ZARZĄDZENIE NR 582/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 582/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 582/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń i testów dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, sprawdzających wiadomości z zakresu minimów programowych określonych w 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) Data utworzenia Numer aktu 582 Kadencja ZARZĄDZENIE NR 582/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia: w sprawie: w sprawie przeprowadzenia szkoleń i testów dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, sprawdzających wiadomości z zakresu minimów programowych określonych w 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) Na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian ) oraz 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zmian. ) oraz 2 Nr 48/04 Wojewody Małopolskiego z 9 marca 2004 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zmienionego zarządzeniami Wojewody Małopolskiego: Nr 116/2004 z 10 maja 2004 r., Nr 198/2004 z 13 lipca 2004 r., Nr 367/2004 z 23 listopada 2004r., Nr 68/2005 z 28 lutego 2005 r., Nr 68/06 z 6 kwietnia 2006 r., Nr 337/06 z 9 listopada 2006 r., Nr 40/07 z 22 lutego 2007 r., Nr 288/07 z 19 września 2007 r., Nr 34/08 z 17 marca 2008r., Nr 196/08 z 18 lipca 2008r., Nr 256/09 z 31 lipca 2009r., Nr 14/10 z 19 stycznia 2010r. oraz 30 marca 2010r., zarządza się, co następuje: 1. Powołuje się Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia szkoleń i testów dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o pierwsze, jak i ponowne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, sprawdzających wiadomości z zakresu minimów programowych określonych w 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) w składzie: 1) Anna Bujak - Przewodniczący 2) Joanna Furgał (lekarz) - Zastępca Przewodniczącego 3) Aneta Kosiba - Sekretarz 4) Krzysztof Czarnobilski (lekarz) - Członek

2 5) Maria Rytlewska (lekarz) - Członek 6) Jacek Datka (lekarz) - Członek 7) Iwona Łukasik (psycholog) - Członek 8) Ewa Karwacka (psycholog) - Członek 9) Halina Bomba (doradca zawodowy) - Członek 10) Anita Stawiarska (doradca zawodowy) - Członek 11) Katarzyna Oczkowska (pracownik socjalny) - Członek 12) Ewa Krzysica (pracownik socjalny) - Członek 13) Hubert Kaszyński (pracownik socjalny) - Członek 14) Anna Kamińska (pedagog) - Członek 2. Warunkiem przystąpienia do testu sprawdzającego jest uczestnictwo w szkoleniu, którego program został opracowany w oparciu o minima programowe, o których mowa w Wnioski o skierowanie członków zespołu powiatowego na szkolenie przewodniczący powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności składają do 31 marca każdego roku kalendarzowego w przypadku szkoleń organizowanych w I półroczu roku kalendarzowego oraz do 30 września roku kalendarzowego w przypadku szkoleń organizowanych w II półroczu roku kalendarzowego. 4. Terminy szkoleń ustala w imieniu Wojewody Małopolskiego Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. 5. Terminy, o których mowa w 4, są ogłaszane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego odpowiednio dla szkoleń organizowanych w I półroczu roku kalendarzowego oraz do 15 października każdego roku kalendarzowego w przypadku szkoleń organizowanych w II półroczu roku kalendarzowego. 6. Szkolenia przeprowadza się w grupach orzeczniczych odpowiednio dla sekretarzy przewodniczących, lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych. 7. Szkolenia oraz testy sprawdzające, o których mowa w 1, zwane dalej testami sprawdzającymi, są przeprowadzane wg regulaminu, który stanowi załącznik do zarządzenia. 8. Po ustaleniu wyników testów sprawdzających Komisja Wojewódzka przedstawia je niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu 9. Traci moc zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 91/2005 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia testów dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, sprawdzających wiadomości z zakresu minimów programowych określonych w 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) zmienione zarządzeniami Wojewody Małopolskiego Nr 126/06 z 22 maja 2006r., Nr 108/07 z 24 kwietnia 2007r., Nr 126/08 z 5 czerwca 2008r. oraz Nr 186/10 z 27 maja 2010r. 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Uzasadnienie: W oparciu o obowiązujący stan prawny: 1. art. 6c ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.)

3 2. 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zmian.) 3. 2 ust. 2 zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 48/04 z dnia 9 marca 2004r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienionego zarządzeniami Wojewody Małopolskiego: Nr 116/2004 z 10 maja 2004 r., Nr 198/2004 z 13 lipca 2004 r., Nr 367/2004 z 23 listopada 2004 r., Nr 68/2005 z 28 lutego 2005 r., Nr 68/06 z 6 kwietnia 2006 r., Nr 337/06 z 9 listopada 2006 r., Nr 40/07 z 22 lutego 2007 r., Nr 288/07 z 19 września 2007 r., Nr 34/08 z 17 marca 2008r., Nr 196/08 z 18 lipca 2008r., Nr 256/09 z 31 lipca 2009r., Nr 14/10 z 19 stycznia 2010r. oraz 30 marca 2010r. Członkowie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegający się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, są obowiązani odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w 27 rozporządzenia MGPiPS z 15 lipca 2003r. i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem. Zadanie wojewódzkiego zespołu polegające na prowadzeniu w imieniu Wojewody spraw związanych z bezpośrednim nadzorem nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez szkolenie członków powiatowych zespołów orzekających, w szczególności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, wynika z zapisu 2 ust. 2 zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 48/04 z dnia 9 marca 2004r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 91/2005 z 11 marca 2005r. została powołana Komisja Wojewódzka i opracowany został regulamin przeprowadzania testów sprawdzających. Zarządzenie to było kilkakrotnie zmieniane, w szczególności w zakresie składu osobowego Komisji Wojewódzkiej. W 2007r. miała natomiast miejsce dość istotna zmiana ww. zarządzenia polegająca na wprowadzeniu zasad przeprowadzania szkoleń i testów dla członków powiatowych zespołów orzekających ubiegających się o ponowne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności (zgodnie, bowiem z obowiązującym regulaminem okres ważności zaświadczeń uzyskiwanych przez członków powiatowych zespołów orzekających jest uzależniony od punktacji uzyskiwanej jako wynik egzaminu - od 3 do 5 lat). W bieżącym roku pojawiła się konieczność ponownej zmiany zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 91/2005 z 11 marca 2005r. w części dotyczącej zarówno składu osobowego Komisji Wojewódzkiej (polegających na uaktualnieniu listy członków Komisji Wojewódzkiej poprzez zmianę nazwisk dwóch członków komisji tj. Pani Katarzyny Oczkowskiej - poprzednio Balmas oraz Anity Stawiarskiej - poprzednio Rojewskiej w związku ze zmianą stanu cywilnego ww. osób), jak i zasad przeprowadzania testów i szkoleń zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia (polegających na określeniu nowych zasad dotyczących ustalania okresu obowiązywania zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności). W związku z tym zasadne wydaje się wydanie niniejszego zarządzenia, zawierającego tekst jednolity uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone w latach Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać zarządzenie za uzasadnione. Załącznik do Zarządzenia Nr... Wojewody Małopolskiego z dnia... Regulamin przeprowadzenia szkoleń i testów, dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o

4 niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, sprawdzających wiadomości z zakresu minimów programowych określonych w 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) 1. Szkolenia i testy sprawdzające dla lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych i pedagogów przeprowadzają Komisje w skład, których wchodzą czterej przedstawiciele Komisji Wojewódzkiej, a w przypadku Komisji utworzonych do przeprowadzenia szkoleń pracowników socjalnych, pięciu członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. Pozostały skład osobowy tych Komisji jest uzależniony od specjalności orzeczniczej, dla której zostało przeprowadzone szkolenie i egzamin testowy i obejmuje po dwóch, a w przypadku Komisji utworzonych do przeprowadzenia szkoleń pracowników socjalnych po trzech przedstawicieli, reprezentujących daną specjalność, według poniższego wykazu: Komisja nr 1: Krzysztof Czarnobilski/Jacek Datka i Joanna Furgał: szkolenie i egzamin testowy dla lekarzy orzekających o stopniu niepełnosprawności; Komisja nr 2: Maria Rytlewska i Joanna Furgał: szkolenie i egzamin testowy dla lekarzy orzekających o niepełnosprawności; Komisja nr 3: Ewa Karwacka, Iwona Łukasik: szkolenie i egzamin testowy dla psychologów; Komisja nr 4: Halina Bomba i Anita Stawiarska: szkolenie i egzamin testowy dla doradców zawodowych; Komisja nr 5: Katarzyna Oczkowska, Ewa Krzysica i Hubert Kaszyński: szkolenie i egzamin testowy dla pracowników socjalnych; Komisja nr 6: Anna Kamińska (pedagog), Iwona Łukasik (psycholog): szkolenie i egzamin testowy dla pedagogów*. * Komisja ta składa się z pedagoga i psychologa ze względu na obecność jednego pedagoga w zespole 2. Szkolenie i test sprawdzający dla przewodniczących i sekretarzy przeprowadza Komisja w skład, której wchodzą Anna Bujak Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej, Joanna Furgał Zastępca Przewodniczącego oraz Aneta Kosiba Sekretarz. 3. Skład osobowy poszczególnych komisji może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od jej członków, które spowodują niemożność ich uczestnictwa w szkoleniu i przeprowadzeniu testów sprawdzających. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności w miejsce nieobecnego członka komisji Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej wyznaczy innego członka spośród jej składu. 4. Lista osób zobowiązanych do odbycia testu sprawdzającego, ustalana jest w zależności od liczby osób skierowanych na szkolenie przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na podstawie ich obecności na szkoleniu potwierdzonej własnoręcznym podpisem złożonym na dokumencie stanowiącym listę obecności. 5. Lista osób biorących udział w szkoleniu i przystępujących do testu sprawdzającego w danym dniu zostanie przesłana do siedziby powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na 14 dni przed terminem szkolenia i testu sprawdzającego. 6. Szkolenia i testy sprawdzające zostaną przeprowadzone dla poszczególnych grup członków powiatowych zespołów reprezentujących określoną specjalność orzeczniczą w salach nr 122 i nr 201 mieszczących się przy ul. Basztowej 22, lub w innych w zależności od możliwości organizacyjnych urzędu. 7. Testy sprawdzające, dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o pierwsze zaświadczenie uprawniające do orzekania o

5 niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności, dla wszystkich uczestników szkolenia (z wyłączeniem przewodniczących i sekretarzy zespołu), składają się z dwóch części testowej oraz opisowej i zawierają łącznie każdy po 25 pytań z wieloma wariantami odpowiedzi (minimum trzy), wśród których znajdują się trzy pytania rozszerzone, w których oprócz wyboru odpowiedzi należy zamieścić uzasadnienie dokonanego wyboru. Testy sprawdzające są testami jednokrotnego wyboru. Uczestnik testu zaznacza prawidłową odpowiedź, w pytaniach rozszerzonych zamieszcza ponadto stosowne uzasadnienie. Każdy z testów zawiera ponadto polecenie sporządzenia jednej, pełnej oceny orzeczniczej, odpowiedniej dla specjalności reprezentowanej w zespole, na podstawie wskazanego opisu przypadku zamieszczonego w części opisowej testu. Test sprawdzający dla przewodniczących i sekretarzy zespołu składa się wyłącznie z części testowej i zawiera 25 pytań z wieloma wariantami odpowiedzi (minimum trzy). Test ten zawiera ponadto polecenie rozwiązania jednego problemu prawnego w oparciu o opis przypadku zamieszczony w załączniku do testu. 8. Testy sprawdzające dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o ponowne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności składają się z dwóch części: testowej i opisowej. Część testowa dla wszystkich grup specjalistów (z wyłączeniem przewodniczących i sekretarzy zespołów) zawiera po 10 pytań z wieloma wariantami odpowiedzi (minimum trzy), wśród których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczestnik testu zaznacza prawidłową odpowiedź. Każdy z testów w części opisowej zawiera ponadto polecenie odpowiednie do specjalności reprezentowanej w zespole, opisania przypadku/ów z dotychczasowej praktyki orzeczniczej i podjęcia decyzji orzeczniczej w oparciu o obowiązujące standardy, według instrukcji zamieszczonej w teście sprawdzającym oraz polecenie pisemnego dokonania analizy prawidłowości wydania decyzji orzeczniczej/ych i sporządzenia specjalistycznej oceny, w odniesieniu do przypadku zaproponowanego w teście, także według instrukcji zamieszczonej w teście sprawdzającym. W przypadku przewodniczących i sekretarzy zespołów część testowa składa się z 15 pytań z wieloma wariantami odpowiedzi (minimum trzy), wśród których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczestnik testu zaznacza prawidłową odpowiedź. Każdy z testów w części opisowej zawiera ponadto: polecenie opisania przypadku prawnego z praktyki orzeczniczej i wskazania zgodnego z obowiązującymi przepisami trybu i sposobu jego rozwiązania oraz polecenie rozwiązania jednego problemu prawnego w oparciu o opis przypadku zamieszczony w tej części testu, według instrukcji zamieszczonej w teście sprawdzającym., 9. Po zakończeniu wypełniania testów, o których mowa w pkt 7, Komisja ustala wyniki dla poszczególnych osób zdających. Za każdą prawidłową odpowiedź we wszystkich testach obejmujących część testową i opisową przyznawany jest 1 pkt z wyjątkiem testu dla lekarzy, którzy za każdą prawidłową odpowiedź w części opisowej testu mogą otrzymać maksymalnie 1 pkt, na który składa się suma punktów, odpowiednio w kolejności 0,5, 0,25 i 0,25, za trzy prawidłowe cząstkowe odpowiedzi dotyczące rozstrzygnięć orzeczniczych. Maksymalna ilość punktów wynosi 25. Za prawidłowe i wyczerpujące uzasadnienie wybranych odpowiedzi można otrzymać maksymalnie 15 punktów, po 5 w przypadku każdego z trzech pytań rozszerzonych. Natomiast maksymalna punktacja za prawidłowe wypełnienie oceny specjalistycznej na podstawie wskazanego opisu przypadku oraz za rozwiązanie problemu prawnego wynosi 10 punktów. Powyższe oznacza, iż w poszczególnych grupach specjalistów można uzyskać następującą punktację: w grupie przewodniczących i sekretarzy zespołów 35 pkt, w pozostałych grupach 50 pkt., 10. Po zakończeniu wypełniania testów, o których mowa w pkt 8, Komisja ustala wyniki dla poszczególnych osób zdających. Za każdą prawidłową odpowiedź na wszystkie pytania zawarte w części testowej przyznawany jest 1 pkt, zatem maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tej części egzaminu wynosi 10 pkt w przypadku przedstawicieli grup reprezentujących specjalności orzecznicze oraz 15 pkt w przypadku przewodniczących oraz sekretarzy zespołów. Za część opisową testu sprawdzającego (z wyłączeniem przewodniczących i sekretarzy zespołów) można uzyskać łącznie maksymalnie 40

6 pkt, po 20 pkt odpowiednio za zgodne z instrukcją i wyczerpujące opisanie przypadku/ów i zgodne z standardami podjęcie decyzji orzeczniczej oraz za zgodne z instrukcją i wyczerpujące dokonanie analizy prawidłowości wydanej decyzji i prawidłowości sporządzenia oceny specjalistycznej, zgodnie z standardami. Natomiast maksymalna punktacja za cześć opisową testu sprawdzającego dla przewodniczących oraz sekretarzy zespołów wynosi 20 pkt, po 10 pkt odpowiednio za zgodne z instrukcją i wyczerpujące opisanie przypadku/ów prawnych i zgodne z przepisami wskazanie trybu i sposobu ich rozwiązania oraz zgodne z instrukcją rozwiązanie problemu prawnego opisanego w teście. Powyższe oznacza, iż w poszczególnych grupach specjalistów można uzyskać następującą punktację: w grupie osób reprezentujących specjalności orzecznicze 50 pkt, w grupie przewodniczących i sekretarzy zespołów 35 pkt Test sprawdzający uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska 70% maksymalnej ilości punktów, to jest 25 pkt w przypadku przewodniczących zespołów i sekretarzy oraz 35 pkt w przypadku pozostałych grup reprezentujących specjalności orzecznicze. O wynikach testu osoby biorące w nim udział zostaną poinformowane w terminie do 30 dni od daty jego wypełnienia. 12. Komisja sporządza protokoły zawierające informacje na temat liczby punktów uzyskanych przez wszystkie osoby biorące udział w teście sprawdzającym i przedstawia je niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu, który wydaje na tej podstawie zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i/lub stopniu niepełnosprawności. Treść zaświadczenia określa 23 ust. 2 rozporządzenia MG,PiPS przywołanego wyżej. Zaświadczenia wydawane są przez Wojewodę Małopolskiego na czas określony, do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 3 lub 5 letni okres od daty przeprowadzenia szkolenia, w zależności od wyników testu sprawdzającego. Dla uczestników testów, którzy osiągnęli wynik w granicach pkt (w przypadku przewodniczących i sekretarzy pkt) okres ten liczy się uwzględniając 3 lata od daty przeprowadzenia szkolenia, dla pozostałych, którzy osiągnęli wynik w granicach pkt (w przypadku przewodniczących i sekretarzy pkt) 5 lat. 13. Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów mają możliwość ubiegania się o ponowne zdawanie testu sprawdzającego w kolejnym terminie szkolenia wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 14. W przypadku ewentualnych odwołań od ustalonych przez Komisje Wojewódzką wyników testów, rozpatrywane one będą przez specjalnie w tym celu powołana Komisję, dla której Wojewoda Małopolski ustali tryb i zasady postępowania odwoławczego. Liczba odwiedzin: 24 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Angelika Sosnowska Wojewoda Małopolski-Stanisław Kracik Czas wytworzenia: :54:12 Czas publikacji: :54:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA (Stan prawny począwszy od dnia 5 listopada 2014 r.) 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka (zwanego dalej Komitetem),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo