Tel./fax (061) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) , SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE we WRZEŚNI w 2008r. Września, czerwiec 2009r.

2 I. Wprowadzenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrześni rozpoczęło swoją działalność na mocy uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 1999r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy dziesiątego roku działalności tej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej powiatu wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie. Dotyczy to również zadań powiatu z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiatowe centra realizują także zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także zadania wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Według takiej klasyfikacji przygotowano sprawozdanie za rok 2008, które niniejszym przedkładam Radzie Powiatu. Wojciech Mól Dyrektor PCPR - 2-

3 II. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W PCPR we Wrześni na dzień 31 grudnia 2008r. zatrudnionych było 36 osób na 32,5 etatu Struktura zatrudnienia w PCPR w podziale na stanowiska i wykształcenie sekcje stanowisko liczba osób zatrudnionych na danym stanowisku wymiar etatu zasadni -cze wykształcenie wyższe średnie policealne licencjackie magisterskie dyrektor X PCPR starszy specjalista starszy specjalista pracy socjalnej pracownik socjalny starszy inspektor X X 2 1,5 - - X - X X podinspektor X - X X referent X X - - sprzątaczka kierownik X Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie pracownik socjalny 1 0, X terapeuta X instruktor terapii zajęciowej 2 1, technik fizjoterapii pracownik 1 0, X

4 gospodarczy kierownik 1 0, X Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie technik fizjoterapii pracownik socjalny instruktor terapii zajęciowej 2 1, sprzątaczka 1 0, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności główny specjalista Starszy inspektor X X Inspektor X lekarz X psycholog 3 Umowa zlecenia X Poradnictwo rodzinne prawnik 3 Umowa zlecenia X terapeuta systemowy 1 Umowa zlecenia X psycholog 1 Umowa zlecenia X Interwencja kryzysowa/ kurator Umowa zlecenia X przemoc w rodzinie funkcjonariusz policji 1 Umowa zlecenia X pracownik OPS 1 Umowa zlecenia X - 4-

5 III. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej. 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi gminami, oraz koordynacja realizacji w/w strategii: art. 19 pkt. 1 oraz art. 112 ust. 9 Opis realizacji: Uchwałą Nr 157/XXV/2004 z dnia r. Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwaliła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Wdrażanie realizacji strategii odbywa się przede wszystkim w drodze realizacji projektów. Monitorowanie wdrażania strategii dokonywane jest w ramach spotkań stałego zespołu koordynująco - monitorującego, wyodrębnionego spośród członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji działających w sferze pomocy społecznej. Szczególnie istotnym czynnikiem w 2008 była: - realizacja programu pn. Bądźmy aktywni dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach systemowych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. - zamknięcie programu pn. Spółdzielnia socjalna UL realizowanego w ramach programu IW EQUAL. Wśród istotnych i realizowanych elementów w/w Strategii w 2008r. należy wymienić: - zamknięcie " Programu Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata zamknięcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata uzyskanie standardu przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. - realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami program PFRON. - doprowadzenie do utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. - wykonanie remontu Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie. 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: art. 19 pkt. 2 oraz art. 46. Opis realizacji: - 5-

6 Poradnictwo Rodzinne zaczęło działać od m-ca października 2004r. Prowadzone było na terenie 4 gmin: Września, Nekla, Pyzdry, Miłosław, głównie w siedzibach Ośrodków Pomocy Społecznej. Na terenie gminy Kołaczkowo poradnictwo dla społeczności lokalnej udzielane było przez specjalistów Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W ramach Poradnictwa Rodzinnego na umowę zlecenie w roku 2008 zatrudnionych było 3 psychologów, 3 prawników i jeden terapeuta systemowy wspomagający rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Dyżury pełnione były w 4 gminach powiatu wrzesińskiego z wyjątkiem gminy Kołaczkowo. Tę gminę do końca 2008r. obsługiwał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Z porad psychologa skorzystało : Września Pyzdry Miłosław Nekla 45 osób 59 osób 290 osób 34 osoby Razem 428 osób Z porad prawnika skorzystało : Września 152 osoby Miłosław Nekla Pyzdry 668 osób 298 osób 65 osób Razem osoby Z terapii wspomagającej rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi skorzystało 26 osób W ramach Interdyscyplinarnego zespołu ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa: psycholog, kurator sądowy, funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji we Wrześni i pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. W ramach cotygodniowych dyżurów z porad specjalistów skorzystało 46 osób. 3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczenia opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: art. 19 pkt. 3 oraz art. 112 ust. 8. Opis realizacji: W 2008 roku powstało 10 nowych rodzin zastępczych. Opiekę znalazło w nich 12 dzieci. Wszystkie rodziny powstały na podstawie Postanowienia Sądu. W 2008 roku funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których przebywało 98 dzieci. W tym 52 rodziny spokrewnione 67 dzieci, 20 rodzin niespokrewnionych 31 dzieci. W poszczególnych gminach zamieszkiwało: w gminie Września w 51 rodzinach przebywa 68 dzieci, - 6-

7 w gminie Nekla w 2 rodzinach przebywało 2 dzieci, w gminie Miłosław w 7 rodzinach przebywało 8 dzieci, w gminie Pyzdry w 10 rodzinach przebywało18 dzieci, w gminie Kołaczkowo w 2 rodzinach przebywało 2 dzieci. W okresie sprawozdawczym odwiedzono w miejscu zamieszkania wszystkie rodziny. Te działania miały na celu sprawdzenie rzeczywistej sytuacji rodziny, kontaktów rodziców zastępczych z powierzonymi im dziećmi, stwierdzenie zasadności pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz ustalenie nowej wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych. W celu prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych nadal podtrzymywana jest współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi. Do końca grudnia 2008 roku łącznie wypłacono 652 świadczenia, wydano 79 decyzji z tego: - 67 decyzji ustalających wysokość pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej na dziecko decyzji przyznających jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. W 2008 roku wydano 70 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało festyn integracyjny dla rodzin zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Festyn odbył się 13 września 2008 roku we Dworze w Podstolicach. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób. Wśród atrakcji min były pokazy walk wojów średniowiecznych w wykonaniu drużyny działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Grodu w Grzybowie, tresura psa policyjnego, przejażdżka na motocyklach w towarzystwie członków klubu Master of the Roads z Kołaczkowa oraz dmuchany zamek. Dzięki takim festynom rodziny mają okazję wymienić doświadczenia w wychowywaniu i opiece nad powierzonymi im dziećmi, posłuchać rad, pochwalić się swoimi sukcesami. 4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie: art. 19 pkt. 4. Opis realizacji: 1) Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2008 roku funkcjonowały następujące placówki opiekunczowychowawcze: - Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy MGOK w Pyzdrach - 7-

8 - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy GOK w Kołaczkowie - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Gimnazjum J. Słowackiego w Miłosławiu - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy ZSS we Wrześni - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Uczniowskim Klubie Sportowym DIABLY w Gorzycach Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - W okresie sprawozdawczym do OWDiR skierowano; 13 dzieci Stan na dzień r. 30 wychowanków grupa interwencyjna 8 dzieci grupy socjalizacyjne 22 dzieci Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny jest placówką wielofunkcyjną, łączącą funkcje placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej oraz inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przeznaczona dla 30 wychowanków (grupa interwencyjna dla 8 wychowanków, 2 grupy socjalizacyjne dla 22 wychowanków). Ośrodek zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Ośrodek zapewnia przebywającym w nim dzieciom: - całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, - prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, - kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, - podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Dzieci do Ośrodka kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki. Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie w 2008r. wynosił 2.508,92 zł. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej placówki reguluje ustawa o finansach publicznych. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - 8-

9 Rodzinne Domy Dziecka są to placówki opiekuńczo - wychowawcze (zwane także placówkami rodzinnymi) zaliczane do tzw. rodzinnych form opieki nad dzieckiem. Można zatem, powiedzieć, ze RDD podobnie jak rodziny adopcyjne czy rodziny zastępcze są jedną z form powołaną w miejsce rodziny naturalnej - tej, która na skutek różnych przyczyn nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków dla rozwoju dziecka. Liczba dzieci umieszczonych w RDD wynosi przeciętnie od 4 do 8. Domem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu jako organ prowadzący. Zapewnia on (często wraz ze swoim małżonkiem) całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom znajdującym sie pod ich opieką. Dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka przebywają do czasu: 1. Powrotu do rodziny naturalnej, 2. Umieszczenia w rodzinie adopcyjnej 3. Lub usamodzielnienia. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach W RDD przebywa obecnie 8 dzieci. W 2008 roku do placówki skierowano 1 dziecko z terenu powiatu zgorzeleckiego. Placówkę opuściła 1 usamodzielniana wychowanka. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2008 roku wynosił 1.300,06 zł. 5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu: art. 19 pkt. 5. Opis realizacji: Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2008r. na terenie powiatu wrzesińskiego na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie 1 Porozumienie Nr 1/2008 z dnia roku 2 Porozumienie Nr 4/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku 3 Porozumienie Nr 3/2008 z dnia roku 4 Porozumienie Nr 5/2007 z dnia roku Liczba Dzieci Roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /wysokość wypłaconych świadczeń przez PCPR/ Powiat Nakielski ,70 Miasto Poznań ,60 Miasto Poznań ,70 Powiat nakielski ,00-9-

10 5 Porozumienie Nr 4/2007 z dnia roku 6 Porozumienie Nr 2/2007 z dnia roku 7 Porozumienie Nr 3/2007 z dnia roku 8 Porozumienie Nr 6/2007 z dnia roku 9 Porozumienie z dnia roku 10 Porozumienie z dnia roku 11 Porozumienie z dnia roku 12 Porozumienie z dnia roku 13 Porozumienie Nr 2/2008 z dnia roku 14 Porozumienie Nr 1/2007 z dnia roku 15 Porozumienie Nr 2/2006 z dnia roku 16 Porozumienie z dnia roku 17 Porozumienie z dnia roku Miasto Sosnowiec ,60 Miasto Koszalin ,00 Miasto Koszalin ,00 Miasto Poznań ,80 Miasto Poznań ,64 Powiat Poznański ,00 Powiat Mogileński ,80 Powiat Gryfiński ,60 Powiat Średzki ,24 Powiat Słupecki ,40 Powiat Słupecki ,60 Powiat Poznański ,50 Powiat Staszowski , ,78 Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w 2008r. na terenie innego powiatu na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie 1 Porozumienie Nr 2/04 z dnia roku 2 Porozumienie z dnia roku 3 Porozumienie z dnia roku 4 Porozumienie z dnia roku 5 Porozumienie z dnia roku Liczba Dzieci Roczny koszt zwrotu świadczeń zgodnie z decyzjami Powiat Wałbrzyski ,35 Miasto Poznań ,60 Powiat Gnieźnieński ,84 Powiat Słupecki ,90 Powiat Poznański ,80-10-

11 6 Porozumienie z dnia roku 7 Porozumienie z dnia roku 8 Porozumienie z dnia roku 9 Porozumienie z dnia roku 10 Porozumienie z dnia roku 11 Porozumienie z dnia roku Powiat Wolsztyński ,25 Powiat Wolsztyński ,00 Powiat Złotowski ,80 Powiat Złotowski ,80 Miasto Poznań ,80 Powiat Gnieźnieński , ,14 Dzieci przebywające w OWDiR i RDD w 2008r. na terenie powiatu na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. lp Porozumienie Powiat z którym zawarto porozumienie Liczba Dzieci Miesięczny kosztu utrzymania 1 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/2/2007 z dnia roku 2 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/3/2008 z dnia roku 3 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/2/2008 z dnia roku 4 Porozumienie nr Powiat zgorzelecki ,92zł PCPR/PS/4/2007 z dnia roku 5 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/1/2007 z dnia roku 6 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/3/2007 z dnia roku 7 Porozumienie nr Powiat nakielski ,92zł PCPR/PS/4/2007 z dnia roku 8 Umowa nr 823/5/2004 Powiat nakielski ,92zł z dnia roku 9 Umowa nr 823/8/2004 Powiat nakielski ,92zł z dnia roku 10 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2006 z dnia roku Miasto Słupsk ,92zł - 11-

12 11 Porozumienie nr PCPR/PS/4/2005 z dnia roku 12 Porozumienie nr PCPR/PS/5/2006 z dnia roku 13 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2008 z dnia roku 14 Porozumienie nr PCPR/PS/5/2008 z dnia roku 15 Porozumienie nr PCPR/PS/1/2008 z dnia roku 16 Porozumienie nr PCPR/PS/7/2007 z dnia roku 17 Porozumienie nr PCPR/PS/6/2007 z dnia roku 18 Porozumienie nr PCPR/PS/7/2008 z dnia roku Miasto Poznań ,92zł Miasto Poznań ,92zł Powiat poznański ,92zł Powiat gnieźnieński ,92zł Powiat słupecki ,65zł Powiat słupecki ,92zł Powiat słupecki ,92zł Powiat zgorzelecki ,06zł ,43 zł Dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień z właściwymi powiatami. l p Porozumienie 1 Umowa z dnia roku Porozumienie nr 21/07 z dnia roku Porozumienie nr 22/07 z dnia roku Powiat z którym zawarto porozumienie Powiat szamotulski Liczba Dzieci Uwagi dot. Miesięcznego kosztu utrzymania 1 I-III 1.714,89zł V 2.254,81zł VI 1.984,85 Razem ,22zł Miasto Konin 1 I-III ,20 IV VIII IX - 400,00 Razem ,60 Miasto Konin 1 I-III ,20 IV VIII IX - 400,00 Razem ,60-12-

13 Porozumienie nr 13 z dnia roku Powiat słupecki ,24zł razem ,66zł 6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze: art. 19 pkt. 6. Opis realizacji: Osobie usamodzielnianej przysługują następujące formy pomocy. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje po ukończeniu nauki i może być przeznaczona na: - polepszenie warunków mieszkaniowych, - pokrycie wydatków związanych z nauką, - stworzenie warunków do działalności zarobkowej. Wysokość ww. pomocy uzależniona jest od liczby lat przebywania w rodzinie zastępczej lub placówce i kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.647,00 zł. Maksymalnie wychowankowie rodzin zastępczych spokrewnionych mogą otrzymać kwotę 4.941,00 zł, natomiast wychowankowie rodzin niespokrewnionych oraz wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych mogą otrzymać 6.588,00 zł. Pomoc ta nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku. Pomocy można odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sadu. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (494,10 zł miesięcznie) przysługuje wychowankom do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Pomoc ta nie przysługuje, jeżeli osoba przebywa w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku lub bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie naukę na tym samym poziomie kształcenia. Pomocy tej można odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sadu. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przysługuje wychowankom kontynuującym naukę zamieszkałym w mieszkaniach chronionych, bursach i wynajmującym mieszkania. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie przysługuje wychowankom rodzin i placówek, a może być przeznaczona na: a) materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, - 13-

14 b) niezbędny sprzęt domowy, pomoce naukowe, c) sprzęt rehabilitacyjny, d) sprzęt który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Wartość pomocy na zagospodarowanie przyznawana jest zgodnie z potrzebami wychowanka i nie może być wyższa niż zł. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymuje pomoc w wysokości zł. Wypłata świadczeń dla osób usamodzielnianych przedstawiała się następująco: W zakresie działalności związanej z opieką zastępczą, powiat zobowiązany był do przekazywania środków finansowych na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych z terenów innych powiatów, w których przebywają dzieci z Powiatu wrzesińskiego. ROK Liczba wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie kontynuowanie nauki w formie rzeczowej na zagospodarowanie w formie pieniężnej w uzyskiwaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek z rodzin zastępczych z placówek WARTOŚĆ POMOCY NA USAMODZIELNIENIE 2008R. WYCHOWANKOWIE Z RODZIN ZASTĘPCZYCH rodzaj pomocy liczba świadczeń liczba osób Kwota (zł) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,46 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 0 0 0,00 pomoc w uzyskaniu odpowiednich ,00 warunków mieszkaniowych pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 WARTOŚĆ POMOCY NA USAMODZIELNIENIE 2008R

15 WYCHOWANKOWIE Z PLACÓWEK rodzaj pomocy liczba świadczeń liczba osób Kwota (zł) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,85 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie ,50 pomoc w uzyskaniu odpowiednich ,00 warunków mieszkaniowych pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się: art. 19 pkt. 7. Opis realizacji: Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze otrzymali pomoc w formie pracy socjalnej. Byli informowani o możliwości ubiegania się o świadczenia z tytułu usamodzielnienia i skorzystania z porad specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. 8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem: art. 19 pkt. 8 Opis realizacji: W 2008 roku na terenie powiatu wrzesińskiego nie przebywały żadne osoby posiadające status uchodźcy i zwracające się o pomoc. 9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób: art. 19 pkt. 10 oraz art. 112 ust. 8 Opis realizacji: - 15-

16 Na terenie Powiatu funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mieści sie na ul. Szkolnej 25 we Wrześni. W 2008 roku DPS we Wrześni osiągnął wymagany przepisami prawa standard świadczonych usług. Decyzją z dnia 26 sierpnia 2008 roku Wojewoda Wielkopolski wydał powiatowi wrzesińskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 45. Wydano 27 decyzji w tym: - 10 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca, - 1 decyzja o umieszczeniu zmieniająca umieszczenie z pobytu na czas określony na pobyt na czas nieokreślony, - 1 decyzja wygaszająca decyzję kierującą, - 15 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. W Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w dniu 31 grudnia 2008 roku przebywało 42 mieszkańców z tego: - na starych zasadach 18 mieszkańców z powiatu poznańskiego grodzkiego 1 osoba; z powiatu poznańskiego ziemskiego 3 osoby; z powiatu gnieźnieńskiego 1 osoba; z powiatu wrzesińskiego 12 osób; z powiatu obornickiego 1 osoba, - na nowych zasadach 24 mieszkańców z powiatu poznańskiego grodzkiego 11 osób powiat poznański ziemski 2 osoby z powiatu mysłowickiego 1 osoba z powiatu wrzesińskiego 4 osoby z powiatu gnieźnieńskiego 5 osób z powiatu średzkiego - 1 osoba Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni w 2008 roku wynosił 2.380,49 zł

17 Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w 2008r. wykonane remonty : - wymiana instalacji elektrycznej w budynku DPS ,90 zł. - malowanie pomieszczeń ( pokoi mieszkalnych, świetlic, korytarzy ( koszt farby) 4 783,13 zł. - zamontowano uchwyty do umywalek w łazienkach 1 267, 28 zł. - uruchomiono bramę wjazdowa na pilota 3 218,36 zł. - wykonano projekty budowlane na wymianę dachu , 00 zł. modernizację pochylni i osuszanie budynku DPS RAZEM , 67 zł. Zakupiono I. Ze środków inwestycyjnych - samochód FORD TRANSIT zł. (65% środki PFRON zł.) (35% środki własne zł.) sonoter z głowicą (do rehabilitacji) , 70 zł. II. ze środków bieżących - łóżko rehabilitacyjne 19 szt zł. - rower treningowy zł. - telewizory plazmowe 2 szt zł. - radia i radiomagnetofony 18 szt zł. - komputer zł. - kanapy 10 szt zł. - stoliki 5 szt zł. RAZEM , 87 zł. Środki na zakup łóżek i wymianę instalacji pochodziły w części ze środków na dofinansowanie programów naprawczych zł. Środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w 2008 roku pochodziły z : - dotacji zł. - środków własnych Powiatu zł. - dochodów zł. Ogółem Odpłatność miesięczna mieszkańców wynosi: przyjętych do r średnio przyjętych po r od I VIII zł. 542,30 zł ,52 zł

18 od IX - XII liczba miejsc rzeczywistych wynosiła: 2.380,49 zł. I VIII 42 IX XII 45 Dom osiągnął standard i decyzją z dnia r Wojewody Wielkopolskiego otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Wykaz pokoi Pokoje 1 osobowe - 2 Pokoje 2 - osobowe - 6 Pokoje 3 osobowe - 9 Pokoje 4 osobowe -10 Kadra zatrudniona w domu Pomocy Społecznej: Opieka medyczna: etatów - pielęgniarki opiekunowie pokojowe specjalista pracy socjalnej, fizjoterapeuta, instruktor k-o 2,75 - terapeuta instruktor terapii zajęciowej pracownicy działalności admin pracownicy działalności gospodarczej w tym kierowca 1,5 - sekretarka - 1 staż - psycholog - 1 umowa zlecenia Opieka rehabilitacyjna Rodzaje zabiegów: magnetronic, diadynamic, jonoforeza, sollux, ultradźwięki, laser, galwanizacja, interferencja Kinezyterapia Oprócz zajęć typowo rehabilitacyjnych prowadzone są zajęcia sportowo rekreacyjne w ogrodzie, gdzie mieszkańcy maja do dyspozycji kręgielnie oraz inny sprzęt sportowy; organizowane są także mini spartakiady. Terapia zajęciowa i działalność kulturalno - oświatowa. Organizowanie imprez i uroczystości: - widowiska słowno muzyczne: - występy dzieci i młodzieży na cyklicznych imprezach kalendarzowych; Jasełka, Dzień Babci i Dziadka; Światowy Dzień Chorego; Walentynki; Dzień Matki ; Andrzejki - 18-

19 - Festyn Pożegnanie lata - Wyjazdy do opery - Wyjazdy na imprezy, uroczystości do zaprzyjaźnionych domów Codzienne zajęcia w terapii zajęciowej: - manualne dostosowane do stanu zdrowia typu i możliwości mieszkańca, - choreoterapia, - biblioterapia, - ergoterapia, - muzykoterapia, - arteterapia 11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: art. 19 pkt. 11 Opis realizacji: Powiat Wrzesiński w 2007r. nie prowadził mieszkań chronionych. 13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach: art. 19 pkt. 13 Opis realizacji: Realizacja zadania polegała na informowaniu mieszkańców oraz organizacji pozarządowych o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez: - udział w sesjach Rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dot. pomocy społecznej. - na bieżąco udzielanie informacji oraz porad mieszkańcom, - zamieszczanie w gazetach lokalnych oraz na stronie nternetowej informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach z zakresu działalności PCPR oraz o wszelkich nowych zadaniach, formach wsparcia i pomocy oferowanych naszym klientom przez powiat. 14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu: art. 19 pkt. 14 Opis realizacji: Pracownicy PCPR w 2008r. wzieli udział w 33 w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych - 19-

20 15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu: art. 19 pkt. 15 Opis realizacji: Zadanie jest realizowane w sposób ciągły i na bieżąco chociaż w skromnym zakresie. Udzielanie porad dotyczących zagadnień metodycznych kierownikom i pracownikom socjalnym, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej trwa nieprzerwanie. Ilość porad w trudnych sprawach dot. pracy socjalnej oceniana jest na kilka miesięcznie i obejmuje takie zagadnienia jak: - udzielanie instruktażu o charakterze formalno prawnym w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych, - organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami celem wymiany doświadczeń w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom w kryzysie, - udzielanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej i pracownikom socjalnym o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, - przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla rożnych kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy społecznej. 16. Prowadzenie sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego: art. 19 pkt. 17 Opis realizacji: Już w roku 2005 PCPR rozpoczęło intensywne wdrażanie wieloelementowego Systemu Informatycznego POMOST, który obecnie funkcjonuje z powodzeniem w roku Jest to system sprawozdawczo analityczno statystyczny, który służy bezpośredniemu i szybkiemu przekazywaniu danych do Wojewody i Ministerstwa Polityki Społecznej. Z uwagi na wysoką zgodność przekazywanych danych i sprawozdań PCPR otrzymuje przewidziane przez Ministerstwo Polityki Społecznej mikrodotacje na dalszą obsługę systemu. 17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: art. 20 pkt. 1 oraz art. 112 ust. 8 (zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat). Opis realizacji: - 20-

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo