Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim"

Transkrypt

1 Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny I Interdisciplinary subject I Filozofia Philosophy Fizyka A Physics A Podstawy chemii (Cz. 2) General chemistry (part 2) Chemia analityczna Analytical chemistry Chemia analityczna (Cz. 1) Analytical chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny II Interdisciplinary subject II Matematyka B Mathematics B Chemia analityczna (Cz. 2) Analytical chemistry (part 2) Chemia nieorganiczna A Inorganic chemistry A Laboratorium badań materiałów Material analysis laboratory Krystalografia Crystallography Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Technologia informacyjna Information technology Matematyka stosowana Applied mathematics Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Fizyka B Physics B Chemia kwantowa Quantum chemistry Chemia fizyczna A Physical chemistry A Język angielski (Cz. 3) English (part 3) Chemia nieorganiczna B Inorganic chemistry B Kataliza Catalysis Wstęp do chemometrii Introduction to chemometrics Ekologia i ekofizjologia Ecology and ecophysiology Monitoring środowiska Environmental monitoring Metody numeryczne w chemii Numerical methods in chemistry 1

2 Architektura systemów komputerowych Analiza leków i kosmetyków Surowce farmaceutyczne i kosmetyczne Chemia organiczna A Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Chemia fizyczna B Makromolekuły Wstęp do gleboznawstwa Chemia obliczeniowa. Podstawy Wstęp do projektowania leków Biochemia i biologia Biomakromolekuły Technologia Chemiczna Chemia organiczna B Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Wstęp do przedsiębiorczości Prawo własności intelektualnej Selected topics in general chemistry Pracownia licencjacka Architecture of computer systems Analysis of pharmaceuticals and cosmetics Raw materials for pharmaceutical and cosmetic products Organic chemistry A Chemistry of materials and management of chemical substances Physical chemistry B Macromolecules Introduction to soil science Computational chemistry. Basics Introduction to drug design Biochemistry and biology Biomacromolecules Chemical technology Organic chemistry B BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Introduction to Entrepreneurship Intellectual property law Selected topics in general chemistry BSc undergraduate laboratory Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chromatografia Chromatography Spektroskopia Spectroscopy Informacja naukowa Scientific information Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Termodynamika Thermodynamics Geochemia środowiska Environmental geochemistry Programowanie w języku Fortran Fortran programming Chemia medyczna Medicinal chemistry Wykład monograficzny (CZ. 1) Monographic lecture (part 1) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 1) The Course Specialization (part 1) 2

3 Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Chemometria Chemometrics Toksykologia środowiska Environmental toxicology Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Wykład monograficzny (Cz. 2) Monographic lecture (part 2) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 2) The Course Specialization (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 1) M.A. Seminars (part 1) Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa. Zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Wykład monograficzny (Cz. 3) Monographic lecture (part 3) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 3) The Course Specialization (part 3) Seminarium magisterskie (Cz. 2) M.A. Seminars (part 2) Pracownia magisterska (Cz. 1) Thesis Laboratory (part 1) Pracownia magisterska (Cz. 2) Thesis Laboratory (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 3) M.A. Seminars (part 3) Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Sampling and sample preparation for analysis Walidacja metod analitycznych Validation of analytical methods Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Chemometria w chemii analitycznej Chemometrics in analytical chemistry Opracowanie sygnałów instrumentalnych Instrumental signals processing Automatyzacja w chemii analitycznej Automation in analytical chemistry Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Mechanisms of organic reactions Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 1) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 1 Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 2) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 2 Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Catalysis in organic and inorgamic chemistry Związki kompleksowe metali przejściowych w chemii bionieorganicznej Transition metal complexes in bioinorganic chemistry Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Theory of electron correlation in atoms and molecules Metody HF i DFT HF and DFT methods Metody chemii obliczeniowej w zastosowaniu do dużych molekuł Methods of computational chemistry applied to large molecules Stany zjonizowane i wzbudzone w atomach i molekułach Ionized and excited states in atoms and molecules Elektryczne i optyczne własności cząsteczek Electric and optical molecular properties 3

4 Oddziaływanie międzymolekularne Intermolecular interactions Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Intermolecular interactions in condensed phases Reakcje w fazie stałej Reactions in solid phase Elementy akustyki molekularnej Elements of molecular acoustics Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Magnetic and electrical properties of spinels Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Thermodynamic properties of liquid mixtures Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Selected topics of coordination chemistry Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Physicochemical foundations of liquid chromatography Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Physicochemical foundations of gas chromatography Chromatograficzny rozdział związków chiralnych Chiral separations by means of chromatography Planowanie eksperymentu w chromatografii Experimental design in chromatography Specjalne techniki chromatograficzne Special chromatographic techniques Zastosowania technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Application of chromatographic techniques to investigating natural products Polimery - materiały XXI wieku Polymers as materials for 21st century Bioinfomatyka Bioinformatics Modelowanie QSAR QSAR modeling Przemysł faramceutyczny Pharmaceutical industry Chemia kosmetyków Cosmetic chemistry Chemia bionieorganiczna Bioinorganic chemistry Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Diagrammatic methods in quantum chemistry Chemia kwantowa biomolekuł Biological quantum chemistry Metoda sprzężonych klasterów Coupled cluster method Metody obliczeniowe w projektowaniu nowych materiałów Computational methods in design of new materials Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Związki optycznie czynne - otrzymywanie, zastosowania Chiral compounds preparation and applications Relacje pomiędzy strukturą molekuł a ich reaktywnością Structure-reactivity relationships in molecules Metody rozdzielania i zagęszczania w analizie chemicznej Separation and condensation methods in chemical analysis Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 1) Specialization laboratory (part 1) Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 2) Specialization laboratory (part 2) Metody syntezy organicznej The methods of organic synthesis Chemia fizyczna cieczy i roztworów Physical chemistry of liquids and solutions Wykład monograficzny w języku angielskim Monographic lecture in English Gospodarka odpadami Environmental Waste Management 4

5 Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie, dla naboru rocznika 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Podstawy chemii General chemistry Matematyka (Cz. 1) Mathematics (part 1) Fizyka (Cz.1) Physics (part 1) Grafika inżynierska Technical drawing Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Technologia informacyjna Information technology Chemia analityczna Analytical chemistry Matematyka (Cz. 2) Mathematics (part 2) Fizyka (Cz.2) Physics (part 2) Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Chemia fizyczna Physical chemistry Technologia chemiczna - surowce i procesy Chemical technology- raw materials and processes Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Automation and physicochemical properties measurement Kataliza i procesy katalityczne Catalysis and catalytic processes Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Chemia materiałów Materials Chemistry Podstawy spektroskopii molekularnej Fundamentals of Molecular Spectroscopy Termodynamika techniczna i chemiczna Chemical engineering thermodynamics Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Fundamentals of chemical and process engineering Projektowanie procesów technologicznych Technological design process Bezpieczeństwo techniczne Technical Safety 5

6 Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 1) Interdisciplinary subject (part 1) Chemometria w kontroli procesów technologicznych Chemometrics for Process Control Przedmiot obieralny (Cz. 1) Elective Courses 1 Wykład specjalizacyjny (Cz. 1) special topic lecture (part 1) Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Quality Management and Inspection of Chemical Products Zielona chemia Green Chemistry Współczesna synteza organiczna i nieorganiczna Modern Organic and Inorganic Synthesis Specjalistyczny język angielski English in Chemistry and Chemical Technology Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 2) Interdisciplinary subject (part 2) Informacja naukowa Scientific information Metody obliczeniowe w chemii Computational methods in chemistry Przedmiot obieralny (Cz. 2) Elective Courses 2 Projekt technologiczny Technological design Wykład specjalizacyjny (Cz. 2) Special topic lecture (part 2) Technologie utylizacji i recyklingu odpadów Technoloigies of waste recykling and processing Materiały dla optoelektroniki Materials for Optoelectronics Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Przedmiot obieralny (Cz. 3) Elective Courses 3 Wykład specjalizacyjny (Cz. 3) Special topic lecture (part 3) Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie Bsc seminar Chemia środowiska Environmental chemistry Przemysłowe źródła zanieczyszczenia środowiska Industrial sources of environment pollution Budowa i eksploatacja składowisk odpadów Construction and operation of landfills Czyste technologie węglowe Clean Coal Technologies Technologia i przetwórstwo polimerów Technology and Processing of Polymers Ratownictwo techniczne i chemiczne Technical and chemical rescue Zarządzanie środowiskiem Environmental Management Biomateriały i biotechnologie Biotechnology and biomaterials Ochrona środowiska w technologii chemicznej Environmental protection in chemical technology Laboratorium na chipie Lab on a Chip Technologie zgazowania węgla Coal gasification technology 6

7 Nanomateriały i nanotechnologie Materiały dla medycyny Materiały i technologie ceramiczne Katalityczne procesy heterogeniczne Technologie wytwarzania kryształów i materiałów krystalicznych Transport materiałów niebezpiecznych Analiza chemiczna procesów Otrzymywanie związków o wysokiej czystości Nanomaterials and Nanotechnology Materials for Medicine Ceramic materials and technologies Heterogeneous Catalytic Processes Crystals and crystalline materials design Transportation of Hazardous Materials Chemical Process Analysis Preparation of high purity compounds Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii A General chemistry A Technologia informacyjna Information technology Podstawy przedsiębiorczości Introduction to Entrepreneurship Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny Interdisciplinary subject Filozofia Philosophy Matematyka B Mathematics B Fizyka A Physics A Podstawy chemii B General chemistry B Chemia analityczna Analytical chemistry Język angielski A English A Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Fizyka B Physics B Laboratorium badań materiałów Material Testing Laboratory Krystalografia Crystallography Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Laboratorium programowania Computer programming laboratory 7

8 Język angielski B Chemia kwantowa Chemia fizyczna Selected topics in general chemistry Przedmiot obieralny A Moduł A związany ze specjalnością Chemia organiczna Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Przedmiot obieralny B Moduł B związany ze specjalnością Technologia Chemiczna Biochemia i biologia Biomakromolekuły Przedmiot obieralny C Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy English B Quantum chemistry Physical chemistry Selected topics in general chemistry Elective Courses A Specialty Module A Organic chemistry Chemical materials and chemicals management Elective Courses B Specialty Module B Chemical technology Biochemistry and biology Biomacromolecules Elective Courses C BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Intellectual property protection, occupational health and safety Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot B związany ze specjalnością Przedmiot C związany ze specjalnością Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A Moduł przedmiotów specjalizacyjnych B Laboratorium specjalizacyjne A Laboratorium specjalizacyjne B Moduł wykładów monograficznych A Nazwa w języku angielskim Specialty Subject Classes A Specialty Subject Classes B Specialty Subject Classes C Specialty Module A Specialty Module B Specialization laboratory A Specialization laboratory B Monographic lecture - Module A 8

9 Moduł wykładów monograficznych B Monographic lecture - Module B Moduł wykładów monograficznych C Monographic lecture - Module C Pracownia magisterska A Thesis Laboratory A Pracownia magisterska B Thesis Laboratory B Seminarium magisterskie A M.A. Seminars A Seminarium magisterskie B M.A. Seminars B Seminarium magisterskie C M.A. Seminars C Spektroskopia Spectroscopy Chromatografia Chromatography Analiza instrumentalna Instrumental analysis Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Informacja naukowa Scientific information Specjalistyczny język angielski A English in Chemistry and Chemical Technology (part A) Specjalistyczny język angielski B English in Chemistry and Chemical Technology (part B) Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Przedmiot A związany ze specjalnością Specialty Subject Classes A Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot C związany ze specjalnością Specialty Subject Classes C Termodynamika Thermodynamics Chemia medyczna Medicinal chemistry Programowanie w języku fortran Fortran programming Geochemia Geochemistry Chemometria Chemometrics Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Toksykologia środowiska Environmental toxicology Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa - zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Polimery - materiały XXI wieku Modelowanie QSAR Właściwości fizykochemiczne płynów technicznych Bioinformatyka Chemia bionieorganiczna Chemia kwantowa biomolekuł Polymers as materials for 21 st century QSAR modeling Physical and chemical properties of technical liquids Bioinformatics Bioinorganic chemistry Biological quantum chemistry 9

10 Metody rozdzielania i zatężania w analizie chemicznej Przemysł farmaceutyczny Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Chemia kosmetyków Metody syntezy organicznej Gospodarka odpadami Metody naturalne w naukach biologiczno-chemicznych Wstęp do chemii supramolekularnej Wstęp do chemii bioorganicznej Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych Chemia obliczeniowa biomolekuł Elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek: podstawy teoretyczne i metody obliczeniowe, zastosowania Oddziaływania międzycząsteczkowe Wybrane metody badawcze współczesnej chemii ciała stałego Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym Techniki separacyjne (rozdzielania i zagęszczania) w analizie chemicznej Chemik analityk jako biegły sądowy Fizykochemia kryminalistyczna Zastosowanie spektroskopii EPR w chemii Biopaliwa pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji- otrzymywanie i właściwości Walidacja metod analitycznych Opracowanie sygnałów instrumentalnych Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Wprowadzenie do zaawansowanych metod chemii kwantowej Elementy akustyki molekularnej Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Stabilne metody modelowania danych Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Metody HF i DFT Reakcje w fazie stałej Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Chromatograficzny rozdział związków chiralnych 10 Separation and condensation techniques in chemical analysis Pharmaceutical industry Physicochemical background of liquid chromatography Cosmetic chemistry The methods of organic synthesis Environmental Waste Management Natural methods in biosciences Introduction to supramolecular chemistry Introduction to bioorganic chemistry IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Computational methods for biomolecules Electric, optical and magnetic properties of molecules theoretical foundations, computational methods, applications Intermolecular interactions Selected modern solid state chemistry research techniques Process safety management Separation and condensation techniques in chemical analysis Analytical chemist as an forensic expert Forensic physical chemistry EPR spectroscopy in chemistry Biofuels of the 1st, 2nd, 3rd and 4th generation - production and properties Validation of analytical methods Instrumental signals processing Catalysis in organic and inorgamic chemistry Mechanisms of organic reactions Theory of electron correlation in atoms and molecules Introduction to advanced quantum chemical methods Elements of molecular acoustics Intermolecular interactions in condensed phases Physicochemical background of liquid chromatography Physicochemical background of gas chromatography Robust data modeling Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Diagrammatic methods in quantum chemistry HF and DFT methods Reactions in solid phase Magnetic and electrical properties of spinels Chiral separations by means of chromatography

11 Specjalne techniki chromatograficzne Chemometria w chemii analitycznej Planowanie i optymalizacja eksperymentu Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Wizualizacja wielowymiarowych danych chemicznych Chemia lantanowców Introduction to organic synthesis Metody spektroskopowe w chemii organicznej: NMR, EPR, MS Metoda sprzężonych klasterów Oddziaływania międzycząsteczkowe Ionized and excited states in atoms and molecules Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Chemia fizyczna cieczy i roztworów Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Chemometryczna analiza czystości pików chromatograficznych Planowanie eksperymentu w chromatografii Zastosowanie technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych związków organicznych i nieorganicznych Preprocessing of instrumental signals Statystyczna ocena wartości dowodowej wyników kryminalistycznych badań fizykochemicznych Oddziaływania międzymolekularne Wstęp do spektroskopii optycznej Wprowadzenie do technologii szkła i ceramiki Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania Mikrostruktura łańcucha polimerowego Wprowadzenie do spektroskopii NMR Zastosowanie spektroskopii NMR do badania polimerów Laboratorium specjalizacyjne A - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne A - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemia faz skondensowanych Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Laboratorium specjalizacyjne B - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne B - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemia faz skondensowanych Special chromatographic techniques Chemometrics in analytical chemistry Experiment planning and optimization Sampling and sample preparation for analysis Visualisation of multidimensional chemical data Lanthanide chemistry Introduction to organic synthesis Spectroscopic methods in organic chemistry: NMR, EPR, MS Coupled cluster method Intermolecular interactions Ionized and excited states in atoms and molecules Thermodynamic properties of liquid mixtures Physical chemistry of liquids and solutions Selected topics of coordination chemistry Chemometric assesment of peak purity Experimental design in chromatography Application of Chromatographic techniques for Analysis of Natural Products Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules Preprocessing of instrumental signals Evidential value of physiocochemical data - statistical analysis in forensic science Intermolecular interactions Introduction to optical spectroscopy Introduction to technology of glass and ceramics Selected groups of polymers: technology, properties and applications Microstructure of the polymer chain Introduction to NMR spectroscopy NMR Studies of Polymers Specialization laboratory A - I: Analytical chemistry Specialization laboratory A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compounds Specialization laboratory A - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory A - IV: Physical chemistry of condensed phases Specialization laboratory A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Specialization laboratory B - I: Analytical chemistry Specialization laboratory B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound Specialization laboratory B - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory B - IV: Physical chemistry of condensed phases 11

12 Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie A - Chemia analityczna Seminarium magisterskie A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie A - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie A - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie B - Chemia analityczna Seminarium magisterskie B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie B - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie B - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie C - Chemia analityczna Seminarium magisterskie C - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie C - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie C - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie C - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Specialization laboratory B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars A - I: Analytical chemistry M.A. Seminars A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars A - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars A - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars B - I: Analytical chemistry M.A. Seminars B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars B - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars B - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars C - I: Analytical chemistry M.A. Seminars C - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars C - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars C - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars C - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii General chemistry Fizyka A Physics A Technologia informacyjna Information technology Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Matematyka B Mathematics B Fizyka B Physics B Chemia analityczna Analytical chemistry Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Grafika inżynierska Technical drawing Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry 12

13 Podstawy przedsiębiorczości Język angielski A Chemia fizyczna Technologia chemiczna - surowce i procesy Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Kataliza i procesy katalityczne Język angielski B Chemia materiałów Podstawy spektroskopii molekularnej Termodynamika techniczna i chemiczna Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Bezpieczeństwo techniczne Chemometria w kontroli procesów technologicznych Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy Przedmiot obieralny A Wykład specjalizacyjny A Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Projektowanie procesów technologicznych Informacja naukowa Metody obliczeniowe w chemii Specjalistyczny język angielski Przedmiot interdyscyplinarny Projekt technologiczny Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot obieralny B Wykład specjalizacyjny B Fundamentals of entrepreneurship English A Physical chemistry Chemical technology- raw materials and processes Automation and physicochemical properties measurement Catalysis and catalytic processes English B Materials Chemistry Fundamentals of Molecular Spectroscopy Chemical engineering thermodynamics Fundamentals of chemical and process engineering Technical Safety Chemometric Approach to Process Monitoring and Control Protection of intellectual property, industrial safety Elective Courses A Special topic lecture A Quality Management and Inspection of Chemical Products Design of technological processes Scientific information Methods of Computational Chemistry English in Chemistry and Chemical Technology Interdisciplinary subject Technological design Specialty Subject Classes A Elective Courses B Special topic lecture B Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization / Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot obieralny C Elective Courses C Wykład specjalizacyjny C Special topic lecture C Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie B.Sc seminar Ratownictwo techniczne i chemiczne Zarządzanie środowiskiem Ratownictwo techniczne i chemiczne Biopaliwa Transport materiałów niebezpiecznych Environmental Management Technical and chemical rescue Biofuels Transportation of Hazardous Materials 13

14 Analiza chemiczna procesów Technologia i przetwórstwo polimerów Alternatywne źródła energii Materiały dla medycyny Nanomateriały i nanotechnologie Chemical Process Analysis Technology and Processing of Polymers Alternative energy sources Materials for Medicine Nanomaterials and Nanotechnology 14

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux.

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux. Semestr zimowy Blok specjalnościowy I Wprowadzenie do systemu Linux Wykładowca: dr Piotr Durlak Wykład: 15 h Laboratorium: 30 h Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI studia magisterskie 1. Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Edward Szłyk Sylwetka absolwenta Student zdobywa wiadomości z zakresu produkcji, analizy i obrotu żywnością.

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK 1995-2001. In section I, listed are papers published

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN Tematy Luty 2014 LP. Prowadzący Kierunek / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia 2 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 3 dr hab. inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków 18-20.05.2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net Curriculum Vitae FAMILY NAME: GIVEN NAME: EMAIL: TWITER: BLOG: WEB: TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net EDUCATION: 1985-1989 High School,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo