Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu."

Transkrypt

1 Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu.

2 PCM - założenia Zarządzanie Cyklem Projektu - PCM (Project Cycle Management) - w praktyczny sposób koncentruje konkretny projekt na rzeczywistych potrzebach poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny istniejącego stanu rzeczy oraz wymusza zastosowanie metod i matrycy logicznej. Tworzenie projektu za pomocą metody PCM: Projekt odpowiada na potrzeby powodem jego rozpoczęcia jest problem, stan negatywny, istotny, rzeczywisty. Projekt nie skupia się na rzeczywistości negatywnej, ale proponuje realizację działań, które doprowadzą do osiągnięcia pozytywnych celów (przydatnych, koniecznych i wystarczających) służących do naprawy problemów. Schemat przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami PCM.

3 Faza planowania/ programowanie na tym etapie następuje rozeznanie i zdefiniowane kluczowych problemów, ograniczeń oraz możliwości realizacji projektu. Identyfikacja analiza koncepcji/idei, konsultacje z planowanymi beneficjentami, analiza problemów potencjalnych beneficjentów i ich rozwiązania. Ocena/definiowanie dokonanie cech wykonalności i trwałości projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a także planuje się harmonogram działań i opracowuje matrycę logiczną. Finansowanie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia. Wdrażanie/implemetacja realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja/audyt podsumowanie przedsięwzięcia poprzez określenie rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. W tej fazie porównujemy to, co chcieliśmy poprzez projekt osiągnąć z uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektów możemy zidentyfikować potrzebę przeprowadzenia kolejnych. Narzędzia metodyki PCM Narzędzia metodyki PCM formułowane są w fazie identyfikacji i oceny projektu w dwóch etapach: - faza analizy, w której dokonujemy oceny partnerów projektu, wyboru problemów, wyboru celów oraz wyboru strategii działania w projekcie, - faza planowania, w której konstruujemy serce projektu jakim jest matryca logiczna. Narzędzia: 1) analizę interesariuszy (partnerzy) - dokładny opis wszystkich zainteresowanych realizacją projektu (pozytywnie, negatywnie, pośredni, bezpośredni), przy użyciu technik dyskusji, wywiadu i bezpośrednich spotkań dokumentowane są interesy różnych grup społecznych w podziale na płeć, co gwarantuje iż projekt będzie realizowany według najlepszych standardów społecznych i etycznych. Taką analizę interesariuszy, którzy mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem powinna być przeprowadzona z punktu widzenia: charakterystyki społeczno-ekonomicznej, interesów, celów, oczekiwań, itp. wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu, potencjału, wiedzy, doświadczenia dla potrzeb projektu, implikacji i wniosków dla projektu. 2) analizę problemów wraz z drzewem problemów - sformułowanie głównych problemów jakie napotka instytucja wdrażająca projekt i jest ściśle powiązana z analizą interesariuszy, ponieważ każdy problem musi być rozważany w kontekście społecznym. Analiza określa także negatywne przyczyny zaistniałej sytuacji i ustala związki przyczynowoskutkowe między istniejącymi problemami. Dzieli się ona na: 1. Precyzyjne zdefiniowanie struktury i przedmiotu analizy. 2. Określenie głównych problemów, na które napotykają grupy docelowe. 3. Zobrazowanie problemów w formie diagramu (drzewo problemowe, hierarchia problemów) w celu określenia relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy problemami, stanowi całościowy obraz istniejącej negatywnej sytuacji.

4 Przykład drzewa problemowego rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE. 3) analizę celów wraz z drzewem celów - przedstawia pozytywne aspekty sytuacji i właściwy obraz w przyszłości, przekształca istniejących problemy w cele projektu, jest podejściem metodologicznym zastosowanym aby: opisać sytuację w przyszłości kiedy problemy zostaną rozwiązane, z udziałem reprezentatywnych partnerów; zweryfikować hierarchię celów; zilustrować zależności /relacje pomiędzy środkami (zasobami) a produktami/rezultatami; PROBLEM =====> CEL (sytuacje negatywne > pozytywne osiągnięcia) Stworzony całościowy obraz sytuacji, ułatwi zaprojektowanie drzewa celów, wskazujące główny celu projektu. 4) analizę strategii - przedstawienia metody i sposoby rozwiązania konieczne do osiągnięcia założonych celów, wybór zdefiniowanych wcześniej celów do wpisania w ramy projektu (główne, bezpośrednie), weryfikacja (SMART): czy priorytety interesariuszy są priorytetami projektu, czy projekt osiągnie spodziewane rezultaty, czy możliwe jest rozwiązanie problemu, który jest podstawą projektu, czy zaplanowano odpowiednie działania, czy budżet odpowiada zakresowi projektu, czy nasza instytucja jest w stanie zrealizować ten projekt. 5) matryca logiczna - narzędzie planowania projektów i stanowi najważniejszy element PCM. Matryca jest w tej chwili standardowym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Matryca logiczna służy wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań.

5 Przykład drzewa celów rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE. Matryca logiczna rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

6 Dlaczego warto poznać i używać metodykę PCM w projektach? jest nieskomplikowana i stosunkowo łatwa, stanowi konkretny język mowy o projekcie, stanowi zintegrowane podejście do projektu, usprawnienie zarządzania projektem, struktura metodyki PCM odpowiada wnioskowi o dofinansowanie w ramach PO KL, jest inspiracją do powstawania nowych projektów, pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych problemów ale także pozwala na identyfikację obszarów ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego, eliminuje zbędne działania, precyzyjne określa cel, przejrzystość podejścia, weryfikowalne wyniki. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wersja 6.4 Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy wszelkie dokumenty przedstawiane przez projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej rundy konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej rundy konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

7 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) on-line pod adresem oraz https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl za pomocą łącza nieszyfrowanego łącze szyfrowane (Certyfikat SSL), tzn. dane przesyłane pomiędzy serwerem a komputerem użytkownika są zabezpieczone silnym hasłem Łącze nieszyfrowane będzie utrzymywane przez Instytucję Zarządzającą do końca marca 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E) off-line Uwaga: Uwaga: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) z danymi do GWA on-line, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku PDF. GWA 6.4 nie posiada mechanizmu konwersji wniosków utworzonych w poprzednich wersjach programu. Wnioski w wersjach 5.3 i starszych, będą automatycznie otwierane w wersji 5.3. Nie ma możliwości otworzenia wniosku utworzonego przy pomocy wersji 5.3 GWA w wersji 6.4. Funkcja Sprawdź nie warunkuje, czy wniosek jest poprawny lub niepoprawny. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej, dla projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i systemowym). Nowość Eksport/ import szczegółowego budżetu z pliku CSV czyli wypełnienie szczegółowego budżetu poza aplikacją GWA. Krok 1 Krok 2 wypełnienie podstawowych danych projektu oraz nazwy zadań w pkt Charakterystyka projektu. Eksport CSV - plik w formacie ZIP (dwa pliki: budzet.csv, ZIP.POKL) zapisać na nośniku. budzet.csv - służy do wypełniania szczegółowego budżetu UWAGA: W pliku.csv (Coma Separated Values - wartości oddzielone przecinkiem) nie jest możliwe formatowanie tabeli (wielkości komórek, pogrubienie tekstu, zawijanie wierszy itp.). Po wyjściu z pliku zapisane zostaną jedynie wprowadzone dane. Wstawianie nowych pozycji odbywa się poprzez funkcję w Excelu - Wstaw Wiersze. Pola Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa itp. występujące w szczegółowym budżecie GWA jako pola typu check-box, w pliku.csv mogą przyjmować tylko wartości TAK lub NIE. Kolumna GUID odpowiadająca za identyfikację zadań do których będą przypisane koszty, modyfikacja danych może uniemożliwić import budżetu do generatora. Krok 3 Import CSV - importowanie do GWA pliku CSV Wczytanie do GWA wniosku w formacie ZIP. UWAGA: Jeżeli po eksporcie budżetu, nie były modyfikowane dane w GWA w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu, 3.3 Zadania oraz części Harmonogram, wówczas nie ma konieczności ponownego wczytywania wniosku do GWA.

8 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA: Gdy dane pole nie dotyczy projektu (np. projekt systemowy) w polu należy wpisać nie dotyczy, a w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe należy wpisać wartość liczbową 0. Niewypełnienie we wniosku takich pól, będzie traktowane jako nie dotyczy lub 0. Wydruk próbny Tytuł projektu Nowość - inny niż nazwa Programu, Priorytetów, Działań i Poddziałań występujących w programie. - nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej i nie może być dłuższa niż 200 znaków - zaczynać się od litery lub cyfry, a nie od znaków (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). By ułatwić monitorowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, przed tytułem projektu należy dodać: dla projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt lub 1.12 opcji TAK) symbol PWP; dla projektu innowacyjnego (wskazanie w pkt opcji TAK) symbol PI; dla projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym (wskazanie w pkt i 1.12 opcji TAK) symbol PI-PWP. Brak dopisków w tytule, nie wpłynie na ocenę formalną, merytoryczną wniosków. Rodzaj projektu Projekty oddolnych inicjatyw lokalnych realizowane w Działaniach 6.3, 7.3 lub 9.5 projekty standardowe < 2 mln zł Limit liczby znaków bez wypełniania pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty standardowe > 2 mln zł (25 000) na pkt 3.4 projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej < 2 mln zł projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej >= 2 mln zł projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) bez wypełniania pkt 3.4 (30 000) na pkt 3.4 (35 000) na pkt 3.4

9 Części III wniosku o dofinansowanie projektu zgodna z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management PCM) sprecyzowanie przejrzystych celów i zadań projektu oraz wytworzone produkty w poszczególnych zadaniach wypracowanie zaplanowanych produktów spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym stworzenie ram identyfikujących i analizujących istniejące problemy określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu analiza celów (cel główny i cel szczegółowy), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Wskazać konkretny problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu. Sytuacja problemowa przedstawiona w projekcie powinna być opisana szczegółowo, uwzględniając sytuacji K i M z użyciem aktualnych danych statystycznych (do trzech lat wstecz) wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. Najważniejsze zagadnienia opisujące sytuację problemową: Obszar występowania problemu Grupa docelowa ( w ramach dużych grup występują podgrupy, mające specyficzne problemy) Konsultacje projektu - rozmowy ze środowiskiem, którego dotyczy projekt, np. z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi itp. W pkt wniosku należy wskazać cel główny projektu wynikający bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e mają być rozwiązane lub złagodzone, musi być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Wpisana nazwa celu liczona jest w ramach limitu liczby znaków.

10 osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu przed rozpoczęciem realizacji projektu checkbox W pkt wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maks 5). Muszą one być spójne z celem głównym, stanowić jego rozbicie na cele cząstkowe, powinny opisywać stan docelowy, odzwierciedlać pożądaną sytuację w przyszłości. Druga kolumna pkt i wniosku przedstawia ustalone wskaźniki pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik (maks 5), umożliwiający precyzyjnie weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Piąta kolumna pkt oraz przedstawia, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji (czy są dostępne i wiarygodne). Opisanie technik i metod mierzenia osiągnięcia celów, dla każdego osobno. Opis wskaźnika powinien zawierać również informacje dotyczące: Ilości, tzn. określać liczbę osób bądź instytucji, które zakończyły udział w projekcie Jakości (jeśli dotyczy), tzn. określać zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej, tzn. wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Prawidłowe określenie źródła weryfikacji/pozyskania danych (Podręcznik wskaźników - Sposób pomiaru wskaźników w projekcie). Dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. Najpopularniejsze źródła weryfikacji wartości wskaźników: dane statystyczne: PUP, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, itd. ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców; lista obecności, deklaracje uczestnictwa; uzyskane dyplomy/certyfikaty; dziennik zajęć; wywiady z uczestnikami; testy psychometryczne; Projektodawca może określić własny sposób weryfikacji wartości wskaźników. Ww. źródła nie są katalogiem zamkniętym. Częstotliwość pomiaru wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu i zakończenia planowanych zadań (od specyfiki), np. co tydzień, co miesiąc lub w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia)

11 3.2 Grupy docelowe Pkt. 3.2 dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji. Projekty o charakterze badawczym i informacyjnym, nie mają obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (należy wpisać nie dotyczy albo znak pisarski - ). Opis według potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu ( np. czynniki, które zniechęcają lub uniemożliwiają K i M do wzięcia udziału w projekcie, sposobu rekrutacji oraz cech, np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć). UWAGA: Podanie przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach pkt , stanowi tylko część analizy sytuacji K i M i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum. 3.3 Zadania Krok 1 Poszczególne zadania, przedstawione zgodnie z kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania Współpraca ponadnarodowa oraz zadania Zarządzanie projektem ). Nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie może przekraczać 150 znaków. Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. Należy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp.

12 Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. Należy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp. Wskaźniki produktów: dokumentacja konkursowa Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu (alternatywne wskaźniki) Projekty badawcze i informacyjne przedstawiają planowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazują odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. Projekty partnerskie (w tym partnerstwa ponadnarodowe) wskazują i opisują dodatkowo zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo partner/partnerzy: podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów ( należy odnieść się w pkt. 3.7 wniosku). Krok 3 Czwarta kolumna pkt. 3.3 z listy wybiera się cele szczegółowe projektu (z pkt ), więcej niż jeden. Do zadania Zarządzanie projektem, którego nazwa nie jest wpisywana przez projektodawcę nie jest przypisywany żaden cel szczegółowy (pole nie jest aktywne). 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu Cel szczegółowy 1. słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) Sytuacja, której wystąpienie moŝe uniemoŝliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst tekst tekst zapobieganie projekty >= 2 mln zł. tekst minimalizowanie tekst 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst... tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst

13 3.5 Oddziaływanie projektu Druga kolumna opisuje w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia PO KL i przyczyni się do realizacji jego zakładanych efektów (opis nie może być jednak tożsamy z zapisami w SzOP PO KL). Wskazanie, jak projekt wpłynie na sytuację K i M w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Wartość dodana projektu to: wskaźniki lub produkty inne niż osiągane w dotychczasowych działaniach realizowanych bez wsparcia EFS, dodatkowe wskaźniki, np. wyższe lub uzupełniające kwalifikacje (właściwe świadectwo lub dyplom), utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS, przedsięwzięcia uzupełniające dotychczasowe polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez EFS zostałaby ograniczona, odłożona w czasie, inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, kompleksowe wsparcie skierowane do rozwiązania problemów nie wynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdrożone, wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans płci, zwiększenie liczby osób korzystających ze szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i itp. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Przedstawienie wszystkich projektów realizowanych i zrealizowanych z ostatnich trzech lat (jako lider i partner) pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp. Przedstawienie informacji potwierdzających potencjał finansowy lidera i ewentualnych partnerów do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złożonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złożonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca (możliwość realizacji wniosku) nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Weryfikacja MF dokonywana jest na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846).

14 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem struktury zarządzania projektem, z uwzględnieniem roli partnerów ( w tym partnerów ponadnarodowych) i podwykonawców (jeżeli występują), a także sposobu ich wyboru oraz podziału obowiązków i odpowiedzialności zadań; zaplecza technicznego; kluczowe stanowiska, ich rola; przyczyny zlecenia podwykonawcom zadań w projekcie; monitoring projektu; ewaluacja (jeśli jest zaplanowana). Standard minimum zasada równości szans Wyjątki: profil działalności projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe realizacja działań pozytywnych zamknięta rekrutacja Analiza sytuacji K i M Wskazane nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw. barier równości płci (Komisja Europejska określiła dziesięć takich barier). Podane dane muszą być bezpośrednio powiązane ze specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu. Brak istniejących nierówności musi być przedstawiony na podstawie danych ilościowych. Dane pochodzące z badań własnych (dokładne informacje na temat badania np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.). Działania Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie oraz zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb K i M i zgodne ze specyfiką projektu. Rezultaty Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji K i M, podanych działań i ich wpływu na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć. Zarządzanie równościowe Sposób zapewnienia realizacji zasady równości szans K i M w zarządzaniu projektem, czyli organizacji pracy i uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej. UWAGA: Minimalnym wymogiem jest podanie przynajmniej jednej informacji (danej, działania, rezultatu) w podziale na płeć wskazującego jak projekt wpłynie na sytuację K i M.

15 Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe) Konkurs zamknięty II kwartał (maj) PLN

16 Typy projektów czyli działania możliwe do realizacji w odpowiedzi na konkursy w 2011 r.: 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej poprzez: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu - przygotowanie do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zam. na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy; 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). 9. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Kryteria dostępu dla II konkursu. 1. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) i/lub podmiotów z obszaru woj. pomorskiego; 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy; 3. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN; 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. pomorskiego; 5. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu; 6. Ukierunkowanie na kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych, zastosowanie minimum dwóch instrumentów wsparcia, w tym co najmniej jednego prowadzącego do dostarczenia/ podwyższenia/ zmiany kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy + szkolenie +/lub staż/praktykę zawodową); 7. Założenie podjęcia zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez co najmniej 45% jego uczestników. W przypadku, gdy grupę docelową projektu stanowią: - osoby w wieku lata wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 40%, - osoby w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 35%, - osoby niepełnosprawne ON - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 30%, - osoby długotrwale bezrobotne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 30%, 8. Zrekrutowanie co najmniej 30% osób pozostających bez zatrudnienia, które ukończyły 50 rok życia, w tym co najmniej 10% stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej. (kryterium nr 7 i nr 8 nie dotyczy projektów w 100% skierowanych do ON)

17 Kryteria strategiczne dla II konkursu Założenie partnerstwa między instytucjami rynku pracy i instytucjami pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) 5 punktów premii; 2. Założenie partnerstwa, w którym partnerem bądź liderem będzie gmina/powiat i/lub ich jednostka organizacyjna i/lub gminna/powiatowa osoba prawna z terenu woj. pomorskiego 15 punktów premii; 3. Wykorzystanie modelowego programu przygotowania zawodowego szkoleniestaż-praca (tryb czeladniczy) wypracowanego w ramach PIW EQUAL w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej 5 punktów premii; 4. Realizacja w partnerstwie z podmiotami, które posiadają doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu 10 punktów premii; 5. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym RPO dla Woj. Pomorskiego na lata ) 5 punktów premii. Konkurs na projekty innowacyjne testujące w 2011 roku. Kwota: PLN Temat dla projektów: Działania służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej. Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kw. Szczegóły na stronie Plan działania dla VI priorytetu na 2011 r.

18 Kontakt i dodatkowe informacje. w Gdańsku w Słupsku Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, Punkt Informacyjny dla Działania 6.1 PO KL, pokój 211 (II piętro), Telefon: , Punkt czynny od pn-pt w godz Konsultacje w punkcie informacyjnym udzielane są od pn - pt w godz Stanowisko ds. informacji EFS w Słupsku ul. Jaracza 18 a, Słupsku Telefon: , Punkt czynny od pn-pt w godz Konsultacje w punkcie informacyjnym udzielane są od pn-pt w godz Gdzie szukać informacji? zakładki: Aktualności, Konkursy POKL, Dokumenty zakładka EFS/ EFS / Aktualności POKL zakładka EFS/ EFS / Konkursy Działania 6.1 POKL zakładka EFS/ Dokumenty i wytyczne POKL

19

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo