GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY"

Transkrypt

1 GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY 1

2 WITAMY NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WELCOME TO THE FACULTY OF CHEMISTRY UNIVERSITY OF GDAŃSK 2 3

3 Szanowni Państwo, Niniejszy informator przygotowany został, aby w sposób możliwie krótki i zwięzły przedstawić Państwu obszar działalności oraz ofertę współpracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz swojej statutowej działalności w zakresie kształcenia akademickiego i prowadzenia badań naukowych Wydział Chemii realizuje także rozległą współpracę z podmiotami zewnętrznymi zarówno w obrębie praktyki gospodarczej jak i administracji publicznej. Oferta Wydziału to nie tylko badania zlecone, ekspertyzy czy prace wdrożeniowe. Potencjał naszej kadry naukowej jest także wykorzystywany przy organizacji szkoleń branżowych, kursów podyplomowych i innych działań edukacyjnych. UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk Dziekanat Tel. (+48 58) , Fax (+48 58) UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY Wita Stwosza St. 63, PL Gdańsk, Poland Dean s Office Tel. (+48 58) , Fax (+48 58) Mamy nadzieję, iż lektura tego krótkiego folderu zainspiruje Państwa do podjęcia współpracy z nami w obszarze badawczym, usługowym lub edukacyjnym. Dear Sirs, This guideline intent to present in possibly short and consistent way the research areas and possibilities of cooperation at the Faculty of Chemistry, University of Gdańsk. Besides its statutory activities in academic education and research management, Faculty of Chemistry conducts extensive cooperation with external stakeholders both within business and public administration on the national and international level. Faculty activities focus not only on commissioned research, expertise and implementation works but also our highly qualified staff organizes professional trainings, postgraduate courses and other educational activities. I hope that you will find this folder inspiring to undertake the cooperation with us in areas of research, service and education. Prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Dziekan Wydziału Chemii Prof. Piotr Stepnowski, Ph.D., D.Sc - Dean of Faculty of Chemistry 4 5

4 Kształcenie akademickie Academic education Studia I stopnia (stacjonarne) Chemia Specjalności: chemia medyczna, chemia kosmetyków, analityka i diagnostyka chemiczna Ochrona środowiska Specjalności: chemiczno-analityczna, biologiczno-ekologiczna, morska Agrochemia Bachelor courses Chemistry Specialty: medical chemistry, chemistry of cosmetics, chemical analytics and diagnostics Environmental protection Specialty: chemical-analytical, biological-ecological, marine Agrochemistry Studia II stopnia (stacjonarne) Chemia Specjalności: chemia, chemia biologiczna, chemioinformatyka, chemia nauczycielska Ochrona środowiska Specjalności: chemiczno-analityczna, biologiczno-ekologiczna, morska Master courses Chemistry Specialty: chemistry, biological chemistry, chemoinformatics, educational chemistry Environmental protection Specialty: chemical-analytical, biological-ecological, marine Studia II stopnia (niestacjonarne) Ochrona środowiska Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii Uprawnienia do nadawania Stopnia Doktora Nauk Chemicznych w dyscyplinach: (i) chemia oraz (ii) ochrona środowiska Studia podyplomowe Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Ph.D. Courses Ph.D. Studies on chemistry and biochemistry Ph.D. Degree: Doctor of Chemical Sciences in Chemistry, Doctor of Chemical Sciences in Environmental Protection Postgraduate Studies Modern analytical techniques with elements of molecular diagnostics Chemical risk assessment in REACH system 6 7

5 Infrastruktura Wydziału Faculty s infrastructure Budynek Wydziału to nowoczesny obiekt o powierzchni m 2. W budynku znajdują się 54 moduły laboratoryjne (moduł = 4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe) o łącznej powierzchni 7000 m 2. Zespół audytoriów (łącznie 800 m 2 ) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda (w tym po 2 miejsca dla inwalidów na wózkach) i jednej na 234 osoby (w tym 6 miejsc dla inwalidów na wózkach), w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Wydzielona infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na jego wykorzystanie do organizacji wielosesyjnych konferencji naukowych. W budynku znajduje się również 10 sal seminaryjno-wykładowych na 50 osób każda, 14 sal seminaryjnych na 30 osób każda, 7 laboratoriów komputerowych na 12 stanowisk każde, o łącznej powierzchni 800 m 2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie. W budynku znajdują się 24 laboratoria studenckie na 12 stanowisk każde, o łącznej powierzchni 2700 m 2. Wszystkie laboratoria (dydaktyczne i naukowe) wyposażone są w nowoczesne meble laboratoryjne oraz dygestoria firmy Flores Valles. Wyposażenie wykonane zostało zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 1729 oraz UNI/EN Każde z laboratoriów wyposażone jest w punkty poboru wody dejonizowanej (instalacje centralna), instalacje gazów specjalnych (azot, argon, hel, gaz dedykowany), punkt sprężonego powietrza, oraz instalacje VAV automatycznego sterowania wentylacją. Wydział dysponuje także swoją poprzednią siedzibą w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18, gdzie realizowane są badania zlecone, prace usługowe oraz płatne szkolenia. Faculty s building is a brand new complex with an area of 28,572 m 2. The building contains of 54 laboratory modules (module = 4 laboratories + 4 office spaces) with a total area of 7000 m 2. Complex of auditoriums consists of five lecture halls (in total 800 m 2 ), where four of them with capacity of 98 people (including 2 seats for wheelchair person) and the largest hall for 234 people (including 6 seats for wheelchair users) which additionally allows the performance of chemical demonstrations. A separate auditorium complex provides the possibility to organize conferences with parallel sessions. Moreover the building contains also of 10 lecture seminar rooms for 50 people each, 14 seminar rooms for 30 people each, 7 computer laboratories for 12 working stands each with total area of 800 m 2. Each room is equipped with a projector and large auditoriums with sound system additionally. In the building there are 24 students laboratories with 12 stands each, with a total area of 2700 m 2. All laboratories (didactic and research) are equipped with modern laboratory furniture as well as fume cupboards produced by Flores Valles company. The equipment was made in accordance with the safety standards EN 1729 and UNI/EN Each laboratory provides deionized water point (central installation), special gas installations (nitrogen, argon, helium, dedicated gas), the point of compressed air and VAV installation for automatic ventilation control. Faculty disposes its former building in Gdansk, by Sobieskiego St., where commissioned research and commercial trainings are organized. 8 9 chem.ug.edu.pl

6 Oferta współpracy Dzięki szerokim zainteresowaniom kadry naukowej Wydziału Chemii oferujemy Państwu naszą wiedzę z następujących obszarów: Chemia, biochemia i biotechnologia synteza peptydów i peptomimetyków o czynności biologicznej badania oddziaływań międzycząsteczkowych w układach biologicznych projektowanie i synteza związków antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybicznych projektowanie, synteza i oczyszczanie białek klonowanie i ekspresja genów projektowanie i otrzymywanie szczepionek rekombinowanych badania cytotoksyczności związków chemicznych, leków i kosmetyków z wykorzystaniem linii komórkowych projektowanie i otrzymywanie sond molekularnych badania właściwości kwasowo-zasadowych układów nieorganicznych i organicznych badania teoretyczne in silico układów biologicznych badania dyfraktometryczne większości klas związków Ochrona i analityka środowiska analityka zanieczyszczeń środowiska rozwój metod analitycznych dla nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych badania toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych technologie fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń technologie elektrochemicznego pogłębionego utleniania zanieczyszczeń chemicznych ocena rozprzestrzeniania się substancji chemicznych w środowisku badania sorpcji i mobilności substancji chemicznych w glebach badania wtórnych metabolitów roślin oznaczanie radionuklidów i metali śladowych w środowisku przyrodniczym chemometryczna prognoza ryzyka niebezpiecznych preparatów technicznych w tym nowosyntezowanych mediów reakcyjnych i nanomateriałów pobieranie i analiza próbek środowiskowych 10 11

7 Dostępny sprzęt i możliwości analityczne Wśród sprzętu dostępnego na Wydziale posiadamy: spektrometry masowe sprzężone z GC i LC. ( ze względu różnorodność aparatów do spektrometrii mas dostępnych na naszym Wydziale oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metody analitycznej i interpretacji wyników) spektrometry NMR 700 MHz i 500 MHz w tym sprzężone z LC dyfraktometr do badań substancji o strukturze krystalicznej fluoroluminometry oznaczania ultra-niskich stężeń biomolekuł spektrofotometry termocyklery oraz inkubatory chromatografy gazowe oraz cieczowe z detektorami różnego typu (dodatkowo prowadzimy doradztwo z zakresu doboru i optymalizacji metody analitycznej i rodzaju detekcji) oferujemy badania właściwości fizycznych cieczy i proszków elektroforeza różnego typu Jeżeli w ofercie nie znaleźli Państwo poszukiwanych usług lub sprzętu prosimy o kontakt. Collaboration oportunitles Due to a broad capability of the staff members of Faculty of Chemistry we are pleased to offer our expertise in the following fields: Chemistry, biochemistry, and biotechnology synthesis of peptides and peptidomimetics with potential biological activity studies on intermolecular interactions in biological systems design and synthesis of antibacterial, antiviral and antifungal chemical compounds design, synthesis and purification of proteins cloning and expression of genes novel anti -virus and -bacteria therapies and vaccines based on genetic engineering technologies cytotoxicity evaluation of chemical compounds, drugs and cosmetics using specific cell lines design and optimization of molecular probes investigations and theoretical modeling of acid-base processes chem.ug.edu.pl

8 of organic and inorganic systems theoretical studies of biological systems in silico diffractometric assessment of wide range of chemicals classes Analytics and environmental protection analytics of chemical pollutants development of analytical methods for new emerging contaminants ecotoxicity assessment of chemical compounds photocatalytic technologies for contaminants removal electrochemical advanced oxidation processes assessment of chemicals distribution in the environment sorption and mobility of contaminats in soils secondary metabolites profiling of plants and insects analysis of radionucvlides and trace metals in the environment chemometric analysis of risk assessment of chemicals and nanomaterials sampling of environmental material Available equipment and analytical possibilities Among the available techniques and apparatus should be mentioned: mass spectrometers coupled with GC and LC (due to a wide variability of ionization techniques and mass analysis modes we offer professional advises within methods development and interpretation of the results) spectrometry NMR 700 MHz and 500 MHz (also coupled to LC) diffractometric techniques for crystal analysis fluoroluminometers for analysis of ultra trace concnetrations of biomolecules spectrophotometers thermocyclers and incubators analytical and preparative high performance liquid chromatography with various types of detection (spectrophotometric, fluorimetric, cascade diode conductivity, et al.) as well as gas chromatographs (due to a wide variability we offer professional advises within methods development and interpretation of the results) thermoanalytical instrumentation wide variability of electromigration techniques 14 15

9 Władze Wydziału / Faculty s administration Dziekan / Dean prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. zw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Badań i Rozwoju Vice-dean for Research and Development dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Studiów / Vice-dean for Studies dr hab. Mariusz Makowski, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej Vice-dean for Education and Staff Development dr hab. Adam Prahl, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58)

10 JEDNOSTKI WYDZIAŁU / FACULTY S UNITS Katedra Chemii Analitycznej Chair of Analytical Chemistry Katedra Chemii Fizycznej Chair of Physical Chemistry Prof. Tadeusz Ossowski Tel: (+48 58) Prof. Jerzy Błażejowski Tel: (+48 58) chemia koordynacyjna i supramolekularna rozpoznawanie i oznaczanie jonów metali i cząsteczek organicznych w roztworze badanie i modelowanie równowag w roztworze elektrochemia i spektroskopia procesów rozpoznawania molekularnego modyfikacja powierzchni dla potrzeb analitycznych synteza nowych materiałów luminezujących chemia analityczna w zakresie recyklingu materiałów, ochrony środowiska i medycyny chemiluminogenne/fluorogenne pochodne akrydyniowe/akrydynowe synteza, struktura, cechy, zastosowania analityczne flawonoidy synteza, struktura, właściwości, zastosowania analityczne struktura krystaliczna połączeń chemicznych energetyka sieciowa i reaktywność kryształów jonowych i molekularnych fenomenologiczny i teoretyczny opis kinetyki reakcji w układach gazowych i stałych organizacja i zachowanie przyrody na gruncie termodynamiki procesów nieodwracalnych coordination and supramolecular chemistry analysis and modeling of equilibrium in solution electrochemistry and spectroscopy of molecular recognition processes modification of surfaces for analysis synthesis of new luminescence materials analytical chemistry of recycling materials, environmental protection and medicine chemiluminescent/fluorescent acridinium/acridine derivatives synthesis, structure, features, analytical applications flavonoids synthesis, structure, properties, analytical applications crystal structure of chemical compounds lattice energetics and reactivity of ionic and molecular crystals phenomenological and theoretical description of gaseous and solid state reaction kinetics organization and behaviour of nature on the basis of the thermodynamics of irreversible processes 18 19

11 Katedra Chemii Fizycznej Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej Chair of Physical Chemistry / Theoretical Physical Chemistry Group Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Chair of General and Inorganic Chemistry Prof. Janusz Rak Tel: (+48 58) Prof. Lech Chmurzyński Tel: aniony walencyjne zasad nukleinowych, nukleozydów i nukleotydów foto- i radiouczulające właściwości pochodnych halogenowych zasad nukleinowych synteza znakowanego DNA przy użyciu metody PCR synteza modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych zastosowaniach klinicznych foto- i radiosensybilizacja wybranych linii komórek nowotworowych przy pomocy modyfikowanych nukleozydów badania mechanizmu uszkadzania znakowanego DNA przy użyciu technik HPLC, MS i różnych wariantów elektroforezy oraz metod teoretycznych eksperymentalne i teoretyczne badania wpływu kompleksów DNA-białko na proces uszkadzania modyfikowanego DNA promieniowaniem UV i jonizującym valence anions of nucleobases, nucleosides and nucleotides photo- and radiosensitizing properties of the halogen derivatives of nucleobases labeled DNA synthesis with the PCR method synthesis of modified nucleosides with potential clinical applications photo- and radiosensitization of the selected lines of cancer cells with modified nucleosides studies on the labeled DNA damage with the help of HPLC, MS and several variants of electrophoresis as well as using computational methods experimental and theoretical studies on the influence of DNA-protein complexes on DNA damage with UV and ionizing radiation fizykochemia środowisk niewodnych, oddziaływania kwasowo - zasadowe w roztworach chemia związków kompleksowych, biosensory molekularne badania fizyko-chemiczne i modelowanie teoretyczne procesów kwasowo-zasadowych w polipeptydach oraz badania wpływu oddziaływań kwasowo-zasadowych na konformacje polipeptydów badania kinetyki i mechanizmów wychwytu gazów (CO 2, NO 2, SO 2 ) przez kompleksy metali przejściowych z biologicznie czynnymi ligandami syntezy pochodnych cukrowych i badania ich oddziaływań z jonami metali przejściowych chemia bionieorganiczna biometali physico-chemistry of non-aqueous solutions, acidic-basic interactions In solutions coordination chemistry, molecular biosensors physico-chemical investigations and theoretical modeling of acid-base processes in polypeptide and influence of acidic-basic interactions on polypeptides conformation studies on kinetics and mechanism of chosen gases (CO 2, NO 2, SO 2 ) uptake by complexes of transition metals with biological active ligands synthesis of carbohydrate derivatives and studies on their interactions with transition metal ions bioinorganic chemistry of biometals 20 21

12 Katedra Chemii Medycznej Chair of Medical Chemistry Katedra Chemii Medycznej Pracownia Fizykochemii Organicznej Chair of Medical Chemistry / Physical Organic Chemistry Group Prof. Sylwia Rodziewicz Motowidło Tel/fax: (+48 58) / (+48 58) Prof. Wiesław Wiczk Tel: (+48 58) badania procesów dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizacji peptydów i białek amyloidogennych (np. ludzkiej cystatyny C, hcc; amyloidogennego białka osoczowego A, SAA, peptydów A-beta) badania strukturalne (krystalografia, spektroskopia NMR, CD, IR, dynamika molekularna) białek i peptydów w aspekcie ich aktywności biologicznej badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w peptydach i białkach z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas (identyfikacja epitopów oraz paratopów i innych sekwencji wiążących) otrzymywanie białek z wykorzystaniem metody chemicznej ligacji oraz technik inżynierii genetycznej i biologii molekularnej projektowanie, synteza, badania biologiczne i konformacyjne potencjalnie bakteriobójczych, przeciwwirusowych lub przeciwgrzybiczych związków wywodzących się między innymi z cystatyny C projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (inhibitorów procesu osteoporozy; inhibitorów/aktywatorów proteasomu) studies on dimerization, oligomerization and fibrilization of amyloidogenic peptides and proteins (e.g. human cystatin C, hcc; serum amyloid A, SAA; A-beta peptides) structural studies (X-ray, NMR, CD, IR, MD) of peptides and proteins in their biological activity aspect application of mass spectrometry (MS) to the analysis of peptide and protein intermolecular interactions (identification of epitopes, paratopes and other binding sites) obtaining of proteins using chemical ligation techniques, genetic engineering and molecular biology methods design, synthesis and biological and conformational studies of potentially antibacterial, antiviral and antifungal compounds based on e.g. cystatin C structure design, synthesis and biological studies of peptides and peptidomimetics with putative therapeutic activity (osteoporosis inhibitors, inhibitors/activators of proteasome) mikroskopia fluorescencyjna synteza i badania fotofizyczne pochodnych benzoksazol-5-yloalaniny aktywność biologiczna pochodnych benzoksazol-5-yloalaniny oraz modyfikowanych nimi peptydów synteza i badania właściwości fotofizycznych związków zawierających wiązanie potrójne konformacja peptydów i białek chemia obliczeniowa poszukiwanie nowych chemosensorów fluorescence microscopy synthesis and photophysical studies of benzoxazol-5-yl alanine derivatives biological activity of peptides modified by benzoxazole-5-yl alanine derivatives synthesis and photophysical studies of compounds containing a triple bond conformation of peptides and proteins computational chemistry in search for new chemosensors 22 23

13 Katedra Chemii Teoretycznej Zakład Modelowania Molekularnego Chair of Theoretical Chemistry / Group of Molecular Modeling Katedra Chemii Teoretycznej Zakład Chemii Kwantowej Chair of Theoretical Chemistry / Quantum Chemistry Group Prof. Adam Liwo Tel/fax: (+48 58) / (+48 58) Prof. Piotr Skurski Tel: (+48 58) pola siłowe i algorytmy w symulacjach biomolekularnych mechanizmy zwijania białek badania konformacyjne peptydów i białek metodami eksperymentalnymi (NMR, FRET, CD) oraz teoretycznymi zależność struktura aktywność biologicznie czynnych peptydów i białek receptory sprzężone z białkiem G i ich oddziaływania z ligandami modele gruboziarniste białek i innych makromolekuł oddziaływania hydrofobowe force-fields and algorithms for biomolecular simulations protein-folding mechanisms studies of peptide and protein conformations by using experimental (NMR, FRET, CD) and theoretical methods SAR and QSAR of biologically active peptides and proteins G-protein coupled receptors and their interactions with ligands coarse-grained models of proteins and other macromolecules hydrophobic interactions / aniony molekularne związane dipolowo aniony superhalogenowe nowe materiały oparte na parylenie mechanizmy naprawcze w DNA alternatywne silne utleniacze układy superalkaliczne dipole-bound anions superhalogen anions repair mechanisms in DNA alternative strong oxidizing agents superalkalies 24 25

14 Katedra Chemii Bioorganicznej Chair of Bioorganic Chemistry Katedra Chemii Bioorganicznej Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych Chair of Bioorganic Chemistry/ Biologicaly Active Compounds Group Prof. Krzysztof Rolka Tel: (+48 58) Prof. Piotr Rekowski Tel: (+48 58) badanie zależności struktura aktywność biologiczna substratów i inhibitorów proteinaz, konotoksyn, galaniny i peptydów o aktywności przeciwbakteryjnej projektowanie, chemiczna synteza oraz badanie aktywności biologicznej pochodnych aminokwasów, polipeptydów oraz peptydomimetyków wykorzystywanie metod chemii kombinatorycznej i bibliotek fagowych do poszukiwania związków chemicznych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i diagnostycznym badanie oddziaływań peptyd/kwas nukleinowy/białko białko charakterystyka modyfikacji posttranslacyjnych w peptydach i białkach structure activity relationships of substrates and inhibitors of proteinases, conotoxins, galanin and antimicrobial peptides design, chemical synthesis and biological studies of amino acid derivatives, peptides and peptidomimetics application of combinatorial chemistry and fag libraries for selection of compounds with potential use as therapeutic or diagnostics agents protein interactions characterization of posttranslational modifications in peptides and proteins badanie zależności struktura aktywność biologiczna, galaniny, transportanu i peptydów o aktywności przeciwbakteryjnej projektowanie, chemiczna synteza oraz badanie aktywności biologicznej pochodnych aminokwasów, polipeptydów oraz peptydowych kwasów nukleinowych (PNA) zastosowanie click chemistry do łączenia biomolekuł wykorzystywanie koniugatów peptydów penetrujących błonę komórkową (CPP) z PNA oraz bibliotek fagowych do poszukiwania związków chemicznych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i diagnostycznym badanie oddziaływań peptyd/kwas nukleinowy/białko białko charakterystyka modyfikacji posttranslacyjnych w peptydach i białkach structure activity relationships of galanin, transportan and antimicrobial peptides design, chemical synthesis and biological studies of amino acid derivatives, peptides and peptide nucleic acids (PNA) application of click chemistry for biomolecules conjugation; application of CPP-PNA conjugates and fag libraries for selection of compounds with potential use as therapeutic or diagnostics agents analysis of peptide/nucleic acid/protein interactions characterization of posttranslational modifications in peptides and proteins 26 27

15 Katedra Chemii Organicznej Zakład Syntezy Organicznej Chair of Organic Chemistry/ Organic Synthesis Group Katedra Chemii Organicznej Zakład Chemii Cukrów Chair of Organic Chemistry / Carbohydrate Chemistry Group Prof. Adam Prahl Tel: (+48 58) Prof. Janusz Madaj Tel: (+48 58) badania konformacyjne peptydów metodą spektroskopii NMR oraz SERS (wzmocnionego powierzchniowo efektu Ramana) projektowanie i synteza inhibitorów konwertaz probiałkowych projektowanie, synteza i badania biologiczne analogów argininowej wazopresyny i oksytocyny, badanie zależności struktura-aktywność projektowanie, chemiczna synteza i badania biologiczne analogów bradykininy, badanie zależności struktura-aktywność poszukiwanie nowych konopeptydów o potencjale terapeutycznym wykorzystanie elektroforezy kapilarnej (CE) do identyfikacji związków o różnym charakterze chemicznym praktyczne aspekty wykorzystania elektroforezy kapilarnej conformational analysis of peptides using NMR and SERS (Surface-enhanced Raman Spectroscopy) spectroscopy design and synthesis of proproteinconverases inhibitors design, synthesis and investigations on biological activity of arginine vasopressin and oxytocin analogues, structure-activity relationship studies design, chemical synthesis and investigations on biological activity of bradykinin analogues, structure-activity relationship studies search for novel conopeptides with a therapeutic potential utilization of capillary electrophoresis (CE) for identification of substances with different chemical properties practical aspects of capillary electrophoresis utilization wankomycyna i jej analogi oddziaływanie z muramylopeptydem ściany komórkowej synteza, struktura i biologiczne właściwości czwartorzędowych soli glikoamoniowych i glikozyloamoniowych analiza konformacyjna pierścienia furanozowego w cukrach synteza fragmentu peptydoglikanu ściany komórkowej bakterii Gram-dodaniej synteza i właściwości biologiczne glikozydów diosgenylu konformacyjne i mechanistyczne badania związków cukrowych vancomycin and its derivatives interaction with bacterial cell wall synthesis of quaternary glyco- and glycosylammonium salts and studies on their biological activity inhibitors of D-glucosamine and 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6-phosphate synthase conformational analysis of furanoid ring in carbohydrate compounds synthesis of peptidoglycan fragments of Gram-positive bacterial cell envelope synthesis of diosgenyl 2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride derivatives and their biological activity conformational and mechanistic studies in carbohydrate chemistry 28 29

16 Katedra Chemii Organicznej Pracownia Chemii Polipeptydów Chair of Organic Chemistry / Polypeptides Chemistry Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka / Zakład Analizy Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Analytics Group Prof. Zbigniew Maćkiewicz Tel: (+48 58) Prof. Piotr Stepnowski Tel: (+48 58) statherin i jego analogi. Synteza i ocena aktywnośc przeciw bakteryjnej i immunologicznej parthormon (PTH). Synteza i badania biologiczne hepatitis Virus C (HCV). Synteza fragmentów białka HCV oraz ich immunogenność histatin-5 i jego analogi, synteza iaktywność przeciwbakteryjna wobec bakterii statherin and its analogues. Synthesis and evaluation of antimicrobial and immunological activity parthormon (PTH). Synthesis and biological investigation hepatitis C Virus (HCV). Synthesis of HCV protein fragments and evaluation of their immunogenicity histatin-5 and its analogues, synthesis and antibacterial activity against microbes / metody rozdzieleń chromatograficznych i oznaczania związków organicznych obdarzonych ładunkiem analityka farmaceutyków w próbkach środowiskowych ocena toksykologiczna i ekotoksykologiczna związków chemicznych mechanizmy sorpcji substancji chemicznych na glebach i osadach dennych badania mechanizmu pogłębionego utleniania wybranych zanieczyszczeń organicznych analiza metabolitów wtórnych roślin i owadów badania nad odzyskiem karotenoidów ze ścieków przemysłowych badania strukturalne antygenów bakteryjnych (lipopolisacharydy) badania mechanizmu rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w glebach i osadach dennych ocena toksyczności ksenobiotyków z wykorzystaniem linii komórkowych, komórek glonów i metod enzymatycznych chromatographic separation techniques for analysis of charged organic compounds pharmaceutical analysis in environmental samples analytical and structural studies of natural compounds toxicological and ecotoxicological assessment of chemicals study of sorption of chemicals distribution in soils study on mechanism of advanced oxidation techniques of organic contaminants analysis of secondary metabolites of plants and insects technological application of carotenoids recovery from fisheries wastewater structural studies of bacterial antigens (lipopolysaccharides) toxicity assessment of xenobiotics with cell lines, alga, and enzymatic markers study of sorption of ionic liquids distribution in soils and sediments toxicity assessment of xenobiotics with cell lines, alga, and enzymatic markers 30 31

17 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Analityki I Radiochemii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Radiochemistry and Analytics Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Inżynierii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Engineering Group Prof. Bogdan Skwarzec Tel: (+48 58) Prof. Adriana Zaleska Tel: (+48 58) pecjacja pierwiastków promieniotwórczych i metali śladowych w środowisku naturalnym oznaczanie, rozmieszczenie i nagromadzanie naturalnych oraz sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i organizmach ( 210 Po, 210 Pb, 234U, 235U, 238U, 55Fe, 63 Ni, 238 Pu, Pu, 241 Pu i 241 Am) spływ polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry i ich biogeochemia w ekosystemach Morza Bałtyckiego analiza nierównowagi promieniotwórczej 210 Po/ 210 Pb, 234U/238U i 238Pu/ Pu pozwalająca na określenie pochodzenia polonu, radioołowiu, uranu i plutonu w ekosystemach naturalnych badanie wpływu katastrofy w Czarnobylu na radioaktywne skażenie środowiska Polski wpływ inkorporacji radionuklidów drogą pokarmową i oddechową na wielkość rocznej dawki radiacyjnej mieszkańców Polski badania radiologiczne dotyczące wpływu hałdy fosfogipsów w Wiślince (w pobliżu Gdańska) na otaczające środowisko przyrodnicze speciation of radionuclides and trace metals in natural environment determination, distribution and accumulation natural and artificial radionuclides in natural samples and organisms ( 210 Po, 210 Pb, 234 U, 235 U, 238 U, 55 Fe, 63 Ni, 238 Pu, Pu, 241 Pu and 241 Am) inflow of polonium, uranium and plutonium from Vistula and Odra Rivers drainage and their biogeochemistry in Baltic ecosystems analysis of activity ratios 210 Po/ 210 Pb, 234 U/ 238 U and 238 Pu/ Pu as the source of polonium, radiolead, uranium and plutonium in the natural ecosystems impact of Chernobyl-derived radionuclides on the land and aquatic ecosystems of Poland influence of accumulation and inhalation radionuclides with diet and cigarette smoking on the annual radiation dose of Poland inhabitants radiological influence of phosphogypsum waste in Wiślinka (near Gdańsk) on natural environment technologie remediacji środowiska (technologie remediacji gleb, oczyszczania wody i ścieków oraz oczyszczania powietrza) w tym nowoczesne technologie chemicznego, fotochemicznego oraz elektrochemicznego utleniania substancji trudno biodegradowalnych gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych analiza wody, ścieków i osadów ściekowych rozdział mieszanin ciekłych na membranach ekstrakcja sekwencyjna metali ciężkich z gleb i roślin konsumpcyjnych synteza oraz charakterystyka nanocząstek i nanomateriałów odnawialne źródła energii environmental remediation technologies (soil remediation technologies, water/wastewater and air treatment ) including degradation of pollutants by advanced chemical oxidation, electrooxidation and photooxidation water and wastewater management in industry water, wastewater and sewage quality analysis water purification by using membrane techniques sequential extraction of heavy metals from soils and industrial and municipal sludges nanoparticles and nanomaterials synthesis and characterization renewable energy sources 32 33

18 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej Institute of Environmental and Human Health Protection Chemical Technology and Nanotechnology Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Biotechnologii Molekularnej Institute of Environmental and Human Health Protection Molecular Biotechnology Group Prof. Andrzej M. Kłonkowski Tel: (+48 58) Prof. Piotr Skowron Tel: (+48 58) nieorganiczne szkła tlenkowe kserożele tlenkowe modyfikowane organicznie materiały rozpoznawcze dla optycznych sensorów chemicznych szkło-ceramiczne materiały luminezujące domieszkowane jonami lantanowców materiały rozpoznawcze dla optycznych sensorów chemicznych inorganic oxide glasses organically modified oxide xerogels noble metal and semiconductor nanostructures recognition materials for optical chemical sensors glass-ceramic luminescent materials doped with lanthanide ions poszukiwanie mikroorganizmów w środowiskach ekstremalnych, badania molekularne i biochemiczne inżynieria białkowa endonukleaz restrykcyjnych, przecinających specyficzne sekwencje DNA opracowywanie nowych metod inżynierii genetycznej badania nad terapiami p/nowotworowymi, m.in. nad uszkodzeniami DNA powodowane powolnymi elektronami i promieniowaniem uwrażliwionego chemicznie DNA biologia syntetyczna - pozyskiwanie zmodyfikowanych genów i nowych systemów regulacji ekspresji genetycznej oraz klonowanie pojedynczych genów oraz całych grup genów kodujących enzymy szlaków biosyntetycznych o znaczeniu przemysłowym nowe terapie i szczepionki p/wirusowe i p/bakteryjne w oparciu o metodologie inżynierii genetycznej, w tym szczepionki anty-hiv konstrukcja bioaktywnych opatrunków nowej generacji microbial sampling of extreme environments, molecular and biochemical studies protein engineering of restriction endonucleases, cleaving specific DNA sequences development of new genetic engineering technologies research on new method for cancer suppression and cure, including applications of slow electrons and other radiation on chemically sensitized DNA synthetic biology generation of modified genes, gene control systems as well as entire coregulated genes pathways of industrial application potential novel anti -virus and -bacteria therapies and vaccines based on genetic engineering technologies, including anti-hiv vaccines 34 35

19 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Pracownia Chemometrii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Chemometrics Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii Institute for Environmental and Human Health Protection Environmental Chemistry and Ecotoxicology Group Prof. Tomasz Puzyn Tel: (+48 58) Prof. Jerzy Falandysz Tel: (+48 58) rozwój zaawansowanych metod chemometrycznych, statystycznych i chemii obliczeniowej przydatnych do wydobywania użytecznej informacji z wielowymiarowych danych eksperymentalnych planowanie doświadczeń prowadzących do uzyskania danych empirycznych przydatnych do modelowania komputerowego rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością do przewidywania danych dotyczących toksyczności, toksykokinetyki i parametrów fizykochemicznych nanocząstek rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami do przewidywania istotnych dla środowiska właściwości fizykochemicznych leków i produktów higieny osobistej (PPCPs) rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami do przewidywania parametrów fizykochemicznych cieczy jonowych modelowanie procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych w środowisku naturalnym kompleksowa ocena ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne trwałe związki organiczne (TZO) zanieczyszczające żywność i środowisko przyrodnicze biogeochemiczne aspekty występowania w środowisku przyrodniczym i migracji do żywności pierwiastków metalicznych i metaloidów persistent organic pollutants (POPs) as contaminants of food and environment: sources, analysis, fate, effects, QSAR/QSPR, risk assessment biogeochemical aspects of environmental occurrence and transfer to food on metallic elements and metalloids development of the advanced methods of chemometrics, statistics and computational chemistry to extract useful information from multivariate experimental data development of the universal protocols for obtaining experimental data useful for computational modeling development of the Quantitative Structure Activity/Property Relationships (QSARs/QSPRs) models of toxicity, toxicokinetics and physico-chemical endpoints of nanoparticles development of the Quantitative Structure Property Relationships (QSPRs) models to predict the environmentally relevant physico-chemical properties of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs). development of the Quantitative Structure Property Relationships (QSPRs) models to predict the physico-chemical properties of ionic liquids. modeling transport processes in the environment of selected chemicals based on the combination of the quantitative methods of modeling the relationship between chemical structure and properties and multimedia fate models. comprehensive risk assessment for new substances 36 37

20 Zakład Dydaktyki Chemii Department of Chemical Education Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Laboratory of Nuclear Magnetic Resonance Prof. Marek Kwiatkowski Tel: (+48 58) Prof. Zbigniew Kaczyński Tel: (+48 58) , fax: (+48 58) opracowanie i zastosowanie multimediów w edukacji chemicznej wprowadzanie zagadnień dyscyplinarnych do programów kształcenia chemicznego szkolny i studencki eksperyment chemiczny: opracowanie, weryfikacja, metodyka rozwijanie praktycznego podejścia do kształcenia przyrodniczego w szkołach badanie efektywności kształcenia chemicznego w szkołach i na uczelniach design and application of multimedia in chemical education introducing of interdisciplinary issues to chemical curricula chemical experiment in school and college: design, verification and methodology development of hands-on approach to science education in schools Investigation of effectiveness and quality of chemical education in schools and universities badania strukturalne związków pochodzenia naturalnego przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometrii mas i metod chemicznych, izolacja oraz określanie struktury chemicznej lipopolisacharydów różnych bakterii Gram - ujemnych, izolacja oraz badania strukturalne cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Gram - dodatnich, określanie struktury biologicznie aktywnych glikokoniugatów. structural studies of natural compounds using NMR, MS and chemical methods, isolation and structural analysis of lipopolysaccharides from various Gram-negative bacteria, isolation and structural studies of cell wall components of Gram-positive bacteria, compositional analysis of various and biologically active glycoconjugates

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS FACULTY OF PHYSICS WARSAW UNIVERSITY REPORT 2003-2004 Warsaw 2005 Director: E-mail: Deputy director: E-mail: Deputy director: E-mail: Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK 1995-2001. In section I, listed are papers published

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN Tematy Luty 2014 LP. Prowadzący Kierunek / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia 2 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 3 dr hab. inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Czasopismo Journal Instytutu Medycyny Pracy of Institute of Occupational Medicine i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu and Environmental Health in Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo