Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Oferta na aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. siedziba: ul. Kutnowska Wrocław tel.: 71/ , www: obile: , Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o. o., siedziba: ul. Kutnowska 1-3, Wrocław, tel.: ,

2 Wrocław, dnia r. Szanowni Państwo, konsorcjum spółek Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. oraz Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Działanie 8.1. Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Z wyrazami szacunku, Anna Ziętek-Fidecka/ Prezes Zarządu ITMED Sp. z o.o. Marek Girek/ Prezes Zarządu WMPNT Sp. z o.o. Data wydruku: 7 listopada /25

3 Spis treści 1. Wstęp Informacje o konkursie w ramach Działania Zaproszenie do współpracy z konsorcjum spółek ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp.z o.o.6 4. Informacje cenowe O ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o Referencje Referencje ITMED Sp. z o.o Referencje WMPNT Sp. z o.o Data wydruku: 7 listopada /25

4 1. Wstęp W ramach priorytetu VIII wspierane są działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Priorytet VIII jest realizowany w synergii z priorytetem VII, mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej. Celem działania 8.1. PO IG jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi. Data wydruku: 7 listopada /25

5 2. Informacje o konkursie w ramach Działania 8.2. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi. Termin naboru wniosków: 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia: A) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia: uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, B) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia: uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, Data wydruku: 7 listopada /25

6 podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego, zachodniopomorskiego. Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu. Możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji. Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Data wydruku: 7 listopada /25

7 3. Zaproszenie do współpracy z konsorcjum firm ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o. W związku z planowanym naborem na projekty z zakresu świadczenie e-usług w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata -2013, pragnę złożyć naszą ofertę oraz zaprosić Państwa do współpracy. Pracownicy konsorcjum są w stanie przygotować dla Państwa dobrze opracowaną i merytorycznie uzasadnioną dokumentację na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1. PO IG, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania prawne oraz Państwa indywidualne potrzeby. W szczególności oferujemy przygotowanie: Wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, Biznes Planu. Na potwierdzenie Naszych kompetencji, jak również zachęcenia Państwa do współpracy, chcielibyśmy dodać, iż posiadamy bardzo bogate doświadczenie w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, iż nasza propozycja okaże się dla Państwa interesująca i umożliwi nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy. Data wydruku: 7 listopada /25

8 4. Informacje Cenowe Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, a także Biznes Planu wraz z koncepcją i analizą techniczną za szacunkową kwotę ,00 PLN netto, przy czym ostateczna kwota będzie ustalana indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania projektu. Data wydruku: 7 listopada /25

9 5. O ITMED Sp. z o.o., WMPNT Sp. z o.o. Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. powstało w roku. Nasza firma to doświadczony, interdyscyplinarny i kreatywny zespół ekspertów z różnych dziedzin z bogatym doświadczeniem, praktyką w placówkach medycznych oraz wiedzą dotyczącą szeroko rozumianych procesów zarządczych, finansowych oraz technologicznych rynku medycznego. Nasze doświadczenie oraz wiedza umożliwiają realizację podjętych zadań w sposób kompetentny. Działalność ITmed koncentruje się wokół kluczowych kompetencji: Technologie zdrowia publicznego, Technologie pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, Technologie finansowe, Technologie zamówień publicznych, Technologie informatyczne, Technologie szkoleń, Technologie zarządzania zasobami ludzkimi. Potwierdzeniem skuteczności naszej działalności jest współpraca z placówkami medycznymi oraz przedsiębiorstwami z terenu całej Polski. Naszymi atutami są: Bogate doświadczenie w organizacji i zarządzaniu rynkiem medycznym, Kompetentny zespół ekspertów, Skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych, Skuteczny nadzór wielomilionowych projektów, Bardzo dobra znajomość branży medycznej i dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb. Data wydruku: 7 listopada /25

10 Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. powstał w 2005 roku z inicjatywy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. oraz Gminy Wrocław. WMPNT jest instytucją otoczenia biznesu, która stanowi punkt styczny między środowiskiem naukowym, światem biznesu i społecznością lokalną. Jest również inicjatorem i koordynatorem nowego przedsięwzięcia pt. Ogólnopolski Klaster e-zdrowie". Projekt ten skupia ze sobą tematykę nowoczesnych technologii ICT w ochronie zdrowia zarówno w zarządzaniu jak i w zakresie telemedycznych systemów wspomagania opieki nad chorymi. Do zasadniczej działalności WMPNT należy świadczenie: Usług doradczych z zakresu tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw w ramach funkcjonującego Inkubatora Przedsiębiorczości, Usług w zakresie transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne poprzez Medyczne Centrum Transferu Technologii, Usług polegających na udostępnianiu przedsiębiorcom pomieszczeń, jak i infrastruktury technicznej na prowadzenie działalności gospodarczej Usług doradczych związanych z pomocą przy pozyskaniu środków unijnych, w tym Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Naszymi głównymi atutami są: Zrozumienie potrzeb klienta, Innowacyjność, Efektywność, Szeroki wachlarz kontaktów, Zdolność do pozyskania partnerów w wszelkiego typu projektach, Doświadczenie i wiedza, którą potrafimy wykorzystać i wdrożyć na etapie projektów. Data wydruku: 7 listopada /25

11 Partnerzy Parku: im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. we Wrocławiu, Gmina Wrocław, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, SPZOZ w Jeleniej Górze, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wiele innych podmiotów i instytucji publicznych i prywatnych. Data wydruku: 7 listopada /25

12 6. Referencje 6.1 Referencje ITMED Sp. z o.o. W przeciągu kilku lat działalności realizowaliśmy kilkadziesiąt projektów o czym świadczą otrzymane referencje i listy gratulacyjne. ITmed Sp. z o.o. od kilku lat z sukcesem zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, na którą składają się m.in. wniosek aplikacyjny oraz. W tym zakresie zrealizowaliśmy następujące projekty: Lp. Beneficjent Przedmiot umowy Nazwa projektu Rok realizacji 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, wniosek aplikacyjny Wdrożenie Systemu Kompleksowej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ZOZ w Oławie - 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy dokumentacja aplikacyjna do wniosku System wspierający prowadzenie dokumentacji medycznej - rozbudowa systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 3 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wniosek aplikacyjny Inwestycja oddziału pediatrycznego w Jaworskim Centrum Medycznym - 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 5 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dokumentacja do wniosku aplikacyjnego, studium, wniosek Wdrożenie Kompleksowego Systemu Medycznego 6 Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku dokumentacja do wniosku aplikacyjnego Wdrożenie Kompleksowego Systemu Elektronicznej Ewidencji Pacjenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku (system EEP) 7 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie dokumentacja do wniosku aplikacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zleceń Elektronicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie (ZSZE) 8 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze wniosek aplikacyjny Zakup ambulansów dofinansowany z RPO 9 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Obrazowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Data wydruku: 7 listopada /25

13 we Wrocławiu 10 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi koncepcja techniczno - technologiczna, wniosek aplikacyjny, studium Opracowanie koncepcji technicznotechnologicznej projektu włączenia do konsorcjum "wrocławskie centrum teleradiologii", przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego projektu dla wskazanego konsorcjum podmiotów 11 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi wniosek aplikacyjny, Doposażenie szpitala w niezbędny sprzęt medyczny 12 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie, wniosek aplikacyjny wraz ze złożeniem Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Badań Obrazowych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie 13 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie, wniosek aplikacyjny Doposażenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie w specjalistyczny sprzęt medyczny 14 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi 15 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, wniosek aplikacyjny Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi oraz adaptacja pomieszczeń pracowni RTG 16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZOZ w Głogowie 17 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wniosek aplikacyjny Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy 18 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 19 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, wniosek aplikacyjny System zarządzania gospodarką lekową na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 20 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy wniosek aplikacyjny, wraz ze złożeniem wniosku Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 21 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wniosek aplikacyjny Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w Jaworskim Centrum Medycznym Data wydruku: 7 listopada /25

14 22 Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "Medicus" Sp. z o.o. Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w CDT MEDICUS 23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Strzelińskiego Centrum Medycznego 24 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 25 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze wniosek aplikacyjny Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze 26 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wniosek aplikacyjny, wraz ze złożeniem wniosku aplikacyjnego Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii cukrzycowych uszkodzeń naczyń siatkówki - 27 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie dokumentacja aplikacyjna o udzielenie publicznego wsparcia przedsięwzięcia, monitorowanie statusu złożonego wniosku/ Doradztwo w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 28 Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "Medicus" Sp. z o.o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w CDT MEDICUS 29 Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w Jaworskim Centrum Medycznym 30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu do zawarcia umowy o dofinansowanie Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 31 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie dokumentacja do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Badań Obrazowych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie 32 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Strzelińskiego Centrum Medycznego 33 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Data wydruku: 7 listopada /25

15 34 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi do Projekt konsorcjonalny do RPO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Rentgenodiagnostyki w Oławie 36 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Lubuskie Centrum Teleradiologii 37 Uniwersytet Zielonogórski cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 38 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Projekt konsorcjonalny do RPO Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie do Projekt konsorcjonalny do RPO Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy cząstkowe studium Przygotowanie dokumentacji do studium do projektu konsorcjonalnego do RPO 2.2 w ramach konsorcjum którego leaderem będzie UMWD a zakres projektu będzie związany z e-usługą 41 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy do zawarcia umowy o dofinansowanie Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 42 Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy dokumentacja niezbędna do Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania do projektu konsorcjonalnego do RPO Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowanie studium "TeleMedNet medyczna platforma naukowo-diagnostyczna" 44 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu opracowanie dokumentacji "TeleMedNet medyczna platforma naukowo-diagnostyczna" 45 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Zakup aparatury medycznej i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb NZOZ "Strzelińskie Centrum Medyczne" w Strzelinie 46 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. do zawarcia umowy o dofinansowanie Wdrożenie Kompleksowego Systemu Informatycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne 47 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu cząstkowe studium Lubuska Sieć Teleradiologii - e - zdrowie w diagnostyce obrazowej 48 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Rozbudowa zasobów informatycznych Szpitala w Strzelinie dla projektu do RPO UMWD Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie cząstkowe studium Lubuska Sieć Teleradiologii - e - zdrowie w diagnostyce obrazowej Data wydruku: 7 listopada /25

16 50 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do zawarcia umowy o dofinansowanie Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 51 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielanie zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia w ramach realizacji zadań na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem 52 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym 53 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 56 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 57 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 59 Powiatowe Centrum Usługowe sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Na Wyspie z siedzibą w Żarach cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 60 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach Lądowisko helikopterów dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach 62 Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Infrastruktura sieciowo-usługowa WIM wsparciem medycznych badań naukowych Data wydruku: 7 listopada /25

17 64 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim cząstkowe studium Lubuskie Centrum Teleradiologii 65 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wniosek preselekcyjny Modernizacja infrastruktury Dolnośląskiego Centrum chorób Płuc we Wrocławiu wraz z doposażeniem oddziałów pulmonologicznych 66 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu "Leśne" na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Palcówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich 67 Województwo Podlaskie z siedzibą w Białym Stoku, komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku Podlaski system informacyjny e-zdrowie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze koncepcja, przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium Lubuskie e-zdrowie Centrum Medyczno- Diagnostyczne sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie biznes planu oraz analizy finansowej Utworzenie platformy komunikacyjnej dla Centrum i partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie biznes planu oraz analizy finansowej Utworzenie platformy komunikacyjnej dla NZOZ Zawidawie i partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Zwiększenie dostępności usług medycznych dla pacjentów Instytutu CZMP poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych i wdrożenie usług z zakresu e-zdrowia Szpital Specjalistyczny w Zabrzu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 2012 Data wydruku: 7 listopada /25

18 74 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e- diagnostyka w SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, opracowanie wniosku aplikacyjnego, Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie przygotowanie aktualizacji Projekt pn. Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z rozbudową helioportu Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Działanie 5.4 RPO województwa dolnośląskiego Zwiększenie efektywności energetycznej Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej /wniosek preselekcyjny, właściwy wniosek o dofinansowanie, / Działanie 5.4 RPO województwa dolnośląskiego Zwiększenie efektywności energetycznej 2012 Data wydruku: 7 listopada /25

19 6.2 Referencje WMPNT Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy zrealizowane przez WMPNT Sp. z o.o. projekty współfinansowane zewnętrznie: Lp. Beneficjent Przedmiot Umowy Nazwa projektu Rok realizacji 1 Studium Wykonalności + Wniosek aplikacyjny + część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego i część informacyjna, rysunkowa, zestawienie kosztów+pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowa zintegrowanego centrum edukacji i innowacji wydziału farmaceutycznego AM we Wrocławiu 2 AM a Konsorcjum: IZIS i WMPNT Studium Wykonalności + Wniosek aplikacyjny + część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego i część informacyjna, rysunkowa, zestawienie kosztów+pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Budowa i wyposażenie ośrodka naukowo- dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu 3 Studium Wykonalności + Wniosek Aplikacyjny+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Wyposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny Wydziału Lekarsko Stomatologicznego AM 4 Studium Wykonalności + Wniosek Aplikacyjny+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Doposażenie centrum doskonałości wydziału farmaceutycznego w nowoczesną aparaturę naukowobadawczą 5 Wniosek aplikacyjny + złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci; wartość ok brutto 6 Opracowanie oferty ramowej Opracowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZZP- 47/08 - zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się w 8 roku 7 Zaprojektowanie, wdrożenie i przeprowadzenie rozliczenia projektu szkolno-doradczego "Od absolwenta do mikro przedsiębiorcy" Studium Wykonalności+ złożenie dokumentów w instytucji pośredniczącej Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci; wartość ok brutto 9 Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowo - doradczych, opracowanie Wniosku Aplikacyjnego Wsparcie finansowe studiów doktoranckich AM we Wrocławiu 10 Kierowanie i rozliczanie projektu "Asystent osoby starszej o różnym stopniu niepełnosprawności" Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowo - doradczych, opracowanie Utworzenie Akademickiego Biura Kariery Zawodowej dla Absolwentów Data wydruku: 7 listopada /25

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo