Klimatyzatory LG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory LG 2006"

Transkrypt

1 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym Êrodowiskiem.

2 Klimatyzatory LG sà przyjazne dla Êrodowiska naturalnego i zorientowane futurystycznie Klimatyzatory LG sà ekologiczne i futurystyczne. Klimatyzatory LG pracujà na ekologicznym czynniku R410 i wyposa one sà w plazmowy system oczyszczania powietrza Neo Plasma pozwalajàcy na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych najbardziej wymagajàcych klientów. Linia klimatyzatorów RTCOOL, odznaczajàca si wyszukanà stylistykà, zdoby a presti owe nagrody w konkursach designerskich: Forum Design ward i Reddot Design ward. Dzi ki udoskonalonej technologii przep ywu powietrza, klimatyzatory LG odznaczajà si najni szym na Êwiecie poziomem ha asu i zapewniajà komfortowe, przyjemne warunki przebywania w pomieszczeniu.

3

4 yró nienia Klimatyzatory LG Nr 1na Êwiecie LG Electronics, Êwiatowy lider klimatyzacji przez kolejne 6 lat z rz du Niezwyk a jakoêç klimatyzatorów LG jest uznawana na ca ym Êwiecie Zgodnie z artuku em zamieszczonym w presti owym japoƒskim magazynie ch odnictwa i klimatyzacyji JRN (Japan ir Conditioning, Heating & Refrigeration News), LG Electronics odnotowa sprzeda 4,9 mln urzàdzeƒ klimatyzacyjnych w roku 2000, zajmujàc pozycj nr 1 na Êwiecie w sprzeda y. roku 2005 koncern sprzeda ponad 10 mln urzàdzeƒ, co stanowi 17,4% Êwiatowego rynku i tym samym po raz szósty z rz du osiàgnà pozycj Êwiatowego lidera. Ten spektakularny sukces by mo liwy do osiàgni cia dzi ki nieustannym badaniom, wynalazkom, powi kszaniu bazy produkcyjnej i wdro eniu systemu kontroli jakoêci 6 sigma. LG Electronics nadal b dzie dà y do utrzymania pozycji Êwiatowego lidera na rynku klimatyzacji, inwestujàc w badania naukowe oraz poprzez ciàg e wprowadzanie nowoczesnych technologii.

5 Klimatyzatory LG Ârodowisko trosce o Êrodowisko 2006 trosce o Êrodowisko, Unia Europejska wprowadzi a rozporzàdzenie o koniecznoêci zamieszczania etykiety energetycznej na ka dym urzàdzeniu klimatyzacyjnym. Informacja na temat oszcz dnoêci energii zamieszczona na produkcie pozwoli klientowi na uêwiadomienie, e produkt LG jest produktem ekologicznym, wyprodukowanym w trosce o naturalne Êrodowisko. Klienci b dà dokonywaç zakupu urzàdzenia klimatyzacyjnego o klasie energetycznej adekwatnej do ich wymogów. Etykieta energetyczna pokazuje zu ycie energii wed ug klasyfikacji zaznaczonej 7 kolorami. Energia Producent Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Bardziej wydajny Klimatyzator Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w funkcji ch odzenia: Mniej wydajny Roczne zużycie energii, kh w trybie chłodzenia (ktualne zużycie zależy od sposobu użycia urządzenia i klimatu) ydajność chłodnicza k spółczynnik wydajności energetycznej Pełna wydajność (im wyższy tym lepszy) Typ tylko chłodzenie chłodzenie + grzanie chlodzenie powietrzem chłodzenie wodą ydajność grzewcza k praca grzewcza : wyższa G: niższa Hałas (db(a) re 1 p) Klasa wydajnoêci energetycznej jednostki w trybie grzania: Dalsze informacje zawarte w broszurze produktowej Klimatyzator Etykieta energetyczna, Dyrektywa 2002/31/EC

6 Sztuka wyboru Klimatyzatory pokojowe Sztuka wyboru Klimatyzatory komercyjne Dzi ki zastosowaniu funkcji Jet Cool, 3-stronnego przep ywu powietrza, unikalnego systemu oczyszczania powietrza, funkcji umo liwiajàcej oszcz dnoêç energii oraz dzi ki kompaktowym wymiarom, klimatyzatory LG cieszà si renomà wêród potencjalnych klientów i znalaz y si na liêcie wymarzonych przez nich do zakupu klimatyzatorów. Zaletà systemów klimatyzacyjnych jest mo liwoêç pod àczenia do jednej jednostki zewn trznej kilku ró nych modeli jednostek wewn trznych sprawiajàc, e sà one atwe w instalacji i stosunkowo niedrogie. Zastosuj wi c komercyjne systemy klimatyzacji LG w swoim biurze,a stworzysz w nim komfortowe warunki pracy. Klimatyzatrory LG Tabela produktów 38 DC Inverter 18 Typ kasetonowy 40 Typ Êcienny 24 Typ kana owy 46 Typ okienny 34 Typ przypod ogowo-sufitowy 52

7 Sztuka wyboru System Synchro Sztuka wyboru Klimatyzatory Multi System Synchro charakteryzuje si mo liwoêcià pod àczenia do 4 ró norodnych jednostek wewn trznych, atwà instalacjà bez koniecznoêci dope niania czynnikiem do 30 m, wysokà wydajnoêcià i niskim poziomem ha asu. Mo liwoêç stosowania d ugich instalacji rurowych oraz monta u jednostek wewn trznych w znacznych odleg oêciach od jednostki zewn trznej, predystynuje system Synchro do zastosowaƒ w najró niejszych budynkach. MPS jest bardzo zaawansowanà technologià, umo liwiajàcà prac 2 lub wi kszej iloêci spr arek w jednym cyklu, w tym jednej g ównej pracujàcej w sposób ciàg y i pozosta ych za àczajàcych si w zale noêci od obcià enia termicznego. Powoduje to oszcz dnoêç energii przy niskim obcià eniu termicznym. Klimatyzatrory LG 2006 Opis systemu 56 Opis systemów Multi 66 Specyfikacje Jednostki wewn trzne Konfiguracje Jednostki wewn trzne 80 Tabele konfiguracji 84

8 Charakterystyka Komfort i ygoda Komfort i ygoda Klimatyzatory Êcienne mogà byç z atwoêcià instalowane w niewielkich przestrzeniach i odznaczajà si wyjàtkowymi mo liwoêciami ch odniczymi. Specjalnie zaprojektowany cichy tryb pracy zapewnia komfort przebywania w pomieszczeniu. Klimatyzatory wyposa one sà równie w funkcj Jet Cool, umo liwiajàcà szybkie sch adzanie powietrza oraz w system oczyszczania powietrza NEO-Plasma. 08 Klimatyzatory LG I Pokojowe

9 Sztuka wyboru Charakterystyka Charakterystyka Funkcja szybkiego sch adzania powietrza Jet Cool, unikalny trójstronny wyp yw powietrza, system oczyszczania powietrza NEO-Plasma, tryb oszcz dnej pracy, kompaktowy wyglàd oraz niski poziom ha asu sprawiajà, e Klimatyzatory LG sà najpopularniejszymi na Êwiecie.. System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Unikalny system oczyszczania powietrza Neo-plazma, wyposa ony w 12-stopniowe filtry bio-enzymatyczne, jeszcze w sposób bardziej skuteczny oczyszcza powietrze. Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze Komfortowy przep yw powietrza Kontroluje kàt wyp ywu powietrza, nawiewa powietrze szybciej i bardziej równomiernie, stwarzajàc przyjemne warunki przebywania. Bardzo ciche Dzi ki zastosowaniu specjalnej konstrukcji spr arki i silnika, klimatyzator LG odznacza si najni szym poziomem ha asu i niskim poziomem drgaƒ, w ten sposób stwarzajàc bardziej komfortowe Êrodowisko. 20dB 23dB 30dB 40dB 50dB Puste studio Jedn. wewn. LG Pusta sala koncertowa Cicha biblioteka Lobby hotelowe Pokojowe IKlimatyzatory LG 09

10 Charakterystyka Komfort i ygoda System oczyszczania powietrza NEO-Plasma Zanieczyszczone powietrze Czyste powietrze 1. Filtry wst pne ntybakteryjne filtry wst pne w pierwszym rz dzie usuwajà du y kurz, pleêƒ. 2. Potrójny filtr Potrójne filtry sk adajà si z filtra o organicznym sk adzie, który skutecznie eliminuje ból oczu i szyi. yposa one sà w formaldehydowy filtr usuwajàcy formaldehyd, który jest êród em nowych domowych syndromów; zapobiega takim objawom jak zapalenie skóry, wymioty, zapalenie p uc. Dodatkowo zastosowano filtr eliminujàcy zwyk e zapachy, które sà przyczynà migreny i chronicznego przem czenia. 3. Filtr w glowy Nano Filtry w glowe o rozmiarze nano wy apujà czàsteczki zapachowe i ca kowicie usuwajà nieprzyjemne zapachy z gospodarstwa domowego stwarzajàc przyjemne Êrodowisko. 4. Filtr plazmowy Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoêci zanieczyszczenia i kurz ale równie domowe roztocza, py ki i sierêç zwierzàt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma. Co to jest czàsteczka w glowa typu Nano? Czàsteczka Nano sk adajàca si z w gla nano, 200~500nm po raz pierwszy na Êwiecie zastosowana jako materia dezodoryzujàcy 5. Filtr Nano Bio Fusion Filtry Nano Bio Fusion umo liwiajà bioenzymom o wymiarze czàsteczek nano bezpoêrednià penetracj Êcianek komórki bakterii i alergenu, powodujàc ich rozk ad i obumarcie. Podczas gdy tradycyjne metody w sposób ma o efektywny oddzia ywujà na bakterie i nie sà w stanie zniszczyç Êcianek komórki, ta innowacyjna metoda sterylizacji pozwala na rozk ad komórki bakterii i jej obumarcie. Bioaktywne miejsce Porównanie z tradycyjnymi filtrami Filtr tradycyjny Czàsteczka Nano Stan aktywny Bakteria, wirus Czàsteczka Nano Selektywne wychwytywanie bakterii Czàsteczka Nano naliza bakterii Filtr Nano Bio Fusion Czàsteczka Nano Regeneracja Kitasato Research Center of Environmental Sciences - Dezaktywuje zarazki, rezultaty testu niszczàcego zarazki: 99,9% skutecznoêç Japan Food Research Laboratories - Dezaktywuje zarazki, rezultaty testu niszczàcego zarazki: 99,9% skutecznoêç - Zabija wirusy Japan Spinners Inspecting Foundation (No , ) - 4 rodzaje filtra dezodoryzujàcego, rezultaty testu: 78%~98% ochrona FITI Korea Consumer Science Center (No ) - Zabija bakterie, rezultat testu: 99.9% ochrona ITS(International Technical Standard Center) (No. IL26937-,B) - Dezaktywacja bakterii, rezultat testu: 99.9% ochrona Nieaktywna bakteria Zabija bakterie ale pozwala cz Êci na przetrwanie Bioenzym niszczy Êciany komórek i jàdro bakterii i alergenu powodujàc ca kowite obumarcie bakterii 10 Klimatyzatory LG I Pokojowe

11 Sztuka wyboru Charakterystyka Komfort i ygoda Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji, jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika chlodniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu, celem odpowiednigo jego sch odzenia lub ogrzania. Zdrowe odwil anie Klimatyzatory Êcienne wyposa one sà w funkcj zdrowego odwil ania, która powoduje usuni cie z pomieszczenia nadmiernej wilgoci i zapobiega przech odzeniu pomieszczenia. Tabela rozk adu temperatur w pomieszczeniu Bardzo cichy Klimatyzatory LG nale à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi ki specjalnej konstrukcji wentylatora i silnika jednostki wewn trznej, jej poziom ha asu w trybie spania wynosi 23 decybele. Dodatkowo poziom ha asu i drgaƒ jednostki zewn trznej uleg drastycznej redukcji. utomatyczne oczyszczanie G ównà przyczynà powstawania przykrych zapachów jest pleêƒ osadzajàca si w wymienniku ciep a. Po wy àczeniu klimatyzatora, w mokrym wymienniku ciep a b dà gromadzi y si pleêƒ i bakterie. Funkcja automatycznego czyszczenia osusza mokry wymiennik zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleêni, eliminuje przykre zapachy i zaoszcz dza czas potrzebny na cz ste mycie urzàdzenia. Konwencjonalne odwil anie Nie jest mo liwe w aêciwe oszacowanie temperatury, gdy temperatura otoczenia jest mierzona po wyp ywie powietrza z klimatyzatora. Zdrowe odwil anie Zwi kszenie kàta nachylenia wentylatora nawiewowego umo liwia bardziej precyzyjne oszacowanie temperatury w pomieszczeniu, co zapobiega jego nadmiernemu wych odzeniu. ntykorozyjne z ote lamele luminiowe cz Êci wymiennika ciep a LG pokryte sà warstwà antykorozyjnà ze z ota. Dzi ki takiemu zabezpieczeniu, efektywnoêç dzia ania klimatyzatora nie zmienia si z up ywem czasu. Jednostka wewn trzna 20dB [Jednostka wewn trzna] 1. Stosuje wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Eliminuje ha as dzi ki unikalnej stylistyce panelu Jednostka zewn trzna 45dB [Jednostka zewn trzna] 1. Spr arka i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Zaprojektowany celem optymalizacji drgaƒ spr arki Pokojowe IKlimatyzatory LG 11

12 RT COOL Komfort i ygoda Klimatyzatory LG sà nie tylko Nr 1 na Êwiecie pod wzgl dem sprzeda y od 6 lat, ale równie zdoby y presti owe nagrody: reddot design award oraz IF design award za artystycznà i unikalnà stylistyk. 12 Klimatyzatory LG I Pokojowe

13 Sztuka wyboru RT COOL ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEGO DOMU JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator RTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Nowa seria RTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak podwójny system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i nowà funkcj samooczyszczania. Stylistyka klimatyzatora RTCOOL MIRROR znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas proponowanej sprawia, e komponuje si on doskonale w nowoczesnych, mniejszych wn trzach takich jak sypialnie czy biura. Nowoczesna i luksusowa stylistyka Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje z ka dym wn trzem. ymienialny kolorowy panel Panel RTCOOL a, pierwszy tego rodzaju na Êwiecie, jak kameleon zmienia kolor klimatyzatora w zale noêci od kolorystyki wn trza. JeÊli chcesz zmieniç wystrój wn trza (kolor tapety, meble, itp.) lub zmieniç stylistyk klimatyzatora, wystarczy e wymienisz jedynie jego panel. RTCOOL_Panel Nowa stylistyka wraz z mo liwoêcià samodzielnej wymiany przedniego panela. Szybkie sch adzanie pomieszczenia zapewnia trójstronny wyp yw powietrza. RTCOOL_Mirror prowadza modernistyczny akcent do Twojego wn trza. PodkreÊla Twojà osobowoêç i stwarza wyjàtkowy nastrój w Twoim wn trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà wysmuk à stylistykà. Galeria w moim pokoju Twój pokój b dzie prezentowa si elegancko ze znanym obrazem czy fotografià. LG RTCOOL zamieni Twój pokój w galeri. -RTCOOL jest odpowiedzià na Twój wymarzony styl w malarstwie. Cyfrowa kontrola strumienia powietrza Trójstronny wyp yw powietrza zapewnia sch adzanie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach. RTCOOL_Szeroki Klimatyzator RTCOOL kszta tuje Êrodowisko pracy. Jest niczym jak dzie o sztuki nowoczesnej, atrakcyjne wzornictwo "z otego podzia u" oraz prosta i nowoczesna stylistyka wnosi odpowiedni klimat do Twojego pokoju. Klumt, Gustav( ) The Kiss-Der Kuss H126F1L0 Courbet, Gustav( ) Lake Geneva at Sunset H126F2L0 Trójstronny wyp yw powietrza RTCOOL zosta zaprojektowany jako dzie o sztuki, realizujàc nowà koncepcj trójstronnego wyp ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron, z przodu i po bokach. Tryb normalny Tryb Jet Cool Tryb snu Bardzo smuk y Dzi ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory RTCOOL majà super smuk à stylistyk, ich g bokoêç wynosi 129. Najsmuklejsze klimatyzatory na Êwiecie! RTCOOL_Panel Unikalny typ RTCOOL a LG przypominajàcy obraz. Bardzo smuk y o wyszukanej stylistyce, zaspokajajàcej Twoje zmys y. 129 Pokojowe IKlimatyzatory LG 13

14 RT COOL Komfort i ygoda ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Mirror Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) *Metal *Mirror C09 / 12 / 18 / HM C09 / 12 / 18 HR > > > Specyfikacje 2.7~3.6k 5.3~6.6k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / r / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg C09H* C09HU 2,800 9,550 2,890 9, /B 32/28/ (3/4) 1030x290x x525x C12H* C12HU 3,550 12,100 3,820 13,000 1,100 1, /B 36/34/ (1/2) 1030x290x x540x C18H* C18HU 5,280 18,000 5,550 18,900 1,750 1, B/C 40/38/ (1/2) 1170x315x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 14 Klimatyzatory LG I Pokojowe

15 Sztuka wyboru RT COOL ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Panel Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer *Drewno *Metal *Niebieski 09/12HD 09/12HM 09/12HB > > > Specyfikacje 2.2~2.8k 2.7~3.6k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, B: Niebieski, D: Drewno) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / r / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg 09H* 09HU 2,700 9,200 2,760 9, /C 35/30/ (3/8) 570x568x x540x H* 12HU 3,530 12,000 3,580 12,200 1,100 1, /D 42/34/ (1/2) 9.52(3/8) 570x568x x540x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 15

16 RT COOL Komfort i ygoda ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEO DOMU Typ szeroki Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer *Niebieski *Drewno 18HB *Metal 18HD 18HM > > > Specyfikacje 5.3k Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, B: Niebieski, D: Drewno) ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis,),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg 18H* 18HU 5,280 18,000 5,420 18,200 1,750 1, B/D 43/38/ (1/2) 928x522x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Klimatyzatory LG I Pokojowe

17

18 DC Inverter Komfort i ygoda 18 Klimatyzatory LG I Pokojowe

19 Sztuka wyboru DC Inverter DC Inverter Mo e s yszeliêcie Paƒstwo o rewolucji jakà technologia inwerterowa wnios a do klimatyzacji. Zamiast stosowania spr arki o sta ej pr dkoêci, inwerterowy system wykorzystuje spr ark o zmiennej pr dkoêci obrotowej, dostosowujàcà iloêç czynnika ch odniczego do potrzeb aktualnie panujàcych w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego sch odzenia lub ogrzania. Powoduje to, e klimatyzatory z inwerterem sà bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy ni tradycyjne, pracujà znacznie ciszej i posiadajà najbardziej zaawansowane funkcje. szystkie jednostki inwerterowe LG majà 7 g ównych zalet w àczajàc funkcje takie jak: Oszcz dnoêç Oszcz dnoêç energii Klimatyzatory inwerterowe utrzymujà zadanà temperatur wewnàtrz pomieszczenia poprzez mo liwoêç zaprogramowania pracy spr arek inwerterowych na niskich obrotach, powodujàc oszcz dnoêç energii o oko o 44% w porównaniu z pracà spr arek tradycyjnych. Komfort Przyjemne odczucie Mo esz poczuç najbardziej przyjemny powiew. MODEL INERTEROY Temp. Moc Temp.(jedn. wewn.) Temp.docelowa Czas Model tradycyjny Temp. Moc Temp.(jedn. wewn.). Temp.docelowa Time. Dajàce du e mo liwoêci Bardzo du a wydajnoêç grzewcza (Zimne strefy) Zapewnia najbardziej efektywne grzanie w zimnych regionach. Temp. zewn trzna (ºC) 40ºC (ylot) Max Oszcz dnoêç energii Min Niski poziom ha asu i drgaƒ Najcichszy spoêród klimatyzatorów. Jedn. wewn. 20dB Jedn. zewn. 45dB -20 T1-15 T1 : 35% up Model tradycyjny MODEL INERTEROY Model tradycyjny Oszcz dnoêç 44% MODEL INERTEROY Zwrot poniesionych kosztów inwestycji Mimo, e pierwotna cena zakupu klimatyzatora inwerterowego jest nieco wy sza ni tradycyjnego, koszty jego eksploatacji w d ugim okresie czasu, a zw aszcza koszty zu ycia energii sà znacznie ni sze w porównaniu z modelem tradycyjnym, powodujàc zwrot poniesionych nak adów w d ugim okresie czasu. Pieniàdze MODEL INERTEROY [Jednostka wewn trzna] 1. Silnik i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Specjalnie zaprojektowany panel t umi ha as Mocny [[Jednostka zewn trzna] 1. Spr arka i wentylator o niskim poziomie ha asu 2. Zaprojektowany celem optymalizacji drgaƒ spr arki Silny strumieƒ powietrza ciep ego i zimnego Mo na zmieniç moc przez zmiany cz stotliwoêci spr arki. 100% Oszcz dnoêç energii Niski poziom ha asu Silne ch odzenie i grzanie 138%(H) ysoka wydajnoêç Niski koszt Lekka waga 138%(H) 100% utomatyczna zmiana trybu pracy Nie ma potrzeby kontroli przy du ych wahaniach dobowych temperatur. Target Temperature Outdoor Temperature Indoor Temperature Micro Processor nalyze 3 Temperature Measure Periodically Praca w niskich temperaturach Sch adza pomieszczenie nawet zimà. Heating Dehumidifying Cooling Model tradycyjny Pierwszy rok Oszcz doêç energii Rok Model tradycyjny 12% MODEL INERTEROY (min) MODEL INERTEROY (max) Szybkie sch adzanie i grzanie porównaniu z konwencjonalnymi klimatyzatorami, klimatyzatory inwerterowe zapewniajà bardziej efektywnà prac spr arki. 12% Pokojowe IKlimatyzatory LG 19

20 DC Inverter Komfort i ygoda Stylistyka i innowacja Nowa stylistyka wraz z mo liwoêcià samodzielnej wymiany przedniego panela. Szybkie sch adzanie pomieszczenia zapewnia trójstronny wyp yw powietrza. 20 Klimatyzatory LG I Pokojowe

21 Sztuka wyboru DC Inverter ZORNICTO DL CIEBIE I TOJEGO DOMU NOOSC JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator RTCOOL. Jest to klimatyzator atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Nowa seria RTCOOL wyposa ona jest w nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak podwójny system oczyszczania powietrza Neo Plasma, z ote lamele i nowà funkcj samooczyszczania. Dodatkowo, nowy klimatyzator RTCOOL umo liwia samodzielnà samodzielnà wymian przedniego panela. Stylistyka i innowacja Bardziej efektywne dzia anie! Klasa energetyczna - 121: ydajnoêç grzewcza - 121: 120% Trójstronny wyp yw powietrza Najlepsza harmonia z Twoim otoczeniem - prawdziwa ramka - wymienny panel - ukryty wyêwietlacz Specyfikacje [] 3,500 [] 4,200 Klasa energ. CoP [/] 3.62 Ha as(wys.,nis./jedn. zewn.) 39-24/48 ymiar(jedn. wewn.) 600 x 600 x 146 Model Inwerter 3.5 k * * Przyk adowe panele Pokojowe IKlimatyzatory LG 21

22 DC Inverter Komfort i ygoda NOOSC Panel Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Panel przedni wymienny 121 > > > Specyfikacje 2.6~3.5k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min. m 3/min. I/h g aga Jedn.wewn. kg kg ,500 11,942 4,200 14,330 1,090 1, / 39/32/ , (3/8) 600x600x x540x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. 22 Klimatyzatory LG I Pokojowe

23 Sztuka wyboru DC Inverter Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S12 S18 > > > Specyfikacje 2.6~3.5k 5.3~7.0k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min. m 3/min. I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S12 S12 3,520 12,000 4,040 13, / 38/33/ (1/2) 840x270x x545x S18 S18 5,280 18,000 6,070 20, / 42/39/ (1/2) 1090x300x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 23

24 Typ Êcienny Komfort i ygoda 24 Klimatyzatory LG I Pokojowe

25 Sztuka wyboru Typ Êcienny Typ Êcienny Komfortowy nawiew powietrza Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz nowa teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Optymalizacja strumienia powietrza - ch odzenie i grzanie Mo liwoêç regulacji kàta nachylenia opatek w klimatyzatorze LG sprawia, e powietrze jest rozprowadzane równomiernie, szerokim strumieniem docierajàc do ka dego zakàtka, zapobiegajàc w ten sposób bezpoêredniemu nawiewowi. trybie grzania strumieƒ powietrza skierowany jest w dó aby zapewniç równomierny rozk ad ciep ego powietrza. Tryb ch odzenia Tryb grzania Nowa funkcja Chaos Swing Najbardziej przyjazne dla cz owieka przep ywy powietrza wyst pujà w przyrodzie. rezultacie niezliczonych badaƒ i analiz nowa teoria przep ywu powietrza Chaos znalaz a zastosowanie w klimatyzatorach LG. Nowa teoria Chaos jest technologià, która stwarza poczucie Êwie oêci powietrza poprzez kontrolowanie kàta i pr dkoêci wentylatora nawiewowego. Funkcja Chaos pozwala na minimalizacj ró nic temperatur w dolnych i wy szych partiach pomieszczenia stwarzajàc bardziej komfortowe warunki osobom w nim przebywajàcym. Jet Cool TM Funkcja Jet Cool zapewnia szybkie sch adzanie pomieszczenia. tym trybie silny, ch odny strumieƒ powietrza jest nawiewany do pomieszczenia przez 30 minut do momentu osiàgni cia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Sch adza miejsca oddalone o 10 metrów w 3 minuty. LG Co., Co., B Tryb ch odzenia Tryb grzania 0.5h 1h 2h 0.5h 1h 2h Równomierne i szybkie rozprowadzanie strumienia powietrza Klimatyzatory LG wyrównujà ró nic mi dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na b yskawiczne osiàgni cie àdanej temperatury. 6ms 12ms Kàt jest dwukrotnie wi kszy od dotychczasowego - istniejàcego w funkcji Chaos - i minimalizuje ró nice temperatur wewn trznych, pozwalajàc na dotarcie powietrza do ka dego zakàtka pomieszczenia. 32º Kàt jest dwukrotnie wi kszy. - Rozk ad temperatur wewnàtrz pomieszczenia Chaos Swing uto Swing - Efekt Chaos zmniejszona o zmniejszony o zwiększona o 24% 38% 14% zwiększony o 80% 4-kierunkowy nawiew powietrza Klimatyzatory LG w sposób efektywny rozprowadzajà powietrze w 4 kierunkach. Powoduje to skutecznà eliminacj goràcych i zimnych stref utrzymujàc w pomieszczeniu bardziej stabilnà temperatur. Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia Udoskonalony wskaźnik trybu grzania 52% poprawa 6'30" redukcja Konwencjonalny Konwencjonalny Nowy Nowy 69% poprawa 14'30" redukcja Konwencjonalny Konwencjonalny Nowy Nowy Różnica temperatur Preferencja komfortowego samopoczucia Czas schłodzenia Przepływ powietrza 1,8 3, ,85 2, Chaos Swing Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp. Różnica temperatur pionowa Czas uzyskania żądanej temp. uto Swing Pokojowe IKlimatyzatory LG 25

26 Typ Êcienny Komfort i ygoda Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S07CP S09CP S12CP S18CP S24CP > > > Specyfikacje 2.1~3.5k 5.2~7.1k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S07CP S07CP 2,290 7, /29/ (3/8) 840x270x x481x S09CP S09CP 2,780 9, /30/ (3/8) 840x270x x481x S12CP S12CP 3,550 12,100 1, /36/ (1/2) 840x270x x481x S18CP S18CP 5,420 18,500 1, B 40/37/ (1/2) 1,090x314x x655x S24CP S24CP 6,885 23,500 2, C 44/40/ ,090x314x x655x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie 26 Klimatyzatory LG I Pokojowe

27 Sztuka wyboru Typ Êcienny Funkcje System oczyszczania powietrza NEO Plasma ntykorozyjne z ote lamele utomatyczna zmiana trybu pracy utomatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja chaos) Bezprzewodowy pilot utomatyczny tryb snu Cicha praca Zdrowe odwil anie utomatyczny restart (funkcja uto Restart) atwo dost pny filtr antybakteryjny 24-godzinny ON/OFF Timer Funkcja goràcego startu (tylko pompy ciep a) S30CP > > > Specyfikacje 8.2k ydajnoêç ch odnicza ydajnoêç grzewcza Pobór mocy Pràd rozruchowy Zasilanie E.E.R C.O.P Klasa wydajnoêci energetycznej Poziom ha asu (Ciʃ.akust.,1m) Przep yw powietrza Odwil anie Czynnik ch odniczy (R410a) Przy àcza rur ymiary (d.x wys.x g.) Modele Jedn.wewn.(wys./Êr./nis.),Max Jedn.wewn.,Max,Max Ciecz Gaz Jedn.wewn. JEDNOSTK EN TRZN JEDNOSTK ZEN TRZN ø,v, Hz / / / db()±3 db()±3 m 3/min m 3/min I/h g aga Jedn.wewn. kg kg S30CP 8,211 28, D 49/46/ (3.8) 15.88(5.8) 1,259x349x x800x ymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie. Pokojowe IKlimatyzatory LG 27

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl unikalne funkcje W celu ograniczenia emisji gazu freonowego, który niszczy pow ok ozonowà,

Bardziej szczegółowo

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza.

Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie skuteczności chłodzenia ze sztuką aranżacji wnętrza. KLIMATYZATORY LG Electronics Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162 A, budynek Passat, 02-342 arszawa tel. (22) 481 71 00, fax (22) 48 17 888 www.lge.pl Orzeźwiająca uczta dla zmysłów. Perfekcyjne połączenie

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 02-672 arszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

POWIEW PROFESJONALIZMU

POWIEW PROFESJONALIZMU POWIEW PROFESJONALIZMU 2009 KLIMATYZATORY Droga rozwoju TCL Od zało enia w roku 1981, TCL stało si jednym z najwi kszych chiƒskich producentów AGD. W podstawowej ofercie firmy znajdujà si Multimedia, AGD,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

UT12H / UT18H / UT24H

UT12H / UT18H / UT24H Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG

Jednostki wewn trzne JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG JeÊli klimatyzacja w Twoim budynku ma byç wydajna, niezawodna, pewna to wybierz LG Plazmowy system oczyszczania powietrza Automatyczne oczyszczanie Funkcja Jet Cool Naturalny nawiew powietrza (funkcja

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG

Klimatyzatory komercyjne LG 2009 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG Klimatyzatory komercyjne LG 200 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Klimatyzatory LG 200 02 Ekologiczny design, energooszcz dne, redukujà emisj CO2 Ciesz

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE Klimatyzatory INVERTER Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 2008

Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Klimatyzatory komercyjne LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl wprowadzenie Klimatyzatory LG 02 Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat Urzàdzenia klimatyzacyjne inwerterowe typu Êciennego i kasetonowego Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny

Bardziej szczegółowo

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR)

ŚCIENNE ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) 105 ARTCOOL (GALLERY / MIRROR) KOMERCYJNE Stylowy design Nikt Ci już nie musi mówić, jak ma wyglądać Twój klimatyzator. Rewolucyjny klimatyzator LG ARTCOOL Gallery z możliwością wymiany zdjęcia pozwala

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2010

Klimatyzatory pokojowe LG 2010 Klimatyzatory pokojowe LG 2010 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG. LG oferując szeroką i różnorodną paletę urządzeń klimatyzacyjnych pragnie zapewnić najwyższy poziom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter

Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter Klimatyzator naścienny ecorelax dc inverter DC Inverter to nowa linia klimatyzatorów LENNOX znacznie redukujących koszty eksploatacji. Płynna regulacja wydajności powoduje, że klimatyzatory LENNOX potrafią

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania

Inwertery Activion. Inwertery Prestige. Inwertery Hero. System oczyszczania powietrza Activion. Niezależne osuszanie. Funkcja samooczyszczania Klimatyzatory Kolekcja 2012 Inwertery Activion System oczyszczania Activion Funkcja samooczyszczania Aktywny filtr węglowy MODEL BK 130 INVS BK 190 INVS BK 260 INVS Wydajność chłodnicza kw 3.5 5.3 7.3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o KLIMATYZATORY Firma LOXIMIDE Sp. z o.o. jest Bezpośrednim Dystrybutorem oraz Generalnym Przedstawicielem klimatyzatorów Grupy VS na rynku Polskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSR1 QSR1 H09A4 H12B4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY INWERTER R410A

KLIMATYZATORY INWERTER R410A KLIMATYZATORY INWERTER R410A INWERTER MAXI 360 - R410a Pojedynczy split AMD 051 9000 A-40% / A-20% AMD 052 12000 A-20% / A INWERTER SERIA PREMIUM - R410a Pojedynczy split AMD 040 9000 A / A AMD 041 9600

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Super Inverter CS12AQ NB0 S12AQU UB0

Super Inverter CS12AQ NB0 S12AQU UB0 Super Inverter CS09AQ SB0 CS12AQ SB0 CS18AQ SC0 CS24AQ SC0 Wysoka wydajność Zoptymalizowane chłodzenie i grzanie Antyalergiczny filtr Szybki i łatwy montaż Neo Plasma + Potrójny filtr Kompatybilny z systemami

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji Produkty oferowane przez LG Electronics Polska w kategorii akcesoria. Zdjęcie Nazwa Opis Pomieszczeniowy czujnik temp. Dry Contact Pozwala na dokładny

Bardziej szczegółowo

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie

Historia LG. Akademie klimatyzacji LG na świecie Klimatyzatory LG 2011 Historia LG Powstanie f irmy 1947 Utworzenie grupy LG Group 1958 Utworzenie LG Electronics Inc. 1962 Utworzenie Digital Appliance Company Rozwój f irmy 1968 LG produkuje pierwszy

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9

FLOP SYSTEM SP. Z O.O., Wrocław,ul. Kiełczowska 64 tel./fax (071) 325-34-00, 325-15-60, tel.0601 70-35-85 1/9 1/9 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Dlaczego warto?... 4 3.Uzyskiwane temperatury na wyjściu [3]... 4 4.Sposób doboru klimatyzatorów Port a cool... 5 5.Jak chłodnice ewaporacyjne działają... 5 6.Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze

MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V. Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze www.klimatyzacja.lge.pl Nowa koncepcja Ekologia Wysoka wydajność Rozwiązanie grzewcze MODUŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA SYSTEMÓW MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych

Bardziej szczegółowo

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb 2006 systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb ienki profil Jednostka 4 kierunkowy iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja Niski Zalety systemu Split NOWOŚĆ! Zdalne sterowanie parametrami

Bardziej szczegółowo

cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF HYDRONIC PRODUCTS ROOM AIR SOLAR CONDITIONERS

cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF HYDRONIC PRODUCTS ROOM AIR SOLAR CONDITIONERS cennik 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. ROOM AIR CONDITIONERS COMMERCIAL SPLIT SYSTEMS ELECTRIC VRF GAS DRIVEN VRF CO 2 WATER HEATERS HYDRONIC PRODUCTS URZĄDZENIA VIRUS PRZENOŚNE WASHER ROOM AIR

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony

Zdrowe powietrze. 4-stopniowy system ochrony Zdrowe powietrze 4-stopniowy system ochrony LG jest znane na całym świecie ze stosowania innowacyjnych technologii w swoich produktach. Z rewolucyjnym "4-stopniowym systemem ochrony" LG pozostaje liderem

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Klimatyzatory. cennik2014 NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU Klimatyzatory cennik2014 GREE NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU index O firmie Marka GREE to już 24 lata W czym tkwi nasz sukces? Odkryj nasz sekret! funkcje specjalne 3 4 5 funkcje o firmie doświadczenia w produkcji

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo Nowa jakość powietrza dzięki oczyszczaczom firmy IDEAL. IDEALne oczyszczacze powietrza sprawiają, że powietrze w Twoim otoczeniu staje się czyste i zdrowe.prosto, szybko i niezawodnie. Poczuj różnicę A

Bardziej szczegółowo

urządzenia klimatyzacyjne york

urządzenia klimatyzacyjne york urządzenia klimatyzacyjne york 10/11 INWER TEREM HIGH EFFICIENCY Klimatyzatory ścienne inwerterowe zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i zrównoważonym rozwoju. Komfort zapewnia najwyższa technologia

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX CIEPŁE POWITANIE KURTYNY POWIETRZNE SERII AC Charakterystyka serii AC Zaokrąglona obudowa wykonana z malowanej proszkowo stali z nakładkami z żaroodpornego

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split

climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split climavair Klimatyzatory ścienne typu mono i multi-split Najwyższy komfort niezmiennie przez cały rok Urządzenia klimatyzacyjne, należące w cieplejszych krajach do codzienności, w naszych domach zdobywają

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KLIMATYZATORÓW

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KLIMATYZATORÓW AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KLIMATYZATORÓW SPIS TREŚCI: Poznaj świat Electrolux EcoHeat Pompa Ciepła EcoCool ComfortCool MultiSplit Agregaty i tabela konfiguracji Multi Jednostki wewnętrzne Multi Dual Split

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Firmie. Filtry opcjonalne Gree. Klimatyzatory ścienne. Klimatyzatory komercyjne. Urządzenia przenośne

Spis treści. O Firmie. Filtry opcjonalne Gree. Klimatyzatory ścienne. Klimatyzatory komercyjne. Urządzenia przenośne 2010/2011 Spis treści O Firmie Filtry opcjonalne Gree Klimatyzatory ścienne Klimatyzatory komercyjne Urządzenia przenośne Spis treści S 1 O Firmie 2 Filtry opcjonalne Gree 4 Klimatyzatory ścienne Funkcje

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY WHIRLPOOL OFERTA 2016

KLIMATYZATORY WHIRLPOOL OFERTA 2016 KLIMATYZATORY WHIRLPOOL OFERTA 2016 WIODĄCY PRODUKT NAJWAŻNIEJSZE CECHY Przedstawiamy klimatyzator FANTASIA II. INVERTER PLUS 6-ty ZMYSŁ WYJĄTKOWO CICHA PRACA SCHOWANY WYŚWIETLACZ LED OBIEG POWIETRZA 4D

Bardziej szczegółowo

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011

WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 WHIRLPOOL KATALOG KLIMATYZATORÓW 2010/2011 DOSKONAŁY KLIMAT DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM KLIMATYZATORY FIRMY WHIRLPOOL TO URZĄDZENIA ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE, ZAPEWNIAJĄCE IDEALNY KLIMAT ORAZ CZYSTE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BD: Rozgałęźnik JEDNOSTKI ZEWN. H-Inverter 3ø. UU37WH.U31 10,0 11,2 UT18H.NP1 x2 UB18H.NG1 x2 UV18H.NJ1 x2 UT12H.NP1 x

BD: Rozgałęźnik JEDNOSTKI ZEWN. H-Inverter 3ø. UU37WH.U31 10,0 11,2 UT18H.NP1 x2 UB18H.NG1 x2 UV18H.NJ1 x2 UT12H.NP1 x Synchro Synchro Jednoczesny cykl pracy wszystkich jednostek wewnętrznych. Możliwość podłączenia do jedn. wewnętrznych. Rozdział czynnika na rozgałęźnikach. Standard Inverter Ø:, /,0 /,0 kw. H-Inverter

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK 40/41 Systemy VRF YV2V R410A TYPY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH york PRODUKTY air-conditioning KLIMATYZACYJNE products YORK System VRF Amazon Standard Ambient YV2V 010 do 135 chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Systemy KLIMATYZACJI FJM PRESTIGE PREMIUM CLASSIC+ CLASSIC KONSOLE KASETONOWE 4KIERUNKOWE MINI KANAŁOWE SLIM * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Moc katalogowa kw SEER/SCOP Model 0,97~3,3 0,85~6,0 AR09JSPFAWKNEU/X 8,5/4,6 (A+++/A++) (16/38)/45 5 399

Moc katalogowa kw SEER/SCOP Model 0,97~3,3 0,85~6,0 AR09JSPFAWKNEU/X 8,5/4,6 (A+++/A++) (16/38)/45 5 399 INVERTER RAC Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC Ważny od 01/04/ do odwołania SERIA PRESTIGE Moc katalogowa kw Poziom ciśnienia SEER/SCOP akustycznego db(a) (klasa energetyczna) Chłodzenie Grzanie (wew)/zew

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 KLIMATYZACJI

CENNIK 2015 KLIMATYZACJI CENNIK 2015 KLIMATYZACJI Muna 2,7 kw 2784 / 077 Muna,5 kw Muna 5,2 kw wydajności Przyłącza rur Jednostka wewn. energetycznej Ciecz - Gaz Jednostka zewn. A++ / A+ 517 / 810 A++ / A+ 5275 / 5568 A++ / A+

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia

Zakres pracy w trybie grzania Zakres pracy w trybie chłodzenia Punkt pomiaru dla grzania Punkt pomiaru dla chłodzenia Technologie Technologia inwerterowa kontroluje jednocześnie prędkość silnika i sprężarki. Wyeliminowanie cyklu pracy stop-start, znacząco zwiększyło wydajność urządzenia, przedłużając jednocześnie żywotność

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo