Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych"

Transkrypt

1 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, WARSZAWA tel. cent. (+48 22) , fax (+48 22) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Warszawa, lipiec 2013 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ lub Specyfikacją ) zawiera: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Instrukcja dla Wykonawców Załączniki - wzory Załącznik nr 1a Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 1b Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych aplikacji Formularz Oferty Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia zakres pracy 2

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający Zamawiającym jest Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Ludwika Krzywickiego 34, Warszawa, Tel.: , fax.: Regon: , NIP: , godziny pracy: 7:30-15:30 2. Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony Zamawiający nie dopuszcza składania wszelkiego rodzaju oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i itp. w formie elektronicznej Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: imię nazwisko: Marek Kacprzak tel wew. 461 lub , w zakresie dotyczącym procedury: imię nazwisko: Agnieszka Grzelak tel Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: P5/2013 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Tryb udzielanie zamówienia 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), (zwana dalej ustawą ). 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych. Szczegółowy zakres pracy podany jest w Rozdziale V SIWZ. Praca będzie realizowana etapami. Po zakończeniu każdego etapu przewidziany jest protokolarny odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę. Uszczegółowienie wymagań przez Zamawiającego będzie dokonywane w trakcie realizacji zamówienia, w zależności od uzyskanych wyników. W przypadku negatywnych wyników w danym etapie praca może zostać przerwana. Wykonawca zagwarantuje wsparcie techniczne dokonywanie poprawek oprogramowania w terminie 7 dni od zgłoszonych przez Zleceniodawcę błędów. Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz usługi stałego serwisu eksploatacyjnego również w okresie 12 miesięcy po zakończeniu pracy, tj. w okresie od do Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu TIRAMISU realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego FP7 (7. Program Ramowy) Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 3

4 5. Termin realizacji zamówienia Usługi programistyczne będą wykonywane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 6. Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej: Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że posiada praktyczną umiejętność tworzenia oprogramowania w technologiach ios lub Android lub HTML/JS. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi na aplikacje mobilne w tych technologiach, z których co najmniej jedna miała wartość 30 tys. zł brutto. Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 2) musi zawierać informacje o podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane, przedmiotach usługi, datach wykonania i wartościach. Do powyższego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie aplikacje zrealizowanie zostały poprawnie Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą mającą świadczyć usługi programistyczne, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informatyki lub automatyki i robotyki Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie później niż na dzień składania oferty Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4

5 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 8.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 1a Wykaz wykonanych aplikacji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem informacji o podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane, przedmiotach usługi, datach wykonania i wartościach załącznik nr 2 ( Wykaz wykonanych aplikacji ). Do powyższego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie aplikacje zrealizowanie zostały poprawnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy załącznik nr 1b Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający uznaje poświadczone przez Wykonawcę wydruki z CEIDG), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zawarte w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy) załącznik nr 1b Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt i winny być złożone przez każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami. 9. Sposób przygotowania oferty 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć: oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców); 9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W celu weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty. 5

6 9.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem winy być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię) Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba, że wymagana jest forma poświadczenia przez notariusza za zgodność z oryginałem Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 4, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Ludwika Krzywickiego 34, Warszawa oraz opisane Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych Nr postępowania P5/2013 Nie otwierać przed dniem: r. do godz. 11: Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem ZMIANA z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane jako WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 10. Wyjaśnienia treści SIWZ 6

7 10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (www.imm.org.pl) Pytania należy kierować na adres: Instytut Maszyn Matematycznych Warszawa ul. Ludwika Krzywickiego 34 fax: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (www.imm.org.pl). 11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Kalkulując cenę Wykonawca winien brać pod uwagę wszelkie czynniki mające wpływ na jej wartość Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowitą cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym opłaty celne, podatek VAT i muszą być podane cyfrowo i słownie, ze wskazaniem stawki podatku VAT Wszelkie ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty Cena oferty stanowi przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji. 12. Miejsce i Termin składania oferty Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, pok. 28, w terminie: r. do godziny 10: Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. 13. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane). 7

8 14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz sposób oceny ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, w Warszawie, w pokoju nr 29, w terminie: r. o godzinie 11: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy; Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.imm.org.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 8 SIWZ, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 SIWZ, zawierające błędy, lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 15. Opis kryteriów oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ofertowa brutto 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Cena minimalna Wc = x 100 pkt Cena ofertowa 8

9 15.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 16. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 17. Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie składającym ofertę Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 18. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5. 9

10 ROZDZIAŁ II ZAŁACZNIKI - WZORY 10

11 Załącznik nr 1a (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych., nr postępowania P5/2013, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). dnia r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 11

12 Załącznik nr 1b Oświadczenie (zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy ) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, na Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych, nr postępowania P5/2013, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.). dnia r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) UWAGA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców 12

13 Załącznik nr 2 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ WYKONANYCH APLIKACJI Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych., nr postępowania P5/2013, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące prace. L.p. Nazwa i adres podmiotu zlecającego Opis przedmiotu zamówienia Wartość brutto zamówienia Czas realizacji od do Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt Instrukcji dla Wykonawców. W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia zgodnie z opisem sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, określonym w pkt Instrukcji dla Wykonawców dnia roku (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY 14

15 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Instytut Maszyn Matematycznych Warszawa ul. Ludwika Krzywickiego 34 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych., nr postępowania P5/2013 MY NIŻEJ PODPISANI.. działając w imieniu i na rzecz.. (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: Netto. zł (słownie złotych:... ) Brutto zł (słownie złotych:... ) W cenie naszej oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia m. innymi: cło, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty, pozostałe składniki cenotwórcze oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 15

16 4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom* tj. zakres prac: 8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: nr fax nr tel. 11. Ofertę niniejszą składamy na.. stronach. dnia.roku (podpis Wykonawcy/Wykonawców) * niepotrzebne skreślić 16

17 ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY 17

18 WZÓR UMOWY nr P5/2013 W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Maszyn Matematycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, Regon: , NIP: , KRS: reprezentowanym przez: dr. inż. Marka Hołyńskiego Dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w Regon:.., NIP:.., KRS/ nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi programistyczne w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych, których wynik jest zwany w dalszej części umowy Oprogramowaniem, oraz świadczyć pomoc techniczną i nadzór autorski zgodnie z zakresem wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części umowy SIWZ, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 2. Praca będzie realizowana w etapach. Po zakończeniu każdego etapu przewidziany jest protokolarny odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę. Uszczegółowienie wymagań przez Zamawiającego będzie dokonywane w trakcie realizacji zamówienia, w zależności od uzyskanych wyników. W przypadku negatywnych wyników w danym etapie praca może zostać przerwana. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z jego ofertą, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 18

19 3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 1. Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu, programowaniu i wdrażaniu oprogramowania, przy zachowaniu należytej staranności, 2) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji przedmiotu umowy, w tym Kierownika Projektu (imię i nazwisko nr tel., adres .), odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy, także poza godzinami pracy Zamawiającego, o ile kontakt poza godzinami pracy Zamawiającego jest niezbędny do prawidłowego realizowania zadania, 3) przekazania Oprogramowania na elektronicznym nośniku danych - płycie CD/DVD, 4) zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich szkoleń dla użytkowników (do 10 osób), 5) opracowania instrukcji użytkowania w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej), 6) zapewnienia nieodpłatnego świadczenia usługi nadzoru autorskiego oraz usługi stałego serwisu eksploatacyjnego również w okresie 12 miesięcy po zakończeniu pracy, tj. w okresie od do Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, Oprogramowaniu, podczas realizacji umowy. 5. LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE 1. Strony ustalają zgodnie, że autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania oraz wszelkie dokumenty, opracowania i inne materiały powstałe w wyniku jego realizacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru, na następujących polach eksploatacji: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 2) utrwalania na dowolnym nośniku informacji oraz umieszczania w zasobach komputerów, 3) wielokrotnego wykorzystywania, 4) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 5) wprowadzania do obrotu, w tym obrotu elektronicznego oraz udostępnienia w sieci Internet, 6) rozpowszechniania oraz najmu i użyczania, 7) publicznego odtwarzania dowolną techniką, 8) przesyłania i nadania za pomocą wizji lub fonii. 19

20 2. W przypadku, gdy eksploatacja przedmiotu umowy, w zakresie określonym ust. 1, spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych. 4. Na oprogramowanie niebędące autorstwa Wykonawcy dostarczy on odpowiednie licencje w ilości koniecznej do spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji i sublicencji mieści się w kwocie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania będące skutkiem dokonania nie zaakceptowanej przez niego jego modyfikacji. 7. Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy prawa bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy. 8. Zamawiający nabywa wszelkie prawa autorskie do przedmiotu umowy wraz z otrzymaniem powykonawczej wersji źródłowej Oprogramowania i po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac, tym samym nośnik na którym znajduje się jakikolwiek element Oprogramowania staje się własnością Zamawiającego. 6. AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykonawca jest obowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem któregokolwiek z następujących działań: 1) zlecenia podwykonawcom świadczenia usług w jakimkolwiek zakresie, 2) dopuszczenia do wykonywania umowy członków personelu, którzy nie są wymienieni imiennie w przedstawionym przez Wykonawcę imiennym wykazie personelu, o którym mowa w ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO W trakcie realizacji przedmiotu umowy i w zakresie z niej wynikającym Zamawiający jest zobowiązany do: 1) współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy, 2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów oraz zapewnienia udziału osób wyznaczonych do szkolenia organizowanego przez Wykonawcę, 3) wskazania Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego w osobie (imię, nazwisko nr tel. adres .). 8. SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego przedstawiania na każdym etapie realizacji, informacji na temat realizacji przedmiotu umowy. 9. ODBIÓR PRAC 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo