Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim"

Transkrypt

1 Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny I Interdisciplinary subject I Filozofia Philosophy Fizyka A Physics A Podstawy chemii (Cz. 2) General chemistry (part 2) Chemia analityczna Analytical chemistry Chemia analityczna (Cz. 1) Analytical chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny II Interdisciplinary subject II Matematyka B Mathematics B Chemia analityczna (Cz. 2) Analytical chemistry (part 2) Chemia nieorganiczna A Inorganic chemistry A Laboratorium badań materiałów Material analysis laboratory Krystalografia Crystallography Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Technologia informacyjna Information technology Matematyka stosowana Applied mathematics Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Fizyka B Physics B Chemia kwantowa Quantum chemistry Chemia fizyczna A Physical chemistry A Język angielski (Cz. 3) English (part 3) Chemia nieorganiczna B Inorganic chemistry B Kataliza Catalysis Wstęp do chemometrii Introduction to chemometrics Ekologia i ekofizjologia Ecology and ecophysiology Monitoring środowiska Environmental monitoring Metody numeryczne w chemii Numerical methods in chemistry 1

2 Architektura systemów komputerowych Analiza leków i kosmetyków Surowce farmaceutyczne i kosmetyczne Chemia organiczna A Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Chemia fizyczna B Makromolekuły Wstęp do gleboznawstwa Chemia obliczeniowa. Podstawy Wstęp do projektowania leków Biochemia i biologia Biomakromolekuły Technologia Chemiczna Chemia organiczna B Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Wstęp do przedsiębiorczości Prawo własności intelektualnej Selected topics in general chemistry Pracownia licencjacka Architecture of computer systems Analysis of pharmaceuticals and cosmetics Raw materials for pharmaceutical and cosmetic products Organic chemistry A Chemistry of materials and management of chemical substances Physical chemistry B Macromolecules Introduction to soil science Computational chemistry. Basics Introduction to drug design Biochemistry and biology Biomacromolecules Chemical technology Organic chemistry B BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Introduction to Entrepreneurship Intellectual property law Selected topics in general chemistry BSc undergraduate laboratory Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chromatografia Chromatography Spektroskopia Spectroscopy Informacja naukowa Scientific information Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Termodynamika Thermodynamics Geochemia środowiska Environmental geochemistry Programowanie w języku Fortran Fortran programming Chemia medyczna Medicinal chemistry Wykład monograficzny (CZ. 1) Monographic lecture (part 1) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 1) The Course Specialization (part 1) 2

3 Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Chemometria Chemometrics Toksykologia środowiska Environmental toxicology Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Wykład monograficzny (Cz. 2) Monographic lecture (part 2) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 2) The Course Specialization (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 1) M.A. Seminars (part 1) Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa. Zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Wykład monograficzny (Cz. 3) Monographic lecture (part 3) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 3) The Course Specialization (part 3) Seminarium magisterskie (Cz. 2) M.A. Seminars (part 2) Pracownia magisterska (Cz. 1) Thesis Laboratory (part 1) Pracownia magisterska (Cz. 2) Thesis Laboratory (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 3) M.A. Seminars (part 3) Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Sampling and sample preparation for analysis Walidacja metod analitycznych Validation of analytical methods Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Chemometria w chemii analitycznej Chemometrics in analytical chemistry Opracowanie sygnałów instrumentalnych Instrumental signals processing Automatyzacja w chemii analitycznej Automation in analytical chemistry Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Mechanisms of organic reactions Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 1) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 1 Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 2) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 2 Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Catalysis in organic and inorgamic chemistry Związki kompleksowe metali przejściowych w chemii bionieorganicznej Transition metal complexes in bioinorganic chemistry Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Theory of electron correlation in atoms and molecules Metody HF i DFT HF and DFT methods Metody chemii obliczeniowej w zastosowaniu do dużych molekuł Methods of computational chemistry applied to large molecules Stany zjonizowane i wzbudzone w atomach i molekułach Ionized and excited states in atoms and molecules Elektryczne i optyczne własności cząsteczek Electric and optical molecular properties 3

4 Oddziaływanie międzymolekularne Intermolecular interactions Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Intermolecular interactions in condensed phases Reakcje w fazie stałej Reactions in solid phase Elementy akustyki molekularnej Elements of molecular acoustics Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Magnetic and electrical properties of spinels Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Thermodynamic properties of liquid mixtures Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Selected topics of coordination chemistry Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Physicochemical foundations of liquid chromatography Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Physicochemical foundations of gas chromatography Chromatograficzny rozdział związków chiralnych Chiral separations by means of chromatography Planowanie eksperymentu w chromatografii Experimental design in chromatography Specjalne techniki chromatograficzne Special chromatographic techniques Zastosowania technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Application of chromatographic techniques to investigating natural products Polimery - materiały XXI wieku Polymers as materials for 21st century Bioinfomatyka Bioinformatics Modelowanie QSAR QSAR modeling Przemysł faramceutyczny Pharmaceutical industry Chemia kosmetyków Cosmetic chemistry Chemia bionieorganiczna Bioinorganic chemistry Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Diagrammatic methods in quantum chemistry Chemia kwantowa biomolekuł Biological quantum chemistry Metoda sprzężonych klasterów Coupled cluster method Metody obliczeniowe w projektowaniu nowych materiałów Computational methods in design of new materials Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Związki optycznie czynne - otrzymywanie, zastosowania Chiral compounds preparation and applications Relacje pomiędzy strukturą molekuł a ich reaktywnością Structure-reactivity relationships in molecules Metody rozdzielania i zagęszczania w analizie chemicznej Separation and condensation methods in chemical analysis Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 1) Specialization laboratory (part 1) Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 2) Specialization laboratory (part 2) Metody syntezy organicznej The methods of organic synthesis Chemia fizyczna cieczy i roztworów Physical chemistry of liquids and solutions Wykład monograficzny w języku angielskim Monographic lecture in English Gospodarka odpadami Environmental Waste Management 4

5 Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie, dla naboru rocznika 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Podstawy chemii General chemistry Matematyka (Cz. 1) Mathematics (part 1) Fizyka (Cz.1) Physics (part 1) Grafika inżynierska Technical drawing Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Technologia informacyjna Information technology Chemia analityczna Analytical chemistry Matematyka (Cz. 2) Mathematics (part 2) Fizyka (Cz.2) Physics (part 2) Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Chemia fizyczna Physical chemistry Technologia chemiczna - surowce i procesy Chemical technology- raw materials and processes Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Automation and physicochemical properties measurement Kataliza i procesy katalityczne Catalysis and catalytic processes Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Chemia materiałów Materials Chemistry Podstawy spektroskopii molekularnej Fundamentals of Molecular Spectroscopy Termodynamika techniczna i chemiczna Chemical engineering thermodynamics Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Fundamentals of chemical and process engineering Projektowanie procesów technologicznych Technological design process Bezpieczeństwo techniczne Technical Safety 5

6 Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 1) Interdisciplinary subject (part 1) Chemometria w kontroli procesów technologicznych Chemometrics for Process Control Przedmiot obieralny (Cz. 1) Elective Courses 1 Wykład specjalizacyjny (Cz. 1) special topic lecture (part 1) Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Quality Management and Inspection of Chemical Products Zielona chemia Green Chemistry Współczesna synteza organiczna i nieorganiczna Modern Organic and Inorganic Synthesis Specjalistyczny język angielski English in Chemistry and Chemical Technology Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 2) Interdisciplinary subject (part 2) Informacja naukowa Scientific information Metody obliczeniowe w chemii Computational methods in chemistry Przedmiot obieralny (Cz. 2) Elective Courses 2 Projekt technologiczny Technological design Wykład specjalizacyjny (Cz. 2) Special topic lecture (part 2) Technologie utylizacji i recyklingu odpadów Technoloigies of waste recykling and processing Materiały dla optoelektroniki Materials for Optoelectronics Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Przedmiot obieralny (Cz. 3) Elective Courses 3 Wykład specjalizacyjny (Cz. 3) Special topic lecture (part 3) Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie Bsc seminar Chemia środowiska Environmental chemistry Przemysłowe źródła zanieczyszczenia środowiska Industrial sources of environment pollution Budowa i eksploatacja składowisk odpadów Construction and operation of landfills Czyste technologie węglowe Clean Coal Technologies Technologia i przetwórstwo polimerów Technology and Processing of Polymers Ratownictwo techniczne i chemiczne Technical and chemical rescue Zarządzanie środowiskiem Environmental Management Biomateriały i biotechnologie Biotechnology and biomaterials Ochrona środowiska w technologii chemicznej Environmental protection in chemical technology Laboratorium na chipie Lab on a Chip Technologie zgazowania węgla Coal gasification technology 6

7 Nanomateriały i nanotechnologie Materiały dla medycyny Materiały i technologie ceramiczne Katalityczne procesy heterogeniczne Technologie wytwarzania kryształów i materiałów krystalicznych Transport materiałów niebezpiecznych Analiza chemiczna procesów Otrzymywanie związków o wysokiej czystości Nanomaterials and Nanotechnology Materials for Medicine Ceramic materials and technologies Heterogeneous Catalytic Processes Crystals and crystalline materials design Transportation of Hazardous Materials Chemical Process Analysis Preparation of high purity compounds Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii A General chemistry A Technologia informacyjna Information technology Podstawy przedsiębiorczości Introduction to Entrepreneurship Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny Interdisciplinary subject Filozofia Philosophy Matematyka B Mathematics B Fizyka A Physics A Podstawy chemii B General chemistry B Chemia analityczna Analytical chemistry Język angielski A English A Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Fizyka B Physics B Laboratorium badań materiałów Material Testing Laboratory Krystalografia Crystallography Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Laboratorium programowania Computer programming laboratory 7

8 Język angielski B Chemia kwantowa Chemia fizyczna Selected topics in general chemistry Przedmiot obieralny A Moduł A związany ze specjalnością Chemia organiczna Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Przedmiot obieralny B Moduł B związany ze specjalnością Technologia Chemiczna Biochemia i biologia Biomakromolekuły Przedmiot obieralny C Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy English B Quantum chemistry Physical chemistry Selected topics in general chemistry Elective Courses A Specialty Module A Organic chemistry Chemical materials and chemicals management Elective Courses B Specialty Module B Chemical technology Biochemistry and biology Biomacromolecules Elective Courses C BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Intellectual property protection, occupational health and safety Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot B związany ze specjalnością Przedmiot C związany ze specjalnością Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A Moduł przedmiotów specjalizacyjnych B Laboratorium specjalizacyjne A Laboratorium specjalizacyjne B Moduł wykładów monograficznych A Nazwa w języku angielskim Specialty Subject Classes A Specialty Subject Classes B Specialty Subject Classes C Specialty Module A Specialty Module B Specialization laboratory A Specialization laboratory B Monographic lecture - Module A 8

9 Moduł wykładów monograficznych B Monographic lecture - Module B Moduł wykładów monograficznych C Monographic lecture - Module C Pracownia magisterska A Thesis Laboratory A Pracownia magisterska B Thesis Laboratory B Seminarium magisterskie A M.A. Seminars A Seminarium magisterskie B M.A. Seminars B Seminarium magisterskie C M.A. Seminars C Spektroskopia Spectroscopy Chromatografia Chromatography Analiza instrumentalna Instrumental analysis Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Informacja naukowa Scientific information Specjalistyczny język angielski A English in Chemistry and Chemical Technology (part A) Specjalistyczny język angielski B English in Chemistry and Chemical Technology (part B) Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Przedmiot A związany ze specjalnością Specialty Subject Classes A Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot C związany ze specjalnością Specialty Subject Classes C Termodynamika Thermodynamics Chemia medyczna Medicinal chemistry Programowanie w języku fortran Fortran programming Geochemia Geochemistry Chemometria Chemometrics Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Toksykologia środowiska Environmental toxicology Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa - zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Polimery - materiały XXI wieku Modelowanie QSAR Właściwości fizykochemiczne płynów technicznych Bioinformatyka Chemia bionieorganiczna Chemia kwantowa biomolekuł Polymers as materials for 21 st century QSAR modeling Physical and chemical properties of technical liquids Bioinformatics Bioinorganic chemistry Biological quantum chemistry 9

10 Metody rozdzielania i zatężania w analizie chemicznej Przemysł farmaceutyczny Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Chemia kosmetyków Metody syntezy organicznej Gospodarka odpadami Metody naturalne w naukach biologiczno-chemicznych Wstęp do chemii supramolekularnej Wstęp do chemii bioorganicznej Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych Chemia obliczeniowa biomolekuł Elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek: podstawy teoretyczne i metody obliczeniowe, zastosowania Oddziaływania międzycząsteczkowe Wybrane metody badawcze współczesnej chemii ciała stałego Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym Techniki separacyjne (rozdzielania i zagęszczania) w analizie chemicznej Chemik analityk jako biegły sądowy Fizykochemia kryminalistyczna Zastosowanie spektroskopii EPR w chemii Biopaliwa pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji- otrzymywanie i właściwości Walidacja metod analitycznych Opracowanie sygnałów instrumentalnych Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Wprowadzenie do zaawansowanych metod chemii kwantowej Elementy akustyki molekularnej Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Stabilne metody modelowania danych Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Metody HF i DFT Reakcje w fazie stałej Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Chromatograficzny rozdział związków chiralnych 10 Separation and condensation techniques in chemical analysis Pharmaceutical industry Physicochemical background of liquid chromatography Cosmetic chemistry The methods of organic synthesis Environmental Waste Management Natural methods in biosciences Introduction to supramolecular chemistry Introduction to bioorganic chemistry IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Computational methods for biomolecules Electric, optical and magnetic properties of molecules theoretical foundations, computational methods, applications Intermolecular interactions Selected modern solid state chemistry research techniques Process safety management Separation and condensation techniques in chemical analysis Analytical chemist as an forensic expert Forensic physical chemistry EPR spectroscopy in chemistry Biofuels of the 1st, 2nd, 3rd and 4th generation - production and properties Validation of analytical methods Instrumental signals processing Catalysis in organic and inorgamic chemistry Mechanisms of organic reactions Theory of electron correlation in atoms and molecules Introduction to advanced quantum chemical methods Elements of molecular acoustics Intermolecular interactions in condensed phases Physicochemical background of liquid chromatography Physicochemical background of gas chromatography Robust data modeling Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Diagrammatic methods in quantum chemistry HF and DFT methods Reactions in solid phase Magnetic and electrical properties of spinels Chiral separations by means of chromatography

11 Specjalne techniki chromatograficzne Chemometria w chemii analitycznej Planowanie i optymalizacja eksperymentu Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Wizualizacja wielowymiarowych danych chemicznych Chemia lantanowców Introduction to organic synthesis Metody spektroskopowe w chemii organicznej: NMR, EPR, MS Metoda sprzężonych klasterów Oddziaływania międzycząsteczkowe Ionized and excited states in atoms and molecules Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Chemia fizyczna cieczy i roztworów Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Chemometryczna analiza czystości pików chromatograficznych Planowanie eksperymentu w chromatografii Zastosowanie technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych związków organicznych i nieorganicznych Preprocessing of instrumental signals Statystyczna ocena wartości dowodowej wyników kryminalistycznych badań fizykochemicznych Oddziaływania międzymolekularne Wstęp do spektroskopii optycznej Wprowadzenie do technologii szkła i ceramiki Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania Mikrostruktura łańcucha polimerowego Wprowadzenie do spektroskopii NMR Zastosowanie spektroskopii NMR do badania polimerów Laboratorium specjalizacyjne A - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne A - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemia faz skondensowanych Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Laboratorium specjalizacyjne B - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne B - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemia faz skondensowanych Special chromatographic techniques Chemometrics in analytical chemistry Experiment planning and optimization Sampling and sample preparation for analysis Visualisation of multidimensional chemical data Lanthanide chemistry Introduction to organic synthesis Spectroscopic methods in organic chemistry: NMR, EPR, MS Coupled cluster method Intermolecular interactions Ionized and excited states in atoms and molecules Thermodynamic properties of liquid mixtures Physical chemistry of liquids and solutions Selected topics of coordination chemistry Chemometric assesment of peak purity Experimental design in chromatography Application of Chromatographic techniques for Analysis of Natural Products Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules Preprocessing of instrumental signals Evidential value of physiocochemical data - statistical analysis in forensic science Intermolecular interactions Introduction to optical spectroscopy Introduction to technology of glass and ceramics Selected groups of polymers: technology, properties and applications Microstructure of the polymer chain Introduction to NMR spectroscopy NMR Studies of Polymers Specialization laboratory A - I: Analytical chemistry Specialization laboratory A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compounds Specialization laboratory A - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory A - IV: Physical chemistry of condensed phases Specialization laboratory A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Specialization laboratory B - I: Analytical chemistry Specialization laboratory B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound Specialization laboratory B - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory B - IV: Physical chemistry of condensed phases 11

12 Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie A - Chemia analityczna Seminarium magisterskie A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie A - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie A - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie B - Chemia analityczna Seminarium magisterskie B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie B - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie B - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie C - Chemia analityczna Seminarium magisterskie C - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie C - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie C - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie C - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Specialization laboratory B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars A - I: Analytical chemistry M.A. Seminars A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars A - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars A - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars B - I: Analytical chemistry M.A. Seminars B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars B - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars B - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars C - I: Analytical chemistry M.A. Seminars C - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars C - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars C - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars C - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii General chemistry Fizyka A Physics A Technologia informacyjna Information technology Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Matematyka B Mathematics B Fizyka B Physics B Chemia analityczna Analytical chemistry Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Grafika inżynierska Technical drawing Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry 12

13 Podstawy przedsiębiorczości Język angielski A Chemia fizyczna Technologia chemiczna - surowce i procesy Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Kataliza i procesy katalityczne Język angielski B Chemia materiałów Podstawy spektroskopii molekularnej Termodynamika techniczna i chemiczna Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Bezpieczeństwo techniczne Chemometria w kontroli procesów technologicznych Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy Przedmiot obieralny A Wykład specjalizacyjny A Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Projektowanie procesów technologicznych Informacja naukowa Metody obliczeniowe w chemii Specjalistyczny język angielski Przedmiot interdyscyplinarny Projekt technologiczny Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot obieralny B Wykład specjalizacyjny B Fundamentals of entrepreneurship English A Physical chemistry Chemical technology- raw materials and processes Automation and physicochemical properties measurement Catalysis and catalytic processes English B Materials Chemistry Fundamentals of Molecular Spectroscopy Chemical engineering thermodynamics Fundamentals of chemical and process engineering Technical Safety Chemometric Approach to Process Monitoring and Control Protection of intellectual property, industrial safety Elective Courses A Special topic lecture A Quality Management and Inspection of Chemical Products Design of technological processes Scientific information Methods of Computational Chemistry English in Chemistry and Chemical Technology Interdisciplinary subject Technological design Specialty Subject Classes A Elective Courses B Special topic lecture B Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization / Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot obieralny C Elective Courses C Wykład specjalizacyjny C Special topic lecture C Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie B.Sc seminar Ratownictwo techniczne i chemiczne Zarządzanie środowiskiem Ratownictwo techniczne i chemiczne Biopaliwa Transport materiałów niebezpiecznych Environmental Management Technical and chemical rescue Biofuels Transportation of Hazardous Materials 13

14 Analiza chemiczna procesów Technologia i przetwórstwo polimerów Alternatywne źródła energii Materiały dla medycyny Nanomateriały i nanotechnologie Chemical Process Analysis Technology and Processing of Polymers Alternative energy sources Materials for Medicine Nanomaterials and Nanotechnology 14

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Studia stacjonarne I i II stopnia Kierunek Technologia Chemiczna Studia stacjonarne I stopnia Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Technologia organiczna

Technologia organiczna WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Dziekanat ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2351, fax +48 61 665 2852 e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl Plan studiów i punkty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia grupa zajęć** K7_K03 K7_W05 K7_U02 K7_W05 A Z K7_K02 K7_W05 K7_U02 A Z K7_U03 K7_U04 K7_W01

efekty kształcenia grupa zajęć** K7_K03 K7_W05 K7_U02 K7_W05 A Z K7_K02 K7_W05 K7_U02 A Z K7_U03 K7_U04 K7_W01 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring II stopnia ogólnoakademicki stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 3 O PG_00031665 Konwersja energii słonecznej 4 O PG_00020872 Terminologia angielska w nanotechnologii

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * do

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Semestr 1M Przedmioty minimum programowego na Wydziale Chemii UW L.p. Przedmiot Suma godzin Wykłady Ćwiczenia Prosem.

Bardziej szczegółowo

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2012/2013 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny),

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2012/2013 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) Pozycja WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW w tym I II V godzin

Bardziej szczegółowo

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2033/203 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim Legenda: W- wykład; P- proseminarium; Ć ćwiczenia; L laboratorium * : egz (egzamin pisemny), zal

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20 Załącznik nr 2 do uchwały nr 65/d/12/2018 Wydział Architektury Dyscypliny naukowe

Bardziej szczegółowo

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS.

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS. Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2016/17 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Modelowy plan studiów dla wszystkich polskich specjalności status i nazwa przedmiotu liczba godz. zajęć w tygodniu punkty w c lk Semestr 0

Modelowy plan studiów dla wszystkich polskich specjalności status i nazwa przedmiotu liczba godz. zajęć w tygodniu punkty w c lk Semestr 0 Modelowy plan studiów legenda: status przedmiotu: K wykład /moduł obowiązkowy dla wszystkich studentów kier. Biotechnologia HES przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny LD obowiazkowe lab. przeddyplomowe

Bardziej szczegółowo

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL)

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL) BOTHNOLOGA CH-D STOPEŃ - NŻYNERSKE STACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in mathematics,

Bardziej szczegółowo

Auditorium classes. Lectures

Auditorium classes. Lectures Faculty of: Mechanical and Robotics Field of study: Mechatronic with English as instruction language Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2016/2017 Lecture

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1 / 5. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Mechatronic Engineering with English as instruction language. stopnia

1 / 5. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Mechatronic Engineering with English as instruction language. stopnia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronic Engineering with English as instruction language Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarn e Rocznik: 017/018 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/d/01/2019 Wydział Architektury Dyscypliny naukowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20 Załącznik nr 2 do uchwały nr 28/d/05/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STUDY PLANS AND PROGRAMS KIERUNEK STUDIÓW FIELD OF STUDY - FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION - FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016 Kierunek: Chemia, rok I Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ch I 0 1 15 1 Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 15 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Matematyka w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20 Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/d/04/2019 Wydział Architektury Dyscypliny naukowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 014/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) 1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I

Kierunek: Chemia, rok I : Chemia, rok I Podstawy ekonomii lub Przedsiębiorczość w praktyce Ch I 0 1 Metody uczenia się i studiowania Ch I 0 1 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 Matematyka w zastosowaniach chemicznych Fizyka

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa". PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 018/019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE godzin tygodniowo (semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00037350 GRAFIKA INŻYNIERSKA 2 O PG_00037455 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 3 O PG_00037367 BHiP

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Chemia, rok I Przedsiębiorczość w praktyce lub Podstawy ekonomii Ch I 0 1 15 15 2 Elementy matematyki wyższej Ch I 0 1 45 30 6 x Fizyka Ch I 0 1 30 45 6 x Informatyka z podstawami programowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 1 do uchwały nr 88/d/10/2017 z 25 października 2017 r. Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* Wydział Chemiczny Biotechnologia I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne w ć l p s

Bardziej szczegółowo

Zielone Technologie i Monitoring (l) Efekty Kształcenia. Semestr. Grupy. zajęć

Zielone Technologie i Monitoring (l) Efekty Kształcenia. Semestr. Grupy. zajęć Macierz efektów kształcenia Wydział: Wydział Chemiczny Nazwa kierunku: Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring Poziom kształcenia: II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Zielonogórski Załącznik nr 1a

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Zielonogórski Załącznik nr 1a PLAN TUDIÓW TACJONARNYCH Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Zielonogórski Załącznik nr 1a Nazwa kierunku studiów:fizyka czas trwania: 4 semestry WYDZIAŁ FIZYKI i ATRONOMII do uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Chemia Medyczna Medicinal Chemistry www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Chemia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej (1W) Grafika inżynierska (2P) Technologie informacyjne (1W) 15 1

Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej (1W) Grafika inżynierska (2P) Technologie informacyjne (1W) 15 1 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Dziekanat ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2351, fax +48 61 665 2852 e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl Plan studiów i punkty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00035929 Fizyka 2 O PG_00035927 Matematyka 3 O PG_00035934 Bezpieczeństwo techniczne 4 O PG_00035935

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2030/2031 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCE-1-107-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE - INŻYNIERSKIE Objaśnienia: Klasa przedmiotu: O ogólny, P podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2017/2018 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCE-1-107-s

Bardziej szczegółowo

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOTHNOLOGA CH-Z STOPEŃ - NŻYNERSKE NESTACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 19/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 lutego 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 19/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 lutego 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 19/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie nazwy Uczelni oraz jednostek organizacyjnych i prowadzonych kierunków studiów na Politechnice Śląskiej - w języku

Bardziej szczegółowo

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2016-2019 I ROK Razem Wykł. SEMESTR ZIMOWY 1 Język łaciński / Latin Course 30 30 Konwersatorium 2 Z y humanistyczne / 15 15 1

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska (2P) Technologia informacyjna (1W+1P) Przedmiot humanistyczny obieralny (2W) Język obcy (4C) 60 5

Grafika inżynierska (2P) Technologia informacyjna (1W+1P) Przedmiot humanistyczny obieralny (2W) Język obcy (4C) 60 5 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Dziekanat ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2351, fax +48 61 665 2852 e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl Plan studiów i punkty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Wydział Chemiczny Chemia budowlana I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu*

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCE-1-107-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓ CHEMICZNYCH. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA 4. NOOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOE I godzin tygodniowo (semestr II

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Instytut Fizyki. Studia stacjonarne Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Instytut Fizyki Studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: Fizyka, Fizyka Medyczna, Fizyka techniczna, Ekonofizyka,

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2017/ /2020

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2017/ /2020 Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2017/2018-2019/2020 I ROK Razem Wykł. SEMESTR ZIMOWY 1 Język łaciński / Latin Course 30 30 Konwersatorium 2 Z y humanistyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR V PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR V PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓ CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA 4. NOOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOE I godzin tygodniowo (semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Załącznik numer 1 Uchwały nr 2/02/2018 Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z 21.02.2018 Prodziekan Krasnodębska-Ostręga zwraca się do RW Chemii o zaakceptowanie zmian

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Bioinformatyka Bioinformatics www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Biotechnologia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Ćw. lab. aud E E E E Z Z E E

Liczba godzin. Ćw. lab. aud E E E E Z Z E E Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia - cykl kształcenia 2018-2021 I ROK Razem ykł. pkt. ECTS Ć SEMESTR ZIMOY 1 Język łaciński / Latin Course 30 30 konwersatorium 2 Z y humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan kierunku. język wykładowy przedmiotu. dydaktycznych. rodzaj zajęć. kształcenie na odległość. wykład /

Plan kierunku. język wykładowy przedmiotu. dydaktycznych. rodzaj zajęć. kształcenie na odległość. wykład / grupa zajęć obligatoryjnych Plan kierunku 1 I 1 Szkolenie BHP 2 I 1 u kształcenie na odległość zaliczenie 4 0 4 I 1 Podstawy chemii - laboratorium laboratoria 75 5 6 I 1 Fizyka - laboratoria laboratoria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS)

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS) WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS) Plan studiów s t a c j o n a r n y c h I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka (Food Technology

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS)

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS) WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI (FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS) Plan studiów n i e s t a c j o n a r n y c h I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka (Food

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1. Informacje o studiach II stopnia Chemia rozpoczynjących się od semestru letniego każdego roku akademickiego

Załącznik numer 1. Informacje o studiach II stopnia Chemia rozpoczynjących się od semestru letniego każdego roku akademickiego Załącznik numer 1 Uchwały nr 1/03/2018 Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z 02.03.2018 Informacje o studiach II stopnia Chemia rozpoczynjących się od semestru letniego

Bardziej szczegółowo

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19/20

Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19/20 Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2017/18/19/20 002 SEMESTR 1 Biofizyka Biophysics 2 E 30 20 10 Chemia ogólna i analityczna General and analytical chemistry 6 E 90 30 60 Matematyka Mathematics

Bardziej szczegółowo