FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH)"

Transkrypt

1 1 FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH)

2 2 W sprawach ewentualnego zakupu prosimy si kontaktowa z Importerem: F-a SICO tel FOLIE KRE LARSKIE Pomimo powszechnego dzi stosowania zautomatyzowanych procesów kre lenia, nadal jeszcze wykonywane s r czne prace kre larskie lub wykorzystywane s plotery pisakowe [kre ce tuszami lub innymi barwnikami]. Z my o nich firma FOLEX AG oferuje szerok gam trwa ych, poliestrowych folii kre larskich. FOLIE DO R CZNEGO KRE LENIA FOLAREX HS Folia kre larska najwy szej klasy. Produkowana jest w wersji jedno- lub dwustronnie matowej. Jest antystatyczna i stabilna wymiarowo. Delikatnie matowa powierzchnia przeznaczona do kre lenia charakteryzuje si wy mienit g adko ci i jest przystosowana do kre lenia tuszami, o ówkami zwyk ymi lub polimerowymi, do nadruku farbami offsetowymi i sitowymi (do nienasi kliwych pod y). Folia jest antystatyczna i pozbawiona tzw. efektu pog bionej matowo ci w miejscach za ama (za amania nie kopiuj si na odbitkach w postaci ciemniejszych smug). Do kre lenia na omawianej folii nie stosuje si adnych barwników opartych na agresywnych [trawi cych] sk adnikach. Korekt rysunku przeprowadza si wy cznie such [o ówek] lub zwil on [tusz] gumk kre larsk. Rysunku nie wolno wyskrobywa [np. yletk ]. Powy sze uwagi dotycz wszystkich dalej prezentowanych folii. Folia jest dostarczana w rolkach [szer.: 0.914, i m] lub formatach (okre lonych przez nabywc ). Grubo ci: dwustronnie matowa: 0.070, 0.090, i mm, nr katalog. 1706x.xxx., jednostronnie matowa: 0.070, i mm. Nr katalog.: 1705x.xxx.

3 3 FOLAREX PM Folia kre larska klasy standard. Jest oferowana w wersji dwustronnie matowej. Antystatyczna, stabilna wymiarowo i odporna na dzia anie wysokich temperatur. Warstwa matowa dostosowana jest do kre lenia tuszami do folii, mazakami i o ówkami grafitowymi lub polimerowymi. Foli stosuje si tak e do kopiowania i druku offsetowego lub sitowego. Mo liwe jest u ywanie jej do ploterów z g owicami kre cymi. Folarex PM dostarczany jest w rolkach [szer.: 0.914, i m] lub w formatach [okre lonych przez nabywc ]. Folia produkowana jest wy cznie w grubo ci 0,090 mm. Nr katalog FOLAREX HXF Folia dwustronnie matowa, antystatyczna, o wysokiej termicznej stabilizacji wymiarowej. Jest przeznaczona do wykonywania kopii we wszystkich wielkoformatowych kopiarkach i drukarkach laserowych oraz kre lenia r cznego. Matowa powierzchnia folii przystosowana jest do nanoszenia tonerów i ich termicznego utrwalania. Folia FOLAREX HXF jest zalecana do zastosowa, w których stawiane s ekstremalne wymagania dla wykonywanych kopii. Powierzchnia folii jest odporna na dzia anie wysokich temperatur, wody (test: godzina przy temp C) oraz rozpuszczalników organicznych. Na kopiach/wydrukach laserowych mo na kre li tuszami wodnymi oraz o ówkowymi wk adami grafitowymi lub polimerowymi. Folia produkowana jest w grubo ciach: 0,090 i 0,115 mm. Nr katalog (grub. 0,090 mm), oraz (grub. 0,115 mm). FOLAREX MX Dwustronnie matowa folia [klasy standard] przeznaczona zarówno do kre lenia, jak i do wykonywania kopii w wielko formatowych kserografach. Mo na tak e z powodzeniem stosowa do drukarek laserowych. Jest obustronnie pokryta warstw matow, wykonan w oparciu o sk adniki nieszkodliwe dla rodowiska. Na folii mo na kre li tuszami [nie stosuje si tuszu trawi cego], o ówkami, kredkami, flamastrami. Korekty rysunku jak w przypadku Folarex u HS. W czasie wykonywania kopii kserograficznych lub laserowych folia nie wydziela sk adników szkodliwych dla zdrowia. Folia si nie starzeje, jest antystatyczna i nie zanieczyszcza urz dze kopiuj cych. Mo e by stosowana na otwartej przestrzeni, nie jest wra liwa na dzia anie wody i wysokiego nat enia promieniowania UV.

4 4 Folarex MX produkowany jest w dwu grubo ciach: 0,090 mm [do urzadze ze standardow temperatur utrwalania obrazu] i 0,105 mm [do temperatur wy szych od standardowych]. Konfekcjonowana: w rolkach, formatach A3 i A4 lub w formatach okre lonych przez Nabywc (minimum 100 lub wielokrotno stu arkuszy). Nr katalog. 1712x.xxx.xxxxx FOLAREX MX WEISS OPAK Bia a, papiero-podobna folia kre larska [glossy paper] przeznaczona do wykonania map, rysunków zarówno eksponowanych w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Oprócz zastosowa takich j.w., mo e by u ywana jako pod e do druku offsetowego lub sitowego (farby do pod y nienasi kliwych). Rysunki, kopie lub wydruki s bardzo kontrastowe a sama folia odporna jest na zmiany temperatury i wilgotno ci. Pozosta e w ciwo ci jak Folarex MX i HS. Folarex MX weiss opak jest produkowany w rolkach szer. 92 i 122 cm lub w formatach [okre lonych przez Nabywc ]. Grubo folii: 0,115 mm oraz [informacja wa na dla geodetów i dla kartografów] 0,140 mm. Nr katalog. 1714x.xxx. FOLAPROOF LASERFILM-F Grubo : 0,090 lub 0,115 mm. Folia dwustronnie jedwabi cie matowa. Przeznaczenie: drukarki o normalnej temperaturze utrwalania obrazu (grub. folii 0,090 mm) lub temp. podwy szonej - np. niektóre drukarki prod. f-my HEWLETT-PACKARD (grub. folii 0,115 mm). Folia jest szczególnie odporna na dzia anie wody i rozpuszczalników organicznych. Oferowana jest w opakowaniach po 100 ark. DIN A4 lub DIN A3. Nr katalog xxx.4x000. FOLIA DO PLOTERÓW PISAKOWYCH Firma FOLEX dostarcza folie do ploterów pisakowych [p askich lub bnowych] przystosowanych do kre lenia tuszem lub o ówkiem. FOLAREX CAD Dwustronnie matowa folia do ploterów pisakowych. Odpowiedni dobór sk adników matowej warstwy kre larskiej oraz jej w ciwa szorstko umo liwia kre lenie z szybko ci do 50 cm/sek. Folia jest silnie antystatyczna nie stwarza wi c problemów z kurzem zatykaj cym ko cówki kre ce. Jej wysoka przejrzysto gwarantuje otrzymanie

5 5 wydruku najwy szej jako ci. Folia nie wymaga przystosowania powierzchni przed kre leniem. Wykre lony rysunek mo na korygowa wilgotn gumk kre larsk. Zabrudzenia powierzchni folii usuwa si wy cznie benzyn oczyszczan. Folarex CAD dostarczany jest w rolkach lub w formatach okre lonych przez Nabywc, wy cznie w grub. 0,090 mm. Nr katalog FOLIA DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH FOLAJET QD-MA Grubo : 0,090 mm. Matowa, przezroczysta folia [foliowa kalka techniczna] do prac w systemie CAD [Computer Aided Design projektowanie wspomagane komputerowo] w geodezji, kartografii, geologii, architekturze i wielu innych biurach projektowych. Po wydruku mo liwe jest wykonanie na niej uzupe nie ówkiem, tuszem lub flamastrami. Folia spe nia najwy sze wymagania kartometryczne, zachowuje p asko tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu. Szybko wysycha. Zarówno dla wzroku, jak i dla stosowanych metod kopiowania jest optymalnie przezroczysta. Stosuje si j do ploterów wyposa onych w g owice termiczne i drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog xx00 FOLAJET QD-MA HP/RS Grubo : 0,090 mm. Folia j.w., lecz dodatkowo wyposa ona w zdejmowalne paski sensorowe na obu d ugich kraw dziach rolek. Paski te umo liwiaj wprowadzenie folii do ploterów wyposa onych w sensory blokuj cych wprowadzanie do nich materia ów przezroczystych. Zaleca si j do nast puj cych ploterów: ENCAD 1000i, HEWLETT PACKARD Designjet 130, 2000, 2500, 3500, 4000, 455, 500, 5000, 5500, 750, 755, 800, 8000S, 815MFP, 820MFP, 90, KODAK 1200i. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog xx00 FOLIE PRZYLEPNE DO MONOCHROMATYCZNYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH Folie przylepne do wyklejania powtarzalnych elementów rysunków lub tekstów. Nie s produkowane w formie etykiet, lecz wy cznie w formatach DIN A4 oraz A3.

6 6 ADHESIVE-F MATT Grubo : 0,050 mm. Przezroczysta, jednostronnie matowa, cienka folia, niewra liwa na dzia anie wysokich temperatur. Strona odwrotna pokryta jest klejem, który nie knie z up ywem czasu i jest os oni ty foli ochronn wst pnie nadci, co atwia jej usuni cie Opakowania: po 100 arkuszy DIN A4. Nr katalog ADHESIVE-F KLAR Grubo : 0,050 mm. Folia jw., lecz klarownie przezroczysta. Opakowania: po 100 arkuszy DIN A4 [format A3 wycofany z produkcji]. Nr katalog ADHESIVE-F WO Grubo : 0,050 mm. Folia jw., lecz bia a, nieprzezroczysta. Opakowania: po 100 arkuszy DIN A4 lub A3. Nr katalog x000 Aktualizacja

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Procedury PROCEDURY... 3 TESTY... 3 DOSTARCZANIE MATERIA ÓW... 3 KONTAKTY W DRUKARNIACH...5 PODSTAWOWE WYMAGANIA...6 SPOSOBY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDJ NISKOPU APOWYCH NA FSC DELTA W KONTEK CIE PRZYDATNO CI FOTOGRAMETRYCZNEJ W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU O ZNACZENIU LOKALNYM

ANALIZA ZDJ NISKOPU APOWYCH NA FSC DELTA W KONTEK CIE PRZYDATNO CI FOTOGRAMETRYCZNEJ W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU O ZNACZENIU LOKALNYM ,.. 71. 2009 223 6. Podsumowanie Powsta e przy pomocy fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta opracowanie elewacji ogrodowej Pa acu Lubomirskich, pozwala na stwierdzenie faktu o pe nej jej przydatno ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo