Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory pokojowe LG 2008"

Transkrypt

1 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG

2 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG.

3 wst p Klimatyztory LG Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy pow ok ozonowà, klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410A i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma, który zaspokaja potrzeby zdrowotne najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów ARTCOOL, odznaczajàca si wyszukanà stylistykà, zosta a wyró niona presti owymi nagrodami takimi jak: International Forum Design Award, Reddot Design oraz G Mark. Dzi ki udoskonalonej technologii przep ywu powietrza, urzàdzenia te odznaczajà trosce o Êrodowisko 2008 Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania klasy energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna obrazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej 7 kolorami. si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniu. Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Bardziej wydajny Mniej wydajny Roczne zużycie energii, kh w trybie chłodzenia (Aktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu.) ydajność chłodnicza Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie k Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji grzania: chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą ydajność grzewcza praca grzewcza A: wyższa G: niższa k Hałas (db[a] re 1 p) Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC

4 04

5 Spis treêci 05 Unikalne funkcje_6 Technologia inwerterowa zapewnia oszcz dnoêç energii, du e mo liwoêci pracy urzàdzenia oraz komfort u ytkowania. System oczyszczania powietrza NEO-Plasma dostarcza przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. 6 Unikalne funkcje Nagrody International Forum Design ARTCOOL Inverter_10 ARTCOOL sprawi, e Twoje mieszkanie b dzie pi kniejsze. Zafascynujà Ci jego du e mo liwoêci ch odzenia, a rozpoznawany na Êwiecie design przykuje Twojà uwag. 10 ARTCOOL Inverter ARTCOOL_14 JeÊli szukasz odmiany, wybierz klimatyzator ARTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Seria ARTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak system oczyszczania powietrza NEO-Plasma, z ote lamele i automatyczne oczyszczanie. Stylistyka klimatyzatora ARTCOOL Mirror znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. 14 ARTCOOL Typ Êcienny_18 Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz, teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. 18 Typ Êcienny Typ okienny_28 Klimatyzatory okienne odznaczajà si nie tylko ciekawà stylistykà ale równie posiadajà nowoczesne rozwiàzania jak m.in. specjalnà ochronnà z otà pow ok na wymienniku zewn trznym. szystkie modele instaluje si w sposób prosty, wi kszoêç z nich wyposa ona jest w atwo wysuwanà obudow, dzi ki czemu strumieƒ powietrza mo e byç rozprowadzany w czterech kierunkach. 28 Typ okienny

6 unikalne funkcje Klimatyzatory LG 06 Technologia inwerterowa DC Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika ch odniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego sch odzenia lub ogrzania. Powoduje to, e klimatyzatory z inwerterem sà bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy ni tradycyjne, pracujà znacznie ciszej i posiadajà najbardziej zaawansowane funkcje. szystkie jednostki inwerterowe LG majà 6 g ównych zalet w àczajàc funkcje takie jak: i ksza oszcz dnoêç Klimatyzatory LG ze spr arkà inwerterowà zapewniajà 44% oszcz dnoêç energii oraz wysokà wydajnoêç energetycznà w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami wyposa onymi w spr ark o sta ej pr dkoêci. Oszcz dnoêç energii Klimatyzatory inwerterowe utrzymujà zadanà temperatur wewnàtrz pomieszczenia poprzez mo liwoêç zaprogramowania pracy spr arek inwerterowych na niskich obrotach, powodujàc oszcz dnoêç energii o oko o 44% w porównaniu z pracà spr arek tradycyjnych. % Oszczędność 44% Model tradycyjny MODEL INERTEROY Spr arka inwerterowa DC Klimatyzatory inwerterowe LG sà wyposa one w spr arki inwerterowe DC, które charakteryzujà si ma ym zu yciem czynnika ch odniczego, niskim poziomem ha asu oraz wysokà wydajnoêcià. Spr arki DC w porównaniu z konwencjonalnymi o sta ej pr dkoêci sà bardziej wydajne w szczególnoêci przy ma ym obcià eniu. ydajność (%) Silnik BLDC 10% wzrost 5% wzrost Silnik zasilany prądem zmiennym Obroty (min) Spr arka inwerterowa zasilana pràdem sta ym

7 07 i ksze mo liwoêci Technologia inwerterowa LG zapewnia szybszà i bardziej wydajnà prac w trybie grzania. Teraz nie ma znaczenia jak zimna jest zima, z klimatyzatorami LG jest zawsze ciep o i przytulnie. Du e mo liwoêci grzania Dzi ki szerokiemu zakresowi pracy w trybie grzania i ch odzenia, klimatyzatory inwerterowe b dà ch odziç lub ogrzewaç pomieszczenie nawet przy ekstremalnych temperaturach zewn trznych. Technologia inwerterowa umo liwia prac w trybie grzania przy temperaturze zewn trznej do -10 C. Unikalne funkcje Temp. wewn. ( C) Chłodzenie ARTCOOL Inverter Temp. zewn. ( C) Szybkie ch odzenie i grzanie Klimatyzatory inwerterowe mogà przyspieszaç prac spr arek w celu bardziej efektywnego dzia ania. ynikiem tego jest mo liwoêç osiàgania po àdanej temperatury o wiele szybciej w trybie grzania i ch odzenia od klimatyzatorów konwencjonalnych. Temp. 50% szybciej od modelu tradycyjnego Model tradycyjny MODEL INERTEROY Zadana temp. ARTCOOL Czas i cej komfortu Klimatyzatory LG ze spr arkà inwerterowà szybko osiàgajà i utrzymujà àdanà temperatur w pomieszczeniu zapewniajàc tym samym wi cej komfortu ni tradycyjne klimatyzatory. Przyjemne odczucie Podczas gdy klimatyzator jest w àczony w trybie ch odzenia lub grzania, spr arka b dzie pracowaç na maksymalnych obrotach aby w krótkim czasie osiàgnàç zadanà temperatur. Po osiàgni ciu àdanej temperatury, w przeciwieƒstwie do klimatyzatorów konwencjonalnych, które tylko w àczajà i wy àczajà spr ark, klimatyzatory inwerterowe LG dostosowujà si i zmieniajà pr dkoêç pracy spr arki w celu utrzymania zadanej temperatury przy minimalnej p ynnoêci zapewniajàc przy tym jak najwy szy komfort przebywania w pomieszczeniu. Cicha praca Klimatyzatory inwerterowe sà tak zaprojektowane, aby spr arka inwerterowa DC pracowa a przy minimalnym poziomie ha asu. Temp. (db) INERTER Pobór mocy Zadana temp. Czas Typ Êcienny Typ okienny 20 0 Puste Studio *Jedn. wewn. LG Pusta sala koncertowa Cicha biblioteka Hotelowe Lobby

8 unikalne funkcje Klimatyzatory LG 08 System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Unikalny system oczyszczania powietrza NEO-Plasma jest wyposa ony w 7 filtrów, gdzie powietrze przechodzi 5-etapowy proces oczyszczania. trakcie tego procesu usuwany jest kurz, pleêƒ, niemi e zapachy i dym papierosowy Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze 1. Filtr wst pny Antybaktryjny filtr wst pny usuwa du y kurz, pleêƒ i kurz z poêcieli. 2. Filtr w glowy Nano Filtr w glowy o rozmiarze nano wy apuje czàsteczki zapachowe i ca kowicie usuwa nieprzyjemne zapachy z pomieszczenia stwarzajàc przyjemne Êrodowisko. Co to jest czàsteczka w glowa typu Nano? Mikroskopijnej wielkoêci (1/ ) filtr zapewniajàcy optymalne oczyszczanie przykrych zapachów. 200~500nm 3. Potrójny filtr Potrójny filtr sk ada si trzech filtrów, które redukujà symptomy obecnoêci licznych zwiàzków organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane sà tu nieprzyjemne zapachy, dzi ki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu stajà si komfortowe. 4.Filtr Nano Bio Fusion Filtr Nano Bio Fusion umo liwia bioenzymom o rozmiarze czàsteczki nano bezpoêrednià penetracj Êcianek komórki bakterii i alergenu powodujàc ich rozk ad i obumarcie. Bioaktywne miejsce Czàsteczka Nano Stan aktywny Czàsteczka Nano Analiza bakterii Bakteria, irus Czàsteczka Nano Selektywne wychwytywanie bakterii Czàsteczka Nano Regeneracja 5. Filtr plazmowy Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz, ale równie domowe roztocza, py ki i sierêç zwierzàt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma. Certyfikaty przeprowadzonych testów unikalne funkcje

9 09 Ergonomiczny pilot bezprzewodowy NowoÊç Nowoczesny i ergonomiczy design oraz atwy w eksploatacji! Unikalne funkcje Ergonomiczny pilot - wygodny w u yciu - z wysuwanà klapkà Du y wyêwietlacz LCD Neo-Plasma ARTCOOL Inverter Ustawianie temperatury Funkcjonalny - wi ksze przyciski - wybrane przyciski z dodatkowym podêwietleniem w ró nych kolorach - funkcje zobrazowane atwymi do rozpoznania grafikami àczanie/wy àczanie Funkcje wyêwietlacza Funkcja Jet Cool Ustawianie kierunku nawiewu powietrza Programowanie czasowe Temperatura w pomieszczeniu ARTCOOL Typ Êcienny Energooszcz dny tryb ch odzenia Poziom jasnoêci wyêwietlacza Automatyczne oczyszczanie Typ okienny

10 10 LG z dumà przedstawia seri ARTCOOL Galeria. Przedni panel klimatyzatora pe ni równie funkcj ramy na zdj cie. po àczeniu z prostym, lecz swym smuk ym wyglàdem, ARTCOOL àczy sztuk z technologià. Inverter yrafinowane wzornictwo artcool inverter

11 11 Mo liwoêç wymiany zdj cia Nikt Ci ju nie musi mówiç, jak ma wyglàdaç Twój klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL z mo liwoêcià wymiany zdj cia umo liwia atwà zmian wyglàdu klimatyzatora w ka dej chwili, kiedy tylko zechcesz. Unikalne funkcje ka dej chwili mo esz atwo zmieniç wyglàd klimatyzatora wstawiàc w asne zdj cie. ARTCOOL Inverter Oszcz dnoêç energii 3-stronny wyp yw powietrza ARTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. Cyfrowa kontrola strumienia powietrza yp yw powietrza mo e byç kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Mo liwa jest nawet opcja wy àczenia dolnego nawiewu. ARTCOOL Typ Êcienny Tryb Jet Cool Silny nawiew Tryb snu Delikatny nawiew Typ okienny

12 ARTCOOL Inverter_Galeria 12 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A09A1 Gustav Klimt ( ) Poca unek (Der Kuss) Przyk ady NowoÊç JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/ Hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg A09A1 A09AU / / / / / / / / ,8 4,4 3,25 11,10 3,65 A/A 35/29/25/ , ,52(3/8) 600x600x x545x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.6~3.5k

13 ARTCOOL Inverter_Galeria 13 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A12A1 Gustav Klimt ( ) Poca unek (Der Kuss) *Silver ARTCOOL Inverter Przyk ady NowoÊç JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg A12A1 A12AU / / / / / / / / ,9 5,2 3,21 10,95 3,62 A/A 39/32/25/ ,5 34 1, ,52(3/8) 600x600x x545x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.6~3.5k

14 14 JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator ARTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Seria ARTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i automatyczne oczyszczanie. Stylistyka klimatyzatora ARTCOOL MIRROR znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. Nowoczesny design artcool

15 15 Nowoczesna i luksusowa stylistyka Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z ka dym wn trzem. Unikalne funkcje ARTCOOL_Mirror prowadza modernistyczny akcent do Twojego wn trza. PodkreÊla Twojà osobowoêç i stwarza wyjàtkowy nastrój w Twoim wn trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà wysmuk à stylistykà. ARTCOOL Inverter ARTCOOL_Panel Unikalny typ ARTCOOL a LG przypominajàcy obraz. Bardzo smuk y o wyszukanej stylistyce, zaspokajajàcej Twoje zmys y. ymienny kolorowy panel Dost pny w dwóch kolorach panela, które atwo wymieniç. yszukana stylistyka i klasyczne wykoƒczenie b dà idelanie pasowa y do ka dego wn trza. 3-stronny wyp yw powietrza ARTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. ARTCOOL Stylowy Typ Êcienny Mirror Metal Super p aski Dzi ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory ARTCOOL majà super smuk à stylistyk, ich g bokoêç wynosi 137 mm. Najbardziej smuk e klimatyzatory na Êwiecie! Cyfrowa kontrola strumienia powietrza Trójstronny wyp yw powietrza zapewnia sch adzanie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach. Typ okienny 137mm Tryb normalny Szybki nawiew o szerokim zasi gu Tryb Jet Cool Silny nawiew Tryb snu Delikatny nawiew

16 ARTCOOL System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Auto Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu 16 C09AH* / C12AH* C18AH* / C24AH* *Mirror C 09 / 12 / 18 / 24 AHR *Metal C 09 / 12 / 18 / 24 AHM Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/ Hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg C09AH* C09AHU ,0 3,7 3,03 10,34 3,35 B/C 32/28/ , ,52(3/8) 1 030x290x x525x260 9,5 23 C12AH* C12AHU ,1 5,2 3,09 10,53 3,23 B/C 36/33/ ,5 26 1, ,7(1/2) 1 030x290x x540x245 9,5 31 C18AH* C18AHU ,0 8,0 3,02 10,28 3,21 B/C 40/38/ , ,7(1/2) 1 170x315x x655x C24AH* C24AHU ,0 11,0 2,63 8,98 2,64 D/E 44/41/ ,5 48 3, ,52(3/8) 15,88((5/8) 1 170x315x x655x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Uwaga: * oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror) Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.2~2.8k 3.6k 5.3~6.6k

17 ARTCOOL 17 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool 3-stronny wyp yw powietrza Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu A09AH* / A12AH* *Metal *Niebieski *Drewno ARTCOOL A09 / 12AHB A09 / 12AHD A09 / 12AHM Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Uwaga: * oznacza kolor panela (B: Niebieski, D: Drewno, M: Metal) A09AH* A09AHU ,8 3,85 3,21 10,95 3,2 A/D 37/30/ ,0 26 1, ,52(3/8) 570x568x x540x245 8,5 31 A12AH* A12AHU ,9 5,3 3,19 10,92 2,98 B/D 44/34/ ,3 34 1, ,7(1/2) 570x568x x540x245 8,5 35 Jednostka zewn trzna International Forum Design 2.7~3.5k

18 18 Typ Êcienny Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Cicha praca Klimatyzatory ścienne

19 19 Automatyczne oczyszczanie G ównà przyczynà powstawania przykrych zapachów jest pleêƒ osadzajàca si w wymienniku ciep a. Po wy àczeniu klimatyzatora, w mokrym wymienniku ciep a b dà gromadzi y si pleêƒ i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni, eliminuje przykre zapachy i oszcz dza czas potrzebny na cz ste mycie urzàdzenia. Klimatyzator konwencjonalny atwe i szybkie oczyszczanie Klimatyzatory Êcienne LG sà atwe w oczyszczaniu. Otwierany przedni panel umo liwia swobodny dost p do wn trza urzàdzenia. Otwierany przedni panel Unikalne funkcje ARTCOOL Inverter Automatyczne oczyszczanie LG ystarczy tylko otworzyç panel i z atwoêcià mo na wyczyêciç klimatyzator. atwy do czyszczenia filtr ARTCOOL 1 KROK Nawiewane delikatnie i cicho powietrze osusza parownik i usuwa pozosta à wilgoç. Kiedy uruchomisz funkcj "Auto Clean", funkcja automatycznego czyszczenia uruchamia si po zakoƒczeniu funkcji ch odzàcej. 2 KROK Ca kowicie usuwa jeszcze raz êród o pleêni za pomocà systemu neo plasma. ciàgu 30 minut funkcja Auto Clean osusza wewn trzne cz Êci klimatyzatora. Filtry muszà byç cz sto czyszczone aby zapewniç optymalne ich dzia anie. czeêniej czyszczenie filtrów by o procesem skomplikowanym, jednak filtry LG czyêci si atwo. Automatyczne oczyszczanie Typ Êcienny ilgoç nagromadzona w parowniku powoduje osadzanie si pleêni i bakterii. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza urzàdzenie zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni oraz eliminuje przykre zapachy. Typ okienny

20 20 Cicha praca Klimatyzatory LG nale à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi ki specjalnej konstrukcji wentylatora i silnika jednostki wewn trznej, jej poziom ha asu w trybie spania wynosi 26 decybeli. Dodatkowo poziom ha asu i drgaƒ jednostki zewn trznej uleg drastycznej redukcji. Zdrowe osuszanie Klimatyzatory Êcienne wyposa one sà w funkcj zdrowego odwil ania, która powoduje usuni cie z pomieszczenia nadmiernej wilgoci i zapobiega przech odzeniu pomieszczenia. Tabela rozk adu temperatur w pomieszczeniu *Tryb snu 55dB biuro 50dB rozmowa 40dB biblioteka 20dB *LG 20dB puste studio Konwencjonalne osuszanie Nie jest mo liwe w aêciwe oszacowanie temperatury, gdy temperatura otoczenia jest mierzona po wyp ywie powietrza z klimatyzatora. Antykorozyjne z ote lamele Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a LG pokryte sà warstwà antykorozyjnà ze z ota. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu, efektywnoêç dzia ania klimatyzatora nie zmienia si z up ywem czasu. 1. Zmniejszony poziom ha asu dzi ki zastosowaniu potrójnej os ony Mechanizm przeciwdêwi kowy zatrzymuje ha as powodowany pracà wiatraka i silnika klimatyzatora. 2. Przedni panel bez grilla pe ni zabudowany panel przedni ogranicza ha as pracy parownika. 3. ygodne mocowanie na Êcianie Dzi ki podwójnej obudowie klimatyzator ÊciÊle przylega do Êciany. Zdrowe osuszanie Zwi kszenie kàta nachylenia wentylatora nawiewowego umo liwia bardziej precyzyjne oszacowanie temperatury w pomieszczeniu, co zapobiega jego nadmiernemu wych odzeniu. Powierzchnia aluminiowa pokryta z otem Powierzchnia aluminiowa bez warstwy ochronnej 15-dniowy test solny Po 15 dniach Po 15 dniach Z ote lamele LG Gold Fin bez korozji Konwencjonalne rozpoczyna si proces korozji [Standardowy test: ASTM B-117, KS D9502] Automatyczna zmiana trybu pracy Tryb ch odzenia i grzania prze àczany jest automatycznie w zale nosci o ustawionej temperatury ,5 Zadana temp. -0, Sprężarka Jedn. wewn. Tryb pracy Temp. wewn. wł. wył. wł. wył. wył. wł. wył. wł. wył. wł. wył. Chłodzenie Poczàtkowe ustawienia temperatury:18 C Chłodzenie Funkcja Jet Cool TM Funkcja Jet Cool zapewnia szybkie sch adzanie pomieszczenia. tym trybie silny, ch odny strumieƒ powietrza jest nawiewany do pomieszczenia przez 30 minut do momentu osiàgni cia 18 C.

21 21 Optymalizacja nawiewu powietrza (ch odzenie i grzanie) Kàt nachylenia opatek klimatyzatora dostosowuje si do trybu jego pracy. trybie grzania strumieƒ powietrza kierowany jest w dó celem uzyskania równomiernego rozk adu ciep ego powietrza. Funkcja goràcego startu Podczas uruchamiania klimatyzatora w trybie grzania, funkcja ta zapobiega nawiewowi zimnego powietrza. entylator jednostki wewn trznej zaczyna prac dopiero po tym, jak temperatura jednostki wewn trznej osiàgnie zadanà wartoêç 28 o C, po czym przez pierwszà minut wentylator b dzie pracowa na niskich obrotach zanim osiàgnie zadanà pr dkoêç. Funkcja Auto Swing Klimatyzatory LG w sposób efektywny rozprowadzajà powietrze. Powoduje to skutecznà eliminacj goràcych i zimnych stref utrzymujàc w pomieszczeniu bardziej stabilnà temperatur. Unikalne funkcje Tryb ch odzenia Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia poprawa Konwencjonalny 25 Tryb grzania 50 Równomierne i szybkie rozprowadzanie powietrza Klimatyzatory LG wyrównujà ró nic mi dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na b yskawiczne osiàgni cie àdanej temperatury. redukcja Konwencjonalny Funkcja Chaos Swing Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz, teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. 32 Funkcja automatycznego restartu przypadku nag ej przerwy w napi ciu, funkcja ta automatycznie przywraca ustawienia klimatyzatora do takich, jakie by y przed zanikiem napi cia. Tryb snu Poprzez wciêni cie odpowiedniego przycisku na pilocie, tryb ten automatycznie programuje wy àczenie klimatyzatora, kontroluje pr dkoêç wentylatora oraz odpowiednio stopniuje temperatur w celu zapewnienia jak najbardziej komfortowego snu. Typ Êcienny ARTCOOL ARTCOOL Inverter Nowy Różnica temperatur pionowa Nowy Czas uzyskania żądanej temp. funkcji Swing (falowanie) powietrze jest rozprowadzane przy pr dkoêciach 0ms~12ms, co imituje naturalny powiew. Udoskonalony wskaźnik trybu grzania Nowy poprawa Konwencjonalny Nowy redukcja Konwencjonalny Typ okienny Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp.

22 Typ Êcienny_Inverter System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Chaos Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu 22 S09A / S12A S18A / S24A S09A / S12A S18A / S24A JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg S09A S09A 900 / / / / / / / / ,0 4,0 4,05 13,85 4,14 A/A 33/29/ ,5 29 0, ,52(3/8) 895x282x x540x S12A S12A 900 / / / / / / / / ,8 5,7 3,23 11,01 3,63 A/A 39/28/ ,5 29 1, ,52(3/8) 895x282x x540x S18A S18A / / / / / / / / ,3 8,3 3,22 10,98 3,43 A/B 42/39/36/ , ,7(1/2) 1 090x300x x655x S24A S24A / / / / /8 080 / / / ,0 13,0 2,81 9,60 2,81 C/D 44/41/37/ , ,52(3/8) 15,88(5/8) 1 090x300x x800x Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna 2.6~3.5k 5.3k 7.0k

23 Typ Êcienny_Inverter 23 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Chaos Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu S30A / S36A Model JEDNOSTKA EN TRZNA JEDNOSTKA ZEN TRZNA S30A S30A S36A S36A ydajnoêç ch odnicza (min./êr./max) ydajnoêç grzewcza (min./êr./max) Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg / / / / / / / / ,5 3,02 10,30 3,02 B/D 48/44/ , ,88(5/8) 1 209x346x x800x / / / / / / / / ,6 16,5 3,02 10,30 3,01 B/D 47/44/ , ,88(5/8) 1 209x346x x1 060x Typ Êcienny Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Jednostka zewn trzna 8.0k 9.0k

24 Typ Êcienny 24 System oczyszczania powietrza NEO Plasma Antykorozyjne z ote lamele Automatyczne oczyszczanie Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja Jet Cool Funkcja Auto Swing Bezprzewodowy pilot Automatyczny tryb snu Zdrowe osuszanie Automatyczny restart 24-godzinne programowanie ON/OFF Funkcja goràcego startu S09AHP / S12AHP S09AHP S12AHP JEDNOSTKA EN TRZNA Model JEDNOSTKA ZEN TRZNA ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Ch odzenie Pràd rozruchowy Ch odzenie A A Zasilanie ø/v/hz E.E.R Ch odzenie / C.O.P / Klasa wydajnoêci energetycznej Ch odzenie/ Poziom ha asu Jedn. wewn.(wys./êr./nis./tryb snu) db(a)±3 (Ciʃ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max db(a)±3 Przep yw powietrza Jedn. wewn., Max m 3 /min Jedn. zewn., Max m 3 /min Osuszanie I/h Czynnik ch odniczy (R410a) g Przy àcza rur Ciecz mm(cale) Gaz mm(cale) ymiary Jedn. wewn. mm (d.xwys.xg.) Jedn. zewn. mm aga Jedn. wewn. kg Jedn. zewn. kg Uwaga: ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. S09AHP S09AHP ,0 4,0 3,21 10,96 3,42 A/B 35/33/ ,8 25 1, ,52(3/8) 840x270x x540x S12AHP S12AHP ,0 5,1 3,23 11,00 3,41 A/B 41/36/ , ,7(1/2) 911x282x x540x Jednostka zewn trzna 2.8~3.6k

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl unikalne funkcje W celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy pow ok ozonowà,

Bardziej szczegółowo

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza.

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza. KLIMATYZATORY LG Electronics Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162 A, budynek Passat, 02-342 arszawa tel. (22) 481 71 00, fax (22) 48 17 888 www.lge.pl Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 02-672 arszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

Cennik Klimatyzatory LG 2009

Cennik Klimatyzatory LG 2009 www.lge.pl Cennik Klimatyzatory LG 2009. Cennik wazny od 12.05.2009 do 12.05.2010 02 Ekologiczny design, wydajne energetycznie, redukujà emisj CO2 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z

Bardziej szczegółowo

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe maj ró norodne zastosowania. Mog by instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygl

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Synchro

Klimatyzatory LG Synchro System cechuje du a elastycznoêç polegajàca na mo liwoêci pod àczenia do jednostki zewn trznej 2, 3 lub 4 jednostek wewn trznych. Poszczególne jednostki wewn trzne pracujà w tym samym trybie (ch odzenia

Bardziej szczegółowo

E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ

E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ E09SQU E12SQU E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ S18AQU S24AQU Najwyższa wydajność energetyczna Silnik BLDC Ukośne łopatki wentylatora Cicha praca antyalergiczny Tryb Jet Cool Łatwa i szybka instalacja Kompatybilne

Bardziej szczegółowo

UT12H / UT18H / UT24H

UT12H / UT18H / UT24H Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE KASETONOWE Szeroki wypływ powietrza Obniżenie poziomu hałasu Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniają komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu

Bardziej szczegółowo

POWIEW PROFESJONALIZMU

POWIEW PROFESJONALIZMU POWIEW PROFESJONALIZMU 2009 KLIMATYZATORY Droga rozwoju TCL Od zało enia w roku 1981, TCL stało si jednym z najwi kszych chiƒskich producentów AGD. W podstawowej ofercie firmy znajdujà si Multimedia, AGD,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Super Inverter CS12AQ NB0 S12AQU UB0

Super Inverter CS12AQ NB0 S12AQU UB0 Super Inverter CS09AQ SB0 CS12AQ SB0 CS18AQ SC0 CS24AQ SC0 Wysoka wydajność Zoptymalizowane chłodzenie i grzanie Antyalergiczny filtr Szybki i łatwy montaż Neo Plasma + Potrójny filtr Kompatybilny z systemami

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

50 Hz KLIMATYZATORY 2004

50 Hz KLIMATYZATORY 2004 50 Hz KLIMATYZATORY 2004 Trzykierunkowy wyp yw ch odnego powietrza realizowany poprzez system Jet Cool, unikalny system oczyszczania powietrza, oszcz dnoêç energii oraz nowoczesny design sprawiajà, e klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2010

Klimatyzatory pokojowe LG 2010 Klimatyzatory pokojowe LG 2010 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG. LG oferując szeroką i różnorodną paletę urządzeń klimatyzacyjnych pragnie zapewnić najwyższy poziom

Bardziej szczegółowo

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG Plazmowy system oczyszczania powietrza Automatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Standard Plus to ekonomiczny klimatyzator z bogatym wyposażeniem. LG wyposażyło serię Standard Plus w jonizator Plasmaster Plus odpowiedzialny za uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG Klimatyzatory komercyjne LG 200 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Klimatyzatory LG 200 02 Ekologiczny design, energooszcz dne, redukujà emisj CO2 Ciesz

Bardziej szczegółowo

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu Kanałowe Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna od rozmieszczenia opraw

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2008

Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl wprowadzenie Klimatyzatory LG 02 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o KLIMATYZATORY Firma LOXIMIDE Sp. z o.o. jest Bezpośrednim Dystrybutorem oraz Generalnym Przedstawicielem klimatyzatorów Grupy VS na rynku Polskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSR1 QSR1 H09A4 H12B4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE Klimatyzatory INVERTER Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY INWERTER R410A

KLIMATYZATORY INWERTER R410A KLIMATYZATORY INWERTER R410A INWERTER MAXI 360 - R410a Pojedynczy split AMD 051 9000 A-40% / A-20% AMD 052 12000 A-20% / A INWERTER SERIA PREMIUM - R410a Pojedynczy split AMD 040 9000 A / A AMD 041 9600

Bardziej szczegółowo

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie Klimatyzatory LG 2011 Historia LG Powstanie f irmy 1947 Utworzenie grupy LG Group 1958 Utworzenie LG Electronics Inc. 1962 Utworzenie Digital Appliance Company Rozwój f irmy 1968 LG produkuje pierwszy

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE Klimatyzatory komercyjne LG 20 KOMERYCJNE SPLIT 21 KOMERCYJNE SPLIT Kompaktowy rozmiar Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów kasetonowych LG znacznie zwiększają możliwości jego instalacji w różnych

Bardziej szczegółowo

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania Klimatyzatory Kolekcja 2012 Inwertery Activion System oczyszczania Activion Funkcja samooczyszczania Aktywny filtr węglowy MODEL BK 130 INVS BK 190 INVS BK 260 INVS Wydajność chłodnicza kw 3.5 5.3 7.3

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat Urzàdzenia klimatyzacyjne inwerterowe typu Êciennego i kasetonowego Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter Klimatyzator naścienny ecorelax dc inverter DC Inverter to nowa linia klimatyzatorów LENNOX znacznie redukujących koszty eksploatacji. Płynna regulacja wydajności powoduje, że klimatyzatory LENNOX potrafią

Bardziej szczegółowo

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony Zdrowe powietrze 4-stopniowy system ochrony LG jest znane na całym świecie ze stosowania innowacyjnych technologii w swoich produktach. Z rewolucyjnym "4-stopniowym systemem ochrony" LG pozostaje liderem

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR)

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) 105 ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) KOMERCYJNE Stylowy design Nikt Ci już nie musi mówić, jak ma wyglądać Twój klimatyzator. Rewolucyjny klimatyzator LG ARTCOOL Gallery z możliwością wymiany zdjęcia pozwala

Bardziej szczegółowo

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split Najwyższy komfort niezmiennie przez cały rok Urządzenia klimatyzacyjne, należące w cieplejszych krajach do codzienności, w naszych domach zdobywają

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Ścienne

Urządzenia Ścienne Urządzenia Ścienne 09/12/18/24K Btu/h ALL DC INVERTER w niskich temperaturach zewnętrznych Tryb snu 12 stopni prędkości wentylatora jedn. wewn. 5 stopni prędkości wentylatora jedn. zewn. Tryb turbo Auto

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9 1/9 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Dlaczego warto?... 4 3.Uzyskiwane temperatury na wyjściu [3]... 4 4.Sposób doboru klimatyzatorów Port a cool... 5 5.Jak chłodnice ewaporacyjne działają... 5 6.Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY POKOJOWE PANASONIC

KLIMATYZATORY POKOJOWE PANASONIC PANASONIC CENNIK 2015 SERIA UE CU UE9-12QKE CU UE18QKE FUNKCJE CZYSTE I ZDROWE POWIETRZE Filtr antybakteryjny Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów Filtr antypleśniowy Zdejmowalny, łatwy w czyszczeniu

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Multi-Split

Urządzenia Multi-Split Urządzenia Multi-Split MODEL Pdesign (kw) Klasa energetyczna Wydajność SEER sezonowa (według Pdesign (kw) normy EN14825) Klasa energetyczna (Strefa umiar.) SCOP Ilość obsługiwanych jednostek wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 DOSKONAŁY KLIMAT DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM KLIMATYZATORY FIRMY WHIRLPOOL TO URZĄDZENIA ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE, ZAPEWNIAJĄCE IDEALNY KLIMAT ORAZ CZYSTE

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG

LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU Klimatyzatory cennik2014 GREE NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU index O firmie Marka GREE to już 24 lata W czym tkwi nasz sukces? Odkryj nasz sekret! funkcje specjalne 3 4 5 funkcje o firmie doświadczenia w produkcji

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze www.klimatyzacja.lge.pl Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji Produkty oferowane przez LG Electronics Polska w kategorii akcesoria. Zdjęcie Nazwa Opis Pomieszczeniowy czujnik temp. Dry Contact Pozwala na dokładny

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo Nowa jakość powietrza dzięki oczyszczaczom firmy IDEAL. IDEALne oczyszczacze powietrza sprawiają, że powietrze w Twoim otoczeniu staje się czyste i zdrowe.prosto, szybko i niezawodnie. Poczuj różnicę A

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania trosce o zapewnienie zdrowego i świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, centrale wentylacyjne eco V stały się integralną częścią zaawansowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, zapewniając szybkie

Bardziej szczegółowo

Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe

Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe Klimatyzatory przypod ogowo-sufitowe daj du swobod w wyborze miejsca ich monta u. Jednostki wewn trzne mog by z atwo ci umieszczane zarówno na pod odze jak i na cianie

Bardziej szczegółowo

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia Technologie Technologia inwerterowa kontroluje jednocześnie prędkość silnika i sprężarki. Wyeliminowanie cyklu pracy stop-start, znacząco zwiększyło wydajność urządzenia, przedłużając jednocześnie żywotność

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzatory ścienne MISTRAL z serii MSR to jednostki klimatyzacyjne typu Split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb 2006 systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb ienki profil Jednostka 4 kierunkowy iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja Niski Zalety systemu Split NOWOŚĆ! Zdalne sterowanie parametrami

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR

Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 606 14 50, fax (22) 606 14 59 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard Multi V IV-generacji stworzono na bazie przełomowych w dziedzinie HVAC rozwiązań technologicznych stosowanych w systemach VRF. LG Electronics przy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM JAGA DBE 2015.PL

SYSTEM JAGA DBE 2015.PL SYSTEM JAGA DBE 2015.PL SYSTEM DBE Do montażu w istniejących grzejnikach Jaga Gdy instalujemy kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła, grzejniki muszą posiadać większe rozmiary. Nie zawsze możliwe jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator GREE COZY MIRROR GWH09MB

Klimatyzator GREE COZY MIRROR GWH09MB Utworzono 10-02-2017 Klimatyzator GREE COZY MIRROR GWH09MB Cena : 3.062,70 zł (netto: 2.490,00 zł) Cena promocyjna : 2.300,10 zł (netto: 1.870,00 zł) Nr katalogowy : GWH09MB Producent : GREE Dostępność

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo