Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu."

Transkrypt

1 Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu.

2 PCM - założenia Zarządzanie Cyklem Projektu - PCM (Project Cycle Management) - w praktyczny sposób koncentruje konkretny projekt na rzeczywistych potrzebach poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny istniejącego stanu rzeczy oraz wymusza zastosowanie metod i matrycy logicznej. Tworzenie projektu za pomocą metody PCM: Projekt odpowiada na potrzeby powodem jego rozpoczęcia jest problem, stan negatywny, istotny, rzeczywisty. Projekt nie skupia się na rzeczywistości negatywnej, ale proponuje realizację działań, które doprowadzą do osiągnięcia pozytywnych celów (przydatnych, koniecznych i wystarczających) służących do naprawy problemów. Schemat przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami PCM.

3 Faza planowania/ programowanie na tym etapie następuje rozeznanie i zdefiniowane kluczowych problemów, ograniczeń oraz możliwości realizacji projektu. Identyfikacja analiza koncepcji/idei, konsultacje z planowanymi beneficjentami, analiza problemów potencjalnych beneficjentów i ich rozwiązania. Ocena/definiowanie dokonanie cech wykonalności i trwałości projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a także planuje się harmonogram działań i opracowuje matrycę logiczną. Finansowanie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia. Wdrażanie/implemetacja realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja/audyt podsumowanie przedsięwzięcia poprzez określenie rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. W tej fazie porównujemy to, co chcieliśmy poprzez projekt osiągnąć z uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektów możemy zidentyfikować potrzebę przeprowadzenia kolejnych. Narzędzia metodyki PCM Narzędzia metodyki PCM formułowane są w fazie identyfikacji i oceny projektu w dwóch etapach: - faza analizy, w której dokonujemy oceny partnerów projektu, wyboru problemów, wyboru celów oraz wyboru strategii działania w projekcie, - faza planowania, w której konstruujemy serce projektu jakim jest matryca logiczna. Narzędzia: 1) analizę interesariuszy (partnerzy) - dokładny opis wszystkich zainteresowanych realizacją projektu (pozytywnie, negatywnie, pośredni, bezpośredni), przy użyciu technik dyskusji, wywiadu i bezpośrednich spotkań dokumentowane są interesy różnych grup społecznych w podziale na płeć, co gwarantuje iż projekt będzie realizowany według najlepszych standardów społecznych i etycznych. Taką analizę interesariuszy, którzy mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem powinna być przeprowadzona z punktu widzenia: charakterystyki społeczno-ekonomicznej, interesów, celów, oczekiwań, itp. wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu, potencjału, wiedzy, doświadczenia dla potrzeb projektu, implikacji i wniosków dla projektu. 2) analizę problemów wraz z drzewem problemów - sformułowanie głównych problemów jakie napotka instytucja wdrażająca projekt i jest ściśle powiązana z analizą interesariuszy, ponieważ każdy problem musi być rozważany w kontekście społecznym. Analiza określa także negatywne przyczyny zaistniałej sytuacji i ustala związki przyczynowoskutkowe między istniejącymi problemami. Dzieli się ona na: 1. Precyzyjne zdefiniowanie struktury i przedmiotu analizy. 2. Określenie głównych problemów, na które napotykają grupy docelowe. 3. Zobrazowanie problemów w formie diagramu (drzewo problemowe, hierarchia problemów) w celu określenia relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy problemami, stanowi całościowy obraz istniejącej negatywnej sytuacji.

4 Przykład drzewa problemowego rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE. 3) analizę celów wraz z drzewem celów - przedstawia pozytywne aspekty sytuacji i właściwy obraz w przyszłości, przekształca istniejących problemy w cele projektu, jest podejściem metodologicznym zastosowanym aby: opisać sytuację w przyszłości kiedy problemy zostaną rozwiązane, z udziałem reprezentatywnych partnerów; zweryfikować hierarchię celów; zilustrować zależności /relacje pomiędzy środkami (zasobami) a produktami/rezultatami; PROBLEM =====> CEL (sytuacje negatywne > pozytywne osiągnięcia) Stworzony całościowy obraz sytuacji, ułatwi zaprojektowanie drzewa celów, wskazujące główny celu projektu. 4) analizę strategii - przedstawienia metody i sposoby rozwiązania konieczne do osiągnięcia założonych celów, wybór zdefiniowanych wcześniej celów do wpisania w ramy projektu (główne, bezpośrednie), weryfikacja (SMART): czy priorytety interesariuszy są priorytetami projektu, czy projekt osiągnie spodziewane rezultaty, czy możliwe jest rozwiązanie problemu, który jest podstawą projektu, czy zaplanowano odpowiednie działania, czy budżet odpowiada zakresowi projektu, czy nasza instytucja jest w stanie zrealizować ten projekt. 5) matryca logiczna - narzędzie planowania projektów i stanowi najważniejszy element PCM. Matryca jest w tej chwili standardowym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Matryca logiczna służy wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań.

5 Przykład drzewa celów rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE. Matryca logiczna rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

6 Dlaczego warto poznać i używać metodykę PCM w projektach? jest nieskomplikowana i stosunkowo łatwa, stanowi konkretny język mowy o projekcie, stanowi zintegrowane podejście do projektu, usprawnienie zarządzania projektem, struktura metodyki PCM odpowiada wnioskowi o dofinansowanie w ramach PO KL, jest inspiracją do powstawania nowych projektów, pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych problemów ale także pozwala na identyfikację obszarów ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego, eliminuje zbędne działania, precyzyjne określa cel, przejrzystość podejścia, weryfikowalne wyniki. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wersja 6.4 Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy wszelkie dokumenty przedstawiane przez projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej rundy konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej rundy konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

7 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) on-line pod adresem oraz https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl za pomocą łącza nieszyfrowanego łącze szyfrowane (Certyfikat SSL), tzn. dane przesyłane pomiędzy serwerem a komputerem użytkownika są zabezpieczone silnym hasłem Łącze nieszyfrowane będzie utrzymywane przez Instytucję Zarządzającą do końca marca 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E) off-line Uwaga: Uwaga: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) z danymi do GWA on-line, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku PDF. GWA 6.4 nie posiada mechanizmu konwersji wniosków utworzonych w poprzednich wersjach programu. Wnioski w wersjach 5.3 i starszych, będą automatycznie otwierane w wersji 5.3. Nie ma możliwości otworzenia wniosku utworzonego przy pomocy wersji 5.3 GWA w wersji 6.4. Funkcja Sprawdź nie warunkuje, czy wniosek jest poprawny lub niepoprawny. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej, dla projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i systemowym). Nowość Eksport/ import szczegółowego budżetu z pliku CSV czyli wypełnienie szczegółowego budżetu poza aplikacją GWA. Krok 1 Krok 2 wypełnienie podstawowych danych projektu oraz nazwy zadań w pkt Charakterystyka projektu. Eksport CSV - plik w formacie ZIP (dwa pliki: budzet.csv, ZIP.POKL) zapisać na nośniku. budzet.csv - służy do wypełniania szczegółowego budżetu UWAGA: W pliku.csv (Coma Separated Values - wartości oddzielone przecinkiem) nie jest możliwe formatowanie tabeli (wielkości komórek, pogrubienie tekstu, zawijanie wierszy itp.). Po wyjściu z pliku zapisane zostaną jedynie wprowadzone dane. Wstawianie nowych pozycji odbywa się poprzez funkcję w Excelu - Wstaw Wiersze. Pola Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa itp. występujące w szczegółowym budżecie GWA jako pola typu check-box, w pliku.csv mogą przyjmować tylko wartości TAK lub NIE. Kolumna GUID odpowiadająca za identyfikację zadań do których będą przypisane koszty, modyfikacja danych może uniemożliwić import budżetu do generatora. Krok 3 Import CSV - importowanie do GWA pliku CSV Wczytanie do GWA wniosku w formacie ZIP. UWAGA: Jeżeli po eksporcie budżetu, nie były modyfikowane dane w GWA w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu, 3.3 Zadania oraz części Harmonogram, wówczas nie ma konieczności ponownego wczytywania wniosku do GWA.

8 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA: Gdy dane pole nie dotyczy projektu (np. projekt systemowy) w polu należy wpisać nie dotyczy, a w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe należy wpisać wartość liczbową 0. Niewypełnienie we wniosku takich pól, będzie traktowane jako nie dotyczy lub 0. Wydruk próbny Tytuł projektu Nowość - inny niż nazwa Programu, Priorytetów, Działań i Poddziałań występujących w programie. - nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej i nie może być dłuższa niż 200 znaków - zaczynać się od litery lub cyfry, a nie od znaków (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). By ułatwić monitorowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, przed tytułem projektu należy dodać: dla projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt lub 1.12 opcji TAK) symbol PWP; dla projektu innowacyjnego (wskazanie w pkt opcji TAK) symbol PI; dla projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym (wskazanie w pkt i 1.12 opcji TAK) symbol PI-PWP. Brak dopisków w tytule, nie wpłynie na ocenę formalną, merytoryczną wniosków. Rodzaj projektu Projekty oddolnych inicjatyw lokalnych realizowane w Działaniach 6.3, 7.3 lub 9.5 projekty standardowe < 2 mln zł Limit liczby znaków bez wypełniania pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty standardowe > 2 mln zł (25 000) na pkt 3.4 projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej < 2 mln zł projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej >= 2 mln zł projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) bez wypełniania pkt 3.4 (30 000) na pkt 3.4 (35 000) na pkt 3.4

9 Części III wniosku o dofinansowanie projektu zgodna z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management PCM) sprecyzowanie przejrzystych celów i zadań projektu oraz wytworzone produkty w poszczególnych zadaniach wypracowanie zaplanowanych produktów spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym stworzenie ram identyfikujących i analizujących istniejące problemy określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu analiza celów (cel główny i cel szczegółowy), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Wskazać konkretny problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu. Sytuacja problemowa przedstawiona w projekcie powinna być opisana szczegółowo, uwzględniając sytuacji K i M z użyciem aktualnych danych statystycznych (do trzech lat wstecz) wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. Najważniejsze zagadnienia opisujące sytuację problemową: Obszar występowania problemu Grupa docelowa ( w ramach dużych grup występują podgrupy, mające specyficzne problemy) Konsultacje projektu - rozmowy ze środowiskiem, którego dotyczy projekt, np. z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi itp. W pkt wniosku należy wskazać cel główny projektu wynikający bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e mają być rozwiązane lub złagodzone, musi być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Wpisana nazwa celu liczona jest w ramach limitu liczby znaków.

10 osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu przed rozpoczęciem realizacji projektu checkbox W pkt wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maks 5). Muszą one być spójne z celem głównym, stanowić jego rozbicie na cele cząstkowe, powinny opisywać stan docelowy, odzwierciedlać pożądaną sytuację w przyszłości. Druga kolumna pkt i wniosku przedstawia ustalone wskaźniki pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik (maks 5), umożliwiający precyzyjnie weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Piąta kolumna pkt oraz przedstawia, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji (czy są dostępne i wiarygodne). Opisanie technik i metod mierzenia osiągnięcia celów, dla każdego osobno. Opis wskaźnika powinien zawierać również informacje dotyczące: Ilości, tzn. określać liczbę osób bądź instytucji, które zakończyły udział w projekcie Jakości (jeśli dotyczy), tzn. określać zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej, tzn. wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Prawidłowe określenie źródła weryfikacji/pozyskania danych (Podręcznik wskaźników - Sposób pomiaru wskaźników w projekcie). Dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. Najpopularniejsze źródła weryfikacji wartości wskaźników: dane statystyczne: PUP, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, itd. ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców; lista obecności, deklaracje uczestnictwa; uzyskane dyplomy/certyfikaty; dziennik zajęć; wywiady z uczestnikami; testy psychometryczne; Projektodawca może określić własny sposób weryfikacji wartości wskaźników. Ww. źródła nie są katalogiem zamkniętym. Częstotliwość pomiaru wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu i zakończenia planowanych zadań (od specyfiki), np. co tydzień, co miesiąc lub w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia)

11 3.2 Grupy docelowe Pkt. 3.2 dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji. Projekty o charakterze badawczym i informacyjnym, nie mają obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (należy wpisać nie dotyczy albo znak pisarski - ). Opis według potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu ( np. czynniki, które zniechęcają lub uniemożliwiają K i M do wzięcia udziału w projekcie, sposobu rekrutacji oraz cech, np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć). UWAGA: Podanie przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach pkt , stanowi tylko część analizy sytuacji K i M i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum. 3.3 Zadania Krok 1 Poszczególne zadania, przedstawione zgodnie z kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania Współpraca ponadnarodowa oraz zadania Zarządzanie projektem ). Nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie może przekraczać 150 znaków. Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. Należy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp.

12 Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. Należy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp. Wskaźniki produktów: dokumentacja konkursowa Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu (alternatywne wskaźniki) Projekty badawcze i informacyjne przedstawiają planowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazują odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. Projekty partnerskie (w tym partnerstwa ponadnarodowe) wskazują i opisują dodatkowo zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo partner/partnerzy: podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów ( należy odnieść się w pkt. 3.7 wniosku). Krok 3 Czwarta kolumna pkt. 3.3 z listy wybiera się cele szczegółowe projektu (z pkt ), więcej niż jeden. Do zadania Zarządzanie projektem, którego nazwa nie jest wpisywana przez projektodawcę nie jest przypisywany żaden cel szczegółowy (pole nie jest aktywne). 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu Cel szczegółowy 1. słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) Sytuacja, której wystąpienie moŝe uniemoŝliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst tekst tekst zapobieganie projekty >= 2 mln zł. tekst minimalizowanie tekst 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst... tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst

13 3.5 Oddziaływanie projektu Druga kolumna opisuje w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia PO KL i przyczyni się do realizacji jego zakładanych efektów (opis nie może być jednak tożsamy z zapisami w SzOP PO KL). Wskazanie, jak projekt wpłynie na sytuację K i M w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Wartość dodana projektu to: wskaźniki lub produkty inne niż osiągane w dotychczasowych działaniach realizowanych bez wsparcia EFS, dodatkowe wskaźniki, np. wyższe lub uzupełniające kwalifikacje (właściwe świadectwo lub dyplom), utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS, przedsięwzięcia uzupełniające dotychczasowe polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez EFS zostałaby ograniczona, odłożona w czasie, inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, kompleksowe wsparcie skierowane do rozwiązania problemów nie wynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdrożone, wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans płci, zwiększenie liczby osób korzystających ze szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i itp. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Przedstawienie wszystkich projektów realizowanych i zrealizowanych z ostatnich trzech lat (jako lider i partner) pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp. Przedstawienie informacji potwierdzających potencjał finansowy lidera i ewentualnych partnerów do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złożonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złożonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca (możliwość realizacji wniosku) nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Weryfikacja MF dokonywana jest na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846).

14 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem struktury zarządzania projektem, z uwzględnieniem roli partnerów ( w tym partnerów ponadnarodowych) i podwykonawców (jeżeli występują), a także sposobu ich wyboru oraz podziału obowiązków i odpowiedzialności zadań; zaplecza technicznego; kluczowe stanowiska, ich rola; przyczyny zlecenia podwykonawcom zadań w projekcie; monitoring projektu; ewaluacja (jeśli jest zaplanowana). Standard minimum zasada równości szans Wyjątki: profil działalności projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe realizacja działań pozytywnych zamknięta rekrutacja Analiza sytuacji K i M Wskazane nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw. barier równości płci (Komisja Europejska określiła dziesięć takich barier). Podane dane muszą być bezpośrednio powiązane ze specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu. Brak istniejących nierówności musi być przedstawiony na podstawie danych ilościowych. Dane pochodzące z badań własnych (dokładne informacje na temat badania np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.). Działania Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie oraz zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb K i M i zgodne ze specyfiką projektu. Rezultaty Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji K i M, podanych działań i ich wpływu na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć. Zarządzanie równościowe Sposób zapewnienia realizacji zasady równości szans K i M w zarządzaniu projektem, czyli organizacji pracy i uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej. UWAGA: Minimalnym wymogiem jest podanie przynajmniej jednej informacji (danej, działania, rezultatu) w podziale na płeć wskazującego jak projekt wpłynie na sytuację K i M.

15 Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe) Konkurs zamknięty II kwartał (maj) PLN

16 Typy projektów czyli działania możliwe do realizacji w odpowiedzi na konkursy w 2011 r.: 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej poprzez: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu - przygotowanie do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zam. na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy; 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). 9. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Kryteria dostępu dla II konkursu. 1. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) i/lub podmiotów z obszaru woj. pomorskiego; 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy; 3. Maksymalna wartość projektu wynosi PLN; 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. pomorskiego; 5. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu; 6. Ukierunkowanie na kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych, zastosowanie minimum dwóch instrumentów wsparcia, w tym co najmniej jednego prowadzącego do dostarczenia/ podwyższenia/ zmiany kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy + szkolenie +/lub staż/praktykę zawodową); 7. Założenie podjęcia zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez co najmniej 45% jego uczestników. W przypadku, gdy grupę docelową projektu stanowią: - osoby w wieku lata wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 40%, - osoby w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 35%, - osoby niepełnosprawne ON - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 30%, - osoby długotrwale bezrobotne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi c/n 30%, 8. Zrekrutowanie co najmniej 30% osób pozostających bez zatrudnienia, które ukończyły 50 rok życia, w tym co najmniej 10% stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej. (kryterium nr 7 i nr 8 nie dotyczy projektów w 100% skierowanych do ON)

17 Kryteria strategiczne dla II konkursu Założenie partnerstwa między instytucjami rynku pracy i instytucjami pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) 5 punktów premii; 2. Założenie partnerstwa, w którym partnerem bądź liderem będzie gmina/powiat i/lub ich jednostka organizacyjna i/lub gminna/powiatowa osoba prawna z terenu woj. pomorskiego 15 punktów premii; 3. Wykorzystanie modelowego programu przygotowania zawodowego szkoleniestaż-praca (tryb czeladniczy) wypracowanego w ramach PIW EQUAL w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej 5 punktów premii; 4. Realizacja w partnerstwie z podmiotami, które posiadają doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu 10 punktów premii; 5. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym RPO dla Woj. Pomorskiego na lata ) 5 punktów premii. Konkurs na projekty innowacyjne testujące w 2011 roku. Kwota: PLN Temat dla projektów: Działania służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej. Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kw. Szczegóły na stronie Plan działania dla VI priorytetu na 2011 r.

18 Kontakt i dodatkowe informacje. w Gdańsku w Słupsku Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, Punkt Informacyjny dla Działania 6.1 PO KL, pokój 211 (II piętro), Telefon: , Punkt czynny od pn-pt w godz Konsultacje w punkcie informacyjnym udzielane są od pn - pt w godz Stanowisko ds. informacji EFS w Słupsku ul. Jaracza 18 a, Słupsku Telefon: , Punkt czynny od pn-pt w godz Konsultacje w punkcie informacyjnym udzielane są od pn-pt w godz Gdzie szukać informacji? zakładki: Aktualności, Konkursy POKL, Dokumenty zakładka EFS/ EFS / Aktualności POKL zakładka EFS/ EFS / Konkursy Działania 6.1 POKL zakładka EFS/ Dokumenty i wytyczne POKL

19

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku aplikacyjnym

Zmiany we wniosku aplikacyjnym Zmiany we wniosku aplikacyjnym Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień II Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodność wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4 Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4 Informacje ogólne -Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl łącze nieszyfrowane https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER Standard minimum znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020 Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor Agnieszka Kozak Walińska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, marzec/kwiecień 2008 Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum Kraków, 16-18.12.2009 r. Lektura podstawowa Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Michał Byliniak Warszawa, 2012 Co to jest projekt? Przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15

RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu nr RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 KRYTERIA WYBORU DLA KONKURSU RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Czy osoby pracujące mogą być objęte projektem w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo