urzêdu KNF oraz zmieniaj¹ce siê otoczenie rynkowe i regulacyjne oraz wynikaj¹ce z nich wyzwania. Przeprowadzona w sierpniu br. ankieta dotycz¹ca realizacji Strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na lata przez Banki Spó³dzielcze potwierdzi³a, e zapisy Strategii Grupy s¹ wykorzystywane przy tworzeniu lub modyfikacji Strategii poszczególnych Banków Spó³dzielczych naszej Grupy. Zmian Strategii nale y dokonywaæ z rozwag¹ i odpowiedzialnoœci¹. Prace nad modyfikacj¹ zapisów Strategii Grupy prowadzone s¹ poprzez powo³any do tego celu Zespó³ ds. modyfikacji Strategii SGB, z udzia³em przedstawicieli Rady Zrzeszenia SGB, Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. oraz przedstawicieli SGB- Banku S.A. Efekty prac Zespo³u zosta³y przedstawione podczas po³¹czonego spotkania Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia we wrzeœniu br. Po koñcowych korektach treœci zmodyfikowanej Strategii SGB oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Zrzeszenia projekt dokumentu zostanie przed³o ony Pañstwu na najbli szym Zgromadzeniu Prezesów SGB, odbywaj¹cym w dniu 25 paÿdziernika. G³êboko wierzê, e zyska on Pañstwa akceptacjê, która jest niezbêdna zarówno do przyjêcia zmodyfikowanego brzmienia Strategii SGB, jak i póÿniejszej, powszechnej realizacji jej zapisów. Umo liwi ona równie kontynuacjê prac zwi¹zanych ze zmian¹ Strategii SGB-Banku S.A. na lata i finalnie jej przyjêcie. Pozwoli to na dobre przygotowanie naszej Grupy jako ca³oœci oraz SGB- Banku S.A. jako banku zrzeszaj¹cego do sprostania stoj¹cym przed nami wyzwaniom. Pawe³ Paw³owski Prezes Zarz¹du SGB-Banku S.A.

3 SGB Minister finansów goœciem konferencji SGB-Bank S.A. A K T U A L N O S C I 3 W dniu 2 paÿdziernika br. w warszawskim hotelu Marriott odby³a siê konferencja zorganizowana przez SGB Bank S.A., zatytu³owana Inwestycje w innowacje, a instrumenty in ynierii finansowej w bankach Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Konferencja odby³a siê pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Eureka Technology Park. Wspó³organizatorami byli równie : Bank Gospodarstwa Krajowego, który reprezentowa³ Prezes Dariusz Daniluk, Narodowy Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez Prezesa Jana R¹czkê oraz Krajowy Rejestr D³ugów, który reprezentowa³ Prezes Adam ¹cki. Goœciem Specjalnym konferencji by³ an Vincent- Rostowski, Minister Finansów. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 210 uczestników - prezesów i przedstawicieli Banków Spó³dzielczych Zrzeszenia SGB, a tak e reprezentantów wielu firm wspó³pracuj¹cych z Bankami m.in.: Biuro Informacji Kredytowej, Firma BONAIR, przedstawiciele regionalnych funduszy porêczeniowych, przedstawiciele W Investments S.A. Inwestycje Rolne oraz M.R Press patron medialny. Przyby³ych goœci powitali Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarz¹du oraz Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. Z uwagi na szerokie spektrum tematów konferencja zosta³a podzielona na cztery panele, ka dy zakoñczony merytoryczn¹ dyskusj¹. Dodatkow¹ korzyœci¹ dla uczestników konferencji by³a mo liwoœæ bezpoœrednich rozmów z prelegentami i zaproszonymi goœæmi w trakcie przerw, pozwalaj¹ca na nawi¹zanie nowych i rozszerzenie dotychczasowych relacji biznesowych. Panel I Instrumenty In ynierii Finansowej do wykorzystania w Bankach Spó³dzielczych poœwiêcony przede wszystkim mo liwoœciom, jakie otwieraj¹ dla Banków porêczenia i gwarancje BGK i regionalnych funduszy porêczeniowych, w tym równie Program JEREMIE. W swojej prezentacji Zbigniew Klepacki Dyrektor Centrum Porêczeñ i Gwarancji BGK przypomnia³ najwa niejsze informacje dotycz¹ce porêczeñ w trybie indywidualnym i portfelowym, jak te zaprezentowa³ nowy produkt BGK Portfelow¹ Liniê Gwarancyjn¹. Równie Prezesi Banków Spó³dzielczych wypowiadali siê na temat finansowania inwestycji z wykorzystaniem porêczeñ i gwarancji, które umo liwiaj¹ poszerzenie oferty kredytowej banku, pozyskanie nowych klientów oraz dywersyfikacjê ryzyka kredytowego, a przez to zwiêkszenie bezpieczeñstwa banku. W prezentacjach Banku Spó³dzielczego z Rumi, któr¹ poprowadzi³a Prezes Ewa PoŸniak - Kilkowska oraz Kujawsko Dobrzyñskiego Banku Spó³dzielczego poprowadzon¹ przez Prezesa Cezarego Maciejewskiego zosta³y przedstawione mo liwoœci, z których skorzysta³y banki w naszym Zrzeszeniu. Warto by³o pos³uchaæ z jakimi problemami nale a³o siê zmierzyæ, aby uruchomiæ to dzia³anie i jak pozytywnie prze³o y³o siê ono na sposób kredytowania oraz pozyskanie nowych klientów. Panel II Sukces inwestycji ekologicznych w Bankach Spó³dzielczych poœwiêcony by³ dotychczasowym efektom wspó³pracy zrzeszonych Banków Spó³dzielczych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, jak te planom wspó³pracy na najbli sz¹ przysz³oœæ. Jan R¹czka Prezes NFOŒiGW podkreœli³, e od 2010 roku banki bior¹ udzia³ w zaplanowanym na 5 lat programie dop³at do kredytów na kolektory s³oneczne. Wspó³praca z Bankami Spó³dzielczymi zosta³a oceniona przez NFOŒiGW bardzo wysoko, jako bardzo efektywna forma realizacji masowych projektów na du ¹ skalê, przy nieznacznym zaanga owaniu Funduszu. Program ten rozwija siê bardzo efektywnie: - od momentu wejœcia w ycie programu zrealizowanych zosta³o 28,8 tys. instalacji kolektorów o powierzchni 189 tys. m2, - wyp³acono 175,2 mln z³otych dotacji, dziêki czemu NFOŒiGW osi¹gn¹³ za³o ony efekt ekologiczny ju w 47% w niespe³na 2,5 roku realizacji programu. Udzia³ Zrzeszenia SGB w zrealizowanych projektach to ca 20% w roku 2012 (w programie uczestniczy 6 banków). Podczas konferencji przedstawiono równie za³o enia do kolejnego programu proekologicznego czyli dop³at do kredytów na budowê domów energooszczêdnych. Program zaplanowany zosta³ na lata , a inwestorzy indywidualni zostan¹ wsparci ³¹czn¹ kwot¹ dotacji w wysokoœci 300 mln. z³otych. Przedstawione zosta³y korzyœci dla klientów nie tylko z tytu³u skorzystania z dotacji, ale równie, i przede wszystkim korzyœci wynikaj¹ce z ograniczenia kosztów ogrzewania, jakie mog¹ zostaæ osi¹gniête w wyniku realizacji inwestycji zgodnie z programem. Kredyty z dop³at¹ na ten cel powinny pojawiæ siê w pierwszym kwartale przysz³ego roku. W panelu III Wspó³finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych w Bankach Spó³dzielczych - zabra³y g³os Mariola Misztak Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Joanna Podgórska Zastêpca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Innowacyjnoœci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Przedstawiona zosta³a sytuacja firm z segmentu MSP w Polsce na tle wyników innych pañstw europejskich, jak te ogromny potencja³ jaki ten sektor ze sob¹ niesie w tworzeniu nowych miejsc i budowaniu wzrostu gospodarczego. Przedstawione zosta³y tak e wyzwania i trudnoœci, z jakim spotykaj¹ siê przedsiêbiorstwa z sektora MSP w swojej bie ¹cej dzia³alnoœci oraz mo liwoœci wsparcia dla tego sektora, które mo e zapewniæ bankowoœæ spó³dzielcza. Przedstawicielki PARP k³ad³y nacisk na

4 4 A K T U A L N O S C I SGB Na zakoñczenie g³os zabra³ Dyrektor Departamentu Programów Specjalnych Robert Rasiñski podkreœlaj¹c znaczenie udro nienia systemu porêczeñ kredytowych i korzyœci z niego p³yn¹cych dla Banków Spó³dzielczych. Istotnym elementem prezentacji by³ tak e fakt osi¹gniêcia przez grupê SGB doskona³ego wyniku w zakresie sprzeda y kredytu technologicznego, co potwierdza, e dobrze przygotowany Bank Spó³dzielczy mo e z sukcesem zaspokajaæ najbardziej wyrafinowane potrzeby klientów biznesowych. Konferencjê zakoñczy³a Wiceprezes Danuta Kowalczyk podsumowuj¹c najwa niejsze informacje, jakie zosta³y przekazane podczas Konferencji oraz dziêkuj¹c za wyra ane nie tylko podczas konferencji wyrazy uznania, które wskazuj¹, e przyjêty model wspó³pracy z Bankami Spó³dzielczymi jest w³aœciwy i bêdzie kontynuowany. Wiceprezes zaprosi³a wszystkich uczestników konferencji na spektakl pod tytu³em Deszczowa piosenka w Teatrze Muzycznym ROMA, oraz na uroczyst¹ kolacjê w Sali Balowej hotelu Marriott. Wszystkie prezentacji pokazane podczas konferencji dostêpne s¹ w Departamencie Programów Specjalnych w Warszawie, zostan¹ te udostêpnione w Intranecie SGB i na stronie internetowej. mo liwoœæ wspó³pracy z parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiêbiorczoœci, centrami transferu technologii oraz innymi instytucjami, które mog¹ byæ dla zrzeszonych Banków Spó³dzielczych z jednej strony Ÿród³em wiedzy, a z drugiej daj¹ mo liwoœæ pozyskiwania nowych klientów. Dr Piotr Ratajczyk - Dyrektor Eureka Technology Park przedstawiaj¹c prezentacje zatytu³owan¹ Po drodze nam z Bankami Spó³dzielczymi nakreœli zakres oraz charakter wspó³pracy z instytucjami otoczenia biznesu, oczekiwañ klientów i mo liwoœci ich zaspokojenia przez Banki. Zaœ wyst¹pienie Alicji Huczyñskiej Prezes BS w Koronowie wskazywa³o praktyczny przyk³ad wspó³pracy, jak równie korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy z parkami technologicznymi oraz instytutami badawczymi. W godzinach popo³udniowych na konferencjê przyby³ Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów. Minister poœwiêci³ swoje wyst¹pienie obecnemu kryzysowi finansów na œwiecie i jego wp³ywie na polska gospodarkê oraz roli bankowoœci spó³dzielczej we wsparciu sektora MŒP w czasie spowolnienia gospodarczego. Minister odpowiedzia³ na zadane z sali pytania dotycz¹ce podatku bankowego oraz przysz³ego kszta³tu sektora spó³dzielczego w kontekœcie zmian regulacji prawnych, jakie nast¹pi¹ po wdro eniu dyrektywy CRD IV. Panel IV Wsparcie dla przedsiêbiorców klientów Banków Spó³dzielczych Ciekawe spojrzenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spojrzenie z innej strony - pokaza³a prezentacja Adama ¹ckiego, Prezesa Krajowego Rejestru D³ugów, poœwiêcona bezpieczeñstwu prowadzonej dzia³alnoœci operacyjnej i wykorzystaniu informacji gospodarczej jako istotnego narzêdzia biznesowego, wci¹ niedocenianego przez œrodowisko bankowe. Prezentacja wskaza³a na korzyœci jakie mo na odnieœæ ze wspó³pracy z Krajowym Rejestrem D³ugów korzyœci nie tylko dla banków, ale równie dla przedsiêbiorców, wykorzystuj¹c sprawdzanie kontrahentów, monitorowanie ich, dopisywanie informacji jak te sprawdzanie w³asnej firmy. W tym panelu wyst¹pi³ równie Wies³aw Ko³odziejski, przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, wskazuj¹c na wyzwania, zagro enia i szanse dla rozwoju przedsiêbiorców we wspó³pracy z jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz Bankami Spó³dzielczymi, na przyk³adzie opracowanego programu rewitalizacji drogi wodnej E-70 (Odra Warta Noteæ Kan. Bydgoski - Brda Wis³a Nogat Zalew Wiœlany). Konferencja mog³a byæ zorganizowana m.in. dziêki wsparciu sponsorów, do których zaliczaj¹ siê: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, - Bonair S.A., - Krajowy Rejestr D³ugów, - Biuro Informacji Kredytowej, - W Investments S.A. Inwestycje Rolne, - Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., - Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gostyniu, - Poznañski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Kujawsko-Pomorski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Bydgoski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Pomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Mazowiecki Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.

5 SGB A K T U A L N O S C I 5 Mario Drukarz i Helikopter Ben na ratunek œwiatowej gospodarce ostatnich tygodniach oczy inwestorów, analityków ekonomicznych i polityków by³y skierowane na dwóch prezesów banków centralnych, obdarzonych doœæ specyficznymi przydomkami. Wspomnianymi personami s¹ przewodnicz¹cy Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA Ben Bernanke (alias Helikopter Ben przydomek nadany po przemówieniu, w którym Ben Bernanke stwierdzi³, e walcz¹c z recesj¹ nie mo na cofn¹æ siê nawet przed zrzucaniem pieniêdzy z helikoptera), a tak e prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi (vel Mario Drukarz przydomek nadany dla podkreœlenia skali zwiêkszenia emisji pieni¹dza, do jakiej dosz³o za prezesury M. Draghiego w strefie euro). Obaj panowie wielokrotnie w sposób mniej lub bardziej zawoalowany zapowiadali mo liwoœæ dalszego poluzowania polityki pieniê nej, realizowanej przez podleg³e im instytucje. Ben Bernanke nie raz i nie dwa twierdzi³, e System Rezerwy Federalnej USA przygotowuje siê na pogorszenie kryzysu w Europie i potwierdza³ gotowoœæ Fed-u do dalszych dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie gospodarki, rozbudzaj¹c tym samym oczekiwania na kolejn¹ rundê iloœciowego poluzowania polityki pieniê nej w USA. Natomiast Mario Draghi pod koniec lipca br. oœwiadczy³, e jest gotów zrobiæ w ramach swojego mandatu wszystko co mo liwe, eby uratowaæ euro. Rozwijaj¹c tê wypowiedÿ, zapowiedzia³ warunkowy skup 2- i 3- letnich obligacji W³och i Hiszpanii, choæ nie okreœli³ szczegó³ów tej operacji. Jednak kilka dni póÿniej tygodnik Der Spiegel poda³ informacjê, e EBC rozwa a ustanowienie limitów dotycz¹cych akceptowalnych przez niego wysokoœci rentownoœci obligacji krajów strefy euro. Jak mówi przys³owie: kto czeka, ten siê doczeka. Po wrzeœniowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC prezes EBC M. Draghi og³osi³ program sterylizowanego skupu obligacji na rynku wtórnym. Poinformowa³, e transakcje skupu bêd¹ wp³ywaæ na krótszy odcinek krzywej rentownoœci i obejm¹ obligacje z terminem zapadalnoœci do 3 lat, a ich skup nie bêdzie limitowany. Zapowiedzia³, e szczegó³y programu bêd¹ opublikowane w osobnym komunikacie prasowym i podkreœli³, i warunkiem skupu obligacji jest po³¹czenie go z dzia³alnoœci¹ europejskich funduszy stabilizacyjnych. Natomiast na zakoñczonym 13 wrzeœnia br. posiedzeniu Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku zdecydowa³ o rozpoczêciu trzeciej rundy iloœciowego poluzowania polityki pieniê nej. Zgodnie z nim, Fed rozpocznie skup obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi, na sumê 40 mld USD miesiêcznie. Skup ma trwaæ a do momentu gdy poprawi siê sytuacja na amerykañskim rynku pracy. Kontynuowana bêdzie zarazem tzw. operacja Twist, w ramach której Fed kupuje d³ugoterminowe obligacje, sprzedaj¹c zarazem obligacje krótkoterminowe. Euforia jaka zapanowa³a po tych zapowiedziach sprawi³a, e nie pamiêtano, lub nie chciano pamiêtaæ, i banki centralne realizowa³y i nadal realizuj¹ rozliczne niestandardowe programy pobudzania koniunktury, zwiêkszaj¹c poda pieni¹dza poprzez skup rozmaitych aktywów finansowych. Sam Fed ju w listopadzie 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers i po wybuchu globalnego kryzysu finansowego rozpocz¹³ program skupu obligacji zabezpieczonych hipotecznie na ³¹czn¹ sumê 600 mld USD. W listopadzie 2010 roku rozpoczê³a siê druga runda programu iloœciowego luzowania polityki pieniê nej, polegaj¹ca na skupie obligacji skarbowych wartych kolejne 600 mld USD. Po jej wygaœniêciu we wrzeœniu 2011 roku zapocz¹tkowano natomiast tzw. operacjê Twist, polegaj¹c¹ na zakupie d³ugoterminowych obligacji skarbowych za 400 mld USD i sprzeda y papierów krótkoterminowych za tê sam¹ kwotê, w celu obni enia d³ugoterminowych stóp procentowych i stymulowania koniunktury na rynku nieruchomoœci. W czerwcu 2012 roku operacjê przed³u ono, planuj¹c zakupy d³ugoterminowych obligacji skarbowych na ³¹czn¹ kwotê dodatkowych 267 mld USD. W amerykañsk¹ gospodarkê wpompowano wiêc gigantyczn¹ iloœæ pieni¹dza. Wbrew oczekiwaniom decydentów, nie przynios³o to jednak wzrostu akcji kredytowej i inwestycji w gospodarce i nie prze³o y³o siê na zauwa- alny spadek bezrobocia. W II kwartale 2012 r. amerykañski PKB wzrós³ o 1,5% r/r, co jest wynikiem lepszym od oczekiwañ, ale i tak ma³o satysfakcjonuj¹cym. Stopa bezrobocia, mimo i we wrzeœniu spad³a do 7,8%, jest wci¹ wysoka. Co wiêc tak naprawdê siê sta³o? W literaturze ekonomicznej ju w latach trzydziestych XX wieku upowszechniono koncepcjê pu³apki p³ynnoœci, czyli sytuacji, w której bank centralny obni a rynkow¹ stopê procentow¹ do tak niskiego poziomu, e aktywa finansowe i gotówka staj¹ siê bardzo bliskimi substytutami. Stopa zwrotu z aktywów finansowych jest na tyle niska, e nie rekompensuje zwi¹zanego z inwestycj¹ ryzyka. Bezpieczniej jest wiêc trzymaæ p³ynne zasoby gotówkowe, mimo e przynosz¹ one zysku w postaci odsetek. W takich warunkach polityka pieniê na traci skutecznoœæ, poniewa zwiêkszanie poda y pieni¹dza przez w³adze monetarne nie prowadzi do nasilenia akcji kredytowej i o ywienia gospodarczego, a jedynie do gromadzenia coraz wiêkszych zasobów gotówki przez podmioty gospodaruj¹ce. Te ostatnie zdaj¹ sobie bowiem sprawê, e jeœli rynkowa stopa procentowa jest bliska zeru, to w³adze monetarne nie mog¹ jej bardziej obni yæ. Mog¹ j¹ natomiast w przysz³oœci podwy szyæ, wywo³uj¹c tym samym spadek cen aktywów finansowych. Jest to kolejny impuls do tego, by gromadziæ zasoby gotówki, albo te wyjœæ poza rynek finansowy i inwestowaæ na rynkach paliw czy ywnoœci. Co do tego, czy w ostatnich kilku latach jakieœ w³adze monetarne zapêdzi³y gospodarkê swojego kraju w œlepy zau³ek pu³apki p³ynnoœci, nie ma zgodnoœci. P. Krugman, noblista w dziedzinie ekonomii z 2008 roku, twierdzi, e w latach wiêkszoœæ krajów wysoko rozwiniêtych, a w szczególnoœci USA, Japonia i strefa euro, znalaz³a siê w tej pu³apce, poniewa mimo zainicjowania programów skupu ró norakich aktywów finansowych przez banki centralne tych pañstw w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych nie dosz³o do zauwa alnego o ywienia gospodarczego. I mimo e nie wszyscy podzielaj¹ ten pogl¹d, to obserwuj¹c skutecznoœæ dotychczasowych iloœciowych programów luzowania polityki pieniê nej mo na odnieœæ wra enie, e góra urodzi³a mysz. WyraŸnym staje siê, e samo zalewanie gospodarki pieni¹dzem i manipulowanie struktur¹ terminowych stóp procentowych ju nie wystarcza. Zreszt¹, pobudzanie koniunktury dr hab. Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) powinno byæ raczej przedmiotem dzia- ³añ rz¹dów, a nie w³adz monetarnych. Te ostatnie zosta³y jednak pozostawione samym sobie przez pogr¹ onych w sporach polityków (vide spory europejskich polityków wokó³ funkcjonowania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego lub konflikt Republikanów i Demokratów zwi¹zany z limitem zad³u enia USA). W tej sytuacji w obliczu nieskutecznoœci oddzia³ywania kana³u stopy procentowej w³adze monetarne zosta³y niejako zmuszone do siêgniêcia po niestandardowe instrumenty polityki pieniê nej w postaci masowego skupu aktywów finansowych. Nastêpstwem tych dzia³añ s¹ okresy inflacyjnej hossy gie³dowej przeplatane za³amaniami na rynku akcji, poszukiwanie tzw. bezpiecznych przystani i wywo³ane tym gwa³towne wahania kursów walut, a tak e spekulacyjny wzrost cen ywnoœci i paliw. Jedynym naprawdê widocznym skutkiem programów iloœciowego luzowania polityki pieniê nej jest bowiem zwiêkszanie i tak ju du ego wolumenu kapita³u spekulacyjnego, a tak e przyspieszenie jego przep³ywów. Summa summarum pompowanie coraz wiêkszych iloœci pieni¹dza do obiegu pieniê nego mo e przynieœæ skutek odwrotny od zamierzonego: dzia³ania, których nadrzêdnym celem mia³o byæ uspokojenie inwestorów stanowi¹ w istocie œwiadectwo bezsilnoœci w³adz monetarnych i w d³ugim okresie mog¹ dodatkowo os³abiæ stabilnoœæ systemu finansowego, prowadz¹c zarazem do znacznego wzrostu stopy inflacji. I oka e siê, e zamiast ugasiæ ogieñ, dolano do niego oliwy.

6 6 A K T U A L N O S C I SGB Forum Liderów Banków Spó³dzielczych Model polskiej bankowoœci spó³dzielczej w œwietle zmian regulacji unijnych - to g³ówny temat tegorocznego Forum Liderów Banków Spó³dzielczych, które obradowa³o w dniach wrzeœnia br. w Warszawie. W tym dorocznym spotkaniu kilkuset przedstawicieli bankowoœci spó³dzielczej wziêli tak e udzia³ parlamentarzyœci, przedstawiciele œwiata nauki, instytucji nadzorczych oraz organizacji i firm zwi¹zanych z rynkiem finansowym. odczas dwudniowych obrad bankowcy i zaproszeni goœcie dyskutowali o regulacjach unijnych maj¹cych zapewniæ bezpieczeñstwo sektora bankowego w Polsce. By³a dobra okazja do wymiany doœwiadczeñ i poszukiwania rozwi¹zañ, które stoj¹ przed bankami spó³dzielczymi, a tak e do poznania zamiarów regulatorów. Dlatego w pierwszym dniu obrad z du ym zainteresowaniem spotka³o siê wyst¹pienie zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaœniaka, który przedstawi³ obecn¹ sytuacjê sektora banków spó³dzielczych i wyzwania stawiane przez unijnych regulatorów, a tak e stanowisko nadzoru w sprawie po ¹danych kierunków zmian modelu funkcjonowania bankowoœci spó³dzielczej w Polsce. - Banki spó³dzielcze dobrze radz¹ sobie w kryzysie, jednak analiza ryzyk dotycz¹cych zarówno ma³ych, œrednich, jak i du- ych banków uwidacznia potrzebê wsparcia ich w zakresie zarz¹dzania ryzykiem na wy szym poziomie ni obecnie powiedzia³ Wojciech Kwaœniak. Tak e banki zrzeszaj¹ce potrzebuj¹ wsparcia ze strony zrzeszenia, poniewa gromadz¹ nadwy kê p³ynnoœci banków spó³dzielczych i maj¹ tê nadwy kê zabezpieczaæ doda³. Podkreœli³ równie, e dyrektywa CRD IV z punktu widzenia wp³ywu na dzia³alnoœæ banku dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów: p³ynnoœci i kapita³ów, których fundusze podstawowe musz¹ byæ trwa³e i wieczyste. Oznacza to, e w obszarze p³ynnoœci i funduszy przepisy te bêd¹ silnie oddzia³ywa³y na dotychczasowy model bankowoœci spó³dzielczej w Polsce. W sektorze spó³dzielczym funkcjonuje obecnie 90 banków o funduszach powy ej 5 mln euro. Posiadaj¹ one 38,4 mld euro aktywów, co stanowi ponad 47 proc. ogó³u aktywów obydwu zrzeszeñ. Na koniec wrzeœnia 2011 roku nadp³ynnoœæ sektora banków spó³dzielczych wynosi³a 21 mld z³, przy czym banki zrzeszaj¹ce wykazywa³y niedobór na poziomie 8 mld z³. Wprowadzenie CRD IV w tym czasie wykaza³oby brak p³ynnoœci na poziomie 2 mld z³ banków spó³dzielczych, a banków zrzeszaj¹cych na poziomie 11,4 mld z³. Wojciech Kwaœniak uwa a, e sektor spó³dzielczy musi odnaleÿæ siê w nowej sytuacji i poszukaæ odpowiednich rozwi¹zañ, bo nie uda siê doprowadziæ do opóÿnienia obowi¹zywania dyrektyw, które maj¹ wejœæ w ycie w latach Mo na jedynie wynegocjowaæ okres przejœciowy. Kluczowym mo e okazaæ siê wprowadzenie systemu IPS, który pomo e bankom zmieœciæ siê w re imie nowych regulacji. Dziêki systemowi IPS banki wygeneruj¹ nadwy kê p³ynnoœci na poziomie 1,5 mld z³, spe³ni¹ kryteria p³ynnoœci, zmniejszy siê ryzyko w zrzeszeniach, a waga ryzyka kredytowego wyniesie 0 proc., co pozwoli jednorazowo wygenerowaæ 500 mln z³ wolnego kapita³u. Nast¹pi te ograniczenie kosztów dzia³ania. Byæ mo e obni eniu ulegnie sk³adka na KNF oraz op³ata roczna na BFG. System IPS nie oznacza konsolidacji finansowej banków spó³dzielczych ani utraty ich formy prawnej. W³adze banku bêd¹ tylko zobowi¹zane do dzia³ania wed³ug standardów grupy stwierdzi³ Wojciech Kwaœniak. W pierwszym dniu forum wyst¹pili tak e prezesi banków zrzeszaj¹cych. Prezes zarz¹du SGB-Banku S.A. Pawe³ Paw³owski stwierdzi³, e dzisiaj nie ma sensu pytaæ, czy spó³dzielcy opowiadaj¹ siê za systemem IPS. Trzeba zadaæ pytanie, w jaki sposób dostosowaæ siê do warunków narzuconych przez nowe regulacje i czy banki spó³dzielcze maj¹ inn¹ alternatywê? Jest bardzo prawdopodobne, e nowa dyrektywa wejdzie w ycie, a dostosowanie siê do jej wymogów wymaga czasu, którego jeszcze trochê mo na wynegocjowaæ. Prezes Pawe³ Paw³owski wymieni³ trzy g³ówne powody obaw przed wprowadzeniem systemu IPS. - Boimy siê kosztów wprowadzenia reform, boimy siê wspólnego ryzyka i wreszcie obawiamy siê utraty samodzielnoœci, czyli prawa do samodzielnego prowadzenia biznesu bankowego na lokalnych rynkach powiedzia³ prezes SGB-Banku S.A. Budowa systemu IPS jest najlepszym rozwi¹zaniem. Jego zal¹ ek ju mamy, bo przecie zrzeszenie ju dziœ stoi na stra y p³ynnoœci i zajmuje siê redystrybucj¹ kapita³u w grupie oraz prowadzi dzia³alnoœæ w taki sposób, eby aden bank nie zbankrutowa³. Te zasady trzeba tylko sformalizowaæ. Pierwszy dzieñ Forum zakoñczy³a dyskusja z udzia³em zaproszonych goœci: pos³ów Krystyny Skowroñskiej, Jana Burego i Henryka Kowalczyka oraz zastêpcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Sebastiana Skuzy. W drugim dniu obrad uczestnicy Forum skupili siê przede wszystkim na kwestii zarz¹dzania ryzykiem w banku spó³dzielczym oraz dyskutowali na temat poszukiwania dróg zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania banków lokalnych. Jednak najwa niejszym punktem drugiego dnia obrad by³o wyst¹pienie prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jerzego Pruskiego na temat uwarunkowañ rozwoju banków spó³dzielczych. Prezentuj¹c sektor banków spó³dzielczych na tle sektora bankowego prezes BFG stwierdzi³, e w ostatnich trzech latach banki spó³dzielcze odnotowa³y szybszy ni banki komercyjne wzrost pozycji bilansowych, zw³aszcza depozytów i kredytów, poprawê dynamiki wyniku finansowego i wspó³czynnika wyp³acalnoœci. Nie nast¹pi³y natomiast istotne zmiany w pozycji rynkowej, a udzia³ banków spó³dzielczych w wynikach finansowych sektora bankowego jest nieproporcjonalny do ich potencja³u dystrybucyjnego. Banki spó³dzielcze posiadaj¹ bowiem ponad jedn¹ trzeci¹ wszystkich placówek bankowych, zatrudniaj¹ blisko jedn¹ pi¹t¹ ogó³u pracowników, ale ich udzia³ w depozytach wynosi 9 proc., w kredytach 6 proc., a w wyniku finansowym netto sektora poni ej 7 proc. Prezes BFG stwierdzi³, e przy istniej¹cym modelu dzia³ania zrzeszeñ, bez budowania silniejszych powi¹zañ biznesowych, generowane s¹ pewne ryzyka. Dotyczy to obni enia

7 SGB A K T U A L N O S C I 7 siê efektywnoœci dzia³ania banków spó³dzielczych i zrzeszaj¹cych oraz anga owania siê banków zrzeszaj¹cych w ryzykowne obszary dzia³alnoœci. Depozyty klientów banków spó³dzielczych zmieniane s¹ na kredyty dla klientów niefinansowych (oko³o 67 proc.) i lokaty w bankach zrzeszaj¹cych (28 proc.). Lokaty banków spó³dzielczych w bankach zrzeszaj¹cych anga owane s¹ przede wszystkim w dzia³alnoœæ kredytow¹ (51 proc.) oraz zakup d³u nych papierów wartoœciowych (40 proc.). Banki spó³dzielcze ze wzglêdu na ma³¹ skalê dzia³ania, zmuszone s¹ do utrzymywania wysokiej mar y odsetkowej na poziomie 4,3 proc. natomiast banki zrzeszaj¹ce nie s¹ w stanie uzyskaæ wysokiej mar y i efektywnoœci ze wzglêdu na wysokie koszty pasywów od banków spó³dzielczych i ograniczon¹ sieæ dystrybucji oraz koniecznoœæ utrzymywania p³ynnoœci dla banków spó³dzielczych. Zarówno banki spó³dzielcze, jak i zrzeszaj¹ce osi¹gaj¹ wynik na zatrudnionego ni szy od banków komercyjnych, co stanowi ograniczenie ich rozwoju. Malej¹ca mar a odsetkowa w sektorze banków spó³dzielczych nie jest dostatecznie rekompensowana wzrostem skali dzia³ania, co wp³ywa na pogarszanie siê relacji wyniku dzia³alnoœci bankowej na zatrudnionego. Utrzymanie obecnego modelu biznesowego sektora banków spó³dzielczych zale y od wysokiej dynamiki depozytów i korzystnej struktury stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów. Przy spadku rentownoœci papierów wartoœciowych utrzymanie oprocentowania lokat sk³adanych przez banki spó³dzielcze, mo e pogorszyæ sytuacjê finansow¹ banków zrzeszaj¹cych, natomiast obni enie oprocentowania tych lokat wp³yn¹æ negatywnie na sytuacjê banków zrzeszonych lub doprowadziæ do odp³ywu depozytów. Odnosz¹c siê do zmian w strukturze portfela kredytowego prezes BFG stwierdzi³, e banki spó³dzielcze trac¹ dotychczasowego g³ównego klienta gospodarstwa domowe, w szczególnoœci osoby prywatne i rolników indywidualnych, na rzecz przedsiêbiorstw. Oznacza to wejœcie w obszar bardziej ryzykowny, a wysoki poziom C/I pozostawia niewielk¹ przestrzeñ do absorbowania rosn¹cego ryzyka kredytowego. Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia prezes BFG Jerzy Pruski nawi¹za³ do osi¹gniêæ banków spó³dzielczych, do których zaliczy³ m.in. utrzymanie pozycji rynkowej przy rosn¹cej konkurencji ze strony banków komercyjnych, utrzymanie wysokiego wspó³czynnika wyp³acalnoœci, posiadanie znacznego potencja³u dystrybucyjnego oraz dobr¹ znajomoœæ rynku lokalnego. Wskaza³ tak e na zagro enia, do których nale y m.in. niska jednostkowa efektywnoœæ dzia³ania oraz rosn¹ce ograniczenia obecnego modelu biznesowego. Jednak sektor banków spó³dzielczych czekaj¹ dalsze wyzwania, a wœród nich przede wszystkim modyfikacja modelu dzia³ania zrzeszeñ w kierunku pog³êbienia integracji biznesowej, poprawa efektywnoœci jednostkowej oraz zwiêkszenia skali dzia³ania. Podsumowuj¹c dwudniowe Forum Liderów Bankowoœci Spó³dzielczej prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdzi³, e istniej¹ powa ne powody, dla których wspólna praca z sektorem spó³dzielczym jest potrzebna. Jednym z nich jest znalezienie i wdro enie najlepszego ze znanych wariantów systemu IPS, najmniej uci¹ liwego i daj¹cego bankom najwiêksze mo liwoœci bezpiecznego rozwoju. W.P. Kilkuset przedstawicieli bankowoœci spó³dzielczej wziê³o udzia³ w Forum Liderów Banków Spó³dzielczych, które odby³o siê wrzeœnia br. w Warszawie.

8 8 A K T U A L N O S C I SGB Kó³ka Rolnicze maj¹ 150 lat SGB na festynie w Szreniawie entralne, jubileuszowe obchody powstania Kó³ek Rolniczych na ziemiach polskich odby³y siê w s³oneczn¹ sobotê 8 wrzeœnia br. w parku na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno - Spo ywczego w Szreniawie, w gminie Komorniki. Do Szreniawy przyjechali cz³onkowie kó³ek i organizacji rolniczych, rolnicy, osoby Odznaczenia wrêcza³ Wojewoda Przemys³aw Pacia zwi¹zane z sektorem rolno - spo ywczym oraz osoby, które chcia³y mi³o spêdziæ czas na œwie ym powietrzu. Obecni byli tak e minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanis³aw Kalemba i wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia. Razem dla najbardziej zas³u onych cz³onków Kó³ek Rolniczych wrêczyli Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Krzy e Zas³ugi, nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej. - Cieszê siê, e mogê razem z rolnikami dzisiaj œwiêtowaæ. Kó³ka Rolnicze maj¹ tak samo d³ug¹ i bogat¹ tradycjê, jak Banki Spó³dzielcze. Od dziesi¹tek lat s¹ znacz¹cym elementem polskiej wsi. Mia³y wielki wp³yw na jej rozwój, integrowa³y Wystêpy zespo³ów ludowych podczas obchodów 150-lecia Kó³ek Rolniczych lokalne spo³ecznoœci - powiedzia³ Informatorowi SGB wicewojewoda Przemys³aw Pacia. Uczestnicy uroczystoœci po³¹czonych z festynem rodzinnym mogli zapoznaæ siê z histori¹ organizacji, warto przypomnieæ, e jedne z pierwszych powsta³y w³aœnie w Wielkopolsce. Patronem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego by³ ksi¹dz Piotr Wawrzyniak. Mogli te zobaczyæ, jak dawniej wygl¹da³o ycie na polskiej wsi, skosztowaæ tradycyjnych potraw i napojów. Spróbowaæ swoich si³ w wyrabianiu ma³a i innych przetworów. W czasie imprezy rêkodzielnicy oferowali swoje prace. Z du ym zainteresowaniem spotka³ siê te pokaz sprawnoœci stra aków. Wiele firm m.in. Spó³dzielcza Grupa Bankowa promowa³y swoj¹ ofertê produktow¹. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ ludowy, który przypomnia³ tradycyjne, wielkopolskie pieœni. ROS fot. 5 oraz 12, Fot. pacia.com.pl; K

9 SGB A K T U A L N O S C I 9 Chopin w barwach jesieni ods³ona trzydziesta pierwsza anki SGB kolejny raz objê³y mecenat nad 31. edycj¹ Miêdzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni - Antonin Jesienne spotkania muzyczne w Antoninie to wydarzenie, które posiada ju swoj¹ bogat¹ historiê i wiern¹ publicznoœæ. Koncerty upamiêtniaj¹ dwukrotn¹ wizytê Chopina w Antoninie, podczas których kompozytor napisa³ Introdukcje oraz Poloneza. Oficjalne otwarcie festiwalu nast¹pi³o w Ostrowskim Centrum Kultury w czwartek 20 wrzeœnia, gdzie podczas koncertu inauguracyjnego na du ej scenie utwory Chopina, Sibeliusa i Griega jako soliœci zagrali japoñski pianista Kotaro Nagano i pianistka Joanna Marcinkowska z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznañskiej pod batut¹ Marka Pijarowskiego. Koncert ten poprzedzi³ we wtorek, dnia 18 wrzeœnia w odrestaurowanej synagodze muzyczny program, pt. Muzyka kontrapunktem ludzkich egzystencji. Wystêpom towarzyszy³a wystawa ekslibrisu i grafiki muzycznej Antonin 2012 Czes³awa Wosia oraz wystawa pt. Plakat operowy w Polsce i na œwiecie. Od pi¹tku, 21 wrzeœnia do niedzieli, dnia 23 wrzeœnia koncerty odbywa³y siê tradycyjnie w antoniñskim pa³acu ksi¹ ¹t Radziwi³³ów. W pi¹tek, dnia 21 wrzeœnia z recitalem fortepianowym i muzyk¹ Fryderyka Chopina wyst¹pi³a Daniel Olbrychski, fot: Miko³aj Leraczyk tyle utytu³owany, co kontrowersyjny laureat jednej z nagród podczas Konkursu Chopinowskiego w 2010 r. w Warszawie - Evgeni Bozhanov. Banki Spó³dzielcze w Dobrzycy, Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie, Raszkowie oraz Spó³dzielczy Bank Œpiewaczka Ewa I ykowska (sopran), fot: Miko³aj Leraczyk pianistka z USA Claire Huangci, zaœ w sobotê odby³y siê 2 koncerty. O godzinie z mistrzowskim recitalem wokalnym wyst¹pi³a œpiewaczka Ewa I ykowska (sopran) w towarzystwie pianisty, Marka Mizery prezentuj¹c utwory Chopina, Paderewskiego, Moniuszki, Czajkowskiego i Mascani. O godz rozpocz¹³ siê koncert specjalny Chopin w a- ksamicie nocy, podczas którego grano wy³¹cznie kompozycje Fryderyka Chopina, a utwory Norwida i Lechonia, poœwiêcone kompozytorowi deklamowa³ goœæ specjalny Festiwalu aktor Daniel Olbrychski. Wyst¹pili tego wieczoru tak utytu³owani wykonawcy, jak: Evgeni Bozhanov (Bu³garia), Anna Fedorova (Ukraina), Claire Huangci (USA), Ewa I ykowska z Markiem Mizer¹ (Polska), Kotaro Nogano (Japonia), Micha³ Szczepañski (Polska) i wiolonczelista Roberto Trainini (W³ochy), Joanna Marcinkowska (Polska). Festiwal koñczy³y w niedzielê 2 koncerty. O godz Anna Fedorova z Roberto Traininim wykonywali muzykê Chopina, w tym tak e utwór skomponowany dla Antoniego Radziwi³³a przez wybitnego goœcia pa³acu antoniñskiego na wiolonczelê. Koncert fina³owy o godz zakoñczy³ festiwal, podczas którego utwory Chopina, Beethovena i Schuberta gra³ fot: Micha³ Prymka Ludowy w Skalmierzycach i SGB-Bank S.A. pe³ni³y jako SGB rolê g³ównego sponsora Festiwalu. Zwyczajowo, jeden z koncertów antoniñskiego pa³acu w nadchodz¹cym karnawale poœwiêcony bêdzie wy³¹cznie sponsorom. Antoniñski Festiwal jest jednym z najbardziej znanych na œwiecie, a drugim w Polsce po Dusznikach. Korespondent ISGB w Ostrowie Wlkp. AG Pa³ac w Antoninie, sala koncertowa i galerie, fot: Miko³aj Leraczyk

10 10 R O C Z N I C E 100-lecie Rejonowego Banku Spó³dzielczego w Malanowie SGB ubileusz lecia obchodzi³ Rejonowy Bank Spó³dzielczy w Malanowie w sobotê 22 wrzeœnia b.r. Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej datê powstania Banku przed jego siedzib¹ poprzedzi³o rocznicowe uroczystoœci. Klienci Banku, przedstawiciele lokalnych samorz¹dów: powiatów, miast i gmin z terenu dzia³ania Banku, pose³ Tadeusz Tomaszewski, w³adze SGB-Banku S.A. i zrzeszenia: Pawe³ Paw³owski prezes SGB-Banku S.A., W³adys³aw Dymek przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej oraz Tadeusz Krotoszyñski przewodnicz¹cy Rady Zrzeszenia to goœcie Jubileuszu. Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ reprezentowa³ cz³onek Zgromadzenia Ogólnego - Jan Grzesiek, Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych - prezes Jerzy Ró yñski. Obecni byli przedstawiciele wspó³pracuj¹cych z Bankiem firm i instytucji, cz³onkowie samorz¹du bankowego, delegaci na Zebranie Przedstawicieli, byli i obecni pracownicy Banku oraz delegacje zaprzyjaÿnionych banków spó³dzielczych. Wyst¹pienie prezesa Banku Jana Tygielskiego zapocz¹tkowa³o oficjaln¹ czêœæ Jubileuszu, któremu towarzyszy³o has³o: TRADYCJA, NOWOCZESNOŒÆ, ROZWÓJ. W kolejnej czêœci uroczystoœci byli pracownicy Banku i cz³onkowie organów statutowych uhonorowani zostali oznaczeniami przyznanymi przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹, Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych oraz Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹. Uczestnicy jubileuszu obejrzeli równie kilkunastominutowy film dokumentuj¹cy dzia³ania Rejonowego Banku Spó³dzielczego w Malanowie. Bank nie zapomnia³ tak e o swoich kluczowych klientach i partnerach wrêczaj¹c ich przedstawicielom pami¹tkowe statuetki. ap okazjê na ponowny urlop Pod tym has³em zostanie zorganizowana nowa promocja kartowa dla osób posiadaj¹cych karty z logo Maestro i Master Card. W tym roku to ju kolejna akcja promocyjna, w ramach której nasi klienci maj¹ mo liwoœæ wygrania atrakcyjnych nagród dziêki dokonywaniu p³atnoœci w formie bezgotówkowej. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ klienci osoby fizyczne, którzy w okresie od br. dokonaj¹ bezgotówkowo transakcji o wartoœci powy ej 10 z³. Na najbardziej aktywnych posiadaczy kart czekaj¹ atrakcyjne wygrane: 2 vouchery wycieczkowe o wartoœci 5.000,00 z³ ka dy oraz 60 nagród pieniê nych o wartoœci jednostkowej 500 z³. Nagrody bêd¹ przyznawane w dwóch turach, oznacza to, e po ka dym etapie konkursu wyniki zostan¹ podsumowane a nagrody rozdzielone wœród zwyciêzców. Akcja szczególnie promowaæ bêdzie transakcje dokonane kartami MasterCard PayPass (p³atnoœci zbli eniowe), które w koñcowym podsumowaniu premiowane bêd¹ podwójn¹ iloœci¹ udzia³ów. Wiêcej szczegó³ów nt. konkursu mo na znaleÿæ na stronie oraz na stronie 28 tego Informatora SGB. Serdecznie zapraszamy.

11 SGB R O C Z N I C E urodziny obchodzi³ Bank Spó³dzielczy w Pleszewie Zebranie za³o ycielskie Banku, odby³o siê 21 wrzeœnia 1862 roku, w tym dniu powo³ano Prywatn¹ Kasê Oszczêdnoœci i Po yczek Wekslowych w Pleszewie. Kasa sw¹ dzia³alnoœæ mia³a rozpocz¹æ 1 listopada 1862 roku, jednak e ze wzglêdu na liczne przeszkody stawiane przez w³adze pruskie zaczê³a funkcjonowaæ dopiero 15 stycznia 1863 roku. roczystoœæ jubileuszu 150 lecia powstania BS Pleszew rozpoczê³a Msza œw. Mia³a ona wyj¹tkowo uroczysty charakter, a g³ównym jej celebransem by³ duszpasterz pracowników bankowoœci diecezji kaliskiej Ksi¹dz Pra³at Henryk Szymiec. Homilia nawi¹zywa³a do pozytywnych cech bankowoœci spó³dzielczej, a podczas b³ogos³awieñstwa zgromadzonych w koœciele Duszpasterz Bankowców zaapelowa³, by pracownicy Banku pomimo biurokratycznych przepisów nie tracili umiejêtnoœci pomocy czêsto zdezorientowanym klientom. Msza œw. niepowtarzaln¹ atmosferê zyska³a dziêki oprawie muzycznej, któr¹ oprócz koœcielnych organów wspaniale wzbogaca³a kapela ludowa z Turska oraz chór parafialny z Chocza, w którym zaanga owani siê te pracownicy Banku. By³y kwiaty, gratulacje, yczenia, podziêkowania a tak e medale i odznaczenia. Goœci wita³ w wejœciu Zespó³ Pieœni i Tañca Tursko. Grano na czeœæ europos³a Andrzeja Grzyba, pos³ów: Józefa Rackiego i Piotra Walkowskiego, cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Przyby³ na jubileusz starosta Micha³ Karalus, wiceburmistrz Arkadiusz Ptak oraz wójtowie gmin gdzie funkcjonuje Bank. Wyrazy wdziêcznoœci p³ynê³y do partnerów biznesowych oraz organizacji wspó³pracuj¹cych, a w szczególnoœci do Krajowej Rady Spó³dzielczej, Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych, Banku Zrzeszaj¹cego SGB-Bank S.A., Zwi¹zku Rewizyjnego, kooperuj¹cych banków spó³dzielczych, firmy SoftNet z Krakowa, ze sceny na której Maria Górczyñska i Andrzej Maciejewski rozpoczynali uroczystoœæ. S³owa podziêkowania przekazujê równie w³adzom powiatu pleszewskiego, Miastu i Gminie Pleszew oraz Gminie i Miastu Stawiszyn, a tak e gmin Chocz, Czermin, Giza³ki, Go³uchów, Blizanów oraz Mycielin. Cz³onkom Banku dziêkujê za osobiste i finansowe zaanga owanie bez którego nie by³oby mo liwe funkcjonowanie Banku w jego obecnej formie. Serdecznie dziêkujê wszystkim pracownikom, a tak e emerytom i rencistom za ich wk³ad pracy. Dziêki waszej pracy mo liwe by³o i jest efektywne i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych naszych klientów, a Bank ma stabiln¹ i ugruntowan¹ pozycjê na rynku, tymi s³owami dziêkowa³a podczas urodzinowej uroczystoœci, Maria Górczyñska Prezes Zarz¹du Banku. wrzeœnia br. z udzia³em Prezydenta Lecha Wa³êsy odby³y siê uroczystoœci rocznicowe. By³y Prezydent RP wyg³osi³ referat pt. XXI wiek epok¹ nowych szans i mo liwoœci. Z okazji Jubileuszu przygotowano mieszkañcom Czerska i okolic wiele atrakcji i niespodzianek. W sobotnie popo³udnie Bank ugoœci³ najm³odszych mieszkañców gminy - w Parku Borowiackim przygotowano dla dzieci prawdziwy raj - by³y dmuchane zamki, s³odkoœci, pokazy magików, fantastyczny fakir, a tak e atrakcyjne konkursy i gad ety reklamowe. PóŸnym popo³udniem na urodzinowej gali czerskiego banku spotkali siê pracownicy, cz³onkowie i klienci oraz liczne grono zaproszonych goœci, wœród których Czersk lecie Banku Spó³dzielczego obecny by³ m.in. b. prezydent RP Lech Wa³êsa, a tak e: prezes zarz¹du SGB Banku Pawe³ Paw³owski, prezes zarz¹du KZBS Jerzy Ró yñski, starosta chojnicki, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, na terenie których dzia³a Bank Spó³dzielczy w Czersku. By³y gratulacje, kwiaty i yczenia, a tak e okolicznoœciowe medale, które zas³u onym pracownikom banku wrêczy³ Lech Wa³êsa.

12 12 R O C Z N I C E SGB 110-lecie istnienia Banku Spó³dzielczego w S³upcy MDK w S³upcy w pi¹tek r. w odby³a siê uroczystoœæ obchodów 110- lecia istnienia Banku Spó³dzielczego w S³upcy. Wœród goœci znaleÿli siê m.in.: Prezes Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych w Warszawie, przedstawiciele SGB-Bank S.A., Eugeniusz Grzeszczak Wicemarsza³ek Sejmu, samorz¹dowcy miasta i powiatu s³upeckiego oraz oœciennych gmin, samorz¹dowcy Miasta i Gminy Kleczew, prezesi wspó³pracuj¹cych Banków Spó³dzielczych, byli i obecni cz³onkowie Rady Nadzorczej, obecni i emerytowani pracownicy banku oraz przedstawiciele firm i firm wspó³pracuj¹cych. Jubileusz by³ okazj¹ do z³o enia podziêkowañ osobom, firmom i instytucjom wspó³pracuj¹cym z bankiem. Kapitu³a Odznaki Spó³dzielczej Grupy Bankowej na wniosek Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w S³upcy przyzna³a Odznaki SGB - Platynow¹ odznakê SGB otrzyma³a Daniela Rutkowska oraz Irena Kaszuba. Odznakê Z³ot¹ SGB otrzymali: Tadeusz Antonów, Stanis³aw Czechowski, Jan Twardowski, Krzysztof Rzemyszkiewicz, Ryszard Orchowski, Józef Grzeszczak, Pawe³ Kazuœ, Aleksander Zieliñski, Marian Kapela, Józef Osada i Eugeniusz Krajewski. Srebrn¹ Odznak¹ SGB wyró niono: Lidiê Burdê, Gra ynê Wojtaszewsk¹, Mariê Lisieck¹, Teresê Tomaszewsk¹, Antoniego Budziñskiego, Stanis³awa Plesiñskiego, Tomasza Pradelskiego, Jacka Czerniaka, Macieja Króla i Eugeniusza Przybylskiego. Jubileusz by³ okazj¹ do podziêkowania pracownikom Banku. Szczególne podziêkowania odebrali: Wis³awa Przywarta, Magdalena Derengowska, Regina Paluszyñska, Maria Gwizd, Marta Kulawik, Mariola P³uciennik, Wies³awa Niedzielska, Karolina Sieczka, Micha³ Kwitowski, Henryka Nowak, Anna yskawa, Magdalena Olejniczak, Marzanna Herudziñska, Marcin Orchowski, Halina Suszka, Ma³gorzata Sommerfeld, El bieta Ruszkiewicz, Aleksandra Andrzejewska, Paulina Jankowiak, Joanna Pomorska, Maria Ciesielska, Gra yna Wojtaszewska, Marianna Karolak, Lidia Koziorowska, El bieta Herian, Zdzis³awa Szymañska Zarz¹d Banku Spó³dzielczego dawnym pracownikom i wspó³pracownikom, przekaza³ s³owa uznania i podziêkowania, us³yszeli je: Bogna W o j c i e c h o w s k a a u t o r k a monografii o Banku Spó³dzielczym w S³upcy, Edward Adamczyk i Maciej Nowacki byli prezesi Banku, Roman Lewandowski wieloletni dyrektor s³upeckiego banku oraz W³adys³aw Kowalski wieloletni by³y dyrektor Oddzia³u SGB-Banku S.A. w Koninie. Za ca³okszta³t dotychczasowej wspó³pracy podziêkowania odebrali partnerzy Banku: Anna Skocka, insp. Zbigniew Malina, bryg. S³awomir Kaczorkiewicz, Ireneusz B¹kowski, Eugeniusz Przyby³a, Kazimierz Jaœkowiak, Andrzej Trzuskolas i Piotr Wróblewski. Na wniosek Prezesa Zarz¹du SGB-Banku S.A. Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w S³upcy przyznano odznaczenia: Z³ot¹ odznakê otrzyma³a Prezes Lidia Dobersztyn oraz Wiceprezes Pawe³ Majewski; odznak¹ srebrn¹ uhonorowano Wiceprezes Zarz¹du El bietê Wolnick¹.

13 SGB Otwarcie nowej siedziby BS w Lipnie Z Z Y C I A S G B 13 dniu 20 wrzeœnia 2012 r. o godzinie 14:00 mia³o miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Lipnie mieszcz¹cej siê w Lipnie przy ul. W³oc³awskiej 20b. W uroczystoœci uczestniczyli w imieniu: Prezesa Zwi¹zku Banku Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza - Jerzy Bañka, Prezesa Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych Jerzego Ró yñskiego Cezary Maciejewski, Prezesa Zarz¹du SGB-Banku S.A. w Poznaniu Paw³a Paw³owskiego - Danuta Kowalczyk, Prezesa Zarz¹du Krajowej Rady spó³dzielczej Alfreda Domagalskiego - Danuta Œwier ewska, przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, Na zjêciu: roczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Lipnie. Symboliczn¹ wstêgê przeciêli (od lewej): Danuta Swier ewska, Danuta Kowalczyk, Jerzy Bañka, Maria Roman i Edward Cackowski. Komendy Powiatowej Stra y Po arnej, Policji, szkó³ oraz Prezesi zaprzyjaÿnionych Banków Spó³dzielczych oraz wiele innych przyjaznych i yczliwych osób. W swoim wyst¹pieniu, Pani Prezes nawi¹za³a do pocz¹tku powstania Banku oraz przedstawi³a krótko proces od powstania koncepcji budowy placówki do jej zakoñczenia, dziêkuj¹c m.in. architektowi, wykonawcom i wszystkim osobom za wspólny codzienny wysi³ek, trud podejmowanych ka dego dnia obowi¹zków, a tak e za okazan¹ yczliwoœæ i wszelk¹ pomoc. Nawi¹zuj¹c do Rezolucji ONZ ustanawiaj¹cej rok 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci i odpowiadaj¹c na jej apel, Prezes Maria Roman stwierdzi³a, e nowa siedziba Banku Spó³dzielczego w Lipnie bêdzie symbolem uczczenia Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci 2012 i podkreœlenia 150-letniej tradycji spó³dzielczej, przyjaznej ludziom, nios¹cej równe szanse dla wszystkich, wzajemn¹ pomoc, zrozumienie i yczliwoœæ. Rekomendacja D Dotyczy zarz¹dzania obszarem technologii informacyjnej i bezpieczeñstwa œrodowiska teleinformatycznego w bankach. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów obszaru technologii informacyjnej i bezpieczeñstwa œrodowiska teleinformatycznego powinny posiadaæ odpowiednie kwalifikacje. Audyty powinny byæ przeprowadzane z wykorzystaniem uznanych standardów miêdzynarodowych i dobrych praktyk w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczeñstwa œrodowiska teleinformatycznego, jak np.: standardy dotycz¹ce audytowania systemów informatycznych ISACA (Information Systems Audit and Control Association), COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), GTAG (Global Technology Audit Guide) oraz GAIT (Guide to the Assessment for IT Risk). Wiæcej w artykule na str

14 14 Z Z Y C I A S G B SGB PBS Janikowo 110-lecie z³otowskiego Banku Gniewkowi odby³o siê uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddzia³u Piastowskiego Banku Spó³dzielczego w Janikowie. Uroczystoœæ zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. Zygmunt Miêtki, Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Gniewkowie Janusz Koz³owski, Burmistrz Janikowa Andrzej Brzeziñski, reprezentanci sektora bankowego oraz przedsiêbiorcy wspó³- Po uroczystym przeciêciu wstêgi przez: Wiceprezesa Zarz¹du SGB-Banku S.A. Zygmunta Miêtkiego, Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka i Prezesa Banku Annê Kaczmarek, cz³onkowie Zarz¹du zaprezentowali zebranym goœciom zmodernizowan¹ placówkê. pracuj¹cy z Bankiem. Ponadto w uroczystoœci udzia³ wziêli cz³onkowie Rady Nadzorczej, Zarz¹d PBS, Dyrektorzy Oddzia³ów oraz pracownicy Banku. Modernizacja tego oddzia³u i zmiana jego wizerunku jest konsekwencj¹ przyjêtej przez nasz bank oraz Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ strategii na lata Jest to wzorcowa placówka, której wizualizacja bêdzie powielana w pozosta³ych jednostkach PBS. Modernizacja jest wyrazem tego, e zmieniamy siê i doskonalimy, chcemy byæ lepszym partnerem dla naszych klientów. Pamiêtamy o tym, e nasz bank to polski kapita³ i dorobek wielu pokoleñ, który jesteœmy zobowi¹zani pomna aæ - podkreœla³a w okolicznoœciowym przemówieniu Prezes PBS Anna Kaczmarek Nadaliœmy wnêtrzom nowoczesny, przyjazny wygl¹d oraz wykorzystaliœmy standardy wizualizacji przyjête przez SGB. Natomiast miasto zyska³o piêkny budynek komponuj¹cy siê z zabytkow¹ ulic¹ Gniewkowa. radycja i doœwiadczenie pozwala dobrze s³u yæ klientom Spó³dzielczego Banku Ludowego w Z³otowie. Wiekowy Bank, przez ostatnie dziesiêciolecie powiêksza³ swój potencja³ ekonomiczny, rozszerzaj¹c nie tylko zakres oferowanych us³ug bankowych ale tak e teren dzia³ania, który obecnie wykracza poza powiat z³otowski i województwo wielkopolskie. 110-lecie Banku obchodzono uroczyœcie w piêkny paÿdziernikowy, jesienny dzieñ. Zaproszeni goœcie, a obecni byli kluczowi klienci, delegaci na zebranie przedstawicieli, byli i obecni pracownicy, uczestniczyli w jubileuszowym spotkaniu wraz z prezesem Krajowej Rady Spó³dzielczej, Alfredem Domagalskim, wiceministrem sprawiedliwoœci Stanis³awem Chmielewskim, prezesem KZBS Jerzym Ró yñskim, wiceprezesem SGB-Banku S.A. Ryszardem Lorkiem, przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej SGB- Banku S.A. prezesem s¹siedniego Banku Spó³dzielczego w Czarnkowie W³adys³awem Dymkiem. Podczas Jubileuszu, zas³u onych dzia³aczy samorz¹du oraz pracowników Banku wyró niono odznaczeniami resortowymi i spó³dzielczymi: Zas³u ony dla Rolnictwa, Za Zas³ugi dla Ruchu Spó³dzielczego, Platynow¹ któr¹ otrzyma³a prezes Genowefa GoŸdziejewska, i Z³otymi Odznakami SGB, Krzy ami Zas³ugi im. Piotra Wawrzyniaka i Odznakami im. Franciszka Stefczyka. Swoich partnerów Bank uhonorowa³ pami¹tkowymi rycinami. AM i K

15 SGB Festyn w Jarocinie Z Z Y C I A S G B 15 ak co roku latem w spó³dzielczym festynie w Jarocinie uczestniczy³o wielu spó³dzielców oraz mieszkañców miasta i okolic, którzy z biznesem opieraj¹cym siê na spó³dzielczej w³asnoœci stykaj¹ siê w codziennym yciu. Spó³dzielnie z bran : us³ugowo-handlowej, mleczarskiej, mieszkaniowej, rolniczej czy te bankowej tradycyjnie wystawia³y swoje stoiska, prezentuj¹c swoje dotychczasowe osi¹gniêcia i produkty. W spó³dzielczym œwiêcie uczestniczyli m.in. Pose³ na Sejm RP Piotr Walkowski, przedstawicielka Europos³a Andrzeja Grzyba, przedstawiciele samorz¹dów lokalnych: starosta jarociñski, wójtowie i burmistrzowie. Bank zrzeszaj¹cy reprezentowa³a Wiceprezesa Danuta Kowalczyk. Licznie Sponsorami œwi¹tecznego festynu byli: Biuro Informacji Kredytowej, PZU, Concordia Ubezpieczenia. K Swoje stoiska wystawia³y: -Bank Spó³dzielczy, -Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko W³asnoœciowa, -Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska, -Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska, -Spó³dzielnia Handlowo-Produkcyjna Zgoda, -Spó³dzielnia Ogrodnicza Eurowit, -Spó³dzielnia Inwalidów Prosna, -Spó³dzielnia Pracy Kominiarzy, -Spó³dzielczy Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Kó³ek Rolniczych w Mieszkowie, -Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Golinie -Spó³dzielcze Grupy Producenckie, -Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna z Hilarowa przybyli równie szefowie i przedstawiciele firm, urzêdów i instytucji. Ks. Dariusz Matusiak odprawi³ mszê œwiêt¹ w intencji spó³dzielni. IX Œwiêto Spó³dzielczoœci w Jarocinie przesz³o do historii, ale z pewnoœci¹ tak jak poprzednie wpisa³o siê do pamiêci mieszkañców Jarocina jako godna i warta zainteresowania oraz udzia³u uroczystoœæ, œwiadcz¹ca o dobrym wspó³dzia³aniu Jarociñskich Spó³dzielni nie tylko na niwie gospodarczej ale kulturalnej a t³umy uczestników potwierdzaj¹ sympatiê i yczliwoœæ dla spó³dzielczych przedsiêbiorstw oraz rolê i znaczenie w lokalnym œrodowisku.

16 16 Z Z Y C I A S G B SGB Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie po egna³ lato z bliÿniakami od koniec sierpnia w Czarnkowie na terenie odrestaurowanej starówki i w Parku Staszica odby³a tegoroczna XIV edycja Dnia Spieczonego BliŸniaka. Dzieñ Spieczonego BliŸniaka to pomys³ na integracjê bliÿni¹t. To równie sposób na weso³e po egnanie lata i œwietn¹ zabawê. Czarnkowska impreza otrzyma³a w roku 2009 II nagrodê w konkursie Wielkie Odkrywanie Wielkopolski organizowanym przez Wielkopolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, G³os Wielkopolski i Marsza³ka Województwa. W tym roku, 120 par bliÿni¹t z ró nych zak¹tków naszego kraju zjecha³o do Czarnkowa. Byli równie przedstawiciele z Francji. Uczestnikom œwiêta bliÿni¹t towarzyszy³y ca³e rodziny i przyjaciele. Wszyscy aktywnie i na weso³o spêdzili ten sierpniowy, s³oneczny dzieñ bior¹c udzia³ w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatora. Jeden z konkursów pod nazw¹ Jak dwie krople wody wy³ania corocznie parê bliÿni¹t najbardziej podobn¹ do siebie. Okaza³o siê, e za prawie identycznych uznano w roku 2012 Adama i Krzysztofa Ostrowskich z Prochowic ko³o Legnicy. Nagrodê dla laureatów dwa rowery nowej generacji ufundowa³ Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie, który sponsoruje tê nagrodê jednocz¹c siê z ca³¹ bliÿniacz¹ rodzin¹. Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie popiera jazdê na rowerze o raz trzynasty, 22 wrzeœnia br. w Europie by³ obchodzony Dzieñ bez Samochodu. Has³o tegorocznych obchodów brzmia³o: Zostañ ekojeÿdÿcem to siê op³aca. W Czarnkowie oficjalne obchody odby³y siê w pi¹tek 21 wrzeœnia. Celem kampanii by³o zainteresowanie mieszkañców i w³adz miast ide¹ zrównowa onego transportu na terenach miejskich oraz zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów, na rzecz przyjaznych dla œrodowiska form transportu. Europejski Dzieñ bez Samochodu jest odpowiedzi¹ na negatywne skutki ci¹gle wzrastaj¹cego ruchu samochodowego w miastach. Przywi¹zanie Polaków do samochodu nie przeszkadza w dostrzeganiu korzyœci wynikaj¹cych z rezygnacji z niego, na krótkich dystansach. Dlatego tegoroczna kampania zosta³a skierowana na korzyœci p³yn¹ce z ekojazdy, propaguj¹cej kilka zasad pozwalaj¹cych oszczêdzaæ paliwo oraz dbaæ o naturalne œrodowisko. Koordynatorem akcji jest Komisja Europejska, obchodom w kraju patronuje Ministerstwo Œrodowiska a na poziomie lokalnym obchody organizowane s¹ przez w³adze miasta. Czarnkowskie obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu, organizowane by³y przez Urz¹d Miasta wspólnie z Rowerow¹ Sekcj¹ Turystyczn¹. Przygotowano przejazd rowerami malowniczymi ulicami miasta. Na uczestników, jak zwykle, czeka³y atrakcje zwi¹zane z bezpiecznym poruszaniem siê rowerem, akcenty promuj¹ce zdrowy styl ycia oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie. Jako sponsor imprezy Bank zadba³, aby jego reprezentacja by³a w doskona³ej kondycji fizycznej i podo³a³a wyznaczonej przez organizatorów ca³ej trasie przejazdu.

17 SGB XIV Wojewódzko-Diecezjalne Do ynki w Ostrowie Wielkopolskim Z Z Y C I A S G B 17 niedzielê, 26 sierpnia br. Ostrów Wielkopolski by³ rolnicz¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Do ynek Wielkopolskich. Uroczystoœciom przy piêknej pogodzie towarzyszy³a msza œw., wystawa rolnicza, koncerty oraz prezentacja wieñców do ynkowych z wielkopolskich powiatów i gmin. Na wystawie przed Urzêdem Miasta i Starostwa mo na by³o zobaczyæ zarówno nowoczesne, klimatyzowane i gigantyczne ci¹gniki, jak i najstarsze Ursusy i Lanz Bulldogi, tzw. bombaje na metalowych ko³ach. Te imponuj¹ce maszyny kilkakrotnie w czasie do ynek przeje d a³y przez alejê przy urzêdach, wzbudzaj¹c za ka dym razem ogromne zainteresowanie. Swoje stoiska zorganizowa³y instytucje wspó³pracuj¹ce z rolnikami, grupy producenckie, ko³a ³owieckie, gminy, a nawet policja. W szczególnoœci du y wybór atrakcji mia³y dzieci. Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê prezentacje rêkodzie³a oraz tzw. Aleja Smaków z ró nymi potrawami. Tak e banki SGB zaznaczy³y swoj¹ obecnoœæ. Swoje stoisko zaprezentowa³ SBL Skalmierzyce, a w imieniu pozosta³ych Banków Spó³dzielczych stoisko zorganizowa³ Oddzia³ SGB-Banku S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Wicemarsza³ek województwa Krzysztof Grabowski podczas otwarcia zaznaczy³, jak bardzo zmienia siê wielkopolska wieœ, a polscy rolnicy mog¹ z dum¹ podnosiæ g³owê i konkurowaæ ze swoimi kolegami z UE, zaœ Marsza³ek Marek WoŸny na zakoñczenie do ynek podkreœla³, e nie mo e istnieæ wieœ bez miasta, ani miasto bez wsi. W homilii podczas mszy œw. na ostrowskim stadionie biskup kaliski Stanis³aw Napiera³a mówi³ o du ym zró nicowaniu dzisiejszej polskiej wsi pod wzglêdem obszarowym, ekonomicznym i technologicznym. Mówi³ tak e o dop³atach unijnych dla rolnictwa i o ziemi, która staje sie polsk¹ racja stanu wobec udogodnieñ do zakupu nieruchomoœci przez cudzoziemców. W zwi¹zku z przejœciem Biskupa na emeryturê by³a to po egnalna homilia. W do ynkach i nabo eñstwie dziêkczynnym za niwa uczestniczyli parlamentarzyœci, samorz¹dowcy z województwa i wszystkich powiatów regionu. Obecny by³ tak e minister rolnictwa Stanis³aw Kalemba, który wrêczy³ biskupowi kaliskiemu Stanis³awowi Napierale odznakê honorow¹ Zas³u ony dla Rolnictwa. W godzinach popo³udniowych na du ej scenie w parku miejskim wystêpowa³y liczne zespo³y folklorystyczne, a wieczorem przy olbrzymiej frekwencji widzów odby³ siê koncert Kayah. Do ynki te zarówno w trakcie trwania, jak równie teraz ich retransmisjê mo liwe jest ogl¹daæ online w Internecie na stronie Korespondent ISGB AG

18 18 Z Z Y C I A S G B SGB BIOGAZOWNIA w Szklarce Myœlniewieckiej Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe SERAFIN P.P.H.U SERAFIN Zdzis³aw Serafin Sp. z o.o. twarcie i uruchomienie biogazowi nast¹pi³o de facto dwa miesi¹ce wczeœniej, ale w³aœnie 29 sierpnia br. przy udziale g³ównego wykonawcy inwestycji (wykonawc¹ by³a firma AGRIKOMP Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ostrzeszowie), przedstawiciele Banków wspó³uczestnicz¹cych w przedsiêwziêciu mieli mo liwoœæ obejrzenia dzia³aj¹cej ju biogazowi. Klient SERAFIN P.P.H.U inwestuj¹c w budowê biogazowi rolniczej zamierza³ wytwarzaæ i ju wytwarza energiê elektryczn¹ w kogeneracji* wykorzystuj¹c do tego powszechnie dostêpne w funkcjonuj¹cym gospodarstwie rolnym materia³y. Podpisana z zak³adem ENERGA SA umowa gwarantuje odbiór przez zak³ad energetyczny wyprodukowanej energii dla mocy 510 kw (aktualnie Spó³ka Serafin zabiega o zwiêkszenie mocy do 1 megavata). SERAFIN P.P.H.U planuje równie oprócz sprzeda y samej energii elektrycznej, sprzeda œwiadectw pochodzenia w postaci zielonych i ó³tych certyfikatów (zielony certyfikat nale y siê przedsiêbiorcom wytwarzaj¹cym energiê elektryczn¹ w instalacjach uznawanych za odnawialne Ÿród³a energii, ó³ty certyfikat mo na uzyskaæ w przypadku wytwarzania energii elektrycznej Kogeneracji a wiêc wspólnie z ciep³em) oraz sprzeda peletu. Ponadto, przedsiêbiorca zamierza zainstalowaæ liniê do suszenia sedymentu pofermentacyjnego bêd¹cego produktem koñcowym biogazowi. Wysuszony sedyment mo e stanowiæ darmowy wk³ad przy produkcji paliwa organicznego w postaci peletu** Zdzis³aw Serafin prowadzi gospodarstwo rolne w zakresie produkcji mieszanej, gdzie produkcja roœlinna w g³ównej mierze podporz¹dkowana jest produkcji zwierzêcej na któr¹ sk³adaj¹ siê dzia³y specjalne produkcji rolnej kura nioska reprodukcyjna i produkcja zwierzêca- byd³o mleczne. G³ówn¹ sfer¹ dzia³alnoœci gospodarstwa to sprzeda jaj a ich g³ównymi odbiorcami jest rynek krajowy i wschodni (Bia³oruœ, Rosja i Kazachstan). Przedsiêbiorstwo SERAFIN Sp. z o.o. jest Klientem ostrowskiego Oddzia³u SGB-Bank SA oraz SBL w Kêpnie/oddzia³ w Perzowie. Podstawowe parametry biogazowi Serafin Sp. z o. o.: - moc ca³kowita 645 kw - umowa podpisana z ENERG z moc¹ przy³¹czeniow¹ jednostek wytwórczych 510 kw. - produkcja energii elektrycznej (netto) kwh - produkcja energii cieplnej kwh W tym przypadku biogazownia typu rolniczego a wiêc taka w której wykorzystywane s¹ substraty zapisane w ustawie o prawie energetycznym s³u ¹ce do produkcji biogazu rolniczego. Biomasa, nawozy organiczne, woda s¹ wprowadzone do fermentora gdzie pod wp³ywem procesów biologicznych jest wytwarzany biogaz, u ywany w jednostkach kogeneracyjnych. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna, jest sprzedawana Pañstwo Serafin i kierownictwo SBL w Kêpnie do sieci. W wyniku spalania biogazu produkowane jest równie ciep³o. Produkt fermentacji (sendyment) bêdzie s³u y³ jako wysokojakoœciowy nawóz. Biogazownia rolnicza sk³ada siê z: * zbiorników z przy³¹czeniami (fermentor, dofermentor, zbiornik koñcowy, i szacht instalacyjny) * sterowni - budynek na kogeneratory * przy³¹cza energetycznego (trafostacja) Dodatkowe korzyœci zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji Inwestor prowadz¹c gospodarstwo rolne bêdzie móg³ wykorzystaæ produkty pozostaj¹ce w gospodarstwie jako produkt do wytwarzania energii i nawo- enia pól, ponadto ciep³o wytworzone zostanie skierowane do ogrzewania budynków inwentarskich przyczyniaj¹c siê do znacznych oszczêdnoœci. K Biogazownie rolnicze s¹ Ÿród³em najbardziej ekologicznej energii spoœród wszystkich OZE. W wyniku przetwarzania odpadów rolniczych, nawozów naturalnych czy substratów roœlinnych produkowany jest biogaz. Du a zawartoœæ metanu w biogazie (oko³o 50-55%) sprawia, i mo e byæ on wykorzystywany w jednostkach kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej. W gospodarstwach rolnych, gdzie wystêpuje du e zapotrzebowanie na energiê, posiadanie w³asnej elektrowni jest jak najbardziej po ¹dane. Nadwy ka energii, któr¹ gospodarstwo nie jest w stanie skonsumowaæ na miejscu jest dostarczana do sieci operatora energetycznego. Ciep³o natomiast mo e byæ wykorzystane do ogrzewania budynków mieszkalnych i inwentarskich i do przygotowania ciep³ej wody u ytkowej. Zgodnie z polityk¹ Pañstwa do roku 2020 ma powstaæ w Polsce oko³o biogazowni. Zwiedzana przez Redakcjê jest 16 w kraju z 18 istniej¹cych na koniec sierpnia 2012 r. *Kogeneracja jest procesem wytwarzania energii, w którym jednoczeœnie generowana jest energia elektryczna oraz ciep³o. Jest to proces wysokosprawny, w którym energia wytwarzana jest z u yciem relatywnie czystych paliw takich jak gaz ziemny czy biogaz. Kogeneracja przyczynia siê do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ oraz zmniejszenia zu ycia paliw kopalnych. ** Pelet, pellet (granulat) jest to nowoczesne, ekologiczne paliwo, które wygl¹dem przypomina karmê np. dla chomika - ma³e granulki w kszta³cie walca o d³ugoœci mm i œrednicy 6-10 mm. Do produkcji peletu (pelletu) wykorzystywane s¹ odpady drzewne, tj. trociny, wióry, zrzyny, s³oma zbó, s³oma rzepaku, roœliny energetyczne. W wyniku dzia³ania pras o bardzo du ym ciœnieniu zgniatania, pó³produkty te s¹ sprasowywane i tworz¹ granulat.

19 SGB DZIEÑ KUKURYDZY U GLINKOWSKICH Z Z Y C I A S G B Wartos³awiu ko³o Wronek, 14 wrzeœnia br. odby³o siê spotkanie, którego tematem przewodnim by³o Finansowanie firm w okresie spowolnienia gospodarczego, dlaczego warto inwestowaæ w okresie spowolnienia r. w miejscowoœci Kotowo, w okolicach Grodziska Wlkp. wieloletni klient I Oddzia³u SGB - Banku S.A. w Poznaniu Zbigniew Glinkowski, Prezes spó³ki Gospodarstwo Rolne Ptaszkowo Sp. z o.o. zorganizowa³ przy wspó³udziale firmy Lehmann i zespo³u Limagrain pokaz zbioru kukurydzy przy wykorzystaniu najnowoczeœniejszego kombajnu marki CLAAS, który jest w³asnoœci¹ Grupy Glinkowskich oraz innych, nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Podczas spotkania przedstawiono plantacjê odmian kukurydzy LG, ze szczególnym uwzglêdnieniem odmian wykorzystywanych w biogazowniach. Zgromadzeni goœcie, w tym ze strony I Oddzia³u SGB-Banku S.A. w Poznaniu Czes³aw Banaszewski, Grzegorz Szumiñski i Katarzyna Jurga, wziêli udzia³ w warsztatach prowadzonych przez Benny Laursena na temat: Praktycznych aspektów prowadzenia biogazowni rolniczych. Benny Laursen jest wspó³twórc¹ pierwszych biogazowni w Polsce. Wyk³ad wyg³osi³ gospodarz, Zbigniew Glinkowski dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem i wiedz¹ dotycz¹c¹ budowy biogazowni. Ogromne zainteresowanie wszystkich zaproszonych goœci wzbudzi³ pokaz zbioru kukurydzy przy wykorzystaniu najwiêkszego na œwiecie kombajnu marki Claas Lexion 770 z przystawk¹ 12-rzêdow¹, którego wydajnoœæ wynosi 5ha/h (80-90t/h) kukurydzy. Spotkanie po³¹czone ze wspólnym biesiadowaniem w mi- ³ej i przyjemnej atmosferze pozwoli³o równie na wymianê wielu cennych uwag na temat technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów budowy biogazowni oraz wykorzystania najnowoczeœniejszego sprzêtu do zbioru kukurydzy. Katarzyna Jurga Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wspó³organizatorami spotkania byli Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. wraz ze Stowarzyszeniem Biznes Wroniecki. Na spotkaniu nie zabrak³o tak e przedstawicieli Spó³dzielczej Grupy Bankowej, któr¹ reprezentowa³a El bieta Czosnowska Prezes Banku Spó³dzielczego we Wronkach i Damian Dudziñski Kierownik Zespo³u w Departamencie Sieci i Sprzeda y SGB-Banku S.A. Spotkanie cieszy³o siê du ym zainteresowaniem. Wœród zaproszonych goœci byli w³aœciciele firm, prezesi spó³ek i cz³onkowie Stowarzyszenia Biznes Wroniecki. Na spotkaniu omówiono zasady otrzymywania porêczeñ JEREMIE jako alternatywnego zabezpieczenia kredytów bankowych, oraz przedstawiono Bank Spó³dzielczy we Wronkach jako godnego i zaufanego partnera biznesowego w zakresie oferty kredytowej. Uczestnikom przybli ono tak e zasady funkcjonowania Grupy SGB, jej obszar dzia³ania, strategiê i misjê w nawi¹zaniu do tradycji, bezpieczeñstwa i polskiego kapita³u.

20 20 B A N K W R E G I O N I E SGB Bank Spó³dzielczy w regionie Na Mazowszu bankowoœæ reprezentuj¹ca Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ ma liczn¹ reprezentacjê. Dlatego te w bie ¹cym numerze prezentujemy Bank Spó³dzielczy Mazowsze z P³ocka, który cieszy siê ponad stuletni¹ tradycj¹ oraz Bank Spó³dzielczy w Starej Bia³ej, który jest najm³odszym bankiem naszej Grupy. Obecnie oba banki s¹ aktywnymi cz³onkami SGB. Maj¹ mocn¹ pozycjê na lokalnych rynkach us³ug finansowych, mog¹ pochwaliæ siê dobr¹ wspó³prac¹ z jednostkami samorz¹du terytorialnego. Publikujemy rozmowy prezesami banków oraz z wójtami dwóch gmin wspó³pracuj¹cymi z bankami SGB. Zapraszamy do lektury. Historia Banku Spó³dzielczego Mazowsze w P³ocku Bankowoœæ spó³dzielcza w P³ocku i okolicach liczy sobie ponad 111 lat. Jej pocz¹tki siêgaj¹ 1901 roku. Wówczas zosta³ za³o ony Bank Ludowy Spó³dzielczy, który dzia³a³ a do wybuchu II wojny œwiatowej. Po wojnie zosta³ przejêty przez Gminn¹ Kasê Spó³dzielcz¹ w P³ocku bank przyjmuje nazwê Bank Spó³dzielczy w P³ocku BS P³ock wydziela ze swoich struktur Bank Spó³dzielczy w Borowiczkach BS w Borowiczkach ³¹czy siê z BS w Radzanowie i zmienia nazwê na Bank Spó³dzielczy w S³upnie z siedzib¹ w P³ocku bank decyzj¹ zarz¹du zmienia nazwê na: Bank Spó³dzielczy Mazowsze w P³ocku. Bank zapewnia klientom kompleksow¹ ofertê produktów i us³ug finansowych. Oferuje przejrzysty i funkcjonalny system bankowoœci internetowej, system rozliczeñ elektronicznych ELIXIR, SMS banking oraz paletê kart p³atniczych. Dzia³a na terenie województwa mazowieckiego, poprzez centralê, 8 oddzia³ów, 6 filii oraz 6 punktów kasowych. Potwierdzeniem jakoœci oraz obecnoœci w lokalnym œrodowisku s¹ liczne nagrody i wyró nienia, a wœród nich miêdzy innymi: - Nagroda Konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spó³dzielczy 2009 r. w konkursie Gepardy Biznesu, - Certyfikat Per³owy Polish Product w kategorii Firma Roku 2010, wydany w oparciu o osi¹gniêcia gospodarcze jak i rekomendacje partnerów biznesowych, - Wyró nienie w konkursie Laur Gospodarnoœci w kategorii Harmonijna Wspó³praca: Samorz¹d Bank Spó³dzielczy za 2010 r. - Dyplom Bank Przyjazny Biznesowi 2011 organizowany przez Instytut Lokalnego Biznesu - Certyfikat Z³oty Polish Product Firma Roku 2012 w kategorii Instytucji Finansowe. Bank dla kilku pokoleñ Rozmowa z Bo enn¹ Guzanek, prezesem zarz¹du Banku Spó³dzielczego Mazowsze w P³ocku - Zwykle siedziby banków spó³dzielczych znajduj¹ siê w centrach miast, przy g³ównych ulicach. Centrala Banku Spó³dzielczego Mazowsze po³o ona jest w willowej dzielnicy P³ocka. - Rzeczywiœcie serce naszego banku bije trochê na uboczu. Ma to swoje pod³o e historyczne. Kiedyœ Borowiczki by³y osobn¹ miejscowoœci¹, tutaj dzia³a³ bank. Jednak po pewnym czasie miejscowoœæ zosta³a przy³¹czona do P³ocka, dzisiaj jest jedn¹ z dzielnic, urokliw¹ i spokojn¹. Budynek po³o ony jest niedaleko rzeki S³upianki, dop³ywu Wis³y. Nasza centrala spe³nia nowoczesne standardy, zosta³a wyposa ona w podjazd dla osób niepe³nosprawnych, a wielofunkcyjna sala obs³ugi klienta ma klimatyzacjê. Posiadamy du y parking. W dobie rozwiniêtej motoryzacji ten ostatni jest szczególnym wyró nikiem. Klienci zawsze mog¹ przyjechaæ, nie martwi¹c siê o miejsce do parkowania. - Jednak trudno zarabiaæ bêd¹c na peryferiach miasta. - Nie ma Pan racji. W P³ocku posiadamy w sumie piêæ placówek. Jedn¹ w Urzêdzie Skarbowym, drug¹ na gêsto zaludnionym osiedlu mieszkaniowym, trzeci¹ w siedzibie Starostwa Powiatowego, czyli wszêdzie tam, gdzie pracuj¹ i mieszkaj¹ nasi klienci. Przymierzamy siê do otwarcia kolejnej w P³ocku, wówczas zepniemy klamr¹ ca³e miasto. Ka dego roku przeprowadzamy remont jednej z placówek. Nie zapominamy te o klientach, którzy lubi¹ kontaktowaæ siê z bankiem poprzez nowoczesne kana³y komunikacji, mam na myœli bankowoœæ elektroniczn¹, system rozliczeñ Elixir, home banking. Ofertê banku kierujemy do osób, które oczekuj¹ sprawdzonych produktów i uproszczonych procedur obs³ugi. - P³ock po³o ony jest w samym centrum Polski, dominuje tu przemys³ paliwowo - energetyczny czy tak konkurencyjny rynek jest zalet¹ czy wad¹? - Bank Spó³dzielczy Mazowsze w P³ocku niestety nie finansuje przemys³u paliwowo - energetycznego, du e koncerny obs³ugiwane s¹ przez wielkie instytucje finansowe, a my nie bêdziemy udawaæ, e do takich pretendujemy. Natomiast wspó³pracujemy z przedsiêbiorcami z sektora MSP, którzy zwi¹zani siê z powy sz¹ bran ¹. Jest to bardzo wymagaj¹ca grupa klientów, która wybiera nasz bank zarówno do lokowania swoich œrodków, jak równie do finansowania potrzeb kredytowych.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo