PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:"

Transkrypt

1 PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ:

2 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Rzeszowie Rzeszów, al. J. Piłsudskiego. Znak sprawy: /370/8/03 ZAP Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i informatyki w Regionie. TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część I Instrukcja dla Wykonawców. Część II Wzór umowy. Część III Opis przedmiotu zamówienia. Część IV Załączniki: Załącznik nr Oferta Załącznik nr Formularz oświadczenia o braku przesłanek określonych przepisem art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej Rzeszów, kwiecień 0

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. INFORMACJE OGÓLNE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego, Rzeszów, tel. 7/ , fax 7/ , zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i informatyki w Regionie. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Zamawiający w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na numer (07) , lub drogą elektroniczną na adres z tym że każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ. Termin wykonania zamówienia (wymagany): Zamówienie będzie realizowane partiami w okresie: ) część I od dnia zawarcia do dnia 5 kwietnia 05r., ) część II w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) część III w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 3 grudnia 0r. 3. Kody (CPV): Część I, Wkłady barwiące, Taśmy magnetyczne, Akcesoria komputerowe, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do polerowania Część II: Akcesoria komputerowe, 3

4 Akcesoria do kabli izolowanych, Znaczniki z tworzyw sztucznych. Część III: Wkłady barwiące, Etykiety WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:.. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..3. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt... Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz oświadczenia został określony załącznikiem nr do SIWZ) oraz 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą O (nie spełnia) (spełnia) na podstawie złożonych

5 dokumentów, po przeprowadzeniu analizy tych dokumentów. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 6.. ofertę wraz z formularzem cenowym (załącznik nr do SIWZ), 6.. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. ust. pkt. ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr do SIWZ), 6.. oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), 6.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.6. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.7. Jeżeli wykonawca oferuje artykuły równoważne wraz z ofertą złoży opis oferowanego produktu w języku polskim z którego będzie wynikało, że oferowany artykuł: spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego W przypadku zaoferowania produktów równoważnych do oferty należy złożyć zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych, 5

6 ISO/IEC 7 dla wkładów do urządzeń atramentowych, ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych Wykonawca, który oferuje materiały równoważne, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając stosowne oświadczenie (w Formularzu ofertowym): a) są fabrycznie nowe, nie regenerowane i nie napełniane, b) są wolne od wad technicznych, kompletne, zgodne z właściwymi normami ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 7 dla wkładów do urządzeń atramentowych, ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych. c) będą dostarczane w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt oraz nazwę producenta odpowiednio do wymagań dla danego rodzaju materiału eksploatacyjnego, d) są to produkty o parametrach techniczno jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. Wydajność znamionowa określona dla poszczególnych materiałów nie może być mniejsza niż zawarta w wykazie zamawianego asortymentu, w którym podano pomocniczo (informacyjnie) wydajności materiałów zalecanych przez producenta urządzeń, do których są przeznaczone W przypadku awarii urządzeń spowodowanych zastosowaniem materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw, które zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia i przejmie odpowiedzialność za straty, które Zamawiający poniesie. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od urządzenia, które uległo uszkodzeniu na czas wykonywania naprawy oraz pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostały zastosowaniem produktu równoważnego, dostarczonego przez Wykonawcę listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 33, z późn. zm) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr do SIWZ) 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt , 6.6., części I SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 6

7 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9 lit. a) i c) o. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 6.9 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9 lit. a) c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt i stosuje się odpowiednio. 7. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 0. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 7

8 c) określone w pkt.. pkt a części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, d) określone w pkt.. pkt b, c, d części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, e) wymagane w pkt. 6.., 6.3, 6., 6.5, części I SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, f) wymagany w pkt. 6., 6,7 części I SIWZ dokument musi zostać złożony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, g) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wszelkie zmiany umowy określającej sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagają zgody Zamawiającego.. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 3. Oferta nie musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza, składanie ofert częściowych.. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) w rozumieniu art. pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Wszelkie ewentualne, udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty mają być uwzględnione w cenie oferty. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnienie formularzy załączników określonych w SIWZ. 6.. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy załączników sporządzonych przez Wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy sporządzone przez Wykonawcę formularze nie będą zawierały treści określonej przez Zamawiającego. 6.. W przypadku załączania dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia w języku polskim. 8

9 7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. tj. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami pod rygorem odrzucenia oferty musi być dołączone do oferty. 7.. W przypadku załączenia kopii wymaganych dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Potwierdzenie zgodności z oryginałem należy złożyć na wszystkich zadrukowanych stronach (w przypadku kopii dwustronnych na każdej ze stron), niezależnie od zawartej na nich treści. Wykonawca może złożyć oświadczenie według następującego wzoru: Za zgodność z oryginałem (Data i podpis oraz pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, że osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 97 kodeksu karnego. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający informuje, że nie będzie zwracał materiałów stanowiących ofertę. 0. Wykonawca może: a) wszystkie dokumenty tworzące ofertę spiąć, zszyć lub trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zmianę jej zawartości, b) kolejno ponumerować wszystkie strony oferty, c) na ostatniej stronie oferty dokonać wpisu wg wzoru: Oferta zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 9

10 WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 8.00 do.00 zostają wyznaczone osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dariusz Krzywonos i Roman Szeliga, pok. 7, tel. 7 / oraz w pozostałych sprawach Janusz Żebracki, pok. 06 tel. 7 / Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda dokonana przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ stając się automatycznie jej częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 5. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 6. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodnie z pkt 3 części I SIWZ i dodatkowo opisane ZMIANA" lub WYCOFANIE". 7. Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne Wykonawca musi złożyć powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przez upoważnionego przedstawiciela (lub przedstawicieli) Wykonawcy (patrz pkt 7 części I SIWZ). 8. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt, niezwłocznie po otwarciu ofert. 9. Żadna z ofert nie może być zmieniona lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 0

11 SKŁADANIE OFERT 30. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: OFERTA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA INFORMATYKI NIE OTWIERAĆ PRZED r. Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Rzeszów Al. Piłsudskiego pok. 6. Dziennik Podawczy w terminie do dnia roku do godz Uwaga: Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Zamawiający otrzymał ofertę, tzn. termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego. Naruszeniem terminu jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od liczby minut czy godzin tego spóźnienia. 33. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 3 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Rzeszów Al. Piłsudskiego (oferta MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA INFORMATYKI) 3. Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 i 33 SIWZ.

12 35. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę będą odesłane bez otwierania do Wykonawcy na jego koszt po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. Zamawiający informuje, że zwrot "bez otwierania" oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości informacji określonych art. 86 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. OTWARCIE OFERT 36. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 0.5 w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie Al. Piłsudskiego pok. 05 sala konferencyjna na II piętro. 37. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informacje określone w art. 86 ust. 3 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 38. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 39. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. 0. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: ) kryterium CENA (C): C min. WP (C) = x 00 C of. Gdzie: C min. najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) C of. cena badanej oferty (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 0.. Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do miejsc po przecinku. 0.. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

13 . W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, ) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ) terminie, określonym zgodnie z art. 9 ust. lub Ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.. Informacje, o których mowa w pkt. 3 ppkt. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 7 ust. Ustawy, albo 0 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formach określonych od pkt:9 do pkt. 57 części I SIWZ. 7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) adres do korespondencji; d) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w tym uprawnionego do wystawiania faktur VAT; 3

14 e) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz gwarancji i rękojmi). Umowa nie może być przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 8. Nie stawienie się Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Dotyczy części I zamówienia 9.. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 0% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 50. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA Zabezpieczenie w pozostałych formach należy złożyć w pok. Nr 09 na ręce Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowości i Finansów Pana Grzegorza Ząbka. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pozostałych formach powinno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, b) wskazanie beneficjenta, c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy i okresu rękojmi przedłużony o co najmniej 5 dni),

15 d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji, e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie. 55. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego i musi zabezpieczać wszystkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 56. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia nastąpi ono poprzez złożenie aneksu do gwarancji w którym określony będzie nowy termin ważności gwarancji lub złożenie nowej gwarancji obejmującej pełną kwotę i czasokres zabezpieczenia. 57. Pozostałe warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy podane zostały w części II SIWZ Wzór umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 58. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powołanej ustawie. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 59. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego tzn ilość sztuk (kol.3) należy pomnożyć przez cenę jednostkową brutto (kol.) tak otrzyma się wartość brutto (kol.5). Wartość brutto każdej pozycji formularza cenowego należy zsumować otrzymując całkowitą cenę oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia Wszelkie, ewentualne, udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty Szczegółowy sposób obliczenia ceny został podany w części III SIWZ 60. Zasady zaokrąglania cen: Wszelkie zawarte w ofercie kwoty muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku: a) jest mniejsza niż 5 liczbę tę pomija się, 5

16 b) jest równa lub większa niż 5 drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę. INNE POSTANOWIENIA 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 03 r, poz. 907 j.t. ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych, b) Kodeksu Cywilnego. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. 63. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych. 65 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 66. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną ( art. część I SIWZ ). 67. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 68. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, WADIUM 69. Nie dotyczy ZMIANA UMOWY 70. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach : a) zmiany podwykonawców lub osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, b) z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne, nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia zewnętrzne o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, c) zmiany terminu realizacji umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jednakże o wartości nie większej niż 50% wartości umowy brutto w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. e) wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji o dowolny okres, 6

17 f) zmiany harmonogramu realizacji umowy, g) zmiany terminów płatności, wynikających ze zmian wprowadzonych do umowy, h) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi pracami. 7

18 W dniu xx.xx.0r. w Rzeszowie pomiędzy : CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY U M O W A NR.. część I zamówienia /dostawy materiałów eksploatacyjnych/ Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 0 78 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego, posiadającym NIP reprezentowanym przez... zwanym w treści umowy " Zamawiającym", a (z siedzibą przy ul.., zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów eksploatacyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 03 r., poz. 907 t. j. z późn. zm.), o następującej treści: Definicje. Zamawiający Oddział ZUS w Rzeszowie realizujący procedurę zakupową dla obsługiwanych odbiorców.. Odbiorca Oddziały ZUS, dla których realizowany jest niniejszy zakup (Rzeszów, Jasło, Nowy Sącz, Tarnów). 3. Wykonawca.. wybrany w drodze postępowania przetargowego wskazany w niniejszej umowie.. Cena wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 5. Cena jednostkowa towaru cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 6. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku. 8

19 Przedmiot umowy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych w szczególności: tonery, taśmy barwiące, bębny światłoczułe, tusze oraz inne materiały wymienione szczegółowo w załączniku numer do niniejszej umowy dla Oddziałów ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie.. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcom towar szczegółowo określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy za łączną kwotę. zł (słownie:.... złotych./00) brutto, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 3. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą oryginalne (tj. fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu do którego są przeznaczone lub przez producenta zalecane, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nieużywane części i komponenty) lub równoważne tj. fabrycznie nowe, nie regenerowane w ogóle (to jest bez wymiany jakichkolwiek elementów i nie refabrykowane), nie poddane procesowi ponownego napełniania, wolne od wad i pochodzące z oficjalnych źródeł sprzedaży, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nieużywane części i komponenty, kompatybilne ze sprzętem do którego są przeznaczone, o parametrach nie gorszych niż produkty oryginalne w zakresie pojemności, wydajności, funkcjonalności i jakości (pojemność i wydajność tuszu/ tonera, wydajność bębna, jakość wydruku tzn. w szczególności nie będą powodowały rozmazywania się nadruku, przerywania ciągłości nadruku, brudzenia drukowanych stron itp.).. Równoważność oferowanych produktów. Wykonawca, który oferuje materiały równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając stosowne pisemne oświadczenie (załącznik nr do umowy), że materiały: a) są fabrycznie nowe, nie regenerowane i nie napełniane, b) są wolne od wad technicznych, kompletne, zgodne z właściwymi normami ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych; ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych. ISO/IEC 7 dla materiałów do drukarek atramentowych Wydajność znamionowa określona dla poszczególnych materiałów nie może być mniejsza niż materiałów zalecanych przez producenta urządzeń do których są przeznaczone. Wydajność tę przedstawiono w załączniku nr do umowy. c) posiadają parametry techniczno jakościowe nie gorsze niż właściwe dla materiałów oryginalnych, dostarczane w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez 9

20 producenta, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt oraz nazwę producenta odpowiednio do wymagań dla danego rodzaju materiału eksploatacyjnego.. Wykonawca, który oferuje materiały równoważne, na potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych materiałów w zakresie wydajności, złoży wraz z ofertą, oprócz oświadczenia określonego w p.., dokument (w szczególności może być to zaświadczenie lub raport z badań) wystawiony przez podmiot niezależny od Wykonawcy (w tym niezależny od: producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta, dystrybutora oferowanych materiałów równoważnych) potwierdzający, że przedstawiona w ofercie wydajność znamionowa materiałów ustalona była zgodne z właściwymi normami ISO w zakresie wydajności: ISO/IEC 975 dla tonerów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 9798 dla tonerów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 7 dla materiałów do drukarek atramentowych..3 Zamawiający nie wymaga, aby podmiot niezależny wykonał badanie wydajności materiałów oferowanych przez wykonawcę, ale aby wydał zaświadczenie, że badania wydajności oferowanych materiałów zostały wykonane zgodnie z wyżej wymienionymi normami. 5. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą zapakowane w nowe, oryginalne i nienoszące znamion otwierania opakowania, zawierające co najmniej: numer katalogowy produktu, nazwę producenta, nazwę i typ urządzenia do którego są przeznaczone, termin przydatności do użycia (datę upływu ważności produktu) oraz będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy. Opakowania zewnętrzne będą oznakowane datą dostawy (np. metkownicą, datownikiem). Materiały eksploatacyjne muszą być oznaczone na obudowie (korpusie) tak, aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja producenta po wyjęciu materiału z drukarki bez konieczności zachowywania opakowania zewnętrznego. Ponadto w przypadku tonerów do drukarek, jeżeli oryginalny materiał (toner) zawiera w komplecie pojemnik na zużyty toner, materiał równoważny również powinien zawierać kasetę z tonerem i pojemnik na zużyty toner. 6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się dostarczyć towar szczegółowo określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy. Towar będzie dostarczony do siedzib Odbiorców: a) Rzeszów, Al. Piłsudskiego, pok. 5, kontakt Andrzej Bialic, tel. (7) zgodnie z załącznikiem nr część A, b) Jasło, ul. Rynek 8B, budynek A, magazyn, kontakt Marek Tutro, tel. (3) wewn. 35 zgodnie z załącznikiem nr część B, c) Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77, pok. 7 lub 0, kontakt Małgorzata Bąk, tel. (8) , Eugeniusz Ruszczyński (8) wewn. 09 zgodnie z załącznikiem nr część C, 0

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Warszawa: Dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : ZP

UMOWA NR : ZP zawarta w dniu. pomiędzy UMOWA NR : ZP 273..2012 Powiatem Tarnowskiem, reprezentowanym przez:. przy udziale Zwanym dalej Zamawiającym A:. -Załącznik nr 5 reprezentowaną przez: Zwaną dalej Wykonawcą na

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt)

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZP1/DO-201-1/AK/11 UMOWA

ZP1/DO-201-1/AK/11 UMOWA UMOWA zawarta w Oleśnicy dnia pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica NIP 911-17-40-383, REGON: 932106659 reprezentowanym przez: 1. Irenę Lisikiewicz Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ IV: zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 8 2015-11-16 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: 350000/370/8/03 - ZAP PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: 350000/370/8/03

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów i urządzenia frankującego dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi XXXIV/KFW/2010 o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Dostawa koncentratów do hemodializy dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, TONERÓW

ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, TONERÓW Miasto Dębica BZP.271.23.2014.JS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie ukazało się Biuletynie UZP w dniu 12-01-2015 pod nr 3617 2015. OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)

Bardziej szczegółowo