Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim"

Transkrypt

1 Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny I Interdisciplinary subject I Filozofia Philosophy Fizyka A Physics A Podstawy chemii (Cz. 2) General chemistry (part 2) Chemia analityczna Analytical chemistry Chemia analityczna (Cz. 1) Analytical chemistry (part 1) Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny II Interdisciplinary subject II Matematyka B Mathematics B Chemia analityczna (Cz. 2) Analytical chemistry (part 2) Chemia nieorganiczna A Inorganic chemistry A Laboratorium badań materiałów Material analysis laboratory Krystalografia Crystallography Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Technologia informacyjna Information technology Matematyka stosowana Applied mathematics Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Fizyka B Physics B Chemia kwantowa Quantum chemistry Chemia fizyczna A Physical chemistry A Język angielski (Cz. 3) English (part 3) Chemia nieorganiczna B Inorganic chemistry B Kataliza Catalysis Wstęp do chemometrii Introduction to chemometrics Ekologia i ekofizjologia Ecology and ecophysiology Monitoring środowiska Environmental monitoring Metody numeryczne w chemii Numerical methods in chemistry 1

2 Architektura systemów komputerowych Analiza leków i kosmetyków Surowce farmaceutyczne i kosmetyczne Chemia organiczna A Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Chemia fizyczna B Makromolekuły Wstęp do gleboznawstwa Chemia obliczeniowa. Podstawy Wstęp do projektowania leków Biochemia i biologia Biomakromolekuły Technologia Chemiczna Chemia organiczna B Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Wstęp do przedsiębiorczości Prawo własności intelektualnej Selected topics in general chemistry Pracownia licencjacka Architecture of computer systems Analysis of pharmaceuticals and cosmetics Raw materials for pharmaceutical and cosmetic products Organic chemistry A Chemistry of materials and management of chemical substances Physical chemistry B Macromolecules Introduction to soil science Computational chemistry. Basics Introduction to drug design Biochemistry and biology Biomacromolecules Chemical technology Organic chemistry B BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Introduction to Entrepreneurship Intellectual property law Selected topics in general chemistry BSc undergraduate laboratory Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chromatografia Chromatography Spektroskopia Spectroscopy Informacja naukowa Scientific information Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Termodynamika Thermodynamics Geochemia środowiska Environmental geochemistry Programowanie w języku Fortran Fortran programming Chemia medyczna Medicinal chemistry Wykład monograficzny (CZ. 1) Monographic lecture (part 1) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 1) The Course Specialization (part 1) 2

3 Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Chemometria Chemometrics Toksykologia środowiska Environmental toxicology Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Wykład monograficzny (Cz. 2) Monographic lecture (part 2) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 2) The Course Specialization (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 1) M.A. Seminars (part 1) Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa. Zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Wykład monograficzny (Cz. 3) Monographic lecture (part 3) Przedmiot specjalizacyjny (Cz. 3) The Course Specialization (part 3) Seminarium magisterskie (Cz. 2) M.A. Seminars (part 2) Pracownia magisterska (Cz. 1) Thesis Laboratory (part 1) Pracownia magisterska (Cz. 2) Thesis Laboratory (part 2) Seminarium magisterskie (Cz. 3) M.A. Seminars (part 3) Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Sampling and sample preparation for analysis Walidacja metod analitycznych Validation of analytical methods Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Chemometria w chemii analitycznej Chemometrics in analytical chemistry Opracowanie sygnałów instrumentalnych Instrumental signals processing Automatyzacja w chemii analitycznej Automation in analytical chemistry Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Mechanisms of organic reactions Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 1) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 1 Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych w chemii organicznej i nieorganicznej (Cz. 2) Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules, Part 2 Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Catalysis in organic and inorgamic chemistry Związki kompleksowe metali przejściowych w chemii bionieorganicznej Transition metal complexes in bioinorganic chemistry Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Theory of electron correlation in atoms and molecules Metody HF i DFT HF and DFT methods Metody chemii obliczeniowej w zastosowaniu do dużych molekuł Methods of computational chemistry applied to large molecules Stany zjonizowane i wzbudzone w atomach i molekułach Ionized and excited states in atoms and molecules Elektryczne i optyczne własności cząsteczek Electric and optical molecular properties 3

4 Oddziaływanie międzymolekularne Intermolecular interactions Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Intermolecular interactions in condensed phases Reakcje w fazie stałej Reactions in solid phase Elementy akustyki molekularnej Elements of molecular acoustics Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Magnetic and electrical properties of spinels Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Thermodynamic properties of liquid mixtures Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Selected topics of coordination chemistry Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Physicochemical foundations of liquid chromatography Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Physicochemical foundations of gas chromatography Chromatograficzny rozdział związków chiralnych Chiral separations by means of chromatography Planowanie eksperymentu w chromatografii Experimental design in chromatography Specjalne techniki chromatograficzne Special chromatographic techniques Zastosowania technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Application of chromatographic techniques to investigating natural products Polimery - materiały XXI wieku Polymers as materials for 21st century Bioinfomatyka Bioinformatics Modelowanie QSAR QSAR modeling Przemysł faramceutyczny Pharmaceutical industry Chemia kosmetyków Cosmetic chemistry Chemia bionieorganiczna Bioinorganic chemistry Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Diagrammatic methods in quantum chemistry Chemia kwantowa biomolekuł Biological quantum chemistry Metoda sprzężonych klasterów Coupled cluster method Metody obliczeniowe w projektowaniu nowych materiałów Computational methods in design of new materials Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Związki optycznie czynne - otrzymywanie, zastosowania Chiral compounds preparation and applications Relacje pomiędzy strukturą molekuł a ich reaktywnością Structure-reactivity relationships in molecules Metody rozdzielania i zagęszczania w analizie chemicznej Separation and condensation methods in chemical analysis Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 1) Specialization laboratory (part 1) Laboratorium specjalizacyjne (Cz. 2) Specialization laboratory (part 2) Metody syntezy organicznej The methods of organic synthesis Chemia fizyczna cieczy i roztworów Physical chemistry of liquids and solutions Wykład monograficzny w języku angielskim Monographic lecture in English Gospodarka odpadami Environmental Waste Management 4

5 Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie, dla naboru rocznika 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Podstawy chemii General chemistry Matematyka (Cz. 1) Mathematics (part 1) Fizyka (Cz.1) Physics (part 1) Grafika inżynierska Technical drawing Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Technologia informacyjna Information technology Chemia analityczna Analytical chemistry Matematyka (Cz. 2) Mathematics (part 2) Fizyka (Cz.2) Physics (part 2) Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry Język angielski (Cz. 1) English (part 1) Chemia fizyczna Physical chemistry Technologia chemiczna - surowce i procesy Chemical technology- raw materials and processes Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Automation and physicochemical properties measurement Kataliza i procesy katalityczne Catalysis and catalytic processes Język angielski (Cz. 2) English (part 2) Chemia materiałów Materials Chemistry Podstawy spektroskopii molekularnej Fundamentals of Molecular Spectroscopy Termodynamika techniczna i chemiczna Chemical engineering thermodynamics Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Fundamentals of chemical and process engineering Projektowanie procesów technologicznych Technological design process Bezpieczeństwo techniczne Technical Safety 5

6 Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 1) Interdisciplinary subject (part 1) Chemometria w kontroli procesów technologicznych Chemometrics for Process Control Przedmiot obieralny (Cz. 1) Elective Courses 1 Wykład specjalizacyjny (Cz. 1) special topic lecture (part 1) Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Quality Management and Inspection of Chemical Products Zielona chemia Green Chemistry Współczesna synteza organiczna i nieorganiczna Modern Organic and Inorganic Synthesis Specjalistyczny język angielski English in Chemistry and Chemical Technology Przedmiot interdyscyplinarny (Cz. 2) Interdisciplinary subject (part 2) Informacja naukowa Scientific information Metody obliczeniowe w chemii Computational methods in chemistry Przedmiot obieralny (Cz. 2) Elective Courses 2 Projekt technologiczny Technological design Wykład specjalizacyjny (Cz. 2) Special topic lecture (part 2) Technologie utylizacji i recyklingu odpadów Technoloigies of waste recykling and processing Materiały dla optoelektroniki Materials for Optoelectronics Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization Przedmiot obieralny (Cz. 3) Elective Courses 3 Wykład specjalizacyjny (Cz. 3) Special topic lecture (part 3) Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie Bsc seminar Chemia środowiska Environmental chemistry Przemysłowe źródła zanieczyszczenia środowiska Industrial sources of environment pollution Budowa i eksploatacja składowisk odpadów Construction and operation of landfills Czyste technologie węglowe Clean Coal Technologies Technologia i przetwórstwo polimerów Technology and Processing of Polymers Ratownictwo techniczne i chemiczne Technical and chemical rescue Zarządzanie środowiskiem Environmental Management Biomateriały i biotechnologie Biotechnology and biomaterials Ochrona środowiska w technologii chemicznej Environmental protection in chemical technology Laboratorium na chipie Lab on a Chip Technologie zgazowania węgla Coal gasification technology 6

7 Nanomateriały i nanotechnologie Materiały dla medycyny Materiały i technologie ceramiczne Katalityczne procesy heterogeniczne Technologie wytwarzania kryształów i materiałów krystalicznych Transport materiałów niebezpiecznych Analiza chemiczna procesów Otrzymywanie związków o wysokiej czystości Nanomaterials and Nanotechnology Materials for Medicine Ceramic materials and technologies Heterogeneous Catalytic Processes Crystals and crystalline materials design Transportation of Hazardous Materials Chemical Process Analysis Preparation of high purity compounds Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii A General chemistry A Technologia informacyjna Information technology Podstawy przedsiębiorczości Introduction to Entrepreneurship Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Przedmiot interdyscyplinarny Interdisciplinary subject Filozofia Philosophy Matematyka B Mathematics B Fizyka A Physics A Podstawy chemii B General chemistry B Chemia analityczna Analytical chemistry Język angielski A English A Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Fizyka B Physics B Laboratorium badań materiałów Material Testing Laboratory Krystalografia Crystallography Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Matematyka stosowana z elementami chemometrii Applied mathematics with elements of chemometrics Laboratorium programowania Computer programming laboratory 7

8 Język angielski B Chemia kwantowa Chemia fizyczna Selected topics in general chemistry Przedmiot obieralny A Moduł A związany ze specjalnością Chemia organiczna Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami Przedmiot obieralny B Moduł B związany ze specjalnością Technologia Chemiczna Biochemia i biologia Biomakromolekuły Przedmiot obieralny C Pracownia licencjacka Seminarium licencjackie Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy English B Quantum chemistry Physical chemistry Selected topics in general chemistry Elective Courses A Specialty Module A Organic chemistry Chemical materials and chemicals management Elective Courses B Specialty Module B Chemical technology Biochemistry and biology Biomacromolecules Elective Courses C BSc undergraduate laboratory BSc undergraduate seminar Intellectual property protection, occupational health and safety Kierunek CHEMIA studia II stopnia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot B związany ze specjalnością Przedmiot C związany ze specjalnością Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A Moduł przedmiotów specjalizacyjnych B Laboratorium specjalizacyjne A Laboratorium specjalizacyjne B Moduł wykładów monograficznych A Nazwa w języku angielskim Specialty Subject Classes A Specialty Subject Classes B Specialty Subject Classes C Specialty Module A Specialty Module B Specialization laboratory A Specialization laboratory B Monographic lecture - Module A 8

9 Moduł wykładów monograficznych B Monographic lecture - Module B Moduł wykładów monograficznych C Monographic lecture - Module C Pracownia magisterska A Thesis Laboratory A Pracownia magisterska B Thesis Laboratory B Seminarium magisterskie A M.A. Seminars A Seminarium magisterskie B M.A. Seminars B Seminarium magisterskie C M.A. Seminars C Spektroskopia Spectroscopy Chromatografia Chromatography Analiza instrumentalna Instrumental analysis Laboratorium projektowania molekularnego Laboratory of molecular design Informacja naukowa Scientific information Specjalistyczny język angielski A English in Chemistry and Chemical Technology (part A) Specjalistyczny język angielski B English in Chemistry and Chemical Technology (part B) Chemia teoretyczna Theoretical chemistry Krystalografia Crystallography Przedmiot A związany ze specjalnością Specialty Subject Classes A Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot C związany ze specjalnością Specialty Subject Classes C Termodynamika Thermodynamics Chemia medyczna Medicinal chemistry Programowanie w języku fortran Fortran programming Geochemia Geochemistry Chemometria Chemometrics Systemy operacyjne i sieci komputerowe Operating systems and computer networks Toksykologia środowiska Environmental toxicology Biochemia z elementami genetyki Biochemistry with elements of genetics Chemia środowiska Environmental chemistry Chemia atmosfery Atmospheric chemistry Chemia obliczeniowa - zastosowania Applications of computational chemistry Chemoinformatyka Chemoinformatics Polimery - materiały XXI wieku Modelowanie QSAR Właściwości fizykochemiczne płynów technicznych Bioinformatyka Chemia bionieorganiczna Chemia kwantowa biomolekuł Polymers as materials for 21 st century QSAR modeling Physical and chemical properties of technical liquids Bioinformatics Bioinorganic chemistry Biological quantum chemistry 9

10 Metody rozdzielania i zatężania w analizie chemicznej Przemysł farmaceutyczny Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Chemia kosmetyków Metody syntezy organicznej Gospodarka odpadami Metody naturalne w naukach biologiczno-chemicznych Wstęp do chemii supramolekularnej Wstęp do chemii bioorganicznej Spektroskopia w podczerwieni układów wodorowo związanych Chemia obliczeniowa biomolekuł Elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek: podstawy teoretyczne i metody obliczeniowe, zastosowania Oddziaływania międzycząsteczkowe Wybrane metody badawcze współczesnej chemii ciała stałego Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym Techniki separacyjne (rozdzielania i zagęszczania) w analizie chemicznej Chemik analityk jako biegły sądowy Fizykochemia kryminalistyczna Zastosowanie spektroskopii EPR w chemii Biopaliwa pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji- otrzymywanie i właściwości Walidacja metod analitycznych Opracowanie sygnałów instrumentalnych Kataliza w chemii organicznej i nieorganicznej Mechanizmy reakcji w chemii organicznej Teoria korelacji elektronowej w atomach i cząsteczkach Wprowadzenie do zaawansowanych metod chemii kwantowej Elementy akustyki molekularnej Oddziaływania międzycząsteczkowe w fazach skondensowanych Fizykochemiczne podstawy chromatografii cieczowej Fizykochemiczne podstawy chromatografii gazowej Stabilne metody modelowania danych Elementy chemii metaloorganicznej i bionieorganicznej Metody diagramatyczne w chemii kwantowej Metody HF i DFT Reakcje w fazie stałej Właściwości magnetyczne i elektryczne związków o strukturze spinelowej Chromatograficzny rozdział związków chiralnych 10 Separation and condensation techniques in chemical analysis Pharmaceutical industry Physicochemical background of liquid chromatography Cosmetic chemistry The methods of organic synthesis Environmental Waste Management Natural methods in biosciences Introduction to supramolecular chemistry Introduction to bioorganic chemistry IR spectroscopy of hydrogen-bonded molecular systems Computational methods for biomolecules Electric, optical and magnetic properties of molecules theoretical foundations, computational methods, applications Intermolecular interactions Selected modern solid state chemistry research techniques Process safety management Separation and condensation techniques in chemical analysis Analytical chemist as an forensic expert Forensic physical chemistry EPR spectroscopy in chemistry Biofuels of the 1st, 2nd, 3rd and 4th generation - production and properties Validation of analytical methods Instrumental signals processing Catalysis in organic and inorgamic chemistry Mechanisms of organic reactions Theory of electron correlation in atoms and molecules Introduction to advanced quantum chemical methods Elements of molecular acoustics Intermolecular interactions in condensed phases Physicochemical background of liquid chromatography Physicochemical background of gas chromatography Robust data modeling Selected problems of organometallic and bioinorganic chemistry Diagrammatic methods in quantum chemistry HF and DFT methods Reactions in solid phase Magnetic and electrical properties of spinels Chiral separations by means of chromatography

11 Specjalne techniki chromatograficzne Chemometria w chemii analitycznej Planowanie i optymalizacja eksperymentu Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej Wizualizacja wielowymiarowych danych chemicznych Chemia lantanowców Introduction to organic synthesis Metody spektroskopowe w chemii organicznej: NMR, EPR, MS Metoda sprzężonych klasterów Oddziaływania międzycząsteczkowe Ionized and excited states in atoms and molecules Termodynamiczne właściwości mieszanin ciekłych Chemia fizyczna cieczy i roztworów Wybrane problemy chemii koordynacyjnej Chemometryczna analiza czystości pików chromatograficznych Planowanie eksperymentu w chromatografii Zastosowanie technik chromatograficznych w badaniach produktów naturalnych Wybrane problemy zastosowań spektroskopii w badaniach strukturalnych związków organicznych i nieorganicznych Preprocessing of instrumental signals Statystyczna ocena wartości dowodowej wyników kryminalistycznych badań fizykochemicznych Oddziaływania międzymolekularne Wstęp do spektroskopii optycznej Wprowadzenie do technologii szkła i ceramiki Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania Mikrostruktura łańcucha polimerowego Wprowadzenie do spektroskopii NMR Zastosowanie spektroskopii NMR do badania polimerów Laboratorium specjalizacyjne A - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne A - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemia faz skondensowanych Laboratorium specjalizacyjne A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Laboratorium specjalizacyjne B - Chemia analityczna Laboratorium specjalizacyjne B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Laboratorium specjalizacyjne B - Teoretyczne metody w chemii Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemia faz skondensowanych Special chromatographic techniques Chemometrics in analytical chemistry Experiment planning and optimization Sampling and sample preparation for analysis Visualisation of multidimensional chemical data Lanthanide chemistry Introduction to organic synthesis Spectroscopic methods in organic chemistry: NMR, EPR, MS Coupled cluster method Intermolecular interactions Ionized and excited states in atoms and molecules Thermodynamic properties of liquid mixtures Physical chemistry of liquids and solutions Selected topics of coordination chemistry Chemometric assesment of peak purity Experimental design in chromatography Application of Chromatographic techniques for Analysis of Natural Products Selected applications of spectroscopic methods to structural studies of organic and inorganic molecules Preprocessing of instrumental signals Evidential value of physiocochemical data - statistical analysis in forensic science Intermolecular interactions Introduction to optical spectroscopy Introduction to technology of glass and ceramics Selected groups of polymers: technology, properties and applications Microstructure of the polymer chain Introduction to NMR spectroscopy NMR Studies of Polymers Specialization laboratory A - I: Analytical chemistry Specialization laboratory A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compounds Specialization laboratory A - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory A - IV: Physical chemistry of condensed phases Specialization laboratory A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Specialization laboratory B - I: Analytical chemistry Specialization laboratory B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound Specialization laboratory B - III: Theoretical methods in chemistry Specialization laboratory B - IV: Physical chemistry of condensed phases 11

12 Laboratorium specjalizacyjne B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie A - Chemia analityczna Seminarium magisterskie A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie A - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie A - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie A - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie B - Chemia analityczna Seminarium magisterskie B - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie B - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie B - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie B - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Seminarium magisterskie C - Chemia analityczna Seminarium magisterskie C - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych Seminarium magisterskie C - Teoretyczne metody w chemii Seminarium magisterskie C - Fizykochemia faz skondensowanych Seminarium magisterskie C - Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej Specialization laboratory B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars A - I: Analytical chemistry M.A. Seminars A - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars A - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars A - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars A - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars B - I: Analytical chemistry M.A. Seminars B - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars B - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars B - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars B - V: Physicochemical methods in analytical chemistry M.A. Seminars C - I: Analytical chemistry M.A. Seminars C - II: Synthesis and physical chemistry of organic and inorganic compound M.A. Seminars C - III: Theoretical methods in chemistry M.A. Seminars C - IV: Physical chemistry of condensed phases M.A. Seminars C - V: Physicochemical methods in analytical chemistry Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia I stopnia stacjonarne, 3,5 letnie inżynierskie od roku akademickiego 2012/2013 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii General chemistry Fizyka A Physics A Technologia informacyjna Information technology Wychowanie fizyczne (Cz. 1) Physical education (part 1) Matematyka B Mathematics B Fizyka B Physics B Chemia analityczna Analytical chemistry Podstawy elektrotechniki i elektroniki Fundamentals of electrical engineering and electronics Grafika inżynierska Technical drawing Podstawy technologii chemicznej Fundamentals of chemical technology Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego Machinery and apparatus for the chemical industry Wychowanie fizyczne (Cz. 2) Physical education (part 2) Analiza instrumentalna Instrumental analysis Chemia nieorganiczna Inorganic chemistry Chemia organiczna Organic chemistry 12

13 Podstawy przedsiębiorczości Język angielski A Chemia fizyczna Technologia chemiczna - surowce i procesy Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych Kataliza i procesy katalityczne Język angielski B Chemia materiałów Podstawy spektroskopii molekularnej Termodynamika techniczna i chemiczna Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej Bezpieczeństwo techniczne Chemometria w kontroli procesów technologicznych Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy Przedmiot obieralny A Wykład specjalizacyjny A Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Projektowanie procesów technologicznych Informacja naukowa Metody obliczeniowe w chemii Specjalistyczny język angielski Przedmiot interdyscyplinarny Projekt technologiczny Przedmiot A związany ze specjalnością Przedmiot obieralny B Wykład specjalizacyjny B Fundamentals of entrepreneurship English A Physical chemistry Chemical technology- raw materials and processes Automation and physicochemical properties measurement Catalysis and catalytic processes English B Materials Chemistry Fundamentals of Molecular Spectroscopy Chemical engineering thermodynamics Fundamentals of chemical and process engineering Technical Safety Chemometric Approach to Process Monitoring and Control Protection of intellectual property, industrial safety Elective Courses A Special topic lecture A Quality Management and Inspection of Chemical Products Design of technological processes Scientific information Methods of Computational Chemistry English in Chemistry and Chemical Technology Interdisciplinary subject Technological design Specialty Subject Classes A Elective Courses B Special topic lecture B Planowanie i optymalizacja eksperymentu Experiment planning and optimization / Przedmiot B związany ze specjalnością Specialty Subject Classes B Przedmiot obieralny C Elective Courses C Wykład specjalizacyjny C Special topic lecture C Projekt inżynierski B.Sc project Seminarium inżynierskie B.Sc seminar Ratownictwo techniczne i chemiczne Zarządzanie środowiskiem Ratownictwo techniczne i chemiczne Biopaliwa Transport materiałów niebezpiecznych Environmental Management Technical and chemical rescue Biofuels Transportation of Hazardous Materials 13

14 Analiza chemiczna procesów Technologia i przetwórstwo polimerów Alternatywne źródła energii Materiały dla medycyny Nanomateriały i nanotechnologie Chemical Process Analysis Technology and Processing of Polymers Alternative energy sources Materials for Medicine Nanomaterials and Nanotechnology 14

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS.

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS. Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2016/17 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL)

I II III TS W C L P RAZEM (TOTAL) BOTHNOLOGA CH-D STOPEŃ - NŻYNERSKE STACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in mathematics,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Chemia Medyczna Medicinal Chemistry www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Chemia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2030/2031 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCE-1-107-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOTHNOLOGA CH-Z STOPEŃ - NŻYNERSKE NESTACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Bioinformatyka Bioinformatics www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Biotechnologia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wakacyjne zajęcia przygotowawcze (wrzesień) Matematyka Fizyka 25

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia Załącznik nr do programu kształcenia ZMiN II stopnia Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 206/20 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia I semestr, łączna :, łączna liczba punktów : 0

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Analityka i fizykochemia procesów w i materiałów Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Katedra Chemii Analitycznej Zakład Mikrobioanalityki Zakład Chemii Fizycznej Sylwetka absolwenta Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel Semestr letni 06/07 Semestr II MAT00474w C0-8a MAT00474c C0-8a FZC08004w C0-84a FZC08004c C0-85a FZC080l C0-86a CHC080w C0-87a CHC080c C0-88a CHC080l C0-89a CHC0808c C0-90a CHC0807l C0-9a JZL00544c C0-9a

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s Wydział prowadzący kierunek studiów Responsible Faculty Field of studies Kierunek studiów: Level of education Poziom kształcenia: Profile of education (general, practice) Profil kształcenia: (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej. Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka SEMINARIUM BOLOOSKIE MOBILNOŚD STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia A Lp Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia Kod modułu Nazwa modułu/przedmiotu E/Z 1 0305-1FM-12-01 Podstawy fizyki: Mechanika E 60 30 30 5 30 30 5

Bardziej szczegółowo

zajęcia ogólnouczelniane. Wykład Laboratorium Ćwiczenia. Razem:

zajęcia ogólnouczelniane. Wykład Laboratorium Ćwiczenia. Razem: kierunek: materiały współczesnych technologii 01/17 P l a n s t u d i ó w Wydziały prowadzące kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą CHEMIA SĄDOWA na pierwszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014 Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Chemia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 20/204 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Rektora PP z dnia 5 grudnia 2016 r. (RO/XII/28/2016) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin. Wykład Laboratorium Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia. Moduł 2/ Podstawy botaniki Wykład 15 1 Z.

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin. Wykład Laboratorium Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia. Moduł 2/ Podstawy botaniki Wykład 15 1 Z. P l a n s t u d i ó w Wydziały prowadzące kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: - semestrów: CTS: 10 Łączna liczba dydaktycznych: I Semestr PC

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU SPECJALNOŚCI: CHEMIA MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA TECHNOLOGIA CHEMICZNA PROF. DR HAB. MICHAŁ FEDORYŃSKI DR INŻ.

PREZENTACJA PROGRAMU SPECJALNOŚCI: CHEMIA MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA TECHNOLOGIA CHEMICZNA PROF. DR HAB. MICHAŁ FEDORYŃSKI DR INŻ. PREZENTACJA PROGRAMU SPECJALNOŚCI: CHEMIA MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA TECHNOLOGIA CHEMICZNA PROF. DR HAB. MICHAŁ FEDORYŃSKI DR INŻ. ANNA KOWALKOWSKA CO TO JEST CHEMIA MEDYCZNA? CHEMIA MEDYCZNA JEST NAUKĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny Ogółem (z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: chemia specjalność: chemia leków

Kierunek: chemia specjalność: chemia leków Kierunek: chem specjalność: chem leków rok studiów: I stud stacjonarne pierwszego stopn rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab ECTS zal egz w ćw kon lab ECTS zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonom 2 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dokształcających z języka angielskiego w zakresie chemii dla studentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013

Program zajęć dokształcających z języka angielskiego w zakresie chemii dla studentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zajęć dokształcających z języka angielskiego w zakresie chemii dla studentów Wydziału Chemii UAM

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

- dzienne studia magisterskie

- dzienne studia magisterskie 198 PLAN STUDIÓW 3.4 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 3.4 MATERIALS ENGINEERING - MSc Studies - dzienne studia magisterskie WYDZIAŁ: PPT Faculty of Fundamental Problems of Technology KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I MIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ CHEMICZNY DYSCYPLINA CHEMIA, BIOTECHNOLOGIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ CHEMICZNY DYSCYPLINA CHEMIA, BIOTECHNOLOGIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Fotonika: MONASTR: NiChNM:

Efekty kształcenia Fotonika: MONASTR: NiChNM: Dwuletnie studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur, ścieżki kształcenia: Fotonika; Modelowanie nanostruktur i nowych materiałów; Nanotechnologie i charakteryzacja nowych materiałów Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Adres: ul. Pszczyńska 85/10 44-100 Gliwice Tel/Fax: (0 32) 237 15 52 E-mail: ps.gliwice@iaeste.pl Web: www.iaeste.polsl.pl

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Razem wykłady. ćwicz.

Razem wykłady. ćwicz. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek - Inżynieria materiałowa Specjalność - Nauka o Materiałach Specjalizacje - Materiały dla medycyny, Materiały funkcjonalne, Nanomateriały, 'Komputerowe

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Chemia metali w

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Rok studiów i Semestr I/I Symbol przedmiotu Nazwa przedmiotu Godz.

Bardziej szczegółowo

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W71 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur odbywają się w ramach trzech ścieżek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 L. p. Kierunek/specjalność 1 Administracja I 90 636 7,07 2 Administracja II 120 124 1,03 3 Biofizyka I 50 42 0,84 4 Biofizyka II 25 16 0,64 5 Biologia I

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Nanoinżynieria Nanoengineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Podstawowych Problemów Techniki Kierunek: Fizyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo