PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)"

Transkrypt

1 1 PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)

2 PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DOSTARCZANE PRZEZ F-M FOLEX AG DO SZEROKOFORMATOWYCH DRUKAREK ATRAMENTOWYCH (PLOTERÓW) 2 Firma FOLEX AG (Seewen/Szwajcaria) oferuje Pa stwu szeroki asortyment pod y do druku w ploterach ink-jet. Pod a te znajduj zastosowanie w agencjach reklamowych, biurach konstrukcyjnych, drukarniach i innych instytucjach. UWAGA: ciwy dobór folii do urz dze mo liwy jest w oparciu o specjalny wykaz (tzw. list rekomendacyjn ) zamieszczony w Internecie pod adresem: W dalszej cz ci tekstu omówione s nast puj ce media: papiery; folie: powlekane do ró nych zastosowa do kasetonów pod wietlanych i reklam pod ogowych; przylepne; folia na no niku papierowym do transferu wydruków na tkaniny; ótna (canvas) do wodnych atramentów barwnikowych i pigmentowych; pod a do drukowania barwnikami solwentowymi (w tym tak e ótno); folie do drukowania atramentami utrwalanymi promieniami UV UWAGA 1: UWAGA 2: okre lenie <ploter> jest jednoznaczne z okre leniem <drukarka szerokoformatowa> symbole przy nazwach produktów oznaczaj nast puj ce cechy wyrobu: TERM do ploterów z g owicami termicznymi PIEZO do ploterów z g owicami piezoelektrycznymi PIGM do wodnych atramentów pimentowych DYE do wodnych atramentów barwnikowych ESOLV do barwników eko-solwentowych SOLV do barwników solwentowych UV do atramentów utrwalanych promieniowaniem UV LATEX do barwników na bazie lateksu SN wydruki wysychaj natychmiast SS wydruki wysychaj szybko SENS bia e paski sensorowe na d szych kraw dziach rolek DT folia na papierze do termicznego i dociskowego przeniesienia wydruku na tkanin OW wydruki wykon. wodnymi atramentami pigmentowymi lub solwentowymi maj podwy szon wodoodporno

3 3 PAPIERY DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH Aby otrzyma na prawd dobrej jako ci wydruki wykonane technik ink-jet - konieczne jest u ycie papierów specjalnie przygotowanych do tej w nie metody. Firma FOLEX AG produkuje papiery powlekane warstw uszlachetniaj, gwarantuj otrzymanie wydruków najwy szej jako ci. Zastosowanie: plakaty (postery), wydruki próbne (DDCP - direkt digital colour proofing), wydruki prezentacyjne i in. FOLAPROOF PTDP-HG / -SM TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 210 g/m 2. Uniwersalne, najwy szej jako ci papiery pokryte nanoporowat warstw gwarantuj b yskawiczne wysychanie nadrukowanego atramentu (oszcz dno czasu pracy), uzyskanie nasyconych barw oraz zachowanie p asko ci, tak e przy zwi kszonej ilo ci nadrukowanego atramentu. S przystosowane do druku w ploterach z systemem piezo lub thermo, wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Mog by bezproblemowo laminowane foli. Stosuje si je do wykonania plakatów, prezentacji, display ów wystawowych i innych, podobnych przeznacze. Wysoki po ysk oznaczony literami HG, Nr katalog.: xx00 jedwabisty pó mat SM, Nr katalog.: xx00. Rolki szer. 431, 610, 914, 1067, 1270, 1370 oraz 1524 mm. D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. FINE ART PAPER CONTOUR TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 310 g/m 2. Powlekany, g boko matowy papier do ploterów i drukarek ink-jet, kremowo-bia y. Powierzchnia z jedwabistym po yskiem o strukturze podobnej do papieru czerpanego. Jest przeznaczony zarówno do atramentów wodnych jak równie pigmentowych oraz do druku reprodukcji starych grafik i innych prac malarskich [akwarele, pastele i in.]. Po wydruku natychmiast wysycha. Umo liwia zachowanie pe nego spektrum kolorów. Rolki szer. 420, 610, 914, 1067 i 1270 mm. Formaty. D ugo nawoju: 5 lub 10 m. Nr katalog.: xx00 FINE ART PAPER PHOTO TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 310 g/m 2. Papier o strukturze i powierzchni artystycznych papierów czerpanych, w którego sk ad wchodzi w 75% linters [krótkie, nieprz dne w ókna, porastaj ce nasiona bawe ny], oraz w 25% masy celulozowej. Fine Art Paper Photo posiada matow, bia powierzchni, przeznaczon w szczególno ci do artystycznych wydruków fotograficznych. Jest przeznaczony do przeno nych i szerokoformatowych drukarek ink-jet. Rolki szer. 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm. Formaty. D ugo nawoju: 15 m. Nr katalog.: xx00

4 4 FOLIE DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH Folie pokryte s specjaln warstw wch aniaj barwnik natryskiwany przez dysze g owicy plotera. Barwnik szybko wysycha, pozostaje elastyczny i nie odpryskuje od pod a. FOLIE POWLEKANE DO RÓ NYCH ZASTOSOWA FOLAJET WO-P Grubo : 0,160 mm. Bia a, b yszcz ca, odporna na dzia anie wody, poliestrowa folia do ploterów drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Jest pokryta nanoporowat warstw umo liwiaj druk z fotograficzn rozdzielczo ci plakatów i innych wielkoformatowych druków reklamowych. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-WO Grubo : 0,115 mm. Bia a, b yszcz ca, powlekana folia poliestrowa jest trwa a, odporna na rozerwanie i wietnie odwzorowuje kolory. Du a ilo nadrukowanego atramentu nie powoduje deformacji folii. Wydruki szybko wysychaj a po wyschni ciu mo na je atwo laminowa. Idealnie nadaje si do wykonania paneli wystawowych, plakatów i wielkoformatowych fotoreprodukcji. Stosuje si j do ploterów z g owicami termicznymi drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20, 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET PP-WO Grubo : 0,210 mm. Bia a, nieprzezroczysta matowa folia polipropylenowa, pokryta nanoporowat warstw przystosowan do druku z wysok rozdzielczo ci fotoreprodukcji, paneli reklamowych i innych wielkoformatowych druków reklamowych. Folia zachowuje asko, nadaje si do r cznej obróbki, b yskawicznie wysycha po nadruku i mo na j laminowa. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET P MATT-WO TERM / PIEZO / PIGM / SN / OW / LATEX Grubo : 0,100 mm. Bia a folia poliestrowa, nieprzezroczysta. Jest przeznaczona do atramentów pigmentowych. Charakteryzuje si g boko matow powierzchni i bardzo dobrym odwzorowaniem rysunków kolorowych i monochromatycznych, zarówno pó tonowych jak i kreskowych. Zastosowanie: prezentacje w postaci plakatów i wielu innych wielkoformatowych wydruków reklamowych. Nadaje si do ekspozycji na otwartej przestrzeni, jest wodoodporna. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20, 30 m; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00

5 FOLAJET QD-CL Grubo : 0,100 mm. Folia przezroczysta u ywana jest do wykonania np. nak adek tematycznych w rysunkach warstwowych, reprodukcji dzie sztuki, przezroczy prezentacyjnych i in. Wa jej cech jest wysoka stabilno wymiarowa, p asko i kontrastowo nadrukowanych kolorów. Jest odporna na rozerwanie, klarownie przezroczysta, atwa w obróbce i szybko wysycha. Rolki szerok.: 610, 914, 1270, 1370 i 1524 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-CL HP/RS / SENS Grubo : 0,100 mm. Ta wersja folii FOLAJET QD-CL jest wyposa ona w sensorowe, zdejmowane paski wzd obu d szych kraw dzi rolek. Mo na j równie stosowa do ploterów z g owicami termicznymi, drukuj cymi wodnymi atramentami barwnikowymi. Jest przeznaczona do ploterów HP Design Jet. Rolki szerok.: 610, 914, 1067 i 1270 mm; d ug. 20, 30 m lub d sze. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-MA Grubo : 0,090 mm. Matowa, przezroczysta folia [foliowa kalka techniczna] do prac w systemie CAD [Computer Aided Design projektowanie wspomagane komputerowo] w geodezji, kartografii, geologii, architekturze i wielu innych biurach projektowych. Po wydruku mo liwe jest wykonanie na niej uzupe nie ówkiem, tuszem lub flamastrami. Spe nia najwy sze wymagania kartometryczne, zachowuje p asko tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu. Szybko wysycha. Zarówno dla wzroku, jak i dla stosowanych metod kopiowania jest optymalnie przezroczysta. Stosuje si j do ploterów wyposa onych w g owice termiczne i drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20, 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-MA HP/RS / SENS Folia jak wy ej, lecz wyposa ona w zdejmowne paski sensorowe na obu d ugich kraw dziach rolek. Stosuje si j w ploterach wyposa onych w czujniki optyczne prowadz ce przez maszyn materia przezroczysty. Po wydruku naklejone paski zdejmuje si bez problemów z folii. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-SI Grubo : 0,100 mm. Folia barwiona na kolor metalicznego srebra (efekt lustrzany). Szybkoschn ca. Mo na j stosowa do wi kszo ci ploterów z g owicami termicznymi drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Jest stabilna wymiarowo, zachowuje asko, wietnie odwzorowuje kolory i jest odporna mechanicznie. Jest tak e atwa w obróbce i laminowaniu. Stanowi m. in. pod e do najwy szej jako ci plakatów i druków reklamowych. Rolki szerok.: 610, 914, 1270 i 1524 mm; d ug. 20, 30 m. Nr katalog.: x000 5

6 6 FOLAJET QD-SI HP/RS / SENS Grubo : 0,100 mm. Jest foli identyczn jak folia FOLAJET QD-SI, lecz dodatkowo wyposa ono j w paski sensorowe wzd kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW Grubo : 0,160 mm. Klarownie przezroczysta folia umo liwiaj ca wykonanie na ploterze ink-jet przezroczy/orygina ów negatywowych lub pozytywowych s cych do dalszego wykorzystania w sitodruku, fleksodruku i innych technologiach stosuj cych utwardzanie warstw wiat oczu ych wiat em reprodukcyjnym. Gwarantuje otrzymanie wysokiej sto ci optycznej [ponad 4,2], stabilno ci wymiarowej i p asko ci, tak e przy zwi kszonej ilo ci nadrukowanego atramentu. Mo na j stosowa do ploterów z g owicami thermo lub piezo drukuj cymi wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Rolki szerok.: 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm; d ug.: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HD TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW Grubo : 0,160 mm. Klarownie przezroczysta folia jak FOLEX REPROJET P, lecz gwarantuj ca otrzymanie wydruków w jeszcze wy szej rozdzielczo ci. Rolki szerok.: 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm; d ug.: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HP/RS TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW / SENS Grubo : 0,160 mm. Folia identyczna jak FOLEX REPROJET P lecz dodatkowo wyposa ono w zdejmowane paski sensorowe wzd kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm, d ugo ci 20 i 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HD HP/RS TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW / SENS Grubo : 0,160 mm. Folia identyczna jak FOLEX REPROJET P HD lecz dodatkowo wyposa ono j w zdejmowane paski sensorowe wzd d szych kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm, d ugo ci 20 i 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLIE DO KASETONÓW REKLAMOWYCH ORAZ REKLAM POD OGOWYCH Stosuje si je do wykonywania barwnych druków instalowanych w pod wietlanych kasetonach reklamowych lub wyklejanych na pod ogach (ARF) - na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych itp. Folie te zaleca si jako wy mienite pod e do wydruku w wi kszo ci ploterów atramentowych. Folia pod ogowa dysponuje atestem bezpiecze stwa

7 7 FOLAJET BACKLIT P Grubo : 0,125 mm. Folia pokryta warstw matow, do kasetonów reklamowych. Jest przystosowana do druku atramentami pigmentowymi. Dzi ki swej wysokiej wodoodporno ci mo e by po wydruku stosowana na otwartej przestrzeni. Charakteryzuje si wysok stabilno ci wymiarow i p asko ci [równie przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu]. Mo e by tak e zadrukowywana wodnymi atramentami barwnikowymi (dye). Szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Szer. rolek: 610, 914, 1067, Nr katalog.: xx00 FOLAJET BACKLIT TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN Grubo : 0,125 lub 0,175 mm. Folia pokryta warstw matow do wykonywania pod wietlanych lub o wietlanych z zewn trz kasetonów reklamowych. Charakteryzuje si wysok stabilno ci wymiarow i p asko ci [równie przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu]. Szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia, prosta w obróbce i laminowaniu. Mo na j stosowa do ploterów z g owicami zarówno piezo jak i termicznymi. Stosuje si do niej wodne atramenty barwnikowe lub pigmentowe. Szer. rolek: 610, 914, 1067, 1270, 1370 oraz 1524 mm (cie sza), 610, 914, 1067 oraz 1270 mm (grubsza). Nr katalog.: 2014x.1x5.3xx00 STOPLITE JET P MATT Grubo : 0,200 mm. Folia powleczona warstw bia [opak] do druku reklam na rollup ach (grub. 0,200 mm). Jest przystosowana do druku wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Powierzchnia folii ma wysoki stopie bieli i struktur warstwow skutecznie blokuj tylne o wietlenie Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; d ug. 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx0.3xx00 FOLIE PRZYLEPNE Folie jednostronnie pokryte warstw kleju po stronie nieprzeznaczonej do druku. Klej os oni ty jest papierem silikonowym lub foli ochronn. FOLAJET VINYL/SA-P Grubo : 0,150 mm. Bia a, matowa, przylepna folia winylowa, zalecana do zastosowa zewn trznych. Przy wi kszej (od folii poliestrowej) elastyczno ci, mo na j atwiej dopasowa do nierównych kraw dzi i powierzchni pod a. W-wa kleju os oni ta jest papierem silikonowym. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug.: 20 lub 5 m (1270 mm tylko 20 m). Nr katalog.: xx00

8 8 FOLAJET QD-CLSC Grubo : 0,310 mm. Przezroczysta folia poliestrowa samoczynnie [elektrostatycznie] przywieraj ca do adkich pod y. Mo e by dowolnie przemieszczana po pod u bez pozostawiania ladów [brak kleju]. Strona aktywna [przywieraj ca] powleczona cienk warstw PCW i os oni ta zdejmowan foli ochronn o grubo ci 15 my. Przeznaszona do wykonania szyldów, plakatów i innych napisów i grafik informacyjnych i reklamowych. Rolki szerok.: 914 mm; d ug. 5 lub 15 m. Nr katalog.: FOLAJET QD-WO/SA-F Grubo : 0,050 mm. Przylepna, bia a folia poliestrowa do ploterów ink-jet. Klej os oni ty jest foli ochronn. Wykonuje si na niej z dok adno ci fotograficzn wielko-formatowe reklamy, plakaty, rysunki, itp. Bardzo silnie absorbuje atramenty, które si nie rozlewaj a po wyschni ciu nie odpryskuj od pod a. Gwarantuje absolutnie wierne odwzorowanie kolorów orygina u. Drukowanie wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914 i 1240 mm; ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 TACK JET P WO Grubo : 0,160 mm [folia ink-jet], 0,250 mm [ cznie z foli os aniaj powierzchni elektrostatyczn ]. Bia a, nieprzezroczysta folia poliestrowa do drukarek przeno nych i szerokoformatowych (ploterów) ink-jet. Strona przywieraj ca antystatycznie os oni ta jest foli ochronn. Na folii Ink-jet drukuje si najwy szej jako ci reklamy, plakaty, informacje, rysunki itp. Po wydrukowaniu mo na j mocowa (bez u ycia kleju) na adkich powierzchniach jak szk o, twarde i g adkie ok adziny, tapety, drewno, metal i in. Nie zaleca si nast puj cych pod y: mi kkie PCW, mied lub aluminium. Drukowanie wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Rolki szerok.: 431, 610 i 914 mm; d ug. 5 lub 15 m lub w formatach A4 lub A3. Nr katalog.: xx00 FOLAJET TRANSFER ST FOLIA NA NO NIKU PAPIEROWYM DO TRANSFERU WYDRUKÓW NA TKANINY TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / DT Grubo : 0,200 mm. Powlekana folia na no niku papierowym - do ploterów ink-jet, przeznaczona do przenoszenia wydruków na tkaniny metod wprasowywania. Stosuje si j do produkcji tekstyliów, bannerów, transparentów, sztandarów itp. Charakteryzuje si wysok rozdzielczo ci, krótkim czasem schni cia. Tekstylia powinny by bia e lub w jasnych, pastelowych kolorach. Oferowana jest w rolkach szerok. 914, 1067 mm i d ug. 5, 20,30 m; Nr katalog.: xx00

9 9 ÓTNA DO ATRAMENTÓW BARWNIKOWYCH I PIGMENTOWYCH FOLAJET CANVAS ST TERM / PIEZO / DYE / SS Prawdziwe, lniane p ótno, odpowiednik p ótna malarskiego. Tkanina jest poddana specjalnej obróbce termicznomechanicznej (teksturowanie) i pokryta warstw umo liwiaj wykonanie nadruku w ploterze. Wydruki schn bardzo szybko. Jest szczególnie przydatne do druku reprodukcji malarskich lub fotografii. Pozwala uzyska idealne odwzorowanie oraz nasycenie kolorów Mo na je stosowa do ploterów z g owicami zarówno piezo jak i termicznymi i drukowa atramentami wodnymi lub pigmentowymi.wydruki nie s odporne na wilgo. Opakowania: rolki szerok. 43.1, 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i 152,4 cm. Standardowa ugo rolek 10 m [na specjalne zamówienie mog by ponad 15 m]. Nr katalog.: xx00 FOLAJET CANVAS P Lniane p ótno jw. pokryte warstw do nadruku wodnymi atramentami pigmentowymi. Gwarantuje najwy sz jako i kontrastowo wydruku, tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu. Wydruki s wodoodporne (p ótno nie jest wodoodporne). Mo na na nim drukowa tak e wodnymi atramentami barwnikowymi (dye). Opakowania: rolki szerok. 43.1, 61, 91.4, i 127 cm. Standardowa d ugo rolek 10 m [na specjalne zamówienie mog mie d ugo ponad 10 m]. Nr katalog.: xx00 POD A DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) DRUKUJ CYCH BARWNIKAMI SOLWENTOWYMI FINE ART PAPER PHOTO ES nowo! Wysokiej jako ci papier dla artystów do wydruków barwnikami solwentowymi wszystkich odmian. W sk ad masy papierowej wchodzi 75% bawe ny i 25% celulozy. Papier ma adk, lekko strukturyzowan powierzchni i mo e by stosowany zarówno do druku fotografii, jak i reprodukcji malarskich. Warstwa uszlachetniaj ca wykazuje si wysok odporno ci na dzia anie wody. Rodzaj powierzchni nadaje wydrukom walory artystyczne. Rolki o trzycalowych rdzeniach s dostarczane w szerok.: 610, 914, 1118 i 1270 mm maj ug. 15 m.gramatura: 310 g/m2 Nr katalog.: xxxxx FOLAJET SI ES nowo! Folia poliestrowa o powierzchni lustrzanej (srebrnej/metalicznej). Jest przeznaczona do drukowania barwnikami solwentowymi z rozdzielczo ci fotograficzn wszelkiego rodzaju grafik artystycznych. Zarówno folia, jak i wydrukowane na niej rysunki charakteryzuj si wysok odporno ci na dzia anie wody i wiat a. Umo liwia to bezproblemowe eksponowanie wydruków na otwartej przestrzeni. Grubo folii: 0,130 mm. Role szerok.: 610, 914, 1067, 1270, 1370 i 1524 mm oraz d ug. standard. 30 m. Nr katalog.: xx00

10 10 FOLAJET PP-WO ES nowo! Polipropylenowa folia, bia a, nieprzezroczysta, od strony druku lekko per owa. Jest przeznaczona do zadrukowywania barwnikami solwentowymi wszystkich odmian (eco, mild oraz light). Warstwa naniesiona na foli i przeznaczona do zadruku charakteryzuje si wysok odporno ci na dzia anie wody i promieniowania UV dlatego te wydruki mog by z powodzeniem stosowane na zewn trz pomieszcze. Grubo folii: 0,200 mm. Role w szerok. 610, 914, 1067 i 1270 mm, d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xxxxx FOLAJET BACKLIT ES Folajet Backlit ES jest poliestrow, przezroczyst foli, jednostronnie pokryt warstw matow. Jest przeznaczony do drukowania barwnikami solwentowymi foto-realistycznych obrazów lub reklamowych paneli pod wietlanych. Wydruki mog by eksponowane na zewn trz pomieszcze. Grubo : 0,150 mm. Role w szeroko ciach 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i cm, d ug. standard. 30 m. Nr katalog xxx00. FOLAJET CANVAS ES PIEZO / Powlekane, oryginalne lniane p ótno malarskie pokryte warstw przystosowan do druku barwnikami solwentowymi tzw. giclée (artystycznych wydruków cyfrowych), reprodukcji dzie malarskich a tak e jako pod e do druku fotografii. Powierzchnia do nadruku oraz pod e w postaci prawdziwego, lnianego p ótna s odpowiednikiem klasycznych p ócien malarskich. Gramatura: 320 g/ m2. Role w szerok. 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i 152,4 cm oraz d ug. standard. 10 m. Nr katalog xxx00 STOPLITE JET ES Perl Per owo bia a folia do display ów wystawienniczych typu roll-up i pop-up. Folia zawiera w swej strukturze warstw ca kowicie odcinaj wiat o przechodz ce z za display u. Jest produkowana w dwu grubo ciach: 0,200 mm do roll-up ów i do pop-up ów. Folia o grub. 0,200 mm jest dostarczana w rolkach d ug. 30 m i szer.: 61, 91,4, 106,7 i 127 cm. Nr katalog.: xx00 i xx00 FOLAJET CL ES Klarownie przezroczysta folia pokryta warstw uszlachetniaj umo liwiaj nadruk barwnikami solwentowymi. Jest przeznaczona do wydruków o dok adno ci fotograficznej przezroczy plakatów, tematycznych nak adek w rysunkach wielowarstwowych i In.. Charakteryzuje si stabilno ci wymiarow, p asko ci, wysokiej jako ci odwzorowaniem kolorów. Jest odporna na rozerwanie i szybko wysycha. Grubo folii: 0,155 mm. Role w szerok. 61, 91.4, 106.7, 127 cm oraz d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xx00

11 11 POD A DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) DRUKUJ CYCH ATRAMENTAMI UTRWALANYMI PROMIENIAMI UV FOLAJET CL UV nowo! UV / SS Klarownie przezroczysta folia poliestrowa do drukowania grafik naokiennych, nak adek w rysunkach warstwowych, tablic informacyjnych, rysunków kreskowych i in. Jest odporna na dzia anie wody i wiat a. Grubo folii: 0,130 i 0,180 mm. Role w obu grubo ciach szerok.: 91.4 i 127 cm oraz d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xx.3xx00 FOLAJET SI UV nowo! UV / SS Metalizowana folia poliestrowa (powierzchnia w kolorze srebra) do drukowania w wysokiej rozdzielczo ci plakatów, grafik do ekspozycji w punktach sprzeda y i innych wydruków reklamowych. Charakteryzuje si wysok odporno ci na dzia anie wody i wiat a. Grubo folii: 0,100 mm. Role szerok.: 91.4 i 127 cm, ich d ugo standardowa: 30 m. Nr katalog.: x200 Uwaga: Podane w tek cie numery katalogowe informuj o produkcie [pierwsze pi cyfr], trzy cyfry [pomi dzy kropkami] s informacj o grubo ci lub gramaturze. X to zmienne zale ne od szeroko ciach rolek. Aktualizowano:

FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH)

FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH) 1 FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH) 2 W sprawach ewentualnego zakupu prosimy si kontaktowa z Importerem: F-a SICO tel. 0604 300459 FOLIE

Bardziej szczegółowo

PAPIERY I FOLIE DO DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH

PAPIERY I FOLIE DO DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH 1 PAPIERY I FOLIE DO DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH 2 PAPIERY I FOLIE DOSTARCZANE PRZEZ F M FOLEX AG DO DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH Firma FOLEX AG (Seewen/Szwajcaria) oferuje Pa stwu szeroki asortyment

Bardziej szczegółowo

Do przeno nych drukarek i kopiarek

Do przeno nych drukarek i kopiarek FOLIE, PAPIERY I P ÓTNO Do przeno nych drukarek i kopiarek 1 DRUK CYFROWY SPIS TRE CI FOLEX / PIKTOGRAMY U YTE W TEKSCIE... str. 2 Mo liwo ci firmy Folex w powlekaniu folii i papierów (prace na zlecenie)...

Bardziej szczegółowo

Wielkoformatowy druk atramentowy. MasterJet Matt 120 Bezdrzewny, obustronnie powleczony matowy papier

Wielkoformatowy druk atramentowy. MasterJet Matt 120 Bezdrzewny, obustronnie powleczony matowy papier Cennik 2010 Wielkoformatowy druk atramentowy IGEPA VISCOM Dział Obsługi Klienta Tel. +48 801 8888 10 Tel. + 48 12 639 24 40 Fax +48 801 8000 53 viscom@igepa.pl Papiery prezentacyjne do atramentów pigmentowych

Bardziej szczegółowo

FOLIE FOLEX DIGIPRINT IG

FOLIE FOLEX DIGIPRINT IG 1 FOLIE DIGIPRINT DO MASZYN HP INDIGO Produkty do druku cyfrowego 2 FOLIE FOLEX DIGIPRINT IG Folie charakteryzuj si specjaln powok dostosowuj je do pynnych barwników stosowanych w maszynach HP Indigo Zostay

Bardziej szczegółowo

PODŁOŻA DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH KATALOG 2009

PODŁOŻA DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH KATALOG 2009 PODŁOŻA DO WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH KATALOG 2009 Kompleksowe rozwiązania produktowe Spis działów Kalki i papiery niepowlekane do kopiarek wielkoformatowych (PPC) 1 Kalki i papiery niepowlekane (CAD)

Bardziej szczegółowo

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego 2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego PAPIERY OZDOBNE DEDYKOWANE DO DRUKU DRY TONER Całkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały

Bardziej szczegółowo

Temat: Media do druku wielkoformatowego

Temat: Media do druku wielkoformatowego Temat: Media do druku wielkoformatowego 1. MATERIAŁ FLAGOWY 150g/m2 poliestrowa tkanina tekstylna. Materiał ten stosowany jest najczęściej w systemach wystawienniczych, fotografii artystycznej oraz przy

Bardziej szczegółowo

FOLIE I PAPIERY DO DRUKAREK LASEROWYCH i in Oferowane w formatach SRA3

FOLIE I PAPIERY DO DRUKAREK LASEROWYCH i in Oferowane w formatach SRA3 1 FOLIE I PAPIERY DO DRUKAREK LASEROWYCH i in Oferowane w formatach SRA3 DRUK CYFROWY 2 FOLIE I PAPIERY DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH S pokryte specjaln pow ok dostosowuj do kolorowych tonerów laserowych

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

FOLIE, PAPIERY I PŁÓTNO. Do przenośnych drukarek i kopiarek

FOLIE, PAPIERY I PŁÓTNO. Do przenośnych drukarek i kopiarek FOLIE, PAPIERY I PŁÓTNO Do przenośnych drukarek i kopiarek 1 SPIS TREŚCI KOLOROWY DRUK LASEROWY Folie klasy Premium odporne na rozrywanie Folie klasy Standard odporne na rozrywanie Papier fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Szkło z nadrukiem UV [1]

Szkło z nadrukiem UV [1] [1] Dubiel Vitrum posiada nowoczesny ploter pozwalający na produkcję szkła z nadrukiem farbami atramentowymi, utwardzanymi promieniami UV. Daje nam to możliwość produkcji bardzo atrakcyjnego szkła do szerokich

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

Kreatywne i szybkie rozwi zanie przy wykonaniu form drukowych do sitodruku. pozytywowych i negatywowych form drukowych. Krótki czas schni cia

Kreatywne i szybkie rozwi zanie przy wykonaniu form drukowych do sitodruku. pozytywowych i negatywowych form drukowych. Krótki czas schni cia DRUK CYFROWY REPROJET ES CL Nowo Kreatywne i szybkie rozwizanie przy wykonaniu form drukowych do sitodruku ZASTOSOWANIE pozytywowych i negatywowych form drukowych Reprojet ES CL stwarza moliwo nieskomplikowanego

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

REKLAMOWE REKLAMOWE 165

REKLAMOWE REKLAMOWE 165 Dobrze wypromowany produkt, usługa i wizerunek firmy to pierwszy krok prowadzący do sukcesu. Wszechobecność reklam sprawiła, że rynek stale poszukuje nowych rozwiązań, dzięki którym siła przekazu uległaby

Bardziej szczegółowo

materiały powlekane portugalia Banery, canvasy, siatki, flagi, decory, tapety, wykładziny, plandeki, materiały specjalistyczne, sublimacja...

materiały powlekane portugalia Banery, canvasy, siatki, flagi, decory, tapety, wykładziny, plandeki, materiały specjalistyczne, sublimacja... Cennik ważny od 01.02.2016 materiały powlekane portugalia Banery, canvasy, siatki, flagi, decory, tapety, wykładziny, plandeki, materiały specjalistyczne, sublimacja... Nazwa materiału Gramatura Szerokość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Znak sprawy: ZP.271.23.2016 Śląskie, 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Znak postępowania: BZP-III.272.6.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

DRUK WIELKOFORMATOWY

DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy to inaczej solwentowy lub lateksowy druk cyfrowy, czyli nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Rabaty Czas realizacji Materiały do druku Standard druku Salon sprzedaży Dział produkcji druk wielkoformatowy Właściciel marki:

Rabaty Czas realizacji Materiały do druku Standard druku Salon sprzedaży Dział produkcji druk wielkoformatowy Właściciel marki: druk wielkoformatowy Folie drukowane Folia samoprzylepna, monomeryczna, biała BŁYSK / MAT Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne na gładkie (płaskie) i równe powierzchnie. Trwałość 2-3 lata, klej bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ Samoprzylepne: litery, cyfry, etykiety, folia, papier, taśma i godło. Wypełnia Wykonawca L.p. Nazwa materiału j.m. Szacunkowa ilość zamówienia Cena jednostkowa netto Cena całkowita

Bardziej szczegółowo

PERSONALIZACJA i druk danych zmiennych.

PERSONALIZACJA i druk danych zmiennych. C e n n i k d r u k u cyfrowego Chcielbyśmy zaprosić Państwa do korzystania z usług naszej naświetlarni w zakresie druku cyfrowego. Nowo zakupiona maszyna cyfrowa Xerox Docu Color 240 (450 mm x 320 mm)

Bardziej szczegółowo

CreationStar Wysokiej jakości papiery i folie

CreationStar Wysokiej jakości papiery i folie CreationStar Wysokiej jakości papiery i folie A New Star is Rising. Star Coating to nie tylko nazwa. To przede wszystkim marka i wysoka jakość. Specjaliści, ich wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Druk wypukły. Techniki artystyczne/warsztatowe

Druk wypukły. Techniki artystyczne/warsztatowe Druk wypukły. Techniki artystyczne/warsztatowe Drzeworyt technika graficzna należąca do druku wypukłego. Drzeworytem nazywa się również odbitkę uzyskaną tą techniką. W technice tej używana jest deska,

Bardziej szczegółowo

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco Heatset Series Karta techniczna produktu (wersja z dnia 01.05.2011) farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco 1. Opis Linia obejmuje farby procesowe bazujące na oleju mineralnym, spoiwie i paście

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny, usuwalny na bazie rozpuszczalnika. Kanalikowy, szary, trwały, na bazie rozpuszczalnika

Bezbarwny, usuwalny na bazie rozpuszczalnika. Kanalikowy, szary, trwały, na bazie rozpuszczalnika Doskonały wybór do realizacji znakomitych pomysłów. Podczas budowania programu podłoży do druku wielkoformatowego COALA, Antalis wyselekcjonował dla Państwa najdoskonalsze produkty. Nasza kolekcja składa

Bardziej szczegółowo

Folie do prezentacji i kreacji

Folie do prezentacji i kreacji Folie do prezentacji i kreacji Folie od Avery Zweckform wykorzystasz do wszechstronnych zastosowań. Każda prezentacja przygotowana na naszych foliach do slajdów odniesie sukces. A używając samoprzylepnych

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl Drodzy Klienci, Wielkimi krokami zbliża się sezon kalendarzowy. W związku z tym, składamy na Wasze ręce ofertę kalendarzy reklamowych na rok 2012. Przygotowując ją, staraliśmy się zawrzeć w niej krótki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl Cennik druku STUDIO REKLAMY Wizytówki WIZYTÓWKI JEDNOSTRONNE CLASSIC CYFRA - rozmiar: 90x50mm lub 85x55mm - papier: kredowy matowy 300g - nak³ad: 100 sztuk - cena brutto: 55,92 z³ - termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wielkoformatowy druk solventowy. BlueBack Powlekany papier z gładką powierzchnią i niebieskim reversem Postery, billboardy, wielkoformatowe plakaty

Wielkoformatowy druk solventowy. BlueBack Powlekany papier z gładką powierzchnią i niebieskim reversem Postery, billboardy, wielkoformatowe plakaty Cennik 2010 Wielkoformatowy druk solventowy IGEPA VISCOM Dział Obsługi Klienta Tel. +48 801 8888 10 Tel. + 48 12 639 24 40 Fax. +48 801 8000 53 viscom@igepa.pl Papiery do wielkoformatowego druku solventowego

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH DLACZEGO MY? NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYDRUKÓW WIERNA KOLORYSTYKA (WERYFIKACJA UGRA/FOGRA) DOSKONAŁE ODWZOROWANIE KOLORÓW PANTONE (DO 98% PALETY) FOTOREALISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NAKLEJKA MAGNETYCZNA WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NAKLEJKA MAGNETYCZNA WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Naklejka magnetyczna najczêœciej stosowana jest w formie naklejek reklamowych (magnesy na lodówkê drzwi klipsy podtrzymuj¹ce karteczki)

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych oraz wystawienniczych dla

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ [zał. nr 1 do umowy] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 PENDRIVE - KARTA pojemność: 4GB, długość: 85.5mm szerokość: 54mm wysokość: 2.2mm, materiał: plastik przezroczysty. opis nadruku:

Bardziej szczegółowo

CENNIK Obowiązuje do końca 2015 roku.

CENNIK Obowiązuje do końca 2015 roku. CENNIK Obowiązuje końca 2015 roku. Prowadzimy szkolenia nauki folii Certyfikat OCX, Hexis 3 dni - 3,000 zł netto/osobę PVC druku 1,60 3,20 gramatura Rodzaj banera FRONTLIT BANNER 300 Lekki baner ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

:ANAPURNA 2500 LED. Nowy wymiar druku wielkoformatowego

:ANAPURNA 2500 LED. Nowy wymiar druku wielkoformatowego :ANAPURNA 2500 LED Nowy wymiar druku wielkoformatowego :Anapurna 2500 LED to solidnie wykonany, przemysłowy ploter atramentowy, przeznaczony do wykonywania najwyższej jakości wielkoformatowych (do szerokości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, woj. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mok.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Drukowanie i dostawy do siedziby Zamawiającego w następujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ odrzuceniu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ odrzuceniu ofert Zamówienia do 30 tys. euro: Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (ulotki, broszury, plakaty itp.) na potrzeby realizacji projektu pn: Turek miasto

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015 Warszawa, dnia 07 maja 2015 r. BDG.741.10.2015.13. Wg rozdzielnika Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych; znak: BDG.741.10.2015 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe

KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe MEDIA DO DRUKU CYFROWEGO KATALOG 2009 Kompleksowe rozwiązania produktowe O NAS Antalis jest największym europejskim i czwartym na świecie dystrybutorem materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Skład i przygotowanie do druku ulotek jednostronnych. 1 kolor 2 kolory 4 kolory 1 2 3 4 5

Tabela 1. Skład i przygotowanie do druku ulotek jednostronnych. 1 kolor 2 kolory 4 kolory 1 2 3 4 5 Cennik usług Wykonawcy Załącznik nr 1 A Druk w technice cyfrowej Zadanie 2 Ulotki i druki drobne W ramach zadania 2 należy wykonać: ulotki jednostronne, ulotki dwustronne, ulotki falcowane, wizytówki,

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo