PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:"

Transkrypt

1 PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ:

2 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Rzeszowie Rzeszów, al. J. Piłsudskiego. Znak sprawy: /370/8/03 ZAP Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i informatyki w Regionie. TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część I Instrukcja dla Wykonawców. Część II Wzór umowy. Część III Opis przedmiotu zamówienia. Część IV Załączniki: Załącznik nr Oferta Załącznik nr Formularz oświadczenia o braku przesłanek określonych przepisem art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej Rzeszów, kwiecień 0

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. INFORMACJE OGÓLNE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego, Rzeszów, tel. 7/ , fax 7/ , zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i informatyki w Regionie. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Zamawiający w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na numer (07) , lub drogą elektroniczną na adres z tym że każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ. Termin wykonania zamówienia (wymagany): Zamówienie będzie realizowane partiami w okresie: ) część I od dnia zawarcia do dnia 5 kwietnia 05r., ) część II w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) część III w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 3 grudnia 0r. 3. Kody (CPV): Część I, Wkłady barwiące, Taśmy magnetyczne, Akcesoria komputerowe, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do polerowania Część II: Akcesoria komputerowe, 3

4 Akcesoria do kabli izolowanych, Znaczniki z tworzyw sztucznych. Część III: Wkłady barwiące, Etykiety WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:.. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..3. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt... Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz oświadczenia został określony załącznikiem nr do SIWZ) oraz 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą O (nie spełnia) (spełnia) na podstawie złożonych

5 dokumentów, po przeprowadzeniu analizy tych dokumentów. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 6.. ofertę wraz z formularzem cenowym (załącznik nr do SIWZ), 6.. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. ust. pkt. ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr do SIWZ), 6.. oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), 6.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.6. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.7. Jeżeli wykonawca oferuje artykuły równoważne wraz z ofertą złoży opis oferowanego produktu w języku polskim z którego będzie wynikało, że oferowany artykuł: spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego W przypadku zaoferowania produktów równoważnych do oferty należy złożyć zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych, 5

6 ISO/IEC 7 dla wkładów do urządzeń atramentowych, ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych Wykonawca, który oferuje materiały równoważne, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając stosowne oświadczenie (w Formularzu ofertowym): a) są fabrycznie nowe, nie regenerowane i nie napełniane, b) są wolne od wad technicznych, kompletne, zgodne z właściwymi normami ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 7 dla wkładów do urządzeń atramentowych, ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych. c) będą dostarczane w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt oraz nazwę producenta odpowiednio do wymagań dla danego rodzaju materiału eksploatacyjnego, d) są to produkty o parametrach techniczno jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. Wydajność znamionowa określona dla poszczególnych materiałów nie może być mniejsza niż zawarta w wykazie zamawianego asortymentu, w którym podano pomocniczo (informacyjnie) wydajności materiałów zalecanych przez producenta urządzeń, do których są przeznaczone W przypadku awarii urządzeń spowodowanych zastosowaniem materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw, które zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia i przejmie odpowiedzialność za straty, które Zamawiający poniesie. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od urządzenia, które uległo uszkodzeniu na czas wykonywania naprawy oraz pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostały zastosowaniem produktu równoważnego, dostarczonego przez Wykonawcę listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 33, z późn. zm) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr do SIWZ) 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt , 6.6., części I SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 6

7 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9 lit. a) i c) o. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 6.9 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9 lit. a) c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt i stosuje się odpowiednio. 7. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 0. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 7

8 c) określone w pkt.. pkt a części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, d) określone w pkt.. pkt b, c, d części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, e) wymagane w pkt. 6.., 6.3, 6., 6.5, części I SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, f) wymagany w pkt. 6., 6,7 części I SIWZ dokument musi zostać złożony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, g) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wszelkie zmiany umowy określającej sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagają zgody Zamawiającego.. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 3. Oferta nie musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza, składanie ofert częściowych.. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) w rozumieniu art. pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Wszelkie ewentualne, udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty mają być uwzględnione w cenie oferty. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnienie formularzy załączników określonych w SIWZ. 6.. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy załączników sporządzonych przez Wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy sporządzone przez Wykonawcę formularze nie będą zawierały treści określonej przez Zamawiającego. 6.. W przypadku załączania dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia w języku polskim. 8

9 7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. tj. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami pod rygorem odrzucenia oferty musi być dołączone do oferty. 7.. W przypadku załączenia kopii wymaganych dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Potwierdzenie zgodności z oryginałem należy złożyć na wszystkich zadrukowanych stronach (w przypadku kopii dwustronnych na każdej ze stron), niezależnie od zawartej na nich treści. Wykonawca może złożyć oświadczenie według następującego wzoru: Za zgodność z oryginałem (Data i podpis oraz pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, że osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 97 kodeksu karnego. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający informuje, że nie będzie zwracał materiałów stanowiących ofertę. 0. Wykonawca może: a) wszystkie dokumenty tworzące ofertę spiąć, zszyć lub trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zmianę jej zawartości, b) kolejno ponumerować wszystkie strony oferty, c) na ostatniej stronie oferty dokonać wpisu wg wzoru: Oferta zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 9

10 WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 8.00 do.00 zostają wyznaczone osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dariusz Krzywonos i Roman Szeliga, pok. 7, tel. 7 / oraz w pozostałych sprawach Janusz Żebracki, pok. 06 tel. 7 / Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda dokonana przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ stając się automatycznie jej częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 5. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 6. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodnie z pkt 3 części I SIWZ i dodatkowo opisane ZMIANA" lub WYCOFANIE". 7. Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne Wykonawca musi złożyć powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przez upoważnionego przedstawiciela (lub przedstawicieli) Wykonawcy (patrz pkt 7 części I SIWZ). 8. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt, niezwłocznie po otwarciu ofert. 9. Żadna z ofert nie może być zmieniona lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 0

11 SKŁADANIE OFERT 30. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: OFERTA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA INFORMATYKI NIE OTWIERAĆ PRZED r. Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Rzeszów Al. Piłsudskiego pok. 6. Dziennik Podawczy w terminie do dnia roku do godz Uwaga: Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Zamawiający otrzymał ofertę, tzn. termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego. Naruszeniem terminu jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od liczby minut czy godzin tego spóźnienia. 33. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 3 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Rzeszów Al. Piłsudskiego (oferta MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA INFORMATYKI) 3. Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 i 33 SIWZ.

12 35. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę będą odesłane bez otwierania do Wykonawcy na jego koszt po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. Zamawiający informuje, że zwrot "bez otwierania" oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości informacji określonych art. 86 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. OTWARCIE OFERT 36. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 0.5 w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie Al. Piłsudskiego pok. 05 sala konferencyjna na II piętro. 37. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informacje określone w art. 86 ust. 3 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 38. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 39. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. 0. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: ) kryterium CENA (C): C min. WP (C) = x 00 C of. Gdzie: C min. najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) C of. cena badanej oferty (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 0.. Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do miejsc po przecinku. 0.. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

13 . W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, ) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ) terminie, określonym zgodnie z art. 9 ust. lub Ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.. Informacje, o których mowa w pkt. 3 ppkt. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 7 ust. Ustawy, albo 0 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formach określonych od pkt:9 do pkt. 57 części I SIWZ. 7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) adres do korespondencji; d) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w tym uprawnionego do wystawiania faktur VAT; 3

14 e) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz gwarancji i rękojmi). Umowa nie może być przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 8. Nie stawienie się Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Dotyczy części I zamówienia 9.. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 0% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 50. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA Zabezpieczenie w pozostałych formach należy złożyć w pok. Nr 09 na ręce Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowości i Finansów Pana Grzegorza Ząbka. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pozostałych formach powinno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, b) wskazanie beneficjenta, c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy i okresu rękojmi przedłużony o co najmniej 5 dni),

15 d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji, e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie. 55. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego i musi zabezpieczać wszystkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 56. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia nastąpi ono poprzez złożenie aneksu do gwarancji w którym określony będzie nowy termin ważności gwarancji lub złożenie nowej gwarancji obejmującej pełną kwotę i czasokres zabezpieczenia. 57. Pozostałe warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy podane zostały w części II SIWZ Wzór umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 58. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powołanej ustawie. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 59. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego tzn ilość sztuk (kol.3) należy pomnożyć przez cenę jednostkową brutto (kol.) tak otrzyma się wartość brutto (kol.5). Wartość brutto każdej pozycji formularza cenowego należy zsumować otrzymując całkowitą cenę oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia Wszelkie, ewentualne, udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty Szczegółowy sposób obliczenia ceny został podany w części III SIWZ 60. Zasady zaokrąglania cen: Wszelkie zawarte w ofercie kwoty muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku: a) jest mniejsza niż 5 liczbę tę pomija się, 5

16 b) jest równa lub większa niż 5 drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę. INNE POSTANOWIENIA 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 03 r, poz. 907 j.t. ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych, b) Kodeksu Cywilnego. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. 63. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych. 65 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 66. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną ( art. część I SIWZ ). 67. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 68. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, WADIUM 69. Nie dotyczy ZMIANA UMOWY 70. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach : a) zmiany podwykonawców lub osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, b) z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne, nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia zewnętrzne o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, c) zmiany terminu realizacji umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jednakże o wartości nie większej niż 50% wartości umowy brutto w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. e) wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji o dowolny okres, 6

17 f) zmiany harmonogramu realizacji umowy, g) zmiany terminów płatności, wynikających ze zmian wprowadzonych do umowy, h) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi pracami. 7

18 W dniu xx.xx.0r. w Rzeszowie pomiędzy : CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY U M O W A NR.. część I zamówienia /dostawy materiałów eksploatacyjnych/ Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 0 78 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego, posiadającym NIP reprezentowanym przez... zwanym w treści umowy " Zamawiającym", a (z siedzibą przy ul.., zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów eksploatacyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 03 r., poz. 907 t. j. z późn. zm.), o następującej treści: Definicje. Zamawiający Oddział ZUS w Rzeszowie realizujący procedurę zakupową dla obsługiwanych odbiorców.. Odbiorca Oddziały ZUS, dla których realizowany jest niniejszy zakup (Rzeszów, Jasło, Nowy Sącz, Tarnów). 3. Wykonawca.. wybrany w drodze postępowania przetargowego wskazany w niniejszej umowie.. Cena wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 5. Cena jednostkowa towaru cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 6. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku. 8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo