Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR"

Transkrypt

1 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY 200

2 Nr 1 na świecie KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG 200 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. Klimatyzatory komercyjne LG

3 Nr 1 na świecie LG Electronics, Êwiatowy lider klimatyzacji, przez kolejne lat z rz du.

4 Niezwyk a jakoêç i niezawodnoêç klimatyzatorów LG jest znana na ca ym Êwiecie. Jak podaje najbardziej presti owy na Êwiecie japoƒski magazyn ch odnictwa i klimatyzacji JARN (Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News), LG Electronics sprzedajàc w 2000 roku na ca ym Êwiecie 4, mln urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, zosta Êwiatowym liderem w produkcji i sprzeda y klimatyzatorów. Sukces ten powtórzy w 2004 i 2005 roku sprzedajàc ponad 10 mln sztuk, umacniajàc si po raz siódmy na pozycji Êwiatowego lidera w klimatyzacji. Ten spektakularny sukces by mo liwy do osiàgni cia dzi ki nieustannym szeroko zakrojonym badaniom naukowym, patentom, udoskonaleniom, zwi kszaniu mocy zak adów produkcyjnych a szczególnie dzi ki wdro eniu doskona ego jak si okazuje systemu kontroli jakoêci 6 sigma. LG Electronics dla utrzymania presti owej pozycji Êwiatowego lidera na rynku klimatyzacji, nieustannie inwestuje w badania naukowe, technologie energooszcz dne oraz wprowadza nowoczesne rozwiàzania i niespotykane wzorce u ytkowe. Klimatyzatory komercyjne 02 03

5 Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie. Klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410A i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma, który dba o czystoêç powietrza dla najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów ARTCOOL odznacza si wyszukanà stylistykà, zdoby a presti owe nagrody w konkursach designerskich: Forum Design Award i Reddot Design Award. Udoskonalona w nich technologia przep ywu powietrza powoduje, e klimatyzatory LG odznaczajà si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniu.

6 W trosce o Êrodowisko 200 Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Bardziej wydajny Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Mniej wydajny Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania klasy energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na Roczne zużycie energii, h w trybie chłodzenia (Aktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu.) Wydajność chłodnicza Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji grzania: uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna obrazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej kolorami. chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą Wydajność grzewcza praca grzewcza A: wyższa G: niższa Hałas (db[a] re 1 pw) Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC Commercial Klimatyzatory Air komercyjne Conditioners 04 05

7 KASETONOWE PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE SYNCHRO

8 LG AIR CONDITIONERS 200 SPIS TREÂCI KANALOWE 16 Klimatyzatory komercyjne KLIMATYZATORY MULTI

9 KLIMATYZATORY LG MODELE KOMERCYJNE 200 Typ Kasetonowe UT UT UT UT Kana owe UB UB Przypod ogowosufitowe UV UV UV Podstropowe Jednostki zewn trzne Pompa ciep a UU UU UU UU

10 UT36 UT48 UT60 UB36 UB48 UB60 UV36 UV48 UV60 Klimatyzatory komercyjne UU3 UU48 UU60 UU2 (21.1) UU100 (28) 08 0

11 KASETONOWE Klimatyzatory kasetonowe majà ró norodne zastosowania. Mogà byç instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wyglàd i wyposa ona jest w szereg u ytecznych funkcji. Posiada 4 stronny wyp yw powietrza pozwalajàcy na równomierny i szeroki rozk ad powietrza w pomieszczeniu.

12 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KASETONOWE Bez kurzu! Bez przykrych zapachów! Bez alergii! Plazmowy system oczyszczania powietrza(opcja) Plazmowy system oczyszczania powietrza jest unikalnym systemem opracowanym przez LG, który nie tylko usuwa mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz, ale równie domowe roztocza, zapobiegajàc chorobom alergicznym jak i astmie. Filtr mo e byç czyszczony i przemywany wy àcznie czystà wodà. Dzi ki zastosowaniu filtra mo emy mieç w pomieszczeniu czyste powietrze. Funkcja kontroli iloêci nap ywu powietrza w zale noêci od wysokoêci pomieszczenia Opracowano specjalny algorytm wydajnoêci powietrza dla wentylatora jednostki wewn. umo liwiajàcy kontrol iloêci nawiewanego powietrza do pomieszczenia w zale noêci od wysokoêci pomieszczenia. Cząsteczki kurzu Jonizator Wyładowania elektrody Siatka z fotokatalizatorem Zanieczyszczone powietrze Zapach Wyładowania +4.8KV Molekuły zapachowe Oczyszczone powietrze Wytwarzanie plazmy Kontrola temp. otoczenia za pomocà 2 termostatów Zwykle temperatura zmierzona czujnikiem zainstalowanym na klimatyzatorze ró ni si od w aêciwej temperatury. Dzi ki zastosowaniu 2 czujników, mo liwa jest bardziej precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu. Za pomocà atwo wysuwanej klapki znajdujàcej si na odwrotnej stronie pilota, istnieje mo liwoêç wyboru czujnika, który w sposób najbardziej precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden czujnik znajduje si w jednostce wewn trznej, drugi w przewodowym panelu sterowania. Dzi ki temu mo liwe jest utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. WysokoÊç monta u Nisko Standard Wysoko Montaż w pomieszczeniu o typowej wysokości. Nastawa prze àcznika Monta na wys. do 2,4m prze àcznik w pozycji 1 Monta na wys. 2,m prze àcznik w pozycji standard Monta na wys. powy ej 3m prze àcznik w pozycji 2 Montaż w pomieszczeniu o wysokim suficie. Kasetonowe 10 11

13 Sterowanie grupowe 1) Zasada dzia ania W przypadku po àczenia kilku jednostek wewn trznych urzàdzenie sterujàce mo e sterowaç pracà okreêlonej iloêci jednostek wewn trznych. 2) Funkcjonowanie Linia komunikacyjna jest pod àczona do ka dej jednostki wewn trznej. Sterownik jest pod àczony do ka dej jednostki wewn trznej i mo e sterowaç tymi samymi funkcjami. Funkcja kontroli grupowej mo liwa jest po odci ciu dodatkowego przewodu w przewodowym panelu sterowania. W tym przypadku g ówny system nie b dzie reagowa, aby zapobiec kolizji danych. Podczas uruchamiania sterowania grupowego, jednostki za àczane sà w sposób przypadkowy (w czasie 03 min.) w celu ograniczenia pràdu rozruchu. Urzàdzenie sterujàce mo e kontrolowaç prac max.16 jedn. wewn. D uga instalacja W klimatyzatorach LG typu kasetonowego i kana owego istnieje mo liwoêç poprowadzenia d ugich instalacji rurowych maksymalnie do 50 m mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà; ró nica wysokoêci mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà mo e si gaç nawet m. Zerowe zu ycie energii w funkcji Standby dzi ki funkcji SMPS (Switching Mode Power Supply) Strata energii w trybie Standby Zawsze gdy wtyczka jest w àczona do sieci klimatyzator pobiera energi, nawet jeêli jest wy àczony. LG opracowa o bardzo oszcz dny uk ad dzi ki funkcji SMPS Zapewnia on 0% redukcj zu ycia energii w trybie "standby". Znaczne ograniczenie poboru energii, gdy napi cie dociera do klimatyzatora a on nie pracuje. Ruchy wirujàce Swobodne ruchy powietrza zapewniajà bardziej równomierny rozk ad powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Konwencjonalny nawiew Porównanie temperatur Pionowe ró nice temp. Porównanie typów rozk adu powietrza 4stronny (konwencjonalny) Kierownica 1 Otwarta Kierownica 2 Otwarta Kierownica 3 Otwarta Kierownica 4 Otwarta Kierownica 1 Czas Ruchy wirujàce (nowoêç) Kierownica 2 Otwarta Kierownica 3 Zamkni ta Zamkni ta Kierownica 4 Otwarta Czas Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Open Zamkni ta Kierownica 2 Ruchy wirujàce Poziome ró nice temp. Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Kierownica 1 Kierownica 3 Kierownica 4

14 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KASETONOWE Kontrola W celu zapewnienia optymalnych, komfortowych warunków w pomieszczeniu, kàt nachylenia kierownic klimatyzatora mo e byç ustawiany w dwóch pozycjach. Mo e byç równie sterowany za pomocà pilota celem eliminacji bezpoêredniego nawiewu powodujàcego dyskomfort pracy. NowoÊç Obudowa kasety (Opcja) Zapewnia estetyczny wyglàd sufitu. Programowanie tygodniowe Istnieje mo liwoêç zaprogramowania dzia ania klimatyzatora na okres 1 tygodnia. Panel sterujàcy z wyêwietlaczem LCD godzinne programowanie w àcz/wy àcz klimatyzatora funkcja testowa funkcja samodiagnozujàca trójstopniowa regulacja pr dkoêci wentylatora wskaênik pracy wskaênik temperatury pomieszczenia gruboêç panelu zaledwie 20 mm 20~0 Praca na du ej wysokoêci W zale noêci od wysokoêci pomieszczenia, istnieje mo liwoêç wyboru 3 stopni pr dkoêci obrotowej wentylatora, regulujàcej strug nap ywu powietrza. Doboru pr dkoêci obrotowej wentylatora dokonuje si za pomocà prze àcznika znajdujàcego si w tylnej cz Êci przewodowego panelu sterowania. Model :PTDCD1 Maskuje boczne strony kasety. Estetyczny wyglàd. Ma a waga. Doskona y do zastosowaƒ gdzie nie ma przestrzeni mi dzystropowej. Automatyczna zmiana trybu pracy W modelach z pompà ciep a tryb ch odzenia i grzania uruchamiany jest automatycznie w zale noêci od nastawy temperatury. Poczàtkowa temperatura pracy: ºC Kontrola ustawionej temperatury Sterownik przewodowy: ~ºC Przycisk "reset"w jednostce wewn trznej: przywrócenie ostatnio zapami tanej temperatury Pilot zdalnego sterowania: 23~2ºC Temp +2 Temp. wewn Zadana temp Opcja bezprzewodowy pilot Optymalny rozdzia powietrza System nawiewu 4kierunkowego zapewnia optymalnà dystrybucj powietrza w pomieszczeniu. Automatyczna zmiana intesywnoêci nawiewu w 4 kierunkach. 25% 25% 25% 25% Kasetonowe 13 Sprężarka wł. wył. wł. wył. edn. wewn. SettingLowSetting Low Tryb pracy Chłodzenie wył. wł. wył. wł. wył. wł. wył. Stop Setting Low stopsetting Low stop SettingLow Grzanie Chłodzenie

15 KLIMATYZATORY KASETONOWE POMPA CIEP A UT / UT / UT / UT Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele (jedn. zewn.) Turbowentylator Programator tygodniowy Pompa podnoszàca skropliny na du à wysokoêç Automatyczny restart Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja zerowego zu ycia energii Centralny sterownik (opcja) Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza PLASMA Group Controller Long & High Piping Jednostki wewn trzne _ Model F/Panel UT PTHEC1 UT PTHEC1 UT PTHFC UT PTHFC WydajnoÊç Ch odzenie W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie Ø,V, Hz E.E.R Ch odzenie W/W C.O.P Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Poziom ha asu (Ciʃ. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Odwil anie I/h Wymiary (szer.*wys.*g.) Jedn. wewn. mm Panel dekoracyjny mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg,000 3,51 13,200 3,86 1,350 1, 5/ 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~.5/8/ 38/35/ x26x50 60xx60 1 3,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 13//11 41/3/ x26x50 60xx60 1 3,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 15/14/13 43/41/3 3 44x22x44 850xx850 3,000 8,2 33,000,62 3,0 4,020.8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 1/1/15 45/42/ x22x44 850xx850 3 Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g(oz) Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust.,1m db(a)±3 Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d ugoêç instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU Rotacyjny 1,200(42.4) R410A Boczny wylot 4 0x540x5 31 3/8 (.52) 3*2.5 4*0.5 15/10 1,2200,50 UU Rotacyjny 1,0(45.0) R410A Boczny wylot 52 80x655x /2 (.) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 UU Rotacyjny 1,50(68.) R410A Boczny wylot 52 80x800x /2 (.) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 UU Rotacyjny 2,0(81.3) R410A Boczny wylot 53 80x800x /8 (15.88) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU UU/UU

16 KLIMATYZATORY KASETONOWE POMPA CIEP A UT3 / UT48 / UT60 Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele (jedn. zewn.) Turbowentylator Programator tygodniowy Pompa podnoszàca skropliny na du à wysokoêç Automatyczny restart Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja zerowego zu ycia energii Centralny sterownik (opcja) Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza PLASMA Group Controller Long & High Piping Jednostki wewn trzne _ Model F/Panel UT36 PTHDC1 UT48 PTHDC1 UT60 PTHDC1 WydajnoÊç Ch odzenie W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie Ø,V, Hz E.E.R Ch odzenie W/W C.O.P Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Poziom ha asu (Ciʃ. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Odwil anie I/h Wymiary (szer.*wys.*g.) Jedn. wewn. mm Panel dekoracyjny mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg 36,000 10,551 3,600 11,606 4,050 3,620.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 25/23/21 40/38/ x288x840 50xx ,000 14,068 52,800 15,45 5,840 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /28/26 43/41/ x288x840 50xx ,000 16,413 61,600,054 6,820 6, /10. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 34/32/ 50/4/ x288x840 50xx Kasetonowe Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g(oz) Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust.,1m db(a)±3 Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d ugoêç instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU3 Rotacyjny 2,600(2.1) R410A Boczny wylot 52 80x1060x /8 (15.88) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 UU48 Rotacyjny 3,0 (116.4) R410A Boczny wylot 5 00x1165x 105 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 UU60 SCROLL 4,00(1) R410A Boczny wylot 5 00x1165x 3 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415, Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU3 UU48 / UU60

17 KANALOWE Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia czy struktury pokoi.

18 On Off On Off On Off KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KANALOWE Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciên. dyspozycyjnego) Przy zmianach ciênienia statycznego zewn trznego iloêç nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz poziom ha asu sà stale na tym samym poziomie. Dzi ki zastosowaniu tej technologii mo liwa jest: optymalizacja instalacji kana owej utrzymanie wydajnoêci i poziomu ha asu na àdanym poziomie zmniejszenie iloêci jednostek. Technologia kontroli faz silnika wentylatora pozwala na oszcz dnoêç kosztów. Po àdany nawiew powietrza jest uzyskiwany poprzez regulacj pr dkoêci obrotowej wentylatora, co daje du à elastycznoêç. Regulacja spr u dyspozycyjnego jest mo liwa w zakresie 0~100 Pa. *Technologia E.S.P. jest atwo kontrolowana przy pomocy pilota. Objętość powietrza wys. śr. nis. wys. śr. nis. Cicha praca i atwy serwis Innowacyjne rozwiàzanie nawiewu powietrza. Niski poziom ha asu! Ma y ci ar! Zwarta i lekka konstrukcja zapewnia niski poziom ha asu redukuje wag zapewnia wygodnà i atwà instalacj oraz oszcz dnoêç miejsca. Klimatyzator kana owy gwarantuje ni szy poziom ha asu. Sterownik centralny Zasada dzia ania Jednostki kana owe LG mogà byç sterowane ró norodnymi sterownikami indywidualnymi lub centralnymi. Sterownik centralny jest idealny dla du ych obiektów komercyjnych. Sterownik ten umo liwia równie diagnostyk urzàdzeƒ oraz wykrywanie b dów w poszczególnych jednostkach, liczba których zawiera si w przedziale od 16 do 8 (za pomocà 8 oddzielnych sterowników). Kana owe 16 1 Przepływ pow. przy 2mmAq Przepływ pow. przy 10mmAq Controller #1 Controller #2 Controller #8 Ciśnienie dyspozycyjne (mmaq)

19 Kontrola strefowa Ta funkcja s u y do kontroli pracy klimatyzatora, gdzie ka da strefa (max. 4) posiada oddzielny termostat i przepustnic. Kontrola strefowa sub PCB ABZCA 1 POKÓJ Termostat Przepustnica Przepustnica 3 POKÓJ Termostat 2 POKÓJ Termostat Przepustnica Przepustnica 4 POKÓJ Termostat Wbudowana pompka skroplin Pompka skroplin zainstalowana w urzàdzeniu automatycznie usuwa skropliny. Mo liwoêç podnoszenia skroplin na wysokoêç 00 mm. 00mm Nachylenie (1/50~1/100) 0mm Fixture 450mm Elastyczny przewód odprowadzajàcy Rura skroplin Programowanie tygodniowe Istnieje mo liwoêç zaprogramowania dzia ania klimatyzatora na okres 1 tygodnia. Panel sterujàcy z wyêwietlaczem LCD godzinne programowanie w àcz/wy àcz funkcja testowa funkcja samodiagnozujàca 3stopniowa regulacja pr dkoêci wentylatora wskaênik pracy wskaênik temperatury pomieszczenia gruboêç panelu zaledwie 20 mm Kontrola temperatury otoczenia przy pomocy dwóch czujników Zwykle temperatura zmierzona czujnikiem zainstalowanym na klimatyzatorze ró ni si od w aêciwej temperatury otoczenia. Dzi ki zastosowaniu 2 czujników, mo liwa jest bardziej precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu. Za pomocà atwo wysuwanej klapki znajdujàcej si na odwrotnej stronie pilota, istnieje mo liwoêç wyboru czujnika, który w sposób najbardziej precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden czujnik znajduje si w jednostce wewn trznej, drugi w przewodowym panelu sterowania. Dzi ki temu mo liwe jest utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. D uga instalacja W klimatyzatorach LG typu kasetonowego i kana owego istnieje mo liwoêç zastosowania d ugiej instalacji rurowej do 50 m mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà, natomiast ró nica wysokoêci mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà mo e si gaç m. Opcja bezprzewodowy pilot

20 KLIMATYZATORY KANALOWE POMPA CIEP A UB / UB / UB36 UB48 / UB60 Programowanie tygodniowe Automatyczna zmiana trybu pracy Automatyczny restart godzinne programowanie ON/OFF Goràcy start (model z pompà ciep a) Kontrola temperatury otoczenia przy pomocy dwóch termostatów Kontrola grupowa Funkcja zabezpieczenia przed dzieçmi Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Kontrola strefowa (opcja) Sterownik centralny (opcja) Jednostka wewn trzna _ Model UB UB UB36 UB48 UB60 Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres(Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres(Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Spr dyspozycyjny mmaq Poziom ha asu(ciên. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg Jednostka zewn trzna _ Model,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 16.5/14.5/ /34/ x260x UU,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16.5/ /36/ x260x UU 36,000 10,551 3,600 11,606 4,050 4,1.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 32/2/ /3/ x28x UU3 48,000 14,068 52,800 15,45 5,840 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 40/35/ 15 44/42/40 6 x380x50 60 UU48 56,000 16,413 61,600,054 6,820 6,4 13.6/10. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 50/45/ /44/ x380x50 60 UU60 Kana owe Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz Obrotowy 10 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x655x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 150 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 2600 R410A Boczny wylot 52 5/8 (15.88) 80x1060x *2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Spiralny 400 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 3 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 1 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU UU3 UU48 / UU60

21 PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE Klimatyzatory przypod ogowosufitowe dajà du à swobod w wyborze miejsca ich monta u. Jednostki wewn trzne mogà byç z atwoêcià umieszczane zarówno na pod odze jak i montowane na Êcianie pod sufitem. Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a pokryte sà warstwà z ota, chroniàc jednostk zewn trznà przed agresywnà korozjà.

22 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE Kompaktowy wymiar Waga: 65kg 35kg Obj toêç: 100% 68% 150x6x220(48/60K) 1350x6x220(36K) Antykorozyjne z ote lamele Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a jednostek zewn trznych LG sà pokryte warstwà ze z ota w celu minimalizacji skutków korozji. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu efektywnoêç dzia ania wymiennika nie zmniejsza si wraz z up ywem czasu w przeciwieƒstwie do konwencjonalnego wymiennika, który traci wydajnoêç na skutek korozji. Antykorozyjne z ote lamele sà standardem we wszystkich klimatyzatorach LG, które doskonale pracujà na obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza czy terenach nadmorskich, gdzie urzàdzenia nara one sà du o bardziej na oddzia ywanie soli. UnowoczeÊnione funkcje atwo dost pny filtr a zanieczyszczenie sygnalizowane jest diodami na panelu klimatyzatora Tryb intensywnego nawiewu powietrza Sterownik przewodowy (opcja) programowanie tygodniowe kontrola grupowa, itd. [Test Standard : ASTM B11, KS D502] Sterowanie nawiewem powietrza Sterowanie w poziomie R czne ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie poprzez regulacj po o enia lameli. Sterowanie w pionie Nawiew powietrza mo e byç ustawiony przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Przypod ogowosufitowe W górę W dół

23 PRZYPODLOGOWOSUFITOWE POMPA CIEP A UV / UV UV Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Funkcja naturalnego nawiewu powietrza Bezprzewodowy pilot Tryb snu Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja osuszania godzinne programowanie w àcz/wy àcz Automatyczny restart Jednostki wewn trzne _ Model Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min Poziom ha asu (CiÊn. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg UV UV UV,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 13.5//11 43/40/ x205x615,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 15/13.5/ 45/42/ x205x615 28,000 8,206,800,02 3,20 3,50.8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16/14 45/42/ x205x615 Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ.akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU UU UU Obrotowy 10 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x655x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 150 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 20 R410A Boczny wylot 53 5/8 (15.88) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU/UU

24 PODSTROPOWE POMPA CIEP A UV36 / UV48 / UV60 Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Funkcja naturalnego nawiewu powietrza Bezprzewodowy pilot Tryb snu Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja osuszania godzinne programowanie w àcz/wy àcz Automatyczny restart Jednostki wewn trzne _ Model UV36 UV48 UV60 Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min Poziom ha asu (CiÊn. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ.akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz 34,000,65 36,000 10,551 4,1 4,050.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 2/2/ 44/42/ ,350x220x6 35 UU3 Obrotowy 2600 R410A Boczny wylot 52 5/8 (15.88) 80x1060x *2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 46,500 13,628 52,800 15,45 5,660 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 36/34/32 54/52/ ,50x220x6 45 UU48 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 54,000 28,000 15,826 8,205 5,400 32,200 1,40,43 6,580 2,550 6,200 2, /10..8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16/14(636/564/44) 40/38/36 56/54/52 45/42/ ,50x220x6 4.2x8.1x.2 45 (1 UU60 SCROLL 400 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 3 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Przypod ogowosufitowe Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU3 UU48 / UU60

25 SYNCHRO

26 KLIMATYZATORY LG 200 SYNCHRO Jednoczesny cykl w àczony/wy àczony Mo liwoêç pod àczenia do 4 jednostek wewn trznych Zastosowanie zwyk ego rozga ênika MPS Variable : 48/2/100K 2 rozga niki 2 rozga niki 3 rozga niki 3 rozga niki 3 rozga niki 4 rozga niki Wysoka wydajnoêç i niski poziom ha asu Zastosowanie technologii MPS Variable Konfiguracja Jedn. zewn. Konfiguracja Synchro (k ) Duo Trio Quartet W aêciwy dla ró nych kszta tów otwartych przestrzeni (kszta t literyl,t) Synchro UU48 UU2 UU Wybór ró norodnych jednostek wewn trznych 25 Jedn. wewn. Kasetonowe Kana owe Przyp.sufit UT UT UT UT UT36 UT48 UT60 UB UB UB36 UB48 UB60 UV UV UV D ugie instalacje Max. d ugoêç instalacji rurowej: 110m Max. ró nica wysokoêci: m (*w oparciu o jednostk 100k ) m

27 SYNCHRO POMPA CIEP A UU48 / UU2 / UU100 Jednostki zewn trzne Jednostki zewn trzne UU48 UU2 UU100 Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Przep yw powietrza (wys./êr./nis.) m 3 /min. Poziom ha asu CiÊn. akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gas cale(mm) Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Ca kowita d. (G ówna+ogó em odga zienia) m Max. d ugoêç instalacji G ówna trasa m Ogó em odga zienia m Dla ka dego odga zienia m Ró nica Jedn. wewn.~jedn. zewn. m wysokoêci Jedn. wewn.~jedn. zewn. m 10.0 /.5 3,380~415,50 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 56 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 5*5.5 4* / 1 3,380~415,50 Obrotowy 100 R410A Od góry 58 3/8 (.52) 1 (25.4) 806x150x *5.5 4* / 1. 3,380~415,50 Spiralny 800 R410A Od góry 60 1/2 (.) 1 (25.4) 80x1555x60 2 5*5.5 4* Jednostki wewn trzne UT/UV/UB~ N*C UT/UV/UB~36 N*C UT/UV/UB~36 N*C Ch odzenie WydajnoÊç nominalna W (min.~êr.~max.) Grzanie W Nominalny pobór mocy Ch odzenie W (min.~êr.~max.) Grzanie W E.E.R W/W C.O.P W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

28 SYNCHRO KLIMATYZATORY KASETONOWE UT / UT / UT / UT UT36 / UT48 / UT60 Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele Programator tygodniowy Turbowentylator Pompa podnoszàca skropliny na wysokoêç 0cm Praca w trybie Auto Funkcja zerowego zu ycia energii Automatyczny restart Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola temperatury za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza Jednostki wewn trzne Model F/Panel WydajnoÊç ch odnicza W WydajnoÊç grzewcza W Przep yw powietrza Jedn. wewn.(wys./êr./nis.) m 3 /min. Poziom ha asu(wys./êr./nis.) CiÊn. akust.,1.5m db(a)±3 Osuszanie l/h Wymiary Jedn. wewn. (szer.xg.xwys.) mm Panel dekoracyjny (szer.xg.xwys.)mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg UT PTHEC1 3,51,000 3,86 13,200.5/8/ 38/35/ x26x50 60xx UT PTHEC1 5,25,000 5,803 1,800 13//11 41/3/ x26x50 60xx UT PTHFC,033,000,38 26,400 15/14/13 43/41/ x22x44 850xx850 3 UT PTHFC 8,2,000,62 33,000 1/1/15 45/42/ x22x44 850xx850 3 UT36 PTHDC1 10,54 36,000 11,606 3,600 25/23/21 40/38/ x288x840 50xx UT48 PTHDC1 14,06 48,000 15,44 52,800 /28/26 43/41/ x288x840 50xx UT60 PTHDC1 16,4 56,000,053 61,600 34/32/ 50/4/ x288x840 50xx Synchro Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 26 2

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Synchro

Klimatyzatory LG Synchro System cechuje du a elastycznoêç polegajàca na mo liwoêci pod àczenia do jednostki zewn trznej 2, 3 lub 4 jednostek wewn trznych. Poszczególne jednostki wewn trzne pracujà w tym samym trybie (ch odzenia

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe maj ró norodne zastosowania. Mog by instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygl

Bardziej szczegółowo

Cennik Klimatyzatory LG 2009

Cennik Klimatyzatory LG 2009 www.lge.pl Cennik Klimatyzatory LG 2009. Cennik wazny od 12.05.2009 do 12.05.2010 02 Ekologiczny design, wydajne energetycznie, redukujà emisj CO2 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG Klimatyzatory komercyjne LG 200 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Klimatyzatory LG 200 02 Ekologiczny design, energooszcz dne, redukujà emisj CO2 Ciesz

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2008

Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl wprowadzenie Klimatyzatory LG 02 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE

KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE KLASYCZNY WYGLĄD I WYJĄTKOWE FUNKCJE KASETONOWE KASETONOWE Szeroki wypływ powietrza Obniżenie poziomu hałasu Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniają komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu

Bardziej szczegółowo

UT12H / UT18H / UT24H

UT12H / UT18H / UT24H Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG

LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG LG Electronics Polska: Klimatyzatory pojedyncze kasetonowe LG Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu Kanałowe Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna od rozmieszczenia opraw

Bardziej szczegółowo

Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe

Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe Przypod ogowo-sufitowe / Podstropowe Klimatyzatory przypod ogowo-sufitowe daj du swobod w wyborze miejsca ich monta u. Jednostki wewn trzne mog by z atwo ci umieszczane zarówno na pod odze jak i na cianie

Bardziej szczegółowo

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza.

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza. KLIMATYZATORY LG Electronics Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162 A, budynek Passat, 02-342 arszawa tel. (22) 481 71 00, fax (22) 48 17 888 www.lge.pl Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE Klimatyzatory komercyjne LG 20 KOMERYCJNE SPLIT 21 KOMERCYJNE SPLIT Kompaktowy rozmiar Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów kasetonowych LG znacznie zwiększają możliwości jego instalacji w różnych

Bardziej szczegółowo

E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ

E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ E09SQU E12SQU E09SQ / E12SQ / E18SQ / E24SQ S18AQU S24AQU Najwyższa wydajność energetyczna Silnik BLDC Ukośne łopatki wentylatora Cicha praca antyalergiczny Tryb Jet Cool Łatwa i szybka instalacja Kompatybilne

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 20002005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP

Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Klimatyzator ścienny LG Standard Plus 3,5kW PM12SP Standard Plus to ekonomiczny klimatyzator z bogatym wyposażeniem. LG wyposażyło serię Standard Plus w jonizator Plasmaster Plus odpowiedzialny za uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

klimatyzatory MULTI RÓŻNORODNOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH KONFIGURACJE WYDAJNOŚCI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWANIE Ponad 2000

klimatyzatory MULTI RÓŻNORODNOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH KONFIGURACJE WYDAJNOŚCI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWANIE Ponad 2000 klimatyzatory MULTI RÓŻNORODNOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Kasetonowe 1-stronne Kanałowe wysokiego sprężu Gallery Kasetonowe 4-stronne Kanałowe niskiego sprężu Deluxe Ponad 2000 kombinacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji Produkty oferowane przez LG Electronics Polska w kategorii akcesoria. Zdjęcie Nazwa Opis Pomieszczeniowy czujnik temp. Dry Contact Pozwala na dokładny

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2010

Klimatyzatory komercyjne LG 2010 Klimatyzatory komercyjne LG 2010 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ekologiczny komfort dla każdego Pościg za bardziej komfortowym życiem stał się drugą

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Cennik 2010 Klimatyzatory LG Therma V

Cennik 2010 Klimatyzatory LG Therma V Cennik 2010 Klimatyzatory LG Therma V Cennik ważny od dnia 03.03.2010 do 03.03.2011 Klimatyzatory KONWENCJONALNE Klimatyzatory ŚCIENNE S09AHP S09AHP N42 940,00 2,8 / 2,9 S09AHP U42 1 150,00 2 090,00 S09AHP~S12AHP

Bardziej szczegółowo

BD: Rozgałęźnik JEDNOSTKI ZEWN. H-Inverter 3ø. UU37WH.U31 10,0 11,2 UT18H.NP1 x2 UB18H.NG1 x2 UV18H.NJ1 x2 UT12H.NP1 x

BD: Rozgałęźnik JEDNOSTKI ZEWN. H-Inverter 3ø. UU37WH.U31 10,0 11,2 UT18H.NP1 x2 UB18H.NG1 x2 UV18H.NJ1 x2 UT12H.NP1 x Synchro Synchro Jednoczesny cykl pracy wszystkich jednostek wewnętrznych. Możliwość podłączenia do jedn. wewnętrznych. Rozdział czynnika na rozgałęźnikach. Standard Inverter Ø:, /,0 /,0 kw. H-Inverter

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 02-672 arszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

POWIEW PROFESJONALIZMU

POWIEW PROFESJONALIZMU POWIEW PROFESJONALIZMU 2009 KLIMATYZATORY Droga rozwoju TCL Od zało enia w roku 1981, TCL stało si jednym z najwi kszych chiƒskich producentów AGD. W podstawowej ofercie firmy znajdujà si Multimedia, AGD,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2011

Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2011 Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2011 Jednostki wewnętrzne kw 3,,0 7,1 8,0 Kasetonowe UT12H NP1 UT18H NP1 UT24H NN1 UT12 NRD UT18 NQD UT24 NPD UT30 NPD Kanałowe UB18H NG1 UB24H NG1 UB18 NHD UB24 NHD

Bardziej szczegółowo

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG Plazmowy system oczyszczania powietrza Automatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl unikalne funkcje W celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy pow ok ozonowà,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012. KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 czerwca 2012. www.klimatyzacja.lge.pl

CENNIK 2012. KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 czerwca 2012. www.klimatyzacja.lge.pl CENNIK 2012 KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 czerwca 2012 www.klimatyzacja.lge.pl Cennik 2012 Klimatyzatory LG 4 klimatyzatory pokojowe 8 klimatyzatory komercyjne 14 klimatyzatory Synchro 15 klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o KLIMATYZATORY Firma LOXIMIDE Sp. z o.o. jest Bezpośrednim Dystrybutorem oraz Generalnym Przedstawicielem klimatyzatorów Grupy VS na rynku Polskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSR1 QSR1 H09A4 H12B4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia Technologie Technologia inwerterowa kontroluje jednocześnie prędkość silnika i sprężarki. Wyeliminowanie cyklu pracy stop-start, znacząco zwiększyło wydajność urządzenia, przedłużając jednocześnie żywotność

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU Klimatyzatory cennik2014 GREE NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU index O firmie Marka GREE to już 24 lata W czym tkwi nasz sukces? Odkryj nasz sekret! funkcje specjalne 3 4 5 funkcje o firmie doświadczenia w produkcji

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń klimatyzacyjnych MDV

Katalog urządzeń klimatyzacyjnych MDV Katalog urządzeń klimatyzacyjnych MDV R R R www.mdv.com.pl Urządzenia w zgodzie z naturą... Urządzenia MDV wszystkich typów, osiągają współczynnik energetyczny A. Jest to najwyższa klasa energooszczędności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Ścienne

Urządzenia Ścienne Urządzenia Ścienne 09/12/18/24K Btu/h ALL DC INVERTER w niskich temperaturach zewnętrznych Tryb snu 12 stopni prędkości wentylatora jedn. wewn. 5 stopni prędkości wentylatora jedn. zewn. Tryb turbo Auto

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2011 KLIMATYZATORY LG Ważny od 01.03.2011 do 29.02.2012

CENNIK 2011 KLIMATYZATORY LG Ważny od 01.03.2011 do 29.02.2012 CENNIK 2011 KLIMATYZATORY LG Ważny od 01.03.2011 do 29.02.2012 SPIS_TREŚCI Klimatyzatory Pokojowe Ścienny ON-OFF...09 Libero-E...09 Ścienny Inverter...09 Libero ARTCOOL...09 ARTCOOL Galeria...09 Klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2010/2011 KLIMATYZATORY

CENNIK 2010/2011 KLIMATYZATORY CENNIK 2010/2011 KLIMATYZATORY KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa www.klimatyzacja.lge.pl Cennik waŝny od 03.03.2010 do 03.03.2011 KLIMATYZATORY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne

Klimatyzatory komercyjne Klimatyzatory komercyjne Klimatyzatory komercyjne poprawiają jakość powietrza w sklepach, restauracjach, biurach i innych obiektach komercyjnych. Klimatyzatory inwerterowe serii PAC-i firmy SANYO oferują

Bardziej szczegółowo

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb 2006 systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb ienki profil Jednostka 4 kierunkowy iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja Niski Zalety systemu Split NOWOŚĆ! Zdalne sterowanie parametrami

Bardziej szczegółowo

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Systemy KLIMATYZACJI FJM PRESTIGE PREMIUM CLASSIC+ CLASSIC KONSOLE KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMERCYJNE SYSTEMY KLIMATYZACJI 2004

KOMERCYJNE SYSTEMY KLIMATYZACJI 2004 50 Hz KOMERCYJNE SYSTEMY KLIMATYZACJI 2004 Dostosuj temperatur do swoich potrzeb. Komercyjne systemy klimatyzacji 2004 Witamy w Êwiecie klimatyzatorów LG W TROSCE O ÂRODOWISKO NATURALNE Ârodowisko przysz

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja w najwyższej klasie Seria urządzeń typu multisplit inverter z możliwością podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych dowolnego typu

Klimatyzacja w najwyższej klasie Seria urządzeń typu multisplit inverter z możliwością podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych dowolnego typu SAMSUNG Multisplit inverter FJM 2013 Klimatyzacja w najwyższej klasie Seria urządzeń typu multisplit inverter z możliwością podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych dowolnego typu Systemy klimatyzacji SAMSUNG

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2012

Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2012 Klimatyzatory Komercyjne LG Modele 2012 Jednostki wewnętrzne kw Typ Przypodłogowo-sufitowe / Kasetonowe Kanałowe Podstropowe H-Inverter Standard Inverter H-Inverter Standard Inverter H-Inverter Standard

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Multi-Split

Urządzenia Multi-Split Urządzenia Multi-Split MODEL Pdesign (kw) Klasa energetyczna Wydajność SEER sezonowa (według Pdesign (kw) normy EN14825) Klasa energetyczna (Strefa umiar.) SCOP Ilość obsługiwanych jednostek wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY INWERTER R410A

KLIMATYZATORY INWERTER R410A KLIMATYZATORY INWERTER R410A INWERTER MAXI 360 - R410a Pojedynczy split AMD 051 9000 A-40% / A-20% AMD 052 12000 A-20% / A INWERTER SERIA PREMIUM - R410a Pojedynczy split AMD 040 9000 A / A AMD 041 9600

Bardziej szczegółowo

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania trosce o zapewnienie zdrowego i świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, centrale wentylacyjne eco V stały się integralną częścią zaawansowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, zapewniając szybkie

Bardziej szczegółowo

cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF HYDRONIC PRODUCTS ROOM AIR SOLAR CONDITIONERS

cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF HYDRONIC PRODUCTS ROOM AIR SOLAR CONDITIONERS cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS COMMERCIAL SPLIT SYSTEMS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF CO 2 WATER HEATERS HYDRONIC PRODUCTS URZĄDZENIA VIRUS PRZENOŚNE WASHER ROOM AIR

Bardziej szczegółowo

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Systemy KLIMATYZACJI FJM PRESTIGE PREMIUM CLASSIC+ CLASSIC KONSOLE KASETONOWE 4KIERUNKOWE MINI KANAŁOWE SLIM * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter

Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzator ścienny Mistral DC Inverter Klimatyzatory ścienne MISTRAL z serii MSR to jednostki klimatyzacyjne typu Split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 KLIMATYZACJI

CENNIK 2015 KLIMATYZACJI CENNIK 2015 KLIMATYZACJI Muna 2,7 kw 2784 / 077 Muna,5 kw Muna 5,2 kw wydajności Przyłącza rur Jednostka wewn. energetycznej Ciecz - Gaz Jednostka zewn. A++ / A+ 517 / 810 A++ / A+ 5275 / 5568 A++ / A+

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania Klimatyzatory Kolekcja 2012 Inwertery Activion System oczyszczania Activion Funkcja samooczyszczania Aktywny filtr węglowy MODEL BK 130 INVS BK 190 INVS BK 260 INVS Wydajność chłodnicza kw 3.5 5.3 7.3

Bardziej szczegółowo

KOMERCYJNE. 69 Technologie. 104 Ścienne. 76 Kasetonowe. 108 Synchro. 86 Kanałowe. 112 Wymiary. 96 Przypodłogowo-sufitowe / Podstropowe

KOMERCYJNE. 69 Technologie. 104 Ścienne. 76 Kasetonowe. 108 Synchro. 86 Kanałowe. 112 Wymiary. 96 Przypodłogowo-sufitowe / Podstropowe KOMERCYJNE 69 Technologie 104 Ścienne 76 Kasetonowe 108 Synchro 86 Kanałowe 112 Wymiary 96 Przypodłogowo-sufitowe / Podstropowe KOMERCYJNE MODELE H-INVERTER / STANDARD INVERTER Inverter kbtu kw Typ Kasetonowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści KLIMATYZATORY MULTI LG 2012. Technologie. Jednostki zewnętrzne. Jednostki wewnętrzne. Akcesoria. Tabele konfiguracji

Spis treści KLIMATYZATORY MULTI LG 2012. Technologie. Jednostki zewnętrzne. Jednostki wewnętrzne. Akcesoria. Tabele konfiguracji pis treści 116 Technologie 12 Jednostki zewnętrzne MUTI 128 Jednostki wewnętrzne 18 Akcesoria 140 Tabele konfiguracji 152 Wymagania dotyczące instalacji KIMATYZATORY MUTI G 2012 Klimatyzatory Multi G Modele

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

systemy vrf 2010 YDS System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) YDMH 100, 140, 252, 280, 335, 400, 450 C

systemy vrf 2010 YDS System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) YDMH 100, 140, 252, 280, 335, 400, 450 C systemy vrf 2010 YDS System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) YDMH 100, 140, 252, 280, 335, 400, 450 C systemy vrf YDS - System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) YDMH

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK 40/41 Systemy VRF YV2V R410A TYPY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH york PRODUKTY air-conditioning KLIMATYZACYJNE products YORK System VRF Amazon Standard Ambient YV2V 010 do 135 chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE Klimatyzatory INVERTER Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym

Bardziej szczegółowo

130 Technologie. 164 Tabele konfiguracji. 142 Jednostki zewnętrzne. 150 Jednostki wewnętrzne. 162 Akcesoria MULTI

130 Technologie. 164 Tabele konfiguracji. 142 Jednostki zewnętrzne. 150 Jednostki wewnętrzne. 162 Akcesoria MULTI MULTI 130 Technologie 164 Tabele konfiguracji 142 Jednostki zewnętrzne 150 Jednostki wewnętrzne 162 Akcesoria MULTI MODELE 2014 JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE kbtu kw Typ Multi Max ilość j.wewn. Zasilanie Przykłady

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split Najwyższy komfort niezmiennie przez cały rok Urządzenia klimatyzacyjne, należące w cieplejszych krajach do codzienności, w naszych domach zdobywają

Bardziej szczegółowo

Moc katalogowa kw SEER/SCOP Model 0,97~3,3 0,85~6,0 AR09JSPFAWKNEU/X 8,5/4,6 (A+++/A++) (16/38)/45 5 399

Moc katalogowa kw SEER/SCOP Model 0,97~3,3 0,85~6,0 AR09JSPFAWKNEU/X 8,5/4,6 (A+++/A++) (16/38)/45 5 399 INVERTER RAC Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC Ważny od 01/04/ do odwołania SERIA PRESTIGE Moc katalogowa kw Poziom ciśnienia SEER/SCOP akustycznego db(a) (klasa energetyczna) Chłodzenie Grzanie (wew)/zew

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR)

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) 105 ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) KOMERCYJNE Stylowy design Nikt Ci już nie musi mówić, jak ma wyglądać Twój klimatyzator. Rewolucyjny klimatyzator LG ARTCOOL Gallery z możliwością wymiany zdjęcia pozwala

Bardziej szczegółowo

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 DOSKONAŁY KLIMAT DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM KLIMATYZATORY FIRMY WHIRLPOOL TO URZĄDZENIA ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE, ZAPEWNIAJĄCE IDEALNY KLIMAT ORAZ CZYSTE

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter Klimatyzator naścienny ecorelax dc inverter DC Inverter to nowa linia klimatyzatorów LENNOX znacznie redukujących koszty eksploatacji. Płynna regulacja wydajności powoduje, że klimatyzatory LENNOX potrafią

Bardziej szczegółowo

50 Hz KLIMATYZATORY 2004

50 Hz KLIMATYZATORY 2004 50 Hz KLIMATYZATORY 2004 Trzykierunkowy wyp yw ch odnego powietrza realizowany poprzez system Jet Cool, unikalny system oczyszczania powietrza, oszcz dnoêç energii oraz nowoczesny design sprawiajà, e klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie Klimatyzatory LG 2011 Historia LG Powstanie f irmy 1947 Utworzenie grupy LG Group 1958 Utworzenie LG Electronics Inc. 1962 Utworzenie Digital Appliance Company Rozwój f irmy 1968 LG produkuje pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony Zdrowe powietrze 4-stopniowy system ochrony LG jest znane na całym świecie ze stosowania innowacyjnych technologii w swoich produktach. Z rewolucyjnym "4-stopniowym systemem ochrony" LG pozostaje liderem

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze www.klimatyzacja.lge.pl Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEMS PROJEKT MODULARNY ORAZ INDYWIDUALNY ELASTYCZNE KOMBINACJE AIR CONDITIONING. KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 Katalog 2014

FULL DC INVERTER SYSTEMS PROJEKT MODULARNY ORAZ INDYWIDUALNY ELASTYCZNE KOMBINACJE AIR CONDITIONING. KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 Katalog 2014 FULL DC INVERTER SYSTEMS PROJEKT MODULARNY ORAZ INDYWIDUALNY ELASTYCZNE KOMBINACJE KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 Katalog 2014 AIR CONDITIONING 1 WITAJCIE W ŚWIECIE KLIMATYZATORÓW SINCLAIR Działania i procedury

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 stycznia 2012

CENNIK 2012 KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 stycznia 2012 CENNIK 2012 KLIMATYZATORY LG Cennik ważny od 1 stycznia 2012 SPIS_TREŚCI Klimatyzatory Pokojowe Libero-E...09 Ścienny Inverter...09 Libero ARTCOOL...09 ARTCOOL Galeria...09 Klimatyzatory Komercyjne Inverter

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG 2011. Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG.

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG 2011. Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG. KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG 2011 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG. KOMERCYJNE 54 Technologie H-Inverter... 54 Inverter... 57 58 Klimatyzatory typu Split Kasetonowe...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo