Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory pokojowe LG 2008"

Transkrypt

1 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG

2 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG.

3 wst p Klimatyztory LG Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy pow ok ozonowà, klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410A i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma, który zaspokaja potrzeby zdrowotne najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów ARTCOOL, odznaczajàca si wyszukanà stylistykà, zosta a wyró niona presti owymi nagrodami takimi jak: International Forum Design Award, Reddot Design oraz G Mark. Dzi ki udoskonalonej technologii przep ywu powietrza, urzàdzenia te odznaczajà trosce o Êrodowisko 2008 Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania klasy energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna obrazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej 7 kolorami. si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniu. Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Bardziej wydajny Mniej wydajny Roczne zużycie energii, kh w trybie chłodzenia (Aktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu.) ydajność chłodnicza Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie k Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji grzania: chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą ydajność grzewcza praca grzewcza A: wyższa G: niższa k Hałas (db[a] re 1 p) Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC

4 04

5 Spis treêci 05 Unikalne funkcje_6 Technologia inwerterowa zapewnia oszcz dnoêç energii, du e mo liwoêci pracy urzàdzenia oraz komfort u ytkowania. System oczyszczania powietrza NEO-Plasma dostarcza przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. 6 Unikalne funkcje Nagrody International Forum Design ARTCOOL Inverter_10 ARTCOOL sprawi, e Twoje mieszkanie b dzie pi kniejsze. Zafascynujà Ci jego du e mo liwoêci ch odzenia, a rozpoznawany na Êwiecie design przykuje Twojà uwag. 10 ARTCOOL Inverter ARTCOOL_14 JeÊli szukasz odmiany, wybierz klimatyzator ARTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Seria ARTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak system oczyszczania powietrza NEO-Plasma, z ote lamele i automatyczne oczyszczanie. Stylistyka klimatyzatora ARTCOOL Mirror znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. 14 ARTCOOL Typ Êcienny_18 Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz, teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. 18 Typ Êcienny Typ okienny_28 Klimatyzatory okienne odznaczajà si nie tylko ciekawà stylistykà ale równie posiadajà nowoczesne rozwiàzania jak m.in. specjalnà ochronnà z otà pow ok na wymienniku zewn trznym. szystkie modele instaluje si w sposób prosty, wi kszoêç z nich wyposa ona jest w atwo wysuwanà obudow, dzi ki czemu strumieƒ powietrza mo e byç rozprowadzany w czterech kierunkach. 28 Typ okienny

6 unikalne funkcje Klimatyzatory LG 06 Technologia inwerterowa DC Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika ch odniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego sch odzenia lub ogrzania. Powoduje to, e klimatyzatory z inwerterem sà bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy ni tradycyjne, pracujà znacznie ciszej i posiadajà najbardziej zaawansowane funkcje. szystkie jednostki inwerterowe LG majà 6 g ównych zalet w àczajàc funkcje takie jak: i ksza oszcz dnoêç Klimatyzatory LG ze spr arkà inwerterowà zapewniajà 44% oszcz dnoêç energii oraz wysokà wydajnoêç energetycznà w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami wyposa onymi w spr ark o sta ej pr dkoêci. Oszcz dnoêç energii Klimatyzatory inwerterowe utrzymujà zadanà temperatur wewnàtrz pomieszczenia poprzez mo liwoêç zaprogramowania pracy spr arek inwerterowych na niskich obrotach, powodujàc oszcz dnoêç energii o oko o 44% w porównaniu z pracà spr arek tradycyjnych. % Oszczędność 44% Model tradycyjny MODEL INERTEROY Spr arka inwerterowa DC Klimatyzatory inwerterowe LG sà wyposa one w spr arki inwerterowe DC, które charakteryzujà si ma ym zu yciem czynnika ch odniczego, niskim poziomem ha asu oraz wysokà wydajnoêcià. Spr arki DC w porównaniu z konwencjonalnymi o sta ej pr dkoêci sà bardziej wydajne w szczególnoêci przy ma ym obcià eniu. ydajność (%) Silnik BLDC 10% wzrost 5% wzrost Silnik zasilany prądem zmiennym Obroty (min) Spr arka inwerterowa zasilana pràdem sta ym

7 07 i ksze mo liwoêci Technologia inwerterowa LG zapewnia szybszà i bardziej wydajnà prac w trybie grzania. Teraz nie ma znaczenia jak zimna jest zima, z klimatyzatorami LG jest zawsze ciep o i przytulnie. Du e mo liwoêci grzania Dzi ki szerokiemu zakresowi pracy w trybie grzania i ch odzenia, klimatyzatory inwerterowe b dà ch odziç lub ogrzewaç pomieszczenie nawet przy ekstremalnych temperaturach zewn trznych. Technologia inwerterowa umo liwia prac w trybie grzania przy temperaturze zewn trznej do -10 C. Unikalne funkcje Temp. wewn. ( C) Chłodzenie ARTCOOL Inverter Temp. zewn. ( C) Szybkie ch odzenie i grzanie Klimatyzatory inwerterowe mogà przyspieszaç prac spr arek w celu bardziej efektywnego dzia ania. ynikiem tego jest mo liwoêç osiàgania po àdanej temperatury o wiele szybciej w trybie grzania i ch odzenia od klimatyzatorów konwencjonalnych. Temp. 50% szybciej od modelu tradycyjnego Model tradycyjny MODEL INERTEROY Zadana temp. ARTCOOL Czas i cej komfortu Klimatyzatory LG ze spr arkà inwerterowà szybko osiàgajà i utrzymujà àdanà temperatur w pomieszczeniu zapewniajàc tym samym wi cej komfortu ni tradycyjne klimatyzatory. Przyjemne odczucie Podczas gdy klimatyzator jest w àczony w trybie ch odzenia lub grzania, spr arka b dzie pracowaç na maksymalnych obrotach aby w krótkim czasie osiàgnàç zadanà temperatur. Po osiàgni ciu àdanej temperatury, w przeciwieƒstwie do klimatyzatorów konwencjonalnych, które tylko w àczajà i wy àczajà spr ark, klimatyzatory inwerterowe LG dostosowujà si i zmieniajà pr dkoêç pracy spr arki w celu utrzymania zadanej temperatury przy minimalnej p ynnoêci zapewniajàc przy tym jak najwy szy komfort przebywania w pomieszczeniu. Cicha praca Klimatyzatory inwerterowe sà tak zaprojektowane, aby spr arka inwerterowa DC pracowa a przy minimalnym poziomie ha asu. Temp. (db) INERTER Pobór mocy Zadana temp. Czas Typ Êcienny Typ okienny 20 0 Puste Studio *Jedn. wewn. LG Pusta sala koncertowa Cicha biblioteka Hotelowe Lobby

8 unikalne funkcje Klimatyzatory LG 08 System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Unikalny system oczyszczania powietrza NEO-Plasma jest wyposa ony w 7 filtrów, gdzie powietrze przechodzi 5-etapowy proces oczyszczania. trakcie tego procesu usuwany jest kurz, pleêƒ, niemi e zapachy i dym papierosowy Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze 1. Filtr wst pny Antybaktryjny filtr wst pny usuwa du y kurz, pleêƒ i kurz z poêcieli. 2. Filtr w glowy Nano Filtr w glowy o rozmiarze nano wy apuje czàsteczki zapachowe i ca kowicie usuwa nieprzyjemne zapachy z pomieszczenia stwarzajàc przyjemne Êrodowisko. Co to jest czàsteczka w glowa typu Nano? Mikroskopijnej wielkoêci (1/ ) filtr zapewniajàcy optymalne oczyszczanie przykrych zapachów. 200~500nm 3. Potrójny filtr Potrójny filtr sk ada si trzech filtrów, które redukujà symptomy obecnoêci licznych zwiàzków organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane sà tu nieprzyjemne zapachy, dzi ki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu stajà si komfortowe. 4.Filtr Nano Bio Fusion Filtr Nano Bio Fusion umo liwia bioenzymom o rozmiarze czàsteczki nano bezpoêrednià penetracj Êcianek komórki bakterii i alergenu powodujàc ich rozk ad i obumarcie. Bioaktywne miejsce Czàsteczka Nano Stan aktywny Czàsteczka Nano Analiza bakterii Bakteria, irus Czàsteczka Nano Selektywne wychwytywanie bakterii Czàsteczka Nano Regeneracja 5. Filtr plazmowy Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz, ale równie domowe roztocza, py ki i sierêç zwierzàt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma. Certyfikaty przeprowadzonych testów unikalne funkcje

9 09 Ergonomiczny pilot bezprzewodowy NowoÊç Nowoczesny i ergonomiczy design oraz atwy w eksploatacji! Unikalne funkcje Ergonomiczny pilot - wygodny w u yciu - z wysuwanà klapkà Du y wyêwietlacz LCD Neo-Plasma ARTCOOL Inverter Ustawianie temperatury Funkcjonalny - wi ksze przyciski - wybrane przyciski z dodatkowym podêwietleniem w ró nych kolorach - funkcje zobrazowane atwymi do rozpoznania grafikami àczanie/wy àczanie Funkcje wyêwietlacza Funkcja Jet Cool Ustawianie kierunku nawiewu powietrza Programowanie czasowe Temperatura w pomieszczeniu ARTCOOL Typ Êcienny Energooszcz dny tryb ch odzenia Poziom jasnoêci wyêwietlacza Automatyczne oczyszczanie Typ okienny

10 10 LG z dumà przedstawia seri ARTCOOL Galeria. Przedni panel klimatyzatora pe ni równie funkcj ramy na zdj cie. po àczeniu z prostym, lecz swym smuk ym wyglàdem, ARTCOOL àczy sztuk z technologià. Inverter yrafinowane wzornictwo artcool inverter

11 11 Mo liwoêç wymiany zdj cia Nikt Ci ju nie musi mówiç, jak ma wyglàdaç Twój klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL z mo liwoêcià wymiany zdj cia umo liwia atwà zmian wyglàdu klimatyzatora w ka dej chwili, kiedy tylko zechcesz. Unikalne funkcje ka dej chwili mo esz atwo zmieniç wyglàd klimatyzatora wstawiàc w asne zdj cie. ARTCOOL Inverter Oszcz dnoêç energii 3-stronny wyp yw powietrza ARTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. Cyfrowa kontrola strumienia powietrza yp yw powietrza mo e byç kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Mo liwa jest nawet opcja wy àczenia dolnego nawiewu. ARTCOOL Typ Êcienny Tryb Jet Cool Silny nawiew Tryb snu Delikatny nawiew Typ okienny

12 ARTCOOL Inverter_Galeria 12 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A09A1 Gustav Klimt ( ) Poca unek (Der Kuss) Przyk ady NowoÊç JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/ Hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg A09A1 A09AU / / / / / / / / ,8 4,4 3,25 11,10 3,65 A/A 35/29/25/ , ,52(3/8) 600x600x x545x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.6~3.5k

13 ARTCOOL Inverter_Galeria 13 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A12A1 Gustav Klimt ( ) Poca unek (Der Kuss) *Silver ARTCOOL Inverter Przyk ady NowoÊç JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg A12A1 A12AU / / / / / / / / ,9 5,2 3,21 10,95 3,62 A/A 39/32/25/ ,5 34 1, ,52(3/8) 600x600x x545x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.6~3.5k

14 14 JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator ARTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Seria ARTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i automatyczne oczyszczanie. Stylistyka klimatyzatora ARTCOOL MIRROR znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. Nowoczesny design artcool

15 15 Nowoczesna i luksusowa stylistyka Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z ka dym wn trzem. Unikalne funkcje ARTCOOL_Mirror prowadza modernistyczny akcent do Twojego wn trza. PodkreÊla Twojà osobowoêç i stwarza wyjàtkowy nastrój w Twoim wn trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà wysmuk à stylistykà. ARTCOOL Inverter ARTCOOL_Panel Unikalny typ ARTCOOL a LG przypominajàcy obraz. Bardzo smuk y o wyszukanej stylistyce, zaspokajajàcej Twoje zmys y. ymienny kolorowy panel Dost pny w dwóch kolorach panela, które atwo wymieniç. yszukana stylistyka i klasyczne wykoƒczenie b dà idelanie pasowa y do ka dego wn trza. 3-stronny wyp yw powietrza ARTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. ARTCOOL Stylowy Typ Êcienny Mirror Metal Super p aski Dzi ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory ARTCOOL majà super smuk à stylistyk, ich g bokoêç wynosi 137 mm. Najbardziej smuk e klimatyzatory na Êwiecie! Cyfrowa kontrola strumienia powietrza Trójstronny wyp yw powietrza zapewnia sch adzanie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach. Typ okienny 137mm Tryb normalny Szybki nawiew o szerokim zasi gu Tryb Jet Cool Silny nawiew Tryb snu Delikatny nawiew

16 ARTCOOL System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Auto Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu 16 C09AH* / C12AH* C18AH* / C24AH* *Mirror C 09 / 12 / 18 / 24 AHR *Metal C 09 / 12 / 18 / 24 AHM Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/ Hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg C09AH* C09AHU ,0 3,7 3,03 10,34 3,35 B/C 32/28/ , ,52(3/8) 1 030x290x x525x260 9,5 23 C12AH* C12AHU ,1 5,2 3,09 10,53 3,23 B/C 36/33/ ,5 26 1, ,7(1/2) 1 030x290x x540x245 9,5 31 C18AH* C18AHU ,0 8,0 3,02 10,28 3,21 B/C 40/38/ , ,7(1/2) 1 170x315x x655x C24AH* C24AHU ,0 11,0 2,63 8,98 2,64 D/E 44/41/ ,5 48 3, ,52(3/8) 15,88((5/8) 1 170x315x x655x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Uwaga: * oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror) Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.2~2.8k 3.6k 5.3~6.6k

17 ARTCOOL 17 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A09AH* / A12AH* *Metal *Niebieski *Drewno ARTCOOL A09 / 12AHB A09 / 12AHD A09 / 12AHM Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Uwaga: * oznacza kolor panela (B: Niebieski, D: Drewno, M: Metal) A09AH* A09AHU ,8 3,85 3,21 10,95 3,2 A/D 37/30/ ,0 26 1, ,52(3/8) 570x568x x540x245 8,5 31 A12AH* A12AHU ,9 5,3 3,19 10,92 2,98 B/D 44/34/ ,3 34 1, ,7(1/2) 570x568x x540x245 8,5 35 Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.7~3.5k

18 18 Typ Êcienny Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Cicha praca Klimatyzatory ścienne

19 19 Automatyczne oczyszczanie G ównà przyczynà powstawania przykrych zapachów jest pleêƒ osadzajàca si w wymienniku ciep a. Po wy àczeniu klimatyzatora, w mokrym wymienniku ciep a b dà gromadzi y si pleêƒ i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni, eliminuje przykre zapachy i oszcz dza czas potrzebny na cz ste mycie urzàdzenia. Klimatyzator konwencjonalny atwe i szybkie oczyszczanie Klimatyzatory Êcienne LG sà atwe w oczyszczaniu. Otwierany przedni panel umo liwia swobodny dost p do wn trza urzàdzenia. Otwierany przedni panel Unikalne funkcje ARTCOOL Inverter Automatyczne oczyszczanie LG ystarczy tylko otworzyç panel i z atwoêcià mo na wyczyêciç klimatyzator. atwy do czyszczenia filtr ARTCOOL 1 KROK Nawiewane delikatnie i cicho powietrze osusza parownik i usuwa pozosta à wilgoç. Kiedy uruchomisz funkcj "Auto Clean", funkcja automatycznego czyszczenia uruchamia si po zakoƒczeniu funkcji ch odzàcej. 2 KROK Ca kowicie usuwa jeszcze raz êród o pleêni za pomocà systemu neo plasma. ciàgu 30 minut funkcja Auto Clean osusza wewn trzne cz Êci klimatyzatora. Filtry muszà byç cz sto czyszczone aby zapewniç optymalne ich dzia anie. czeêniej czyszczenie filtrów by o procesem skomplikowanym, jednak filtry LG czyêci si atwo. Automatyczne oczyszczanie Typ Êcienny ilgoç nagromadzona w parowniku powoduje osadzanie si pleêni i bakterii. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza urzàdzenie zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni oraz eliminuje przykre zapachy. Typ okienny

20 20 Cicha praca Klimatyzatory LG nale à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi ki specjalnej konstrukcji wentylatora i silnika jednostki wewn trznej, jej poziom ha asu w trybie spania wynosi 26 decybeli. Dodatkowo poziom ha asu i drgaƒ jednostki zewn trznej uleg drastycznej redukcji. Zdrowe osuszanie Klimatyzatory Êcienne wyposa one sà w funkcj zdrowego odwil ania, która powoduje usuni cie z pomieszczenia nadmiernej wilgoci i zapobiega przech odzeniu pomieszczenia. Tabela rozk adu temperatur w pomieszczeniu *Tryb snu 55dB biuro 50dB rozmowa 40dB biblioteka 20dB *LG 20dB puste studio Konwencjonalne osuszanie Nie jest mo liwe w aêciwe oszacowanie temperatury, gdy temperatura otoczenia jest mierzona po wyp ywie powietrza z klimatyzatora. Antykorozyjne z ote lamele Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a LG pokryte sà warstwà antykorozyjnà ze z ota. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu, efektywnoêç dzia ania klimatyzatora nie zmienia si z up ywem czasu. 1. Zmniejszony poziom ha asu dzi ki zastosowaniu potrójnej os ony Mechanizm przeciwdêwi kowy zatrzymuje ha as powodowany pracà wiatraka i silnika klimatyzatora. 2. Przedni panel bez grilla pe ni zabudowany panel przedni ogranicza ha as pracy parownika. 3. ygodne mocowanie na Êcianie Dzi ki podwójnej obudowie klimatyzator ÊciÊle przylega do Êciany. Zdrowe osuszanie Zwi kszenie kàta nachylenia wentylatora nawiewowego umo liwia bardziej precyzyjne oszacowanie temperatury w pomieszczeniu, co zapobiega jego nadmiernemu wych odzeniu. Powierzchnia aluminiowa pokryta z otem Powierzchnia aluminiowa bez warstwy ochronnej 15-dniowy test solny Po 15 dniach Po 15 dniach Z ote lamele LG Gold Fin bez korozji Konwencjonalne rozpoczyna si proces korozji [Standardowy test: ASTM B-117, KS D9502] Automatyczna zmiana trybu pracy Tryb ch odzenia i grzania prze àczany jest automatycznie w zale nosci o ustawionej temperatury ,5 Zadana temp. -0, Sprężarka Jedn. wewn. Tryb pracy Temp. wewn. wł. wył. wł. wył. wył. wł. wył. wł. wył. wł. wył. Chłodzenie Poczàtkowe ustawienia temperatury:18 C Chłodzenie Funkcja Jet Cool TM Funkcja Jet Cool zapewnia szybkie sch adzanie pomieszczenia. tym trybie silny, ch odny strumieƒ powietrza jest nawiewany do pomieszczenia przez 30 minut do momentu osiàgni cia 18 C.

21 21 Optymalizacja nawiewu powietrza (ch odzenie i grzanie) Kàt nachylenia opatek klimatyzatora dostosowuje si do trybu jego pracy. trybie grzania strumieƒ powietrza kierowany jest w dó celem uzyskania równomiernego rozk adu ciep ego powietrza. Funkcja goràcego startu Podczas uruchamiania klimatyzatora w trybie grzania, funkcja ta zapobiega nawiewowi zimnego powietrza. entylator jednostki wewn trznej zaczyna prac dopiero po tym, jak temperatura jednostki wewn trznej osiàgnie zadanà wartoêç 28 o C, po czym przez pierwszà minut wentylator b dzie pracowa na niskich obrotach zanim osiàgnie zadanà pr dkoêç. Funkcja Auto Swing Klimatyzatory LG w sposób efektywny rozprowadzajà powietrze. Powoduje to skutecznà eliminacj goràcych i zimnych stref utrzymujàc w pomieszczeniu bardziej stabilnà temperatur. Unikalne funkcje Tryb ch odzenia Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia poprawa Konwencjonalny 25 Tryb grzania 50 Równomierne i szybkie rozprowadzanie powietrza Klimatyzatory LG wyrównujà ró nic mi dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na b yskawiczne osiàgni cie àdanej temperatury. redukcja Konwencjonalny Funkcja Chaos Swing Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz, teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. 32 Funkcja automatycznego restartu przypadku nag ej przerwy w napi ciu, funkcja ta automatycznie przywraca ustawienia klimatyzatora do takich, jakie by y przed zanikiem napi cia. Tryb snu Poprzez wciêni cie odpowiedniego przycisku na pilocie, tryb ten automatycznie programuje wy àczenie klimatyzatora, kontroluje pr dkoêç wentylatora oraz odpowiednio stopniuje temperatur w celu zapewnienia jak najbardziej komfortowego snu. Typ Êcienny ARTCOOL ARTCOOL Inverter Nowy Różnica temperatur pionowa Nowy Czas uzyskania żądanej temp. funkcji Swing (falowanie) powietrze jest rozprowadzane przy pr dkoêciach 0ms~12ms, co imituje naturalny powiew. Udoskonalony wskaźnik trybu grzania Nowy poprawa Konwencjonalny Nowy redukcja Konwencjonalny Typ okienny Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp.

22 Typ Êcienny_Inverter System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Chaos Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu 22 S09A / S12A S18A / S24A S09A / S12A S18A / S24A JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg S09A S09A 900 / / / / / / / / ,0 4,0 4,05 13,85 4,14 A/A 33/29/ ,5 29 0, ,52(3/8) 895x282x x540x S12A S12A 900 / / / / / / / / ,8 5,7 3,23 11,01 3,63 A/A 39/28/ ,5 29 1, ,52(3/8) 895x282x x540x S18A S18A / / / / / / / / ,3 8,3 3,22 10,98 3,43 A/B 42/39/36/ , ,7(1/2) 1 090x300x x655x S24A S24A / / / / /8 080 / / / ,0 13,0 2,81 9,60 2,81 C/D 44/41/37/ , ,52(3/8) 15,88(5/8) 1 090x300x x800x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna 2.6~3.5k 5.3k 7.0k

23 Typ Êcienny_Inverter 23 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Chaos Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu S30A / S36A Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA S30A S30A S36A S36A ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg / / / / / / / / ,5 3,02 10,30 3,02 B/D 48/44/ , ,88(5/8) 1 209x346x x800x / / / / / / / / ,6 16,5 3,02 10,30 3,01 B/D 47/44/ , ,88(5/8) 1 209x346x x1 060x Typ Êcienny Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna 8.0k 9.0k

24 Typ Êcienny 24 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Auto Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu S09AHP / S12AHP S09AHP S12AHP JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. S09AHP S09AHP ,0 4,0 3,21 10,96 3,42 A/B 35/33/ ,8 25 1, ,52(3/8) 840x270x x540x S12AHP S12AHP ,0 5,1 3,23 11,00 3,41 A/B 41/36/ , ,7(1/2) 911x282x x540x Jednostka zewn trzna 2.8~3.6k

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza.

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza. KLIMATYZATORY LG Electronics Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162 A, budynek Passat, 02-342 arszawa tel. (22) 481 71 00, fax (22) 48 17 888 www.lge.pl Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię 2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60 Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa tel. +48 22 607

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o KLIMATYZATORY Firma LOXIMIDE Sp. z o.o. jest Bezpośrednim Dystrybutorem oraz Generalnym Przedstawicielem klimatyzatorów Grupy VS na rynku Polskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSR1 QSR1 H09A4 H12B4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU Z klimatyzatorami marki SINCLAIR, możesz cieszyć się domowym komfortem oraz przyjemną atmosferą we wszystkich typach domowej klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo