Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik teleinformatyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik teleinformatyk 351103"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. E.15. U P... 1 P oraz kryteria oceniania... 6 Kwalifikacja 2. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami P... 7 P gzaminu oraz kryteria oceniania Kwalifikacja 3. E.16. M P P oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik teleinformatyk powinien 1) uruchamiania i utrzymania terminali i 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych; 3) montowania i 4) instalowania i 5) administrowania sieciami teleinformatycznymi. 2. W W zawodzie technik teleinformatyk 3 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i K2 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3 E.16. M 3. M K w zawodzie technik teleinformatyk w 4-letnim technikum. lub w 2-letniej szkole policealnej. I e kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i oraz w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz w zakresie kwalifikacji E M eksploatacja sieci roz 4. W O technik teleinformatyk E w zawodzie technik informatyk. Z ek M2.1. M 2 Strona 1

19 M. Informacje o zawodzie Rysunek M2.1. Z technik teleinformatyk i technik informatyk S technik informatyk Informator Technik informatyk P CKE M 2 Strona 2

20 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 E.15. U 1. P z kwalifikacji E.15. Uruchamianie i utrzymanie abonenckich 1. U U ) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje BIOS (ang. Basic Input/Output System), rozpoznaje parametry BIOS odpowiedzial ; przywraca fabryczne parametry BIOSU; P. N BIOS K hipernadzorcy typu 1 na komputerze? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 O : C M Strona 1

21 M W U 4) ; ; stosuje polecenie iptables w celu zabezpieczenia komputerowa przed atakami. P A e FAT NTFS A. convert C: /FS:NTFS B. convert C:\ to NTFS C. convert C:\ /NTFS D. convert C: /NTFS O : A. U na rozpoznaje licencje GPL; rozpoznaje licencje OEM; rozpoznaje licencje Shareware. P Oprogramowania na licencji GPL A. B. C. D. O : D Ur U : rozpoznaje na podstawie opisu parametry techniczne kabla miedzianego kategorii 2 na podstawie opisu; rozpoznaje parametry techniczne kabla miedzianego kategorii 3 na podstawie opisu; podstawie opisu. M Strona 2

22 M W P. Kabel miedziany kategorii 2 (CAT 2) to A. UTP B. UTP M C. UTP STP przenoszenia MH M D. UTP STP MH G O : B. U rozpoznaje metody kodowania oraz techniki modulacji, ASK; FSK PSK P. W modulacji cyfrowej kluczowanie amplitudy ASK polega A. na B. na C. na D. na tym jedynki logicznej" informacji binarnej. O : A. U 5) A C C A : A C; C A. M Strona 3

23 M W P. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy przetwornika A/C opartego na metodzie Ź DSP P CA_AC.pdf A. B. C. kompensacji wagowej. D. O : A. 1. U U 1) : P. N A. ATM. B.. C.. D.. O : C. Ź M Strona 4

24 M W U wykonuje pomiary linii abonenckiej, ; P. P dzycentralowego to sygnalizacja A.. B. rejestrowa. C. abonencka. D. liniowa. O : D. U i cyfrowych, : - Digital Enhanced Cordless Telephony; na podstawie RJ-11; RJ-12. P Digital Enhanced Cordless Telephony (DECT) to system A. B. C. D. GFSK O A. M Strona 5

25 M W 2. P walifikacji E.15. Uruchamianie i utrzymanie terminali i S zaleceniami. 1. P 2. S 3. P V IP 4. S V IP 5. S VoIP. P VoIP. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. O rezultat 1. skonfigurowana linia miejska rezultat 2. skonfigurowana linia VoIP rezultat 3. wszystkie po czenia wychodz ce w pierwszej kolejno VoIP rezultat 4. Kryteria oceniania wykonania zadania praktycz ; ; V IP dz cych w pierwszej kolejno ci V IP U i sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Uruchamianie 2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych; 11) uruchamia telefoniczne centralki abonenckie i administruje nimi. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.15. Uruchamianie i utrzymanie terminali konfiguracji komputera i wykonania kopii zapasowych danych; wykonania i uruchomienia sieci abonenckiej. M Strona 6

26 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K2 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. P z kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1.1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej U 2) rozpoznaje i, na turalnego; EIA TIA ; T A T B P Z jest A. ISO B. IEEE C. ANSI D. EIA/TIA O : D. U, na ; dobiera odpowiedni przyrz abonenckim; P C M Strona 7

27 M W Przyk adowe zadanie 2. N A. zdejmowania izolacji. B. itchu. C. D. RJ Ź -wlan.pl/index.php?p1387,profesjonalny-noz-uderzeniowy-lsa O : C. U IP IP ; LAN; IP sieci. P U IP A B C D O : C. M Strona 8

28 M W 1. K iowych U bezprzewodowej, ; sieciowych po adresie MAC; SSID. P Z A. B. C. IP D. MAC O : A. U podczas prac diagnostycznych; sieciowych. P Na rysunku przedstawiono A. tester kabli koncentrycznych. B. C. tester kabli RJ11. D. tester kabli RJ45. O : D. M Strona 9

29 M W U ch, : SNMP stosuje polecenia tracert/traceroute w celu zdiagnozowania pracy sieciowych. P e zadanie 6. G A. SNMP B. Telnet C. SSH D. NFS O : A Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi U 12), na lokalnej; przestrzega. M Strona 10

30 M W P N dane aby A. B. O : D. C. D. M Strona 11

31 M W U IP system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall), na DNS W serwer; w systemie Windows; dzialnych za ruting w systemie Linux. P N A. DNS B. WINS C. DHCP D. O A. U 19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym, ; ntywirusowy, firewall. M Strona 12

32 M W P 9. N C \ K nazwa pliku jest zapisana w kolorze zielonym? A. Tylko do odczytu. B. Kompresji folderu. C. Szyfrowania folderu. D. Indeksowania folderu. O : C. M Strona 13

33 M W 2. P E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami W celu poprawnego funkcjonowa C 1. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera i klienta zgodnie z zaleceniami: i. Adres IP serwera: ii. Adres IP stacji roboczej: iii. Maska podsieci serwera i stacji roboczej: iv. B v. Serwer DNS serwera i stacji roboczej: Zainstaluj 3. U 4. U katalog. 5. U WSX 6. Zamontuj Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. O skonf rezultat 1. rezultat 2. rezultat 3. utworzone i skonfigurowane konto kowalski na serwerze i stacji roboczej bez WSX rezultat 4. Kryteria oceniania wykonania zadani go stacji roboczej;. M Strona 14

34 M W U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 2) konfiguruje interfejsy sieciowe; 3) terowej; 6) komputera. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wykonania projektu sieci komputerowej; wykonania kosztorysu sieci komputerowej; k FTP SSH ; stworzenia wirtualnej sieci prywatnej. M Strona 15

35 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K3 E.16. M 1. P z kwalifikacji E.16. M 1.1. M U ; wych; charakteryzuje parametry t. P P MH A. B. D C. kabla energetycznego. D. kabla koncentrycznego. O B. U 2) na ; P M do A. B. C. apertura numeryczna. D. O C. M Strona 16

36 M W U symboli graficznych. P Przedstawion A. FC B. FT C. SC D. ST O D Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych Ź U icznych, ;. M Strona 17

37 M W P A V IP GSM A. CCT-1668.S/IP B. CCT-1668.L/IP C. CCT-1668.EU/IP D. CCT-1668.L/IP i CCT-1668.EU/IP O A. Ź CCT U funkcjonalnych central telefonicznych, : ESS; P. M ISDN ESS S A. abonencki (PM). B. komutacyjny (SM). C. komunikacyjny (CM). D. administracyjny (AM). Odpowied B. U klasyfikuje pola komutacyjne, : ; klasyfikuje pola komutacyjne ATM; klasyfikuje czasowo-. M Strona 18

38 M W P we zadanie 6. P A. B. przydzielenie ramek czasowych. C. D. czasowych. O A Administrowanie sieciami teleinformatycznymi U 1) transmisji danych, analizuje parametry transmisji danych typu broadcast. P. T sieci, to A. unicast. B. anycast. C. multicast. D. broadcast. O D. U 3) matyczne, ;. P S I A. FTTB B. FTTC C. FTTH D. FTTN O C. M Strona 19

39 M W Umiej ) BGP ; rozpoznaje routing klasowy i bezklasowy;. Prz D trasach A. IGP B. RIP C. BGP D. OSPF O C. M Strona 20

40 M W 2. P E. M W I D W WAN - Internet IP Adres: maska podsieci: adres bramy: DNS 1: DNS 2: ustaw MTU na LAN zgodnie z ustawieniami: - adres IP maska podsieci standard sieci bezprzewodowej g - SSID FIRMA - - SSID DHCP IP do T ieci: skonfiguruj router do pracy DHCP taki sam adres IP. T WWW w godzinach od 9-18: WLAN WPA-PSK/WPA2-PSK, WLAN MAC Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. M Strona 21

41 M W O przebieg wykonania konfiguracji; skonfigurowany router rezultat 1. skonfig rezultat 2. Kryteria oceniania wykonania zadani konfiguracji routera; konfiguracji access pointa;. U sprawdzane zadaniem praktycznym 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi 3) definiuje i konfiguruje 11) konfiguruje interfejsy rutera; 19) zabezpiecza sieci teleinformatyczne przed zawirusowaniem i niekontrolowanym ywem infor Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji E.16. M ii VoIP; rekonfiguruje centrale telefonic M Strona 22

42 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik teleinformatyk ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK W absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

43 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

44 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik teleinformatyk C wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a w w zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E edukacyjnej i kwalifikacji w K tym zawodzie w szkole policealnej. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 1) uruchamiania i utrzymania terminali i ich; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych; 3) montowania i 4) instalowania i 5) administrowania sieciami teleinformatycznymi. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykony BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; oraz pracodawcy w higieny pracy; Z Strona 3

45 Z wykonywaniem owisku pracy; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i ka; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) stosuje przepisy prawa pracy, przepis podatkowego i prawa autorskiego; imi; gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U fonetycznyc i 3) analizuje i w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; Z Strona 4

46 Z zespole. OMZ O nika) U e i ramach obszaru elektryczno- zawodzie lub grupie zawod PKZ E PKZ E PKZ(E.c); PKZ E U zawodach: monter sieci i telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter- elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik owania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego U dziedziny elektrotechniki i elektroniki; zmiennym; ne typu y = A 5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i obwodach elektrycznych i elektroniczne; ideowe i elektronicznych; elektronicznych; instalacyjnych; pomiarowe oraz wykonuje prace z elektronicznych; 11) wykonuje prace z elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; ideowych i 14) dobiera metody i elektronicznych; 15) wykonuje pomi elektronicznych; postaci tabel i tym zakresie; PKZ E U zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk U 1) rozpoznaje symbole graficzne i oz Z Strona 5

47 Z 2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego; systemu operacyjnego; 6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe; 10) charakteryzuje r 11) korzysta z publikacji elektronicznych; trakcie organizacji i planowania pracy; PKZ E U zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk U 1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; skali logarytmicznej; elektronicznych; i elektronicznych; 6) dobiera metody i elektronicznych; wykonywanych prac; zawodzie technik teleinformatyk opisane w II E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i 1. Uruchamianie i U 1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje BIOS (ang. Basic Input/Output System); 2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych; 3) instaluje i 5) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe; prezentacji danych; Z Strona 6

48 Z 2. Uruchamianie i U 3) rozpoznaje parametry jedn 4) rozpoznaje metody kodowania oraz techniki modulacji; A C C/A; czasowych i 11) uruchamia i 13) odczytuje schematy blokowe i 16) wykonuje pomiary transmisyjnych parame 17) wykonuje pomiary i i 3. Uruchamianie i enckich sieci komutacyjnych U 4) ro typy sygnalizacji w 6) wykonuje pomiary linii abonenckiej; 7) odczytuje schematy blokowe i 10) instaluje i cyfrowych; 11) uruchamia telefoniczne centralki abonenckie i administruje nimi; cji abonenckiej; 15) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie; 16) konfiguruje i utrzymuje modemy i terminale cyfrowych sieci komutacyjnych; 17) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej U 1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych; 2) rozpoznaje i ; Z Strona 7

49 Z 6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej; oprogramowanie sieciowe; 9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej; 11) montuje okablowanie sieciowe; 12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego; 13) opisuje i IP IP sieci; 15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej; 16) K U 1) modernizuje i rekonfiguruje serwery; 3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych; 4) konfiguruje rutery i firewall); 7) dobiera i s 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi U 1) instaluje sieciowe systemy operacyjne; 2) konfiguruje interfejsy sieciowe; jnego lub komputera; IP zenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall); I 18) lokalizuje i u Z Strona 8

50 Z danych. E M 1. Montowanie i yjnych U symboli graficznych; o; 8) charakteryzuje parametry anten; 10) montuje i uruchamia instalacje antenowe; 11) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych; plezjochroniczne i synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i 14) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych; 16) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych; ; 18) montuje i systemy transmisyjne; 20) sprawdza alarmy w 22) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych. 2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych U ych; 3) klasyfikuje pola komutacyjne; symboli; programowych w centralach telefonicznych; kich i 9) charakteryzuje procesy zestawiania i sieciach komutacyjnych; 10) przeprowadza testy i 12) wymienia uszkodzone elementy w 13) montuje i Z Strona 9

51 Z cyfrowych do sieci komutacyjnej; erowane w sieciach komutacyjnych; 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi U ch; 3) definiuje i sieciach teleinformatycznych; anych przez interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego; 6) konfiguruje systemy VoIP (ang. Voice over Internet Protocol); 7) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z warstwie optycznej; 8) dobiera i IP i brzegowych; 11) konfiguruje interfejsy rutera; 12) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny; teleinformatycznych; SNMP Simple Network Management Protocol); 15) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i 16) konfiguruje tunele oraz wirtualne prywatne sieci teleinformatyczne; 18) instaluje ur 19) zabezpiecza sieci teleinformatyczne przed zawirusowaniem i WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S pomieszczenia dydaktyczne: V i elektronicznych; makiety z sinusoidalnych i t elektrycznych i elektronicznych; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla PDA P D A Z Strona 10

52 Z B ki z lokalnej z I z z czterema punktami elektryczno- zarz portami zasilania przez Ethernet; koncentrator xdsl z PPP modemem xdsl, z portem Ethernet i PPP firewall z portem zasilania przez Ethernet; telefon internetowy; tester okablowania; projektowania (Computer Aided Design) z lokalnej z I sieci teleinformatycz serwerem, oprogramowanie systemowe i i w stanowisko z i z I K ego, zawodzie. S nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). M 1) E ramach obszaru elektryczno- E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E M eksploatacja si 400 godz. 400 godz. 300 godz. 250 godz. 1) W w przepisach w wyj w w zawodzie zawodzie. Z Strona 11

53 Z MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A j w zawodzie technik teleinformatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i E P komputerowych i administrowanie sieciami i E M ych zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.12. M i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Z Strona 12

54 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 13

55 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 14

56 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 15

57 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 16

58 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

59 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

60 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter-elektronik 742102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter-elektronik 742102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kominiarz 713303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy 333906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311702

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311702 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311702 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 816003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik gazownictwa 311913

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik gazownictwa 311913 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik gazownictwa 311913 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik architektury krajobrazu 314202

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik architektury krajobrazu 314202 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik architektury krajobrazu 314202 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk 333107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik optyk 325302 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M a opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej 515203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik hotelarstwa 422402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK?

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Autor: mgr inż. Tomasz Klekot Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo