Klimatyzatory LG 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory LG 2006"

Transkrypt

1 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym Êrodowiskiem.

2 Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie Klimatyzatory LG sà ekologiczne i futurystyczne. Klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410 i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma pozwalajàcy na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów RTCOOL, odznaczajàca si wyszukanà stylistykà, zdoby a presti owe nagrody w konkursach designerskich: Forum Design ward i Reddot Design ward. Dzi ki udoskonalonej technologii przep ywu powietrza, klimatyzatory LG odznaczajà si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe, przyjemne warunki przebywania w pomieszczeniu.

3

4 yró nienia Klimatyzatory LG Nr 1na Êwiecie LG Electronics, Êwiatowy lider klimatyzacji przez kolejne 6 lat z rz du Niezwyk a jakoêç klimatyzatorów LG jest uznawana na ca ym Êwiecie Zgodnie z artuku em zamieszczonym w presti owym japoƒskim magazynie ch odnictwa i klimatyzacyji JRN (Japan ir Conditioning, Heating & Refrigeration News), LG Electronics odnotowa sprzeda 4,9 mln urzàdzeƒ klimatyzacyjnych w roku 2000, zajmujàc pozycj nr 1 na Êwiecie w sprzeda y. roku 2005 koncern sprzeda ponad 10 mln urzàdzeƒ, co stanowi 17,4% Êwiatowego rynku i tym samym po raz szósty z rz du osiàgnà pozycj Êwiatowego lidera. Ten spektakularny sukces by mo liwy do osiàgni cia dzi ki nieustannym badaniom, wynalazkom, powi kszaniu bazy produkcyjnej i wdro eniu systemu kontroli jakoêci 6 sigma. LG Electronics nadal b dzie dà y do utrzymania pozycji Êwiatowego lidera na rynku klimatyzacji, inwestujàc w badania naukowe oraz poprzez ciàg e wprowadzanie nowoczesnych technologii.

5 Klimatyzatory LG Ârodowisko trosce o Êrodowisko 2006 trosce o Êrodowisko, Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania etykiety energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna pokazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej 7 kolorami. Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Bardziej wydajny Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Mniej wydajny Roczne zużycie energii, kh w trybie chłodzenia (ktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu) ydajność chłodnicza k spółczynnik wydajności energetycznej Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie chlodzenie powietrzem chłodzenie wodą ydajność grzewcza k praca grzewcza : wyższa G: niższa Hałas (db(a) re 1 p) Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w trybie grzania: Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC

6 Sztuka wyboru Klimatyzatory pokojowe Sztuka wyboru Klimatyzatory komercyjne Dzi ki zastosowaniu funkcji Jet Cool, 3-stronnego przep ywu powietrza, unikalnego systemu oczyszczania powietrza, funkcji umo liwiajàcej oszcz dnoêç energii oraz dzi ki kompaktowym wymiarom, klimatyzatory LG cieszà si renomà wêród potencjalnych klientów i znalaz y si na liêcie wymarzonych przez nich do zakupu klimatyzatorów. Zaletà systemów klimatyzacyjnych jest mo liwoêç pod àczenia do jednej jednostki zewn trznej kilku ró nych modeli jednostek wewn trznych sprawiajàc, e sà one atwe w instalacji i stosunkowo niedrogie. Zastosuj wi c komercyjne systemy klimatyzacji LG w swoim biurze,a stworzysz w nim komfortowe warunki pracy. Klimatyzatrory LG Tabela produktów 38 DC Inverter 18 Typ kasetonowy 40 Typ Êcienny 24 Typ kana owy 46 Typ okienny 34 Typ przypod ogowo-sufitowy 52

7 Sztuka wyboru System Synchro Sztuka wyboru Klimatyzatory Multi System Synchro charakteryzuje si mo liwoêcià pod àczenia do 4 ró norodnych jednostek wewn trznych, atwà instalacjà bez koniecznoêci dope niania czynnikiem do 30 m, wysokà wydajnoêcià i niskim poziomem ha asu. Mo liwoêç stosowania d ugich instalacji rurowych oraz monta u jednostek wewn trznych w znacznych odleg oêciach od jednostki zewn trznej, predystynuje system Synchro do zastosowaƒ w najró niejszych budynkach. MPS jest bardzo zaawansowanà technologià, umo liwiajàcà prac 2 lub wi kszej iloêci spr arek w jednym cyklu, w tym jednej g ównej pracujàcej w sposób ciàg y i pozosta ych za àczajàcych si w zale noêci od obcià enia termicznego. Powoduje to oszcz dnoêç energii przy niskim obcià eniu termicznym. Klimatyzatrory LG 2006 Opis systemu 56 Opis systemów Multi 66 Specyfikacje Jednostki wewn trzne Konfiguracje Jednostki wewn trzne 80 Tabele konfiguracji 84

8 Charakterystyka Komfort i ygoda Komfort i ygoda Klimatyzatory Êcienne mogà byç z atwoêcià instalowane w niewielkich przestrzeniach i odznaczajà si wyjàtkowymi mo liwoêciami ch odniczymi. Specjalnie zaprojektowany cichy tryb pracy zapewnia komfort przebywania w pomieszczeniu. Klimatyzatory wyposa one sà równie w funkcj Jet Cool, umo liwiajàcà szybkie sch adzanie powietrza oraz w system oczyszczania powietrza NEO-Plasma. 08 Klimatyzatory LG I Pokojowe

9 Sztuka wyboru Charakterystyka Charakterystyka Funkcja szybkiego sch adzania powietrza Jet Cool, unikalny trójstronny wyp yw powietrza, system oczyszczania powietrza NEO-Plasma, tryb oszcz dnej pracy, kompaktowy wyglàd oraz niski poziom ha asu sprawiajà, e Klimatyzatory LG sà najpopularniejszymi na Êwiecie.. System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Unikalny system oczyszczania powietrza Neo-plazma, wyposa ony w 12-stopniowe filtry bio-enzymatyczne, jeszcze w sposób bardziej skuteczny oczyszcza powietrze. Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze Komfortowy przep yw powietrza Kontroluje kàt wyp ywu powietrza, nawiewa powietrze szybciej i bardziej równomiernie, stwarzajàc przyjemne warunki przebywania. Bardzo ciche Dzi ki zastosowaniu specjalnej konstrukcji spr arki i silnika, klimatyzator LG odznacza si najni szym poziomem ha asu i niskim poziomem drgaƒ, w ten sposób stwarzajàc bardziej komfortowe Êrodowisko. 20dB 23dB 30dB 40dB 50dB Puste studio Jedn. wewn. LG Pusta sala koncertowa Cicha biblioteka Lobby hotelowe Pokojowe IKlimatyzatory LG 09

10 Charakterystyka Komfort i ygoda System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze 1. Filtry wst pne ntybakteryjne filtry wst pne w pierwszym rz dzie usuwajà du y kurz, pleêƒ. 2. Potrójny filtr Potrójne filtry sk adajà si z filtra o organicznym sk adzie, który skutecznie eliminuje ból oczu i szyi. yposa one sà w formaldehydowy filtr usuwajàcy formaldehyd, który jest êród em nowych domowych syndromów; zapobiega takim objawom jak zapalenie skóry, wymioty, zapalenie p uc. Dodatkowo zastosowano filtr eliminujàcy zwyk e zapachy, które sà przyczynà migreny i chronicznego przem czenia. 3. Filtr w glowy Nano Filtry w glowe o rozmiarze nano wy apujà czàsteczki zapachowe i ca kowicie usuwajà nieprzyjemne zapachy z gospodarstwa domowego stwarzajàc przyjemne Êrodowisko. 4. Filtr plazmowy Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz ale równie domowe roztocza, py ki i sierêç zwierzàt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma. Co to jest czàsteczka w glowa typu Nano? Czàsteczka Nano sk adajàca si z w gla nano, 200~500nm po raz pierwszy na Êwiecie zastosowana jako materia dezodoryzujàcy 5. Filtr Nano Bio Fusion Filtry Nano Bio Fusion umo liwiajà bioenzymom o wymiarze czàsteczek nano bezpoêrednià penetracj Êcianek komórki bakterii i alergenu, powodujàc ich rozk ad i obumarcie. Podczas gdy tradycyjne metody w sposób ma o efektywny oddzia ywujà na bakterie i nie sà w stanie zniszczyç Êcianek komórki, ta innowacyjna metoda sterylizacji pozwala na rozk ad komórki bakterii i jej obumarcie. Bioaktywne miejsce Porównanie z tradycyjnymi filtrami Filtr tradycyjny Czàsteczka Nano Stan aktywny Bakteria, wirus Czàsteczka Nano Selektywne wychwytywanie bakterii Czàsteczka Nano naliza bakterii Filtr Nano Bio Fusion Czàsteczka Nano Regeneracja Kitasato Research Center of Environmental Sciences - Dezaktywuje zarazki, rezultaty testu niszczàcego zarazki: 99,9% skutecznoêç Japan Food Research Laboratories - Dezaktywuje zarazki, rezultaty testu niszczàcego zarazki: 99,9% skutecznoêç - Zabija wirusy Japan Spinners Inspecting Foundation (No , ) - 4 rodzaje filtra dezodoryzujàcego, rezultaty testu: 78%~98% ochrona FITI Korea Consumer Science Center (No ) - Zabija bakterie, rezultat testu: 99.9% ochrona ITS(International Technical Standard Center) (No. IL26937-,B) - Dezaktywacja bakterii, rezultat testu: 99.9% ochrona Nieaktywna bakteria Zabija bakterie ale pozwala cz Êci na przetrwanie Bioenzym niszczy Êciany komórek i jàdro bakterii i alergenu powodujàc ca kowite obumarcie bakterii 10 Klimatyzatory LG I Pokojowe

11 Sztuka wyboru Charakterystyka Komfort i ygoda Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji, jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika chlodniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu, celem odpowiednigo jego sch odzenia lub ogrzania. Zdrowe odwil anie Klimatyzatory Êcienne wyposa one sà w funkcj zdrowego odwil ania, która powoduje usuni cie z pomieszczenia nadmiernej wilgoci i zapobiega przech odzeniu pomieszczenia. Tabela rozk adu temperatur w pomieszczeniu Bardzo cichy Klimatyzatory LG nale à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi ki specjalnej konstrukcji wentylatora i silnika jednostki wewn trznej, jej poziom ha asu w trybie spania wynosi 23 decybele. Dodatkowo poziom ha asu i drgaƒ jednostki zewn trznej uleg drastycznej redukcji. utomatyczne oczyszczanie G ównà przyczynà powstawania przykrych zapachów jest pleêƒ osadzajàca si w wymienniku ciep a. Po wy àczeniu klimatyzatora, w mokrym wymienniku ciep a b dà gromadzi y si pleêƒ i bakterie. Funkcja automatycznego czyszczenia osusza mokry wymiennik zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni, eliminuje przykre zapachy i zaoszcz dza czas potrzebny na cz ste mycie urzàdzenia. Konwencjonalne odwil anie Nie jest mo liwe w aêciwe oszacowanie temperatury, gdy temperatura otoczenia jest mierzona po wyp ywie powietrza z klimatyzatora. Zdrowe odwil anie Zwi kszenie kàta nachylenia wentylatora nawiewowego umo liwia bardziej precyzyjne oszacowanie temperatury w pomieszczeniu, co zapobiega jego nadmiernemu wych odzeniu. ntykorozyjne z ote lamele luminiowe cz Êci wymiennika ciep a LG pokryte sà warstwà antykorozyjnà ze z ota. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu, efektywnoêç dzia ania klimatyzatora nie zmienia si z up ywem czasu. Jednostka wewn trzna 20dB [Jednostka wewn trzna] 1. Stosuje wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Eliminuje ha as dzi ki unikalnej stylistyce panelu Jednostka zewn trzna 45dB [Jednostka zewn trzna] 1. Spr arka i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Zaprojektowany celem optymalizacji drgaƒ spr arki Pokojowe IKlimatyzatory LG 11

12 RT COOL Komfort i ygoda Klimatyzatory LG sà nie tylko Nr 1 na Êwiecie pod wzgl dem sprzeda y od 6 lat, ale równie zdoby y presti owe nagrody: reddot design award oraz IF design award za artystycznà i unikalnà stylistyk. 12 Klimatyzatory LG I Pokojowe

13 Sztuka wyboru RT COOL ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEGO DOMU JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator RTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Nowa seria RTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak podwójny system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i nowà funkcj samooczyszczania. Stylistyka klimatyzatora RTCOOL MIRROR znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. Nowoczesna i luksusowa stylistyka Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z ka dym wn trzem. ymienialny kolorowy panel Panel RTCOOL a, pierwszy tego rodzaju na Êwiecie, jak kameleon zmienia kolor klimatyzatora w zale noêci od kolorystyki wn trza. JeÊli chcesz zmieniç wystrój wn trza (kolor tapety, meble, itp.) lub zmieniç stylistyk klimatyzatora, wystarczy e wymienisz jedynie jego panel. RTCOOL_Panel Nowa stylistyka wraz z mo liwoêcià samodzielnej wymiany przedniego panela. Szybkie sch adzanie pomieszczenia zapewnia trójstronny wyp yw powietrza. RTCOOL_Mirror prowadza modernistyczny akcent do Twojego wn trza. PodkreÊla Twojà osobowoêç i stwarza wyjàtkowy nastrój w Twoim wn trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà wysmuk à stylistykà. Galeria w moim pokoju Twój pokój b dzie prezentowa si elegancko ze znanym obrazem czy fotografià. LG RTCOOL zamieni Twój pokój w galeri. -RTCOOL jest odpowiedzià na Twój wymarzony styl w malarstwie. Cyfrowa kontrola strumienia powietrza Trójstronny wyp yw powietrza zapewnia sch adzanie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach. RTCOOL_Szeroki Klimatyzator RTCOOL kszta tuje Êrodowisko pracy. Jest niczym jak dzie o sztuki nowoczesnej, atrakcyjne wzornictwo "z otego podzia u" oraz prosta i nowoczesna stylistyka wnosi odpowiedni klimat do Twojego pokoju. Klumt, Gustav( ) The Kiss-Der Kuss H126F1L0 Courbet, Gustav( ) Lake Geneva at Sunset H126F2L0 Trójstronny wyp yw powietrza RTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron, z przodu i po bokach. Tryb normalny Tryb Jet Cool Tryb snu Bardzo smuk y Dzi ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory RTCOOL majà super smuk à stylistyk, ich g bokoêç wynosi 129. Najsmuklejsze klimatyzatory na Êwiecie! RTCOOL_Panel Unikalny typ RTCOOL a LG przypominajàcy obraz. Bardzo smuk y o wyszukanej stylistyce, zaspokajajàcej Twoje zmys y. 129 Pokojowe IKlimatyzatory LG 13

14 RT COOL Komfort i ygoda ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Mirror Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) *Metal *Mirror C09 / 12 / 18 / HM C09 / 12 / 18 HR > > > Specyfikacje 2.7~3.6k 5.3~6.6k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / r / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg C09H* C09HU 2,800 9,550 2,890 9, /B 32/28/ (3/4) 1030x290x x525x C12H* C12HU 3,550 12,100 3,820 13,000 1,100 1, /B 36/34/ (1/2) 1030x290x x540x C18H* C18HU 5,280 18,000 5,550 18,900 1,750 1, B/C 40/38/ (1/2) 1170x315x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 14 Klimatyzatory LG I Pokojowe

15 Sztuka wyboru RT COOL ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Panel Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer *Drewno *Metal *Niebieski 09/12HD 09/12HM 09/12HB > > > Specyfikacje 2.2~2.8k 2.7~3.6k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, B: Niebieski, D: Drewno) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / r / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg 09H* 09HU 2,700 9,200 2,760 9, /C 35/30/ (3/8) 570x568x x540x H* 12HU 3,530 12,000 3,580 12,200 1,100 1, /D 42/34/ (1/2) 9.52(3/8) 570x568x x540x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 15

16 RT COOL Komfort i ygoda ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Typ szeroki Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer *Niebieski *Drewno 18HB *Metal 18HD 18HM > > > Specyfikacje 5.3k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, B: Niebieski, D: Drewno) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis,),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg 18H* 18HU 5,280 18,000 5,420 18,200 1,750 1, B/D 43/38/ (1/2) 928x522x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Klimatyzatory LG I Pokojowe

17

18 DC Inverter Komfort i ygoda 18 Klimatyzatory LG I Pokojowe

19 Sztuka wyboru DC Inverter DC Inverter Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika ch odniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego sch odzenia lub ogrzania. Powoduje to, e klimatyzatory z inwerterem sà bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy ni tradycyjne, pracujà znacznie ciszej i posiadajà najbardziej zaawansowane funkcje. szystkie jednostki inwerterowe LG majà 7 g ównych zalet w àczajàc funkcje takie jak: Oszcz dnoêç Oszcz dnoêç energii Klimatyzatory inwerterowe utrzymujà zadanà temperatur wewnàtrz pomieszczenia poprzez mo liwoêç zaprogramowania pracy spr arek inwerterowych na niskich obrotach, powodujàc oszcz dnoêç energii o oko o 44% w porównaniu z pracà spr arek tradycyjnych. Komfort Przyjemne odczucie Mo esz poczuç najbardziej przyjemny powiew. MODEL INERTEROY Temp. Moc Temp.(jedn. wewn.) Temp.docelowa Czas Model tradycyjny Temp. Moc Temp.(jedn. wewn.). Temp.docelowa Time. Dajàce du e mo liwoêci Bardzo du a wydajnoêç grzewcza (Zimne strefy) Zapewnia najbardziej efektywne grzanie w zimnych regionach. Temp. zewn trzna (ºC) 40ºC (ylot) Max Oszcz dnoêç energii Min Niski poziom ha asu i drgaƒ Najcichszy spoêród klimatyzatorów. Jedn. wewn. 20dB Jedn. zewn. 45dB -20 T1-15 T1 : 35% up Model tradycyjny MODEL INERTEROY Model tradycyjny Oszcz dnoêç 44% MODEL INERTEROY Zwrot poniesionych kosztów inwestycji Mimo, e pierwotna cena zakupu klimatyzatora inwerterowego jest nieco wy sza ni tradycyjnego, koszty jego eksploatacji w d ugim okresie czasu, a zw aszcza koszty zu ycia energii sà znacznie ni sze w porównaniu z modelem tradycyjnym, powodujàc zwrot poniesionych nak adów w d ugim okresie czasu. Pieniàdze MODEL INERTEROY [Jednostka wewn trzna] 1. Silnik i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Specjalnie zaprojektowany panel t umi ha as Mocny [[Jednostka zewn trzna] 1. Spr arka i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Zaprojektowany celem optymalizacji drgaƒ spr arki Silny strumieƒ powietrza ciep ego i zimnego Mo na zmieniç moc przez zmiany cz stotliwoêci spr arki. 100% Oszcz dnoêç energii Niski poziom ha asu Silne ch odzenie i grzanie 138%(H) ysoka wydajnoêç Niski koszt Lekka waga 138%(H) 100% utomatyczna zmiana trybu pracy Nie ma potrzeby kontroli przy du ych wahaniach dobowych temperatur. Target Temperature Outdoor Temperature Indoor Temperature Micro Processor nalyze 3 Temperature Measure Periodically Praca w niskich temperaturach Sch adza pomieszczenie nawet zimà. Heating Dehumidifying Cooling Model tradycyjny Pierwszy rok Oszcz doêç energii Rok Model tradycyjny 12% MODEL INERTEROY (min) MODEL INERTEROY (max) Szybkie sch adzanie i grzanie porównaniu z konwencjonalnymi klimatyzatorami, klimatyzatory inwerterowe zapewniajà bardziej efektywnà prac spr arki. 12% Pokojowe IKlimatyzatory LG 19

20 DC Inverter Komfort i ygoda Stylistyka i innowacja Nowa stylistyka wraz z mo liwoêcià samodzielnej wymiany przedniego panela. Szybkie sch adzanie pomieszczenia zapewnia trójstronny wyp yw powietrza. 20 Klimatyzatory LG I Pokojowe

21 Sztuka wyboru DC Inverter ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEGO DOMU NOOSC JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator RTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Nowa seria RTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak podwójny system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i nowà funkcj samooczyszczania. Dodatkowo, nowy klimatyzator RTCOOL umo liwia samodzielnà samodzielnà wymian przedniego panela. Stylistyka i innowacja Bardziej efektywne dzia anie! Klasa energetyczna - 121: ydajnoêç grzewcza - 121: 120% Trójstronny wyp yw powietrza Najlepsza harmonia z Twoim otoczeniem - prawdziwa ramka - wymienny panel - ukryty wyêwietlacz Specyfikacje [] 3,500 [] 4,200 Klasa energ. CoP [/] 3.62 Ha as(wys.,nis./jedn. zewn.) 39-24/48 ymiar(jedn. wewn.) 600 x 600 x 146 Model Inwerter 3.5 k * * Przyk adowe panele Pokojowe IKlimatyzatory LG 21

22 DC Inverter Komfort i ygoda NOOSC Panel Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Panel przedni wymienny 121 > > > Specyfikacje 2.6~3.5k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min. m 3/min. I/h g aga Jedn.wewn. kg kg ,500 11,942 4,200 14,330 1,090 1, / 39/32/ , (3/8) 600x600x x540x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 22 Klimatyzatory LG I Pokojowe

23 Sztuka wyboru DC Inverter Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S12 S18 > > > Specyfikacje 2.6~3.5k 5.3~7.0k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min. m 3/min. I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S12 S12 3,520 12,000 4,040 13, / 38/33/ (1/2) 840x270x x545x S18 S18 5,280 18,000 6,070 20, / 42/39/ (1/2) 1090x300x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 23

24 Typ Êcienny Komfort i ygoda 24 Klimatyzatory LG I Pokojowe

25 Sztuka wyboru Typ Êcienny Typ Êcienny Komfortowy nawiew powietrza Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz nowa teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Optymalizacja strumienia powietrza - ch odzenie i grzanie Mo liwoêç regulacji kàta nachylenia opatek w klimatyzatorze LG sprawia, e powietrze jest rozprowadzane równomiernie, szerokim strumieniem docierajàc do ka dego zakàtka, zapobiegajàc w ten sposób bezpoêredniemu nawiewowi. trybie grzania strumieƒ powietrza skierowany jest w dó aby zapewniç równomierny rozk ad ciep ego powietrza. Tryb ch odzenia Tryb grzania Nowa funkcja Chaos Swing Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz nowa teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Jet Cool TM Funkcja Jet Cool zapewnia szybkie sch adzanie pomieszczenia. tym trybie silny, ch odny strumieƒ powietrza jest nawiewany do pomieszczenia przez 30 minut do momentu osiàgni cia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Sch adza miejsca oddalone o 10 metrów w 3 minuty. LG Co., Co., B Tryb ch odzenia Tryb grzania 0.5h 1h 2h 0.5h 1h 2h Równomierne i szybkie rozprowadzanie strumienia powietrza Klimatyzatory LG wyrównujà ró nic mi dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na b yskawiczne osiàgni cie àdanej temperatury. 6ms 12ms Kàt jest dwukrotnie wi kszy od dotychczasowego - istniejàcego w funkcji Chaos - i minimalizuje ró nice temperatur wewn trznych, pozwalajàc na dotarcie powietrza do ka dego zakàtka pomieszczenia. 32º Kàt jest dwukrotnie wi kszy. - Rozk ad temperatur wewnàtrz pomieszczenia Chaos Swing uto Swing - Efekt Chaos zmniejszona o zmniejszony o zwiększona o 24% 38% 14% zwiększony o 80% 4-kierunkowy nawiew powietrza Klimatyzatory LG w sposób efektywny rozprowadzajà powietrze w 4 kierunkach. Powoduje to skutecznà eliminacj goràcych i zimnych stref utrzymujàc w pomieszczeniu bardziej stabilnà temperatur. Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia Udoskonalony wskaźnik trybu grzania 52% poprawa 6'30" redukcja Konwencjonalny Konwencjonalny Nowy Nowy 69% poprawa 14'30" redukcja Konwencjonalny Konwencjonalny Nowy Nowy Różnica temperatur Preferencja komfortowego samopoczucia Czas schłodzenia Przepływ powietrza 1,8 3, ,85 2, Chaos Swing Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp. Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp. uto Swing Pokojowe IKlimatyzatory LG 25

26 Typ Êcienny Komfort i ygoda Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S07CP S09CP S12CP S18CP S24CP > > > Specyfikacje 2.1~3.5k 5.2~7.1k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S07CP S07CP 2,290 7, /29/ (3/8) 840x270x x481x S09CP S09CP 2,780 9, /30/ (3/8) 840x270x x481x S12CP S12CP 3,550 12,100 1, /36/ (1/2) 840x270x x481x S18CP S18CP 5,420 18,500 1, B 40/37/ (1/2) 1,090x314x x655x S24CP S24CP 6,885 23,500 2, C 44/40/ ,090x314x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie 26 Klimatyzatory LG I Pokojowe

27 Sztuka wyboru Typ Êcienny Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S30CP > > > Specyfikacje 8.2k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S30CP 8,211 28, D 49/46/ (3.8) 15.88(5.8) 1,259x349x x800x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 27

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU Z klimatyzatorami marki SINCLAIR, możesz cieszyć się domowym komfortem oraz przyjemną atmosferą we wszystkich typach domowej klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOW GM URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOWE DOMOWE POMPY CIEPŁ POWIETRZE-POWIETRZE 2013/2014 Nowe klimatyzatory firmy Panasonic z systemem Nanoe-G. Oczyszczanie powietrza, powierzchni oraz autooczyszczanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo