GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY"

Transkrypt

1 GDAŃSK 2013 INFORMATOR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY 1

2 WITAMY NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WELCOME TO THE FACULTY OF CHEMISTRY UNIVERSITY OF GDAŃSK 2 3

3 Szanowni Państwo, Niniejszy informator przygotowany został, aby w sposób możliwie krótki i zwięzły przedstawić Państwu obszar działalności oraz ofertę współpracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz swojej statutowej działalności w zakresie kształcenia akademickiego i prowadzenia badań naukowych Wydział Chemii realizuje także rozległą współpracę z podmiotami zewnętrznymi zarówno w obrębie praktyki gospodarczej jak i administracji publicznej. Oferta Wydziału to nie tylko badania zlecone, ekspertyzy czy prace wdrożeniowe. Potencjał naszej kadry naukowej jest także wykorzystywany przy organizacji szkoleń branżowych, kursów podyplomowych i innych działań edukacyjnych. UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk Dziekanat Tel. (+48 58) , Fax (+48 58) UNIVERSITY OF GDAŃSK FACULTY OF CHEMISTRY Wita Stwosza St. 63, PL Gdańsk, Poland Dean s Office Tel. (+48 58) , Fax (+48 58) Mamy nadzieję, iż lektura tego krótkiego folderu zainspiruje Państwa do podjęcia współpracy z nami w obszarze badawczym, usługowym lub edukacyjnym. Dear Sirs, This guideline intent to present in possibly short and consistent way the research areas and possibilities of cooperation at the Faculty of Chemistry, University of Gdańsk. Besides its statutory activities in academic education and research management, Faculty of Chemistry conducts extensive cooperation with external stakeholders both within business and public administration on the national and international level. Faculty activities focus not only on commissioned research, expertise and implementation works but also our highly qualified staff organizes professional trainings, postgraduate courses and other educational activities. I hope that you will find this folder inspiring to undertake the cooperation with us in areas of research, service and education. Prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Dziekan Wydziału Chemii Prof. Piotr Stepnowski, Ph.D., D.Sc - Dean of Faculty of Chemistry 4 5

4 Kształcenie akademickie Academic education Studia I stopnia (stacjonarne) Chemia Specjalności: chemia medyczna, chemia kosmetyków, analityka i diagnostyka chemiczna Ochrona środowiska Specjalności: chemiczno-analityczna, biologiczno-ekologiczna, morska Agrochemia Bachelor courses Chemistry Specialty: medical chemistry, chemistry of cosmetics, chemical analytics and diagnostics Environmental protection Specialty: chemical-analytical, biological-ecological, marine Agrochemistry Studia II stopnia (stacjonarne) Chemia Specjalności: chemia, chemia biologiczna, chemioinformatyka, chemia nauczycielska Ochrona środowiska Specjalności: chemiczno-analityczna, biologiczno-ekologiczna, morska Master courses Chemistry Specialty: chemistry, biological chemistry, chemoinformatics, educational chemistry Environmental protection Specialty: chemical-analytical, biological-ecological, marine Studia II stopnia (niestacjonarne) Ochrona środowiska Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii Uprawnienia do nadawania Stopnia Doktora Nauk Chemicznych w dyscyplinach: (i) chemia oraz (ii) ochrona środowiska Studia podyplomowe Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Ph.D. Courses Ph.D. Studies on chemistry and biochemistry Ph.D. Degree: Doctor of Chemical Sciences in Chemistry, Doctor of Chemical Sciences in Environmental Protection Postgraduate Studies Modern analytical techniques with elements of molecular diagnostics Chemical risk assessment in REACH system 6 7

5 Infrastruktura Wydziału Faculty s infrastructure Budynek Wydziału to nowoczesny obiekt o powierzchni m 2. W budynku znajdują się 54 moduły laboratoryjne (moduł = 4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe) o łącznej powierzchni 7000 m 2. Zespół audytoriów (łącznie 800 m 2 ) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda (w tym po 2 miejsca dla inwalidów na wózkach) i jednej na 234 osoby (w tym 6 miejsc dla inwalidów na wózkach), w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Wydzielona infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na jego wykorzystanie do organizacji wielosesyjnych konferencji naukowych. W budynku znajduje się również 10 sal seminaryjno-wykładowych na 50 osób każda, 14 sal seminaryjnych na 30 osób każda, 7 laboratoriów komputerowych na 12 stanowisk każde, o łącznej powierzchni 800 m 2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie. W budynku znajdują się 24 laboratoria studenckie na 12 stanowisk każde, o łącznej powierzchni 2700 m 2. Wszystkie laboratoria (dydaktyczne i naukowe) wyposażone są w nowoczesne meble laboratoryjne oraz dygestoria firmy Flores Valles. Wyposażenie wykonane zostało zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 1729 oraz UNI/EN Każde z laboratoriów wyposażone jest w punkty poboru wody dejonizowanej (instalacje centralna), instalacje gazów specjalnych (azot, argon, hel, gaz dedykowany), punkt sprężonego powietrza, oraz instalacje VAV automatycznego sterowania wentylacją. Wydział dysponuje także swoją poprzednią siedzibą w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18, gdzie realizowane są badania zlecone, prace usługowe oraz płatne szkolenia. Faculty s building is a brand new complex with an area of 28,572 m 2. The building contains of 54 laboratory modules (module = 4 laboratories + 4 office spaces) with a total area of 7000 m 2. Complex of auditoriums consists of five lecture halls (in total 800 m 2 ), where four of them with capacity of 98 people (including 2 seats for wheelchair person) and the largest hall for 234 people (including 6 seats for wheelchair users) which additionally allows the performance of chemical demonstrations. A separate auditorium complex provides the possibility to organize conferences with parallel sessions. Moreover the building contains also of 10 lecture seminar rooms for 50 people each, 14 seminar rooms for 30 people each, 7 computer laboratories for 12 working stands each with total area of 800 m 2. Each room is equipped with a projector and large auditoriums with sound system additionally. In the building there are 24 students laboratories with 12 stands each, with a total area of 2700 m 2. All laboratories (didactic and research) are equipped with modern laboratory furniture as well as fume cupboards produced by Flores Valles company. The equipment was made in accordance with the safety standards EN 1729 and UNI/EN Each laboratory provides deionized water point (central installation), special gas installations (nitrogen, argon, helium, dedicated gas), the point of compressed air and VAV installation for automatic ventilation control. Faculty disposes its former building in Gdansk, by Sobieskiego St., where commissioned research and commercial trainings are organized. 8 9 chem.ug.edu.pl

6 Oferta współpracy Dzięki szerokim zainteresowaniom kadry naukowej Wydziału Chemii oferujemy Państwu naszą wiedzę z następujących obszarów: Chemia, biochemia i biotechnologia synteza peptydów i peptomimetyków o czynności biologicznej badania oddziaływań międzycząsteczkowych w układach biologicznych projektowanie i synteza związków antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybicznych projektowanie, synteza i oczyszczanie białek klonowanie i ekspresja genów projektowanie i otrzymywanie szczepionek rekombinowanych badania cytotoksyczności związków chemicznych, leków i kosmetyków z wykorzystaniem linii komórkowych projektowanie i otrzymywanie sond molekularnych badania właściwości kwasowo-zasadowych układów nieorganicznych i organicznych badania teoretyczne in silico układów biologicznych badania dyfraktometryczne większości klas związków Ochrona i analityka środowiska analityka zanieczyszczeń środowiska rozwój metod analitycznych dla nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych badania toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych technologie fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń technologie elektrochemicznego pogłębionego utleniania zanieczyszczeń chemicznych ocena rozprzestrzeniania się substancji chemicznych w środowisku badania sorpcji i mobilności substancji chemicznych w glebach badania wtórnych metabolitów roślin oznaczanie radionuklidów i metali śladowych w środowisku przyrodniczym chemometryczna prognoza ryzyka niebezpiecznych preparatów technicznych w tym nowosyntezowanych mediów reakcyjnych i nanomateriałów pobieranie i analiza próbek środowiskowych 10 11

7 Dostępny sprzęt i możliwości analityczne Wśród sprzętu dostępnego na Wydziale posiadamy: spektrometry masowe sprzężone z GC i LC. ( ze względu różnorodność aparatów do spektrometrii mas dostępnych na naszym Wydziale oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metody analitycznej i interpretacji wyników) spektrometry NMR 700 MHz i 500 MHz w tym sprzężone z LC dyfraktometr do badań substancji o strukturze krystalicznej fluoroluminometry oznaczania ultra-niskich stężeń biomolekuł spektrofotometry termocyklery oraz inkubatory chromatografy gazowe oraz cieczowe z detektorami różnego typu (dodatkowo prowadzimy doradztwo z zakresu doboru i optymalizacji metody analitycznej i rodzaju detekcji) oferujemy badania właściwości fizycznych cieczy i proszków elektroforeza różnego typu Jeżeli w ofercie nie znaleźli Państwo poszukiwanych usług lub sprzętu prosimy o kontakt. Collaboration oportunitles Due to a broad capability of the staff members of Faculty of Chemistry we are pleased to offer our expertise in the following fields: Chemistry, biochemistry, and biotechnology synthesis of peptides and peptidomimetics with potential biological activity studies on intermolecular interactions in biological systems design and synthesis of antibacterial, antiviral and antifungal chemical compounds design, synthesis and purification of proteins cloning and expression of genes novel anti -virus and -bacteria therapies and vaccines based on genetic engineering technologies cytotoxicity evaluation of chemical compounds, drugs and cosmetics using specific cell lines design and optimization of molecular probes investigations and theoretical modeling of acid-base processes chem.ug.edu.pl

8 of organic and inorganic systems theoretical studies of biological systems in silico diffractometric assessment of wide range of chemicals classes Analytics and environmental protection analytics of chemical pollutants development of analytical methods for new emerging contaminants ecotoxicity assessment of chemical compounds photocatalytic technologies for contaminants removal electrochemical advanced oxidation processes assessment of chemicals distribution in the environment sorption and mobility of contaminats in soils secondary metabolites profiling of plants and insects analysis of radionucvlides and trace metals in the environment chemometric analysis of risk assessment of chemicals and nanomaterials sampling of environmental material Available equipment and analytical possibilities Among the available techniques and apparatus should be mentioned: mass spectrometers coupled with GC and LC (due to a wide variability of ionization techniques and mass analysis modes we offer professional advises within methods development and interpretation of the results) spectrometry NMR 700 MHz and 500 MHz (also coupled to LC) diffractometric techniques for crystal analysis fluoroluminometers for analysis of ultra trace concnetrations of biomolecules spectrophotometers thermocyclers and incubators analytical and preparative high performance liquid chromatography with various types of detection (spectrophotometric, fluorimetric, cascade diode conductivity, et al.) as well as gas chromatographs (due to a wide variability we offer professional advises within methods development and interpretation of the results) thermoanalytical instrumentation wide variability of electromigration techniques 14 15

9 Władze Wydziału / Faculty s administration Dziekan / Dean prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. zw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Badań i Rozwoju Vice-dean for Research and Development dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Studiów / Vice-dean for Studies dr hab. Mariusz Makowski, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58) Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej Vice-dean for Education and Staff Development dr hab. Adam Prahl, prof. ndzw. UG tel.: (+48 58)

10 JEDNOSTKI WYDZIAŁU / FACULTY S UNITS Katedra Chemii Analitycznej Chair of Analytical Chemistry Katedra Chemii Fizycznej Chair of Physical Chemistry Prof. Tadeusz Ossowski Tel: (+48 58) Prof. Jerzy Błażejowski Tel: (+48 58) chemia koordynacyjna i supramolekularna rozpoznawanie i oznaczanie jonów metali i cząsteczek organicznych w roztworze badanie i modelowanie równowag w roztworze elektrochemia i spektroskopia procesów rozpoznawania molekularnego modyfikacja powierzchni dla potrzeb analitycznych synteza nowych materiałów luminezujących chemia analityczna w zakresie recyklingu materiałów, ochrony środowiska i medycyny chemiluminogenne/fluorogenne pochodne akrydyniowe/akrydynowe synteza, struktura, cechy, zastosowania analityczne flawonoidy synteza, struktura, właściwości, zastosowania analityczne struktura krystaliczna połączeń chemicznych energetyka sieciowa i reaktywność kryształów jonowych i molekularnych fenomenologiczny i teoretyczny opis kinetyki reakcji w układach gazowych i stałych organizacja i zachowanie przyrody na gruncie termodynamiki procesów nieodwracalnych coordination and supramolecular chemistry analysis and modeling of equilibrium in solution electrochemistry and spectroscopy of molecular recognition processes modification of surfaces for analysis synthesis of new luminescence materials analytical chemistry of recycling materials, environmental protection and medicine chemiluminescent/fluorescent acridinium/acridine derivatives synthesis, structure, features, analytical applications flavonoids synthesis, structure, properties, analytical applications crystal structure of chemical compounds lattice energetics and reactivity of ionic and molecular crystals phenomenological and theoretical description of gaseous and solid state reaction kinetics organization and behaviour of nature on the basis of the thermodynamics of irreversible processes 18 19

11 Katedra Chemii Fizycznej Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej Chair of Physical Chemistry / Theoretical Physical Chemistry Group Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Chair of General and Inorganic Chemistry Prof. Janusz Rak Tel: (+48 58) Prof. Lech Chmurzyński Tel: aniony walencyjne zasad nukleinowych, nukleozydów i nukleotydów foto- i radiouczulające właściwości pochodnych halogenowych zasad nukleinowych synteza znakowanego DNA przy użyciu metody PCR synteza modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych zastosowaniach klinicznych foto- i radiosensybilizacja wybranych linii komórek nowotworowych przy pomocy modyfikowanych nukleozydów badania mechanizmu uszkadzania znakowanego DNA przy użyciu technik HPLC, MS i różnych wariantów elektroforezy oraz metod teoretycznych eksperymentalne i teoretyczne badania wpływu kompleksów DNA-białko na proces uszkadzania modyfikowanego DNA promieniowaniem UV i jonizującym valence anions of nucleobases, nucleosides and nucleotides photo- and radiosensitizing properties of the halogen derivatives of nucleobases labeled DNA synthesis with the PCR method synthesis of modified nucleosides with potential clinical applications photo- and radiosensitization of the selected lines of cancer cells with modified nucleosides studies on the labeled DNA damage with the help of HPLC, MS and several variants of electrophoresis as well as using computational methods experimental and theoretical studies on the influence of DNA-protein complexes on DNA damage with UV and ionizing radiation fizykochemia środowisk niewodnych, oddziaływania kwasowo - zasadowe w roztworach chemia związków kompleksowych, biosensory molekularne badania fizyko-chemiczne i modelowanie teoretyczne procesów kwasowo-zasadowych w polipeptydach oraz badania wpływu oddziaływań kwasowo-zasadowych na konformacje polipeptydów badania kinetyki i mechanizmów wychwytu gazów (CO 2, NO 2, SO 2 ) przez kompleksy metali przejściowych z biologicznie czynnymi ligandami syntezy pochodnych cukrowych i badania ich oddziaływań z jonami metali przejściowych chemia bionieorganiczna biometali physico-chemistry of non-aqueous solutions, acidic-basic interactions In solutions coordination chemistry, molecular biosensors physico-chemical investigations and theoretical modeling of acid-base processes in polypeptide and influence of acidic-basic interactions on polypeptides conformation studies on kinetics and mechanism of chosen gases (CO 2, NO 2, SO 2 ) uptake by complexes of transition metals with biological active ligands synthesis of carbohydrate derivatives and studies on their interactions with transition metal ions bioinorganic chemistry of biometals 20 21

12 Katedra Chemii Medycznej Chair of Medical Chemistry Katedra Chemii Medycznej Pracownia Fizykochemii Organicznej Chair of Medical Chemistry / Physical Organic Chemistry Group Prof. Sylwia Rodziewicz Motowidło Tel/fax: (+48 58) / (+48 58) Prof. Wiesław Wiczk Tel: (+48 58) badania procesów dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizacji peptydów i białek amyloidogennych (np. ludzkiej cystatyny C, hcc; amyloidogennego białka osoczowego A, SAA, peptydów A-beta) badania strukturalne (krystalografia, spektroskopia NMR, CD, IR, dynamika molekularna) białek i peptydów w aspekcie ich aktywności biologicznej badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w peptydach i białkach z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas (identyfikacja epitopów oraz paratopów i innych sekwencji wiążących) otrzymywanie białek z wykorzystaniem metody chemicznej ligacji oraz technik inżynierii genetycznej i biologii molekularnej projektowanie, synteza, badania biologiczne i konformacyjne potencjalnie bakteriobójczych, przeciwwirusowych lub przeciwgrzybiczych związków wywodzących się między innymi z cystatyny C projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (inhibitorów procesu osteoporozy; inhibitorów/aktywatorów proteasomu) studies on dimerization, oligomerization and fibrilization of amyloidogenic peptides and proteins (e.g. human cystatin C, hcc; serum amyloid A, SAA; A-beta peptides) structural studies (X-ray, NMR, CD, IR, MD) of peptides and proteins in their biological activity aspect application of mass spectrometry (MS) to the analysis of peptide and protein intermolecular interactions (identification of epitopes, paratopes and other binding sites) obtaining of proteins using chemical ligation techniques, genetic engineering and molecular biology methods design, synthesis and biological and conformational studies of potentially antibacterial, antiviral and antifungal compounds based on e.g. cystatin C structure design, synthesis and biological studies of peptides and peptidomimetics with putative therapeutic activity (osteoporosis inhibitors, inhibitors/activators of proteasome) mikroskopia fluorescencyjna synteza i badania fotofizyczne pochodnych benzoksazol-5-yloalaniny aktywność biologiczna pochodnych benzoksazol-5-yloalaniny oraz modyfikowanych nimi peptydów synteza i badania właściwości fotofizycznych związków zawierających wiązanie potrójne konformacja peptydów i białek chemia obliczeniowa poszukiwanie nowych chemosensorów fluorescence microscopy synthesis and photophysical studies of benzoxazol-5-yl alanine derivatives biological activity of peptides modified by benzoxazole-5-yl alanine derivatives synthesis and photophysical studies of compounds containing a triple bond conformation of peptides and proteins computational chemistry in search for new chemosensors 22 23

13 Katedra Chemii Teoretycznej Zakład Modelowania Molekularnego Chair of Theoretical Chemistry / Group of Molecular Modeling Katedra Chemii Teoretycznej Zakład Chemii Kwantowej Chair of Theoretical Chemistry / Quantum Chemistry Group Prof. Adam Liwo Tel/fax: (+48 58) / (+48 58) Prof. Piotr Skurski Tel: (+48 58) pola siłowe i algorytmy w symulacjach biomolekularnych mechanizmy zwijania białek badania konformacyjne peptydów i białek metodami eksperymentalnymi (NMR, FRET, CD) oraz teoretycznymi zależność struktura aktywność biologicznie czynnych peptydów i białek receptory sprzężone z białkiem G i ich oddziaływania z ligandami modele gruboziarniste białek i innych makromolekuł oddziaływania hydrofobowe force-fields and algorithms for biomolecular simulations protein-folding mechanisms studies of peptide and protein conformations by using experimental (NMR, FRET, CD) and theoretical methods SAR and QSAR of biologically active peptides and proteins G-protein coupled receptors and their interactions with ligands coarse-grained models of proteins and other macromolecules hydrophobic interactions / aniony molekularne związane dipolowo aniony superhalogenowe nowe materiały oparte na parylenie mechanizmy naprawcze w DNA alternatywne silne utleniacze układy superalkaliczne dipole-bound anions superhalogen anions repair mechanisms in DNA alternative strong oxidizing agents superalkalies 24 25

14 Katedra Chemii Bioorganicznej Chair of Bioorganic Chemistry Katedra Chemii Bioorganicznej Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych Chair of Bioorganic Chemistry/ Biologicaly Active Compounds Group Prof. Krzysztof Rolka Tel: (+48 58) Prof. Piotr Rekowski Tel: (+48 58) badanie zależności struktura aktywność biologiczna substratów i inhibitorów proteinaz, konotoksyn, galaniny i peptydów o aktywności przeciwbakteryjnej projektowanie, chemiczna synteza oraz badanie aktywności biologicznej pochodnych aminokwasów, polipeptydów oraz peptydomimetyków wykorzystywanie metod chemii kombinatorycznej i bibliotek fagowych do poszukiwania związków chemicznych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i diagnostycznym badanie oddziaływań peptyd/kwas nukleinowy/białko białko charakterystyka modyfikacji posttranslacyjnych w peptydach i białkach structure activity relationships of substrates and inhibitors of proteinases, conotoxins, galanin and antimicrobial peptides design, chemical synthesis and biological studies of amino acid derivatives, peptides and peptidomimetics application of combinatorial chemistry and fag libraries for selection of compounds with potential use as therapeutic or diagnostics agents protein interactions characterization of posttranslational modifications in peptides and proteins badanie zależności struktura aktywność biologiczna, galaniny, transportanu i peptydów o aktywności przeciwbakteryjnej projektowanie, chemiczna synteza oraz badanie aktywności biologicznej pochodnych aminokwasów, polipeptydów oraz peptydowych kwasów nukleinowych (PNA) zastosowanie click chemistry do łączenia biomolekuł wykorzystywanie koniugatów peptydów penetrujących błonę komórkową (CPP) z PNA oraz bibliotek fagowych do poszukiwania związków chemicznych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym i diagnostycznym badanie oddziaływań peptyd/kwas nukleinowy/białko białko charakterystyka modyfikacji posttranslacyjnych w peptydach i białkach structure activity relationships of galanin, transportan and antimicrobial peptides design, chemical synthesis and biological studies of amino acid derivatives, peptides and peptide nucleic acids (PNA) application of click chemistry for biomolecules conjugation; application of CPP-PNA conjugates and fag libraries for selection of compounds with potential use as therapeutic or diagnostics agents analysis of peptide/nucleic acid/protein interactions characterization of posttranslational modifications in peptides and proteins 26 27

15 Katedra Chemii Organicznej Zakład Syntezy Organicznej Chair of Organic Chemistry/ Organic Synthesis Group Katedra Chemii Organicznej Zakład Chemii Cukrów Chair of Organic Chemistry / Carbohydrate Chemistry Group Prof. Adam Prahl Tel: (+48 58) Prof. Janusz Madaj Tel: (+48 58) badania konformacyjne peptydów metodą spektroskopii NMR oraz SERS (wzmocnionego powierzchniowo efektu Ramana) projektowanie i synteza inhibitorów konwertaz probiałkowych projektowanie, synteza i badania biologiczne analogów argininowej wazopresyny i oksytocyny, badanie zależności struktura-aktywność projektowanie, chemiczna synteza i badania biologiczne analogów bradykininy, badanie zależności struktura-aktywność poszukiwanie nowych konopeptydów o potencjale terapeutycznym wykorzystanie elektroforezy kapilarnej (CE) do identyfikacji związków o różnym charakterze chemicznym praktyczne aspekty wykorzystania elektroforezy kapilarnej conformational analysis of peptides using NMR and SERS (Surface-enhanced Raman Spectroscopy) spectroscopy design and synthesis of proproteinconverases inhibitors design, synthesis and investigations on biological activity of arginine vasopressin and oxytocin analogues, structure-activity relationship studies design, chemical synthesis and investigations on biological activity of bradykinin analogues, structure-activity relationship studies search for novel conopeptides with a therapeutic potential utilization of capillary electrophoresis (CE) for identification of substances with different chemical properties practical aspects of capillary electrophoresis utilization wankomycyna i jej analogi oddziaływanie z muramylopeptydem ściany komórkowej synteza, struktura i biologiczne właściwości czwartorzędowych soli glikoamoniowych i glikozyloamoniowych analiza konformacyjna pierścienia furanozowego w cukrach synteza fragmentu peptydoglikanu ściany komórkowej bakterii Gram-dodaniej synteza i właściwości biologiczne glikozydów diosgenylu konformacyjne i mechanistyczne badania związków cukrowych vancomycin and its derivatives interaction with bacterial cell wall synthesis of quaternary glyco- and glycosylammonium salts and studies on their biological activity inhibitors of D-glucosamine and 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6-phosphate synthase conformational analysis of furanoid ring in carbohydrate compounds synthesis of peptidoglycan fragments of Gram-positive bacterial cell envelope synthesis of diosgenyl 2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride derivatives and their biological activity conformational and mechanistic studies in carbohydrate chemistry 28 29

16 Katedra Chemii Organicznej Pracownia Chemii Polipeptydów Chair of Organic Chemistry / Polypeptides Chemistry Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka / Zakład Analizy Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Analytics Group Prof. Zbigniew Maćkiewicz Tel: (+48 58) Prof. Piotr Stepnowski Tel: (+48 58) statherin i jego analogi. Synteza i ocena aktywnośc przeciw bakteryjnej i immunologicznej parthormon (PTH). Synteza i badania biologiczne hepatitis Virus C (HCV). Synteza fragmentów białka HCV oraz ich immunogenność histatin-5 i jego analogi, synteza iaktywność przeciwbakteryjna wobec bakterii statherin and its analogues. Synthesis and evaluation of antimicrobial and immunological activity parthormon (PTH). Synthesis and biological investigation hepatitis C Virus (HCV). Synthesis of HCV protein fragments and evaluation of their immunogenicity histatin-5 and its analogues, synthesis and antibacterial activity against microbes / metody rozdzieleń chromatograficznych i oznaczania związków organicznych obdarzonych ładunkiem analityka farmaceutyków w próbkach środowiskowych ocena toksykologiczna i ekotoksykologiczna związków chemicznych mechanizmy sorpcji substancji chemicznych na glebach i osadach dennych badania mechanizmu pogłębionego utleniania wybranych zanieczyszczeń organicznych analiza metabolitów wtórnych roślin i owadów badania nad odzyskiem karotenoidów ze ścieków przemysłowych badania strukturalne antygenów bakteryjnych (lipopolisacharydy) badania mechanizmu rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w glebach i osadach dennych ocena toksyczności ksenobiotyków z wykorzystaniem linii komórkowych, komórek glonów i metod enzymatycznych chromatographic separation techniques for analysis of charged organic compounds pharmaceutical analysis in environmental samples analytical and structural studies of natural compounds toxicological and ecotoxicological assessment of chemicals study of sorption of chemicals distribution in soils study on mechanism of advanced oxidation techniques of organic contaminants analysis of secondary metabolites of plants and insects technological application of carotenoids recovery from fisheries wastewater structural studies of bacterial antigens (lipopolysaccharides) toxicity assessment of xenobiotics with cell lines, alga, and enzymatic markers study of sorption of ionic liquids distribution in soils and sediments toxicity assessment of xenobiotics with cell lines, alga, and enzymatic markers 30 31

17 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Analityki I Radiochemii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Radiochemistry and Analytics Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Inżynierii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Engineering Group Prof. Bogdan Skwarzec Tel: (+48 58) Prof. Adriana Zaleska Tel: (+48 58) pecjacja pierwiastków promieniotwórczych i metali śladowych w środowisku naturalnym oznaczanie, rozmieszczenie i nagromadzanie naturalnych oraz sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i organizmach ( 210 Po, 210 Pb, 234U, 235U, 238U, 55Fe, 63 Ni, 238 Pu, Pu, 241 Pu i 241 Am) spływ polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry i ich biogeochemia w ekosystemach Morza Bałtyckiego analiza nierównowagi promieniotwórczej 210 Po/ 210 Pb, 234U/238U i 238Pu/ Pu pozwalająca na określenie pochodzenia polonu, radioołowiu, uranu i plutonu w ekosystemach naturalnych badanie wpływu katastrofy w Czarnobylu na radioaktywne skażenie środowiska Polski wpływ inkorporacji radionuklidów drogą pokarmową i oddechową na wielkość rocznej dawki radiacyjnej mieszkańców Polski badania radiologiczne dotyczące wpływu hałdy fosfogipsów w Wiślince (w pobliżu Gdańska) na otaczające środowisko przyrodnicze speciation of radionuclides and trace metals in natural environment determination, distribution and accumulation natural and artificial radionuclides in natural samples and organisms ( 210 Po, 210 Pb, 234 U, 235 U, 238 U, 55 Fe, 63 Ni, 238 Pu, Pu, 241 Pu and 241 Am) inflow of polonium, uranium and plutonium from Vistula and Odra Rivers drainage and their biogeochemistry in Baltic ecosystems analysis of activity ratios 210 Po/ 210 Pb, 234 U/ 238 U and 238 Pu/ Pu as the source of polonium, radiolead, uranium and plutonium in the natural ecosystems impact of Chernobyl-derived radionuclides on the land and aquatic ecosystems of Poland influence of accumulation and inhalation radionuclides with diet and cigarette smoking on the annual radiation dose of Poland inhabitants radiological influence of phosphogypsum waste in Wiślinka (near Gdańsk) on natural environment technologie remediacji środowiska (technologie remediacji gleb, oczyszczania wody i ścieków oraz oczyszczania powietrza) w tym nowoczesne technologie chemicznego, fotochemicznego oraz elektrochemicznego utleniania substancji trudno biodegradowalnych gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych analiza wody, ścieków i osadów ściekowych rozdział mieszanin ciekłych na membranach ekstrakcja sekwencyjna metali ciężkich z gleb i roślin konsumpcyjnych synteza oraz charakterystyka nanocząstek i nanomateriałów odnawialne źródła energii environmental remediation technologies (soil remediation technologies, water/wastewater and air treatment ) including degradation of pollutants by advanced chemical oxidation, electrooxidation and photooxidation water and wastewater management in industry water, wastewater and sewage quality analysis water purification by using membrane techniques sequential extraction of heavy metals from soils and industrial and municipal sludges nanoparticles and nanomaterials synthesis and characterization renewable energy sources 32 33

18 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej Institute of Environmental and Human Health Protection Chemical Technology and Nanotechnology Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Zakład Biotechnologii Molekularnej Institute of Environmental and Human Health Protection Molecular Biotechnology Group Prof. Andrzej M. Kłonkowski Tel: (+48 58) Prof. Piotr Skowron Tel: (+48 58) nieorganiczne szkła tlenkowe kserożele tlenkowe modyfikowane organicznie materiały rozpoznawcze dla optycznych sensorów chemicznych szkło-ceramiczne materiały luminezujące domieszkowane jonami lantanowców materiały rozpoznawcze dla optycznych sensorów chemicznych inorganic oxide glasses organically modified oxide xerogels noble metal and semiconductor nanostructures recognition materials for optical chemical sensors glass-ceramic luminescent materials doped with lanthanide ions poszukiwanie mikroorganizmów w środowiskach ekstremalnych, badania molekularne i biochemiczne inżynieria białkowa endonukleaz restrykcyjnych, przecinających specyficzne sekwencje DNA opracowywanie nowych metod inżynierii genetycznej badania nad terapiami p/nowotworowymi, m.in. nad uszkodzeniami DNA powodowane powolnymi elektronami i promieniowaniem uwrażliwionego chemicznie DNA biologia syntetyczna - pozyskiwanie zmodyfikowanych genów i nowych systemów regulacji ekspresji genetycznej oraz klonowanie pojedynczych genów oraz całych grup genów kodujących enzymy szlaków biosyntetycznych o znaczeniu przemysłowym nowe terapie i szczepionki p/wirusowe i p/bakteryjne w oparciu o metodologie inżynierii genetycznej, w tym szczepionki anty-hiv konstrukcja bioaktywnych opatrunków nowej generacji microbial sampling of extreme environments, molecular and biochemical studies protein engineering of restriction endonucleases, cleaving specific DNA sequences development of new genetic engineering technologies research on new method for cancer suppression and cure, including applications of slow electrons and other radiation on chemically sensitized DNA synthetic biology generation of modified genes, gene control systems as well as entire coregulated genes pathways of industrial application potential novel anti -virus and -bacteria therapies and vaccines based on genetic engineering technologies, including anti-hiv vaccines 34 35

19 Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Pracownia Chemometrii Środowiska Institute of Environmental and Human Health Protection Environmental Chemometrics Group Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii Institute for Environmental and Human Health Protection Environmental Chemistry and Ecotoxicology Group Prof. Tomasz Puzyn Tel: (+48 58) Prof. Jerzy Falandysz Tel: (+48 58) rozwój zaawansowanych metod chemometrycznych, statystycznych i chemii obliczeniowej przydatnych do wydobywania użytecznej informacji z wielowymiarowych danych eksperymentalnych planowanie doświadczeń prowadzących do uzyskania danych empirycznych przydatnych do modelowania komputerowego rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością do przewidywania danych dotyczących toksyczności, toksykokinetyki i parametrów fizykochemicznych nanocząstek rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami do przewidywania istotnych dla środowiska właściwości fizykochemicznych leków i produktów higieny osobistej (PPCPs) rozwój metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami do przewidywania parametrów fizykochemicznych cieczy jonowych modelowanie procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych w środowisku naturalnym kompleksowa ocena ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne trwałe związki organiczne (TZO) zanieczyszczające żywność i środowisko przyrodnicze biogeochemiczne aspekty występowania w środowisku przyrodniczym i migracji do żywności pierwiastków metalicznych i metaloidów persistent organic pollutants (POPs) as contaminants of food and environment: sources, analysis, fate, effects, QSAR/QSPR, risk assessment biogeochemical aspects of environmental occurrence and transfer to food on metallic elements and metalloids development of the advanced methods of chemometrics, statistics and computational chemistry to extract useful information from multivariate experimental data development of the universal protocols for obtaining experimental data useful for computational modeling development of the Quantitative Structure Activity/Property Relationships (QSARs/QSPRs) models of toxicity, toxicokinetics and physico-chemical endpoints of nanoparticles development of the Quantitative Structure Property Relationships (QSPRs) models to predict the environmentally relevant physico-chemical properties of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs). development of the Quantitative Structure Property Relationships (QSPRs) models to predict the physico-chemical properties of ionic liquids. modeling transport processes in the environment of selected chemicals based on the combination of the quantitative methods of modeling the relationship between chemical structure and properties and multimedia fate models. comprehensive risk assessment for new substances 36 37

20 Zakład Dydaktyki Chemii Department of Chemical Education Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Laboratory of Nuclear Magnetic Resonance Prof. Marek Kwiatkowski Tel: (+48 58) Prof. Zbigniew Kaczyński Tel: (+48 58) , fax: (+48 58) opracowanie i zastosowanie multimediów w edukacji chemicznej wprowadzanie zagadnień dyscyplinarnych do programów kształcenia chemicznego szkolny i studencki eksperyment chemiczny: opracowanie, weryfikacja, metodyka rozwijanie praktycznego podejścia do kształcenia przyrodniczego w szkołach badanie efektywności kształcenia chemicznego w szkołach i na uczelniach design and application of multimedia in chemical education introducing of interdisciplinary issues to chemical curricula chemical experiment in school and college: design, verification and methodology development of hands-on approach to science education in schools Investigation of effectiveness and quality of chemical education in schools and universities badania strukturalne związków pochodzenia naturalnego przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometrii mas i metod chemicznych, izolacja oraz określanie struktury chemicznej lipopolisacharydów różnych bakterii Gram - ujemnych, izolacja oraz badania strukturalne cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Gram - dodatnich, określanie struktury biologicznie aktywnych glikokoniugatów. structural studies of natural compounds using NMR, MS and chemical methods, isolation and structural analysis of lipopolysaccharides from various Gram-negative bacteria, isolation and structural studies of cell wall components of Gram-positive bacteria, compositional analysis of various and biologically active glycoconjugates

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII. Ul. Sobieskiego 18/19. Gdańsk

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII. Ul. Sobieskiego 18/19. Gdańsk UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Ul. Sobieskiego 18/19 Gdańsk Dziekan: prof. dr hab. Piotr Stepnowski tel.: (+48 58) 523-53-19 e-mail: piotr.stepnowski(at)ug.edu.pl Prodziekani: ds. Badań i Rozwoju:

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHEMII MEDYCZNEJ http://www.chem.univ.gda.pl/kchmed/struktura.html

KATEDRA CHEMII MEDYCZNEJ http://www.chem.univ.gda.pl/kchmed/struktura.html Sylwia Rodziewicz-Motowidło KATEDRA CHEMII MEDYCZNEJ http://www.chem.univ.gda.pl/kchmed/struktura.html Katedra Chemii Medycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło dr hab. Franciszek Kasprzykowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Analityka i fizykochemia procesów w i materiałów Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Katedra Chemii Analitycznej Zakład Mikrobioanalityki Zakład Chemii Fizycznej Sylwetka absolwenta Interpretacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOTHNOLOGA CH-Z STOPEŃ - NŻYNERSKE NESTACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Uczelnia w FP7 i H2020

Uczelnia w FP7 i H2020 Uczelnia w FP7 i H2020 dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Pracownia Chemometrii Środowiska Plan prezentacji Czym się zajmujemy? Informacja o projektach: NanoPUZZLES, NanoBRIDGES

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne Destylacja z parą wodną jako metoda wzbogacania i izolacji zanieczyszczeń organicznych z próbek wodnych i stałych w środowiskowej analizie chromatograficznej Destylacja z parą wodną może być stosowana

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW Aleksandra Pawłowska Pracownia Elektrochemii Promotor: dr hab. Barbara Pałys Tło - http://www.pgi.gov.pl/muzeum/kolekcja/zloto/guardon.jpg

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Aktywność biologiczna naturalnych związków organicznych Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS OPIS WSTĘPNA PROPOZYCJA SZKOLEN /WARSZTATO W oferowanych w ramach Projektu CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studio w I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna w roku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

2. Ż. Bargańska, J. Namieśnik, Pesticide analysis of bee and bee product samples, Crit. Rev. Anal. Chem., 40 (2010) 159.

2. Ż. Bargańska, J. Namieśnik, Pesticide analysis of bee and bee product samples, Crit. Rev. Anal. Chem., 40 (2010) 159. Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfilskiej: 1. A. Dołęga, K. Baranowska, Ż. Jarząbek, ((4-Hydroxymethyl-1H-imidazole-N3)bis(tritert-butoxysilanethiolato-2O,S)cadmium(II), Acta Crystal., E64 (2008)

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Chemia Medyczna Medicinal Chemistry www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Chemia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s Wydział prowadzący kierunek studiów Responsible Faculty Field of studies Kierunek studiów: Level of education Poziom kształcenia: Profile of education (general, practice) Profil kształcenia: (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Dr Marek Gołębiowski INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZŁOWIEKA ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ CHEMII, UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko studenta. Imię i Nazwisko opiekuna

Imię i Nazwisko studenta. Imię i Nazwisko opiekuna Tematy prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Chemii Biomedycznej w roku akademickim 2015-2016 (specjalna organizacja roku) Opracowanie metody ekspresji i izolacji amyloidogennego warianta cystatyny

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Tel: (+45 58) 348 60 79 Fax: (+48

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Bioinformatyka Bioinformatics www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Biotechnologia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7 Poznań, dnia 28.04.2014 r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Zestawienie zbiorcze podział DS-2015 (II transza)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Zalety w porównaniu z analizą trankryptomu: analiza transkryptomu komórki identyfikacja mrna nie musi jeszcze oznaczać

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków Komputerowe wspomaganie projektowanie leków wykład V Prof. dr hab. Sławomir Filipek Grupa BIOmodelowania Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Cent-III www.biomodellab.eu

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Ryszard Stolarski UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydzial Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej, Zaklad Biofizyki ul. Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Plan 1. Znaczenie ekologiczne i gospodarcze pszczół 2. Choroby pszczół i ich diagnostyka 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Ewa Chmielewska

Dr inŝ. Ewa Chmielewska Dr inŝ. Ewa Chmielewska Wydział Chemiczny Zakład ad Chemii Bioorganicznej Zakład ad Syntezy Organicznej sp. j. Roman Kozłowski, owski, Krzysztof Przygodzki Dobrzykowice Wrocławskie Zakres staŝu (18 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Właściwości fizykochemiczne i zastosowanie metali szlachetnych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: NME-2-109-MS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I MIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo