GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions"

Transkrypt

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions

2 SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Table of contents 3

3 Table of contents SE/SL, 9-30 kw Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu 中 文 (CN) 安 装 和 使 用 说 明 书 Appendix

4 Declaration of conformity GB: EC declaration of conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SE/SL, 9-30 kw, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (2006/42/EC) Standard used: EN 809:1998. Low Voltage Directive (2006/95/EC) Standard used: EN :1997. EMC Directive (2004/108/EC) ATEX Directive (94/9/EC) Applies only to products intended for use in potentially explosive environments, Ex II 2G, and equipped with the separate ATEX approval plate and EC-type examination certificate. Further information, see below. BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите SE/SL, 9-30 kw, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: Директива за машините (2006/42/EC). Приложен стандарт: EN 809:1998. Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC). Приложен стандарт: EN :1997. Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC). ATEX директива (94/9/EC). Приложими само за продукти, предназначени за използване в потенциално взривоопасни среди, клас II 2G, доставени с ATEX сертификат и ЕО Сертификат за изпитание. Сертификат за изпитание. Declaration of conformity This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SE/SL, 9-30 kw, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použitá norma: EN 809:1998. Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (2006/95/ES). Použitá norma: EN :1997. Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES). Směrnice pro ATEX (94/9/ES). Platí pouze pro výrobky určené pro použití v potencionálně výbušném prostředí, II 2G, opatřené samostatným typovým štítkem s označením ATEX a certifikátem o zkoušce typu ES. Další informace jsou uvedeny níže. Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo ). DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte SE/SL, 9-30 kw, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998. Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Norm, die verwendet wurde: EN :1997. EMV-Richtlinie (2004/108/EG). ATEX-Richtlinie (94/9/EG). Gilt nur für Produkte, die für den Gebrauch in potentiell explosiver Umgebung nach II 2G bestimmt und mit einem separaten ATEX-Typenschild und einem EG-Prüfzeugnis ausgestattet sind. Weitere Informationen, siehe unten. Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer ) veröffentlicht wird. GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα SE/SL, 9-30 kw στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC). Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 809:1998. Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC). Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN :1997. Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC). Οδηγία ATEX (94/9/EC). Ισχύει μόνο για προϊόντα που απευθύνονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα, II 2G, εφοδιασμένα με τη χωριστή πινακίδα έγκρισης ATEX και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κατωτέρω. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου ). Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на Grundfos (номер на публикацията ). DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne SE/SL, 9-30 kw, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Maskindirektivet (2006/42/EF). Anvendt standard: EN 809:1998. Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendt standard: EN :1997. EMC-direktivet (2004/108/EF). ATEX-direktivet (94/9/EF). Gælder kun produkter til eksplosionsfarlige omgivelser, Ex II 2G, med et separat ATEX-godkendelsesskilt og EF-typeprøvningscertifikat. Yderligere oplysninger, se nedenfor. Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer ). EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted SE/SL, 9-30 kw, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Masinate ohutus (2006/42/EC). Kasutatud standard: EN 809:1998. Madalpinge direktiiv (2006/95/EC). Kasutatud standard: EN :1997. Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC). ATEX direktiiv (94/9/EC). Kehtib ainult toodetele, mis on mõeldud kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, II 2G, varustatud eraldi ATEX tunnustuse andmesildiga ja EC-tüüpi kontrollsertifikaadiga. Täiendav info, vaata alla. Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber ) osana. ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos SE/SL, 9-30 kw, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Norma aplicada: EN 809:1998. Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE). Norma aplicada: EN :1997. Directiva EMC (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Se aplica sólo a productos concebidos para su utilización en entornos potencialmente explosivos, II 2G, equipados con una placa independiente de homologación ATEX y certificado de prueba tipo CE. Para información adicional, ver más abajo. Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos (número de publicación ). 5

5 Declaration of conformity FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits SE/SL, 9-30 kw, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: Directive Machines (2006/42/CE). Norme utilisée:en 809:1998. Directive Basse Tension (2006/95/CE). Norme utilisée: EN :1997. Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE). Directive ATEX (94/9/CE). S'applique uniquement aux produits utilisés dans des environnements potentiellement explosifs, Ex II 2G, équipés d'une plaque séparée avec norme ATEX et d'un certificat d'examination type CE. Pour plus d'informations, voir ci-après. HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod SE/SL, 9-30 kw, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištena norma: EN 809:1998. Direktiva za niski napon (2006/95/EZ). Korištena norma: EN :1997. Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ). ATEX uredba (94/9/EZ). Odnosi se samo na proizvode namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnom okružju, II 2G, opremljene s dodatnom ATEX pločicom i certifikatom EZ o ispitivanju. Više informacija potražite niže u tekstu. Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja ). Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication ). IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti SE/SL, 9-30 kw, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norma applicata: EN 809:1998. Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). Norma applicata: EN :1997. Direttiva EMC (2004/108/CE). Direttiva ATEX (94/9/CE). Si riferisce solo ai prodotti per uso in ambienti potenzialmente esplosivi EX II 2G, con targa di approvazone ATEX a parte e certificato tipo CE. Per ulteriori informazioni, vedere oltre. Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero ). LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti SE/SL, 9-30 kw, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK). Piemērotais standarts: EN 809:1998. Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK). Piemērotais standarts: EN :1997. Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK). ATEX direktīva (94/9/EK). Attiecas tikai uz tādiem izstrādājumiem, kas ir paredzēti lietošanai potenciāli sprādzienbīstamās vidēs, II 2G, ir aprīkoti ar atsevišķu ATEX apstiprinājuma plāksnīti un EK pārbaudes sertifikātu. Papildus informāciju skatīt zemāk. Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa no GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām (publikācijas numurs ). HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a SE/SL, 9-30 kw termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabvány: EN 809:1998. Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK). Alkalmazott szabvány: EN :1997. EMC Direktíva (2004/108/EK). ATEX Direktíva (94/9/EK). Azon szivattyú típusokra vonatkozik, melyek potencionálisan robbanásveszélyes környezetben telepíthetok, II 2G, és el vannak látva egy további ATEX jelzésu adattáblával, valamint rendelkeznek EK típusú vizsgálati bizonylattal is. További információkat lásd alul. Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám ) részeként kerül kiadásra. KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мəлімдемеге қатысты болатын SE/SL, 9-30 kw бұйымдары ЕО мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сəйкес келетіндігін мəлімдейміз: Механикалық құрылғылар (2006/42/EC). Қолданылған стандарт: EN 809:1998. Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/EC). Қолданылған стандарт: EN :1997. Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC). ATEX директивасы (94/9/EC). Шынында жарылыс қаупі ықтимал жағдайларда пайдалануға рұқсат берілген, фирма тақтайшасында ATEX белгісі жəне ЕО типтік тексеру сертификаты (куəлігі) бар Ex II 2G бұйымдарына ғана арналған. Толық ақпарат төменде берілген. Бұл EO сəйкестік туралы мəлімдеме тек ғана Грундфос компаниясының орнату жəне пайдалану нұсқасының бөлімі ретінде жарамды (баспаға шыққан нөмірі ). LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai SE/SL, 9-30 kw, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: Mašinų direktyva (2006/42/EB). Taikomas standartas: EN 809:1998. Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB). Taikomas standartas: EN :1997. EMS direktyva (2004/108/EB). ATEX direktyva (94/9/EB). Galioja tik produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, II 2G, ir turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo patikrinimo sertifikatą. Daugiau informacijos pateikiama žemiau. Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip "Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris Galioja tik produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, II 2G, ir turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo patikrinimo sertifikatą. Daugiau informacijos pateikiama žemiau.) dalis. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten SE/SL, 9-30 kw waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte norm: EN 809:1998. Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC). Gebruikte norm: EN :1997. EMC Richtlijn (2004/108/EC). ATEX Richtlijn (94/9/EC). Is alleen van toepassing op pompen welke gebruikt worden in een explosie gevaarlijke omgeving, II 2G, met een afzonderlijke ATEX-goedkeurings plaatje en EG-type onderzoekscertificaat. Voor verdere informatie, zie onderstaand. Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies (publicatienummer ). 6

6 UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти SE/SL, 9-30 kw, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: Механічні прилади (2006/42/ЄС). Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998. Низька напруга (2006/95/ЄС). Стандарти, що застосовувалися: EN :1997. Електромагнітна сумісність (2004/108/ЄС). ATEX Директива (94/9/EC). Застосовується тільки для обладнання, що встановлюється в потенційно вибухонебезпечних зонах, II 2G, і зонах, оснащених плитою-основою, схваленою ATEX та з сертифікатом ЕС. Більш детальна інформація подається нижче. PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby SE/SL, 9-30 kw, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowana norma: EN 809:1998. Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowana norma: EN :1997. Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Dyrektywa ATEX (94/9/WE). Dotyczy tylko produktów przeznaczonych do pracy w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem, II 2G, wyposażonych w odzielną tabliczkę znamionową ATEX i certyfikat typu EG (examination certyficate). Więcej informacji na ten temat, patrz poniżej. Declaration of conformity Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та експлуатації (номер публікації ). PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos SE/SL, 9-30 kw, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Directiva Máquinas (2006/42/CE). Norma utilizada: EN 809:1998. Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE). Norma utilizada: EN :1997. Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Aplica-se apenas a produtos cuja utilização é em ambientes potencialmente explosivos, II 2G, equipados com uma chapa de aprovação ATEX e certificado tipo CE. Para mais informações consulte abaixo. Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos (número de publicação ). RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele SE/SL, 9-30 kw, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: Directiva Utilaje (2006/42/CE). Standard utilizat: EN 809:1998. Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE). Standard utilizat: EN :1997. Directiva EMC (2004/108/CE). Directiva ATEX (94/9/CE). Se aplica doar produselor care se pot folosi în medii cu potential explozibil, II 2G, si sunt contin placuta separata de certificare ATEX si certificat de examinare de tip CE. Mai multe informaţii, vezi mai jos. Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare (număr publicație ). SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki SE/SL, 9-30 kw, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Direktiva o strojih (2006/42/ES). Uporabljena norma: EN 809:1998. Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES). Uporabljena norma: EN :1997. Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES). ATEX direktiva (94/9/ES). Velja samo za proizvode namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih okoljih, II 2G, opremljene z dodatno tipsko ploščico z ATEX odobritvijo in certifikatom EG o skladnosti tipa. Za več informacij glejte spodaj. ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja (publikacija številka ). Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji ). RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия SE/SL, 9-30 kw, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Механические устройства (2006/42/ЕС). Применявшийся стандарт: EN 809:1998. Низковольтное оборудование (2006/95/EC). Применявшийся стандарт: EN : Электромагнитная совместимость (2004/108/EC). Директива ATEX (94/9/EC). Действительно только для изделий, разрешённых для использования в потенциально взрывоопасных условиях, Ex II 2G, с маркировкой ATEX на фирменной табличке и Сертификатом (свидетельством) типовой проверки ЕС. Подробная информация представлена ниже. Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации ). SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky SE/SL, 9-30 kw, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/ES). Použitá norma: EN 809:1998. Smernica pre nízkonapät ové aplikácie (2006/95/ES). Použitá norma: EN :1997. Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/ES). Smernica pre ATEX (94/9/EC). Platí iba pre výrobky určené pre použitie v potenciálne výbušnom prostredí, II 2G, vybavené samostatným typovým štítkom s označením ATEX a certifikátom o skúške typu EC. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie. Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo ). RS: EC deklaracija o konformitetu Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod SE/SL, 9-30 kw, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: Direktiva za mašine (2006/42/EC). Korišćen standard: EN 809:1998. Direktiva niskog napona (2006/95/EC). Korišćen standard: EN :1997. EMC direktiva (2004/108/EC). ATEX direktiva (94/9/EC). Primenjuje se samo na proizvode namenjene upotrebi u potencijalno eksplozivnim okolinama, II 2G, opremljene sa dodatnom ATEX pločicom i EC-tip ispitnim sertifikatom. Više informacija potražite u tekstu dole. Ova EC deklaracija o konformitetu važeća je jedino kada je izdata kao deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja ). 7

7 Declaration of conformity FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet SE/SL, 9-30 kw, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EY). Sovellettu standardi: EN 809:1998. Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY). Sovellettu standardi: EN :1997. EMC-direktiivi (2004/108/EY). ATEX-direktiivi (94/9/EY). Koskee vain tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, Ex II 2G, varustettuina erillisellä ATEX-hyväksyntäkilvellä ja EY-tyyppitarkastustodistuksella. Katso lisätietoja jäljempänä. Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero ). SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna SE/SL, 9-30 kw, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (2006/42/EG). Tillämpad standard: EN 809:1998. Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG). Tillämpad standard: EN :1997. EMC-direktivet (2004/108/EG). ATEX-direktivet (94/9/EG). Gäller endast produkter avsedda att användas i exposionsfarlig miljö, II 2G, utrustade med separat ATEX-godkännandeskylt och EG-typkontrollintyg. För ytterligare information, se nedan. Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion (publikation nummer ). TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SE/SL, 9-30 kw ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC). Kullanılan standart: EN 809:1998. Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC). Kullanılan standart: EN :1997. EMC Diretifi (2004/108/EC). ATEX Yönergesi (94/9/EC). Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan, Örn. II 2G, uzere parcalı olarak ATEX onay etiketi ve EC tip muayene sertifikası verilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. aşağıda. İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının (basım numarası ) bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 SE/SL, 9-30 kw, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 机 械 设 备 指 令 (2006/42/EC) 所 用 标 准 : EN 809:1998 低 电 压 指 令 (2006/95/EC) 所 用 标 准 : EN :1997 电 磁 兼 容 性 指 令 (2004/108/EC) ATEX ( 欧 洲 防 爆 ) 指 令 (94/9/EC) 仅 适 用 于 可 在 潜 在 爆 炸 性 环 境 内 使 用 的 产 品, II 2G, 配 有 单 独 的 ATEX 批 准 牌 照 和 EC 类 检 验 证 书 进 一 步 信 息 见 以 下 本 EC 合 格 性 声 明 仅 在 作 为 格 兰 富 安 装 与 操 作 指 导 手 册 ( 出 版 号 ) 的 一 部 分 时 有 效 Bjerringbro, 1st May 2012 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. Notified body: Baseefa. No Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ, UK. Manufacturer: GRUNDFOS Manufacturing Ltd., Búzavirág u. 14, Ipari Park, Tatabánya, 2800 Hungary. Range Certificate No Standards used SE/SL Baseefa 09ATEX0020X EN : 2007, EN : 2007, EN : 002, EN : 2004, EN :

8 Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Zasady bezpieczeństwa Informacje ogólne Oznakowanie wskazówek Kwalifikacje i szkolenie personelu Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Bezpieczna praca Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Niedozwolony sposób eksploatacji Symbole stosowane w tej instrukcji Opis ogólny Zastosowania Warunki pracy Poziom ciśnienia akustycznego Płyn silnikowy Dostawa i transport Transport i składowanie Podnoszenie pompy Klucz oznaczenia Tabliczka znamionowa Klucz oznaczeń typu Bezpieczeństwo Montaż Wersje montażowe Montaż w komorze mokrej z systemem autozłącza Montaż na sucho Montaż na mokro, instalacja tymczasowa Sterowniki pomp Podłączenie elektryczne Czujniki Praca z przetwornicą częstotliwości Dane kabla Uruchomienie Konserwacja i naprawy Kontrola i wymiana płynu silnikowego Przegląd i regulacja szczeliny czołowej wirnika Pompy skażone Wykrywanie i usuwanie zakłóceń Utylizacja Zasady bezpieczeństwa 1.1 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera zasadnicze wskazówki, jakie należy uwzględniać przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego też winna zostać bezwzględnie przeczytana przez montera i użytkownika przed zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia. Musi być też stale dostępna w miejscu użytkowania urządzenia. Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszym rozdziale, ale także innych, specjalnych wskazówek bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych rozdziałach. 1.2 Oznakowanie wskazówek Należy przestrzegać również wskazówek umieszczonych bezpośrednio na urządzeniu, takich jak np. strzałek wskazujących kierunek przepływu oznaczeń przyłączy i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym stanie. 1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, przeglądowe i montażowe musi posiadać kwalifikacje konieczne dla tych prac. Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować zagrożenia zarówno dla osób, jak i środowiska naturalnego i samego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może ponadto prowadzić do utraty wszelkich praw odszkodowawczych. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może w szczególności powodować przykładowo następujące zagrożenia: nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi. 1.5 Bezpieczna praca Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji montażu i eksploatacji, obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji roboczych obowiązujących w zakładzie użytkownika. 1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/obsługującego Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać istniejących osłon części ruchomych. Wykluczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym (szczegóły patrz normy elektrotechniczne i wytyczne lokalnego zakładu energetycznego). 1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądowe i montażowe wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy, wystarczająco zapoznany ztreścią instrukcji montażu i eksploatacji. Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko po jej wyłączeniu. Należy przestrzegać przy tym bezwzględnie opisanych w instrukcji montażu i eksploatacji procedur wyłączania pompy z ruchu. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające. 1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części zamiennych Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt autoryzowany przez producenta służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych części może być powodem zwolnienia nas od odpowiedzialności za powstałe stąd skutki. 1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w rozdziale "Cel stosowania" instrukcji montażu i eksploatacji. Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać wartości granicznych podanych w danych technicznych. 280

9 2. Symbole stosowane w tej instrukcji Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00". Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do porażenia elektrycznego, które w konsekwencji może powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć personelu obsługującego. Zbyt gorąca powierzchnia urządzenia może być przyczyną opażeń lub obrażeń. 3.1 Zastosowania Pompy SE/SL o mocy 9-30 kw, przeznaczone są głównie do pompowania ścieków surowych z zawartością krótkich i długich włókien oraz większych cząstek stałych w systemach instalacji komunalnych i przemysłowych. Pompy z wirnikami tubowymi mogą tłoczyć szlam z zawartością suchej masy do 3 % i do 5 % w przypadku pomp z wirnikami Supervortex. Pompy SE/SL o mocy 9-30 kw są przeznaczone do pompowania następujących cieczy: wody powierzchniowe, ścieki przemysłowe z zawartością materiałów krótko- i długowłóknistych, ścieków domowych z fekaliami, nieoczyszczonych ścieków w przepompowniach komunalnych lub przepompowniach głównych oczyszczalni ścieków. Ponadto, pompy nadają się do tłoczenia wody surowej. W zależności od typu instalacji, pompy mogą być montowane poziomo lub pionowo i pracować na mokro lub na sucho. Maksymalna wielkość części stałych: mm w zależności od typoszeregu. Polski (PL) Poziom hałasu jest tak wysoki, że należy używać zabezpieczenia ochronne do uszu. UWAGA RADA Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania. Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji. 3. Opis ogólny Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące montażu obsługi i konserwacji pomp do wody brudnej i ścieków SE/SL z silnikami o mocy od 9 do 30 kw. Instrukcja zawiera również specjalne zalecenia dla wykonań pomp w wersji przeciwwybuchowej. Warunki specjalne dla bezpiecznej eksploatacji pomp SE/SL 9-30 kw : 1. Należy się upewnić czy czujniki wilgoci i łączniki termiczne są podłączone do dwóch oddzielnych obwodów i mają oddzielne wyjścia alarmowe (wyłączenie silnika) w przypadku wystąpienia w silniku wysokiej wilgoci lub wysokiej temperatury. 2. Montażowe śruby muszą być klasy A4-80 lub A2-80 zgodnie z EN/ISO Ogniska ścieżek szczelin na silniku określone są przez producenta i są węższe niż standardowe. Uwaga: W przypadku napraw zawsze używać oryginalnych części od producenta, gdyż zapewnia to prawidłowe wymiary ognisk ścieżek szczelin. 4. W czasie pracy pompy, wyposażonej w płaszcz chłodzący musi on być zawsze wypełniony cieczą chłodzącą. Poziom pompowanej cieczy musi być kontrolowany za pomocą wyłączników poziomu podłączonych do obwodu sterowniczego silnika. 5. Minimalny poziom cieczy uzależniony jest od typu instalacji. Informacja ta dostępna jest w instrukcji obsługi. Należy się upewnić, czy podłączone kable zasilające są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i odpowiednio podłączone do skrzynki zaciskowej. 281

10 Polski (PL) 3.2 Warunki pracy Wartość ph Wszystkie pompy mogą być stosowane do pompowania cieczy o wartości ph w zakresie od 4 do 10. Pompy SE/SL montowane na stałe mogą tłoczyć ciecze o następującej wartości ph w zakresie od: Wykonanie materiałowe S i Q: od 4 do 10 Wykonanie materiałowe R i D: od 1 do 14 Temperatura cieczy 0 C do +40 C. Przez krótkie okresy czasu (maksimum 3 minuty) dopuszczalna jest temperatura do 60 C. Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia może przekroczyć temperaturę +40 C przez krótki okres czasu (maks. 3 minuty). Gęstość i lepkość pompowanej cieczy W przypadku tłoczenia cieczy o gęstości i/lub lepkości większej od wody, należy zastosować silnik o odpowiednio większej mocy. Prędkość przepływu Zaleca się utrzymywanie minimalnej prędkości przepływu w celu uniknięcia sedymentacji w instalacji rurowej. Zalecane prędkości przepływu: w rurach pionowych: 1,0 m/s w rurach poziomych: 0,7 m/s Głębokość zanurzenia Maksymalnie 20 metrów poniżej poziomu cieczy. Maksymalna wielkość części stałych Od 75 mm do 160 mm, w zależności od wielkości pompy Tryby pracy Pompy przystosowane są do pracy ciągłej lub okresowej przy maksymalnej liczbie załączeń na godzinę podaną w poniższej tabeli: Wersja montażowa S C D H Opis Osprzęt Pompa do ścieków bez płaszcza chłodzącego do instalacji zanurzeniowej montowana na autozłączu. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do instalacji zanurzeniowej montowana na autozłączu. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do montażu pionowego i pracy na sucho. Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym do montażu poziomego i pracy na sucho. Dla zapewnienia odpowiedniego chłodzenia silników pomp podczas pracy należy spełnić następujące wymagania: Wersja montażowa S Dla pracy S1 (praca ciągła) cała pompa musi być zawsze całkowicie zanurzona w pompowanej cieczy. Dla pracy S3 (praca przerywana) pompa musi być zawsze zanurzona przynajmniej do połowy silnika. Wersja montażowa C Wirnik i obudowa wirnika muszą być zawsze zanurzone w pompowanej cieczy. Poziomy cieczy dla wersji montażowych S i C: Autozłącze Autozłącze Stojak do montażu pionowego Wspornik do montażu pionowego Podstawa do montażu poziomego Pompa SE/SL Liczba załączeń na godzinę 9-30 kw Stopień ochrony IP Poziom pompowanej cieczy Dla pomp pracujących w zanurzeniu, w instalacji typu C, najniższy poziom wyłączenia musi znajdować się zawsze powyżej korpusu pompy. Praca S1 i pompy Ex, wersja montażowa S S3 Wersja montażowa C TM Pompa nie może pracować na sucho. Poziom pompowanej cieczy musi być kontrolowany za pomocą wyłączników poziomu podłączonych do obwodu sterowniczego silnika. Minimalny poziom cieczy uzależniony jest od typu instalacji. Informacja ta dostępna jest w instrukcji obsługi. Rys. 1 Poziom cieczy Wersja montażowa D i H Brak specjalnych wymagań. 3.3 Poziom ciśnienia akustycznego W zależności od rodzaju instalacji, poziom hałasu pompy może przewyższać 70 db(a). W przypadku pracy w pobliżu działającej instalacji należy uwzględnić ochronę zabezpieczającą przed hałasem. 3.4 Płyn silnikowy Silnik jest fabrycznie wypełniony płynem silnikowym Grundfos SML-3, który wytrzymuje niskie temperatury do -20 C. Płyn silnikowy wspomaga transfer ciepła generowanego przez silnik do komory chłodzącej i do przepływającej wokół pompy cieczy pompowanej. 282

11 4. Dostawa i transport Pompy dostarczane są w stosownym opakowaniu fabrycznym, w którym należy je pozostawić aż do czasu montażu. Należy się upewnić, że pompa nie stoczy się lub spadnie z miejsca na, którym się znajduje. 4.1 Transport i składowanie Wszystkie urządzenia do dźwigania muszą posiadać odpowiedni udźwig i być sprawdzone przed podnoszeniem pompy. Nominalny udźwig sprzętu do podnoszenia nie może być w żadnym wypadku przekroczony. Masa pompy podana jest na tabliczce znamionowej pompy. Zawsze należy podnosić pompę wykorzystując uchwyty do podnoszenia lub stosując wózek widłowy, nigdy nie wolno ciągnąć za kabel silnika lub podłączoną rurę/wąż. Wielkość kołnierza przyłączeniowego DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Wielkość korpusu pompy Wersja montażowa H Pompy przeznaczone do wersji montażowej typu H mogą być podnoszone z wykorzystaniem otworu w kołnierzu przyłączeniowym i środkowego punktu do podnoszenia. Patrz rys środkowy środkowy środkowy przedni przedni przedni Polski (PL) UWAGA Nie wolno zdejmować wodoszczelnej osłony z końca kabla zasilającego do momentu rozpoczęcia prac elektrycznych. Należy się upewnić, że kabel jest zwinięty i przymocowany oraz zabezpieczony przed przedostaniem się wody. Nie stosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia silnika. Przy składowaniu pompy przez dłuższy okres czasu należy zabezpieczyć ją przed wilgocią i ciepłem. Transport i temperatura składowania: -20 C do +60 C. Jeśli pompa jest składowana przez okres dłuższy niż jeden rok lub nie jest używana przez dłuższy czas po zamontowaniu, wirnik pompy należy obracać przynajmniej co miesiąc. Po dłuższym okresie składowania pompa powinna być poddana przeglądowi przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan uszczelnienia wału i wlot kabla. 4.2 Podnoszenie pompy Wersje montażowe S/C/D Przy podnoszeniu pompy należy wykorzystywać właściwy punkt do podnoszenia, aby zachować równowagę pompy. Pompy SE/SL przeznaczone do instalacji typu S/C/D są wyposażone w uchwyty z dwoma punktami do podnoszenia, które gwarantują bezpieczne podnoszenie pompy. Wyboru właściwego punktu dokonuje się na podstawie rys. 2 i zamieszczonej tabeli. Rys. 3 UWAGA Punkty do podnoszenia, wersja montażowa H Przy podnoszeniu pompy należy zawsze wykorzystywać właściwy punkt do podnoszenia. TM Środkowy Przedni TM Rys. 2 Punkty do podnoszenia, wersje montażowe S/C/D 283

12 Polski (PL) 5. Klucz oznaczenia 5.1 Tabliczka znamionowa Wszystkie pompy mogą być identyfikowane dzięki tabliczce znamionowej znajdującej się na górnej pokrywie silnika. Patrz rys. 2 Jeśli tabliczka znamionowa uległa zagubieniu lub zniszczeniu to pompę można zidentyfikować po numerze seryjnym wybitym poniżej tabliczki znamionowej Type: SL M.S.N.5.1D Model: P.c IP68 20 m Hmax: 33 m Qmax: 558 m / h Motor: 3 ~ Tmax.: 40 c P1: 25 kw P2: 22 kw n: 1474 min Cos : V A 21 V A A R 50 Hz Insul.class: H EN Weight: 340 kg Made in Tatabanya. Hungary TM Rys. 4 Tabliczka znamionowa pompy Poz. Opis 1 Aprobaty 2 Symbol Ex - silnik przeciwwybuchowy EU 3 Ex - opis ATEX 4 Nr certyfikatu ochrony przeciwwybuchowej 5 Opis Ex 6 Oznaczenie typu pompy 7 Drugi człon oznaczenia typu pompy 8 Numer modelu 9 Kod produkcji, rok/tydzień 10 Stopień ochrony 11 Maksymalna głębokość zanurzenia 12 Maks. wysokość podnoszenia 13 Wydajność maksymalna 14 Liczba faz 15 Maksymalna temperatura cieczy 16 Znamionowa moc wejściowa P1 17 Znamionowa moc wyjściowa P2 18 Prędkość obrotowa 19 Cos φ, 1/1-obciążenie 20 Napięcie znamionowe I 21 Prąd znamionowy I 22 Napięcie znamionowe II 23 Prąd znamionowy II 24 Częstotliwość 25 Klasa izolacji 26 Norma 27 Masa 284

13 5.2 Klucz oznaczeń typu Kod Przykład SL M.S.N.5.1D SE SL 1 V [ ] A B S H M L E S C D H [ ] Q S R D N Ex 5 6 1D 1E 1N 1F 1G 1M 1P Z Typ pompy: Pompa do ścieków z płaszczem chłodzącym Pompa do ścieków bez płaszcza chłodzącego Typ wirnika: Wirnik tubowy (S-tube) Wirnik otwarty (SuperVortex) Swobodny przelot przez pompę: Maksymalna wielkość cząstek stałych [mm] Króciec tłoczny pompy: Nominalna średnica króćca tłocznego [mm] Moc wyjściowa silnika P2 P2/100 (W) Wykonanie z czujnikami: Pompa w wykonaniu standardowym/ Standard Wersja z czujnikami 1 / Wersja z czujnikami 1, pompa w Ex Wersja z czujnikami 2 / Wersja z czujnikami 2, pompa w Ex Liczba biegunów: Silnik 2- biegunowy Silnik 4-biegunowy Silnik 6-biegunowy Wielkość korpusu: Wielkość korpusu pompy Zakres ciśnienia: Bardzo wysokie ciśnienie Wysokie ciśnienie Średnie ciśnienie Niskie ciśnienie Bardzo niskie ciśnienie Wersja montażowa: Wersja montażowa zatapialna S - bez płaszcza chłodzącego Wersja montażowa zatapialna C - z płaszczem chłodzącym Wersja montażowa pionowa na sucho D Wersja montażowa pozioma na sucho H. Kod wykonania materiałowego wirnika, korpusu pompy i silnika: Wirnik, korpsus pompy i silnika z żeliwa szarego Korpus pompy i silnika z żeliwa, wirnik ze stali nierdzewnej Korpus silnika z żeliwa, wirnik i korpus pompy ze stali nierdzewnej Wirnik, korpus pompy i silnika wykonane ze stali nierdzewnej Korpus pompy i silnika ze stali nierdzewnej , wirnik ze stali duplex Wersja pompy: Pompa bez certyfikatu ATEX Pompa z certyfikatem ATEX Częstotliwość: 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz Napięcie: 50 Hz Wykonanie standardowe: D Y D Y D 60 Hz D Y Wykonanie standardowe: D Y D D Y Produkty w wykonaniu indywidualnym Polski (PL) 285

14 Polski (PL) 6. Bezpieczeństwo Montaż pompy w zbiorniku musi być przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel. W przypadku obecności gazów wybuchowych nie wolno wchodzić osobom do miejsca instalacji. Musi być możliwość ustawienia wyłącznika głównego w pozycji 0. Typ i wymagania są określone w normie EN , Z uwagi na bezpieczeństwo, wszystkie prace w zbiorniku muszą być nadzorowane przez osobę przebywającą na zewnątrz zbiornika. Zbiorniki ściekowe mogą zawierać ścieki z substancjami toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia. Dlatego wszystkie pracujące w pobliżu osoby muszą założyć ubiór ochronny a wszystkie prace przy pompie muszą być wykonywane z zachowaniem obowiązujących zasad Bhp. Należy się upewnić przed próbą podnoszenia pompy, że uchwyt do podnoszenia jest dokręcony. Dokręcić jeśli jest to konieczne. Niedbalstwo podczas podnoszenia lub transportu może być przyczyną obrażeń personelu lub zniszczenia pompy. W niektórych typach instalacji temperatura powierzchni pompy może osiągać 90 C. 286

15 7. Montaż W celu uzyskania stabilności podczas montażu, należy każdorazowo zabezpieczyć pompę za pomocą łańcucha wyciągowego lub umieścić w pozycji poziomej gwarantującej stabilność. Montaż w komorze mokrej na stałe Pompa może być łatwo wyciągana i opuszczana do zbiornika przy pomocy prowadnicy. Poziom cieczy dla wersji montażowej C może być niżej ustawiony niż dla wersji typu S. Patrz rys. 1 i rys. 5. Wersja montażowa S i C na autozłączu Polski (PL) Dodatkowa tabliczka znamionowa dostarczona razem z pompą powinna być zamontowana w miejscu instalacji. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa na miejscu montażu, na przykład używania wentylatorów do doprowadzenia świeżego powietrza do zbiornika. UWAGA UWAGA RADA Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć zasilanie i ustawić wyłącznik główny w pozycji 0. Jakiekolwiek napięcie zewnętrzne podłączone do pompy musi być wyłączone przed przystąpieniem do prac przy pompie. Po podłączeniu pompy do napięcia zasilania nie wolno wkładać rąk lub narzędzi do wlotu lub wylotu pompy, jeżeli pompa nie została odłączona przez wymontowanie bezpieczników lub przy pomocy wyłącznika sieciowego. Upewnić się, że zasilanie nie może być przypadkowo włączone. Należy unikać powstawania naprężeń na kołnierzach i śrubach. Wolny koniec kabla nie może być zanurzony w wodzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia wody do silnika i uszkodzenia go. Należy się upewnić, że rurociąg jest zamontowany bez użycia nadmiernej siły. Na pompę nie może być przenoszone obciążenie od ciężaru rurociągu. Zaleca się stosowanie kołnierzy luźnych, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy i zapobiega to wystąpieniu naprężeń na kołnierzach i śrubach łączących. Przed montażem sprawdzić poziom płynu silnikowego w korpusie uszczelnienia wału. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. 7.1 Wersje montażowe Pompy SE/SL 9-30 kw są przeznaczone do zastosowania w różnych wersjach montażowych. wersja montażowa S i C w zbiorniku na autozłączu, instalacja na stałe wersja montażowa D w zbiorniku na stojaku lub płycie montażowej, instalacja na stałe wersja montażowa S i C na podstawie pierścieniowej, instalacja przenośna, wolnostojąca wersja montażowa H, montaż poziomy suchy w pomieszczeniu pomp, instalacja na stałe. Rysunki od 5 do 8 pokazują typy montażu. Rys. 5 Montaż na mokro z systemem autozłącza Montaż pionowy w komorze suchej Pompa jest przymocowana do rury ssawnej i tłocznej za pomocą kołnierzy. Pompy z kołnierzem DN 250 lub DN 300 należy montować na fundamentach betonowych (patrz prawy rys. 6 poniżej). Rys. 6 Wersja montażowa D Montaż suchy, pionowy ze stojakiem (rys. lewy) i płytą montażową na dwóch betonowych postumentach (rys. prawy) Tymczasowa instalacja w zbiorniku Poziom cieczy dla typu C może być niżej ustawiony niż dla typu S. Patrz rys. 1. Wersja montażowa S i C, instalacja przenośna Poziom cieczy dla wersji montażowej S TM TM / TM Poziom cieczy dla wersji montażowej C TM Rys. 7 Montaż na mokro, instalacja przenośna 287

16 Polski (PL) Montaż poziomy suchy w komorze suchej, instalacja na stałe Pompa jest przymocowana do rury ssawnej i tłocznej za pomocą kołnierzy. Patrz rys. 8. Wersja montażowa H 3. Zamocować rurę tłoczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami tak, żeby na rurze nie występowały zniekształcenia i naprężenia. 4. Założyć rury prowadnic na pierścienie podstawy autozłącza i skrócić długość prowadnic tak, aby pasowały do usytuowania górnego łącznika prowadnic w górnej części zbiornika. 5. Odkręcić wcześniej przymocowany wspornik szyn prowadzących. Włożyć kołki ustalające na szyny prowadnic. Przymocować wspornik szyn prowadzących we wnętrzu zbiornika. Dokręcić śruby w kołkach ustalających. Rys. 8 Instalacja sucha pozioma na podstawie ze wspornikiem Dane techniczne śrub fundamentowych Podstawa autozłącza Śruby fundamentowe 7.2 Montaż w komorze mokrej z systemem autozłącza Pompy przeznaczone do montażu na stałe mogą być instalowane na stacjonarnym autozłączu i pracować przy całkowitym lub częściowym zanurzeniu. Należy postępować w następujący sposób: 1. Wywiercić otwory montażowe do wspornika prowadnic wewnątrz zbiornika i umocować wspornik prowadnic prowizorycznie dwoma śrubami. 2. Na dnie zbiornika ustawić stopę kolanową systemu autozłącza. Sprawdzić poziomicą właściwe ustawienie. Mocowanie autozłącza za pomocą śrub rozprężnych. Jeżeli dno zbiornika jest nierówne to autozłącze musi być tak podparte, aby było poziomo przymocowane. TM Siła ciagnięcia pojedyńczej śruby [kn] DN 80/100 4 x M16 2,0 kn DN x M16 2,5 kn DN x M16 2,5 kn DN x M24 2,0 kn DN x M24 2,5 kn DN x M24 3,0 kn RADA RADA RADA RADA Należy pamiętać, że podane siły nie uwzględniają współczynnika bezpieczeństwa. Wymagany współczynnik bezpieczeństwa może zależeć od materiałów i metody stosowanej podczas mocowania. Należy się upewnić, że rurociąg jest zamontowany bez użycia nadmiernej siły. Na pompę nie może być przenoszone obciążenie od ciężaru rurociągu. Zaleca się stosowanie kołnierzy luźnych, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy i zapobiega to wystąpieniu naprężeń na kołnierzach i śrubach łączących. Nie zaleca się używania w rurociągach kompensatorów elastycznych lub mieszkowych i elementy te nie powinny być nigdy używane do wyrównania instalacji rurowej. W niektórych instalacjach w celu zapewnienia prawidłowego montażu pompy wymagany jest cokół pod system autozłącza. Należy to rozważyć podczas projektowania instalacji. RADA 6. Przed opuszczeniem pompy do zbiornika oczyścić jego dno z zanieczyszczeń. 7. Założyć chwytak prowadnicy do pompy. 8. Wsunąć pazur prowadzący pompy pomiędzy szyny prowadnicy i opuść pompę do zbiornika wykorzystując do tego łańcuch przymocowany do uchwytu pompy. W momencie, gdy pompa zostanie opuszczona do stopy kolanowej autozłącza, następuje szczelne połączenie. 9. Zawiesić koniec łańcucha na odpowiednim haku u góry studzienki w taki sposób, aby nie stykał się z korpusem pompy. 10. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę kabla do uchwytu w górnej części zbiornika. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 11. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). RADA Prowadnice nie mogą mieć luzu osiowego, ponieważ wywoływałby on hałas w czasie pracy pompy. 7.3 Montaż na sucho Pompy przy montażu suchym są montowane na stałe w komorze pomp. Silnik pompy jest szczelny i wodoodporny i nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku zalania strony instalacyjnej zbiornika. Należy postępować w następujący sposób: 1. Zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe w betonowej podłodze/fundamencie. 2. Założyć wspornik lub podstawę do pompy. 3. Przymocować pompę za pomocą kołków rozporowych. 4. Sprawdzić, czy pompa jest pionowo/poziomo. Dla umożliwienia prac serwisowych należy zamontować zawory odcinające po każdej stronie pompy. 5. Podłączyć rury i zawory (jeśli występują) po stronie ssawnej i tłocznej i upewnić się, że na pompę nie są przenoszone naprężenia z rurociągów. 6. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę do haka. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 7. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). UWAGA Koniec kabla nie może być zanurzony w wodzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia wody do silnika i uszkodzenia go. Jest zalecane użycie redukcji pomiędzy rurociągiem ssawnym a pompą montowaną w instalacji suchej poziomej. Redukcja musi być zainstalowana powierzchnią walcową (krawędzią prostą) do góry. W ten sposób zapobiega się gromadzeniu powietrza po stronie ssawnej i zostaje wyeliminowane ryzyko zakłóceń w pracy instalacji. Patrz rys

17 Rys. 9 0,2 m Zwężka mimośrodowa 7.4 Montaż na mokro, instalacja tymczasowa Należy postępować w następujący sposób: 1. Przymocować pierścień stojaka do kołnierza ssawnego pompy. 2. Na króciec tłoczny pompy zamontować kolano 90 i podłączyć przewód tłoczny (rurę/wąż). W przypadku zastosowania węża należy upewnić się, że wąż nie ulega załamaniom, a jego średnica wewnętrzna odpowiada wymiarom króćca tłocznego. 3. Zanurzyć pompę w cieczy posługując się zamocowanym do uchwytu łańcuchem. Zalecamy umieszczenie pompy na równym, masywnym fundamencie. Upewnić się, że pompa wisi na łańcuchu a nie na kablu. 4. Zawiesić koniec łańcucha na odpowiednim haku u góry studzienki w taki sposób, aby nie stykał się z korpusem pompy. 5. Wyregulować długość przewodu zasilającego silnika poprzez nawinięcie go na szpulę tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas eksploatacji pompy. Przymocować szpulę do haka. Upewnić się, że kable nie są mocno pozaginane i zbyt mocno napięte. 6. Podłączyć kabel zasilania silnika i kabel sterujący (jeśli występuje). 7.5 Sterowniki pomp Redukcja typu niesymetrycznego W celu kontroli poziomu, pompy SE/SL 9-30 kw mogą być podłączane do osobnego sterownika pomp firmy Grundfos, który dostępny jest jako element osprzętu: typu LC dla instalacji z jedną pompą typu LCD dla instalacji dwupompowej. szafy sterowniczej typu DC dla 1-6 pomp. W zależności od zastosowania, można używać różne typy sterowania poziomem: Do sterownika LC można podłączyć do dwóch lub trzech łączników pływakowych: Dwa dla załączenia i wyłączenia pompy. Trzeci łącznik poziomu, który jest opcją stosowany jest do wskazywania alarmu wysokiego poziomu cieczy. Do sterownika LCD można podłączyć trzy lub cztery łączniki poziomu. Jeden do wyłączania i drugi do załączania pomp. Czwarty łącznik pływakowy, który jest opcją służy do wskazywania alarmu wysokiego poziomu. Szafy sterownicze Grundfos typu DC to układy sterowania przeznaczone do instalacji w budynkach użyteczności publicznej lub pompowniach sieciowych do sześciu pomp. Sterowniki DC posiadają również zaawansowane funkcje sterowania i komunikacji danych. Główne elementy układu DC to: Jednostka sterująca CU 361 Moduł IO 351B (podstawowy moduł I/O) Moduł ochronny IO 113 (opcja). Układ typu DC załącza/wyłącza pompy ściekowe przy pomocy: wyłączników pływakowych analogowego czujnika ciśnienia czujnika ultradźwiękowego. TM Dodatkowo możliwa jest kontrola poziomu wody przy pomocy zarówno łączników pływakowych jak i analogowego czujnika ciśnienia. W przypadku zastosowania sterownika DC, dwa dodatkowe wyłączniki pływakowe mogą być instalowane, w celu sygnalizacji alarmu górnego i suchobiegu. Podczas montażu łączników należy zwrócić uwagę na następujące elementy: W celu uniknięcia przedostania się powietrza i wibracji pomp zatapialnych, łącznik pływakowy wyłączenia musi być tak usytuowany, żeby pompa była zatrzymana zanim poziom cieczy obniży się poniżej górnej części korpusu pompy. Podstawową zasadą dla pomp instalowanych na sucho jest, to że najniższy poziom wyłączenia musi znajdować się przynajmniej 20 cm powyżej otworu rury ssawnej. Patrz rys. 9. Pływakowy łącznik załączenia zamontować tak, aby załączał pompę przy wymaganym poziomie; jednakże pompa musi być uruchomiona zanim ciecz podniesie się do najniższego przewodu wlotowego do studzienki. Łącznik alarmu wysokiego poziomu, jeżeli jest zamontowany, musi być zawsze zamontowany 10 cm powyżej łącznika zał; jednakże alarm musi zostać uaktywniony zanim poziom cieczy podniesie się do wysokości rury dopływowej studzienki. 8. Podłączenie elektryczne Pompa musi być podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego z izolacją styku wg EN , Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami. Napięcie zasilania i częstotliwość podane są na tabliczce znamionowej pompy. Tolerancja napięcia na zaciskach silnika musi mieścić się w granicach - 10 %/+ 10 % napięcia nominalnego. Należy upewnić się, że napięcie zasilania sieci elektrycznej jest odpowiednie dla silnika. Silnik jest skutecznie uziemiony przez kabel elektroenergetyczny i układ rurociągów. Górna pokrywa silnika jest wyposażona w podłączenia do zewnętrznego uziemienia lub do przewodu o tym samym potencjale. Pompa musi być podłączona do wyłącznika obwodu zabezpieczającego silnik. Najpowszechniejsze metody rozruchu to rozruch bezpośredni (DOL), patrz załącznik, rys. 2, gwiazda-trójkąt (Y/D), patrz załącznik, rys. 1 i łagodny rozruch (soft-start). Pompa może być także uruchamiana przez przetwornicę częstotliwości zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta przetwornicy. Patrz rozdział: 8.2 Praca z przetwornicą częstotliwości. Wybór właściwej metody rozruchu zależy od szeregu czynników określonych przez konkretne zastosowanie i warunki zasilania elektrycznego. RADA Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem należy wizualnie sprawdzić pompę i kabel zasilający w celu uniknięcia zwarcia. Przy rozruchu gwiazda-trójkąt ważne jest utrzymywanie minimalnego czasu stanów nieustalonych przełączania, aby uniknąć wysokich momentów przejściowych. Zalecamy stosowanie przekaźnika czasowego nastawionego na czas przełączania maks. 50 ms lub zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta rozrusznika. Polski (PL) 289

18 Polski (PL) 8.1 Czujniki Pompy SE/SL 9-30 kw mogą być wyposażone w różne czujniki w celu ich dodatkowego zabezpieczenia. Tabela z podanymi czujnikami obrazuje, które pompy mogą być doposażone w dodatkowe zabezpieczenia. Schematy elektryczne poszczególnych czujników dostępne są w załączniku na końcu niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji. Patrz rys. od 3 do 8. Tabela z dostępnymi czujnikami Łączniki termiczne W uzwojenia stojana silnika wbudowane są trzy bimetaliczne łączniki termiczne (Klixon/PTC), które otwierają obwód w przypadku przegrzania, tj. 150 C. Napięcie zasilania doprowadzone do łączników termicznych powinno wynosić VAC. Łączniki termiczne podłączone są do kabla sterującego i muszą być podłączone do obwodu zabezpieczeń sterowania pompy. Patrz rozdział: 8. Podłączenie elektryczne Czujniki wilgoci Pompy w wykonaniu standardowym mają dwa czujniki wilgoci, które znajdują się w górnej i dolnej części komory silnika. Czujniki wilgoci stanowią zabezpieczenie silnika, które chroni silnik na wypadek przedostania się wilgoci do jego wnętrza. Czujniki wilgoci nie są typu rewersyjnego i w przypadku zadziałania muszą być wymienione na nowe. Czujniki wilgoci są podłączone do oddzielnego obwodu poprzez kabel sterujący. Patrz rozdział: 8. Podłączenie elektryczne. Czujniki należy także podłączyć do obwodu bezpieczeństwa oddzielnego sterownika pompy Czujnik wody w powietrzu WIA Czujnik WIA mierzy oporność wody i wykrywa obecność wody. W razie wykrycia wody czujnik wysyła sygnał (alarmowy). Czujnik jest zamontowany w rurze tulei ze stali nierdzewnej dla ochrony przed czynnikami mechanicznymi. Pompa standardowa czujnik/pompa wersja 1 czujnik/pompa wersja 2 Klixon / PTC Górny wyłącznik wilgoci Dolny wyłącznik wilgoci WIA Pt1000 w uzwojeniach stojana Pt1000 w górnym łożysku Pt1000 w dolnym łożysku Czujnik wibracji PVS 3 SM 113 IO 113 UWAGA UWAGA Wyłącznik ochronny silnika w sterowniku pompy musi zawierać obwód, który automatycznie odłączy zasilanie elektryczne w przypadku otwarcia obwodu zabezpieczającego pompy. Wyłącznik ochronny silnika w sterowniku pompy musi zawierać obwód, który automatycznie odłączy zasilanie elektryczne w przypadku otwarcia obwodu zabezpieczającego pompy. Rys. 10 Czujnik zawilgocenia Poz. Oznaczenie 1 Tulejka stalowa z czujnikiem 2 Ekran 3 Kabel przyłączeniowy Czujnik może być stosowany razem z modułem Grundfos IO 113 lub SM 113, jak również stosowany z innymi sterownikami z wejściami 4 do 20 ma. Razem z modułem IO 113, czujnik sprawdza sygnał i dostarcza odczyt wskazań przyrządu. Dodatkowo możliwe jest ustawienie zdefiniowanych indywidualnie wartości ostrzeżenia i kalibracja IO 113 z czujnikiem do płynu silnika Termistory Termistory są dostępne jako osprzęt lub jako opcja produktu wykonanego na specjalne zapytanie (FPV-Factory product Variant). Termistory mogą być stosowane zamiast łączników termicznych i służą do kontroli temperatury jako zabezpieczenia silnika. Termistory muszą być podłączone do przekaźnika termicznego w szafie sterującej. Sprawdzenie po zamontowaniu pompy 1. Używając miernika uniwersalnego sprawdzić czy rezystancja obwodu jest < 150 Ω/termistor. 2. Używając miernika uniwersalnego sprawdzić, czy izolacja pomiędzy obwodem a obudową stojana jest poza skalą (nie do zmierzenia ). 3. Wykonać podobne pomiary na końcu kabla zasilającego Pt1000 czujnik temperatury Czujnik temperatury Pt100 jest dostępny jako osprzęt lub jako opcja produktu wykonanego na specjalne zapytanie (FPV- Factory Product Variant). Czujnik Pt1000 jest głównie używany do kontrolowania temperatury łożysk, ale może być także użyty do kontrolowania temperatury stojana. RADA Kontrola temperatury łożysk jest dostępna tylko jako osprzęt. Oporność czujnika wynosi: 1000 Ω przy 0 C 1385 Ω przy 100 C ok Ω w temperaturze pokojowej. Używane są następujące temperatury graniczne: 90 C: alarm temperatury łożysk 130 C: wyłączenie pompy wywołane zbyt wysoką temperaturą łożysk 150 C: wyłączenie pompy wywołane zbyt wysoką temperaturą uzwojeń stojana. Sprawdzenie po zamontowaniu pompy 1. Używając miernika, sprawdzić czy rezystancja w temperaturze pokojowej (20 C) wynosi około 1078 Ω. 2. Używając miernika, sprawdzić, czy izolacja pomiędzy obwodem a obudową stojana jest poza skalą (nie do zmierzenia ). 3. Wykonać podobne pomiary na końcu kabla zasilającego. Podczas sprawdzania pompy, czujnik Pt1000 należy podłączyć do urządzenia rejestrującego. TM / TM

19 8.1.6 Czujnik wibracji pompy (PVS 3) Czujnik PV3 monitoruje poziom drgań pompy, w celu ochrony pompy i rurociągu przed uszkodzeniami. Zmiana w poziomie drgań wskazuje na nieprawidłowy stan funkcjonowania systemu. Powodem tego może być zatkany wirnik, zużyte łożyska, zamknięty zawór spustowy itd.. W takich przepadkach konieczne jest przeprowadzenie obsługi serwisowej, zanim pompa względem rurociąg ulegnie uszkodzeniu SM 113 Moduł SM 113 służy do odbioru i przesyłania danych z czujników. Do współpracy z IO 113, moduł SM 113 wykorzystuje komunikację po przewodzie zasilania i protokół Grundfos GENIbus. SM 113 gromadzi dane z następujących urządzeń: 3 czujników prądowych, 4-20 ma 3 czujników termicznych Pt czujnika termistorowego PTC 1 wejścia cyfrowego IO 113 Moduł IO 113 jest interfejsem pomiędzy pompą ściekową Grundfos z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a sterowanikiem pompy. Najważniejsze dane czujnika wyświetlane są na panelu. Do jednego modułu IO 113 może być podłączona jedna pompa. Moduł IO 113 razem z czujnikami tworzy separację galwaniczną pomiędzy napięciem silnika pompy a podłączonym sterownikiem. IO 113 udostępnia następujące funkcje: zabezpiecza pompę przed przegrzaniem czujniki kontrolne do analogowego pomiaru: temperatury silnika wibracji pompy przecieków (WIA) rezystancji izolacji stojana temperatury łożysk cyfrowego pomiaru wilgoci w silniku wyłączenia pompy w przypadku wystąpienia alarmu zdalnego monitoringu pompy poprzez komunikację RS485 (Modbus lub GENIbus) Pomiar rezystancji izolacji IO 113 mierzy rezystancję pomiędzy uzwojeniami stojana a uziemieniem: Oporność powyżej 10 MΩ = ok. Oporność pomiędzy 10 MΩ a 1 MΩ = ostrzeżenie. Oporność poniżej 1 MΩ = alarm. 8.2 Praca z przetwornicą częstotliwości W zasadzie wszystkie silniki trójfazowe mogą być podłączone do przetwornicy częstotliwości. Współpraca z przetwornicą częstotliwości często powoduje większe obciążenie izolacji silnika co może być przyczyną jego głośniejszej pracy. (Spowodowane jest to przez indukowanie się prądów wirowych wywołanych napięciem prostokątnym wytwarzanym przez przetwornicę częstotliwości). Większe silniki regulowane przez przetwornicę częstotliwości będą obciążane prądami w łożyskach. Przy współpracy z przetwornicą częstotliwości należy zwrócić uwagę na następujące informacje. Wymagania muszę być spełnione. Zalecenia powinny być spełnione. Dodatkowo należy rozważyć możliwe skutki Wymagania Zabezpieczenie termiczne silnika musi być włączone. Napięcie szczytowe i wartość du/dt muszą być zgodne z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Podane w niej wartości są wartościami maksymalnymi napięć, jakie mogą być doprowadzane do zacisków silnika. Wpływ kabla nie jest brany pod uwagę. Odnośnie wartości rzeczywistych i wpływu kabla na napięcie szczytowe i wartość du/dt - patrz arkusz danych przetwornicy częstotliwości. Jeśli pompa jest w wykonaniu przeciwwybuchowym, należy sprawdzić, czy certyfikat przeciwwybuchowości określonej pompy pozwala na użycie przetwornicy częstotliwości. Współczynnik U/f przetwornicy częstotliwości należy ustawić zgodnie z danymi silnika. Lokalne przepisy/standardy muszą być przestrzegane Zalecenia Przed podłączeniem przetwornicy częstotliwości należy obliczyć najniższą dopuszczalną częstotliwość dla danej instalacji w celu uniknięcia zerowego przepływu. Nie wolno zredukować obrotów silnika poniżej 25 % obrotów nominalnych. Należy zachować prędkość przepływu powyżej 1 m/s. Należy raz dziennie pozwolić pompie pracować z prędkością nominalną, aby zapobiec wytrącaniu się osadów w instalacji rurowej. Nie należy przekraczać częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej, gdyż może to spowodować przeciążenie silnika. Kabel silnika powinien być jak najkrótszy. Skoki napięcia będą się zwiększać wraz z długością kabla silnikowego. Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości. Do przetwornicy częstotliwości należy używać filtry wejściowe i wyjściowe. Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości. W celu zapobieżenia zakłóceniom ze strony innych urządzeń elektrycznych w instalacjach z przetwornicą częstotliwości należy używać ekranowanych kabli silnikowych (kable EMC). Patrz dane techniczne używanej przetwornicy częstotliwości Konsekwencje Podczas pracy pompy z przetwornicą częstotliwości należy brać pod uwagę możliwe skutki: Występuje mniejszy moment obrotowy wirnika silnika. Jak dużo mniejszy zależy od typu przetwornicy częstotliwości. Informacji o dopuszczalnym blokującym momencie obrotowym wirnika należy szukać w instrukcji montażu i eksploatacji zastosowanej przetwornicy częstotliwości. Pogorszenie warunków eksploatacji łożysk i uszczelnienia wału. Możliwy negatywny wpływ zależy od miejsca zastosowania. Aktualny wpływ jest trudny do przewidzenia. Wzrost poziomu hałasu. Patrz instrukcja montażu i eksploatacji zastosowanej przetwotnicy w celu uzyskania informacji jak obniżyć poziom hałasu akustycznego. 8.3 Dane kabla Standard H07RN-F EMC Maksymalne powtarzalne napięcie szczytowe [V] Zakres pomp SE/SL [kw] 9-30 Zakres pomp SE/SL [kw] 9-30 Maksimum du/dt U N 400 V [V/μ sek.] Typ kabla [mm 2 ] Średnica zewnętrzna kabla [mm] Promień łuku min. maks. [cm] 7 x x 1,5 21,0 23,0 12,0 7 x x 1,5 23,8 26,8 13,0 7 x x 1,5 24,5 27,5 14,0 Typ kabla [mm 2 ] Średnica zewnętrzna kabla [mm] Promień łuku min. maks. [cm] 3 x x 1 24,5 27, x x 1 24,7 27, x x 1 24,9 27,9 14 Polski (PL) 291

20 Polski (PL) Przekrój poprzeczny przewodu fazowego (S) w instalacji [mm 2 ] S Uruchomienie Minimalny przekrój poprzeczny przewodu uziemiającego [mm 2 ] S 10. Konserwacja i naprawy W celu uzyskania stabilności podczas prac konserwacyjno-obsługowych, serwisowych w tym także transportu, należy każdorazowo zabezpieczyć pompę za pomocą łańcucha wyciągowego lub umieścić w pozycji poziomej gwarantującej stabilność. Przed ręcznym startem lub przy zmianie na pracę automatyczną należy się upewnić, czy nie ma osób pracujących przy pompie lub w jej pobliżu. Przed pierwszym rozruchem i po dłuższym okresie postoju należy się upewnić, czy pompa jest zalana tłoczoną cieczą. Należy postępować w następujący sposób: 1. Wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć wyłącznik główny zasilania. 2. Sprawdzić poziom płynu silnika w komorze chłodzenia. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. 3. Sprawdzić czy wirnik może się swobodnie obracać. 4. Sprawdzić czy jednostki monitorujące, jeżeli występują, działają poprawnie. 5. W przypadku pomp zatapialnych, upewnić się, że pompa jest całkowicie zanurzona. 6. Dla pomp w suchych instalacjach należy się upewnić, czy jest ciecz w zbiorniku z którego doprowadzana jest ciecz do pompy. 7. Otworzyć zawory odcinające, jeżeli są zamontowane. 8. Sprawdzić, czy instalacja jest odpowietrzona i zalana. 9. Sprawdzić ustawienia łączników poziomu. 10. Uruchomić pompę i sprawdzić, czy praca pompy nie wywołuje zbytniego hałasu i wibracji. UWAGA W przypadku nienormalnego hałasu lub wibracji pompy lub zakłóceń w dopływie cieczy należy natychmiast wyłączyć pompę. Nie uruchamiać pompy ponownie zanim przyczyna zakłócenia zostanie znaleziona a zakłócenie usunięte. 11. Po uruchomieniu, należy najszybciej jak to możliwe ustalić właściwy punkt pracy pompy, aby móc sprawdzić czy warunki pracy są zgodne z wymaganymi. RADA Pompa może być tylko uruchomiona na krótką chwilę bez zanurzenia dla sprawdzenia kierunku obrotów. Praca pompy powinna odbywać się zgodnie z ustalonymi procedurami, należy przestrzegać ustalonych terminów przeglądu sprzętu monitorującego i osprzętu (zawory, itp.). Należy się upewnić, czy pompa i nastawy wyposażenia nie mogą być zmienione przez nieautoryzowany personel. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pompie należy sprawdzić, czy wyjęte zostały wszystkie bezpieczniki lub czy pompa została odłączona od źródła zasilania. Należy podjąć czynności, które zabezpieczają przed możliwością przypadkowego włączenia zasilania. Wszystkie części obrotowe muszą się zatrzymać. Konserwacja i serwis muszą być wykonane przez specjalnie wyszkolony personel. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i serwisowych, należy się upewnić, że pompa zostanie dokładnie przepłukana czystą wodą. Po demontażu przepłukać części pompy czystą wodą. Pompy pracujące w normalnych warunkach powinny być przeglądane co 2000 godzin pracy lub przynajmniej raz do roku. Jeśli pompowana ciecz jest bardzo zamulona lub zawiera dużo piasku to pompa powinna być przeglądana co 1000 godzin pracy lub co sześć miesięcy. W czasie przeglądu należy sprawdzić: 1) Pobór mocy 2) Poziom płynu silnikowego. Jeśli pompa jest nowa lub po wymianie uszczelnienia wału należy po jednym tygodniu pracy sprawdzić poziom płynu silnika i zawartość wody. Jeśli poziom płynu silnika spadł, uszczelnienie wału może być uszkodzone. Patrz rozdział: 10.1 Kontrola i wymiana płynu silnikowego. RADA Zużyty płyn silnikowy należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Liczba bieg. Objętość płynu silnikowego SE [ltr.] SL [ltr.] 2 12,8 4,5 4 12,8 4,5 6 14,1 5,4 3) Wpust kablowy Upewnić się, że wlot kablowy jest wodoszczelny i że kable nie są mocno zgięte lub napięte. Patrz rozdział: 8.3 Dane kabla 4) Szczelina wirnika Sprawdzić szczelinę czołową wirnika. Patrz rozdział: 10.2 Przegląd i regulacja szczeliny czołowej wirnika. 5) Części pompy Należy sprawdzić stan zużycia obudowy pompy itp. Wymienić uszkodzone części. 6) Łożyska kulkowe Sprawdzić czy wał porusza się swobodnie i bez hałasu (poruszyć wał ręcznie). Uszkodzone łożyska kulkowe wymienić. Generalny przegląd pompy jest zazwyczaj wymagany w przypadku uszkodzonych łożysk kulkowych lub nieodpowiedniej pracy silnika. Przegląd powinno się wykonać w autoryzowanym warsztacie. 292

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo