Zmiany we wniosku aplikacyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany we wniosku aplikacyjnym"

Transkrypt

1 Zmiany we wniosku aplikacyjnym Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień II Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zgodność wniosku o dofinansowanie z załoŝeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - załoŝenia Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu.

3 PCM - załoŝenia Zarządzanie Cyklem Projektu - PCM (Project Cycle Management) - w praktyczny sposób koncentruje konkretny projekt na rzeczywistych potrzebach poprzez przeprowadzenie szczegółowej oceny istniejącego stanu rzeczy oraz wymusza zastosowanie metod i matrycy logicznej. Tworzenie projektu za pomocą metody PCM: Projekt odpowiada na potrzeby powodem jego rozpoczęcia jest problem, stan negatywny, istotny, rzeczywisty. Projekt nie skupia się na rzeczywistości negatywnej, ale proponuje realizację działań, które doprowadzą do osiągnięcia pozytywnych celów (przydatnych, koniecznych i wystarczających) słuŝących do naprawy problemów.

4 Schemat przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z załoŝeniami PCM.

5 Faza planowania/ programowanie na tym etapie następuje rozeznanie i zdefiniowane kluczowych problemów, ograniczeń oraz moŝliwości realizacji projektu. Identyfikacja analiza koncepcji/idei, konsultacje z planowanymi beneficjentami, analiza problemów potencjalnych beneficjentów i ich rozwiązania. Ocena/definiowanie dokonanie cech wykonalności i trwałości projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a takŝe planuje się harmonogram działań i opracowuje matrycę logiczną. Finansowanie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia. WdraŜanie/implemetacja realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja/audyt podsumowanie przedsięwzięcia poprzez określenie rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. W tej fazie porównujemy to, co chcieliśmy poprzez projekt osiągnąć z uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektów moŝemy zidentyfikować potrzebę przeprowadzenia kolejnych.

6 Narzędzia metodyki PCM Narzędzia metodyki PCM formułowane są w fazie identyfikacji i oceny projektu w dwóch etapach: - faza analizy, w której dokonujemy oceny partnerów projektu, wyboru problemów, wyboru celów oraz wyboru strategii działania w projekcie, - faza planowania, w której konstruujemy serce projektu jakim jest matryca logiczna. Narzędzia: 1) analizę interesariuszy (partnerzy) - dokładny opis wszystkich zainteresowanych realizacją projektu (pozytywnie, negatywnie, pośredni, bezpośredni), przy uŝyciu technik dyskusji, wywiadu i bezpośrednich spotkań dokumentowane są interesy róŝnych grup społecznych w podziale na płeć, co gwarantuje iŝ projekt będzie realizowany według najlepszych standardów społecznych i etycznych. Taką analizę interesariuszy, którzy mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem powinna być przeprowadzona z punktu widzenia: charakterystyki społeczno-ekonomicznej, interesów, celów, oczekiwań, itp. wraŝliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu, potencjału, wiedzy, doświadczenia dla potrzeb projektu, implikacji i wniosków dla projektu. 2) analizę problemów wraz z drzewem problemów - sformułowanie głównych problemów jakie napotka instytucja wdraŝająca projekt i jest ściśle powiązana z analizą interesariuszy, poniewaŝ kaŝdy problem musi być rozwaŝany w kontekście społecznym. Analiza określa takŝe negatywne przyczyny zaistniałej sytuacji i ustala związki przyczynowoskutkowe między istniejącymi problemami. Dzieli się ona na: 1.Precyzyjne zdefiniowanie struktury i przedmiotu analizy. 2.Określenie głównych problemów, na które napotykają grupy docelowe. 3.Zobrazowanie problemów w formie diagramu (drzewo problemowe, hierarchia problemów) w celu określenia relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy problemami, stanowi całościowy obraz istniejącej negatywnej sytuacji.

7 Przykład drzewa problemowego rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

8 3) analizę celów wraz z drzewem celów - przedstawia pozytywne aspekty sytuacji i właściwy obraz w przyszłości, przekształca istniejących problemy w cele projektu, jest podejściem metodologicznym zastosowanym aby: opisać sytuację w przyszłości kiedy problemy zostaną rozwiązane, z udziałem reprezentatywnych partnerów; zweryfikować hierarchię celów; zilustrować zaleŝności /relacje pomiędzy środkami (zasobami) a produktami/rezultatami; PROBLEM =====> CEL (sytuacje negatywne > pozytywne osiągnięcia) Stworzony całościowy obraz sytuacji, co ułatwi zaprojektowanie drzewa celów, wskazujące główny celu projektu. 4) analizę strategii - przedstawienia metody/ i sposobu rozwiązania konieczne do osiągnięcia załoŝonych celów, wybór zdefiniowanych wcześniej celów do wpisania w ramy projektu (główne, bezpośrednie), weryfikacja (SMART): czy priorytety interesariuszy są priorytetami projektu, czy projekt osiągnie spodziewane rezultaty, czy moŝliwe jest rozwiązanie problemu, który jest podstawą projektu, czy zaplanowano odpowiednie działania, czy budŝet odpowiada zakresowi projektu, czy nasza instytucja jest w stanie zrealizować ten projekt. 5) matryca logiczna - narzędzie planowania projektów i stanowi najwaŝniejszy element PCM. Matryca jest w tej chwili standardowym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania, wdraŝania, monitorowania i oceny projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Matryca logiczna słuŝy wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań.

9 Przykład drzewa celów rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

10 Matryca logiczna rys. z Podręcznika Zarządzania Cyklem Projektu, marzec 2001, KE.

11 Dlaczego warto poznać i uŝywać metodykę PCM w projektach? jest nieskomplikowana i stosunkowo łatwa, stanowi konkretny język mowy o projekcie, stanowi zintegrowane podejście do projektu, usprawnienie zarządzania projektem, struktura metodyki PCM odpowiada wnioskowi o dofinansowanie w ramach PO KL jest inspiracją do powstawania nowych projektów pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych problemów ale takŝe pozwala na identyfikację obszarów ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego eliminuje zbędne działania, precyzyjne określa cel, przejrzystość podejścia, weryfikowalne wyniki.

12 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wersja 6.4 Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy wszelkie dokumenty przedstawiane przez projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej rundy konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej rundy konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

13 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) on-line pod adresem oraz za pomocą łącza nieszyfrowanego łącze szyfrowane (Certyfikat SSL), tzn. dane przesyłane pomiędzy serwerem a komputerem uŝytkownika są zabezpieczone silnym hasłem Łącze nieszyfrowane będzie utrzymywane przez Instytucję Zarządzającą do końca marca 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E) off-line Uwaga: Uwaga: Przed złoŝeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) z danymi do GWA on-line, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku PDF. GWA 6.4 nie posiada mechanizmu konwersji wniosków utworzonych w poprzednich wersjach programu. Wnioski w wersjach 5.3 i starszych, będą automatycznie otwierane w wersji 5.3. Nie ma moŝliwości otworzenia wniosku utworzonego przy pomocy wersji 5.3 GWA w wersji 6.4. Funkcja Sprawdź nie warunkuje, czy wniosek jest poprawny lub niepoprawny. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej, dla projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i systemowym).

14 Nowość Eksport/ import szczegółowego budŝetu z pliku CSV czyli wypełnienie szczegółowego budŝetu poza aplikacją GWA. Krok 1 Krok 2 wypełnienie podstawowych danych projektu oraz nazwy zadań w pkt Charakterystyka projektu. Eksport CSV - plik w formacie ZIP (dwa pliki: budzet.csv, ZIP.POKL) zapisać na nośniku. budzet.csv - słuŝy do wypełniania szczegółowego budŝetu UWAGA: W pliku.csv (Coma Separated Values - wartości oddzielone przecinkiem) nie jest moŝliwe formatowanie tabeli (wielkości komórek, pogrubienie tekstu, zawijanie wierszy itp.). Po wyjściu z pliku zapisane zostaną jedynie wprowadzone dane. Wstawianie nowych pozycji odbywa się poprzez funkcję w Excelu - Wstaw Wiersze. Pola Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa itp. występujące w szczegółowym budŝecie GWA jako pola typu check-box, w pliku.csv mogą przyjmować tylko wartości TAK lub NIE. Kolumna GUID odpowiadająca za identyfikację zadań do których będą przypisane koszty, modyfikacja danych moŝe uniemoŝliwić import budŝetu do generatora. Krok 3 Import CSV - importowanie do GWA pliku CSV Wczytanie do GWA wniosku w formacie ZIP. UWAGA: JeŜeli po eksporcie budŝetu, nie były modyfikowane dane w GWA w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu, 3.3 Zadania oraz części Harmonogram, wówczas nie ma konieczności ponownego wczytywania wniosku do GWA.

15 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA: Gdy dane pole nie dotyczy projektu (np. projekt systemowy) w polu naleŝy wpisać nie dotyczy, a w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe naleŝy wpisać wartość liczbową 0. Niewypełnienie we wniosku takich pól, będzie traktowane jako nie dotyczy lub 0. Wydruk próbny

16 Nowość Tytuł projektu - inny niŝ nazwa Programu, Priorytetów, Działań i Poddziałań występujących w programie. - nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej i nie moŝe być dłuŝsza niŝ 200 znaków - zaczynać się od litery lub cyfry, a nie od znaków (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). By ułatwić monitorowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, przed tytułem projektu naleŝy dodać: dla projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt lub 1.12 opcji TAK) symbol PWP; dla projektu innowacyjnego (wskazanie w pkt opcji TAK) symbol PI; dla projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym (wskazanie w pkt i 1.12 opcji TAK) symbol PI-PWP. Brak dopisków w tytule, nie wpłynie na ocenę formalną, merytoryczną wniosków. Rodzaj projektu Projekty oddolnych inicjatyw lokalnych realizowane w Działaniach 6.3, 7.3 lub 9.5 projekty standardowe < 2 mln zł Limit liczby znaków bez wypełniania pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu projekty standardowe > 2 mln zł (25 000) na pkt 3.4 projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej < 2 mln zł projekty standardowe w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej >= 2 mln zł projekty innowacyjne (niezaleŝnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) bez wypełniania pkt 3.4 (30 000) na pkt 3.4 (35 000) na pkt 3.4

17 UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Projektodawca wypełnia : punkt Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, pierwszą kolumnę punktu (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu (cele szczegółowe projektu), tabelę Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status (ilościowe), punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem. Części III wniosku o dofinansowanie projektu zgodna z załoŝeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management PCM) sprecyzowanie przejrzystych celów i zadań projektu oraz wytworzone produkty w poszczególnych zadaniach wypracowanie zaplanowanych produktów spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym stworzenie ram identyfikujących i analizujących istniejące problemy określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu analiza celów (cel główny i cel szczegółowy), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki

18 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Wskazać konkretny problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu. Sytuacja problemowa przedstawiona w projekcie powinna być opisana szczegółowo, uwzględniając sytuacji K i M oraz z uŝyciem aktualnych danych statystycznych (do trzech lat wstecz) wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. NajwaŜniejsze zagadnienia opisujące sytuację problemową: Obszar występowania problemu Grupa docelowa ( w ramach duŝych grup występują podgrupy, mające specyficzne problemy) Konsultacje projektu - rozmowy ze środowiskiem, którego dotyczy projekt, np. z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi itp. W pkt wniosku naleŝy wskazać cel główny projektu wynikający bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e mają być rozwiązane lub złagodzone, musi być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie moŝe dotyczyć innych obszarów niŝ te, które zostały opisane. Wpisana nazwa celu liczona jest w ramach limitu liczby znaków.

19 osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu przed rozpoczęciem realizacji projektu checkbox W pkt wniosku naleŝy wskazać cele szczegółowe projektu (maks 5). Muszą one być spójne z celem głównym, stanowić jego rozbicie na cele cząstkowe, powinny opisywać stan docelowy, odzwierciedlać poŝądanej sytuacji w przyszłości. Druga kolumna pkt i wniosku przedstawia ustalone wskaźniki pomiaru celu. Dla kaŝdego celu naleŝy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik (maks 5), umoŝliwiający precyzyjnie weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Piąta kolumna pkt oraz przedstawia, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji (czy są dostępne i wiarygodne). Opisanie technik i metod mierzenia osiągnięcia celów, dla kaŝdego osobno.

20 Opis wskaźnika powinien zawierać równieŝ informacje dotyczące: Ilości, tzn. określać liczbę osób bądź instytucji, które zakończyły udział w projekcie Jakości (jeśli dotyczy), tzn. określać zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej, tzn. wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Prawidłowe określenie źródła weryfikacji/pozyskania danych (Podręcznik wskaźników - Sposób pomiaru wskaźników w projekcie). Dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. Najpopularniejsze źródła weryfikacji wartości wskaźników: dane statystyczne: PUP, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, itd. ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców; lista obecności; uzyskane dyplomy/certyfikaty; dziennik zajęć; deklaracje uczestnictwa; wywiady z uczestnikami; testy psychometryczne; Projektodawca moŝe określić własny sposób weryfikacji wartości wskaźników. Ww. źródła nie są katalogiem zamkniętym. Częstotliwość pomiaru wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu i zakończenia planowanych zadań (od specyfiki), np. co tydzień, co miesiąc lub w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia) UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt oraz naleŝy wskazać jedynie cel główny oraz cele szczegółowe projektu. Zaznaczenie w pkt. 1.2 wniosku Działanie 6.3, 7.3 lub 9.5 automatycznie kolumny: II, III, IV, V punktów oraz stają się nieaktywne. Nie ustala/określa się: wskaźników pomiaru celu, wartości wskaźników, nie podaje źródła weryfikacji/pozyskania danych i częstotliwości pomiaru.

21 3.2 Grupy docelowe Pkt. 3.2 dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji. Projekty o charakterze badawczym i informacyjnym, nie mają obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (naleŝy wpisać nie dotyczy albo znak pisarski - ). Opis według potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu ( np. czynniki, które zniechęcają lub uniemoŝliwiają K i M do wzięcia udziału w projekcie, sposobu rekrutacji oraz cech, np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć. UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt. 3.2 nieaktywny. Wypełnienie tylko tabeli Podanie przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach pkt , stanowi tylko część analizy sytuacji K i M i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum.

22 3.3 Zadania Krok 1 Poszczególne zadania, przedstawione zgodnie z kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania Współpraca ponadnarodowa oraz zadania Zarządzanie projektem ). Nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie moŝe przekraczać 150 znaków. Krok 2 W drugiej i/lub trzeciej kolumnie umieszcza się informacje nt. planowanych działań. NaleŜy przedstawić rodzaj i charakter udzielanego wsparcia, sposób organizowania, produkty i ich wskaźniki, itp. Wskaźniki produktów: dokumentacja konkursowa Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu (alternatywne wskaźniki)

23 Projekty badawcze i informacyjne przedstawiają planowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazują odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. Projekty partnerskie (w tym partnerstwa ponadnarodowe) wskazują i opisują dodatkowo zadania, za których realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo partner/partnerzy: podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów ( naleŝy odnieść się w pkt. 3.7 wniosku). Krok 3 Czwarta kolumna pkt. 3.3 z listy wybiera się cele szczegółowe projektu (z pkt ), więcej niŝ jeden. Do zadania Zarządzanie projektem, którego nazwa nie jest wpisywana przez projektodawcę nie jest przypisywany Ŝaden cel szczegółowy (pole nie jest aktywne). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Projektodawca dla Działania 6.3 w kolumnie trzeciej wskazuje, czy projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych dla tego Działania wskaźników opisanych w załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 Osiągnięte wartości wskaźników i/lub określa własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty), zaś dla Działania 7.3 i 9.5 w kolumnie trzeciej formułuje się własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty). NaleŜy takŝe wskazać w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celu i opisać wartość oddolną. W przypadku kwot ryczałtowych, naleŝy rozszerzyć opis poszczególnych zadań o informacje o przyjętej kwocie ryczałtowej oraz przyporządkowaniu odpowiednich zadań do konkretnych kwot.

24 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŝeń projektu Cel szczegółowy 1. słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) słownik (lista rozwijana zgodna z treścią kolumny nr 1 pkt ) Sytuacja, której wystąpienie moŝe uniemoŝliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst 1. tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst... tekst tekst zapobieganie tekst minimalizowanie tekst projekty >= 2 mln zł. Zaplanowanie zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. Zastosowanie dowolnej metody analizy ryzyka (projekty innowacyjne). Właściwe zarządzanie ryzykiem umoŝliwia większe prawdopodobieństwo osiągnięcia załoŝeń projektu. Pojęcie załoŝenia projektu obejmuje zarówno cele szczegółowe projektu, jak i wskaźniki pomiaru tych celów. Druga kolumna wskazuje warunki utrudniająceh osiągnięcie celów, wskaźników, rodzajów ryzyka i stopień ich wpływu na załoŝenia projektu. Trzecia kolumna wskazuje metodę identyfikacji przypadku zajścia ryzyka - strategia zarządzania ryzykiem, np.: analiza wyjściowych załoŝeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami realizacji projektu; zbieranie informacji o ryzyku w projekcie; porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów w przeszłości; weryfikowanie poprawności załoŝeń projektu przyjętych na etapie jego planowania. Czwarta kolumna przedstawia planowane działania w celu zmniejszenia ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (związane z przeprowadzoną analizą ryzyka).

25 Strategia reagowania na ryzyko: unikanie (zapobieganie) opracowanie załoŝeń projektu eliminujących ryzyka i zwiększenie mozliwości osiągnięcia załoŝonych celów szczegółowych; transfer przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot; łagodzenie (minimalizowanie) zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań moŝe wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budŝetu projektu oraz struktury zarządzania projektem; akceptacja przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które moŝe być związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych zasobów. Ryzyko nieosiągnięcia realizacji załoŝone w projektach innowacyjnych. UWAGA: Pkt. 3.4 nie jest wypełniany przez beneficjentów projektów systemowych. Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt jest nieaktywny.

26 3.5 Oddziaływanie projektu Druga kolumna opisuje w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w załoŝenia PO KL i przyczyni się do realizacji jego zakładanych efektów (opis nie moŝe być jednak toŝsamy z zapisami w SzOP PO KL). Wskazanie, jak projekt wpłynie na sytuację K i M w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Wartość dodana projektu to: wskaźniki lub produkty inne niŝ osiągane w dotychczasowych działaniach realizowanych bez wsparcia EFS, dodatkowe wskaźniki, np. wyŝsze lub uzupełniające kwalifikacje (właściwe świadectwo lub dyplom), utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS przedsięwzięcia uzupełniające dotychczasowe polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez EFS zostałaby ograniczona, odłoŝona w czasie, inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, kompleksowe wsparcie skierowane do rozwiązania problemów nie wynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdroŝone, wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans płci, zwiększenie liczby osób korzystających ze szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i itp. UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Pkt jest nieaktywny.

27 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Przedstawienie wszystkich projektów realizowanych i zrealizowanych z ostatnich trzech lat (jako lider i partner) pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp. Przedstawienie informacji potwierdzających potencjał finansowy lidera i ewentualnych partnerów do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyŝszy od rocznych wydatków w projekcie. IOK w celu potwierdzenia oświadczenia złoŝonego w pkt. V wniosku o dofinansowanie, zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany projektodawca (moŝliwość realizacji wniosku) nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Weryfikacja MF dokonywana jest na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moŝliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Przedstawienie doświadczenia bez informacji potwierdzających potencjału finansowego i ewentualnych partnerów.

28 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem struktury zarządzania projektem, z uwzględnieniem roli partnerów ( w tym partnerów ponadnarodowych) i podwykonawców (jeŝeli występują), a takŝe sposobu ich wyboru oraz podziału obowiązków i odpowiedzialności zadań; zaplecza technicznego; kluczowe stanowiska, ich rola; przyczyny zlecenia podwykonawcom zadań w projekcie; monitoring projektu; ewaluacja (jeśli jest zaplanowana). UWAGA: Projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5). Opis sposobu zarządzania powinien być dostosowany do specyfiki danego projektu, bez wymogu informowania na temat zarządzania komunikacją, dostawami, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie, sposobu podejmowania decyzji.

29 Standard minimum zasada równości szans Wyjątki: profilu działalności projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe realizacji działań pozytywnych zamknięta rekrutacja Analiza sytuacji K i M Wskazane nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw. barier równości płci (Komisja Europejska określiła dziesięć takich barier). Podane dane muszą być bezpośrednio powiązane ze specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu. Brak istniejących nierówności musi być przedstawiony na podstawie danych ilościowych. Dane pochodzące z badań własnych (dokładne informacje na temat badania np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.). Działania Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie oraz zróŝnicowane pod kątem odmiennych potrzeb K i M i zgodne ze specyfiką projektu. Rezultaty Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji K i M, podanych działań i ich wpływu na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć. Zarządzanie równościowe Sposób zapewnienia realizacji zasady równości szans K i M w zarządzaniu projektem, czyli organizacji pracy i uświadomieniu osób zaangaŝowanych w realizację projektu w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej. UWAGA: Minimalnym wymogiem jest podanie przynajmniej jednej informacji (danej, działania, rezultatu) w podziale na płeć wskazującego jak projekt wpłynie na sytuację K i M.

30 Bardzo dziękuję za uwagę. Beata Sławkowska-Domurad Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk tel. 59/ fax 59/ Szkolenie wspólfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 26.01.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 07.03.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4 Zmiany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4 Informacje ogólne -Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl łącze nieszyfrowane https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Generator Wniosków Aplikacyjnych Toruń, 10-11 stycznia 2008 r. 1 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Generator Wniosków Aplikacyjnych słuŝy wypełnianiu wniosków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor Agnieszka Kozak Walińska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, marzec/kwiecień 2008 Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 10.09.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2011 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 II OCENA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie projektami UE Zarządzanie projektami UE Konstruowanie projektu (czym jest projekt, projekt a wniosek) PROJEKT zbiór określonych działań, które będą podjęte w określonym czasie i doprowadzą do wcześniej określonych wyników,

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Michał Byliniak Warszawa, 2012 Co to jest projekt? Przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN PoniŜszy materiał został przygotowany na podstawie materiału szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy Kompleksowy model wdraŝania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie projektami UE Zarządzanie projektami UE Produkty Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) moŝe być: liczba

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER Standard minimum znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE LOGIKA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie

Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie Wskaźniki są głównym narzędziem słuŝącym monitorowaniu postępu w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL opracowanie Standard minimum w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi element każdego wniosku o dofinansowanie, a jego spełnienie jest niezbędnym warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

łędy we wnioskach o dofinansowanie projektu (na podstawie wskazań członk onków Komisji Oceny Projektów w Biura POKL)

łędy we wnioskach o dofinansowanie projektu (na podstawie wskazań członk onków Komisji Oceny Projektów w Biura POKL) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Najczęś ęściej popełniane błęb łędy we wnioskach o dofinansowanie projektu (na podstawie wskazań członk onków Komisji Oceny Projektów w Biura

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020 Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 05.02.2010 Czym jest projekt? Projekt to: spójna, logiczna, kompletna i w pełni dojrzała

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Dokumenty programowe A04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk Plan prezentacji Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM

Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień I Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przetrwają gatunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, grudnia 2010 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, grudnia 2010 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, 13 15 grudnia 2010 r. Lektura podstawowa Zasada równości szans kobiet mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 1/POKL/9.5/13

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 1/POKL/9.5/13 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 1/POKL/9.5/13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 25, 26, 27 marca 2013

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

śeby praca nie poszła na marne jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Dorota Pietrzkiewicz

śeby praca nie poszła na marne jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Dorota Pietrzkiewicz śeby praca nie poszła na marne jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Dorota Pietrzkiewicz Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum Kraków, 16-18.12.2009 r. Lektura podstawowa Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo