Tel./fax (061) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) , SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE we WRZEŚNI w 2008r. Września, czerwiec 2009r.

2 I. Wprowadzenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrześni rozpoczęło swoją działalność na mocy uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 1999r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy dziesiątego roku działalności tej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej powiatu wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie. Dotyczy to również zadań powiatu z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiatowe centra realizują także zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także zadania wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Według takiej klasyfikacji przygotowano sprawozdanie za rok 2008, które niniejszym przedkładam Radzie Powiatu. Wojciech Mól Dyrektor PCPR - 2-

3 II. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W PCPR we Wrześni na dzień 31 grudnia 2008r. zatrudnionych było 36 osób na 32,5 etatu Struktura zatrudnienia w PCPR w podziale na stanowiska i wykształcenie sekcje stanowisko liczba osób zatrudnionych na danym stanowisku wymiar etatu zasadni -cze wykształcenie wyższe średnie policealne licencjackie magisterskie dyrektor X PCPR starszy specjalista starszy specjalista pracy socjalnej pracownik socjalny starszy inspektor X X 2 1,5 - - X - X X podinspektor X - X X referent X X - - sprzątaczka kierownik X Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie pracownik socjalny 1 0, X terapeuta X instruktor terapii zajęciowej 2 1, technik fizjoterapii pracownik 1 0, X

4 gospodarczy kierownik 1 0, X Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie technik fizjoterapii pracownik socjalny instruktor terapii zajęciowej 2 1, sprzątaczka 1 0, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności główny specjalista Starszy inspektor X X Inspektor X lekarz X psycholog 3 Umowa zlecenia X Poradnictwo rodzinne prawnik 3 Umowa zlecenia X terapeuta systemowy 1 Umowa zlecenia X psycholog 1 Umowa zlecenia X Interwencja kryzysowa/ kurator Umowa zlecenia X przemoc w rodzinie funkcjonariusz policji 1 Umowa zlecenia X pracownik OPS 1 Umowa zlecenia X - 4-

5 III. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej. 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi gminami, oraz koordynacja realizacji w/w strategii: art. 19 pkt. 1 oraz art. 112 ust. 9 Opis realizacji: Uchwałą Nr 157/XXV/2004 z dnia r. Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwaliła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Wdrażanie realizacji strategii odbywa się przede wszystkim w drodze realizacji projektów. Monitorowanie wdrażania strategii dokonywane jest w ramach spotkań stałego zespołu koordynująco - monitorującego, wyodrębnionego spośród członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji działających w sferze pomocy społecznej. Szczególnie istotnym czynnikiem w 2008 była: - realizacja programu pn. Bądźmy aktywni dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach systemowych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. - zamknięcie programu pn. Spółdzielnia socjalna UL realizowanego w ramach programu IW EQUAL. Wśród istotnych i realizowanych elementów w/w Strategii w 2008r. należy wymienić: - zamknięcie " Programu Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata zamknięcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata uzyskanie standardu przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. - realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami program PFRON. - doprowadzenie do utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. - wykonanie remontu Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie. 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: art. 19 pkt. 2 oraz art. 46. Opis realizacji: - 5-

6 Poradnictwo Rodzinne zaczęło działać od m-ca października 2004r. Prowadzone było na terenie 4 gmin: Września, Nekla, Pyzdry, Miłosław, głównie w siedzibach Ośrodków Pomocy Społecznej. Na terenie gminy Kołaczkowo poradnictwo dla społeczności lokalnej udzielane było przez specjalistów Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W ramach Poradnictwa Rodzinnego na umowę zlecenie w roku 2008 zatrudnionych było 3 psychologów, 3 prawników i jeden terapeuta systemowy wspomagający rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Dyżury pełnione były w 4 gminach powiatu wrzesińskiego z wyjątkiem gminy Kołaczkowo. Tę gminę do końca 2008r. obsługiwał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Z porad psychologa skorzystało : Września Pyzdry Miłosław Nekla 45 osób 59 osób 290 osób 34 osoby Razem 428 osób Z porad prawnika skorzystało : Września 152 osoby Miłosław Nekla Pyzdry 668 osób 298 osób 65 osób Razem osoby Z terapii wspomagającej rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi skorzystało 26 osób W ramach Interdyscyplinarnego zespołu ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa: psycholog, kurator sądowy, funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji we Wrześni i pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. W ramach cotygodniowych dyżurów z porad specjalistów skorzystało 46 osób. 3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczenia opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: art. 19 pkt. 3 oraz art. 112 ust. 8. Opis realizacji: W 2008 roku powstało 10 nowych rodzin zastępczych. Opiekę znalazło w nich 12 dzieci. Wszystkie rodziny powstały na podstawie Postanowienia Sądu. W 2008 roku funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których przebywało 98 dzieci. W tym 52 rodziny spokrewnione 67 dzieci, 20 rodzin niespokrewnionych 31 dzieci. W poszczególnych gminach zamieszkiwało: w gminie Września w 51 rodzinach przebywa 68 dzieci, - 6-

7 w gminie Nekla w 2 rodzinach przebywało 2 dzieci, w gminie Miłosław w 7 rodzinach przebywało 8 dzieci, w gminie Pyzdry w 10 rodzinach przebywało18 dzieci, w gminie Kołaczkowo w 2 rodzinach przebywało 2 dzieci. W okresie sprawozdawczym odwiedzono w miejscu zamieszkania wszystkie rodziny. Te działania miały na celu sprawdzenie rzeczywistej sytuacji rodziny, kontaktów rodziców zastępczych z powierzonymi im dziećmi, stwierdzenie zasadności pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz ustalenie nowej wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych. W celu prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych nadal podtrzymywana jest współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi. Do końca grudnia 2008 roku łącznie wypłacono 652 świadczenia, wydano 79 decyzji z tego: - 67 decyzji ustalających wysokość pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej na dziecko decyzji przyznających jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. W 2008 roku wydano 70 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało festyn integracyjny dla rodzin zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Festyn odbył się 13 września 2008 roku we Dworze w Podstolicach. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób. Wśród atrakcji min były pokazy walk wojów średniowiecznych w wykonaniu drużyny działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Grodu w Grzybowie, tresura psa policyjnego, przejażdżka na motocyklach w towarzystwie członków klubu Master of the Roads z Kołaczkowa oraz dmuchany zamek. Dzięki takim festynom rodziny mają okazję wymienić doświadczenia w wychowywaniu i opiece nad powierzonymi im dziećmi, posłuchać rad, pochwalić się swoimi sukcesami. 4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie: art. 19 pkt. 4. Opis realizacji: 1) Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2008 roku funkcjonowały następujące placówki opiekunczowychowawcze: - Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy MGOK w Pyzdrach - 7-

8 - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy GOK w Kołaczkowie - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Gimnazjum J. Słowackiego w Miłosławiu - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy ZSS we Wrześni - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Uczniowskim Klubie Sportowym DIABLY w Gorzycach Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - W okresie sprawozdawczym do OWDiR skierowano; 13 dzieci Stan na dzień r. 30 wychowanków grupa interwencyjna 8 dzieci grupy socjalizacyjne 22 dzieci Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny jest placówką wielofunkcyjną, łączącą funkcje placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej oraz inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przeznaczona dla 30 wychowanków (grupa interwencyjna dla 8 wychowanków, 2 grupy socjalizacyjne dla 22 wychowanków). Ośrodek zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Ośrodek zapewnia przebywającym w nim dzieciom: - całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, - prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, - kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, - podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Dzieci do Ośrodka kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki. Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie w 2008r. wynosił 2.508,92 zł. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej placówki reguluje ustawa o finansach publicznych. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - 8-

9 Rodzinne Domy Dziecka są to placówki opiekuńczo - wychowawcze (zwane także placówkami rodzinnymi) zaliczane do tzw. rodzinnych form opieki nad dzieckiem. Można zatem, powiedzieć, ze RDD podobnie jak rodziny adopcyjne czy rodziny zastępcze są jedną z form powołaną w miejsce rodziny naturalnej - tej, która na skutek różnych przyczyn nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków dla rozwoju dziecka. Liczba dzieci umieszczonych w RDD wynosi przeciętnie od 4 do 8. Domem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu jako organ prowadzący. Zapewnia on (często wraz ze swoim małżonkiem) całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom znajdującym sie pod ich opieką. Dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka przebywają do czasu: 1. Powrotu do rodziny naturalnej, 2. Umieszczenia w rodzinie adopcyjnej 3. Lub usamodzielnienia. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach W RDD przebywa obecnie 8 dzieci. W 2008 roku do placówki skierowano 1 dziecko z terenu powiatu zgorzeleckiego. Placówkę opuściła 1 usamodzielniana wychowanka. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2008 roku wynosił 1.300,06 zł. 5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu: art. 19 pkt. 5. Opis realizacji: Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2008r. na terenie powiatu wrzesińskiego na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie 1 Porozumienie Nr 1/2008 z dnia roku 2 Porozumienie Nr 4/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku 3 Porozumienie Nr 3/2008 z dnia roku 4 Porozumienie Nr 5/2007 z dnia roku Liczba Dzieci Roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /wysokość wypłaconych świadczeń przez PCPR/ Powiat Nakielski ,70 Miasto Poznań ,60 Miasto Poznań ,70 Powiat nakielski ,00-9-

10 5 Porozumienie Nr 4/2007 z dnia roku 6 Porozumienie Nr 2/2007 z dnia roku 7 Porozumienie Nr 3/2007 z dnia roku 8 Porozumienie Nr 6/2007 z dnia roku 9 Porozumienie z dnia roku 10 Porozumienie z dnia roku 11 Porozumienie z dnia roku 12 Porozumienie z dnia roku 13 Porozumienie Nr 2/2008 z dnia roku 14 Porozumienie Nr 1/2007 z dnia roku 15 Porozumienie Nr 2/2006 z dnia roku 16 Porozumienie z dnia roku 17 Porozumienie z dnia roku Miasto Sosnowiec ,60 Miasto Koszalin ,00 Miasto Koszalin ,00 Miasto Poznań ,80 Miasto Poznań ,64 Powiat Poznański ,00 Powiat Mogileński ,80 Powiat Gryfiński ,60 Powiat Średzki ,24 Powiat Słupecki ,40 Powiat Słupecki ,60 Powiat Poznański ,50 Powiat Staszowski , ,78 Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2008r. na terenie innego powiatu na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie 1 Porozumienie Nr 2/04 z dnia roku 2 Porozumienie z dnia roku 3 Porozumienie z dnia roku 4 Porozumienie z dnia roku 5 Porozumienie z dnia roku Liczba Dzieci Roczny koszt zwrotu świadczeń zgodnie z decyzjami Powiat Wałbrzyski ,35 Miasto Poznań ,60 Powiat Gnieźnieński ,84 Powiat Słupecki ,90 Powiat Poznański ,80-10-

11 6 Porozumienie z dnia roku 7 Porozumienie z dnia roku 8 Porozumienie z dnia roku 9 Porozumienie z dnia roku 10 Porozumienie z dnia roku 11 Porozumienie z dnia roku Powiat Wolsztyński ,25 Powiat Wolsztyński ,00 Powiat Złotowski ,80 Powiat Złotowski ,80 Miasto Poznań ,80 Powiat Gnieźnieński , ,14 Dzieci przebywające w OWDiR i RDD w 2008r. na terenie powiatu na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie Liczba Dzieci Miesięczny kosztu utrzymania 1 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/2/2007 z dnia roku 2 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/3/2008 z dnia roku 3 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/2/2008 z dnia roku 4 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/4/2007 z dnia roku 5 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/1/2007 z dnia roku 6 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/3/2007 z dnia roku 7 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/4/2007 z dnia roku 8 Umowa nr 823/5/2004 Powiat nakielski ,92zł z dnia roku 9 Umowa nr 823/8/2004 Powiat nakielski ,92zł z dnia roku 10 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2006 z dnia roku Miasto Słupsk ,92zł - 11-

12 11 Porozumienie nr PCPR/PS/4/2005 z dnia roku 12 Porozumienie nr PCPR/PS/5/2006 z dnia roku 13 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2008 z dnia roku 14 Porozumienie nr PCPR/PS/5/2008 z dnia roku 15 Porozumienie nr PCPR/PS/1/2008 z dnia roku 16 Porozumienie nr PCPR/PS/7/2007 z dnia roku 17 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2007 z dnia roku 18 Porozumienie nr PCPR/PS/7/2008 z dnia roku Miasto Poznań ,92zł Miasto Poznań ,92zł Powiat poznański ,92zł Powiat gnieźnieński ,92zł Powiat słupecki ,65zł Powiat słupecki ,92zł Powiat słupecki ,92zł Powiat zgorzelecki ,06zł ,43 zł Dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. l p Porozumienie 1 Umowa z dnia roku Porozumienie nr 21/07 z dnia roku Porozumienie nr 22/07 z dnia roku Powiat z którym zawarto porozumienie Powiat szamotulski Liczba Dzieci Uwagi dot. Miesięcznego kosztu utrzymania 1 I-III 1.714,89zł V 2.254,81zł VI 1.984,85 Razem ,22zł Miasto Konin 1 I-III ,20 IV VIII IX - 400,00 Razem ,60 Miasto Konin 1 I-III ,20 IV VIII IX - 400,00 Razem ,60-12-

13 Porozumienie nr 13 z dnia roku Powiat słupecki ,24zł razem ,66zł 6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze: art. 19 pkt. 6. Opis realizacji: Osobie usamodzielnianej przysługują następujące formy pomocy. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje po ukończeniu nauki i może być przeznaczona na: - polepszenie warunków mieszkaniowych, - pokrycie wydatków związanych z nauką, - stworzenie warunków do działalności zarobkowej. Wysokość ww. pomocy uzależniona jest od liczby lat przebywania w rodzinie zastępczej lub placówce i kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.647,00 zł. Maksymalnie wychowankowie rodzin zastępczych spokrewnionych mogą otrzymać kwotę 4.941,00 zł, natomiast wychowankowie rodzin niespokrewnionych oraz wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych mogą otrzymać 6.588,00 zł. Pomoc ta nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku. Pomocy można odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sadu. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (494,10 zł miesięcznie) przysługuje wychowankom do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Pomoc ta nie przysługuje, jeżeli osoba przebywa w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku lub bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie naukę na tym samym poziomie kształcenia. Pomocy tej można odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sadu. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przysługuje wychowankom kontynuującym naukę zamieszkałym w mieszkaniach chronionych, bursach i wynajmującym mieszkania. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie przysługuje wychowankom rodzin i placówek, a może być przeznaczona na: a) materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, - 13-

14 b) niezbędny sprzęt domowy, pomoce naukowe, c) sprzęt rehabilitacyjny, d) sprzęt który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Wartość pomocy na zagospodarowanie przyznawana jest zgodnie z potrzebami wychowanka i nie może być wyższa niż zł. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymuje pomoc w wysokości zł. Wypłata świadczeń dla osób usamodzielnianych przedstawiała się następująco: W zakresie działalności związanej z opieką zastępczą, powiat zobowiązany był do przekazywania środków finansowych na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych z terenów innych powiatów, w których przebywają dzieci z Powiatu wrzesińskiego. ROK Liczba wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie kontynuowanie nauki w formie rzeczowej na zagospodarowanie w formie pieniężnej w uzyskiwaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek WARTOŚĆ POMOCY NA USAMODZIELNIENIE 2008R. WYCHOWANKOWIE Z RODZIN ZASTĘPCZYCH rodzaj pomocy liczba świadczeń liczba osób Kwota (zł) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,46 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 0 0 0,00 pomoc w uzyskaniu odpowiednich ,00 warunków mieszkaniowych pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 WARTOŚĆ POMOCY NA USAMODZIELNIENIE 2008R

15 WYCHOWANKOWIE Z PLACÓWEK rodzaj pomocy liczba świadczeń liczba osób Kwota (zł) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,85 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie ,50 pomoc w uzyskaniu odpowiednich ,00 warunków mieszkaniowych pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się: art. 19 pkt. 7. Opis realizacji: Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze otrzymali pomoc w formie pracy socjalnej. Byli informowani o możliwości ubiegania się o świadczenia z tytułu usamodzielnienia i skorzystania z porad specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. 8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem: art. 19 pkt. 8 Opis realizacji: W 2008 roku na terenie powiatu wrzesińskiego nie przebywały żadne osoby posiadające status uchodźcy i zwracające się o pomoc. 9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób: art. 19 pkt. 10 oraz art. 112 ust. 8 Opis realizacji: - 15-

16 Na terenie Powiatu funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mieści sie na ul. Szkolnej 25 we Wrześni. W 2008 roku DPS we Wrześni osiągnął wymagany przepisami prawa standard świadczonych usług. Decyzją z dnia 26 sierpnia 2008 roku Wojewoda Wielkopolski wydał powiatowi wrzesińskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 45. Wydano 27 decyzji w tym: - 10 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca, - 1 decyzja o umieszczeniu zmieniająca umieszczenie z pobytu na czas określony na pobyt na czas nieokreślony, - 1 decyzja wygaszająca decyzję kierującą, - 15 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. W Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w dniu 31 grudnia 2008 roku przebywało 42 mieszkańców z tego: - na starych zasadach 18 mieszkańców z powiatu poznańskiego grodzkiego 1 osoba; z powiatu poznańskiego ziemskiego 3 osoby; z powiatu gnieźnieńskiego 1 osoba; z powiatu wrzesińskiego 12 osób; z powiatu obornickiego 1 osoba, - na nowych zasadach 24 mieszkańców z powiatu poznańskiego grodzkiego 11 osób powiat poznański ziemski 2 osoby z powiatu mysłowickiego 1 osoba z powiatu wrzesińskiego 4 osoby z powiatu gnieźnieńskiego 5 osób z powiatu średzkiego - 1 osoba Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni w 2008 roku wynosił 2.380,49 zł

17 Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w 2008r. wykonane remonty : - wymiana instalacji elektrycznej w budynku DPS ,90 zł. - malowanie pomieszczeń ( pokoi mieszkalnych, świetlic, korytarzy ( koszt farby) 4 783,13 zł. - zamontowano uchwyty do umywalek w łazienkach 1 267, 28 zł. - uruchomiono bramę wjazdowa na pilota 3 218,36 zł. - wykonano projekty budowlane na wymianę dachu , 00 zł. modernizację pochylni i osuszanie budynku DPS RAZEM , 67 zł. Zakupiono I. Ze środków inwestycyjnych - samochód FORD TRANSIT zł. (65% środki PFRON zł.) (35% środki własne zł.) sonoter z głowicą (do rehabilitacji) , 70 zł. II. ze środków bieżących - łóżko rehabilitacyjne 19 szt zł. - rower treningowy zł. - telewizory plazmowe 2 szt zł. - radia i radiomagnetofony 18 szt zł. - komputer zł. - kanapy 10 szt zł. - stoliki 5 szt zł. RAZEM , 87 zł. Środki na zakup łóżek i wymianę instalacji pochodziły w części ze środków na dofinansowanie programów naprawczych zł. Środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w 2008 roku pochodziły z : - dotacji zł. - środków własnych Powiatu zł. - dochodów zł. Ogółem Odpłatność miesięczna mieszkańców wynosi: przyjętych do r średnio przyjętych po r od I VIII zł. 542,30 zł ,52 zł

18 od IX - XII liczba miejsc rzeczywistych wynosiła: 2.380,49 zł. I VIII 42 IX XII 45 Dom osiągnął standard i decyzją z dnia r Wojewody Wielkopolskiego otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Wykaz pokoi Pokoje 1 osobowe - 2 Pokoje 2 - osobowe - 6 Pokoje 3 osobowe - 9 Pokoje 4 osobowe -10 Kadra zatrudniona w domu Pomocy Społecznej: Opieka medyczna: etatów - pielęgniarki opiekunowie pokojowe specjalista pracy socjalnej, fizjoterapeuta, instruktor k-o 2,75 - terapeuta instruktor terapii zajęciowej pracownicy działalności admin pracownicy działalności gospodarczej w tym kierowca 1,5 - sekretarka - 1 staż - psycholog - 1 umowa zlecenia Opieka rehabilitacyjna Rodzaje zabiegów: magnetronic, diadynamic, jonoforeza, sollux, ultradźwięki, laser, galwanizacja, interferencja Kinezyterapia Oprócz zajęć typowo rehabilitacyjnych prowadzone są zajęcia sportowo rekreacyjne w ogrodzie, gdzie mieszkańcy maja do dyspozycji kręgielnie oraz inny sprzęt sportowy; organizowane są także mini spartakiady. Terapia zajęciowa i działalność kulturalno - oświatowa. Organizowanie imprez i uroczystości: - widowiska słowno muzyczne: - występy dzieci i młodzieży na cyklicznych imprezach kalendarzowych; Jasełka, Dzień Babci i Dziadka; Światowy Dzień Chorego; Walentynki; Dzień Matki ; Andrzejki - 18-

19 - Festyn Pożegnanie lata - Wyjazdy do opery - Wyjazdy na imprezy, uroczystości do zaprzyjaźnionych domów Codzienne zajęcia w terapii zajęciowej: - manualne dostosowane do stanu zdrowia typu i możliwości mieszkańca, - choreoterapia, - biblioterapia, - ergoterapia, - muzykoterapia, - arteterapia 11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: art. 19 pkt. 11 Opis realizacji: Powiat Wrzesiński w 2007r. nie prowadził mieszkań chronionych. 13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach: art. 19 pkt. 13 Opis realizacji: Realizacja zadania polegała na informowaniu mieszkańców oraz organizacji pozarządowych o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez: - udział w sesjach Rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dot. pomocy społecznej. - na bieżąco udzielanie informacji oraz porad mieszkańcom, - zamieszczanie w gazetach lokalnych oraz na stronie nternetowej informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach z zakresu działalności PCPR oraz o wszelkich nowych zadaniach, formach wsparcia i pomocy oferowanych naszym klientom przez powiat. 14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu: art. 19 pkt. 14 Opis realizacji: Pracownicy PCPR w 2008r. wzieli udział w 33 w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych - 19-

20 15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu: art. 19 pkt. 15 Opis realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły i na bieżąco chociaż w skromnym zakresie. Udzielanie porad dotyczących zagadnień metodycznych kierownikom i pracownikom socjalnym, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej trwa nieprzerwanie. Ilość porad w trudnych sprawach dot. pracy socjalnej oceniana jest na kilka miesięcznie i obejmuje takie zagadnienia jak: - udzielanie instruktażu o charakterze formalno prawnym w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych, - organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami celem wymiany doświadczeń w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom w kryzysie, - udzielanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej i pracownikom socjalnym o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, - przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla rożnych kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy społecznej. 16. Prowadzenie sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego: art. 19 pkt. 17 Opis realizacji: Już w roku 2005 PCPR rozpoczęło intensywne wdrażanie wieloelementowego Systemu Informatycznego POMOST, który obecnie funkcjonuje z powodzeniem w roku Jest to system sprawozdawczo analityczno statystyczny, który służy bezpośredniemu i szybkiemu przekazywaniu danych do Wojewody i Ministerstwa Polityki Społecznej. Z uwagi na wysoką zgodność przekazywanych danych i sprawozdań PCPR otrzymuje przewidziane przez Ministerstwo Polityki Społecznej mikrodotacje na dalszą obsługę systemu. 17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: art. 20 pkt. 1 oraz art. 112 ust. 8 (zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat). Opis realizacji: - 20-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPIS TERŚCI: 1. WSTĘP str. 2 2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 3 3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 9 4. INTERWENCJA

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/44/29 z dnia 29 kwietnia 29 roku INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 28 KWIECIEŃ 29 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo