Bo onarodzeniowe przes³anie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bo onarodzeniowe przes³anie"

Transkrypt

1 Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN Bo onarodzeniowe przes³anie Jest taki dzieñ, jeden jedyny dzieñ w roku, dzieñ magiczny, w którym spe³niaj¹ siê najpiêkniejsze ludzkie marzenia, zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem, zamieraj¹ spory, a my wierzymy w szczêœliw¹ odmianê losu i ponownie odkrywamy czar dzieciñstwa, gdy ludzie staj¹ siê dla siebie dobrzy i obdarowuj¹ siê prezentami. Dzieñ przez wszystkich z niecierpliwoœci¹ oczekiwany, owiany czarem i powszechn¹ yczliwoœci¹. Wigilia Bo ego Narodzenia... Pomimo corocznej powtarzalnoœci tego dnia, urok jego, pozosta³y w naszej pamiêci od czasów dzieciñstwa, jest tak ogromny, e oczekuj¹c go w Adwencie, z niecierpliwoœci¹ liczymy dni, które do Wigilii pozosta³y. Po krótkim, pe³nym krz¹taniny, grudniowym dniu i szybkim zapadniêciu zmroku, kiedy na zewn¹trz panuje ch³ód, spiesznie pod¹ amy do ciep³a domowego ogniska. Zwalniamy tempo ycia i po tym jak rozb³yœnie pierwsza gwiazdka na niebie, zasiadamy do wieczerzy wigilijnej za œwi¹tecznie zastawionym sto³em, pokrytym œnie nobia³ym obrusemi z pod³o onym pod nim sianem. amiemy siê op³atkiem w blasku kolorowo udekorowanej choinki. Z domów polskich dobiega wtedy œpiew kolêd swoista manifestacja polskoœci i poczucia wspólnoty. Narastaj¹ca po wigilijnej wieczerzy cicha noc, œwiêta noc stanowi kulminacjê oczekiwañ adwentowych. W tê noc œwiêtej pamiêci moja matka recytowa³a mi corocznie wiersz: Noc, grudniowa œnie yca, wiatr z pó³nocnej dmie strony Tylko œwiat³o ksiê yca przez chmur wpada zas³ony Wyj¹ wilki po lesie, dr y bór g³uchy, sosnowy A wichura w dal niesie grozê nocy zimowej W tê noc ciemna i groÿn¹, co kir czarny rozpina Drog¹ œnie n¹ i mroÿn¹ idzie ma³a Dziecina I podnosi oczêta ponad jasne swe czo³o B³ogos³awi¹c zwierzêta, bór zapad³y i sio³o I tych ludzi co w siole prac¹ ycie swe s³odz¹ I tych wszystkich przy stole Œwiêta Bo ego Narodzenia dziêki swej bogatej symbolice, g³êbokiej filozofii oraz ponadczasowemu i ponadnarodowemu przes³aniu, jakim jest potrzeba transformacji duchowej cz³owieka, obchodzone s¹ na ca³ym œwiecie. Piêknie transformacjê tê w wigilijny wieczór opisa³ Karol Dickens w swej niezapomnianej Opowieœci wigilijnej, w której g³ówny bohater, sk¹py, bezduszny i samolubny Ebenezer Scrooge, pod wp³ywem jego magicznej atmosfery tego dnia, doznaje nieoczekiwanej przez nikogo przemiany duchowej w hojnego, serdecznego i sympatycznego cz³owieka. I to jest w³aœnie uniwersalna bo onarodzeniowa filozofia, e prawdziwe szczêœcie jest naszym udzia³em tylko wtedy gdy mo emy siê nim dzieliæ z innymi. dokoñczenie na str. 2 Wszystkim, którzy myœl¹ i czynem zwi¹zani s¹ z ide¹ uczciwej Polski ³ask Pañskich i wszystkiego najlepszego w roku 2004 yczy Forum Polskie W numerze m.in.: Turystyka polityczna Wyst¹pienie Józefa Bia³ka Zgubne dziedzictwo cz. II Dramat O arowa Sprzeda bezpoœrednia w praktyce Bêdziemy zatruwani! Program Forum Polskiego W 85. rocznicê obrony Lwowa Jak zmieniæ nasze pañstwo? Dekalog Forum Polskiego Stowarzyszenie Forum Polskie og³asza podstawowy dekalog, najpilniej koniecznych do wprowadzenia zmian prawa stanowi¹cego o konstrukcji pañstwa i zachêca do podjêcia w tej sprawie dyskusji spo³ecznej. Marazm i niechêæ obywateli do podjêcia wysi³ku zmiany nielubianego pañstwa stanowi¹ tylko przyzwolenie na ba³agan w pañstwie i jego dzia³ania przeciwko mieszkañcom. Postulujemy: 1. Przeprowadziæ natychmiastow¹ zmianê ordynacji wyborczej w³adzy ustawodawczej z upolitycznionej proporcjonalnej na jednomandatowe okrêgi wyborcze, zgodne z podzia³em administracyjnym powiatów. 2. Ustanowiæ siln¹ w³adzê wykonawcz¹, wy³anian¹ w powszechnych wyborach. 3. W³adza s¹downicza winna byæ wybieralna powszechnie i nie podlegaæ w³adzy ustawodawczej i wykonawczej. 4. Natychmiast wprowadziæ odpowiedzialnoœæ karn¹ i materialn¹ dla pracowników administracji pañstwa i samorz¹dów za dzia³anie na szkodê obywatela i pañstwa. 5. Ustanowiæ nieskrêpowane prawo gospodarcze, dzia³aj¹ce inspiruj¹co i zachêcaj¹co wobec obywateli, ze wskazaniem s³u ebnej roli organów pañstwa wobec podmiotów gospodarczych, oraz zrównanie wszystkich bez wyj¹tku podmiotów wobec obowi¹zuj¹cego prawa. 6. Ustanowiæ fundusze bud etowe wspieraj¹ce rozwój dzia³alnoœci gospodarczej oraz jej kredytowanie. 7. Ustanowiæ prawo ochrony w³asnoœci prywatnej, dzia³alnoœci gospodarczej, kulturalnej i twórczej wobec zakusów pañstwa, z prawem nieodp³atnego dziedziczenia. 8. Zmieniæ system podatkowy na s³u ¹cy pañstwu minimum, nie powoduj¹cy nadmiernego obci¹ enia wytwórcy i konsumenta. 9. Ustanowiæ zawodow¹ armiê. 10. Doprowadziæ do prywatyzacji ca³ej sfery gospodarczej z wyj¹tkiem monopolu pañstwa w obrocie papierami wartoœciowymi. Podaj¹c pod os¹d spo³eczeñstwa te podstawowe dziesiêæ postulatów, oczekujemy zaanga owania siê wszystkich rodaków w dyskusjê nad zmian¹ sposobu funkcjonowania naszego pañstwa, by s³u y³o obywatelowi i pe³ni³o ochronê nad jego niezbywalnym prawem wolnoœci osobistej. Prawem w³adzy jest tylko s³u ba obywatelom, prawem obywatela jest obowi¹zek pracy na rzecz pañstwa. Wzywamy do odpolitycznienia pañstwa, do ³¹czenia swoich si³ na rzecz naprawy pañstwa. Gdzie jest z³o, wiemy wszyscy, wiêc nie bójmy siê jeszcze raz zaryzykowaæ i podj¹æ trud na rzecz przysz³ych pokoleñ. Tego od nas oczekuje przysz³oœæ!

2 2 Bo onarodzeniowe przes³anie dokoñczenie ze str. 1 W ostatnich latach w Polsce daje siê zauwa yæ obawa o mo liwoœæ deformacji w³aœciwego, duchowego, wymiaru tych Œwi¹t, o zagro eniu ich wszechw³adn¹ komercj¹. Niektórzy obawiaj¹ siê wrêcz, by tradycyjne polskie Bo e Narodzenie nie sta³o siê instytucj¹ natarczywej popkultury w amerykañskim stylu, œwiêtem supermarketów. Podkreœla siê, e nawet Japoñczycy, którzy z chrzeœcijañstwem nie maj¹ nic wspólnego, Œwiêto to zaakceptowali, i e równie w ich kraju Bo e Narodzenie sta³o siê czynnikiem napêdzaj¹cym gospodarcz¹ koniunkturê. Ale œwiadczy to tak e o sile duchowej tych Œwi¹t. My, Polacy, teraz, gdy dane nam by³o siê otworzyæ na œwiat, zaimponowaæ mu mo emy bogactwem zwyczajów i tradycji bo onarodzeniowych, zarówno tych ogólnochrzeœcijañskich, jak i tych czysto narodowych, polskich. Poniewa zaœ tradycje te maj¹ g³êboki sens moralny, przeto s¹ niezniszczalne i ponadczasowe. Tradycyjne polskie dzielenie siê op³atkiem oznacza poœwiêcenie siê wzajemne jednych dla drugich, zbli a oddalonych, jedna sk³óconych. Powszechnie zachowany w Polsce zwyczaj wk³adania siana pod obrus wigilijny przypomina o ubóstwie nowo narodzonego Syna Bo ego. Szczególnie piêkny jest zwyczaj zostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym, z dodatkow¹ pust¹ zastaw¹ sto³ow¹. Zwyczaj ten symbolizuje nie tylko otwartoœæ polskiego domu na zb³¹kanego g³odnego wêdrowcê czy bezdomnego, lecz równie wyra a pamiêæ o naszych bliskich, którzy odeszli, a pozostali g³êboko w naszych sercach, którzy w tym najbardziej rodzinnym dniu roku opuszczaj¹ zaœwiaty i zasiadaj¹ z nami do wigilijnej wieczerzy, by dzieliæ z nami radoœæ tej chwili. A ju aden naród na œwiecie nie wytworzy³ takiej mnogoœci i bogactwa okazjonalnych pieœni bo onarodzeniowych, zwanych kolêdami i pastora³kami, jak naród polski. Kolêdy polskie to najczystsza poezja, o ogromnej s³odyczy i delikatnoœci. Urok polskich kolêd by³ inspiracj¹ twórcz¹ dla kompozytorów tej miary co Fryderyk Chopin, który w swym wspania- ³ym scherzu h-mol wykorzysta³ motyw kolêdy Lulaj e Jezuniu. Kolêdy tworzyli równie najwiêksi polscy poeci. Sta³y siê one nie tylko pieœni¹ religijn¹, ale wa nym przejawem ycia artystycznego, a w okresach trudnych dla Polaków zdoby³y rangê pieœni patriotycznej. Wejœcie do repertuaru kolêd œpiewanych przez Polaków kolêd obcych nie wyrugowa³o z niego naszych, a jedynie go wzbogaci³o. Nie ma wiêc zagro eñ wobec polskiej tradycji bo onarodzeniowej na skutek komercji. Mo e ona bowiem nasz¹ tradycjê obchodów tych Œwi¹t jedynie wzbogaciæ, a nie zniszczyæ. Niech yj¹ równie prezenty (!), którymi bêdziemy siê hojnie obdarowywaæ. I to ma bowiem równie g³êboki sens moralny w filozofii bo onarodzeniowej. Ma nam pokazaæ, e doznajemy przyjemnoœci nie tylko przy braniu, lecz tak e przy dawaniu innym szczêœcia. I niewa ne, czy prezenty rozdaje polski œw. Miko³aj w stroju biskupa, czy disneyowski, w krótkim, podpasanym ko uszku i kamaszach. Niech ka dy chwali te Œwiêta Nowonarodzonego, jak potrafi. Wa ne jest jedynie, by czyni³ to z g³êbi serca, a nie na pokaz, w œwietle reflektorów i kamer telewizyjnych. yczmy sobie spêdzenia Œwi¹t Bo ego Narodzenia w rodzinnej, pe³nej uroku, niepowtarzalnej nigdzie atmosferze, dla której nasi rodacy ze œwiata gotowi s¹ staæ w kilometrowych kolejkach na granicy Rzeczypospolitej i ponosiæ trudy d³ugich podró y, byleby tylko Œwiêta Bo ego Narodzenia, a szczególnie Wigiliê, spêdziæ w Kraju, w gronie rodziny i przyjació³. Si³a i magia naszych polskich, niezniszczalnych, ponadczasowych tradycji i zwyczajów Œwi¹t Bo ego Narodzenia bierze siê z ducha. yczmy sobie, by z powy szych powodów nasi przywódcy i reprezentanci w Unii Europejskiej znali sw¹ wartoœæ i godnie reprezentowali nasze polskie, a nie obce interesy narodowe. yczmy sobie, by nasza klasa polityczna wytworzy³a wreszcie prawdziwego mê a stanu, którego horyzont czasowy i myœlowy siêgaæ bêdzie nie tylko przysz³ych wyborów, ale te przysz³ych pokoleñ narodu polskiego. Tego wszystkiego u progu tego najpiêkniejszego dnia w roku i najbardziej polskiego z polskich Wigilii Bo ego Narodzenia, yczy Pañstwu i sobie autor tego artyku³u. Niech najbli sza Wigilia Bo ego Narodzenia stanie siê manifestacj¹ jednoœci i solidaryzmu narodu polskiego, solidaryzmu rz¹dz¹cych i rz¹dzonych, solidaryzmu z czasów wielkiej nadziei i zrêbów budowy nowego. Micha³ Markiewicz Forum Polskie w Rzeszowie br. w murach klasztoru O.O. Bernardynów w Rzeszowie odby³o siê spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Forum Polskie z mieszkañcami miasta. Przy wype³nionej sali ( osób) prezes Forum Polskiego, Józef Bia³ek, przedstawi³ program spo³eczno-gospodarczy naszego stowarzyszenia, natomiast Dariusz Ratajczak z redakcji Biuletynu FP wyg³osi³ wyk³ad poœwiêcony 85. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Spotkanie mia³o uroczyst¹ oprawê. Poprzedzi³a je uroczysta Msza œwiêta za Ojczyznê. Publicznoœæ wyj¹tkowo przychylnie przyjê³a wyst¹pienia naszych delegatów. Rozchwytywano numery Biuletynu Forum Polskie i Opcji na Prawo oraz chêtnie kupowano oferowane ksi¹ - ki. Wczeœniej nasza delegacja goœci³a w miejscowym katolickim radiu. D.R. Wyst¹pienie prezesa Forum Polskiego Józefa Bia³ka (fragment) Mam ten komfort wypowiadania swoich pogl¹dów, e jestem przedsiêbiorc¹, a nie zak³amanym, ob³udnym politykiem, który musi uwa aæ na to, co i do kogo mówi. Nie bêdê równie ukrywa³ tego, e nie jestem euroentuzjast¹! Powiem wyraÿnie, jestem eurosceptykiem, gdy zdajê sobie sprawê z tego, co stanie siê z polsk¹ gospodark¹ i z polskimi przedsiêbiorcami po 1 maja 2004 r. Nie mamy najmniejszych szans w konfrontacji z potê nym, miêdzynarodowym, g³ównie niemieckim kapita³em, który tylko czeka, aby wykoñczyæ polskie firmy, polskich przedsiêbiorców i przej¹æ nad Polsk¹ kontrolê. Niestety, muszê powiedzieæ i to wyraÿnie, e w wykañczaniu Polski, w oddawaniu jej w obce rêce udzia³ bior¹ politycy zwi¹zani zarówno z SLD, jak i Platform¹ Obywatelsk¹, PiS-em i PSL-em. Polska nie prowadzi polityki pañstwowej. Ani sejm, ani rz¹d, ani te prezydent nie reprezentuj¹ interesów Polski. Niemcy to bardzo m¹dry naród jego politycy oraz przedsiêbiorcy prowadz¹ politykê pañstwow¹ i to na ka dej p³aszczyÿnie swojej dzia³alnoœci, tak w polityce, jak i w gospodarce. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich s³ynne powiedzenie: Niemcy, Niemcy ponad wszystko, poniewa ono bezpoœrednio przek³ada siê na to, e dobitnie i g³oœno mówi¹ ca³emu œwiatu, i wszystko, co produkuj¹, jest najlepsze na œwiecie. Uwaga! Stowarzyszenie Forum Polskie powo³a na pocz¹tku 2004 roku Krajowy Samorz¹d Przedsiêbiorców, którego fundamentalnym celem bêdzie wypracowanie wspólnej strategii i metod obrony polskiej gospodarki oraz polskich przedsiêbiorców przed niszczycielskimi zakusami globalistycznej gospodarki Unii Europejskiej. Konferencja za³o ycielska Regionu Dolny Œl¹sk przewidziana jest na pocz¹tek stycznia 2004 roku. Wzywamy wszystkich polskich przedsiêbiorców i tych, którym na sercu le y dobro naszej Ojczyzny, o po³¹czenie swoich si³ i wziêcie aktywnego udzia³u w dziele powo³ania Krajowego Samorz¹du Przedsiêbiorców. Prezes Stowarzyszenia Forum Polskie Józef Bia³ek tel. (071) Nasi urzêdnicy nie maj¹ adnej etyki, adnej moralnoœci, to samo dotyczy wiêkszoœci tzw. klasy politycznej. Popatrzmy na sejm, na wszystkie urzêdy i instytucje, tam pracuj¹ zastraszeni, bezideowi i dbaj¹cy o w³asne interesy ludzie, którzy w oczy mówi¹ cz³owiekowi, który przyjdzie coœ za³atwiæ, e jak siê da to siê za³atwi. Co to jest? To jest po prostu czysty bandytyzm! Niedawno sam próbowa³em za³atwiæ w Warszawie sprawê zwi¹zan¹ z uzyskaniem certyfikatu i mia³em do czynienia z rozwalonym na fotelu wysokiej rangi urzêdnikiem pañstwowym, który powiedzia³ mi, e wydanie przez niego pozwolenia kosztowaæ bêdzie 80 albo 60 tys. z³. To s¹ bandyci, a nie urzêdnicy. Pilnuj¹ obcego, nie polskiego interesu. Musimy broniæ siê przed nimi i przed tym, co chc¹ z nami i z naszym krajem zrobiæ! Jak to robiæ? To proste musimy po- ³¹czyæ nasze si³y i zacz¹æ od podstaw, poprzez pracê organiczn¹ tworzyæ gospodarkê alternatywn¹. Musi powstaæ ca³a sieæ polskich sklepów, gdzie bêdziemy mogli sprzedawaæ i kupowaæ wyprodukowane przez nas towary... Musimy zak³adaæ polskie przedsiêbiorstwa, polskie banki i inne instytucje, które, wykorzystuj¹c luki w prawie unijnym, bêd¹ dzia³a³y zgodnie z prawem, reprezentuj¹c nasze, polskie interesy. Musimy nauczyæ siê omijaæ wszystkie absurdy i g³upoty, jakie wprowadzi Unia Europejska, je eli chodzi o ró nego rodzaju certyfikaty. S³u ¹ one bowiem tylko i wy- ³¹cznie biurokratom z Brukseli, aby zniszczyæ polsk¹ przedsiêbiorczoœæ, a z Polaków uczyniæ tanich wyrobników. Koniecznie, i to ju teraz, musimy krok po kroku wykszta³ciæ i wy³oniæ kadry polityków i urzêdników, którzy skutecznie przeciwstawialiby siê wszystkiemu temu, co jest nam obce i co nas niszczy, a jednoczeœnie równie skutecznie reprezentowaliby interesy Polski. Nie ma innego sposobu, aby daæ odpór skompromitowanym politykom, którzy kolejny raz chc¹ nas oszukaæ, udaj¹c reprezentantów naszych interesów jak tylko zacz¹æ siê broniæ przed nimi, broniæ siê, poniewa oni reprezentuj¹ nie nasze lecz obce nam duchowo i ekonomicznie interesy... Musimy siê broniæ nie tylko przed obcym kapita³em, ale tak e przed naszymi urzêdnikami, którzy boj¹ siê o swoje posady i ze strachu reprezentuj¹ interesy obcego kapita³u. Tylko solidna praca i m¹dra myœl mo e nam jako narodowi pomóc, a nie jakaœ tam Unia Europejska. Redakcja

3 Konwencja Obywatelska turystyka polityczna 5 grudnia br. w budynku Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego odby³a siê Konwencja Obywatelska. Prawdê mówi¹c, trudno jest jednoznacznie powiedzieæ, co to jest, a raczej czym ma byæ Konwencja Obywatelska w zamyœle jej twórców. Wiadomo jest tylko to, e jest prób¹ zbudowania przez by³ego lidera Platformy Obywatelskiej Macieja P³a yñskiego i skupionych wokó³ niego pomniejszych polityków jakiejœ nowej si³y politycznej. Si³y, która sta³aby siê alternatywn¹ dla rz¹dów SLD i prawdopodobnie jej nastêpczyni w sterowaniu pañstwem, Platformy Obywatelskiej. Wszystko by³oby w jak najlepszym porz¹dku, gdyby nie fakt, e z t¹ inicjatyw¹ wyszli ludzie, którzy nie tak dawno rz¹dzili nasz¹ ojczyzn¹, a ich rz¹dy doprowadzi³y Polskê do bankructwa, a miliony Polaków wepchnê³y w nêdzê. Dlatego te biedne, rozgoryczone i zdesperowane spo³eczeñstwo odsunê³o ich od koryta, dopuszczaj¹c do niego postkomunistów. Teraz ci sami, zgrani politycy pragn¹ powróciæ na scenê, po to aby móc ponownie mydliæ spo³eczeñstwu oczy, napychaj¹c sobie przy tym kieszenie jego pieniêdzmi. No có, dzia³alnoœæ tych polityków do z³udzenia przypomina turystykê polityczn¹, w której znane postacie przemieszczaj¹ siê z partii do partii i z miejsca na miejsce, maj¹c do zaoferowania jedynie tandetne gad ety w postaci frazesów i obiecanek bez pokrycia. Jest to do pewnego stopnia atrakcyjne, wzi¹wszy pod uwagê fakt, e miejscowy lud przychodzi na takie spotkania i przypatruje siê temu politycznemu folklorowi. Uczciwie nale y przyznaæ, e z tej grupy politycznych turystów najlepiej zaprezentowa³ siê Maciej P³a yñski, który mówi¹c o koniecznoœci przebudowy ycia spo³ecznego i politycznego w kraju, w miarê sensownie dystansowa³ siê od bana³ów rzucanych przez panów Krochmala, Wasiñskiego, Chmielewskiego i Janis³awa Muszyñskiego. Szczególnie enuj¹ce by³o wyst¹pienie tego ostatniego, czyli Janis³awa Muszyñskiego, prezesa lo y BCC, który przy pomocy swego asystenta wyœwietlaj¹cego kolorowe slajdy, wypowiada³ idiotyzmy o Unii Europejskiej. Jednym z nielicznych, jaœniejszych punktów Konwencji Obywatelskiej, by³ wyk³ad wyg³oszony przez dr. Artura awniczaka, poœwiêcony globalizmowi politycznemu i gospodarczemu. Autor wyk³adu w konkretny i skondensowany sposób przeprowadzi³ analizê sytuacji aktualnie panuj¹cej w œwiecie w kontekœcie dominacji jednego supermocarstwa, tj. Stanów Zjednoczonych. Najkonkretniejsze przemówienie, g³êboko analizuj¹ce aktualny stan rzeczy w naszym kraju oraz sytuacjê i zagro enia polskiej przedsiêbiorczoœci, wyg³osi³ prezes Forum Polskiego, Józef Bia³ek. Obszerne fragmenty jego przemówienia zamieszczamy obok. Tadeusz Lachowicz O polskiej rzeczywistoœci politycznej... e podzia³ lewica prawica wci¹ istnieje, przekonuje lektura ksi¹ ki w³oskiego myœliciela, Norberta Bobbio, pt. Prawica i lewica. Autor ukazuje i uzasadnia, e rozró nienie to nadal funkcjonuje i oddzia³uje na œwiadomoœæ spo³eczn¹ mimo gwa³townych zmian spo³ecznych zwi¹zanych z powstawaniem spo³eczeñstwa informacyjnego, koñca zimnej wojny i tryumfu kapitalizmu. Interesuj¹ce nas zagadnienie poruszane jest równie w Polsce. Np.: kwartalnik Krytyka polityczna nr 2 tytu³uje ca³e wydanie Lewica, prawica, pomieszanie jêzyków. Przy czym samo pismo sytuuje siê na lewicy. Przeciwny biegun reprezentuje miesiêcznik Opcja na Prawo. W numerze z maja 2002 roku odnajdujemy tam artyku³ Romana Konika Prawica-lewica. Oczywiœcie, kwestia lewica prawica wzbudza wiele emocji. Rozs¹dek i trzeÿwoœæ wymagaj¹ jednak realizmu! Niestety, czêst¹ w³aœciwoœci¹ ludzi zajmuj¹cych Pañstwa gin¹ wtedy, kiedy nie umiej¹ odró niæ ludzi z³ych od dobrych. Antystenes z Aten (ok r. p.n.e.) Sytuacja wspó³czesnej Polski zmusza do stawiana zasadniczych pytañ o jej przysz³oœæ. Szczególn¹ sfer¹, wokó³ której toczy siê nieustanna dyskusja, jest polityka. Polityka rozumiana nie tylko jako sposób na sprawowanie w³adzy, ale równie jako dzia³alnoœæ powi¹zana z ekonomi¹ i ideologi¹. Pluralizm, który tak szczêœliwie zagoœci³ u nas po 1989 roku, wzmaga barwnoœæ i rozmach refleksji politycznych. Wœród nich bodaj e na pierwszy plan wysuwa siê polemika na temat lewicy i prawicy. Powraca jak bumerang na salony, sale wyk³adowe, do telewizji, prasy i nauki. I trudno siê dziwiæ. Czy nie jest to bowiem fascynuj¹ce, kiedy ludzie myœl¹cy podobnie w g³êbi duszy, nie potrafi¹ siê ze sob¹ porozumieæ, a co za tym idzie wspólnie dzia³aæ, tylko dlatego, e inaczej siê samookreœlaj¹? Zgodzimy siê, e problem ten stanowi kwestiê, któr¹ nale y staraæ siê rozwi¹zaæ! Sine ira et studio bez gniewu i stronniczoœci. Postaram siê to zrobiæ. siê myœl¹ jest oderwanie od rzeczywistoœci, zagubienie w abstrakcji, pomijanie historii. Popatrzmy, jak siê maj¹ do ycia cz³owieka z krwi i koœci (który, jak wiadomo, musi jeœæ i piæ, pracowaæ, mieszkaæ, mieæ w co siê ubraæ) stwierdzenia typu: prawica to przede wszystkim wiara w uniwersalne wartoœci, które stworzy³y nasz¹ cywilizacjê ³aciñsk¹ i przez wiele wieków by³y jej filarami: w prawo rzymskie, etykê greck¹ i tradycjê chrzeœcijañsk¹ lub: lewica pragnie racjonalnoœci. Do tego stopnia, e jest gotowa kruszyæ kopie o w³aœciw¹ jej wyk³adniê. Czy to oznacza, e lewicowiec nie mo e wierzyæ w etykê greck¹, która oparta jest w du ej mierze na racjonalizmie? A prawicowiec nie bierze powa nie kwestii logicznego myœlenia; nie myœli? Podobnych stwierdzeñ móg³bym przytoczyæ du o wiêcej; jednak nie w tym rzecz. Nale y czym prêdzej œci¹gn¹æ bujaj¹cych z ob³oków, zw³aszcza e rzeczywistoœæ wokó³ nas wymaga dzia³ania opartego na ziemskiej wiedzy! Pragnê przedstawiæ obraz bytu spo³ecznego Polski anno 2003 i przez ten pryzmat odpowiedzieæ na pytanie o istniej¹ce podzia³y. Jak wiêc siê yje w Polsce? Dane statystyczne mówi¹ same za siebie. 60% Polaków egzystuje na poziomie minimum socjalnego, 15% poni ej minimum egzystencji. Mamy piêæ milionów bezrobotnych i 600 tysiêcy bezdomnych. Sk¹d takie liczby? móg³by zapytaæ cz³owiek ow³adniêty mitem polskiego sukcesu (taki jak prezydent Kwaœniewski, który tak w³aœnie podsumowa³ niedawno reformy po 1989). Przyczyny s¹ jasne. Sta³o siê tak, poniewa powsta³a przy okr¹g³ym stole (powsta³a symbolicznie; faktycznie istnia³a du o wczeœniej) klasa kompradorów, pod dyktando zachodu (bo przecie to kapita³ zachodni: niemiecki, francuski, amerykañski dokona³ wykupu i likwidacji polskiego dokoñczenie na str. 5 Pstryczki 3 LPR i PiS zapowiedzia³y z³o enie projektu o samorozwi¹zaniu Sejmu. Nie da rady. Wiêkszoœæ pos³ów, bez wzglêdu na przynale noœæ partyjn¹, jest zad³u ona po uszy. Musz¹ dotrwaæ do koñca. P. Jolanta Pieñkowska, prezenterka TVP ( Wiadomoœci ) ma k³opoty. Mêskie, szowinistyczne w³adze telewizyjne uzna³y, e jej wiarygodnoœæ podwa a... kobiecy powab, sex-appealem zwany. Trzeba by³o pozostaæ stewardess¹, p. Jolanto. Wprawdzie gorzej p³ac¹, ale kapitanowie samolotów to fajne, bezpruderyjne ch³opaki. Czeska komedia w Sejmie. P. pose³ Chlebowski (PO) twierdzi, e p. pos³anka B³ochowiak (SLD) zg³osi³a poprawkê obni aj¹c¹ podatek od gier do automatów z 200 do 50 euro. Niewiasta zaprzecza, zrzucaj¹c winê na platformersa. My te jesteœmy za obni k¹ podatków, ale eby zaraz zaczynaæ od mafii...?! Akademia Rolnicza we Wroc³awiu jest w³aœcicielk¹ dzia³ki morskiej znajduj¹cej siê tu pod Archipelagiem Hawajskim. Dzia³eczka (podarowana przez bli ej nieznan¹ Organizacjê Dna Morskiego ). Liczy skromne tys. kilometrów kwadratowych. A wiêc wreszcie s¹! Polskie terytoria zamorskie! Gdyby wybory prezydenckie odby³y siê dzisiaj, na p. Jolantê Kwaœniewsk¹ glosowa³aby ponad 1/3 doros³ych Polaków. Odpowiada to mniej wiêcej liczbie ogl¹daczy serialu... Klan. W listopadzie br. ju tylko 40% Polaków (dla porównania 47% w paÿdzierniku) uwa a³o, e cz³onkostwo w UE bêdzie czymœ dobrym dla Polski. Trochê póÿno trzeÿwiejemy, ale dobre i to. W pierwszym pó³roczu 2003 r., na 56 dzia- ³aj¹cych w Polsce banków, 43 (ok. 76%) kontrolowa³ kapita³ zagraniczny. 10 lat temu ten odsetek wynosi³ zaledwie 10%. Zamiast polskich banków mamy banki w Polsce; zamiast RP mamy PRL-bis; zamiast autostrad mamy szosowego Pol- -Pota. I tak dalej, i tak dalej... W ci¹gu piêciu lat wszystkie polskie skrzynki na listy musz¹ byæ wymienione na nowe. Tak wymaga prawo Unii Europejskiej. Za³o enie unijnej skrzynki bêdzie kosztowa³o w³aœcicieli mieszkañ i domów ok. 100 z³ od sztuki. Chcieliœcie Europy? To j¹ macie! W Warszawie rozpocz¹³ siê proces p. Lwa Rywina. Rywin nie przyznaje siê do winy. Oœwiadczy³, e pad³ ofiar¹ intrygi p. Adama Michnika. ydzi przestañcie siê k³óciæ! Nie uchodzi Polacy patrz¹. P. pos³anka Joanna Senyszyn (SLD) przygotowa³a, wraz z organizacjami pozarz¹dowymi (zapewne feministycznymi), projekt ustawy, zak³adaj¹cy wprowadzenie edukacji seksualnej od I klasy szko³y podstawowej. Lewicowe œwintuszki, pozwólcie dzieciom choæ przez chwilê byæ dzieæmi! Nieodpowiedzialnie pstryka³ D.R.

4 4 Kwadratowe k³amstwo przy stole okr¹g³ym Szansê na zbudowanie w Polsce systemu spo³eczno-ekonomicznego opartego o równoœæ szans i równoœæ wobec prawa zaprzepaszczono w 1989 roku. D³ugofalowe implikacje okr¹g³ego sto³u przypominaj¹ kajdaniarski ³añcuch, nierozerwalnie spajaj¹cy najnowsze dzieje Polski z jej haniebn¹ przesz³oœci¹. To samo sugestywniej: przywodz¹ na myœl powróz, owiniêty wokó³ jej szyi. Polskê wciœniêto w pasa ustêpstw i kalekich rozstrzygniêæ, toruj¹c drogê bezbolesnemu przejœciu do gospodarki rynkowej funkcjonariuszom represyjnego aparatu w³adzy, przez pó³wiecze gwa³c¹cej naród. Nie mo emy straciæ w³adzy przy pomocy kartki wyborczej pia³ 16 lutego 1989 roku na posiedzeniu sekretariatu KC PZPR jeden z towarzyszy. Znaczy³o to: Musimy iœæ w stronê demokracji i gospodarki rynkowej, lecz wytyczmy szlak i opracujmy regu³y. Marszruta musi odbyæ siê na naszych warunkach. Wierzcie mi, on sam tego nie wymyœli³. Komuniœci postanowili oddaæ w³adzê do potrzymania. I to nie byle komu, w adnym razie gromadzie warcho³ów i wichrzycieli. Majstruj¹c okr¹g³y stó³ upichcili kompromis, starannie dobieraj¹c rozmówców. Janusz Korwin-Mikke: Czy minister spraw wewnêtrznych pañstwa komunistycznego odda³by w³adzê komuœ innemu ni swoim agentom?. Pytanie retoryczne. Stefan Niesio³owski skwitowa³ ów kamieñ milowy w rozwoju demokracji jeszcze dosadniej, mianem agenturalnego sabatu. W lipcu 1989 roku na rozkaz genera³a MSW utworzono tak zwany Zbiór 560, zawieraj¹cy nazwiska wszystkich pos³ów i senatorów pierwszej kadencji, którzy kiedykolwiek z t¹ instytucj¹ wspó³pracowali. Jednoczeœnie S³u ba Bezpieczeñstwa usunê³a kartoteki tych osób z centralnej i wojewódzkich ewidencji SB. W niewyjaœnionych okolicznoœciach lista ta zaginê³a. W tym kontekœcie czwarty czerwca 1989 roku Jerzy Pomianowski s³usznie nazwa³ przewrotem czerwcowym. Bez w¹tpienia okr¹g³y stó³ umo liwi³ reanimacjê nadwiœlañskiej mutacji tej charcz¹cej w agonii moskiewskiej bestii i przetrwanie osadzonej w Polsce hordzie jej czcicieli. Polacy do tej pory sprzeczaj¹ siê, rozprawiaj¹c, o czym nad owym meblem, obok niego i pod nim gaworzono. Lecz du o istotniejsze jest, jakich tematów tam nie podjêto. Otó komuniœci nie a³owali za grzechy, nie wyznawali win, nie okazywali skruchy, nikt nie wyznacza³ im pokuty. I nie by³o mowy o zadoœæuczynieniu. Ci, którzy powinni odejœæ w niepamiêæ, w spo³eczny niebyt, wkroczyli w now¹ rzeczywistoœæ odziani w bezkarnoœæ i wp³ywy, pewni nienaruszalnoœci spodziewanych tantiem. Obronili przywileje ekonomiczne w rezultacie wysz³o na to, e upokorzeni nagrodzili swych drêczycieli. Zamiast sprawozdania z podpisania aktu kapitulacji, w miejsce relacji z bezkrwawej egzekucji ( hajda do nor i nie grzeszyæ wiêcej! ), Polska obejrza³a pedantycznie wyre yserowany spektakl, zatytu³owany: Kontrakt z przeciwnikiem politycznym. Zak³adaj¹c ci¹g³oœæ instytucjonaln¹ pañstwa legitymizowano bezprawie, akredytuj¹c rz¹dy komunistów. Teraz wp³ywaj¹ oni na procesy polityczne, gospodarcze i spo³eczne w Polsce, w duchu korzystnym dla swoich interesów. Postêpowaliœmy nieuczciwie, ale w³adzê przekazaliœmy pokojowo dworuj¹ sobie dzisiaj. Có, staæ ich na szyderstwo, gdy czternaœcie lat temu pozwoliliœmy zrobiæ z siebie idiotów. Reasumuj¹c: przy okr¹g³ym stole przerobiono Polaków na kwadratowo. Podobno mebel ów leg³ u podstaw polskiej demokracji, wrêcz stworzy³ jej podwaliny. W rzeczy samej, w³aœnie dlatego demokracja nad Wis³¹ wygl¹da tak karykaturalnie. Kto rz¹dzi Polsk¹ Staro ytni mawiali, e los narodu przewidzieæ mo na z czynów jego przedstawicieli. Lepiej aby mylili siê wiêkszoœæ w³odarzy naszego kraju to uczniowie diab³a. Charaktery oœliz³e i p³azie. Szarlatani, spiskowcy, karierowicze, egoiœci, ob³udnicy i lokaje. Oportuniœci, zapatrzeni w prywatne bilanse i osobiste apana e, nic wiêcej ich nie obchodzi. Sukcesorzy ponad pó³wiecza notorycznej blagi. To, e urodzili siê w Polsce, mówi¹ po polsku i przekonuj¹, e po polsku myœl¹, nie czyni ich Polakami oni urodzili siê dla siebie, a nie dla tego kraju. yj¹ wœród nas i w Polsce, ale nie yj¹ Polsk¹, choæ z naszego przyzwolenia Polskê zaw³aszczaj¹. Bronis³aw Wildstein: Sojusz Lewicy Demokratycznej zbudowany zosta³ jako wielki koncern gospodarczo-polityczno-medialny w celu utrzymania wp³ywów i odzyskania w³adzy Zgubne dziedzictwo cz. II MRO DOM POLSKI RYSZARD SIDOROWICZ GASTRONOMIA SZTUKA ZDROWA YWNOŒÆ INICJATYWY GOSPODARCZE UL. SADOWA 11, GOLENIÓW, TEL. (091) peerelowskich elit. Pawe³ Siergiejczyk wyk³ada to dobitniej: Obecne elity naszego kraju wywodz¹ siê z elit, które kilkadziesi¹t lat temu, w najciemniejszym okresie stalinizmu, rz¹dzi³y Polsk¹. Fakt. Ich bierutowsko-bermanowskie rodowody cuchn¹, wype³nione wiaro³omstwem, zaprzañstwem i kolaboracj¹. Byli wierni wierni wodzowi mas pracuj¹cych. Byli lojalni lojalni wobec przewodniej si³y narodu. Ukochali ojczyznê ojczyznê œwiatowego proletariatu. I niejedno bezeceñstwo uczyni¹, by ukryæ sw¹d dobywaj¹cy siê z yciorysów. To nie my. To lwy! wyjaœni¹, cytuj¹c Mro ka. Pamiêtacie, jak¹ Polskê budowali? Polskê naszych marzeñ i ambicji. Ich marzenia, takie ambicje. I chocia pozornie zmieni- ³o siê wszystko, nie zmieni³o siê nic. Trzeba koniecznie coœ zmieniæ, by wszystko zosta³o po staremu to odkry³ ju Talleyrand. Zajmuj¹ najwy sze stanowiska pañstwowe, lokuj¹c na szczytach w³adzy eby wymieniæ choæby kancelariê prezydenta i gabinet premiera. S¹ w parlamencie, w administracji pañstwowej i samorz¹dowej, we w³adzach s¹downiczych. Dominuj¹ wœród kierownictwa partii politycznych i w œrodkach masowego przekazu. Piastuj¹ odpowiedzialne funkcje publiczne w instytucjach gospodarczych, bankach, w korpusie dyplomatycznym... Nadal sk³onni jesteœmy wierzyæ, e komuniœci dobrowolnie oddali w³adzê? O œwiêta naiwnoœci! Oni napisali scenariusz i rozdzielili role. Ich ideowi poprzednicy mordowali walcz¹cych o Niepodleg³¹ czy swoi swoim mogli odebraæ uprawnienia? Przyjrzyjmy siê materialnemu statusowi zbrodniarzy. Zwa my koneksje oraz dochody oprawców, a potem przeliczmy g³odowe emerytury Ofiar. Cz³owiek, któremu w latach piêædziesi¹tych przypalano stopy, ledwie wi¹ e koniec z koñcem, a jego kat, ta szuja, która mu nogi wciska³a w ar, dziœ szacowny staruszek, odcina kupony od s³awy, defiluj¹c w paradnym mundurze... Jak to nazwaæ? Pod³oœæ to za ma³o. Totalny brak przyzwoitoœci, totalitarna nikczemnoœæ. Mo na oszukiwaæ ca³y œwiat jakiœ czas i kilka osób ca³y czas, ale nie sposób oszukiwaæ nieustannie wszystkich zapisa³ Abraham Lincoln. Postkomuna oszukuje nieustannie wszystkich i na razie uchodzi jej to p³azem. Cz³owieka, który 13 grudnia 1981 roku krwawo zdusi³ ruch niepodleg³oœciowy, niegdysiejszy PZPR-owski aparatczyk, dziœ prezydent niepodleg³ej Rzeczypospolitej nazywa architektem demokratycznej przebudowy pañstwa, równie mocno zaœ umoczony w PRL aktualny marsza³ek Sejmu komplementuje tê gnidê s³owami: Ca³e pañskie ycie przesi¹kniête jest duchem patriotyzmu. Poproszony o ocenê, czy dobrymi kandydatami do Parlamentu Europejskiego byliby dwaj niegdysiejsi p³atni zdrajcy, pacho³ki Moskwy, wiceprzewodnicz¹cy SLD peroruje, e s¹ to osoby, które maj¹ ustabilizowane kontakty, tak wiêc mog¹ tworzyæ w³aœciwy wizerunek Polski w Europie. O Matko Boska z jakiegokolwiek b¹dÿ koœcio³a! Dokonano u nas zaiste kuglarskiej sztuczki: obalono komunizm, nie obalaj¹c komunistów. PPR = PZPR = SdRP = SLD. Kto tego nie pojmie, nie zrozumie niczego. Tymczasem Polacy, niby ludzie chorzy na Alzheimera, codziennie spotykaj¹ nowych ludzi, akceptuj¹c sytuacjê, w której na dobr¹ sprawê niemo liwa jest odbudowa wiarygodnych instytucji demokratycznego pañstwa, przemiany ustrojowe zaœ adnej wiarygodnoœci nie maj¹ bo mieæ nie mog¹. *** Dlaczego nie wymieniam nazwisk? Nazwiska s¹ nieistotne. Z pijawkami walczy siê przez osuszanie bagna, a nie ³apanie ich za ogony. Bêdê te nazwiska skreœla³ tak d³ugo, jak bêdzie trzeba. Jeœli bêdzie trzeba bez koñca. I moje dzieci tak- e. One znaj¹ tych sprzedawczyków tak dobrze, jak s³owa Herberta, które wyku³y niczym pacierz: Nie w twojej jest mocy przebaczaæ w imieniu tych, których zdradzono o œwicie. Têgo spraæ i odes³aæ do diab³a Dlaczego tak trudno odk³amaæ polsk¹ historiê i rozliczyæ przesz³oœæ? Czemu demokratyczne pañstwo prawa nie wywi¹zuje siê z podstawowych obowi¹zków i nie karze zbrodniarzy, ba! kolejnymi nadaniami gloryfikuje ³otrostwo? Poniewa po szeœædziesiêcioleciu dzia³alnoœci mi³oœciwie nam panuj¹cych koryfeuszy politycznej upiornoœci daliœmy sobie wmówiæ, e pamiêæ o przesz³oœci to rodzaj zbêdnego balastu. Poniewa ci, którzy zas³u yli na jednoznacznie negatywny os¹d, wychowali sobie nastêpców, oni zaœ nie dbaj¹ o przesz³oœæ i prawdê, oni je definiuj¹. Skuteczna próba odejœcia od komunizmu w pierwszej kolejnoœci musi oznaczaæ ujawnienie i przeciêcie stworzonych przez poprzedni system niejawnych powi¹zañ wewn¹trz spo³eczeñstwa, jak i w relacjach Polski ze œwiatem zewnêtrznym. Jest to bezwzglêdnie konieczny warunek utrzymania pe³nej niepodleg³oœci kraju oraz powodzenia programu przekszta³ceñ ustrojowych ( Raport o bezpieczeñstwie, opracowany w maju 1992 roku dla premiera Jana Olszewskiego). Jedenaœcie lat póÿniej widaæ to wyraziœciej: Polska potrzebuje prawdy o zgubnym dziedzictwie przesz³oœci i konsekwencjach zginaj¹cych Polakom karki. yjemy na cmentarzu, a ziemia pod naszymi stopami przesi¹kniêta jest krwi¹. Sponiewierani i umarli nie mog¹ siê mœciæ dlatego, poza pamiêci¹, Polska potrzebuje te nienawiœci. Nienawiœci do fa³szu, uprzedzenia do z³a i nietolerancji dla jego popleczników. Najpierw nienawiœæ, potem sprawiedliwoœæ, na koñcu mi³osierdzie. Najpierw al za grzechy i wyznanie win, póÿniej przebaczenie. Tak, jestem za przebaczeniem. Wybaczmy postkomunistom wszystkie grzechy i odeœlijmy ich do diab³a. Tylko w ten sposób uda siê Polakom skaleczone obmyæ i mroczne rozjaœniæ. Spl¹tane wyprostowaæ, pustkê po Bohaterach wype³niæ, a prawdê dopowiedzieæ jasno i prosto, na nowo definiuj¹c cele, role i zadania pañstwa oraz kszta³t polskoœci. yj¹cy w ubieg³ym wieku filozof i historyk filozofii Henryk Elzenberg radzi³: Za doznan¹ krzywdê trzeba krzywdziciela najprzód têgo spraæ, a dopiero potem przebaczyæ. Kto przed przebaczeniem nie spierze, daje dowód, e przebacza nie z m¹droœci i szlachetnoœci, lecz z rozlaz³oœci i braku mocy. Piêtno niepodleg³oœci Jestem Polakiem i kocham swój kraj. Mo e dlatego tyle we mnie nienawiœci? Nienawidzê, bo kocham: dwie strony medalu mi³oœci Ojczyzny. I mo e dlatego

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 MARCIN KU BA Poznañ DOI : 10.14746/rie.2014.8.27 Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Wstêp Niniejsze opracowanie prezentuje genezê,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo