O konferencji SGB-Bank S.A. str Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17"

Transkrypt

1 Poznan, wrzesien - pazdziernik 2012 nr 5/166 O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w P³ocku str. 20 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Starej Bia³ej str st r. 50 Ustawa o us³ugach p³atniczych str Profesjonalizm i kompleksowoœæ to strategia Grupy Karlik str. 50

2 2 A K T U A L N O S C I SGB Szanowni Pañstwo, Obecny, powoli zmierzaj¹cy do koñca 2012 rok jest rokiem szczególnym dla funkcjonowania Spó³dzielczej Grupy Bankowej z kilku powodów. Po pierwsze jest to Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci, zbiegaj¹cy siê ze 150- leciem bankowoœci spó³dzielczej w naszym kraju. Po drugie min¹³ rok od dokonanego, we wrzeœniu ubieg³ego roku, po³¹czenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. W konsekwencji po³¹czenia powiêkszeniu uleg³a Spó³dzielcza Grupa Bankowa poprzez przyst¹pienie do niej 57 Banków Spó³dzielczych wczeœniej zrzeszonych z MR Bankiem S.A. Nast¹pi³a równie zmiana nazwy banku zrzeszaj¹cego na SGB- Bank S.A. W ci¹gu roku od po³¹czenia przeprowadzonych zosta³o wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do standaryzacji procesów i us³ug oraz integracji w ramach po³¹czonej spó³ki i zrzeszenia. Po trzecie w obecnym roku podjêliœmy prace zmierzaj¹ce do modyfikacji obowi¹zuj¹cej Strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na lata Przes³anek do jej zmian by³o kilka. S¹ to zarówno: zebrane doœwiadczenia z pierwszego roku obowi¹zywania Strategii, po³¹czenie GBW S.A. i MR Banku S.A., bardziej skonkretyzowane projekty regulacyjne nadzoru europejskiego i wynikaj¹ca z nich polityka nadzorcza Urzêdu KNF oraz zmieniaj¹ce siê otoczenie rynkowe i regulacyjne oraz wynikaj¹ce z nich wyzwania. Przeprowadzona w sierpniu br. ankieta dotycz¹ca realizacji Strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na lata przez Banki Spó³dzielcze potwierdzi³a, e zapisy Strategii Grupy s¹ wykorzystywane przy tworzeniu lub modyfikacji Strategii poszczególnych Banków Spó³dzielczych naszej Grupy. Zmian Strategii nale y dokonywaæ z rozwag¹ i odpowiedzialnoœci¹. Prace nad modyfikacj¹ zapisów Strategii Grupy prowadzone s¹ poprzez powo³any do tego celu Zespó³ ds. modyfikacji Strategii SGB, z udzia³em przedstawicieli Rady Zrzeszenia SGB, Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. oraz przedstawicieli SGB- Banku S.A. Efekty prac Zespo³u zosta³y przedstawione podczas po³¹czonego spotkania Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia we wrzeœniu br. Po koñcowych korektach treœci zmodyfikowanej Strategii SGB oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Zrzeszenia projekt dokumentu zostanie przed³o ony Pañstwu na najbli szym Zgromadzeniu Prezesów SGB, odbywaj¹cym w dniu 25 paÿdziernika. G³êboko wierzê, e zyska on Pañstwa akceptacjê, która jest niezbêdna zarówno do przyjêcia zmodyfikowanego brzmienia Strategii SGB, jak i póÿniejszej, powszechnej realizacji jej zapisów. Umo liwi ona równie kontynuacjê prac zwi¹zanych ze zmian¹ Strategii SGB-Banku S.A. na lata i finalnie jej przyjêcie. Pozwoli to na dobre przygotowanie naszej Grupy jako ca³oœci oraz SGB- Banku S.A. jako banku zrzeszaj¹cego do sprostania stoj¹cym przed nami wyzwaniom. Pawe³ Paw³owski Prezes Zarz¹du SGB-Banku S.A.

3 SGB Minister finansów goœciem konferencji SGB-Bank S.A. A K T U A L N O S C I 3 W dniu 2 paÿdziernika br. w warszawskim hotelu Marriott odby³a siê konferencja zorganizowana przez SGB Bank S.A., zatytu³owana Inwestycje w innowacje, a instrumenty in ynierii finansowej w bankach Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Konferencja odby³a siê pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Eureka Technology Park. Wspó³organizatorami byli równie : Bank Gospodarstwa Krajowego, który reprezentowa³ Prezes Dariusz Daniluk, Narodowy Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez Prezesa Jana R¹czkê oraz Krajowy Rejestr D³ugów, który reprezentowa³ Prezes Adam ¹cki. Goœciem Specjalnym konferencji by³ an Vincent- Rostowski, Minister Finansów. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 210 uczestników - prezesów i przedstawicieli Banków Spó³dzielczych Zrzeszenia SGB, a tak e reprezentantów wielu firm wspó³pracuj¹cych z Bankami m.in.: Biuro Informacji Kredytowej, Firma BONAIR, przedstawiciele regionalnych funduszy porêczeniowych, przedstawiciele W Investments S.A. Inwestycje Rolne oraz M.R Press patron medialny. Przyby³ych goœci powitali Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarz¹du oraz Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. Z uwagi na szerokie spektrum tematów konferencja zosta³a podzielona na cztery panele, ka dy zakoñczony merytoryczn¹ dyskusj¹. Dodatkow¹ korzyœci¹ dla uczestników konferencji by³a mo liwoœæ bezpoœrednich rozmów z prelegentami i zaproszonymi goœæmi w trakcie przerw, pozwalaj¹ca na nawi¹zanie nowych i rozszerzenie dotychczasowych relacji biznesowych. Panel I Instrumenty In ynierii Finansowej do wykorzystania w Bankach Spó³dzielczych poœwiêcony przede wszystkim mo liwoœciom, jakie otwieraj¹ dla Banków porêczenia i gwarancje BGK i regionalnych funduszy porêczeniowych, w tym równie Program JEREMIE. W swojej prezentacji Zbigniew Klepacki Dyrektor Centrum Porêczeñ i Gwarancji BGK przypomnia³ najwa niejsze informacje dotycz¹ce porêczeñ w trybie indywidualnym i portfelowym, jak te zaprezentowa³ nowy produkt BGK Portfelow¹ Liniê Gwarancyjn¹. Równie Prezesi Banków Spó³dzielczych wypowiadali siê na temat finansowania inwestycji z wykorzystaniem porêczeñ i gwarancji, które umo liwiaj¹ poszerzenie oferty kredytowej banku, pozyskanie nowych klientów oraz dywersyfikacjê ryzyka kredytowego, a przez to zwiêkszenie bezpieczeñstwa banku. W prezentacjach Banku Spó³dzielczego z Rumi, któr¹ poprowadzi³a Prezes Ewa PoŸniak - Kilkowska oraz Kujawsko Dobrzyñskiego Banku Spó³dzielczego poprowadzon¹ przez Prezesa Cezarego Maciejewskiego zosta³y przedstawione mo liwoœci, z których skorzysta³y banki w naszym Zrzeszeniu. Warto by³o pos³uchaæ z jakimi problemami nale a³o siê zmierzyæ, aby uruchomiæ to dzia³anie i jak pozytywnie prze³o y³o siê ono na sposób kredytowania oraz pozyskanie nowych klientów. Panel II Sukces inwestycji ekologicznych w Bankach Spó³dzielczych poœwiêcony by³ dotychczasowym efektom wspó³pracy zrzeszonych Banków Spó³dzielczych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, jak te planom wspó³pracy na najbli sz¹ przysz³oœæ. Jan R¹czka Prezes NFOŒiGW podkreœli³, e od 2010 roku banki bior¹ udzia³ w zaplanowanym na 5 lat programie dop³at do kredytów na kolektory s³oneczne. Wspó³praca z Bankami Spó³dzielczymi zosta³a oceniona przez NFOŒiGW bardzo wysoko, jako bardzo efektywna forma realizacji masowych projektów na du ¹ skalê, przy nieznacznym zaanga owaniu Funduszu. Program ten rozwija siê bardzo efektywnie: - od momentu wejœcia w ycie programu zrealizowanych zosta³o 28,8 tys. instalacji kolektorów o powierzchni 189 tys. m2, - wyp³acono 175,2 mln z³otych dotacji, dziêki czemu NFOŒiGW osi¹gn¹³ za³o ony efekt ekologiczny ju w 47% w niespe³na 2,5 roku realizacji programu. Udzia³ Zrzeszenia SGB w zrealizowanych projektach to ca 20% w roku 2012 (w programie uczestniczy 6 banków). Podczas konferencji przedstawiono równie za³o enia do kolejnego programu proekologicznego czyli dop³at do kredytów na budowê domów energooszczêdnych. Program zaplanowany zosta³ na lata , a inwestorzy indywidualni zostan¹ wsparci ³¹czn¹ kwot¹ dotacji w wysokoœci 300 mln. z³otych. Przedstawione zosta³y korzyœci dla klientów nie tylko z tytu³u skorzystania z dotacji, ale równie, i przede wszystkim korzyœci wynikaj¹ce z ograniczenia kosztów ogrzewania, jakie mog¹ zostaæ osi¹gniête w wyniku realizacji inwestycji zgodnie z programem. Kredyty z dop³at¹ na ten cel powinny pojawiæ siê w pierwszym kwartale przysz³ego roku. W panelu III Wspó³finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych w Bankach Spó³dzielczych - zabra³y g³os Mariola Misztak Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Joanna Podgórska Zastêpca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Innowacyjnoœci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Przedstawiona zosta³a sytuacja firm z segmentu MSP w Polsce na tle wyników innych pañstw europejskich, jak te ogromny potencja³ jaki ten sektor ze sob¹ niesie w tworzeniu nowych miejsc i budowaniu wzrostu gospodarczego. Przedstawione zosta³y tak e wyzwania i trudnoœci, z jakim spotykaj¹ siê przedsiêbiorstwa z sektora MSP w swojej bie ¹cej dzia³alnoœci oraz mo liwoœci wsparcia dla tego sektora, które mo e zapewniæ bankowoœæ spó³dzielcza. Przedstawicielki PARP k³ad³y nacisk na

4 4 A K T U A L N O S C I SGB Na zakoñczenie g³os zabra³ Dyrektor Departamentu Programów Specjalnych Robert Rasiñski podkreœlaj¹c znaczenie udro nienia systemu porêczeñ kredytowych i korzyœci z niego p³yn¹cych dla Banków Spó³dzielczych. Istotnym elementem prezentacji by³ tak e fakt osi¹gniêcia przez grupê SGB doskona³ego wyniku w zakresie sprzeda y kredytu technologicznego, co potwierdza, e dobrze przygotowany Bank Spó³dzielczy mo e z sukcesem zaspokajaæ najbardziej wyrafinowane potrzeby klientów biznesowych. Konferencjê zakoñczy³a Wiceprezes Danuta Kowalczyk podsumowuj¹c najwa niejsze informacje, jakie zosta³y przekazane podczas Konferencji oraz dziêkuj¹c za wyra ane nie tylko podczas konferencji wyrazy uznania, które wskazuj¹, e przyjêty model wspó³pracy z Bankami Spó³dzielczymi jest w³aœciwy i bêdzie kontynuowany. Wiceprezes zaprosi³a wszystkich uczestników konferencji na spektakl pod tytu³em Deszczowa piosenka w Teatrze Muzycznym ROMA, oraz na uroczyst¹ kolacjê w Sali Balowej hotelu Marriott. Wszystkie prezentacji pokazane podczas konferencji dostêpne s¹ w Departamencie Programów Specjalnych w Warszawie, zostan¹ te udostêpnione w Intranecie SGB i na stronie internetowej. mo liwoœæ wspó³pracy z parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiêbiorczoœci, centrami transferu technologii oraz innymi instytucjami, które mog¹ byæ dla zrzeszonych Banków Spó³dzielczych z jednej strony Ÿród³em wiedzy, a z drugiej daj¹ mo liwoœæ pozyskiwania nowych klientów. Dr Piotr Ratajczyk - Dyrektor Eureka Technology Park przedstawiaj¹c prezentacje zatytu³owan¹ Po drodze nam z Bankami Spó³dzielczymi nakreœli zakres oraz charakter wspó³pracy z instytucjami otoczenia biznesu, oczekiwañ klientów i mo liwoœci ich zaspokojenia przez Banki. Zaœ wyst¹pienie Alicji Huczyñskiej Prezes BS w Koronowie wskazywa³o praktyczny przyk³ad wspó³pracy, jak równie korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy z parkami technologicznymi oraz instytutami badawczymi. W godzinach popo³udniowych na konferencjê przyby³ Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów. Minister poœwiêci³ swoje wyst¹pienie obecnemu kryzysowi finansów na œwiecie i jego wp³ywie na polska gospodarkê oraz roli bankowoœci spó³dzielczej we wsparciu sektora MŒP w czasie spowolnienia gospodarczego. Minister odpowiedzia³ na zadane z sali pytania dotycz¹ce podatku bankowego oraz przysz³ego kszta³tu sektora spó³dzielczego w kontekœcie zmian regulacji prawnych, jakie nast¹pi¹ po wdro eniu dyrektywy CRD IV. Panel IV Wsparcie dla przedsiêbiorców klientów Banków Spó³dzielczych Ciekawe spojrzenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spojrzenie z innej strony - pokaza³a prezentacja Adama ¹ckiego, Prezesa Krajowego Rejestru D³ugów, poœwiêcona bezpieczeñstwu prowadzonej dzia³alnoœci operacyjnej i wykorzystaniu informacji gospodarczej jako istotnego narzêdzia biznesowego, wci¹ niedocenianego przez œrodowisko bankowe. Prezentacja wskaza³a na korzyœci jakie mo na odnieœæ ze wspó³pracy z Krajowym Rejestrem D³ugów korzyœci nie tylko dla banków, ale równie dla przedsiêbiorców, wykorzystuj¹c sprawdzanie kontrahentów, monitorowanie ich, dopisywanie informacji jak te sprawdzanie w³asnej firmy. W tym panelu wyst¹pi³ równie Wies³aw Ko³odziejski, przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, wskazuj¹c na wyzwania, zagro enia i szanse dla rozwoju przedsiêbiorców we wspó³pracy z jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz Bankami Spó³dzielczymi, na przyk³adzie opracowanego programu rewitalizacji drogi wodnej E-70 (Odra Warta Noteæ Kan. Bydgoski - Brda Wis³a Nogat Zalew Wiœlany). Konferencja mog³a byæ zorganizowana m.in. dziêki wsparciu sponsorów, do których zaliczaj¹ siê: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, - Bonair S.A., - Krajowy Rejestr D³ugów, - Biuro Informacji Kredytowej, - W Investments S.A. Inwestycje Rolne, - Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., - Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gostyniu, - Poznañski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Kujawsko-Pomorski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Bydgoski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Pomorski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., - Mazowiecki Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.

5 SGB A K T U A L N O S C I 5 Mario Drukarz i Helikopter Ben na ratunek œwiatowej gospodarce ostatnich tygodniach oczy inwestorów, analityków ekonomicznych i polityków by³y skierowane na dwóch prezesów banków centralnych, obdarzonych doœæ specyficznymi przydomkami. Wspomnianymi personami s¹ przewodnicz¹cy Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA Ben Bernanke (alias Helikopter Ben przydomek nadany po przemówieniu, w którym Ben Bernanke stwierdzi³, e walcz¹c z recesj¹ nie mo na cofn¹æ siê nawet przed zrzucaniem pieniêdzy z helikoptera), a tak e prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi (vel Mario Drukarz przydomek nadany dla podkreœlenia skali zwiêkszenia emisji pieni¹dza, do jakiej dosz³o za prezesury M. Draghiego w strefie euro). Obaj panowie wielokrotnie w sposób mniej lub bardziej zawoalowany zapowiadali mo liwoœæ dalszego poluzowania polityki pieniê nej, realizowanej przez podleg³e im instytucje. Ben Bernanke nie raz i nie dwa twierdzi³, e System Rezerwy Federalnej USA przygotowuje siê na pogorszenie kryzysu w Europie i potwierdza³ gotowoœæ Fed-u do dalszych dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie gospodarki, rozbudzaj¹c tym samym oczekiwania na kolejn¹ rundê iloœciowego poluzowania polityki pieniê nej w USA. Natomiast Mario Draghi pod koniec lipca br. oœwiadczy³, e jest gotów zrobiæ w ramach swojego mandatu wszystko co mo liwe, eby uratowaæ euro. Rozwijaj¹c tê wypowiedÿ, zapowiedzia³ warunkowy skup 2- i 3- letnich obligacji W³och i Hiszpanii, choæ nie okreœli³ szczegó³ów tej operacji. Jednak kilka dni póÿniej tygodnik Der Spiegel poda³ informacjê, e EBC rozwa a ustanowienie limitów dotycz¹cych akceptowalnych przez niego wysokoœci rentownoœci obligacji krajów strefy euro. Jak mówi przys³owie: kto czeka, ten siê doczeka. Po wrzeœniowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC prezes EBC M. Draghi og³osi³ program sterylizowanego skupu obligacji na rynku wtórnym. Poinformowa³, e transakcje skupu bêd¹ wp³ywaæ na krótszy odcinek krzywej rentownoœci i obejm¹ obligacje z terminem zapadalnoœci do 3 lat, a ich skup nie bêdzie limitowany. Zapowiedzia³, e szczegó³y programu bêd¹ opublikowane w osobnym komunikacie prasowym i podkreœli³, i warunkiem skupu obligacji jest po³¹czenie go z dzia³alnoœci¹ europejskich funduszy stabilizacyjnych. Natomiast na zakoñczonym 13 wrzeœnia br. posiedzeniu Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku zdecydowa³ o rozpoczêciu trzeciej rundy iloœciowego poluzowania polityki pieniê nej. Zgodnie z nim, Fed rozpocznie skup obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi, na sumê 40 mld USD miesiêcznie. Skup ma trwaæ a do momentu gdy poprawi siê sytuacja na amerykañskim rynku pracy. Kontynuowana bêdzie zarazem tzw. operacja Twist, w ramach której Fed kupuje d³ugoterminowe obligacje, sprzedaj¹c zarazem obligacje krótkoterminowe. Euforia jaka zapanowa³a po tych zapowiedziach sprawi³a, e nie pamiêtano, lub nie chciano pamiêtaæ, i banki centralne realizowa³y i nadal realizuj¹ rozliczne niestandardowe programy pobudzania koniunktury, zwiêkszaj¹c poda pieni¹dza poprzez skup rozmaitych aktywów finansowych. Sam Fed ju w listopadzie 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers i po wybuchu globalnego kryzysu finansowego rozpocz¹³ program skupu obligacji zabezpieczonych hipotecznie na ³¹czn¹ sumê 600 mld USD. W listopadzie 2010 roku rozpoczê³a siê druga runda programu iloœciowego luzowania polityki pieniê nej, polegaj¹ca na skupie obligacji skarbowych wartych kolejne 600 mld USD. Po jej wygaœniêciu we wrzeœniu 2011 roku zapocz¹tkowano natomiast tzw. operacjê Twist, polegaj¹c¹ na zakupie d³ugoterminowych obligacji skarbowych za 400 mld USD i sprzeda y papierów krótkoterminowych za tê sam¹ kwotê, w celu obni enia d³ugoterminowych stóp procentowych i stymulowania koniunktury na rynku nieruchomoœci. W czerwcu 2012 roku operacjê przed³u ono, planuj¹c zakupy d³ugoterminowych obligacji skarbowych na ³¹czn¹ kwotê dodatkowych 267 mld USD. W amerykañsk¹ gospodarkê wpompowano wiêc gigantyczn¹ iloœæ pieni¹dza. Wbrew oczekiwaniom decydentów, nie przynios³o to jednak wzrostu akcji kredytowej i inwestycji w gospodarce i nie prze³o y³o siê na zauwa- alny spadek bezrobocia. W II kwartale 2012 r. amerykañski PKB wzrós³ o 1,5% r/r, co jest wynikiem lepszym od oczekiwañ, ale i tak ma³o satysfakcjonuj¹cym. Stopa bezrobocia, mimo i we wrzeœniu spad³a do 7,8%, jest wci¹ wysoka. Co wiêc tak naprawdê siê sta³o? W literaturze ekonomicznej ju w latach trzydziestych XX wieku upowszechniono koncepcjê pu³apki p³ynnoœci, czyli sytuacji, w której bank centralny obni a rynkow¹ stopê procentow¹ do tak niskiego poziomu, e aktywa finansowe i gotówka staj¹ siê bardzo bliskimi substytutami. Stopa zwrotu z aktywów finansowych jest na tyle niska, e nie rekompensuje zwi¹zanego z inwestycj¹ ryzyka. Bezpieczniej jest wiêc trzymaæ p³ynne zasoby gotówkowe, mimo e przynosz¹ one zysku w postaci odsetek. W takich warunkach polityka pieniê na traci skutecznoœæ, poniewa zwiêkszanie poda y pieni¹dza przez w³adze monetarne nie prowadzi do nasilenia akcji kredytowej i o ywienia gospodarczego, a jedynie do gromadzenia coraz wiêkszych zasobów gotówki przez podmioty gospodaruj¹ce. Te ostatnie zdaj¹ sobie bowiem sprawê, e jeœli rynkowa stopa procentowa jest bliska zeru, to w³adze monetarne nie mog¹ jej bardziej obni yæ. Mog¹ j¹ natomiast w przysz³oœci podwy szyæ, wywo³uj¹c tym samym spadek cen aktywów finansowych. Jest to kolejny impuls do tego, by gromadziæ zasoby gotówki, albo te wyjœæ poza rynek finansowy i inwestowaæ na rynkach paliw czy ywnoœci. Co do tego, czy w ostatnich kilku latach jakieœ w³adze monetarne zapêdzi³y gospodarkê swojego kraju w œlepy zau³ek pu³apki p³ynnoœci, nie ma zgodnoœci. P. Krugman, noblista w dziedzinie ekonomii z 2008 roku, twierdzi, e w latach wiêkszoœæ krajów wysoko rozwiniêtych, a w szczególnoœci USA, Japonia i strefa euro, znalaz³a siê w tej pu³apce, poniewa mimo zainicjowania programów skupu ró norakich aktywów finansowych przez banki centralne tych pañstw w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych nie dosz³o do zauwa alnego o ywienia gospodarczego. I mimo e nie wszyscy podzielaj¹ ten pogl¹d, to obserwuj¹c skutecznoœæ dotychczasowych iloœciowych programów luzowania polityki pieniê nej mo na odnieœæ wra enie, e góra urodzi³a mysz. WyraŸnym staje siê, e samo zalewanie gospodarki pieni¹dzem i manipulowanie struktur¹ terminowych stóp procentowych ju nie wystarcza. Zreszt¹, pobudzanie koniunktury dr hab. Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) powinno byæ raczej przedmiotem dzia- ³añ rz¹dów, a nie w³adz monetarnych. Te ostatnie zosta³y jednak pozostawione samym sobie przez pogr¹ onych w sporach polityków (vide spory europejskich polityków wokó³ funkcjonowania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego lub konflikt Republikanów i Demokratów zwi¹zany z limitem zad³u enia USA). W tej sytuacji w obliczu nieskutecznoœci oddzia³ywania kana³u stopy procentowej w³adze monetarne zosta³y niejako zmuszone do siêgniêcia po niestandardowe instrumenty polityki pieniê nej w postaci masowego skupu aktywów finansowych. Nastêpstwem tych dzia³añ s¹ okresy inflacyjnej hossy gie³dowej przeplatane za³amaniami na rynku akcji, poszukiwanie tzw. bezpiecznych przystani i wywo³ane tym gwa³towne wahania kursów walut, a tak e spekulacyjny wzrost cen ywnoœci i paliw. Jedynym naprawdê widocznym skutkiem programów iloœciowego luzowania polityki pieniê nej jest bowiem zwiêkszanie i tak ju du ego wolumenu kapita³u spekulacyjnego, a tak e przyspieszenie jego przep³ywów. Summa summarum pompowanie coraz wiêkszych iloœci pieni¹dza do obiegu pieniê nego mo e przynieœæ skutek odwrotny od zamierzonego: dzia³ania, których nadrzêdnym celem mia³o byæ uspokojenie inwestorów stanowi¹ w istocie œwiadectwo bezsilnoœci w³adz monetarnych i w d³ugim okresie mog¹ dodatkowo os³abiæ stabilnoœæ systemu finansowego, prowadz¹c zarazem do znacznego wzrostu stopy inflacji. I oka e siê, e zamiast ugasiæ ogieñ, dolano do niego oliwy.

6 6 A K T U A L N O S C I SGB Forum Liderów Banków Spó³dzielczych Model polskiej bankowoœci spó³dzielczej w œwietle zmian regulacji unijnych - to g³ówny temat tegorocznego Forum Liderów Banków Spó³dzielczych, które obradowa³o w dniach wrzeœnia br. w Warszawie. W tym dorocznym spotkaniu kilkuset przedstawicieli bankowoœci spó³dzielczej wziêli tak e udzia³ parlamentarzyœci, przedstawiciele œwiata nauki, instytucji nadzorczych oraz organizacji i firm zwi¹zanych z rynkiem finansowym. odczas dwudniowych obrad bankowcy i zaproszeni goœcie dyskutowali o regulacjach unijnych maj¹cych zapewniæ bezpieczeñstwo sektora bankowego w Polsce. By³a dobra okazja do wymiany doœwiadczeñ i poszukiwania rozwi¹zañ, które stoj¹ przed bankami spó³dzielczymi, a tak e do poznania zamiarów regulatorów. Dlatego w pierwszym dniu obrad z du ym zainteresowaniem spotka³o siê wyst¹pienie zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaœniaka, który przedstawi³ obecn¹ sytuacjê sektora banków spó³dzielczych i wyzwania stawiane przez unijnych regulatorów, a tak e stanowisko nadzoru w sprawie po ¹danych kierunków zmian modelu funkcjonowania bankowoœci spó³dzielczej w Polsce. - Banki spó³dzielcze dobrze radz¹ sobie w kryzysie, jednak analiza ryzyk dotycz¹cych zarówno ma³ych, œrednich, jak i du- ych banków uwidacznia potrzebê wsparcia ich w zakresie zarz¹dzania ryzykiem na wy szym poziomie ni obecnie powiedzia³ Wojciech Kwaœniak. Tak e banki zrzeszaj¹ce potrzebuj¹ wsparcia ze strony zrzeszenia, poniewa gromadz¹ nadwy kê p³ynnoœci banków spó³dzielczych i maj¹ tê nadwy kê zabezpieczaæ doda³. Podkreœli³ równie, e dyrektywa CRD IV z punktu widzenia wp³ywu na dzia³alnoœæ banku dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów: p³ynnoœci i kapita³ów, których fundusze podstawowe musz¹ byæ trwa³e i wieczyste. Oznacza to, e w obszarze p³ynnoœci i funduszy przepisy te bêd¹ silnie oddzia³ywa³y na dotychczasowy model bankowoœci spó³dzielczej w Polsce. W sektorze spó³dzielczym funkcjonuje obecnie 90 banków o funduszach powy ej 5 mln euro. Posiadaj¹ one 38,4 mld euro aktywów, co stanowi ponad 47 proc. ogó³u aktywów obydwu zrzeszeñ. Na koniec wrzeœnia 2011 roku nadp³ynnoœæ sektora banków spó³dzielczych wynosi³a 21 mld z³, przy czym banki zrzeszaj¹ce wykazywa³y niedobór na poziomie 8 mld z³. Wprowadzenie CRD IV w tym czasie wykaza³oby brak p³ynnoœci na poziomie 2 mld z³ banków spó³dzielczych, a banków zrzeszaj¹cych na poziomie 11,4 mld z³. Wojciech Kwaœniak uwa a, e sektor spó³dzielczy musi odnaleÿæ siê w nowej sytuacji i poszukaæ odpowiednich rozwi¹zañ, bo nie uda siê doprowadziæ do opóÿnienia obowi¹zywania dyrektyw, które maj¹ wejœæ w ycie w latach Mo na jedynie wynegocjowaæ okres przejœciowy. Kluczowym mo e okazaæ siê wprowadzenie systemu IPS, który pomo e bankom zmieœciæ siê w re imie nowych regulacji. Dziêki systemowi IPS banki wygeneruj¹ nadwy kê p³ynnoœci na poziomie 1,5 mld z³, spe³ni¹ kryteria p³ynnoœci, zmniejszy siê ryzyko w zrzeszeniach, a waga ryzyka kredytowego wyniesie 0 proc., co pozwoli jednorazowo wygenerowaæ 500 mln z³ wolnego kapita³u. Nast¹pi te ograniczenie kosztów dzia³ania. Byæ mo e obni eniu ulegnie sk³adka na KNF oraz op³ata roczna na BFG. System IPS nie oznacza konsolidacji finansowej banków spó³dzielczych ani utraty ich formy prawnej. W³adze banku bêd¹ tylko zobowi¹zane do dzia³ania wed³ug standardów grupy stwierdzi³ Wojciech Kwaœniak. W pierwszym dniu forum wyst¹pili tak e prezesi banków zrzeszaj¹cych. Prezes zarz¹du SGB-Banku S.A. Pawe³ Paw³owski stwierdzi³, e dzisiaj nie ma sensu pytaæ, czy spó³dzielcy opowiadaj¹ siê za systemem IPS. Trzeba zadaæ pytanie, w jaki sposób dostosowaæ siê do warunków narzuconych przez nowe regulacje i czy banki spó³dzielcze maj¹ inn¹ alternatywê? Jest bardzo prawdopodobne, e nowa dyrektywa wejdzie w ycie, a dostosowanie siê do jej wymogów wymaga czasu, którego jeszcze trochê mo na wynegocjowaæ. Prezes Pawe³ Paw³owski wymieni³ trzy g³ówne powody obaw przed wprowadzeniem systemu IPS. - Boimy siê kosztów wprowadzenia reform, boimy siê wspólnego ryzyka i wreszcie obawiamy siê utraty samodzielnoœci, czyli prawa do samodzielnego prowadzenia biznesu bankowego na lokalnych rynkach powiedzia³ prezes SGB-Banku S.A. Budowa systemu IPS jest najlepszym rozwi¹zaniem. Jego zal¹ ek ju mamy, bo przecie zrzeszenie ju dziœ stoi na stra y p³ynnoœci i zajmuje siê redystrybucj¹ kapita³u w grupie oraz prowadzi dzia³alnoœæ w taki sposób, eby aden bank nie zbankrutowa³. Te zasady trzeba tylko sformalizowaæ. Pierwszy dzieñ Forum zakoñczy³a dyskusja z udzia³em zaproszonych goœci: pos³ów Krystyny Skowroñskiej, Jana Burego i Henryka Kowalczyka oraz zastêpcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Sebastiana Skuzy. W drugim dniu obrad uczestnicy Forum skupili siê przede wszystkim na kwestii zarz¹dzania ryzykiem w banku spó³dzielczym oraz dyskutowali na temat poszukiwania dróg zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania banków lokalnych. Jednak najwa niejszym punktem drugiego dnia obrad by³o wyst¹pienie prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jerzego Pruskiego na temat uwarunkowañ rozwoju banków spó³dzielczych. Prezentuj¹c sektor banków spó³dzielczych na tle sektora bankowego prezes BFG stwierdzi³, e w ostatnich trzech latach banki spó³dzielcze odnotowa³y szybszy ni banki komercyjne wzrost pozycji bilansowych, zw³aszcza depozytów i kredytów, poprawê dynamiki wyniku finansowego i wspó³czynnika wyp³acalnoœci. Nie nast¹pi³y natomiast istotne zmiany w pozycji rynkowej, a udzia³ banków spó³dzielczych w wynikach finansowych sektora bankowego jest nieproporcjonalny do ich potencja³u dystrybucyjnego. Banki spó³dzielcze posiadaj¹ bowiem ponad jedn¹ trzeci¹ wszystkich placówek bankowych, zatrudniaj¹ blisko jedn¹ pi¹t¹ ogó³u pracowników, ale ich udzia³ w depozytach wynosi 9 proc., w kredytach 6 proc., a w wyniku finansowym netto sektora poni ej 7 proc. Prezes BFG stwierdzi³, e przy istniej¹cym modelu dzia³ania zrzeszeñ, bez budowania silniejszych powi¹zañ biznesowych, generowane s¹ pewne ryzyka. Dotyczy to obni enia

7 SGB A K T U A L N O S C I 7 siê efektywnoœci dzia³ania banków spó³dzielczych i zrzeszaj¹cych oraz anga owania siê banków zrzeszaj¹cych w ryzykowne obszary dzia³alnoœci. Depozyty klientów banków spó³dzielczych zmieniane s¹ na kredyty dla klientów niefinansowych (oko³o 67 proc.) i lokaty w bankach zrzeszaj¹cych (28 proc.). Lokaty banków spó³dzielczych w bankach zrzeszaj¹cych anga owane s¹ przede wszystkim w dzia³alnoœæ kredytow¹ (51 proc.) oraz zakup d³u nych papierów wartoœciowych (40 proc.). Banki spó³dzielcze ze wzglêdu na ma³¹ skalê dzia³ania, zmuszone s¹ do utrzymywania wysokiej mar y odsetkowej na poziomie 4,3 proc. natomiast banki zrzeszaj¹ce nie s¹ w stanie uzyskaæ wysokiej mar y i efektywnoœci ze wzglêdu na wysokie koszty pasywów od banków spó³dzielczych i ograniczon¹ sieæ dystrybucji oraz koniecznoœæ utrzymywania p³ynnoœci dla banków spó³dzielczych. Zarówno banki spó³dzielcze, jak i zrzeszaj¹ce osi¹gaj¹ wynik na zatrudnionego ni szy od banków komercyjnych, co stanowi ograniczenie ich rozwoju. Malej¹ca mar a odsetkowa w sektorze banków spó³dzielczych nie jest dostatecznie rekompensowana wzrostem skali dzia³ania, co wp³ywa na pogarszanie siê relacji wyniku dzia³alnoœci bankowej na zatrudnionego. Utrzymanie obecnego modelu biznesowego sektora banków spó³dzielczych zale y od wysokiej dynamiki depozytów i korzystnej struktury stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów. Przy spadku rentownoœci papierów wartoœciowych utrzymanie oprocentowania lokat sk³adanych przez banki spó³dzielcze, mo e pogorszyæ sytuacjê finansow¹ banków zrzeszaj¹cych, natomiast obni enie oprocentowania tych lokat wp³yn¹æ negatywnie na sytuacjê banków zrzeszonych lub doprowadziæ do odp³ywu depozytów. Odnosz¹c siê do zmian w strukturze portfela kredytowego prezes BFG stwierdzi³, e banki spó³dzielcze trac¹ dotychczasowego g³ównego klienta gospodarstwa domowe, w szczególnoœci osoby prywatne i rolników indywidualnych, na rzecz przedsiêbiorstw. Oznacza to wejœcie w obszar bardziej ryzykowny, a wysoki poziom C/I pozostawia niewielk¹ przestrzeñ do absorbowania rosn¹cego ryzyka kredytowego. Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia prezes BFG Jerzy Pruski nawi¹za³ do osi¹gniêæ banków spó³dzielczych, do których zaliczy³ m.in. utrzymanie pozycji rynkowej przy rosn¹cej konkurencji ze strony banków komercyjnych, utrzymanie wysokiego wspó³czynnika wyp³acalnoœci, posiadanie znacznego potencja³u dystrybucyjnego oraz dobr¹ znajomoœæ rynku lokalnego. Wskaza³ tak e na zagro enia, do których nale y m.in. niska jednostkowa efektywnoœæ dzia³ania oraz rosn¹ce ograniczenia obecnego modelu biznesowego. Jednak sektor banków spó³dzielczych czekaj¹ dalsze wyzwania, a wœród nich przede wszystkim modyfikacja modelu dzia³ania zrzeszeñ w kierunku pog³êbienia integracji biznesowej, poprawa efektywnoœci jednostkowej oraz zwiêkszenia skali dzia³ania. Podsumowuj¹c dwudniowe Forum Liderów Bankowoœci Spó³dzielczej prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdzi³, e istniej¹ powa ne powody, dla których wspólna praca z sektorem spó³dzielczym jest potrzebna. Jednym z nich jest znalezienie i wdro enie najlepszego ze znanych wariantów systemu IPS, najmniej uci¹ liwego i daj¹cego bankom najwiêksze mo liwoœci bezpiecznego rozwoju. W.P. Kilkuset przedstawicieli bankowoœci spó³dzielczej wziê³o udzia³ w Forum Liderów Banków Spó³dzielczych, które odby³o siê wrzeœnia br. w Warszawie.

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo