Zmiany we wniosku aplikacyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany we wniosku aplikacyjnym"

Transkrypt

1 Zmiany we wniosku aplikacyjnym Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień II Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zgodność wniosku o dofinansowanie z załoŝeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - załoŝenia Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu.

3 PCM - załoŝenia Zarządzanie Cyklem Projektu - PCM (Project Cycle Management) - w praktyczny sposób koncentruje konkretny projekt na rzeczywistych potrzebach poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny istniejącego stanu rzeczy oraz wymusza zastosowanie metod i matrycy logicznej. Tworzenie projektu za pomocą metody PCM: Projekt odpowiada na potrzeby powodem jego rozpoczęcia jest problem, stan negatywny, istotny, rzeczywisty. Projekt nie skupia się na rzeczywistości negatywnej, ale proponuje realizację działań, które doprowadzą do osiągnięcia pozytywnych celów (przydatnych, koniecznych i wystarczających) słuŝących do naprawy problemów.

4 Schemat przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z załoŝeniami PCM.

5 Faza planowania/ programowanie na tym etapie następuje rozeznanie i zdefiniowane kluczowych problemów, ograniczeń oraz moŝliwości realizacji projektu. Identyfikacja analiza koncepcji/idei, konsultacje z planowanymi beneficjentami, analiza problemów potencjalnych beneficjentów i ich rozwiązania. Ocena/definiowanie dokonanie cech wykonalności i trwałości projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a takŝe planuje się harmonogram działań i opracowuje matrycę logiczną. Finansowanie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia. WdraŜanie/implemetacja realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja/audyt podsumowanie przedsięwzięcia poprzez określenie rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. W tej fazie porównujemy to, co chcieliśmy poprzez projekt osiągnąć z uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektów moŝemy zidentyfikować potrzebę przeprowadzenia kolejnych.

6 Narzędzia metodyki PCM Narzędzia metodyki PCM formułowane są w fazie identyfikacji i oceny projektu w dwóch etapach: - faza analizy, w której dokonujemy oceny partnerów projektu, wyboru problemów, wyboru celów oraz wyboru strategii działania w projekcie, - faza planowania, w której konstruujemy serce projektu jakim jest matryca logiczna. Narzędzia: 1) analizę interesariuszy (partnerzy) - dokładny opis wszystkich zainteresowanych realizacją projektu (pozytywnie, negatywnie, pośredni, bezpośredni), przy uŝyciu technik dyskusji, wywiadu i bezpośrednich spotkań dokumentowane są interesy róŝnych grup społecznych w podziale na płeć, co gwarantuje iŝ projekt będzie realizowany według najlepszych standardów społecznych i etycznych. Taką analizę interesariuszy, którzy mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem powinna być przeprowadzona z punktu widzenia: charakterystyki społeczno-ekonomicznej, interesów, celów, oczekiwań, itp. wraŝliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu, potencjału, wiedzy, doświadczenia dla potrzeb projektu, implikacji i wniosków dla projektu. 2) analizę problemów wraz z drzewem problemów - sformułowanie głównych problemów jakie napotka instytucja wdraŝająca projekt i jest ściśle powiązana z analizą interesariuszy, poniewaŝ kaŝdy problem musi być rozwaŝany w kontekście społecznym. Analiza określa takŝe negatywne przyczyny zaistniałej sytuacji i ustala związki przyczynowoskutkowe między istniejącymi problemami. Dzieli się ona na: 1.Precyzyjne zdefiniowanie struktury i przedmiotu analizy. 2.Określenie głównych problemów, na które napotykają grupy docelowe. 3.Zobrazowanie problemów w formie diagramu (drzewo problemowe, hierarchia problemów) w celu określenia relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy problemami, stanowi całościowy obraz istniejącej negatywnej sytuacji.

7 Przykład drzewa problemowego rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

8 3) analizę celów wraz z drzewem celów - przedstawia pozytywne aspekty sytuacji i właściwy obraz w przyszłości, przekształca istniejących problemy w cele projektu, jest podejściem metodologicznym zastosowanym aby: opisać sytuację w przyszłości kiedy problemy zostaną rozwiązane, z udziałem reprezentatywnych partnerów; zweryfikować hierarchię celów; zilustrować zaleŝności /relacje pomiędzy środkami (zasobami) a produktami/rezultatami; PROBLEM =====> CEL (sytuacje negatywne > pozytywne osiągnięcia) Stworzony całościowy obraz sytuacji, co ułatwi zaprojektowanie drzewa celów, wskazujące główny celu projektu. 4) analizę strategii - przedstawienia metody/ i sposobu rozwiązania konieczne do osiągnięcia załoŝonych celów, wybór zdefiniowanych wcześniej celów do wpisania w ramy projektu (główne, bezpośrednie), weryfikacja (SMART): czy priorytety interesariuszy są priorytetami projektu, czy projekt osiągnie spodziewane rezultaty, czy moŝliwe jest rozwiązanie problemu, który jest podstawą projektu, czy zaplanowano odpowiednie działania, czy budŝet odpowiada zakresowi projektu, czy nasza instytucja jest w stanie zrealizować ten projekt. 5) matryca logiczna - narzędzie planowania projektów i stanowi najwaŝniejszy element PCM. Matryca jest w tej chwili standardowym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania, wdraŝania, monitorowania i oceny projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Matryca logiczna słuŝy wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań.

9 Przykład drzewa celów rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

10 Matryca logiczna rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

11 Dlaczego warto poznać i uŝywać metodykę PCM w projektach? jest nieskomplikowana i stosunkowo łatwa, stanowi konkretny język mowy o projekcie, stanowi zintegrowane podejście do projektu, usprawnienie zarządzania projektem, struktura metodyki PCM odpowiada wnioskowi o dofinansowanie w ramach PO KL jest inspiracją do powstawania nowych projektów pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych problemów ale takŝe pozwala na identyfikację obszarów ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego eliminuje zbędne działania, precyzyjne określa cel, przejrzystość podejścia, weryfikowalne wyniki.

12 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wersja 6.4 Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy wszelkie dokumenty przedstawiane przez projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej rundy konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej rundy konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

13 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) on-line pod adresem oraz https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl za pomocą łącza nieszyfrowanego łącze szyfrowane (Certyfikat SSL), tzn. dane przesyłane pomiędzy serwerem a komputerem uŝytkownika są zabezpieczone silnym hasłem Łącze nieszyfrowane będzie utrzymywane przez Instytucję Zarządzającą do końca marca 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E) off-line Uwaga: Uwaga: Przed złoŝeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) z danymi do GWA on-line, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku PDF. GWA 6.4 nie posiada mechanizmu konwersji wniosków utworzonych w poprzednich wersjach programu. Wnioski w wersjach 5.3 i starszych, będą automatycznie otwierane w wersji 5.3. Nie ma moŝliwości otworzenia wniosku utworzonego przy pomocy wersji 5.3 GWA w wersji 6.4. Funkcja Sprawdź nie warunkuje, czy wniosek jest poprawny lub niepoprawny. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej, dla projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i systemowym).

14 Nowość Eksport/ import szczegółowego budŝetu z pliku CSV czyli wypełnienie szczegółowego budŝetu poza aplikacją GWA. Krok 1 Krok 2 wypełnienie podstawowych danych projektu oraz nazwy zadań w pkt Charakterystyka projektu. Eksport CSV - plik w formacie ZIP (dwa pliki: budzet.csv, ZIP.POKL) zapisać na nośniku. budzet.csv - słuŝy do wypełniania szczegółowego budŝetu UWAGA: W pliku.csv (Coma Separated Values - wartości oddzielone przecinkiem) nie jest moŝliwe formatowanie tabeli (wielkości komórek, pogrubienie tekstu, zawijanie wierszy itp.). Po wyjściu z pliku zapisane zostaną jedynie wprowadzone dane. Wstawianie nowych pozycji odbywa się poprzez funkcję w Excelu - Wstaw Wiersze. Pola Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa itp. występujące w szczegółowym budŝecie GWA jako pola typu check-box, w pliku.csv mogą przyjmować tylko wartości TAK lub NIE. Kolumna GUID odpowiadająca za identyfikację zadań do których będą przypisane koszty, modyfikacja danych moŝe uniemoŝliwić import budŝetu do generatora. Krok 3 Import CSV - importowanie do GWA pliku CSV Wczytanie do GWA wniosku w formacie ZIP. UWAGA: JeŜeli po eksporcie budŝetu, nie były modyfikowane dane w GWA w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu, 3.3 Zadania oraz części Harmonogram, wówczas nie ma konieczności ponownego wczytywania wniosku do GWA.

15 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA: Gdy dane pole nie dotyczy projektu (np. projekt systemowy) w polu naleŝy wpisać nie dotyczy, a w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe naleŝy wpisać wartość liczbową 0. Niewypełnienie we wniosku takich pól, będzie traktowane jako nie dotyczy lub 0. Wydruk próbny

16 Nowość Tytuł projektu - inny niŝ nazwa Programu, Priorytetów, Działań i Poddziałań występujących w programie. - nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej i nie moŝe być dłuŝsza niŝ 200 znaków - zaczynać się od litery lub cyfry, a nie od znaków (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). By ułatwić monitorowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, przed tytułem projektu naleŝy dodać: dla projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt lub 1.12 opcji TAK) symbol PWP; dla projektu innowacyjnego (wskazanie w pkt opcji TAK) symbol PI; dla projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym (wskazanie w pkt i 1.12 opcji TAK) symbol PI-PWP. Brak dopisków w tytule, nie wpłynie na ocenę formalną, merytoryczną wniosków. Rodzaj projektu Projekty oddolnych inicjatyw lokalnych realizowane w Działaniach 6.3, 7.3 lub 9.5 projekty standardowe < 2 mln zł Limit liczby znaków bez wypełniania pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu projekty standardowe > 2 mln zł (25 000) na pkt 3.4 projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej < 2 mln zł projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej >= 2 mln zł projekty innowacyjne (niezaleŝnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) bez wypełniania pkt 3.4 (30 000) na pkt 3.4 (35 000) na pkt 3.4

17 UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Projektodawca wypełnia : punkt Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, pierwszą kolumnę punktu (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu (cele szczegółowe projektu), tabelę Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status (ilościowe), punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem. Części III wniosku o dofinansowanie projektu zgodna z załoŝeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management PCM) sprecyzowanie przejrzystych celów i zadań projektu oraz wytworzone produkty w poszczególnych zadaniach wypracowanie zaplanowanych produktów spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym stworzenie ram identyfikujących i analizujących istniejące problemy określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu analiza celów (cel główny i cel szczegółowy), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki

18 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Wskazać konkretny problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu. Sytuacja problemowa przedstawiona w projekcie powinna być opisana szczegółowo, uwzględniając sytuacji K i M oraz z uŝyciem aktualnych danych statystycznych (do trzech lat wstecz) wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. NajwaŜniejsze zagadnienia opisujące sytuację problemową: Obszar występowania problemu Grupa docelowa ( w ramach duŝych grup występują podgrupy, mające specyficzne problemy) Konsultacje projektu - rozmowy ze środowiskiem, którego dotyczy projekt, np. z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi itp. W pkt wniosku naleŝy wskazać cel główny projektu wynikający bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e mają być rozwiązane lub złagodzone, musi być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie moŝe dotyczyć innych obszarów niŝ te, które zostały opisane. Wpisana nazwa celu liczona jest w ramach limitu liczby znaków.

19 osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu przed rozpoczęciem realizacji projektu checkbox W pkt wniosku naleŝy wskazać cele szczegółowe projektu (maks 5). Muszą one być spójne z celem głównym, stanowić jego rozbicie na cele cząstkowe, powinny opisywać stan docelowy, odzwierciedlać poŝądanej sytuacji w przyszłości. Druga kolumna pkt i wniosku przedstawia ustalone wskaźniki pomiaru celu. Dla kaŝdego celu naleŝy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik (maks 5), umoŝliwiający precyzyjnie weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Piąta kolumna pkt oraz przedstawia, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji (czy są dostępne i wiarygodne). Opisanie technik i metod mierzenia osiągnięcia celów, dla kaŝdego osobno.

20 Opis wskaźnika powinien zawierać równieŝ informacje dotyczące: Ilości, tzn. określać liczbę osób bądź instytucji, które zakończyły udział w projekcie Jakości (jeśli dotyczy), tzn. określać zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej, tzn. wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Prawidłowe określenie źródła weryfikacji/pozyskania danych (Podręcznik wskaźników - Sposób pomiaru wskaźników w projekcie). Dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. Najpopularniejsze źródła weryfikacji wartości wskaźników: dane statystyczne: PUP, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, itd. ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców; lista obecności; uzyskane dyplomy/certyfikaty; dziennik zajęć; deklaracje uczestnictwa; wywiady z uczestnikami; testy psychometryczne; Projektodawca moŝe określić własny sposób weryfikacji wartości wskaźników. Ww. źródła nie są katalogiem zamkniętym. Częstotliwość pomiaru wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu i zakończenia planowanych zadań (od specyfiki), np. co tydzień, co miesiąc lub w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia) UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt oraz naleŝy wskazać jedynie cel główny oraz cele szczegółowe projektu. Zaznaczenie w pkt. 1.2 wniosku Działanie 6.3, 7.3 lub 9.5 automatycznie kolumny: II, III, IV, V punktów oraz stają się nieaktywne. Nie ustala/określa się: wskaźników pomiaru celu, wartości wskaźników, nie podaje źródła weryfikacji/pozyskania danych i częstotliwości pomiaru.

21 3.2 Grupy docelowe Pkt. 3.2 dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji. Projekty o charakterze badawczym i informacyjnym, nie mają obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (naleŝy wpisać nie dotyczy albo znak pisarski - ). Opis według potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu ( np. czynniki, które zniechęcają lub uniemoŝliwiają K i M do wzięcia udziału w projekcie, sposobu rekrutacji oraz cech, np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć. UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt. 3.2 nieaktywny. Wypełnienie tylko tabeli Podanie przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach pkt , stanowi tylko część analizy sytuacji K i M i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum.

22 3.3 Zadania Krok 1 Poszczególne zadania, przedstawione zgodnie z kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania Współpraca ponadnarodowa oraz zadania Zarządzanie projektem ). Nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie moŝe przekraczać 150 znaków. Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. NaleŜy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp. Wskaźniki produktów: dokumentacja konkursowa Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu (alternatywne wskaźniki)

23 Projekty badawcze i informacyjne przedstawiają planowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazują odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. Projekty partnerskie (w tym partnerstwa ponadnarodowe) wskazują i opisują dodatkowo zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo partner/partnerzy: podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów ( naleŝy odnieść się w pkt. 3.7 wniosku). Krok 3 Czwarta kolumna pkt. 3.3 z listy wybiera się cele szczegółowe projektu (z pkt ), więcej niŝ jeden. Do zadania Zarządzanie projektem, którego nazwa nie jest wpisywana przez projektodawcę nie jest przypisywany Ŝaden cel szczegółowy (pole nie jest aktywne). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Projektodawca dla Działania 6.3 w kolumnie trzeciej wskazuje, czy projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych dla tego Działania wskaźników opisanych w załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 Osiągnięte wartości wskaźników i/lub określa własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty), zaś dla Działania 7.3 i 9.5 w kolumnie trzeciej formułuje się własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty). NaleŜy takŝe wskazać w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celu i opisać wartość oddolną. W przypadku kwot ryczałtowych, naleŝy rozszerzyć opis poszczególnych zadań o informacje o przyjętej kwocie ryczałtowej oraz przyporządkowaniu odpowiednich zadań do konkretnych kwot.

24 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu Cel szczegółowy 1. słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) Sytuacja, której wystąpienie moŝe uniemoŝliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst... tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst projekty >= 2 mln zł. Zaplanowanie zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. Zastosowanie dowolnej metody analizy ryzyka (projekty innowacyjne). Właściwe zarządzanie ryzykiem umoŝliwia większe prawdopodobieństwo osiągnięcia załoŝeń projektu. Pojęcie załoŝenia projektu obejmuje zarówno cele szczegółowe projektu, jak i wskaźniki pomiaru tych celów. Druga kolumna wskazuje warunki utrudniająceh osiągnięcie celów, wskaźników, rodzajów ryzyka i stopień ich wpływu na załoŝenia projektu. Trzecia kolumna wskazuje metodę identyfikacji przypadku zajścia ryzyka - strategia zarządzania ryzykiem, np.: analiza wyjściowych załoŝeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami realizacji projektu; zbieranie informacji o ryzyku w projekcie; porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów w przeszłości; weryfikowanie poprawności załoŝeń projektu przyjętych na etapie jego planowania. Czwarta kolumna przedstawia planowane działania w celu zmniejszenia ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (związane z przeprowadzoną analizą ryzyka).

25 Strategia reagowania na ryzyko: unikanie (zapobieganie) opracowanie załoŝeń projektu eliminujących ryzyka i zwiększenie mozliwości osiągnięcia załoŝonych celów szczegółowych; transfer przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot; łagodzenie (minimalizowanie) zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań moŝe wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budŝetu projektu oraz struktury zarządzania projektem; akceptacja przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które moŝe być związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych zasobów. Ryzyko nieosiągnięcia realizacji załoŝone w projektach innowacyjnych. UWAGA: Pkt. 3.4 nie jest wypełniany przez beneficjentów projektów systemowych. Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt jest nieaktywny.

26 3.5 Oddziaływanie projektu Druga kolumna opisuje w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w załoŝenia PO KL i przyczyni się do realizacji jego zakładanych efektów (opis nie moŝe być jednak toŝsamy z zapisami w SzOP PO KL). Wskazanie, jak projekt wpłynie na sytuację K i M w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Wartość dodana projektu to: wskaźniki lub produkty inne niŝ osiągane w dotychczasowych działaniach realizowanych bez wsparcia EFS, dodatkowe wskaźniki, np. wyŝsze lub uzupełniające kwalifikacje (właściwe świadectwo lub dyplom), utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS przedsięwzięcia uzupełniające dotychczasowe polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez EFS zostałaby ograniczona, odłoŝona w czasie, inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, kompleksowe wsparcie skierowane do rozwiązania problemów nie wynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdroŝone, wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans płci, zwiększenie liczby osób korzystających ze szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i itp. UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt jest nieaktywny.

27 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Przedstawienie wszystkich projektów realizowanych i zrealizowanych z ostatnich trzech lat (jako lider i partner) pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp. Przedstawienie informacji potwierdzających potencjał finansowy lidera i ewentualnych partnerów do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyŝszy od rocznych wydatków w projekcie. IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złoŝonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca (moŝliwość realizacji wniosku) nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Weryfikacja MF dokonywana jest na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moŝliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Przedstawienie doświadczenia bez informacji potwierdzających potencjału finansowego i ewentualnych partnerów.

28 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem struktury zarządzania projektem, z uwzględnieniem roli partnerów ( w tym partnerów ponadnarodowych) i podwykonawców (jeŝeli występują), a takŝe sposobu ich wyboru oraz podziału obowiązków i odpowiedzialności zadań; zaplecza technicznego; kluczowe stanowiska, ich rola; przyczyny zlecenia podwykonawcom zadań w projekcie; monitoring projektu; ewaluacja (jeśli jest zaplanowana). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Opis sposobu zarządzania powinien być dostosowany do specyfiki danego projektu, bez wymogu informowania na temat zarządzania komunikacją, dostawami, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie, sposobu podejmowania decyzji.

29 Standard minimum zasada równości szans Wyjątki: profilu działalności projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe realizacji działań pozytywnych zamknięta rekrutacja Analiza sytuacji K i M Wskazane nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw. barier równości płci (Komisja Europejska określiła dziesięć takich barier). Podane dane muszą być bezpośrednio powiązane ze specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu. Brak istniejących nierówności musi być przedstawiony na podstawie danych ilościowych. Dane pochodzące z badań własnych (dokładne informacje na temat badania np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.). Działania Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie oraz zróŝnicowane pod kątem odmiennych potrzeb K i M i zgodne ze specyfiką projektu. Rezultaty Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji K i M, podanych działań i ich wpływu na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć. Zarządzanie równościowe Sposób zapewnienia realizacji zasady równości szans K i M w zarządzaniu projektem, czyli organizacji pracy i uświadomieniu osób zaangaŝowanych w realizację projektu w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej. UWAGA: Minimalnym wymogiem jest podanie przynajmniej jednej informacji (danej, działania, rezultatu) w podziale na płeć wskazującego jak projekt wpłynie na sytuację K i M.

30 Bardzo dziękuję za uwagę. Beata Sławkowska-Domurad Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk tel. 59/ fax 59/ Szkolenie wspólfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo