GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions"

Transkrypt

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions

2 SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Table of contents 3

3 Table of contents SE/SL, 9-30 kw Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu 中 文 (CN) 安 装 和 使 用 说 明 书 Appendix

4 Declaration of conformity GB: EC declaration of conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SE/SL, 9-30 kw, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (2006/42/EC) Standard used: EN 809:1998. Low Voltage Directive (2006/95/EC) Standard used: EN :1997. EMC Directive (2004/108/EC) ATEX Directive (94/9/EC) Applies only to products intended for use in potentially explosive environments, Ex II 2G, and equipped with the separate ATEX approval plate and EC-type examination certificate. Further information, see below. BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите SE/SL, 9-30 kw, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: Директива за машините (2006/42/EC). Приложен стандарт: EN 809:1998. Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC). Приложен стандарт: EN :1997. Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC). ATEX директива (94/9/EC). Приложими само за продукти, предназначени за използване в потенциално взривоопасни среди, клас II 2G, доставени с ATEX сертификат и ЕО Сертификат за изпитание. Сертификат за изпитание. Declaration of conformity This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SE/SL, 9-30 kw, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použitá norma: EN 809:1998. Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použitá norma: EN :1997. Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES). Směrnice pro ATEX (94/9/ES). Platí pouze pro výrobky určené pro použití v potencionálně výbušném prostředí, II 2G, opatřené samostatným typovým štítkem s označením ATEX a certifikátem o zkoušce typu ES. Další informace jsou uvedeny níže. Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo ). DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte SE/SL, 9-30 kw, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998. Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Norm, die verwendet wurde: EN :1997. EMV-Richtlinie (2004/108/EG). ATEX-Richtlinie (94/9/EG). Gilt nur für Produkte, die für den Gebrauch in potentiell explosiver Umgebung nach II 2G bestimmt und mit einem separaten ATEX-Typenschild und einem EG-Prüfzeugnis ausgestattet sind. Weitere Informationen, siehe unten. Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer ) veröffentlicht wird. GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα SE/SL, 9-30 kw στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC). Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 809:1998. Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC). Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN :1997. Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC). Οδηγία ATEX (94/9/EC). Ισχύει μόνο για προϊόντα που απευθύνονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα, II 2G, εφοδιασμένα με τη χωριστή πινακίδα έγκρισης ATEX και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κατωτέρω. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου ). Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на Grundfos (номер на публикацията ). DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne SE/SL, 9-30 kw, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Maskindirektivet (2006/42/EF). Anvendt standard: EN 809:1998. Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendt standard: EN :1997. EMC-direktivet (2004/108/EF). ATEX-direktivet (94/9/EF). Gælder kun produkter til eksplosionsfarlige omgivelser, Ex II 2G, med et separat ATEX-godkendelsesskilt og EF-typeprøvningscertifikat. Yderligere oplysninger, se nedenfor. Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer ). EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted SE/SL, 9-30 kw, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Masinate ohutus (2006/42/EC). Kasutatud standard: EN 809:1998. Madalpinge direktiiv (2006/95/EC). Kasutatud standard: EN :1997. Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC). ATEX direktiiv (94/9/EC). Kehtib ainult toodetele, mis on mõeldud kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, II 2G, varustatud eraldi ATEX tunnustuse andmesildiga ja EC-tüüpi kontrollsertifikaadiga. Täiendav info, vaata alla. Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber ) osana. ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos SE/SL, 9-30 kw, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Norma aplicada: EN 809:1998. Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE). Norma aplicada: EN :1997. Directiva EMC (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Se aplica sólo a productos concebidos para su utilización en entornos potencialmente explosivos, II 2G, equipados con una placa independiente de homologación ATEX y certificado de prueba tipo CE. Para información adicional, ver más abajo. Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos (número de publicación ). 5

5 Declaration of conformity FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits SE/SL, 9-30 kw, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: Directive Machines (2006/42/CE). Norme utilisée:en 809:1998. Directive Basse Tension (2006/95/CE). Norme utilisée: EN :1997. Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE). Directive ATEX (94/9/CE). S'applique uniquement aux produits utilisés dans des environnements potentiellement explosifs, Ex II 2G, équipés d'une plaque séparée avec norme ATEX et d'un certificat d'examination type CE. Pour plus d'informations, voir ci-après. HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod SE/SL, 9-30 kw, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištena norma: EN 809:1998. Direktiva za niski napon (2006/95/EZ). Korištena norma: EN :1997. Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ). ATEX uredba (94/9/EZ). Odnosi se samo na proizvode namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnom okružju, II 2G, opremljene s dodatnom ATEX pločicom i certifikatom EZ o ispitivanju. Više informacija potražite niže u tekstu. Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja ). Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication ). IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti SE/SL, 9-30 kw, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norma applicata: EN 809:1998. Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). Norma applicata: EN :1997. Direttiva EMC (2004/108/CE). Direttiva ATEX (94/9/CE). Si riferisce solo ai prodotti per uso in ambienti potenzialmente esplosivi EX II 2G, con targa di approvazone ATEX a parte e certificato tipo CE. Per ulteriori informazioni, vedere oltre. Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero ). LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti SE/SL, 9-30 kw, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK). Piemērotais standarts: EN 809:1998. Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK). Piemērotais standarts: EN :1997. Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK). ATEX direktīva (94/9/EK). Attiecas tikai uz tādiem izstrādājumiem, kas ir paredzēti lietošanai potenciāli sprādzienbīstamās vidēs, II 2G, ir aprīkoti ar atsevišķu ATEX apstiprinājuma plāksnīti un EK pārbaudes sertifikātu. Papildus informāciju skatīt zemāk. Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa no GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām (publikācijas numurs ). HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a SE/SL, 9-30 kw termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabvány: EN 809:1998. Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK). Alkalmazott szabvány: EN :1997. EMC Direktíva (2004/108/EK). ATEX Direktíva (94/9/EK). Azon szivattyú típusokra vonatkozik, melyek potencionálisan robbanásveszélyes környezetben telepíthetok, II 2G, és el vannak látva egy további ATEX jelzésu adattáblával, valamint rendelkeznek EK típusú vizsgálati bizonylattal is. További információkat lásd alul. Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám ) részeként kerül kiadásra. KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мəлімдемеге қатысты болатын SE/SL, 9-30 kw бұйымдары ЕО мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сəйкес келетіндігін мəлімдейміз: Механикалық құрылғылар (2006/42/EC). Қолданылған стандарт: EN 809:1998. Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/EC). Қолданылған стандарт: EN :1997. Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC). ATEX директивасы (94/9/EC). Шынында жарылыс қаупі ықтимал жағдайларда пайдалануға рұқсат берілген, фирма тақтайшасында ATEX белгісі жəне ЕО типтік тексеру сертификаты (куəлігі) бар Ex II 2G бұйымдарына ғана арналған. Толық ақпарат төменде берілген. Бұл EO сəйкестік туралы мəлімдеме тек ғана Грундфос компаниясының орнату жəне пайдалану нұсқасының бөлімі ретінде жарамды (баспаға шыққан нөмірі ). LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai SE/SL, 9-30 kw, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: Mašinų direktyva (2006/42/EB). Taikomas standartas: EN 809:1998. Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB). Taikomas standartas: EN :1997. EMS direktyva (2004/108/EB). ATEX direktyva (94/9/EB). Galioja tik produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, II 2G, ir turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo patikrinimo sertifikatą. Daugiau informacijos pateikiama žemiau. Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip "Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris Galioja tik produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, II 2G, ir turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo patikrinimo sertifikatą. Daugiau informacijos pateikiama žemiau.) dalis. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten SE/SL, 9-30 kw waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte norm: EN 809:1998. Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC). Gebruikte norm: EN :1997. EMC Richtlijn (2004/108/EC). ATEX Richtlijn (94/9/EC). Is alleen van toepassing op pompen welke gebruikt worden in een explosie gevaarlijke omgeving, II 2G, met een afzonderlijke ATEX-goedkeurings plaatje en EG-type onderzoekscertificaat. Voor verdere informatie, zie onderstaand. Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies (publicatienummer ). 6

6 UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти SE/SL, 9-30 kw, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: Механічні прилади (2006/42/ЄС). Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998. Низька напруга (2006/95/ЄС). Стандарти, що застосовувалися: EN :1997. Електромагнітна сумісність (2004/108/ЄС). ATEX Директива (94/9/EC). Застосовується тільки для обладнання, що встановлюється в потенційно вибухонебезпечних зонах, II 2G, і зонах, оснащених плитою-основою, схваленою ATEX та з сертифікатом ЕС. Більш детальна інформація подається нижче. PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby SE/SL, 9-30 kw, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowana norma: EN 809:1998. Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowana norma: EN :1997. Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Dyrektywa ATEX (94/9/WE). Dotyczy tylko produktów przeznaczonych do pracy w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem, II 2G, wyposażonych w odzielną tabliczkę znamionową ATEX i certyfikat typu EG (examination certyficate). Więcej informacji na ten temat, patrz poniżej. Declaration of conformity Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та експлуатації (номер публікації ). PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos SE/SL, 9-30 kw, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Directiva Máquinas (2006/42/CE). Norma utilizada: EN 809:1998. Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE). Norma utilizada: EN :1997. Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Aplica-se apenas a produtos cuja utilização é em ambientes potencialmente explosivos, II 2G, equipados com uma chapa de aprovação ATEX e certificado tipo CE. Para mais informações consulte abaixo. Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos (número de publicação ). RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele SE/SL, 9-30 kw, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: Directiva Utilaje (2006/42/CE). Standard utilizat: EN 809:1998. Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE). Standard utilizat: EN :1997. Directiva EMC (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Se aplica doar produselor care se pot folosi în medii cu potential explozibil, II 2G, si sunt contin placuta separata de certificare ATEX si certificat de examinare de tip CE. Mai multe informaţii, vezi mai jos. Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare (număr publicație ). SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki SE/SL, 9-30 kw, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Direktiva o strojih (2006/42/ES). Uporabljena norma: EN 809:1998. Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES). Uporabljena norma: EN :1997. Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES). ATEX direktiva (94/9/ES). Velja samo za proizvode namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih okoljih, II 2G, opremljene z dodatno tipsko ploščico z ATEX odobritvijo in certifikatom EG o skladnosti tipa. Za več informacij glejte spodaj. ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja (publikacija številka ). Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji ). RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия SE/SL, 9-30 kw, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Механические устройства (2006/42/ЕС). Применявшийся стандарт: EN 809:1998. Низковольтное оборудование (2006/95/EC). Применявшийся стандарт: EN : Электромагнитная совместимость (2004/108/EC). Директива ATEX (94/9/EC). Действительно только для изделий, разрешённых для использования в потенциально взрывоопасных условиях, Ex II 2G, с маркировкой ATEX на фирменной табличке и Сертификатом (свидетельством) типовой проверки ЕС. Подробная информация представлена ниже. Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации ). SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky SE/SL, 9-30 kw, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/ES). Použitá norma: EN 809:1998. Smernica pre nízkonapät ové aplikácie (2006/95/ES). Použitá norma: EN :1997. Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/ES). Smernica pre ATEX (94/9/EC). Platí iba pre výrobky určené pre použitie v potenciálne výbušnom prostredí, II 2G, vybavené samostatným typovým štítkom s označením ATEX a certifikátom o skúške typu EC. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie. Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo ). RS: EC deklaracija o konformitetu Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod SE/SL, 9-30 kw, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: Direktiva za mašine (2006/42/EC). Korišćen standard: EN 809:1998. Direktiva niskog napona (2006/95/EC). Korišćen standard: EN :1997. EMC direktiva (2004/108/EC). ATEX direktiva (94/9/EC). Primenjuje se samo na proizvode namenjene upotrebi u potencijalno eksplozivnim okolinama, II 2G, opremljene sa dodatnom ATEX pločicom i EC-tip ispitnim sertifikatom. Više informacija potražite u tekstu dole. Ova EC deklaracija o konformitetu važeća je jedino kada je izdata kao deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja ). 7

7 Declaration of conformity FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet SE/SL, 9-30 kw, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EY). Sovellettu standardi: EN 809:1998. Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY). Sovellettu standardi: EN :1997. EMC-direktiivi (2004/108/EY). ATEX-direktiivi (94/9/EY). Koskee vain tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, Ex II 2G, varustettuina erillisellä ATEX-hyväksyntäkilvellä ja EY-tyyppitarkastustodistuksella. Katso lisätietoja jäljempänä. Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero ). SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna SE/SL, 9-30 kw, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (2006/42/EG). Tillämpad standard: EN 809:1998. Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG). Tillämpad standard: EN :1997. EMC-direktivet (2004/108/EG). ATEX-direktivet (94/9/EG). Gäller endast produkter avsedda att användas i exposionsfarlig miljö, II 2G, utrustade med separat ATEX-godkännandeskylt och EG-typkontrollintyg. För ytterligare information, se nedan. Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion (publikation nummer ). TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SE/SL, 9-30 kw ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC). Kullanılan standart: EN 809:1998. Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC). Kullanılan standart: EN :1997. EMC Diretifi (2004/108/EC). ATEX Yönergesi (94/9/EC). Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan, Örn. II 2G, uzere parcalı olarak ATEX onay etiketi ve EC tip muayene sertifikası verilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. aşağıda. İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının (basım numarası ) bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 SE/SL, 9-30 kw, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 机 械 设 备 指 令 (2006/42/EC) 所 用 标 准 : EN 809:1998 低 电 压 指 令 (2006/95/EC) 所 用 标 准 : EN :1997 电 磁 兼 容 性 指 令 (2004/108/EC) ATEX ( 欧 洲 防 爆 ) 指 令 (94/9/EC) 仅 适 用 于 可 在 潜 在 爆 炸 性 环 境 内 使 用 的 产 品, II 2G, 配 有 单 独 的 ATEX 批 准 牌 照 和 EC 类 检 验 证 书 进 一 步 信 息 见 以 下 本 EC 合 格 性 声 明 仅 在 作 为 格 兰 富 安 装 与 操 作 指 导 手 册 ( 出 版 号 ) 的 一 部 分 时 有 效 Bjerringbro, 1st May 2012 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. Notified body: Baseefa. No Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ, UK. Manufacturer: GRUNDFOS Manufacturing Ltd., Búzavirág u. 14, Ipari Park, Tatabánya, 2800 Hungary. Range Certificate No Standards used SE/SL Baseefa 09ATEX0020X EN : 2007, EN : 2007, EN : 002, EN : 2004, EN :

8 Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Zasady bezpieczeństwa Informacje ogólne Oznakowanie wskazówek Kwalifikacje i szkolenie personelu Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Bezpieczna praca Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Niedozwolony sposób eksploatacji Symbole stosowane w tej instrukcji Opis ogólny Zastosowania Warunki pracy Poziom ciśnienia akustycznego Płyn silnikowy Dostawa i transport Transport i składowanie Podnoszenie pompy Klucz oznaczenia Tabliczka znamionowa Klucz oznaczeń typu Bezpieczeństwo Montaż Wersje montażowe Montaż w komorze mokrej z systemem autozłącza Montaż na sucho Montaż na mokro, instalacja tymczasowa Sterowniki pomp Podłączenie elektryczne Czujniki Praca z przetwornicą częstotliwości Dane kabla Uruchomienie Konserwacja i naprawy Kontrola i wymiana płynu silnikowego Przegląd i regulacja szczeliny czołowej wirnika Pompy skażone Wykrywanie i usuwanie zakłóceń Utylizacja Zasady bezpieczeństwa 1.1 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera zasadnicze wskazówki, jakie należy uwzględniać przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego też winna zostać bezwzględnie przeczytana przez montera i użytkownika przed zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia. Musi być też stale dostępna w miejscu użytkowania urządzenia. Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszym rozdziale, ale także innych, specjalnych wskazówek bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych rozdziałach. 1.2 Oznakowanie wskazówek Należy przestrzegać również wskazówek umieszczonych bezpośrednio na urządzeniu, takich jak np. strzałek wskazujących kierunek przepływu oznaczeń przyłączy i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym stanie. 1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, przeglądowe i montażowe musi posiadać kwalifikacje konieczne dla tych prac. Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować zagrożenia zarówno dla osób, jak i środowiska naturalnego i samego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może ponadto prowadzić do utraty wszelkich praw odszkodowawczych. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może w szczególności powodować przykładowo następujące zagrożenia: nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi. 1.5 Bezpieczna praca Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji montażu i eksploatacji, obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji roboczych obowiązujących w zakładzie użytkownika. 1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać istniejących osłon części ruchomych. Wykluczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym (szczegóły patrz normy elektrotechniczne i wytyczne lokalnego zakładu energetycznego). 1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądowe i montażowe wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy, wystarczająco zapoznany ztreścią instrukcji montażu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko po jej wyłączeniu. Należy przestrzegać przy tym bezwzględnie opisanych w instrukcji montażu i eksploatacji procedur wyłączania pompy z ruchu. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające. 1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt autoryzowany przez producenta służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych części może być powodem zwolnienia nas od odpowiedzialności za powstałe stąd skutki. 1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w rozdziale "Cel stosowania" instrukcji montażu i eksploatacji. Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać wartości granicznych podanych w danych technicznych. 280

9 2. Symbole stosowane w tej instrukcji Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00". Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do porażenia elektrycznego, które w konsekwencji może powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć personelu obsługującego. Zbyt gorąca powierzchnia urządzenia może być przyczyną opażeń lub obrażeń. 3.1 Zastosowania Pompy SE/SL o mocy 9-30 kw, przeznaczone są głównie do pompowania ścieków surowych z zawartością krótkich i długich włókien oraz większych cząstek stałych w systemach instalacji komunalnych i przemysłowych. Pompy z wirnikami tubowymi mogą tłoczyć szlam z zawartością suchej masy do 3 % i do 5 % w przypadku pomp z wirnikami Supervortex. Pompy SE/SL o mocy 9-30 kw są przeznaczone do pompowania następujących cieczy: wody powierzchniowe, ścieki przemysłowe z zawartością materiałów krótko- i długowłóknistych, ścieków domowych z fekaliami, nieoczyszczonych ścieków w przepompowniach komunalnych lub przepompowniach głównych oczyszczalni ścieków. Ponadto, pompy nadają się do tłoczenia wody surowej. W zależności od typu instalacji, pompy mogą być montowane poziomo lub pionowo i pracować na mokro lub na sucho. Maksymalna wielkość części stałych: mm w zależności od typoszeregu. Polski (PL) Poziom hałasu jest tak wysoki, że należy używać zabezpieczenia ochronne do uszu. UWAGA RADA Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania. Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji. 3. Opis ogólny Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące montażu obsługi i konserwacji pomp do wody brudnej i ścieków SE/SL z silnikami o mocy od 9 do 30 kw. Instrukcja zawiera również specjalne zalecenia dla wykonań pomp w wersji przeciwwybuchowej. Warunki specjalne dla bezpiecznej eksploatacji pomp SE/SL 9-30 kw : 1. Należy się upewnić czy czujniki wilgoci i łączniki termiczne są podłączone do dwóch oddzielnych obwodów i mają oddzielne wyjścia alarmowe (wyłączenie silnika) w przypadku wystąpienia w silniku wysokiej wilgoci lub wysokiej temperatury. 2. Montażowe śruby muszą być klasy A4-80 lub A2-80 zgodnie z EN/ISO Ogniska ścieżek szczelin na silniku określone są przez producenta i są węższe niż standardowe. Uwaga: W przypadku napraw zawsze używać oryginalnych części od producenta, gdyż zapewnia to prawidłowe wymiary ognisk ścieżek szczelin. 4. W czasie pracy pompy, wyposażonej w płaszcz chłodzący musi on być zawsze wypełniony cieczą chłodzącą. Poziom pompowanej cieczy musi być kontrolowany za pomocą wyłączników poziomu podłączonych do obwodu sterowniczego silnika. 5. Minimalny poziom cieczy uzależniony jest od typu instalacji. Informacja ta dostępna jest w instrukcji obsługi. Należy się upewnić, czy podłączone kable zasilające są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i odpowiednio podłączone do skrzynki zaciskowej. 281

10 Polski (PL) 3.2 Warunki pracy Wartość ph Wszystkie pompy mogą być stosowane do pompowania cieczy o wartości ph w zakresie od 4 do 10. Pompy SE/SL montowane na stałe mogą tłoczyć ciecze o następującej wartości ph w zakresie od: Wykonanie materiałowe S i Q: od 4 do 10 Wykonanie materiałowe R i D: od 1 do 14 Temperatura cieczy 0 C do +40 C. Przez krótkie okresy czasu (maksimum 3 minuty) dopuszczalna jest temperatura do 60 C. Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia może przekroczyć temperaturę +40 C przez krótki okres czasu (maks. 3 minuty). Gęstość i lepkość pompowanej cieczy W przypadku tłoczenia cieczy o gęstości i/lub lepkości większej od wody, należy zastosować silnik o odpowiednio większej mocy. Prędkość przepływu Zaleca się utrzymywanie minimalnej prędkości przepływu w celu uniknięcia sedymentacji w instalacji rurowej. Zalecane prędkości przepływu: w rurach pionowych: 1,0 m/s w rurach poziomych: 0,7 m/s Głębokość zanurzenia Maksymalnie 20 metrów poniżej poziomu cieczy. Maksymalna wielkość części stałych Od 75 mm do 160 mm, w zależności od wielkości pompy Tryby pracy Pompy przystosowane są do pracy ciągłej lub okresowej przy maksymalnej liczbie załączeń na godzinę podaną w poniższej tabeli: Wersja montażowa S C D H Opis Osprzęt Pompa do ścieków bez płaszcza chłodzącego do instalacji zanurzeniowej montowana na autozłączu. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do instalacji zanurzeniowej montowana na autozłączu. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do montażu pionowego i pracy na sucho. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do montażu poziomego i pracy na sucho. Dla zapewnienia odpowiedniego chłodzenia silników pomp podczas pracy należy spełnić następujące wymagania: Wersja montażowa S Dla pracy S1 (praca ciągła) cała pompa musi być zawsze całkowicie zanurzona w pompowanej cieczy. Dla pracy S3 (praca przerywana) pompa musi być zawsze zanurzona przynajmniej do połowy silnika. Wersja montażowa C Wirnik i obudowa wirnika muszą być zawsze zanurzone w pompowanej cieczy. Poziomy cieczy dla wersji montażowych S i C: Autozłącze Autozłącze Stojak do montażu pionowego Wspornik do montażu pionowego Podstawa do montażu poziomego Pompa SE/SL Liczba załączeń na godzinę 9-30 kw Stopień ochrony IP Poziom pompowanej cieczy Dla pomp pracujących w zanurzeniu, w instalacji typu C, najniższy poziom wyłączenia musi znajdować się zawsze powyżej korpusu pompy. Praca S1 i pompy Ex, wersja montażowa S S3 Wersja montażowa C TM Pompa nie może pracować na sucho. Poziom pompowanej cieczy musi być kontrolowany za pomocą wyłączników poziomu podłączonych do obwodu sterowniczego silnika. Minimalny poziom cieczy uzależniony jest od typu instalacji. Informacja ta dostępna jest w instrukcji obsługi. Rys. 1 Poziom cieczy Wersja montażowa D i H Brak specjalnych wymagań. 3.3 Poziom ciśnienia akustycznego W zależności od rodzaju instalacji, poziom hałasu pompy może przewyższać 70 db(a). W przypadku pracy w pobliżu działającej instalacji należy uwzględnić ochronę zabezpieczającą przed hałasem. 3.4 Płyn silnikowy Silnik jest fabrycznie wypełniony płynem silnikowym Grundfos SML-3, który wytrzymuje niskie temperatury do -20 C. Płyn silnikowy wspomaga transfer ciepła generowanego przez silnik do komory chłodzącej i do przepływającej wokół pompy cieczy pompowanej. 282

11 4. Dostawa i transport Pompy dostarczane są w stosownym opakowaniu fabrycznym, w którym należy je pozostawić aż do czasu montażu. Należy się upewnić, że pompa nie stoczy się lub spadnie z miejsca na, którym się znajduje. 4.1 Transport i składowanie Wszystkie urządzenia do dźwigania muszą posiadać odpowiedni udźwig i być sprawdzone przed podnoszeniem pompy. Nominalny udźwig sprzętu do podnoszenia nie może być w żadnym wypadku przekroczony. Masa pompy podana jest na tabliczce znamionowej pompy. Zawsze należy podnosić pompę wykorzystując uchwyty do podnoszenia lub stosując wózek widłowy, nigdy nie wolno ciągnąć za kabel silnika lub podłączoną rurę/wąż. Wielkość kołnierza przyłączeniowego DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Wielkość korpusu pompy Wersja montażowa H Pompy przeznaczone do wersji montażowej typu H mogą być podnoszone z wykorzystaniem otworu w kołnierzu przyłączeniowym i środkowego punktu do podnoszenia. Patrz rys środkowy środkowy środkowy przedni przedni przedni Polski (PL) UWAGA Nie wolno zdejmować wodoszczelnej osłony z końca kabla zasilającego do momentu rozpoczęcia prac elektrycznych. Należy się upewnić, że kabel jest zwinięty i przymocowany oraz zabezpieczony przed przedostaniem się wody. Nie stosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia silnika. Przy składowaniu pompy przez dłuższy okres czasu należy zabezpieczyć ją przed wilgocią i ciepłem. Transport i temperatura składowania: -20 C do +60 C. Jeśli pompa jest składowana przez okres dłuższy niż jeden rok lub nie jest używana przez dłuższy czas po zamontowaniu, wirnik pompy należy obracać przynajmniej co miesiąc. Po dłuższym okresie składowania pompa powinna być poddana przeglądowi przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan uszczelnienia wału i wlot kabla. 4.2 Podnoszenie pompy Wersje montażowe S/C/D Przy podnoszeniu pompy należy wykorzystywać właściwy punkt do podnoszenia, aby zachować równowagę pompy. Pompy SE/SL przeznaczone do instalacji typu S/C/D są wyposażone w uchwyty z dwoma punktami do podnoszenia, które gwarantują bezpieczne podnoszenie pompy. Wyboru właściwego punktu dokonuje się na podstawie rys. 2 i zamieszczonej tabeli. Rys. 3 UWAGA Punkty do podnoszenia, wersja montażowa H Przy podnoszeniu pompy należy zawsze wykorzystywać właściwy punkt do podnoszenia. TM Środkowy Przedni TM Rys. 2 Punkty do podnoszenia, wersje montażowe S/C/D 283

12 Polski (PL) 5. Klucz oznaczenia 5.1 Tabliczka znamionowa Wszystkie pompy mogą być identyfikowane dzięki tabliczce znamionowej znajdującej się na górnej pokrywie silnika. Patrz rys. 2 Jeśli tabliczka znamionowa uległa zagubieniu lub zniszczeniu to pompę można zidentyfikować po numerze seryjnym wybitym poniżej tabliczki znamionowej Type: SL M.S.N.5.1D Model: P.c IP68 20 m Hmax: 33 m Qmax: 558 m / h Motor: 3 ~ Tmax.: 40 c P1: 25 kw P2: 22 kw n: 1474 min Cos : V A 21 V A A R 50 Hz Insul.class: H EN Weight: 340 kg Made in Tatabanya. Hungary TM Rys. 4 Tabliczka znamionowa pompy Poz. Opis 1 Aprobaty 2 Symbol Ex - silnik przeciwwybuchowy EU 3 Ex - opis ATEX 4 Nr certyfikatu ochrony przeciwwybuchowej 5 Opis Ex 6 Oznaczenie typu pompy 7 Drugi człon oznaczenia typu pompy 8 Numer modelu 9 Kod produkcji, rok/tydzień 10 Stopień ochrony 11 Maksymalna głębokość zanurzenia 12 Maks. wysokość podnoszenia 13 Wydajność maksymalna 14 Liczba faz 15 Maksymalna temperatura cieczy 16 Znamionowa moc wejściowa P1 17 Znamionowa moc wyjściowa P2 18 Prędkość obrotowa 19 Cos φ, 1/1-obciążenie 20 Napięcie znamionowe I 21 Prąd znamionowy I 22 Napięcie znamionowe II 23 Prąd znamionowy II 24 Częstotliwość 25 Klasa izolacji 26 Norma 27 Masa 284

13 5.2 Klucz oznaczeń typu Kod Przykład SL M.S.N.5.1D SE SL 1 V [ ] A B S H M L E S C D H [ ] Q S R D N Ex 5 6 1D 1E 1N 1F 1G 1M 1P Z Typ pompy: Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym Pompa do ścieków bez płaszcza chłodzącego Typ wirnika: Wirnik tubowy (S-tube) Wirnik otwarty (SuperVortex) Swobodny przelot przez pompę: Maksymalna wielkość cząstek stałych [mm] Króciec tłoczny pompy: Nominalna średnica króćca tłocznego [mm] Moc wyjściowa silnika P2 P2/100 (W) Wykonanie z czujnikami: Pompa w wykonaniu standardowym/ Standard Wersja z czujnikami 1 / Wersja z czujnikami 1, pompa w Ex Wersja z czujnikami 2 / Wersja z czujnikami 2, pompa w Ex Liczba biegunów: Silnik 2- biegunowy Silnik 4-biegunowy Silnik 6-biegunowy Wielkość korpusu: Wielkość korpusu pompy Zakres ciśnienia: Bardzo wysokie ciśnienie Wysokie ciśnienie Średnie ciśnienie Niskie ciśnienie Bardzo niskie ciśnienie Wersja montażowa: Wersja montażowa zatapialna S - bez płaszcza chłodzącego Wersja montażowa zatapialna C - z płaszczem chłodzącym Wersja montażowa pionowa na sucho D Wersja montażowa pozioma na sucho H. Kod wykonania materiałowego wirnika, korpusu pompy i silnika: Wirnik, korpsus pompy i silnika z żeliwa szarego Korpus pompy i silnika z żeliwa, wirnik ze stali nierdzewnej Korpus silnika z żeliwa, wirnik i korpus pompy ze stali nierdzewnej Wirnik, korpus pompy i silnika wykonane ze stali nierdzewnej Korpus pompy i silnika ze stali nierdzewnej , wirnik ze stali duplex Wersja pompy: Pompa bez certyfikatu ATEX Pompa z certyfikatem ATEX Częstotliwość: 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz Napięcie: 50 Hz Wykonanie standardowe: D Y D Y D 60 Hz D Y Wykonanie standardowe: D Y D D Y Produkty w wykonaniu indywidualnym Polski (PL) 285

14 Polski (PL) 6. Bezpieczeństwo Montaż pompy w zbiorniku musi być przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel. W przypadku obecności gazów wybuchowych nie wolno wchodzić osobom do miejsca instalacji. Musi być możliwość ustawienia wyłącznika głównego w pozycji 0. Typ i wymagania są określone w normie EN , Z uwagi na bezpieczeństwo, wszystkie prace w zbiorniku muszą być nadzorowane przez osobę przebywającą na zewnątrz zbiornika. Zbiorniki ściekowe mogą zawierać ścieki z substancjami toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia. Dlatego wszystkie pracujące w pobliżu osoby muszą założyć ubiór ochronny a wszystkie prace przy pompie muszą być wykonywane z zachowaniem obowiązujących zasad Bhp. Należy się upewnić przed próbą podnoszenia pompy, że uchwyt do podnoszenia jest dokręcony. Dokręcić jeśli jest to konieczne. Niedbalstwo podczas podnoszenia lub transportu może być przyczyną obrażeń personelu lub zniszczenia pompy. W niektórych typach instalacji temperatura powierzchni pompy może osiągać 90 C. 286

15 7. Montaż W celu uzyskania stabilności podczas montażu, należy każdorazowo zabezpieczyć pompę za pomocą łańcucha wyciągowego lub umieścić w pozycji poziomej gwarantującej stabilność. Montaż w komorze mokrej na stałe Pompa może być łatwo wyciągana i opuszczana do zbiornika przy pomocy prowadnicy. Poziom cieczy dla wersji montażowej C może być niżej ustawiony niż dla wersji typu S. Patrz rys. 1 i rys. 5. Wersja montażowa S i C na autozłączu Polski (PL) Dodatkowa tabliczka znamionowa dostarczona razem z pompą powinna być zamontowana w miejscu instalacji. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa na miejscu montażu, na przykład używania wentylatorów do doprowadzenia świeżego powietrza do zbiornika. UWAGA UWAGA RADA Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć zasilanie i ustawić wyłącznik główny w pozycji 0. Jakiekolwiek napięcie zewnętrzne podłączone do pompy musi być wyłączone przed przystąpieniem do prac przy pompie. Po podłączeniu pompy do napięcia zasilania nie wolno wkładać rąk lub narzędzi do wlotu lub wylotu pompy, jeżeli pompa nie została odłączona przez wymontowanie bezpieczników lub przy pomocy wyłącznika sieciowego. Upewnić się, że zasilanie nie może być przypadkowo włączone. Należy unikać powstawania naprężeń na kołnierzach i śrubach. Wolny koniec kabla nie może być zanurzony w wodzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia wody do silnika i uszkodzenia go. Należy się upewnić, że rurociąg jest zamontowany bez użycia nadmiernej siły. Na pompę nie może być przenoszone obciążenie od ciężaru rurociągu. Zaleca się stosowanie kołnierzy luźnych, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy i zapobiega to wystąpieniu naprężeń na kołnierzach i śrubach łączących. Przed montażem sprawdzić poziom płynu silnikowego w korpusie uszczelnienia wału. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. 7.1 Wersje montażowe Pompy SE/SL 9-30 kw są przeznaczone do zastosowania w różnych wersjach montażowych. wersja montażowa S i C w zbiorniku na autozłączu, instalacja na stałe wersja montażowa D w zbiorniku na stojaku lub płycie montażowej, instalacja na stałe wersja montażowa S i C na podstawie pierścieniowej, instalacja przenośna, wolnostojąca wersja montażowa H, montaż poziomy suchy w pomieszczeniu pomp, instalacja na stałe. Rysunki od 5 do 8 pokazują typy montażu. Rys. 5 Montaż na mokro z systemem autozłącza Montaż pionowy w komorze suchej Pompa jest przymocowana do rury ssawnej i tłocznej za pomocą kołnierzy. Pompy z kołnierzem DN 250 lub DN 300 należy montować na fundamentach betonowych (patrz prawy rys. 6 poniżej). Rys. 6 Wersja montażowa D Montaż suchy, pionowy ze stojakiem (rys. lewy) i płytą montażową na dwóch betonowych postumentach (rys. prawy) Tymczasowa instalacja w zbiorniku Poziom cieczy dla typu C może być niżej ustawiony niż dla typu S. Patrz rys. 1. Wersja montażowa S i C, instalacja przenośna Poziom cieczy dla wersji montażowej S TM TM / TM Poziom cieczy dla wersji montażowej C TM Rys. 7 Montaż na mokro, instalacja przenośna 287

16 Polski (PL) Montaż poziomy suchy w komorze suchej, instalacja na stałe Pompa jest przymocowana do rury ssawnej i tłocznej za pomocą kołnierzy. Patrz rys. 8. Wersja montażowa H 3. Zamocować rurę tłoczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami tak, żeby na rurze nie występowały zniekształcenia i naprężenia. 4. Założyć rury prowadnic na pierścienie podstawy autozłącza i skrócić długość prowadnic tak, aby pasowały do usytuowania górnego łącznika prowadnic w górnej części zbiornika. 5. Odkręcić wcześniej przymocowany wspornik szyn prowadzących. Włożyć kołki ustalające na szyny prowadnic. Przymocować wspornik szyn prowadzących we wnętrzu zbiornika. Dokręcić śruby w kołkach ustalających. Rys. 8 Instalacja sucha pozioma na podstawie ze wspornikiem Dane techniczne śrub fundamentowych Podstawa autozłącza Śruby fundamentowe 7.2 Montaż w komorze mokrej z systemem autozłącza Pompy przeznaczone do montażu na stałe mogą być instalowane na stacjonarnym autozłączu i pracować przy całkowitym lub częściowym zanurzeniu. Należy postępować w następujący sposób: 1. Wywiercić otwory montażowe do wspornika prowadnic wewnątrz zbiornika i umocować wspornik prowadnic prowizorycznie dwoma śrubami. 2. Na dnie zbiornika ustawić stopę kolanową systemu autozłącza. Sprawdzić poziomicą właściwe ustawienie. Mocowanie autozłącza za pomocą śrub rozprężnych. Jeżeli dno zbiornika jest nierówne to autozłącze musi być tak podparte, aby było poziomo przymocowane. TM Siła ciagnięcia pojedyńczej śruby [kn] DN 80/100 4 x M16 2,0 kn DN x M16 2,5 kn DN x M16 2,5 kn DN x M24 2,0 kn DN x M24 2,5 kn DN x M24 3,0 kn RADA RADA RADA RADA Należy pamiętać, że podane siły nie uwzględniają współczynnika bezpieczeństwa. Wymagany współczynnik bezpieczeństwa może zależeć od materiałów i metody stosowanej podczas mocowania. Należy się upewnić, że rurociąg jest zamontowany bez użycia nadmiernej siły. Na pompę nie może być przenoszone obciążenie od ciężaru rurociągu. Zaleca się stosowanie kołnierzy luźnych, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy i zapobiega to wystąpieniu naprężeń na kołnierzach i śrubach łączących. Nie zaleca się używania w rurociągach kompensatorów elastycznych lub mieszkowych i elementy te nie powinny być nigdy używane do wyrównania instalacji rurowej. W niektórych instalacjach w celu zapewnienia prawidłowego montażu pompy wymagany jest cokół pod system autozłącza. Należy to rozważyć podczas projektowania instalacji. RADA 6. Przed opuszczeniem pompy do zbiornika oczyścić jego dno z zanieczyszczeń. 7. Założyć chwytak prowadnicy do pompy. 8. Wsunąć pazur prowadzący pompy pomiędzy szyny prowadnicy i opuść pompę do zbiornika wykorzystując do tego łańcuch przymocowany do uchwytu pompy. W momencie, gdy pompa zostanie opuszczona do stopy kolanowej autozłącza, następuje szczelne połączenie. 9. Zawiesić koniec łańcucha na odpowiednim haku u góry studzienki w taki sposób, aby nie stykał się z korpusem pompy. 10. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę kabla do uchwytu w górnej części zbiornika. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 11. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). RADA Prowadnice nie mogą mieć luzu osiowego, ponieważ wywoływałby on hałas w czasie pracy pompy. 7.3 Montaż na sucho Pompy przy montażu suchym są montowane na stałe w komorze pomp. Silnik pompy jest szczelny i wodoodporny i nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku zalania strony instalacyjnej zbiornika. Należy postępować w następujący sposób: 1. Zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe w betonowej podłodze/fundamencie. 2. Założyć wspornik lub podstawę do pompy. 3. Przymocować pompę za pomocą kołków rozporowych. 4. Sprawdzić, czy pompa jest pionowo/poziomo. Dla umożliwienia prac serwisowych należy zamontować zawory odcinające po każdej stronie pompy. 5. Podłączyć rury i zawory (jeśli występują) po stronie ssawnej i tłocznej i upewnić się, że na pompę nie są przenoszone naprężenia z rurociągów. 6. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę do haka. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 7. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). UWAGA Koniec kabla nie może być zanurzony w wodzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia wody do silnika i uszkodzenia go. Jest zalecane użycie redukcji pomiędzy rurociągiem ssawnym a pompą montowaną w instalacji suchej poziomej. Redukcja musi być zainstalowana powierzchnią walcową (krawędzią prostą) do góry. W ten sposób zapobiega się gromadzeniu powietrza po stronie ssawnej i zostaje wyeliminowane ryzyko zakłóceń w pracy instalacji. Patrz rys

17 Rys. 9 0,2 m Zwężka mimośrodowa 7.4 Montaż na mokro, instalacja tymczasowa Należy postępować w następujący sposób: 1. Przymocować pierścień stojaka do kołnierza ssawnego pompy. 2. Na króciec tłoczny pompy zamontować kolano 90 i podłączyć przewód tłoczny (rurę/wąż). W przypadku zastosowania węża należy upewnić się, że wąż nie ulega załamaniom, a jego średnica wewnętrzna odpowiada wymiarom króćca tłocznego. 3. Zanurzyć pompę w cieczy posługując się zamocowanym do uchwytu łańcuchem. Zalecamy umieszczenie pompy na równym, masywnym fundamencie. Upewnić się, że pompa wisi na łańcuchu a nie na kablu. 4. Zawiesić koniec łańcucha na odpowiednim haku u góry studzienki w taki sposób, aby nie stykał się z korpusem pompy. 5. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę do haka. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 6. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). 7.5 Sterowniki pomp Redukcja typu niesymetrycznego W celu kontroli poziomu, pompy SE/SL 9-30 kw mogą być podłączane do osobnego sterownika pomp firmy Grundfos, który dostępny jest jako element osprzętu: typu LC dla instalacji z jedną pompą typu LCD dla instalacji dwupompowej. szafy sterowniczej typu DC dla 1-6 pomp. W zależności od zastosowania, można używać różne typy sterowania poziomem: Do sterownika LC można podłączyć do dwóch lub trzech łączników pływakowych: Dwa dla załączenia i wyłączenia pompy. Trzeci łącznik poziomu, który jest opcją stosowany jest do wskazywania alarmu wysokiego poziomu cieczy. Do sterownika LCD można podłączyć trzy lub cztery łączniki poziomu. Jeden do wyłączania i drugi do załączania pomp. Czwarty łącznik pływakowy, który jest opcją służy do wskazywania alarmu wysokiego poziomu. Szafy sterownicze Grundfos typu DC to układy sterowania przeznaczone do instalacji w budynkach użyteczności publicznej lub pompowniach sieciowych do sześciu pomp. Sterowniki DC posiadają również zaawansowane funkcje sterowania i komunikacji danych. Główne elementy układu DC to: Jednostka sterująca CU 361 Moduł IO 351B (podstawowy moduł I/O) Moduł ochronny IO 113 (opcja). Układ typu DC załącza/wyłącza pompy ściekowe przy pomocy: wyłączników pływakowych analogowego czujnika ciśnienia czujnika ultradźwiękowego. TM Dodatkowo możliwa jest kontrola poziomu wody przy pomocy zarówno łączników pływakowych jak i analogowego czujnika ciśnienia. W przypadku zastosowania sterownika DC, dwa dodatkowe wyłączniki pływakowe mogą być instalowane, w celu sygnalizacji alarmu górnego i suchobiegu. Podczas montażu łączników należy zwrócić uwagę na następujące elementy: W celu uniknięcia przedostania się powietrza i wibracji pomp zatapialnych, łącznik pływakowy wyłączenia musi być tak usytuowany, żeby pompa była zatrzymana zanim poziom cieczy obniży się poniżej górnej części korpusu pompy. Podstawową zasadą dla pomp instalowanych na sucho jest, to że najniższy poziom wyłączenia musi znajdować się przynajmniej 20 cm powyżej otworu rury ssawnej. Patrz rys. 9. Pływakowy łącznik załączenia zamontować tak, aby załączał pompę przy wymaganym poziomie; jednakże pompa musi być uruchomiona zanim ciecz podniesie się do najniższego przewodu wlotowego do studzienki. Łącznik alarmu wysokiego poziomu, jeżeli jest zamontowany, musi być zawsze zamontowany 10 cm powyżej łącznika zał; jednakże alarm musi zostać uaktywniony zanim poziom cieczy podniesie się do wysokości rury dopływowej studzienki. 8. Podłączenie elektryczne Pompa musi być podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego z izolacją styku wg EN , Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami. Napięcie zasilania i częstotliwość podane są na tabliczce znamionowej pompy. Tolerancja napięcia na zaciskach silnika musi mieścić się w granicach - 10 %/+ 10 % napięcia nominalnego. Należy upewnić się, że napięcie zasilania sieci elektrycznej jest odpowiednie dla silnika. Silnik jest skutecznie uziemiony przez kabel elektroenergetyczny i układ rurociągów. Górna pokrywa silnika jest wyposażona w podłączenia do zewnętrznego uziemienia lub do przewodu o tym samym potencjale. Pompa musi być podłączona do wyłącznika obwodu zabezpieczającego silnik. Najpowszechniejsze metody rozruchu to rozruch bezpośredni (DOL), patrz załącznik, rys. 2, gwiazda-trójkąt (Y/D), patrz załącznik, rys. 1 i łagodny rozruch (soft-start). Pompa może być także uruchamiana przez przetwornicę częstotliwości zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta przetwornicy. Patrz rozdział: 8.2 Praca z przetwornicą częstotliwości. Wybór właściwej metody rozruchu zależy od szeregu czynników określonych przez konkretne zastosowanie i warunki zasilania elektrycznego. RADA Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem należy wizualnie sprawdzić pompę i kabel zasilający w celu uniknięcia zwarcia. Przy rozruchu gwiazda-trójkąt ważne jest utrzymywanie minimalnego czasu stanów nieustalonych przełączania, aby uniknąć wysokich momentów przejściowych. Zalecamy stosowanie przekaźnika czasowego nastawionego na czas przełączania maks. 50 ms lub zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta rozrusznika. Polski (PL) 289

18 Polski (PL) 8.1 Czujniki Pompy SE/SL 9-30 kw mogą być wyposażone w różne czujniki w celu ich dodatkowego zabezpieczenia. Tabela z podanymi czujnikami obrazuje, które pompy mogą być doposażone w dodatkowe zabezpieczenia. Schematy elektryczne poszczególnych czujników dostępne są w załączniku na końcu niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji. Patrz rys. od 3 do 8. Tabela z dostępnymi czujnikami Łączniki termiczne W uzwojenia stojana silnika wbudowane są trzy bimetaliczne łączniki termiczne (Klixon/PTC), które otwierają obwód w przypadku przegrzania, tj. 150 C. Napięcie zasilania doprowadzone do łączników termicznych powinno wynosić VAC. Łączniki termiczne podłączone są do kabla sterującego i muszą być podłączone do obwodu zabezpieczeń sterowania pompy. Patrz rozdział: 8. Podłączenie elektryczne Czujniki wilgoci Pompy w wykonaniu standardowym mają dwa czujniki wilgoci, które znajdują się w górnej i dolnej części komory silnika. Czujniki wilgoci stanowią zabezpieczenie silnika, które chroni silnik na wypadek przedostania się wilgoci do jego wnętrza. Czujniki wilgoci nie są typu rewersyjnego i w przypadku zadziałania muszą być wymienione na nowe. Czujniki wilgoci są podłączone do oddzielnego obwodu poprzez kabel sterujący. Patrz rozdział: 8. Podłączenie elektryczne. Czujniki należy także podłączyć do obwodu bezpieczeństwa oddzielnego sterownika pompy Czujnik wody w powietrzu WIA Czujnik WIA mierzy oporność wody i wykrywa obecność wody. W razie wykrycia wody czujnik wysyła sygnał (alarmowy). Czujnik jest zamontowany w rurze tulei ze stali nierdzewnej dla ochrony przed czynnikami mechanicznymi. Pompa standardowa czujnik/pompa wersja 1 czujnik/pompa wersja 2 Klixon / PTC Górny wyłącznik wilgoci Dolny wyłącznik wilgoci WIA Pt1000 w uzwojeniach stojana Pt1000 w górnym łożysku Pt1000 w dolnym łożysku Czujnik wibracji PVS 3 SM 113 IO 113 UWAGA UWAGA Wyłącznik ochronny silnika w sterowniku pompy musi zawierać obwód, który automatycznie odłączy zasilanie elektryczne w przypadku otwarcia obwodu zabezpieczającego pompy. Wyłącznik ochronny silnika w sterowniku pompy musi zawierać obwód, który automatycznie odłączy zasilanie elektryczne w przypadku otwarcia obwodu zabezpieczającego pompy. Rys. 10 Czujnik zawilgocenia Poz. Oznaczenie 1 Tulejka stalowa z czujnikiem 2 Ekran 3 Kabel przyłączeniowy Czujnik może być stosowany razem z modułem Grundfos IO 113 lub SM 113, jak również stosowany z innymi sterownikami z wejściami 4 do 20 ma. Razem z modułem IO 113, czujnik sprawdza sygnał i dostarcza odczyt wskazań przyrządu. Dodatkowo możliwe jest ustawienie zdefiniowanych indywidualnie wartości ostrzeżenia i kalibracja IO 113 z czujnikiem do płynu silnika Termistory Termistory są dostępne jako osprzęt lub jako opcja produktu wykonanego na specjalne zapytanie (FPV-Factory product Variant). Termistory mogą być stosowane zamiast łączników termicznych i służą do kontroli temperatury jako zabezpieczenia silnika. Termistory muszą być podłączone do przekaźnika termicznego w szafie sterującej. Sprawdzenie po zamontowaniu pompy 1. Używając miernika uniwersalnego sprawdzić czy rezystancja obwodu jest < 150 Ω/termistor. 2. Używając miernika uniwersalnego sprawdzić, czy izolacja pomiędzy obwodem a obudową stojana jest poza skalą (nie do zmierzenia ). 3. Wykonać podobne pomiary na końcu kabla zasilającego Pt1000 czujnik temperatury Czujnik temperatury Pt100 jest dostępny jako osprzęt lub jako opcja produktu wykonanego na specjalne zapytanie (FPV- Factory Product Variant). Czujnik Pt1000 jest głównie używany do kontrolowania temperatury łożysk, ale może być także użyty do kontrolowania temperatury stojana. RADA Kontrola temperatury łożysk jest dostępna tylko jako osprzęt. Oporność czujnika wynosi: 1000 Ω przy 0 C 1385 Ω przy 100 C ok Ω w temperaturze pokojowej. Używane są następujące temperatury graniczne: 90 C: alarm temperatury łożysk 130 C: wyłączenie pompy wywołane zbyt wysoką temperaturą łożysk 150 C: wyłączenie pompy wywołane zbyt wysoką temperaturą uzwojeń stojana. Sprawdzenie po zamontowaniu pompy 1. Używając miernika, sprawdzić czy rezystancja w temperaturze pokojowej (20 C) wynosi około 1078 Ω. 2. Używając miernika, sprawdzić, czy izolacja pomiędzy obwodem a obudową stojana jest poza skalą (nie do zmierzenia ). 3. Wykonać podobne pomiary na końcu kabla zasilającego. Podczas sprawdzania pompy, czujnik Pt1000 należy podłączyć do urządzenia rejestrującego. TM / TM

19 8.1.6 Czujnik wibracji pompy (PVS 3) Czujnik PV3 monitoruje poziom drgań pompy, w celu ochrony pompy i rurociągu przed uszkodzeniami. Zmiana w poziomie drgań wskazuje na nieprawidłowy stan funkcjonowania systemu. Powodem tego może być zatkany wirnik, zużyte łożyska, zamknięty zawór spustowy itd.. W takich przepadkach konieczne jest przeprowadzenie obsługi serwisowej, zanim pompa względem rurociąg ulegnie uszkodzeniu SM 113 Moduł SM 113 służy do odbioru i przesyłania danych z czujników. Do współpracy z IO 113, moduł SM 113 wykorzystuje komunikację po przewodzie zasilania i protokół Grundfos GENIbus. SM 113 gromadzi dane z następujących urządzeń: 3 czujników prądowych, 4-20 ma 3 czujników termicznych Pt czujnika termistorowego PTC 1 wejścia cyfrowego IO 113 Moduł IO 113 jest interfejsem pomiędzy pompą ściekową Grundfos z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a sterowanikiem pompy. Najważniejsze dane czujnika wyświetlane są na panelu. Do jednego modułu IO 113 może być podłączona jedna pompa. Moduł IO 113 razem z czujnikami tworzy separację galwaniczną pomiędzy napięciem silnika pompy a podłączonym sterownikiem. IO 113 udostępnia następujące funkcje: zabezpiecza pompę przed przegrzaniem czujniki kontrolne do analogowego pomiaru: temperatury silnika wibracji pompy przecieków (WIA) rezystancji izolacji stojana temperatury łożysk cyfrowego pomiaru wilgoci w silniku wyłączenia pompy w przypadku wystąpienia alarmu zdalnego monitoringu pompy poprzez komunikację RS485 (Modbus lub GENIbus) Pomiar rezystancji izolacji IO 113 mierzy rezystancję pomiędzy uzwojeniami stojana a uziemieniem: Oporność powyżej 10 MΩ = ok. Oporność pomiędzy 10 MΩ a 1 MΩ = ostrzeżenie. Oporność poniżej 1 MΩ = alarm. 8.2 Praca z przetwornicą częstotliwości W zasadzie wszystkie silniki trójfazowe mogą być podłączone do przetwornicy częstotliwości. Współpraca z przetwornicą częstotliwości często powoduje większe obciążenie izolacji silnika co może być przyczyną jego głośniejszej pracy. (Spowodowane jest to przez indukowanie się prądów wirowych wywołanych napięciem prostokątnym wytwarzanym przez przetwornicę częstotliwości). Większe silniki regulowane przez przetwornicę częstotliwości będą obciążane prądami w łożyskach. Przy współpracy z przetwornicą częstotliwości należy zwrócić uwagę na następujące informacje. Wymagania muszę być spełnione. Zalecenia powinny być spełnione. Dodatkowo należy rozważyć możliwe skutki Wymagania Zabezpieczenie termiczne silnika musi być włączone. Napięcie szczytowe i wartość du/dt muszą być zgodne z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Podane w niej wartości są wartościami maksymalnymi napięć, jakie mogą być doprowadzane do zacisków silnika. Wpływ kabla nie jest brany pod uwagę. Odnośnie wartości rzeczywistych i wpływu kabla na napięcie szczytowe i wartość du/dt - patrz arkusz danych przetwornicy częstotliwości. Jeśli pompa jest w wykonaniu przeciwwybuchowym, należy sprawdzić, czy certyfikat przeciwwybuchowości określonej pompy pozwala na użycie przetwornicy częstotliwości. Współczynnik U/f przetwornicy częstotliwości należy ustawić zgodnie z danymi silnika. Lokalne przepisy/standardy muszą być przestrzegane Zalecenia Przed podłączeniem przetwornicy częstotliwości należy obliczyć najniższą dopuszczalną częstotliwość dla danej instalacji w celu uniknięcia zerowego przepływu. Nie wolno zredukować obrotów silnika poniżej 25 % obrotów nominalnych. Należy zachować prędkość przepływu powyżej 1 m/s. Należy raz dziennie pozwolić pompie pracować z prędkością nominalną, aby zapobiec wytrącaniu się osadów w instalacji rurowej. Nie należy przekraczać częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej, gdyż może to spowodować przeciążenie silnika. Kabel silnika powinien być jak najkrótszy. Skoki napięcia będą się zwiększać wraz z długością kabla silnikowego. Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości. Do przetwornicy częstotliwości należy używać filtry wejściowe i wyjściowe. Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości. W celu zapobieżenia zakłóceniom ze strony innych urządzeń elektrycznych w instalacjach z przetwornicą częstotliwości należy używać ekranowanych kabli silnikowych (kable EMC). Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości Konsekwencje Podczas pracy pompy z przetwornicą częstotliwości należy brać pod uwagę możliwe skutki: Występuje mniejszy moment obrotowy wirnika silnika. Jak dużo mniejszy zależy od typu przetwornicy częstotliwości. Informacji o dopuszczalnym blokującym momencie obrotowym wirnika należy szukać w instrukcji montażu i eksploatacji zastosowanej przetwornicy częstotliwości. Pogorszenie warunków eksploatacji łożysk i uszczelnienia wału. Możliwy negatywny wpływ zależy od miejsca zastosowania. Aktualny wpływ jest trudny do przewidzenia. Wzrost poziomu hałasu. Patrz instrukcja montażu i eksploatacji zastosowanej przetwotnicy w celu uzyskania informacji jak obniżyć poziom hałasu akustycznego. 8.3 Dane kabla Standard H07RN-F EMC Maksymalne powtarzalne napięcie szczytowe [V] Zakres pomp SE/SL [kw] 9-30 Zakres pomp SE/SL [kw] 9-30 Maksimum du/dt U N 400 V [V/μ sek.] Typ kabla [mm 2 ] Średnica zewnętrzna kabla [mm] Promień łuku min. maks. [cm] 7 x x 1,5 21,0 23,0 12,0 7 x x 1,5 23,8 26,8 13,0 7 x x 1,5 24,5 27,5 14,0 Typ kabla [mm 2 ] Średnica zewnętrzna kabla [mm] Promień łuku min. maks. [cm] 3 x x 1 24,5 27, x x 1 24,7 27, x x 1 24,9 27,9 14 Polski (PL) 291

20 Polski (PL) Przekrój poprzeczny przewodu fazowego (S) w instalacji [mm 2 ] S Uruchomienie Minimalny przekrój poprzeczny przewodu uziemiającego [mm 2 ] S 10. Konserwacja i naprawy W celu uzyskania stabilności podczas prac konserwacyjno-obsługowych, serwisowych w tym także transportu, należy każdorazowo zabezpieczyć pompę za pomocą łańcucha wyciągowego lub umieścić w pozycji poziomej gwarantującej stabilność. Przed ręcznym startem lub przy zmianie na pracę automatyczną należy się upewnić, czy nie ma osób pracujących przy pompie lub w jej pobliżu. Przed pierwszym rozruchem i po dłuższym okresie postoju należy się upewnić, czy pompa jest zalana tłoczoną cieczą. Należy postępować w następujący sposób: 1. Wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć wyłącznik główny zasilania. 2. Sprawdzić poziom płynu silnika w komorze chłodzenia. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. 3. Sprawdzić czy wirnik może się swobodnie obracać. 4. Sprawdzić czy jednostki monitorujące, jeżeli występują, działają poprawnie. 5. W przypadku pomp zatapialnych, upewnić się, że pompa jest całkowicie zanurzona. 6. Dla pomp w suchych instalacjach należy się upewnić, czy jest ciecz w zbiorniku z którego doprowadzana jest ciecz do pompy. 7. Otworzyć zawory odcinające, jeżeli są zamontowane. 8. Sprawdzić, czy instalacja jest odpowietrzona i zalana. 9. Sprawdzić ustawienia łączników poziomu. 10. Uruchomić pompę i sprawdzić, czy praca pompy nie wywołuje zbytniego hałasu i wibracji. UWAGA W przypadku nienormalnego hałasu lub wibracji pompy lub zakłóceń w dopływie cieczy należy natychmiast wyłączyć pompę. Nie uruchamiać pompy ponownie zanim przyczyna zakłócenia zostanie znaleziona a zakłócenie usunięte. 11. Po uruchomieniu, należy najszybciej jak to możliwe ustalić właściwy punkt pracy pompy, aby móc sprawdzić czy warunki pracy są zgodne z wymaganymi. RADA Pompa może być tylko uruchomiona na krótką chwilę bez zanurzenia dla sprawdzenia kierunku obrotów. Praca pompy powinna odbywać się zgodnie z ustalonymi procedurami, należy przestrzegać ustalonych terminów przeglądu sprzętu monitorującego i osprzętu (zawory, itp.). Należy się upewnić, czy pompa i nastawy wyposażenia nie mogą być zmienione przez nieautoryzowany personel. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pompie należy sprawdzić, czy wyjęte zostały wszystkie bezpieczniki lub czy pompa została odłączona od źródła zasilania. Należy podjąć czynności, które zabezpieczają przed możliwością przypadkowego włączenia zasilania. Wszystkie części obrotowe muszą się zatrzymać. Konserwacja i serwis muszą być wykonane przez specjalnie wyszkolony personel. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i serwisowych, należy się upewnić, że pompa zostanie dokładnie przepłukana czystą wodą. Po demontażu przepłukać części pompy czystą wodą. Pompy pracujące w normalnych warunkach powinny być przeglądane co 2000 godzin pracy lub przynajmniej raz do roku. Jeśli pompowana ciecz jest bardzo zamulona lub zawiera dużo piasku to pompa powinna być przeglądana co 1000 godzin pracy lub co sześć miesięcy. W czasie przeglądu należy sprawdzić: 1) Pobór mocy 2) Poziom płynu silnikowego. Jeśli pompa jest nowa lub po wymianie uszczelnienia wału należy po jednym tygodniu pracy sprawdzić poziom płynu silnika i zawartość wody. Jeśli poziom płynu silnika spadł, uszczelnienie wału może być uszkodzone. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. RADA Zużyty płyn silnikowy należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Liczba bieg. Objętość płynu silnikowego SE [ltr.] SL [ltr.] 2 12,8 4,5 4 12,8 4,5 6 14,1 5,4 3) Wpust kablowy Upewnić się, że wlot kablowy jest wodoszczelny i że kable nie są mocno zgięte lub napięte. Patrz rozdział: 8.3 Dane kabla 4) Szczelina wirnika Sprawdzić szczelinę czołową wirnika. Patrz rozdział: 10.2 Przegląd i regulacja szczeliny czołowej wirnika. 5) Części pompy Należy sprawdzić stan zużycia obudowy pompy itp. Wymienić uszkodzone części. 6) Łożyska kulkowe Sprawdzić czy wał porusza się swobodnie i bez hałasu (poruszyć wał ręcznie). Uszkodzone łożyska kulkowe wymienić. Generalny przegląd pompy jest zazwyczaj wymagany w przypadku uszkodzonych łożysk kulkowych lub nieodpowiedniej pracy silnika. Przegląd powinno się wykonać w autoryzowanym warsztacie. 292

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. SE, SL, 9-30 kw. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. SE, SL, 9-30 kw. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE SE, SL, 9-30 kw Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI 1. ogólne

Bardziej szczegółowo

R100 Installation and operating instructions

R100 Installation and operating instructions > GRUNDFOS INSTRUCTIONS R100 Installation and operating instructions R 100 > OK > > + - Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product R100, to which this

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2 Installation and operating instructions CU 3X2 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa SEV...0D Cena na zapytanie Nr katalogowy: 96077 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Horizontal split case pump. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Horizontal split case pump. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS HS Horizontal split case pump Installation and operating instructions HS Declaration of conformity..................................................................... 4 English (GB)

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG. 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG. 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG 50 Hz Instrukcja montażu i eksploatacji 2 GB Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product SEG, to which this declaration relates,

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. SL1 and SLV pumps. 1.1-11 kw, 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. SL1 and SLV pumps. 1.1-11 kw, 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE SL1 and SLV pumps 1.1-11 kw, 50 Hz Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

DH 721. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

DH 721. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА DH 721 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 GRUNDFOS INSTRUKCJE SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP 10, 0.9-2.6 kw EF 30, 0.6-1.5 kw Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP 10, 0.9-2.6 kw EF 30, 0.6-1.5 kw Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DP 10, 0.9-2.6 kw EF 30, 0.6-1.5 kw Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products DP and EF,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG. 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG. 50 Hz. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE SEG 50 Hz Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 25X. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 25X. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 25X Pompa dozująca Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MTB. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MTB. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS MTB Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products MTB, to which this declaration relates, are

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie Zastosowanie Zatapialne pompy US -251 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości do 10 mm, np. w zbiornikach zbierających wodę gruntową,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

DH 711. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

DH 711. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА DH 711 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

Broszura produktowa Wilo Rexa FIT i Wilo Rexa PRO Innowacyjne pompy do zastosowań w gospodarce ściekowej

Broszura produktowa Wilo Rexa FIT i Wilo Rexa PRO Innowacyjne pompy do zastosowań w gospodarce ściekowej Broszura produktowa Wilo Rexa FIT i Wilo Rexa PRO Innowacyjne pompy do zastosowań w gospodarce ściekowej 2 Wilo-Rexa FIT i PRO Kompleksowe wymagania potrzebują prostych rozwiązań Aby oprócz pracy ułatwić

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMI 208. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMI 208. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE DMI 08 Pompa dozująca Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CH and JP, to which this declaration

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 28X. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 28X. Pompa dozująca. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE DMH 8X Pompa dozująca Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. darmowe uruchomienie* przez Autoryzowany Serwis Grundfos (ASG). 2. przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy.

1. darmowe uruchomienie* przez Autoryzowany Serwis Grundfos (ASG). 2. przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy. GRUNDFOS POMPY Sp. z o. o. ul. Klonowa 23, Numery kont: Baranowo k.poznania BANK HANDLOWY 62-081 Przeźmierowo w Warszawie S.A. 80 1030 1508 0000 0005 0065 2004 Telefon: +48 61 650 13 00 Faks: +48 61 650

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do central deszczowych AQUAMATIC INDUSTRIAL 50 i 100

Pompa zasilająca do central deszczowych AQUAMATIC INDUSTRIAL 50 i 100 Pompa zasilająca do central deszczowych AQUAMATIC INDUSTRIAL 50 i 100 Instrukcja montażu oraz obsługi Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją! Należy przestrzegać wszystkich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe

Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Instrukcja Obsługi 4 Olejowe Silniki Głębinowe Spis Treści 1. Dyrektywy... 3 2. Bezpieczeństwo... 3 3. Przeznaczenie... 3 4. Transport i przechowywanie... 3 5. Przedłużanie przewodu zasilającego... 4 6.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo