Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR"

Transkrypt

1 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) , fax (22) DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY 200

2 Nr 1 na świecie KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LG 200 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. Klimatyzatory komercyjne LG

3 Nr 1 na świecie LG Electronics, Êwiatowy lider klimatyzacji, przez kolejne lat z rz du.

4 Niezwyk a jakoêç i niezawodnoêç klimatyzatorów LG jest znana na ca ym Êwiecie. Jak podaje najbardziej presti owy na Êwiecie japoƒski magazyn ch odnictwa i klimatyzacji JARN (Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News), LG Electronics sprzedajàc w 2000 roku na ca ym Êwiecie 4, mln urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, zosta Êwiatowym liderem w produkcji i sprzeda y klimatyzatorów. Sukces ten powtórzy w 2004 i 2005 roku sprzedajàc ponad 10 mln sztuk, umacniajàc si po raz siódmy na pozycji Êwiatowego lidera w klimatyzacji. Ten spektakularny sukces by mo liwy do osiàgni cia dzi ki nieustannym szeroko zakrojonym badaniom naukowym, patentom, udoskonaleniom, zwi kszaniu mocy zak adów produkcyjnych a szczególnie dzi ki wdro eniu doskona ego jak si okazuje systemu kontroli jakoêci 6 sigma. LG Electronics dla utrzymania presti owej pozycji Êwiatowego lidera na rynku klimatyzacji, nieustannie inwestuje w badania naukowe, technologie energooszcz dne oraz wprowadza nowoczesne rozwiàzania i niespotykane wzorce u ytkowe. Klimatyzatory komercyjne 02 03

5 Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie. Klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410A i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma, który dba o czystoêç powietrza dla najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów ARTCOOL odznacza si wyszukanà stylistykà, zdoby a presti owe nagrody w konkursach designerskich: Forum Design Award i Reddot Design Award. Udoskonalona w nich technologia przep ywu powietrza powoduje, e klimatyzatory LG odznaczajà si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe warunki przebywania w pomieszczeniu.

6 W trosce o Êrodowisko 200 Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Bardziej wydajny Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Mniej wydajny Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania klasy energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na Roczne zużycie energii, h w trybie chłodzenia (Aktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu.) Wydajność chłodnicza Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji grzania: uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna obrazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej kolorami. chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą Wydajność grzewcza praca grzewcza A: wyższa G: niższa Hałas (db[a] re 1 pw) Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC Commercial Klimatyzatory Air komercyjne Conditioners 04 05

7 KASETONOWE PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE SYNCHRO

8 LG AIR CONDITIONERS 200 SPIS TREÂCI KANALOWE 16 Klimatyzatory komercyjne KLIMATYZATORY MULTI

9 KLIMATYZATORY LG MODELE KOMERCYJNE 200 Typ Kasetonowe UT UT UT UT Kana owe UB UB Przypod ogowosufitowe UV UV UV Podstropowe Jednostki zewn trzne Pompa ciep a UU UU UU UU

10 UT36 UT48 UT60 UB36 UB48 UB60 UV36 UV48 UV60 Klimatyzatory komercyjne UU3 UU48 UU60 UU2 (21.1) UU100 (28) 08 0

11 KASETONOWE Klimatyzatory kasetonowe majà ró norodne zastosowania. Mogà byç instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wyglàd i wyposa ona jest w szereg u ytecznych funkcji. Posiada 4 stronny wyp yw powietrza pozwalajàcy na równomierny i szeroki rozk ad powietrza w pomieszczeniu.

12 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KASETONOWE Bez kurzu! Bez przykrych zapachów! Bez alergii! Plazmowy system oczyszczania powietrza(opcja) Plazmowy system oczyszczania powietrza jest unikalnym systemem opracowanym przez LG, który nie tylko usuwa mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz, ale równie domowe roztocza, zapobiegajàc chorobom alergicznym jak i astmie. Filtr mo e byç czyszczony i przemywany wy àcznie czystà wodà. Dzi ki zastosowaniu filtra mo emy mieç w pomieszczeniu czyste powietrze. Funkcja kontroli iloêci nap ywu powietrza w zale noêci od wysokoêci pomieszczenia Opracowano specjalny algorytm wydajnoêci powietrza dla wentylatora jednostki wewn. umo liwiajàcy kontrol iloêci nawiewanego powietrza do pomieszczenia w zale noêci od wysokoêci pomieszczenia. Cząsteczki kurzu Jonizator Wyładowania elektrody Siatka z fotokatalizatorem Zanieczyszczone powietrze Zapach Wyładowania +4.8KV Molekuły zapachowe Oczyszczone powietrze Wytwarzanie plazmy Kontrola temp. otoczenia za pomocà 2 termostatów Zwykle temperatura zmierzona czujnikiem zainstalowanym na klimatyzatorze ró ni si od w aêciwej temperatury. Dzi ki zastosowaniu 2 czujników, mo liwa jest bardziej precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu. Za pomocà atwo wysuwanej klapki znajdujàcej si na odwrotnej stronie pilota, istnieje mo liwoêç wyboru czujnika, który w sposób najbardziej precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden czujnik znajduje si w jednostce wewn trznej, drugi w przewodowym panelu sterowania. Dzi ki temu mo liwe jest utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. WysokoÊç monta u Nisko Standard Wysoko Montaż w pomieszczeniu o typowej wysokości. Nastawa prze àcznika Monta na wys. do 2,4m prze àcznik w pozycji 1 Monta na wys. 2,m prze àcznik w pozycji standard Monta na wys. powy ej 3m prze àcznik w pozycji 2 Montaż w pomieszczeniu o wysokim suficie. Kasetonowe 10 11

13 Sterowanie grupowe 1) Zasada dzia ania W przypadku po àczenia kilku jednostek wewn trznych urzàdzenie sterujàce mo e sterowaç pracà okreêlonej iloêci jednostek wewn trznych. 2) Funkcjonowanie Linia komunikacyjna jest pod àczona do ka dej jednostki wewn trznej. Sterownik jest pod àczony do ka dej jednostki wewn trznej i mo e sterowaç tymi samymi funkcjami. Funkcja kontroli grupowej mo liwa jest po odci ciu dodatkowego przewodu w przewodowym panelu sterowania. W tym przypadku g ówny system nie b dzie reagowa, aby zapobiec kolizji danych. Podczas uruchamiania sterowania grupowego, jednostki za àczane sà w sposób przypadkowy (w czasie 03 min.) w celu ograniczenia pràdu rozruchu. Urzàdzenie sterujàce mo e kontrolowaç prac max.16 jedn. wewn. D uga instalacja W klimatyzatorach LG typu kasetonowego i kana owego istnieje mo liwoêç poprowadzenia d ugich instalacji rurowych maksymalnie do 50 m mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà; ró nica wysokoêci mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà mo e si gaç nawet m. Zerowe zu ycie energii w funkcji Standby dzi ki funkcji SMPS (Switching Mode Power Supply) Strata energii w trybie Standby Zawsze gdy wtyczka jest w àczona do sieci klimatyzator pobiera energi, nawet jeêli jest wy àczony. LG opracowa o bardzo oszcz dny uk ad dzi ki funkcji SMPS Zapewnia on 0% redukcj zu ycia energii w trybie "standby". Znaczne ograniczenie poboru energii, gdy napi cie dociera do klimatyzatora a on nie pracuje. Ruchy wirujàce Swobodne ruchy powietrza zapewniajà bardziej równomierny rozk ad powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Konwencjonalny nawiew Porównanie temperatur Pionowe ró nice temp. Porównanie typów rozk adu powietrza 4stronny (konwencjonalny) Kierownica 1 Otwarta Kierownica 2 Otwarta Kierownica 3 Otwarta Kierownica 4 Otwarta Kierownica 1 Czas Ruchy wirujàce (nowoêç) Kierownica 2 Otwarta Kierownica 3 Zamkni ta Zamkni ta Kierownica 4 Otwarta Czas Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Open Zamkni ta Kierownica 2 Ruchy wirujàce Poziome ró nice temp. Zamkni ta Otwarta Zamkni ta Otwarta Kierownica 1 Kierownica 3 Kierownica 4

14 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KASETONOWE Kontrola W celu zapewnienia optymalnych, komfortowych warunków w pomieszczeniu, kàt nachylenia kierownic klimatyzatora mo e byç ustawiany w dwóch pozycjach. Mo e byç równie sterowany za pomocà pilota celem eliminacji bezpoêredniego nawiewu powodujàcego dyskomfort pracy. NowoÊç Obudowa kasety (Opcja) Zapewnia estetyczny wyglàd sufitu. Programowanie tygodniowe Istnieje mo liwoêç zaprogramowania dzia ania klimatyzatora na okres 1 tygodnia. Panel sterujàcy z wyêwietlaczem LCD godzinne programowanie w àcz/wy àcz klimatyzatora funkcja testowa funkcja samodiagnozujàca trójstopniowa regulacja pr dkoêci wentylatora wskaênik pracy wskaênik temperatury pomieszczenia gruboêç panelu zaledwie 20 mm 20~0 Praca na du ej wysokoêci W zale noêci od wysokoêci pomieszczenia, istnieje mo liwoêç wyboru 3 stopni pr dkoêci obrotowej wentylatora, regulujàcej strug nap ywu powietrza. Doboru pr dkoêci obrotowej wentylatora dokonuje si za pomocà prze àcznika znajdujàcego si w tylnej cz Êci przewodowego panelu sterowania. Model :PTDCD1 Maskuje boczne strony kasety. Estetyczny wyglàd. Ma a waga. Doskona y do zastosowaƒ gdzie nie ma przestrzeni mi dzystropowej. Automatyczna zmiana trybu pracy W modelach z pompà ciep a tryb ch odzenia i grzania uruchamiany jest automatycznie w zale noêci od nastawy temperatury. Poczàtkowa temperatura pracy: ºC Kontrola ustawionej temperatury Sterownik przewodowy: ~ºC Przycisk "reset"w jednostce wewn trznej: przywrócenie ostatnio zapami tanej temperatury Pilot zdalnego sterowania: 23~2ºC Temp +2 Temp. wewn Zadana temp Opcja bezprzewodowy pilot Optymalny rozdzia powietrza System nawiewu 4kierunkowego zapewnia optymalnà dystrybucj powietrza w pomieszczeniu. Automatyczna zmiana intesywnoêci nawiewu w 4 kierunkach. 25% 25% 25% 25% Kasetonowe 13 Sprężarka wł. wył. wł. wył. edn. wewn. SettingLowSetting Low Tryb pracy Chłodzenie wył. wł. wył. wł. wył. wł. wył. Stop Setting Low stopsetting Low stop SettingLow Grzanie Chłodzenie

15 KLIMATYZATORY KASETONOWE POMPA CIEP A UT / UT / UT / UT Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele (jedn. zewn.) Turbowentylator Programator tygodniowy Pompa podnoszàca skropliny na du à wysokoêç Automatyczny restart Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja zerowego zu ycia energii Centralny sterownik (opcja) Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza PLASMA Group Controller Long & High Piping Jednostki wewn trzne _ Model F/Panel UT PTHEC1 UT PTHEC1 UT PTHFC UT PTHFC WydajnoÊç Ch odzenie W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie Ø,V, Hz E.E.R Ch odzenie W/W C.O.P Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Poziom ha asu (Ciʃ. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Odwil anie I/h Wymiary (szer.*wys.*g.) Jedn. wewn. mm Panel dekoracyjny mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg,000 3,51 13,200 3,86 1,350 1, 5/ 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~.5/8/ 38/35/ x26x50 60xx60 1 3,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 13//11 41/3/ x26x50 60xx60 1 3,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 15/14/13 43/41/3 3 44x22x44 850xx850 3,000 8,2 33,000,62 3,0 4,020.8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 1/1/15 45/42/ x22x44 850xx850 3 Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g(oz) Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust.,1m db(a)±3 Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d ugoêç instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU Rotacyjny 1,200(42.4) R410A Boczny wylot 4 0x540x5 31 3/8 (.52) 3*2.5 4*0.5 15/10 1,2200,50 UU Rotacyjny 1,0(45.0) R410A Boczny wylot 52 80x655x /2 (.) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 UU Rotacyjny 1,50(68.) R410A Boczny wylot 52 80x800x /2 (.) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 UU Rotacyjny 2,0(81.3) R410A Boczny wylot 53 80x800x /8 (15.88) 3*2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU UU/UU

16 KLIMATYZATORY KASETONOWE POMPA CIEP A UT3 / UT48 / UT60 Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele (jedn. zewn.) Turbowentylator Programator tygodniowy Pompa podnoszàca skropliny na du à wysokoêç Automatyczny restart Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja zerowego zu ycia energii Centralny sterownik (opcja) Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza PLASMA Group Controller Long & High Piping Jednostki wewn trzne _ Model F/Panel UT36 PTHDC1 UT48 PTHDC1 UT60 PTHDC1 WydajnoÊç Ch odzenie W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie Ø,V, Hz E.E.R Ch odzenie W/W C.O.P Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Poziom ha asu (Ciʃ. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Odwil anie I/h Wymiary (szer.*wys.*g.) Jedn. wewn. mm Panel dekoracyjny mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg 36,000 10,551 3,600 11,606 4,050 3,620.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 25/23/21 40/38/ x288x840 50xx ,000 14,068 52,800 15,45 5,840 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /28/26 43/41/ x288x840 50xx ,000 16,413 61,600,054 6,820 6, /10. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 34/32/ 50/4/ x288x840 50xx Kasetonowe Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g(oz) Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust.,1m db(a)±3 Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d ugoêç instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU3 Rotacyjny 2,600(2.1) R410A Boczny wylot 52 80x1060x /8 (15.88) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 UU48 Rotacyjny 3,0 (116.4) R410A Boczny wylot 5 00x1165x 105 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 UU60 SCROLL 4,00(1) R410A Boczny wylot 5 00x1165x 3 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415, Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU3 UU48 / UU60

17 KANALOWE Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia czy struktury pokoi.

18 On Off On Off On Off KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY KANALOWE Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciên. dyspozycyjnego) Przy zmianach ciênienia statycznego zewn trznego iloêç nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz poziom ha asu sà stale na tym samym poziomie. Dzi ki zastosowaniu tej technologii mo liwa jest: optymalizacja instalacji kana owej utrzymanie wydajnoêci i poziomu ha asu na àdanym poziomie zmniejszenie iloêci jednostek. Technologia kontroli faz silnika wentylatora pozwala na oszcz dnoêç kosztów. Po àdany nawiew powietrza jest uzyskiwany poprzez regulacj pr dkoêci obrotowej wentylatora, co daje du à elastycznoêç. Regulacja spr u dyspozycyjnego jest mo liwa w zakresie 0~100 Pa. *Technologia E.S.P. jest atwo kontrolowana przy pomocy pilota. Objętość powietrza wys. śr. nis. wys. śr. nis. Cicha praca i atwy serwis Innowacyjne rozwiàzanie nawiewu powietrza. Niski poziom ha asu! Ma y ci ar! Zwarta i lekka konstrukcja zapewnia niski poziom ha asu redukuje wag zapewnia wygodnà i atwà instalacj oraz oszcz dnoêç miejsca. Klimatyzator kana owy gwarantuje ni szy poziom ha asu. Sterownik centralny Zasada dzia ania Jednostki kana owe LG mogà byç sterowane ró norodnymi sterownikami indywidualnymi lub centralnymi. Sterownik centralny jest idealny dla du ych obiektów komercyjnych. Sterownik ten umo liwia równie diagnostyk urzàdzeƒ oraz wykrywanie b dów w poszczególnych jednostkach, liczba których zawiera si w przedziale od 16 do 8 (za pomocà 8 oddzielnych sterowników). Kana owe 16 1 Przepływ pow. przy 2mmAq Przepływ pow. przy 10mmAq Controller #1 Controller #2 Controller #8 Ciśnienie dyspozycyjne (mmaq)

19 Kontrola strefowa Ta funkcja s u y do kontroli pracy klimatyzatora, gdzie ka da strefa (max. 4) posiada oddzielny termostat i przepustnic. Kontrola strefowa sub PCB ABZCA 1 POKÓJ Termostat Przepustnica Przepustnica 3 POKÓJ Termostat 2 POKÓJ Termostat Przepustnica Przepustnica 4 POKÓJ Termostat Wbudowana pompka skroplin Pompka skroplin zainstalowana w urzàdzeniu automatycznie usuwa skropliny. Mo liwoêç podnoszenia skroplin na wysokoêç 00 mm. 00mm Nachylenie (1/50~1/100) 0mm Fixture 450mm Elastyczny przewód odprowadzajàcy Rura skroplin Programowanie tygodniowe Istnieje mo liwoêç zaprogramowania dzia ania klimatyzatora na okres 1 tygodnia. Panel sterujàcy z wyêwietlaczem LCD godzinne programowanie w àcz/wy àcz funkcja testowa funkcja samodiagnozujàca 3stopniowa regulacja pr dkoêci wentylatora wskaênik pracy wskaênik temperatury pomieszczenia gruboêç panelu zaledwie 20 mm Kontrola temperatury otoczenia przy pomocy dwóch czujników Zwykle temperatura zmierzona czujnikiem zainstalowanym na klimatyzatorze ró ni si od w aêciwej temperatury otoczenia. Dzi ki zastosowaniu 2 czujników, mo liwa jest bardziej precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu. Za pomocà atwo wysuwanej klapki znajdujàcej si na odwrotnej stronie pilota, istnieje mo liwoêç wyboru czujnika, który w sposób najbardziej precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden czujnik znajduje si w jednostce wewn trznej, drugi w przewodowym panelu sterowania. Dzi ki temu mo liwe jest utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu. D uga instalacja W klimatyzatorach LG typu kasetonowego i kana owego istnieje mo liwoêç zastosowania d ugiej instalacji rurowej do 50 m mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà, natomiast ró nica wysokoêci mi dzy jednostkà wewn trznà a zewn trznà mo e si gaç m. Opcja bezprzewodowy pilot

20 KLIMATYZATORY KANALOWE POMPA CIEP A UB / UB / UB36 UB48 / UB60 Programowanie tygodniowe Automatyczna zmiana trybu pracy Automatyczny restart godzinne programowanie ON/OFF Goràcy start (model z pompà ciep a) Kontrola temperatury otoczenia przy pomocy dwóch termostatów Kontrola grupowa Funkcja zabezpieczenia przed dzieçmi Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Kontrola strefowa (opcja) Sterownik centralny (opcja) Jednostka wewn trzna _ Model UB UB UB36 UB48 UB60 Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres(Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres(Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min. Spr dyspozycyjny mmaq Poziom ha asu(ciên. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg Jednostka zewn trzna _ Model,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 16.5/14.5/ /34/ x260x UU,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16.5/ /36/ x260x UU 36,000 10,551 3,600 11,606 4,050 4,1.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 32/2/ /3/ x28x UU3 48,000 14,068 52,800 15,45 5,840 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 40/35/ 15 44/42/40 6 x380x50 60 UU48 56,000 16,413 61,600,054 6,820 6,4 13.6/10. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 50/45/ /44/ x380x50 60 UU60 Kana owe Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ. akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz Obrotowy 10 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x655x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 150 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 2600 R410A Boczny wylot 52 5/8 (15.88) 80x1060x *2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Spiralny 400 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 3 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 1 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU UU3 UU48 / UU60

21 PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE Klimatyzatory przypod ogowosufitowe dajà du à swobod w wyborze miejsca ich monta u. Jednostki wewn trzne mogà byç z atwoêcià umieszczane zarówno na pod odze jak i montowane na Êcianie pod sufitem. Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a pokryte sà warstwà z ota, chroniàc jednostk zewn trznà przed agresywnà korozjà.

22 KLIMATYZATORY LG 200 KLIMATYZATORY PRZYPODLOGOWO SUFITOWE / PODSTROPOWE Kompaktowy wymiar Waga: 65kg 35kg Obj toêç: 100% 68% 150x6x220(48/60K) 1350x6x220(36K) Antykorozyjne z ote lamele Aluminiowe cz Êci wymiennika ciep a jednostek zewn trznych LG sà pokryte warstwà ze z ota w celu minimalizacji skutków korozji. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu efektywnoêç dzia ania wymiennika nie zmniejsza si wraz z up ywem czasu w przeciwieƒstwie do konwencjonalnego wymiennika, który traci wydajnoêç na skutek korozji. Antykorozyjne z ote lamele sà standardem we wszystkich klimatyzatorach LG, które doskonale pracujà na obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza czy terenach nadmorskich, gdzie urzàdzenia nara one sà du o bardziej na oddzia ywanie soli. UnowoczeÊnione funkcje atwo dost pny filtr a zanieczyszczenie sygnalizowane jest diodami na panelu klimatyzatora Tryb intensywnego nawiewu powietrza Sterownik przewodowy (opcja) programowanie tygodniowe kontrola grupowa, itd. [Test Standard : ASTM B11, KS D502] Sterowanie nawiewem powietrza Sterowanie w poziomie R czne ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie poprzez regulacj po o enia lameli. Sterowanie w pionie Nawiew powietrza mo e byç ustawiony przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Przypod ogowosufitowe W górę W dół

23 PRZYPODLOGOWOSUFITOWE POMPA CIEP A UV / UV UV Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Funkcja naturalnego nawiewu powietrza Bezprzewodowy pilot Tryb snu Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja osuszania godzinne programowanie w àcz/wy àcz Automatyczny restart Jednostki wewn trzne _ Model Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min Poziom ha asu (CiÊn. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg UV UV UV,000 5,25 1,800 5,803 1,880 2, /8. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 13.5//11 43/40/ x205x615,000,034 26,400,3 2,500 2, /11.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 15/13.5/ 45/42/ x205x615 28,000 8,206,800,02 3,20 3,50.8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16/14 45/42/ x205x615 Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ.akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz UU UU UU Obrotowy 10 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x655x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 150 R410A Boczny wylot 52 1/2 (.) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Obrotowy 20 R410A Boczny wylot 53 5/8 (15.88) 80x800x *2.5 4*0.5 50/ 1,2200,50 Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU UU/UU

24 PODSTROPOWE POMPA CIEP A UV36 / UV48 / UV60 Antykorozyjna pow oka ze z ota (lamele wymiennika jedn. zewn.) Funkcja naturalnego nawiewu powietrza Bezprzewodowy pilot Tryb snu Automatyczna zmiana trybu pracy Funkcja osuszania godzinne programowanie w àcz/wy àcz Automatyczny restart Jednostki wewn trzne _ Model UV36 UV48 UV60 Ch odzenie WydajnoÊç W Grzanie W Pobór mocy Ch odzenie W Grzanie W Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz EER Ch odzenie W/W COP Grzanie W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Przep yw powietrza wys./êr./nis. m 3 /min Poziom ha asu (CiÊn. akust.,1m) wys./êr./nis. db(a)±3 Osuszanie I/h Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga kg Jednostki zewn trzne _ Model Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Poziom ha asu Ciʃ.akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gaz cale(mm) Wymiary szer.xwys.xg. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterowania (z uziemieniem) No.*mm 2 Max. d. instalacji/ró nica wysokoêci m Zasilanie ø,v, Hz 34,000,65 36,000 10,551 4,1 4,050.8/. 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 2/2/ 44/42/ ,350x220x6 35 UU3 Obrotowy 2600 R410A Boczny wylot 52 5/8 (15.88) 80x1060x *2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 46,500 13,628 52,800 15,45 5,660 5, /.5 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ 36/34/32 54/52/ ,50x220x6 45 UU48 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 54,000 28,000 15,826 8,205 5,400 32,200 1,40,43 6,580 2,550 6,200 2, /10..8/16.2 1,220~0, ~ 16~ 5~43 ~ /16/14(636/564/44) 40/38/36 56/54/52 45/42/ ,50x220x6 4.2x8.1x.2 45 (1 UU60 SCROLL 400 dla m R410A Boczny wylot 5 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 3 3*2.5 4*0.5 50/ 3,380415,50 Przypod ogowosufitowe Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. UU3 UU48 / UU60

25 SYNCHRO

26 KLIMATYZATORY LG 200 SYNCHRO Jednoczesny cykl w àczony/wy àczony Mo liwoêç pod àczenia do 4 jednostek wewn trznych Zastosowanie zwyk ego rozga ênika MPS Variable : 48/2/100K 2 rozga niki 2 rozga niki 3 rozga niki 3 rozga niki 3 rozga niki 4 rozga niki Wysoka wydajnoêç i niski poziom ha asu Zastosowanie technologii MPS Variable Konfiguracja Jedn. zewn. Konfiguracja Synchro (k ) Duo Trio Quartet W aêciwy dla ró nych kszta tów otwartych przestrzeni (kszta t literyl,t) Synchro UU48 UU2 UU Wybór ró norodnych jednostek wewn trznych 25 Jedn. wewn. Kasetonowe Kana owe Przyp.sufit UT UT UT UT UT36 UT48 UT60 UB UB UB36 UB48 UB60 UV UV UV D ugie instalacje Max. d ugoêç instalacji rurowej: 110m Max. ró nica wysokoêci: m (*w oparciu o jednostk 100k ) m

27 SYNCHRO POMPA CIEP A UU48 / UU2 / UU100 Jednostki zewn trzne Jednostki zewn trzne UU48 UU2 UU100 Pràd rozruchowy Ch odzenie/grzanie A Zasilanie ø,v, Hz Spr arka Typ Czynnik ch odniczy IloÊç g Typ Wentylator Wylot Boczny/Od góry Przep yw powietrza (wys./êr./nis.) m 3 /min. Poziom ha asu CiÊn. akust., 1m db(a)±3 Przy àcza rur Ciecz cale(mm) Gas cale(mm) Wymiary szer.*wys.*g. mm Waga Jedn. zewn. kg Przewód zasilajàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Przewód sterujàcy (z uziemieniem) No.*mm 2 Ca kowita d. (G ówna+ogó em odga zienia) m Max. d ugoêç instalacji G ówna trasa m Ogó em odga zienia m Dla ka dego odga zienia m Ró nica Jedn. wewn.~jedn. zewn. m wysokoêci Jedn. wewn.~jedn. zewn. m 10.0 /.5 3,380~415,50 Obrotowy 4200 dla m R410A Boczny wylot 56 3/8 (.52) 3/4 (1.05) 00x1165x 105 5*5.5 4* / 1 3,380~415,50 Obrotowy 100 R410A Od góry 58 3/8 (.52) 1 (25.4) 806x150x *5.5 4* / 1. 3,380~415,50 Spiralny 800 R410A Od góry 60 1/2 (.) 1 (25.4) 80x1555x60 2 5*5.5 4* Jednostki wewn trzne UT/UV/UB~ N*C UT/UV/UB~36 N*C UT/UV/UB~36 N*C Ch odzenie WydajnoÊç nominalna W (min.~êr.~max.) Grzanie W Nominalny pobór mocy Ch odzenie W (min.~êr.~max.) Grzanie W E.E.R W/W C.O.P W/W Temperatura zadana Ch odzenie C Zakres (Jedn. wewn.) Grzanie C Temperatura pracy Ch odzenie C Zakres (Jedn. zewn.) Grzanie C Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji ~ 16~ 5~43 ~ Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

28 SYNCHRO KLIMATYZATORY KASETONOWE UT / UT / UT / UT UT36 / UT48 / UT60 Plazmowy system oczyszczania powietrza Antykorozyjne z ote lamele Programator tygodniowy Turbowentylator Pompa podnoszàca skropliny na wysokoêç 0cm Praca w trybie Auto Funkcja zerowego zu ycia energii Automatyczny restart Funkcja zabezpieczenia dost pu przed dzieçmi atwy do czyszczenia filtr powietrza Kontrola temperatury za pomocà 2 czujników Optymalna dystrybucja powietrza Jednostki wewn trzne Model F/Panel WydajnoÊç ch odnicza W WydajnoÊç grzewcza W Przep yw powietrza Jedn. wewn.(wys./êr./nis.) m 3 /min. Poziom ha asu(wys./êr./nis.) CiÊn. akust.,1.5m db(a)±3 Osuszanie l/h Wymiary Jedn. wewn. (szer.xg.xwys.) mm Panel dekoracyjny (szer.xg.xwys.)mm Waga Jedn. wewn. kg Panel dekoracyjny kg UT PTHEC1 3,51,000 3,86 13,200.5/8/ 38/35/ x26x50 60xx UT PTHEC1 5,25,000 5,803 1,800 13//11 41/3/ x26x50 60xx UT PTHFC,033,000,38 26,400 15/14/13 43/41/ x22x44 850xx850 3 UT PTHFC 8,2,000,62 33,000 1/1/15 45/42/ x22x44 850xx850 3 UT36 PTHDC1 10,54 36,000 11,606 3,600 25/23/21 40/38/ x288x840 50xx UT48 PTHDC1 14,06 48,000 15,44 52,800 /28/26 43/41/ x288x840 50xx UT60 PTHDC1 16,4 56,000,053 61,600 34/32/ 50/4/ x288x840 50xx Synchro Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 26 2

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia WEDŁUG firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie zerową emisją

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI SYSTEMY KLIMATYZACJI LG Electronics Polska BIURA: BIURO GŁÓWNE LG Electronics Polska 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 tel. (22) 48 17 100 klimatyzacja-warszawa@lge.pl www.klimatyzacja.lge.pl www.strefaklimatyzacji.pl

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE funkcje specjalne klimatyzatory ścienne RAC 11 14 13 ekologia klimatyzatory OKIENNE 78 82 sterowanie O firmie o firmie W czym tkwi nasz sukces? Gree to największa fabryka systemów klimatyzacji na świecie.

Bardziej szczegółowo

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE

funkcje specjalne ekologia sterowanie klimatyzatory ścienne RAC klimatyzatory OKIENNE funkcje specjalne klimatyzatory ścienne RAC 11 14 13 ekologia klimatyzatory OKIENNE 78 82 sterowanie O firmie o firmie W czym tkwi nasz sukces? Gree to największa fabryka systemów klimatyzacji na świecie.

Bardziej szczegółowo

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku. 7 prędkości wentylatora Chłodzenie do -15 C Stworzony dla Ciebie Grzanie do -20 C Klasa A++ 1W tryb czuwania Funkcja I Feel Technologia G 10 1 Niski poziom hałasu model: ACP-18CC50GEEI 2 Spis treści 4.

Bardziej szczegółowo

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb 2006 systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb ienki profil Jednostka 4 kierunkowy iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja Niski Zalety systemu Split NOWOŚĆ! Zdalne sterowanie parametrami

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Splity, multisplity i systemy VRF

Splity, multisplity i systemy VRF KLIMATYZACJA YORK Splity, multisplity i systemy VRF styczeń 2015 W Johnson Controls widzimy budynki w sposób, który wykracza poza granice wyobraźni większości ludzi. Kiedy patrzymy na budynek, widzimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split. 2013 Systemy Klimatyzacji. www.haier-ac.pl KOMFORT ŻYCIA EKOLOGIA

2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split. 2013 Systemy Klimatyzacji. www.haier-ac.pl KOMFORT ŻYCIA EKOLOGIA 2013 Katalog klimatyzatorów Split i Multi Split 2013 Systemy Klimatyzacji KOMFORT ŻYCI EKOLOGI www.haierac.pl KOMFORTOWE ŻYCIE Grupa Haier Dzięki integracji wirtualnej i fizycznej sieci sprzedaży, Haier

Bardziej szczegółowo

Katalog. Systemy. Klimatyzacyjne

Katalog. Systemy. Klimatyzacyjne Katalog 2013 Systemy Klimatyzacyjne Ulepsz swój świat KLIMATYZACJA CHŁODNICT WO OGRZEWANIE SYSTEMY WODNE Naszą misją i sensem naszego istnienia jest identyfikowanie i uświadamianie sobie przyszłych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo