Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński"

Transkrypt

1 Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński mgr inż. architekt Piotr Mync Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga Stargard Szczeciński tel fax:

2 PLAN PREZENTACJI 1. Miasto Stargard Szczeciński 2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. 3. Podstawowe dokumenty 4. Cele programu rewitalizacji 5. Położenie śródmiejskich kwartałów 6. Kwartał A współpraca właścicieli 7. Kwartał C - działania kompletne - działania budowlane - najemcy mieszkań - najemcy lokali użytkowych - finansowanie 2

3 Stargard Szczeciński - trzecie co do wielkości, liczby mieszkańców i potencjału gospodarczego miasto województwa zachodniopomorskiego - powierzchnia 4810 ha - blisko 70 tys. mieszkańców - duże walory turystyczno wypoczynkowe - wiele cennych zabytków: XIII wieczny gotycki kościół farny, dziś kolegiata pw. Najświętszej Marii Panny - 15 południk długości geograficznej wschodniej 3

4 Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. - powstało w 1998 r. - właściciel: Gmina Miasto Stargard Szczeciński -kapitał zakładowy: zł - rzeczowy majątek trwały: zł - wysokość zaciągniętych kredytów: zł 4

5 Stargardzkie TBS: - zarządza mieszkaniowym zasobem Miasta - nieruchomościami wspólnot - zasobem własnym - utrzymuje budynki, mieszkania komunalne i własne, lokale użytkowe, garaże i tereny do nich przynależne w należytym stanie technicznym i estetycznym - prowadzi sprawy związane z najmem i przygotowaniem do sprzedaży lokali komunalnych i terenów komunalnych W umowach Stargardzkiego TBS z Miastem określono zasady związane z: - zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym - gospodarowaniem nieruchomościami Miasta - przydziałem mieszkań komunalnych Środki na realizację zawartych umów Stargardzkie TBS otrzymuje z budżetu Miasta 5

6 ZASÓB ZARZĄDZANY PRZEZ STARGARDZKIE TBS razem Zasób Miasta budynki 665 w 100% 145 lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże zadaszone miejsca postojowe w budynkach garaże wolnostojące

7 Stargardzkie TBS wybudowało: 19 budynków mieszkalnych - powierzchnia m² - nakłady 78 mln zł. W budynkach tych znajduje się 712 lokali mieszkalnych, z czego: to mieszkania wybudowane w ramach mieszkalnictwa wspomaganego - 47 mieszkań sprzedano Ponadto w budynkach tych znajdują się: - 53 lokale użytkowe, z czego 36 sprzedano - 50 garaży, z czego 41 sprzedano zadaszonych miejsc postojowych z czego 7 sprzedano 7

8 Działania rewitalizacyjne Stargardzkiego TBS są ściśle skorelowane z następującymi dokumentami: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Stargard Szczeciński do roku 2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata oraz na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Stargard Szczeciński Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata oraz Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata , która zastąpiła Wieloletni Plan Inwestycyjny 8

9 Program udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją Miejski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miejski program profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz: Wieloletni plan inwestycyjny Stargardzkiego TBS Program Potrzebny Dom Strategia rozwoju województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Regionalny program operacyjny województwa Zachodniopomorskiego na lata

10 CEL PROGRAMU REWITALIZACJI wg LPR Wyprowadzenie wydzielonego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację Lokalny Program Rewitalizacji opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd lokalny wieloletni plan działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach: - rozwój przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego - rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej - rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom) 10

11 2003 W listopadzie 2003 r. Rada Miejska IV Kadencji podjęła strategiczną uchwałę o przystąpieniu do prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia dla tzw. Kwartałów A, B, C, D, E, F, G, H, I czyli dla rejonu Śródmieścia w rejonie ulic: Marsz. J. Piłsudskiego/Woj. Polskiego/Dworcowa/J.Słowackiego/ A.Mickiewicza/M.Konopnickiej. Położenie Śródmiejskich kwartałów Plan zagospodarowania 11 11

12 Kwartał A w obrębie ulic: - Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bolesława Limanowskiego - Wojska Polskiego - Marii Konopnickiej pierwszy w śródmieściu kwartał poddany tak gruntownej rewitalizacji zagospodarowanie przestrzeni przez wszystkich właścicieli doprowadzenie do spójnej i kompleksowej zabudowy terenu 12

13 Struktura właścicielska w kwartale A 13

14 budowa pierwszego budynku przy ul. Piłsudskiego konkurs na koncepcję architektoniczną budynku mieszkalnego przy ul. M.J. Piłsudskiego 86 wygrała Pracownia architektoniczna FBA s.c konkurs na koncepcję architektoniczną budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 1 i architektoniczno - przestrzenną zagospodarowania kwartału A - konkurs wygrał Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj budowa budynku przy ul. Piłsudskiego budowa budynku przy ul. Limanowskiego zagospodarowanie terenu wewnątrz kwartału 14

15 Projekt zagospodarowania kwartału A 15

16 Rok 2003 budynek przy ul. Piłsudskiego 87, z 42 mieszkaniami i 7 lokalami użytkowymi 16

17 Zdjęcia z roku 1999 i 2007 ul. Piłsudskiego 86, budynek mieszkalny z 51 lokalami mieszkalnymi, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, z 34 mieszkaniami na wynajem i 17 mieszkaniami przeznaczonymi na sprzedaż oraz z 9 lokalami użytkowymi, i z 34 zadaszonymi miejscami postojowymi 17

18 Tabliczka znamionowa oraz grafika w patio budynku przy ul. Piłsudskiego 86 18

19 Tablica z informacjami historycznymi 19

20 Zdjęcie z roku 2006 i budynek mieszkalny przed i po rewitalizacji 21 lokali mieszkalnych przeznaczonymi na sprzedaż i 4 lokale użytkowe 20

21 Tabliczka znamieniowa i zdjęcia archiwalne 21

22 Rok 2008 zagospodarowanie terenu wewnątrz kwartału 22

23 W ramach zagospodarowania kwartału A wykonano: - 3 budynki mieszkalno-usługowe - budowę układu drogowego z miejscami postojowymi - zieleń - kanalizacją deszczową - oświetleniem terenu - plac zabaw dla dzieci - plac rekreacyjny dla osób starszych Łącznie powstało: 114 nowych mieszkań w tym: 76 na wynajem 38 na sprzedaż 2 dla osób niepełnosprawnych ruchowo 20 lokali usługowych 34 miejsca postojowe Wspólnie z innymi właścicielami posesji zagospodarowano tereny przynależne do budynków Całkowity koszt budynków i zagospodarowania terenu w kwartale A wyniósł zł 23

24 Kwartał C w obrębie ulic: - Marszałka Józefa Piłsudskiego - Adama Mickiewicza - Wojska Polskiego od początku przeznaczony do kompleksowej rewitalizacji wyłączony z prywatyzacji mieszkań i lokali użytkowych jednorodna własność komunalna, wniesiono aportem do TBS-u po zapewnieniu mieszkań zamiennych lokatorom jeden budynek własność prywatna (Świat Zabawek) Stan przed przystąpieniem do rewitalizacji: 9 kamienic wybudowanych w latach lokali mieszkalnych o łącznej pow. użyt m 2 9 lokali usługowych o łącznej pow. użyt. 570 m 2 lokale mieszkalne samodzielne lub podzielone tytułami prawnymi część lokali bez pomieszczeń sanitarnych wc wspólne, usytuowane poza mieszkaniami ogrzewanie piece kaflowe, sporadycznie c.o. etażowe wnętrze kwartału nieuporządkowane, zabudowane zespołami budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych, 24

25 Kwartał C z lotu ptaka 25

26 Projekt zagospodarowania kwartału C 26

27 Przekrój z projektu teren i poziomy garaży podziemnych 27

28 Kwartał C przed rewitalizacją 28 28

29 W ramach rewitalizacji wykonano: prace remontowe z nadbudową rozbiórkę dachów i nadbudowę ostatniej kondygnacji wyburzenie dwóch narożnych kamienic rozbiórkę komórek lokatorskich wewnątrz kwartału wymianę stropów w budynkach remontowanych skucie tynków i położnie nowych osuszanie metodą elektroiniekcji wykonanie izolacji poziomej i pionowej ułożenie nowych instalacji doprowadzenie i podłączenie do budynków instalacji c.o. wymianę przyłączy wod. kan. I kanalizacji deszczowej 29

30 Wewnątrz kwartału wykonano: zabudowę przestrzeni wewnątrz kwartału wielopoziomowym garażem z zastosowaniem stropodachu odwróconego na górnej płycie nad garażem komunikację, ogólnodostępny teren rekreacyjny i przedogródki, komunikację wewnętrzną, dojścia do garażu usytuowano windę ułatwiającą komunikację pomiędzy kondygnacjami garażu oraz dojścia do lokali osobom niepełnosprawnym 30

31 Rewitalizację wykonano w 2 etapach: - etap I grudzień 2009 kwiecień 2011 ulica Woj. Polskiego i część garażu podziemnego - etap II grudzień 2009 wrzesień 2011 / maj 2012 ulica Piłsudskiego, druga część garażu podziemnego i nowa kamienica przy ul. Mickiewicza. Stan po rewitalizacji: 8 kamienic w tym jedna dwuklatkowa 58 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użyt m 2 w tym: - 12 mieszkań na sprzedaż - 2 mieszkania rodzinkowe - 2 mieszkania dla niepełnosprawnych 25 lokali usługowych o łącznej pow. użyt m 2 75 miejsc postojowych o pow m 2 31

32 Ilość mieszkań przed rewitalizacją 45 Ilość zamieszkujących gospodarstw domowych 50 w tym: ilość umów 45 ilość bezumownych 5 Mieszkania uwolnione bez przydziału zamiennego 4 Przydział 2 mieszkań za 1 uwolnione 7 Przydzielone lokale zamienne: zamienne z odzysku w zasobie komunalnym 38 zamienne w zasobie TBS w podnajmie 13 socjalne 2 32

33 Liczba gospodarstw 50 Liczba przydzielonych lokali zamiennych 53 w tym: Lokale zamienne o standardzie od pierwotnie zajmowanych: zdecydowanie wyższym 19 wyższym 27 podobnym 7 Lokalizacja nieopodal 29 odległa 24 2 mieszkania za

34 ZALEGŁOŚCI PRZED ZAMIANĄ Stan obecny w roku 2012 w zł. ilość - szt kwota - zł ilość - szt kwota - zł do od 1001 do od 5001 do od do od do powyżej RAZEM Tabela przedstawia strukturę zaległości z 50 gospodarstw domowych kwartału C 34

35 Lokale użytkowe w rewitalizacji kwartału C Przed rewitalizacją: lokale w najmie 9 budynek własnościowy 1 NAJEMCY WŁAŚCICIEL oferta dla najemców: - bezprzetargowy zakup na własność po rewitalizacji, uzgodnienie projektów - lokal zamienny na czas prowadzenia robót realizacja - zakończenie działalności - emerytura 3 - zakup bez przetargu 2 - likwidacja działalności - brak popytu 1 - rezygnacja z działalności w Stargardzie 1 kontynuacja działalności - w lokalu wynajętym we własnym zakresie 1 - w lokalu nabytym na własność 1 RAZEM 9 - nie przystąpił do rewitalizacji, - współpracował w celu uzyskania optymalnego efektu, ułatwienia prowadzenia prac - jako ekwiwalent za obniżone obroty oczyszczono i pomalowano ścianę obiektu (mural) 35

36 Źródła finansowania (Rewitalizacji) Wyszczególnienie Wariant I Wariant II Wariant III Realizacja Lokale użytkowe sprzedaż Mieszkania sprzedaż TBS/Nabywcy TBS/Nabywcy TBS/Nabywcy - - TBS i kredyt komercyjny /Nabywcy TBS/Nabywcy TBS/Najemcy TBS/Nabywcy Mieszkania wynajem TBS (Partycypacja) /BGK (Kredyt) TBS (Partycypacja) /BGK (Kredyt) TBS (Partycypacja) /BGK (Kredyt) TBS (Partycypacja) /BGK (Kredyt) Garaż Urząd Marszałkowski i Miasto Miasto TBS (z zysku) TBS (z zysku) 36

37 Zestawienie planowanych i rzeczywistych kosztów realizacji i wpływów ze sprzedaży w zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie Koszty Przewidywane wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych zrealizowano pozostało do sprzedaży ( do ) 37

38 Widok kwartału po rewaloryzacji z lotu ptaka 38

39 Widok ulicy Wojska Polskiego przed i po rewaloryzacji 39

40 Widok zrewitalizowanych budynków przy ulicy Wojska Polskiego 40

41 Widok ulicy Wojska Polskiego przed i po rewaloryzacji 41

42 Wnętrze kwartału przed i po rewaloryzacji 42

43 Garaż podziemny 43

44 Widok narożnej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza przed i po rewaloryzacji 44

45 Widok kamienic przy ulicy Piłsudskiego przed i po rewaloryzacji 45

46 Widok wejścia do kamienicy przy ulicy Piłsudskiego przed i po renowacji 46

47 Widok kamienicy przy ulicy Piłsudskiego z wnętrza kwartału przed i po rewaloryzacji 47

48 Kartka pocztowa sprzed 1901 roku przedstawiająca Bergstrasse (obecną ul. Wojska Polskiego) była inspiracją dla murala 48

49 Mural - autor projektu i wykonawca Michał Zadroga 49

50 Fragment murala - autor projektu i wykonawca Michał Zadroga 50

51 51

52 52

53 53

54 54

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Radosław Cyran Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Wprowadzenie Ogólny kierunek i metody działania stosowane przez państwo i gminę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/128 /2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 października 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

- Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów

- Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów - Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Dragonów w Olsztynie. Opracowanie jest uzupełnieniem do prezentacji przygotowanej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo