LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2009 rok Aktualizacja: styczeń 2014

2 L. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Źródło 1 Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Opis procesu budowania partnerstwa Pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego członków działających na terenach sąsiadujących ze sobą gmin Buk, Stęszew i Dopiewo pojawił się w 2006 roku na jednym ze spotkań reprezentantów samorządów lokalnych. Tematem przewodnim była troska o przyszłość i stan jezior tworzących wspólny obszar geograficzny i środowiskowy. Spotkanie zaowocowało pomysłem wspólnego działania gmin Buk, Dopiewo i Stęszew na rzecz przywrócenia właściwych warunków środowiska oraz wykorzystania cennych zasobów przyrodniczych Gmin dla poprawy jakości życia mieszkańców. W lutym 2007 w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie Gmin Buk, Dopiewo i Stęszew. W spotkaniu uczestniczył: Włodzimierz Pinczak Burmistrz Gminy Stęszew, Andrzej Strażyński Wójt Gminy Dopiewo, Romuald Radny Z-ca Burmistrza Gminy Buk oraz pracownicy merytoryczni. W trakcie spotkania omówiono korzyści wynikające z połączenia sił na rzecz wspólnego rozwoju wspólnych obszarów rekreacyjnych oraz dyskutowano na temat możliwości wsparcia inicjatywy ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania został przedstawiony a następnie przedyskutowany na komisjach Rady Gmin i spotkał się z ich pozytywną opinią. W lipcu 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Buk zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminami Buk, Dopiewo i Stęszew reprezentowanymi przez włodarzy Gmin w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy Leader oś IV PROW Z początkiem 2008 roku na sesjach rad gmin zapadły uchwały dotyczące woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem gmin jako członka zwyczajnego. Siedzibą władz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania jest miasto Buk. W kwietniu i maju 2008 zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla członków Lokalnej Grupy Działania, które przybliżyły zasady funkcjonowania oraz nowe możliwości związane z podejściem Leader. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych z Poznania. Z kolei główne tematy przewodnie i problemy konsultowane były z naukowcami poznańskich uczelni wyższych. Proces pozyskiwania członków i partnerów Stowarzyszenia odbywał się równolegle z trwającą kampanią informacyjną mającą na celu dotarcie do jak najszerszego odbiorcy. W kampanii wykorzystywano m.in. formalne i nieformalne spotkania przedstawicieli Gmin, 1 W dalszej części Strategii przyjmuje się skrócą nazwę - Stowarzyszenie Źródło

3 informacje na stronie internetowej oraz otwarte warsztaty szkoleniowe. Dzięki temu udało się zgromadzić bez większych trudności członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia już w tej chwili są przekonani, że w przyszłości liczba osób przystępujących do Stowarzyszenia się jeszcze zwiększy. Dane teleadresowe ul. Ratuszowa 1, Buk 33n fax adres strony internetowej: Charakterystyka członków i partnerów LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD Obecnie Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania Źródło zasila 51 członków sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Do członków LGD należą trzy Gminy wchodzące w skład obszaru działania LGD, które reprezentowane są trzech przedstawicieli sektora publicznego, trzynastu przedstawicieli sektora gospodarczego oraz trzydziestu pięciu przedstawicieli sektora społecznego. Członkowie sektora publicznego stanowią 6% wszystkich członków a członkowie sektora społecznego i gospodarczego 94% wszystkich członków Stowarzyszenia. Wśród członków Stowarzyszenia występuje 19 kobiet co stanowi 37% liczby członków Stowarzyszenia. Każdą Gminę wchodzącą w skład Stowarzyszenia reprezentuje po 17 członków. Charakterystyka członków oraz funkcje jakie pełnią w Stowarzyszeniu przedstawia poniższa tabela: Tabela 1 Charakterystyka członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu Gmina Dopiewo 1 Reprezentowana przez Wójta Panią Zofię Wójta Gminy Dopiewo Dopiewo publiczny Członek Rady Dobrowolską 2 Jan Adam Wasilewski Urzędnik kierownik Członek Dopiewo społeczny Referatu Budownictwa Stowarzyszenia Urzędnik samodzielne 3 Joanna Napierała stanowisko ds. funduszy Dopiewo społeczny Członek Rady UE 4 Wojciech Dorna Radny Gminy Dopiewo, komendant OSP, rolnik Dopiewo społeczny Członek Zarządu 5 Jacek Przybył Radny Gminy Dopiewo, Dopiewo społeczny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 6 Andrzej Szymański Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Wiceprezes Zarządu 7 Tadeusz Bartkowiak Radny Gminy Dopiewo, Członek Dopiewo społeczny sołtys wsi Dopiewo Stowarzyszenia 8 Maria Sałata Sołtys wsi Więckowice Dopiewo społeczny Członek Stowarzyszenia 9 Urszula Florczak Komendantka Szczepu Członek Dopiewo społeczny Harcmistrz Stowarzyszenia 10 Elwira Kosnarewicz Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Rady 11 Anna Kępińska Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek

4 Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu Frąckowiak Stowarzyszenia 12 Sławomir Frąckowiak Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 13 Czesława Leciejewska Kierownik Ośrodka Pomocy Członek Dopiewo społeczny Społecznej w Dopiewie Stowarzyszenia 14 Leszek Nowaczyk Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 15 Michał Mizgalski Właściciel firmy Dopiewo gospodarczy Członek Stowarzyszenia 16 Władysław Ślisiński Sekretarz Gminy Dopiewo Dopiewo społeczny Członek Stowarzyszenia Rencista, działacz 17 Członek Stanisław Józefczyk społeczny, radny Gminy w Dopiewo społeczny Stowarzyszenia poprzednich kadencjach Gmina Stęszew 18 Reprezentowana przez Burmistrza, Pana Burmistrz Stęszew publiczny Włodzimierza Pinczaka Członek Rady 19 Wiceprzewodnicząca Kierownik OPS Stęszew społeczny Mirosława Walkowiak Komisji Rewizyjnej 20 Mirosława Bręk Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Członek Rady 21 Marek Baranowski Pracownik UMG Stęszew Stęszew społeczny Członek Zarządu 22 Pracownik WCHIRZ Członek Stęszew społeczny Krzysztof Grobelny POZNAŃ Stowarzyszenia 23 Irena Wojtkowiak Nauczyciel, szef PCK Stęszew społeczny Wiceprezes Zarządu 24 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Zenon Adamek Stowarzyszenia 25 Dorota Stachowiak Pracownik UMG Stęszew Stęszew społeczny Członek Rady 26 Członek Druh ZHP Stęszew społeczny Darek Mikołajczak Stowarzyszenia 27 Członek Nauczyciel Stęszew społeczny Sławomir Wisniewski Stowarzyszenia 28 Członek Rolnik Stęszew społeczny Henryk Olejniczak Stowarzyszenia 29 Członek Gospodyni domowa Stęszew społeczny Aleksandra Hadrian Stowarzyszenia 30 Członek Dyrektor Szkoły Stęszew społeczny Karolina Kula Stowarzyszenia 31 Członek Pielęgniarka, Radna Stęszew społeczny Barbara Sikorska Stowarzyszenia 32 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Witold Jeziorecki Stowarzyszenia 33 Pracownik Nadleśnictwa Członek Stęszew społeczny Krzysztof Kłozłowski Konstantynowo Stowarzyszenia 34 Członek Właściciel firmy Stęszew gospodarczy Marian Płóciniczak Stowarzyszenia Gmina Buk 35 Reprezentowana przez Burmistrz Miasta i Gminy Wiceprzewodniczący Buk publiczny Burmistrza, Pana Buk Rady Stanisława Filipiaka 36 Daniel Kańduła Sołtys wsi Niepruszewo Buk społeczny Członek Zarządu 37 Paweł Mazankiewicz Urzędnik samodzielne stanowisko ds. funduszy Buk społeczny Członek Rady

5 Charakterystyka członków Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonej Funkcja w Gmina Sektor działalności Stowarzyszeniu UE 38 Waldemar Radny Gminy Buk, Przybyszewski emerytowany nauczyciel Buk społeczny Prezes Zarządu 39 Ryszard Napierała Producent rolny, Prezes Kółek Rolniczych Buk gospodarczy Członek Rady 40 Zbigniew Drąg Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Zarządu Skarbnik 41 Krystyna Gajdzińska Emerytowany nauczyciel Buk społeczny Członek Komisji Rewizyjnej 42 Barbara Kęsy Rolnik domownik Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 43 Daniela Kalemba Prezes Koła Gospodyń Członek Buk społeczny Wiejskich w Niepruszewie Stowarzyszenia 44 Tadeusz Winkiel Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Stowarzyszenia 45 Lech Kaźmierczak Sołtys wsi Wielka Wieś Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 46 Eugeniusz Kęsy Sołtys wsi Kalwy Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 47 Piotr Goroński Dyrektor Szkoły Członek Buk społeczny Podstawowej Stowarzyszenia 48 Halina Minta Nauczyciel Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 49 Kamila Jewasińska Nauczyciel Buk społeczny Członek Stowarzyszenia 50 Jarosław Jewasiński Właściciel firmy Buk gospodarczy Członek Stowarzyszenia 51 Barbara Tritt Pracownik Samorządowy Buk społeczny Członek Stowarzyszenia Źródło: Opracowanie własne W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nowych członków Stowarzyszenia, Statut przewiduje możliwość rozszerzenia Stowarzyszenia o dodatkowych członków lub partnerów. Przepisy regulujące tą sprawę ujęte zostały w Statucie Stowarzyszenia Zgodnie z paragrafem, dopuszczalne jest rozszerzenie składu Stowarzyszenia albo jego partnerów. Rozszerzenie składu Stowarzyszenia (nabycie członkowstwa) następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Z kolei, utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Podział funkcji pomiędzy organy Stowarzyszenia Podział funkcji pomiędzy organy Stowarzyszenia regulowany jest przez Statut Stowarzyszenia (załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju). Zgodnie z 15 Statutu Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków; Zarząd; Rada; Komisja Rewizyjna.

6 W tym samym punkcie określono ponadto zakaz bycia jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady lub dwóch z tych władz. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata i zaczyna się w dniu wyboru. Zgodnie z 17 Statutu najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; Ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD; Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; Uchwalanie zmian Statutu; Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia; Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; Ustalanie wysokości składek członkowskich; Uchwalenie regulaminu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; 18 Statutu określa zakres funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 5 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Kadencja Prezesa trwa 2 lata. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia; Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; Zwoływanie Walnego Zebrania; Zatrudnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz innych pracowników tego Biura; Ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia; Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; Opracowanie aktualizacja i uchwalanie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Tryb i zakres funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określony został w 20 Statutu. Zgodnie z paragrafem, Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; Ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu; Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7 Zasady funkcjonowania Rady określone zostały w 21 Statutu oraz w Regulaminie Rady. Do kompetencji Rady należy: Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; Opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, celem ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie; Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju; Opiniowanie kierunków działania stowarzyszenia. Struktura i skład organów decyzyjnych Lokalnej Grupy Działania Struktura Rady Stowarzyszenia jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia i reprezentatywna w stosunku do składu członkowskiego Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi 9 osób, z których 3 pochodzą z gminy Dopiewo, 3 pochodzą z gminy Stęszew i 3 z gminy Buk. Trzy osoby w Radzie reprezentują sektor publiczny, trzy osoby sektor społeczny i trzy osoby sektor gospodarczy. Kobiety stanowią w Radzie 33% wszystkich członków. Charakterystyka Rady Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 2 Charakterystyka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Rady Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Radzie 1 Zofia Dobrowolska Dopiewo publiczny Członek Rady 2 Stanisław Filipiak Buk publiczny Wiceprzewodniczący Rady 3 Włodzimierz Pinczak Stęszew publiczny Członek Rady 4 Joanna Napierała Dopiewo społeczny Członek Rady 5 Paweł Mazankiewicz Buk społeczny Członek Rady 6 Dorota Stachowiak Stęszew społeczny Członek Rady 7 Elwira Kosnarewicz Dopiewo gospodarczy Członek Rady 8 Ryszard Napierała Buk gospodarczy Członek Rady 9 Mirosław Bręk Stęszew gospodarczy Członek Rady Źródło: Opracowanie własne Struktura Zarządu Stowarzyszenia opisana została w Statucie Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi siedem osób, z których dwie pochodzą z gminy Dopiewo, dwie pochodzą z gminy Stęszew i trzy osoby pochodzą z gminy Buk. Pięć osób reprezentuje sektor społeczny i dwie osoby reprezentują sektor gospodarczy. W strukturach Zarządu Stowarzyszenia zasiada jedna kobieta. Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 3 Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Zarządu Stowarzyszenia L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Zarządzie 1 Waldemar Przybyszewski Buk społeczny Prezes Zarządu 2 Andrzej Szymański Dopiewo gospodarczy Wiceprezes Zarządu 3 Irena Wojtkowiak Stęszew społeczny Wiceprezes Zarządu 4 Paweł Michniuk Dopiewo gospodarczy Członek Zarządu 5 Zbigniew Drąg Buk gospodarczy Skarbnik 6 Daniel Kańduła Buk społeczny Członek Zarządu 7 Marek Baranowski Stęszew społeczny Członek Zarządu Źródło: Opracowanie własne

8 Struktura Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została podobnie jak struktura Zarządu i Rady opisana w Statucie Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby każda z tych osób reprezentuje inną Gminę. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej reprezentują sektor społeczny. Charakterystyka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela 4 Charakterystyka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło Charakterystyka Komisji Rewizyjnej L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor Funkcja w Komisji Rewizyjnej 1 Mirosława Walkowiak Dopiewo społeczny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2 Czesława Leciejewska Stęszew społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 3 Henryk Szwedt Buk społeczny Członek Komisji Rewizyjnej Źródło: Opracowanie własne Należy podkreślić, że zgodnie z 21 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia, żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Ponadto zgodnie z 21 pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia, Członek Rady zostaje wyłączony z uczestnictwa w dokonaniu wyboru operacji, jeśli zaistnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności. Wyłączenie następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków. Ponadto każdy członek organu decyzyjnego przed przystąpieniem do oceny projektu zobligowany zostanie każdorazowo do podpisania oświadczenia o bezstronności podejmowanych decyzji dotyczących oceny zgodności projektu z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz decyzji dotyczących przyznawania punktów w ramach lokalnych kryteriów. Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz organu decyzyjnego Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD zostały zawarte w Regulaminie Rady (załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju). Regulamin Rady ma na celu zapewnienie przejrzystości, demokratyczności oraz jawności podejmowanych decyzji. Cele te zapewniają zapisy Regulaminu przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 5 Sposób zapewnienia przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowanych przez Radę decyzji Sposób zapewniania przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowanych przez Radę decyzji Wyszczególnienie celu Sposób jego zapewnienia Przejrzystość podejmowanych decyzji Zapisy zawarte w rozdziale IV Regulaminu Ocena wniosków i głosowanie 10 od pkt. 3 do pkt. 8, 11, 12, 13, 14 Demokratyczność podejmowania Zapisy zawarte w rozdziale III Regulaminu Kompetencje Rady 9, rozdziale IV Regulaminu Ocena wniosków i decyzji głosowanie 10 oraz rozdziale V wyłączenie członków Rady 16 i 17 Jawność podejmowanych decyzji Zapisy zawarte w rozdziale III Regulaminu Kompetencje Rady 4 pkt. 2, 5 Źródło: Opracowanie własne

9 Rozdział V Regulaminu Rady zawiera przepisy dot. zasad wyłączania członków Rady w przypadku podejrzenia braku pewności co do bezstronności podejmowanych przez radnego decyzji. Zgodnie z 16 Regulaminu, członek Rady zostaje wyłączony z uczestnictwa w dokonaniu wyboru projektu, jeśli zaistnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Wyłączenie następuje poprzez uchwałę podjętą przez pozostałych członków Rady podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków. Ponadto, zgodnie z 17 Regulaminu, każdy z Członków Rady na pierwszym posiedzeniu dotyczącym kolejnego naboru wniosków, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji poufności i bezstronności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i złożenia jej do Przewodniczącego Rady, który dołącza je do protokołu z posiedzenia Rady. W przypadku nie złożenia deklaracji poufności i bezstronności, Członek Rady podlega wyłączeniu z uczestnictwa w dokonaniu wyboru projektu. Kryteria dotyczące wykluczenia członków organu decyzyjnego z możliwości pracy w Biurze LGD wynikają zarówno z 3 pkt. 5 Regulaminu, jak i z 21 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia. Zasady powoływania i zmian w składzie Rady zawarte zostały zarówno w Statucie Stowarzyszenia jak i w Regulaminie Rady w Rozdziale II Tryb działania Rady 6. Zgodnie z Regulaminem, kadencja Rady trwa 2 lata a jej członkowie wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, spośród członków Stowarzyszenia. Wybór członków Rady odbywa się poprzez podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały władz Stowarzyszenia zapadającej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Z kolei, odwołanie członków Rady wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady wybierają i odwołują spośród siebie członkowie Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady należy złożyć do Rady a powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi wniosku o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego przesyła się Członkom Rady najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego w formie załącznika do LSR podlegającego aktualizacji w zależności od zmiany składu ciała decyzyjnego Zgodnie z wytycznymi sporządzania dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju uwzględniającymi konieczność aktualizowania informacji o członkach Lokalnej Grupy Działania wchodzących w skład organu decyzyjnego Stowarzyszenia, dane te zawarte zostały w załączniku nr 3 niniejszej Strategii. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania i partnerów Lokalnej Grupy Działania w realizacji operacji w formie załącznika do Lokalnej Strategii Rozwoju Zgodnie z wytycznymi sporządzania dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju informacje o doświadczeniu LGD i partnerów LGD zawarte zostały w załączniku nr 4 niniejszej Strategii.

10 2. Definicja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.1 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Lokalnej Grupy Działania Spójność przestrzenna obszaru Lokalnej Grupy Działania Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje tereny trzech przylegających do siebie dwóch gmin miejsko-wiejskich (gmina Buk, gmina Stęszew) oraz jednej gminy miejskiej (gmina Dopiewo) położonych na terenie centralnej Wielkopolski. Obszar znajduje się w jednym obrysie, co zapewnia spójność przestrzenną wymaganą do prawidłowego implementowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Mapy obszaru Lokalnej Grupy Działania stanowią załącznik nr 15 do Lokalnej Strategii Rozwoju Spójność geograficzna obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Buk, Stęszew i Dopiewo wykazują pod wieloma względami daleko idącą spójność geograficzną. Wszystkie Gminy charakteryzują się zbliżonym ukształtowaniem terenu, wielkością terytorialną oraz gęstością zaludnienia. Administracyjnie wszystkie gminy znajdują się na terenie powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim. Administracyjnie Miasto i Gmina Buk leży w odległości 330 km od Warszawy, 250 km od Berlina i 160 km od przejścia granicznego w Świecku. Odległość od dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego portu lotniczego Ławica w Poznaniu wynosi 21 km. Miasto i gmina zajmują powierzchnię 90,6 km 2. Na terenie Gminy Buk położonych jest 11 sołectw: Cieśle, Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobra Sznyfin, Kalwy, Niepruszewo, Otusz, Pawłówko Wiktorowo, Szewce, Wielkawieś, Wygoda-Wysoczka Żegowo. W gminie Buk znajduje się 16 miejscowości z czego 1 miejscowość jest miejscowością miejską (miasto Buk). Gmina Buk sąsiaduje z wielkopolskimi gminami Stęszew, Dopiewo, Duszniki, Granowo, Opalenica i Tarnowo Podgórne. Gmina Stęszew leży w powiecie poznańskim 25 km na południowy zachód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 175 km 2. W gminie Stęszew znajduje się 33 miejscowości a 1 miejscowość jest miejscowością miejską (miasto Stęszew). Gmina Stęszew sąsiaduje z gminami wielkopolskimi Buk, Dopiewo, Czempiń, Granowo, Kamieniec, Kościan i Mosina. Gmina Dopiewo zajmuje obszar 108,1 km 2. Gmina Dopiewo od wschodu graniczy bezpośrednio z aglomeracją Poznania, od północy z gminą Tarnowo Podgórne, od południa z gminą Stęszew, od zachodu z gminą Buk a od połudn. Wsch. Z gminą Komorniki. W gminie Dopiewo znajdują się 22 miejscowości wszystkie miejscowości są miejscowościami wiejskimi. Gminę tworzy 11 wsi sołeckich: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, Trzcielin, Więckowice, Zakrzewo. Gmina Dopiewo sąsiaduje z gminami wielkopolskimi Buk, Stęszew, Komorniki, Tarnowo Podgórne i miastem Poznań.

11 PODSUMOWANIE Podobieństwa: Zbliżony współczynnik obszaru Gmin przypadający na jedną miejscowość danej Gminy; Zbliżona powierzchnia administracyjna Gmin; Przeważająca liczba miejscowości wiejskich na terenie Lokalnej Grupy Działania. Różnice: Gmina Stęszew terytorialnie zajmuje ponad 45% obszaru, na którym działa Lokalna Grupa Działania a na jej terenie znajduje się ponad 45% wszystkich miejscowości objętych Lokalną Strategią Rozwoju Spójność przyrodnicza obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Buk, Stęszew i Dopiewo leżą na terenie Pojezierza Poznańskiego. Powierzchniowa budowa geologiczna gleb zdominowana jest przez utwory czwartorzędowe, do których należą przede wszystkim osady piaszczysto-żwirowe, gliny zwałowe pochodzące ze zlodowacenia bałtyckiego oraz torfy i namuły organiczno-mineralne. Współczesna rzeźba terenu jest efektem erozyjnej działalności lodowca. Przeważającą część obszaru zajmuje wysoczyzna morenowa płaska. Klimatycznie gminy Buk, Stęszew i Dopiewo położone są w środkowej dzielnicy klimatycznej Wielkopolski ze średnią roczną temperaturą powietrza + 8,0 C, średnią roczną wilgotnością względną powietrza ok. 78 %, średnimi rocznymi opadami 528 mm i średnią roczną prędkością wiatru 4,0 m/s. Fauna tego terenu jest reprezentatywna dla terenów pól i lasów. Wśród spotykanych gatunków zwierząt należy wymienić sarnę, zająca, lisa i okresowo dzika. Wśród drobnych ssaków spotykane są tchórze, borsuki, myszy, nornice, krety i szczury polne. Ptaki reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla pól i lasów oraz ptaki wodne występujące w rejonie Jezior. Na terenie gminy Stęszew znajduje się Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni ha, który zapewnia wspaniałe warunki do pieszych wycieczek oraz turystyki wodnej na trzech Jeziorach. Powierzchnia użytków rolnych ogółem we wszystkich trzech Gminach (w stosunku do powierzchni Gminy) jest porównywalna. Według danych z 2005 roku powierzchnia użytków rolnych w gminie Buk wynosiła ha, z czego grunty orne stanowiły ponad 90% gruntów ogółem ha, łąki 292 ha, sady 155 ha a pastwiska 79 ha. W gminie Stęszew powierzchnia użytków rolnych wynosiła w 2005 roku ha, z czego na grunty orne przypadało ha, łąki 779 ha, sady 97 ha a pastwiska 398 ha. W gminie Dopiewo, powierzchnia użytków rolnych wynosiła w 2005 roku ha, z czego na grunty orne przypadało ha, łąki 228 ha, sady 52 ha a pastwiska 63 ha. Tym samym można stwierdzić, że największy udział sadów w użytkach rolnych jest w gminie Buk, a największy udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych jest w gminie Stęszew 3. Duże różnice pomiędzy Gminami występują w obszarze lesistości. Lesistość w gminie Buk wynosi 3,6% powierzchni, gminy Dopiewo 15,8% powierzchni a gminy Stęszew 17,8%. Powierzchnia lasów ogółem w gminie Buk wynosi 322,1 ha, z czego 257,1 ha to grunty leśne publiczne. W gminie Dopiewo, powierzchnia lasów wynosi 1 705,0 ha, z czego na grunty 2 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. podział terytorialny. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 3 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. rolnictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

12 leśne publiczne przypada 1 644,7 ha. Najbardziej zalesioną gminą jest gmina Stęszew, na terenie której znajduje się 3 120,6 ha lasów w tym 3 117,7 gruntów leśnych publicznych. Powierzchnia zalesionych gruntów w przeciągu ostatnich trzech lat wynosiła w gminie Buk 6,9 ha (5,6 ha w 2005 roku, 1,3 ha w 2006 roku), w gminie Dopiewo 1,5 ha (1,5 ha w 2007 roku) i 10,0 ha w gminie Stęszew (10,0 ha w 2005 roku) 4. Na terenie Gmin znajduje się wiele jezior. Do największych i najistotniejszych jezior ze względu na centralne położenie względem obszaru działania LGD zaliczyć należy następujące akweny: Jezioro Niepruszewskie jezioro położone na terenie gmin Dopiewo i Buk należące do Pojezierza Poznańskiego w dorzeczu Warty, 7 km na wsch. Od Buku, na wysokości 78 m. n.p.m. Powierzchnia Jeziora wynosi 242 ha, jego długość wynosi m, szerokość 700 m, największa głębokość 5,2 m. Jezioro to charakteryzuje się wydłużonym kształtem, usytuowanym w rynnie polodowcowej, którą płynie rzeka Samica Stęszewska. Brzegi Jeziora są podmokłe, niskie a linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Wokół jeziora, w miejscowości Niepruszewo i Zborowo znajdują się ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska. Jezioro Strykowskie Jezioro rynnowe na Pojezierzu Poznańskim. Powierzchnia Jeziora wynosi 305 ha, jego długość wynosi 8400 m, szerokość 700 m, największa głębokość 7,5 m. Linia brzegowa Jeziora jest dość dobrze rozwinięta, brzegi wysokie za wyjątkiem południowego krańca Jeziora nazywanego Jeziorem Bielawskim. Miejscowości nadbrzeżne Jeziora to m.in. Słupia, Sapowice, Strykowo i Januszewice. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Klimat, forma terenu, ukształtowanie powierzchni i gleby; Flora i fauna w lasach leżących na terenach objętych LGD; Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem Gmin w tym głównie jeziora rynnowe przebiegające wzdłuż granic administracyjnych Gmin. Różnice: Znacznie mniejszy stopień zalesienia gminy Buk w porównaniu z gminami Stęszew i Dopiewo Spójność historyczna i kulturowa Lokalnej Grupy Działania Analiza spójności historycznej Początki zasiedlania obszaru objętego Lokalną Grupą Działania sięgają okresu schyłkowego paleolitu, czyli końca tak zwanej starszej epoki kamiennej (około lat p.n.e.). Przypuszcza się, że na tym obszarze pojawiły się wówczas drobne grupy ludności zajmujące się zbieractwem i łowiectwem. Od lat p.n.e. rozpoczęło się na terenach osadnictwo określane pojęciem kultury łużyckiej. Pojawia się brąz, żelazo, wykonywane są: broń, ozdoby oraz powstają różne proste narzędzia. We wczesnym średniowieczu na terenie dzisiejszej gminy Stęszew istniał gród obronny. W tym rejonie przebiegał stary szlak handlowy z Pomorza przez Poznań do miast i osad dolnośląskich i 4 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. leśnictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

13 łużyckich. Wokół grodu powstały liczne osady. Dynamiczny rozwój terenów dzisiejszych Gmin wynikał z ich bliskiego położenia względem szlaków handlowych. Dynamiczny rozwój miejscowości trwał do połowy XVII wieku. W 1793 roku tereny Gmin dostały się pod panowanie pruskie a w 1807 r. obszar LGD znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego a w 1815 r. w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tereny dzisiejszych gmin Stęszewa, Buku i Dopiewa niezwykle dotkliwie doświadczyły II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej znaczną część ludności z terenu Stęszewa i okolicznych miejscowości wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec i obozów koncentracyjnych. Zajęcie Buku przez wojska okupacyjne nastąpiło 10 września 1939 roku. Na terenie gminy Dopiewo, we wsi Zakrzewo zlokalizowano masowe groby ofiar hitleryzmu (szacuje się, że Niemcy potajemnie wymordowali tutaj około Polaków spośród różnych środowisk społecznych). Wyzwolenie Stęszewa i okolic nastąpiło pod koniec stycznia 1945 r. 26 stycznia 1945 roku Buk został wyzwolony przez wojska sowieckie. Po Wojnie dynamicznie zaczęły rozwijać się warsztaty rzemieślnicze (w Buku istniało 66 warsztatów) w tym warsztaty krawieckie, szewskie i stolarskie. Z czasem zaczęły rozwijać się także placówki kulturalne: biblioteki publiczne i organizacje (Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Kupców, Kółka Rolnicze, Bractwa Kurkowe itp.). Niestety, narzucony przez reżim sowiecki ustrój totalitarny cechujący się gospodarką skrajnie zetatyzowaną i centralnie planowaną spowodował, że tereny słynące niegdyś z bogactwa i rozkwitu zaczęły wraz z tendencją ogólnopolską podupadać. Największy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny nastąpił na terenach gmin Buk, Stęszew i Dopiewo w 1991 roku po obaleniu reżimu komunistycznego i wprowadzeniu ustroju opartego na gospodarce rynkowej. Rozwój ten trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Integralność historyczna Gmin stanowiących obecnie zachodnią część powiatu poznańskiego można zauważyć także poprzez pryzmat obiektów historycznych i zabytków, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Na terenie gminy Buk zbudowany został kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa w Buku zaprojektowany przez sławnego berlińskiego architekta Karla Fryderyka Schinkla i wybudowany w latach Ponadto należy wspomnieć o XIX-wiecznych kamienicach przy bukowskim rynku, ratusz w Buku z 1897 roku, kościele pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie oraz Budynku Poczty Polskiej w Buku przy ul. Dworcowej. O historii Ziemi Stęszewskiej i jej powiązaniach z Poznaniem i gminami ościennymi świadczą obiekty uznane za historyczne znajdujące się w mieście i poszczególnych wsiach tworzących gminę Stęszew. Nawiązaniem do świetności średniowiecznego Stęszewa jest owalnicowy układ zabudowy miasta, którego ośrodkiem jest czworoboczny rynek częściowo o zabudowie z połowy XIX wieku. Najstarszy istniejący dom z podcieniami zbudowany został w XVIII wieku (obecnie w budynku mieści się Muzeum Regionalne). Z historii sakralnej należy wspomnieć m.in. o drugim neogotyckim kościele Świętej Trójcy z około 1468 roku zbudowanym na miejscu pierwotnego kościoła drewnianego wzmiankowanego w 1298 i 1315 roku. Kościół był przebudowany w 1726 i w 1771 roku. Najbardziej znamienitym obiektem historycznym w gminie Dopiewo są pałace i dworki stanowiące dopełnienie zabytków sakralnych znajdujących się w gminach sąsiednich: pałac w Konarzewie (w listopadzie 1806 roku w pałacu przebywał Napoleon Bonaparte) wraz z otaczającym parkiem zagospodarowanym w stylu francuskim), dwór w Dąbrówce, pałac w Więckowicach (położony na terenie parku o powierzchni 9 ha zbudowany pod koniec XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków w 1973 roku) oraz jednokondygnacyjny dwór w Trzcielinie (zbudowany na wysokiej skarpie pradoliny cieku wodnego w II połowie XIX wieku). Na terenie gmin Buk, Stęszew i Dopiewo kultywowane są obecnie tradycje lokalnych. Na obszarze działania LGD działają chóry mieszane, sekcje teatralne, zespoły folklorystyczne oraz kapele ludowe. Jednakże, ze względu na odległości i problemy logistyczne, instytucje kulturowe zrzeszają członków głównie z pobliskich miejscowości. W dokumentach

14 strategicznych gmin Buk, Stęszew i Dopiewo zwracana jest uwaga na zbyt małą integralność i współpracę społeczno-kulturową. Rozwiązanie proponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Źródło i opracowane przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pozwolą zmniejszyć w znaczącym stopniu wspominany problem. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Wspólna historia oraz doświadczenia wynikają z bliskiej odległości terenów należących obecnie do Gmin. Różnice: Na terenach Gmin znajdują się zabytki, które reprezentują różne style architektoniczne i różne epoki historyczne. Tym samym zabytki te są względem siebie komplementarne i stanowią o bogactwie Regionu. Analiza spójności kulturowej Analiza współczesnej sytuacji spójności trzech gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania pozwala zauważyć wspólne niezbyt korzystne cechy występujące we wszystkich gminach. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, na terenie Gmin działa tylko jedno muzeum mieszczące się w gminie Stęszew. Liczba osób zwiedzających to muzeum utrzymuje się od 2005 roku na stałym poziomie ok. 9 tys. osób. Dodatkowo, obiekt ten nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 5. Muzeum znajduje się w gestii samorządu gminy Stęszew. Gmina Dopiewo nie posiada żadnych domów i ośrodków kultury. Na terenie gminy Stęszew działa jedna instytucja zajmująca się bezpośrednio promowaniem kultury, trzy zespoły artystyczne (29 członków wg stanu na 2007 rok) oraz 4 kluby (69 członków wg stanu na 2007 rok). Łącznie na terenie gminy Stęszew odbyło się w 2007 roku 31 imprezy kulturowe, w których wzięło udział uczestników. Statystyki liczby imprez nie uległy zmianie, zmniejszyła się natomiast liczba zespołów artystycznych, kół i ich członków (łącznie ze 160 osób do 94). Z kolei, gmina Buk posiada także jedną instytucję zajmującą się szerzeniem kultury. Należy jednakże podkreślić, że pomimo zmniejszenia w stosunku do roku 2005 liczby imprez kulturowych (ze 133 do 99) liczba uczestników wzrosła o około 10% (z do ). Ponadto od 2005 roku wzrosła liczba działających zespołów artystycznych oraz członków tych zespołów (odpowiednio z 5 do 8 i z 90 do 112). Zarejestrowano także nowy klub zrzeszający obecnie 30 osób 6. Na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania funkcjonuje tylko jedno kino posiadające jedną salę na 216 osób obiekt ten nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Liczba seansów utrzymuje się na zbliżonym poziomie, od 2005 roku wzrosła o około 10% liczba widzów (z poziomu osób w 2005 roku do osób w 2007 roku) 7. 5 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - muzea. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 6 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka kultura i sport. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 7 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - kina. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

15 Na terenie Gmin wchodzących w skład obszaru LGD istnieją placówki biblioteczne. Wg danych z 2006 roku, w gminie Buk funkcjonuje 5 placówek bibliotecznych, które wypożyczają przeciętnie około 55 tys. książek. Liczba czytelników wynosi osób a księgozbiór placówek bibliotecznych stanowi łącznie wolumenów. W gminie Stęszew funkcjonuje 6 placówek bibliotecznych posiadających łącznie w swoich zbiorach wolumenów. W 2006 roku wypożyczono łącznie książki a liczba czytelników szacowana jest na osób. Z kolei, w gminie Dopiewo funkcjonują 3 placówki biblioteczne posiadające łącznie wolumenów. Czytelników korzystających z bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo było w Łącznie wypożyczono wolumenów 8. Łącznie na terenie Lokalnej Grupy Działania funkcjonują 4 publiczne placówki biblioteczne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 w gminie Buk, 3 w gminie Stęszew). Zdecydowanie najwięcej odsetek czytelników bibliotek publicznych jest na terenie gminy Buk 22,1%. W gminie Stęszew odsetek ten wynosi 16,2% a w gminie Dopiewo 11,9%. Gmina Buk posiada także największy księgozbiór przypadający na mieszkańców. Największy wskaźnik wypożyczeń księgozbioru przypadający na 1 czytelnika występuje z kolei w gminie Dopiewo 27,58. Wartości te wynikają przypuszczalnie z mniejszej liczby placówek na terenie gminy Dopiewo przy porównywalnej liczbie mieszkańców Gmin. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Mała liczba instytucji zajmujących się promowaniem kultury i sztuki w regionie; Mała liczba zespołów artystycznych oraz kół i klubów lokalnych; Brak rozwiniętej sieci instytucji kulturowych typu muzea, kina; W miarę rozwinięta sieć bibliotek publicznych; Mała liczba imprez promocyjnych. Różnice: Gmina Buk organizuje znacznie większą liczbę imprez kulturowych i promocyjnych, w których bierze udział 95% uczestników wszystkich spotkań organizowanych na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. 2.2 Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru w tym potencjał demograficzny i gospodarczy obszaru oraz poziom aktywności społecznej Analiza demograficzna obszaru Lokalnej Grupy Działania W 2007 roku na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania stałe miejsce zameldowania posiadało osób. Rozkład liczby mieszkańców wśród gminy Buk, Stęszew i Dopiewo jest zbliżony w gminie Buk zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób), w gminie Stęszew zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób), w gminie Dopiewo zameldowanych jest osób (faktyczne miejsce zamieszkania osób). W każdej Gminie mieszka więcej kobiet niż mężczyzn jednakże odchylenie nie wynosi więcej niż 5%. 51% mieszkańców gminy 8 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. kultura i sztuka - biblioteki. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

16 Buk jest mieszkańcami miast. W gminie Stęszew odsetek ten wynosi 38%. W gminie Dopiewo nie ma miejscowości, którym nadane zostały prawa miejskie. Rysunek 1 Struktura liczby mieszkańców Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania GMINA DOPIEWO 37% GMINA BUK 29% GMINA STĘSZEW 34% Źródło: Opracowanie własne W 2007 roku przyrost naturalny we wszystkich Gminach był dodatni. Największy przyrost naturalny odnotowano w gminie Dopiewo saldo wyniosło +83 osoby w tym +49 mężczyzn i +34 kobiety. W gminie Buk saldo wyniosło +56 w tym +28 mężczyzn i +28 kobiet. W gminie Stęszew saldo wyniosło +38 w tym +18 mężczyzn i +26 kobiet. Na zbliżonym poziomie przyrost naturalny w latach utrzymany został tylko w gminie Dopiewo. W gminie Buk w 2006 roku saldo było ujemne. Z kolei, w gminie Stęszew ujęmną wartość saldo wyniosło zarówno w roku 2006 jak i w roku Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminie Dopiewo ulegają poprawie. Udział ludności w wieku produkcyjnym wzrósł w ciągu trzech lat o 0,5 pkt. Proc., udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał tylko o 0,1 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym obniżył się o 0,4 pkt. Proc. Gorsze tendencje demograficzne występują w gminie Stęszew udział ludności w tym regionie w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,9 pkt. Proc., udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał o 1,0 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 0,1 pkt. Proc. W gminie Buk udział ludności w wieku produkcyjnym się nie zmienił, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zmalał o 1,1 pkt. Proc. A udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 1,1 pkt. Proc. Rysunek 2 Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminach wchodzących w skład LGD 9 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. ludność. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

17 100% 13,2% 12,9% 10,7% 90% 80% 70% 60% 64,3% 64,6% 66,4% 50% 40% 30% 20% 10% 22,5% 22,0% 22,9% 0% BUK STĘSZEW DOPIEWO wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: Opracowanie własne Bardzo wyraźnie wzrosła gęstość zaludnienia na terenie gminy Dopiewo wynika to przede wszystkim z rozwoju Gminy w sektorze budowlanym i tendencji ogólnopolskich migracji ludności w wieku produkcyjnym poza granice dużych miast. Wskaźnik ludności na 1 km 2 w gminie Dopiewo wzrósł z poziomu 125 osób w roku 2005 do 141 w roku 2007, w gminie Buk z poziomu 131 osób w roku 2005 do poziomu 133 w roku 2007 a w gminie Stęszew z poziomu 79 osób w roku 2005 do poziomu 81 osób w roku Przyrost naturalny dla całego obszaru Lokalnej Grupy Działania w latach wyniósł 2,50 (zastępowalność pokoleniowa następuje od poziomu 2,2). Największy przyrost odnotowywany był w gminie Dopiewo (4,4 w roku 2005, 5,3 w roku 2006 i 5,7 w roku 2007), później w gminie Buk (2,5 w roku 2005, -0,9 w roku 2006 i 4,7 w roku 2007) i na końcu w gminie Stęszew (-0,9 w roku 2005, -0,2 w roku 2006 i 2,7 w roku 2007). PODSUMOWANIE Podobieństwa: Liczba mieszkańców poszczególnych gmin jest do siebie zbliżona; Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym we wszystkich Gminach jest zbliżony; Wszystkie Gminy wykazują obecnie dodatnie saldo migracji naturalnych. Różnice: Wskaźniki obciążenia demograficznego ulegają poprawie w gminie Dopiewo, w pozostałych Gminach wykazują tendencje negatywne; Ze względu na bliskie położenie Poznania, na terenie gminy Dopiewo wyraźnie wzrasta gęstość zaludnienia, w pozostałych Gminach tendencja jest również wzrostowa, lecz zdecydowanie mniej dynamiczna Analiza ekonomiczna obszaru Lokalnej Grupy Działania Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego obszaru Lokalnej Grupy Działania Dochody jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania przekroczyły w 2007 roku 96 milionów złotych. Największe dochody

18 budżetowe osiągnęła gmina Dopiewo: ,4 tys. złotych. Gmina Stęszew uzyskała dochody w wysokości ,3 tys. złotych a gmina Buk ,4 tys. złotych. Większość tych dochodów pochodzi z części podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz dotacji. Najwyższe dochody na 1 mieszkańca przypadają w gminie Dopiewo 2 612,00 złotych, następnie w gminie Buk 2 313,94 złotych i w gminie Stęszew 2 115,78 złotych. Dynamika przyrostu dochodów poszczególnych jednostek samorządowych w latach była różna: aż o 40% wzrosły dochody uzyskiwane przez gminę Dopiewo, wzrost dochodów gminy Buk i gminy Stęszew wyniósł w tych latach ok. 20%. Rysunek 3 Dochody Gmin wchodzących w skład LGD w latach , , , , , , Buk Stęszew Dopiewo Źródło: Opracowanie własne Rysunek 4 Dynamika zmian dochodów Gmin wchodzących w skład LGD w latach Źródło: Opracowanie własne Buk Stęszew Dopiewo Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych skierowanych na ochronę i poprawę środowiska naturalnego wg danych z lat 2005 i 2006 skierowane były głównie do obszarów dotyczących gospodarki ściekowej i gospodarki wodnej. W latach nakłady gminy Buk w zakresie środków trwałych służących gospodarce wodnej ogółem wyniosły 1 112,0 tys. złotych, nakłady gminy Stęszew 3 701,0 tys. złotych a gminy Dopiewo 1 082,2

19 tys. złotych. Z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ogółem największe nakłady inwestycyjne poniosła gmina Dopiewo: ,8 tys. złotych (głównie rozbudowa sieci kanalizacyjnej), gmina Stęszew wydała 2 197,7 tys. złotych a gmina Buk 1 231,5 tys. złotych. Wśród pozostałych nakładów należy wymienić także inwestycje związane z ochroną powietrza zrealizowane przez gminę Dopiewo (1 740,0 tys. złotych) oraz inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami (1 220,5 tys. złotych). W 2007 roku wydatki Gmin w poszczególnych rozdziałach finansowych zbliżone były do wydatków z lat 2006 i Bardzo wysokie przyrosty odnotowano w przypadku wydatków na rolnictwo i łowiectwo w gminie Buk i gminie Dopiewo (wzrost prawie czterokrotny) oraz wzrost o prawie 50% wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w gminie Stęszew. Wzrosty te są naturalną konsekwencją wyższych dochodów budżetowych wszystkich trzech Gmin i jednocześnie prowadzoną polityką finansową dążącą do realizacji projektów inwestycyjnych zawartych w Wieloletnich Planów Inwestycyjnych m.in. w obszarze budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obszar Lokalnej Grupy Działania, ze względu na dobre położenie lokalizacyjne oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości, jest bogaty w podmioty gospodarki narodowej z sektora prywatnego. Na podmiotów, tylko 71 dotyczą sektora publicznego. Wśród sektora prywatnego przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe. Najbardziej dynamicznie sektor prywatny rozwijał się w latach w gminie Dopiewo. Jest to bezpośrednie przełożenie wzrostu liczby mieszkańców na terenie Gminy. Liczba osób fizycznych działających na terenie gminy Dopiewo w ciągu 3 lat wzrosła o 31% do poziomu W tym samym czasie wzrost ten w gminie Buk wyniósł 6,9% osiągając poziom działalności gospodarczych a w gminie Stęszew 13,0% do poziomu działalności gospodarczych. Gmina Dopiewo odnotowała także wysoką dynamikę wzrostu liczby spółek handlowych ponad 21% do poziomu 136 spółek handlowych. W tym samym czasie wzrost ten w gminie Stęszew wyniósł 10% do poziomu 98 spółek handlowych. Najwyższa dynamika wystąpiła w gminie Buk 37% do poziomu 70 spółek handlowych. W ciągu trzech lat na terenie działania LGD przybyła jedna spółdzielnia (obszar Buku), dwie fundacje (obszar Dopiewa) oraz pięć stowarzyszeń i organizacji społecznych (obszar Buku 2, obszar Dopiewa 4). Rynek pracy na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest dobrze rozwinięty. W gminie Dopiewo pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 209 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. W gminie Stęszew pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 209 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Z kolei, w gminie Buk pracuje (w głównym miejscu pracy) osób a 171 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Oszacowując poziom bezrobocia na terenie gminy przy założeniu, że wskaźnik bezrobocia liczony będzie jako iloraz liczby osób bezrobotnych do sumy liczby osób pracujących i osób bezrobotnych, poziom bezrobocia w gminie Dopiewo wynosić będzie ok. 5,1% a w gminach Buk i Stęszew ok. 6,8%. Są to wartości niższe od przeciętnych wartości dla innych gmin polskich i są w granicach lub poniżej wartości tzw. bezrobocia naturalnego, które dla realiów Polski kształtuje się na poziomie ok. 10% 10. W zakresie sektora budowlanego, największe rozwój terenów wchodzących w skład LGD wystąpił na terenie gminy Dopiewo. W latach oddano tam łącznie mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej m 2. Na terenie gminy Stęszew oddano w latach łącznie do użytku 136 mieszkań o łącznej powierzchni 10 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. rynek pracy. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

20 m 2. Z kolei, na terenie gminy Buk oddano w latach łącznie do użytku 102 mieszkania o łącznej powierzchni m Rozwój sektora turystycznego na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania odbywa się głównie na terenie gminy Stęszew, na którym znajduje się 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania, z czego 6 jest obiektami całorocznymi. W 2007 roku skorzystało łącznie z noclegów osób (o 4,6% więcej niż w roku 2006), z czego osób było turystami zagranicznymi (o 2,7% więcej niż w roku 2006). Spośród tych 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania czynnie działają 2 hotele, 2 motele, 2 ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe, 1 zespół ogólnodostępnych domków turystycznych oraz 1 pole biwakowe. Domki turystyczne oraz pole biwakowe nie są dostępne całorocznie dla turystów. Na terenie gminy Buk istnieje tylko jeden obiekt zbiorowego zakwaterowania funkcjonujący przez cały rok. Posiada on łącznie 20 miejsc noclegowych. W 2007 roku skorzystało z niego 584 osoby (o ponad 170% więcej niż w roku 2006). Liczba gości zagranicznych korzystających z tego obiektu jest znikoma 12. Na terenie LGD istnieją 2 hotele trzygwiazdkowe, 1 motel trzygwiazdkowy oraz 1 motel dwugwiazdkowy wszystkie zlokalizowane na terenie gminy Stęszew 13. PODSUMOWANIE Podobieństwa: Rosnące dochody i wydatki Gmin, których obszar obejmuje zasięg Lokalnej Grupy Działania; Relatywnie wysoki poziom dochodów samorządowych wszystkich Gmin; Niski poziom bezrobocia rejestrowanego na terenie działania LGD; Wysokie nakłady inwestycyjne na środki trwałe służące bezpośrednio ochronie środowiska; Wysoka liczba podmiotów gospodarczych w tym głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek handlowych; Wysoka dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w Gminach, bardzo wysoka dynamika wzrostu w gminie Dopiewo; Dobre połączenie terenów obejmujących LGD z Poznaniem (m.in. autostrada A2, półwęzeł Buk). Różnice: Bardzo wysoka dwuletnia dynamika wzrostu dochodów gminy Dopiewo implikowana wzrostem liczby ludności migrującej z Poznania i w związku z tym wzrostu przychodów z tytułu podatków PIT i CIT; Bardzo wysoka dynamika rozwoju sektora budowlanego na terenie gminy Dopiewo wynikająca z bezpośredniej bliskości Gminy z Poznaniem i migracji mieszkańców Poznania; Dobrze rozwinięty sektor turystyczny na terenie gminy Stęszew (wpływ m.in. Wielkopolskiego Parku Narodowego) w porównaniu ze znikomym rozwojem turystycznym terenów gminy Buk i Dopiewo. 11 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. przemysł i budownictwo. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 12 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. turystyka obiekty zbiorowego zakwaterowania. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych: 13 Informacje statystyczne zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Strategii w tabeli pn. turystyka - hotele. Dane w tabelach załącznika nr 2 pochodzą z oficjalnej strony Głównego Urzędu Statystycznego, z banku danych regionalnych:

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: KWIDZYN, RYJEWO, GARDEJA, SADLINKI, PRABUTY POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kwidzyn, Kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: I. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 śabia WOLA, 2009 Au Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE SEKTOROWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Miasto Leszno

Załącznik nr 1. Miasto Leszno Załącznik nr 1 Miasto Leszno Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY, DOKUMENTACJE... 6 3. DIAGNOZA STANU MIASTA LESZNO... 8 3.1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Grudzień 2008 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr Z/II/5/2012 Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 Załącznik do uchwały Nr XXXV/340/2014 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 24 czerwca 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 TUSZÓW NARODOWY, CZERWIEC 2014 Opracowanie: ŚWIATOWID

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk, 2008 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania DORZECZE BOBRZY jako

Bardziej szczegółowo