PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)"

Transkrypt

1 1 PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)

2 PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DOSTARCZANE PRZEZ F-M FOLEX AG DO SZEROKOFORMATOWYCH DRUKAREK ATRAMENTOWYCH (PLOTERÓW) 2 Firma FOLEX AG (Seewen/Szwajcaria) oferuje Pa stwu szeroki asortyment pod y do druku w ploterach ink-jet. Pod a te znajduj zastosowanie w agencjach reklamowych, biurach konstrukcyjnych, drukarniach i innych instytucjach. UWAGA: ciwy dobór folii do urz dze mo liwy jest w oparciu o specjalny wykaz (tzw. list rekomendacyjn ) zamieszczony w Internecie pod adresem: W dalszej cz ci tekstu omówione s nast puj ce media: papiery; folie: powlekane do ró nych zastosowa do kasetonów pod wietlanych i reklam pod ogowych; przylepne; folia na no niku papierowym do transferu wydruków na tkaniny; ótna (canvas) do wodnych atramentów barwnikowych i pigmentowych; pod a do drukowania barwnikami solwentowymi (w tym tak e ótno); folie do drukowania atramentami utrwalanymi promieniami UV UWAGA 1: UWAGA 2: okre lenie <ploter> jest jednoznaczne z okre leniem <drukarka szerokoformatowa> symbole przy nazwach produktów oznaczaj nast puj ce cechy wyrobu: TERM do ploterów z g owicami termicznymi PIEZO do ploterów z g owicami piezoelektrycznymi PIGM do wodnych atramentów pimentowych DYE do wodnych atramentów barwnikowych ESOLV do barwników eko-solwentowych SOLV do barwników solwentowych UV do atramentów utrwalanych promieniowaniem UV LATEX do barwników na bazie lateksu SN wydruki wysychaj natychmiast SS wydruki wysychaj szybko SENS bia e paski sensorowe na d szych kraw dziach rolek DT folia na papierze do termicznego i dociskowego przeniesienia wydruku na tkanin OW wydruki wykon. wodnymi atramentami pigmentowymi lub solwentowymi maj podwy szon wodoodporno

3 3 PAPIERY DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH Aby otrzyma na prawd dobrej jako ci wydruki wykonane technik ink-jet - konieczne jest u ycie papierów specjalnie przygotowanych do tej w nie metody. Firma FOLEX AG produkuje papiery powlekane warstw uszlachetniaj, gwarantuj otrzymanie wydruków najwy szej jako ci. Zastosowanie: plakaty (postery), wydruki próbne (DDCP - direkt digital colour proofing), wydruki prezentacyjne i in. FOLAPROOF PTDP-HG / -SM TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 210 g/m 2. Uniwersalne, najwy szej jako ci papiery pokryte nanoporowat warstw gwarantuj b yskawiczne wysychanie nadrukowanego atramentu (oszcz dno czasu pracy), uzyskanie nasyconych barw oraz zachowanie p asko ci, tak e przy zwi kszonej ilo ci nadrukowanego atramentu. S przystosowane do druku w ploterach z systemem piezo lub thermo, wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Mog by bezproblemowo laminowane foli. Stosuje si je do wykonania plakatów, prezentacji, display ów wystawowych i innych, podobnych przeznacze. Wysoki po ysk oznaczony literami HG, Nr katalog.: xx00 jedwabisty pó mat SM, Nr katalog.: xx00. Rolki szer. 431, 610, 914, 1067, 1270, 1370 oraz 1524 mm. D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. FINE ART PAPER CONTOUR TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 310 g/m 2. Powlekany, g boko matowy papier do ploterów i drukarek ink-jet, kremowo-bia y. Powierzchnia z jedwabistym po yskiem o strukturze podobnej do papieru czerpanego. Jest przeznaczony zarówno do atramentów wodnych jak równie pigmentowych oraz do druku reprodukcji starych grafik i innych prac malarskich [akwarele, pastele i in.]. Po wydruku natychmiast wysycha. Umo liwia zachowanie pe nego spektrum kolorów. Rolki szer. 420, 610, 914, 1067 i 1270 mm. Formaty. D ugo nawoju: 5 lub 10 m. Nr katalog.: xx00 FINE ART PAPER PHOTO TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / LATEX Gramatura: 310 g/m 2. Papier o strukturze i powierzchni artystycznych papierów czerpanych, w którego sk ad wchodzi w 75% linters [krótkie, nieprz dne w ókna, porastaj ce nasiona bawe ny], oraz w 25% masy celulozowej. Fine Art Paper Photo posiada matow, bia powierzchni, przeznaczon w szczególno ci do artystycznych wydruków fotograficznych. Jest przeznaczony do przeno nych i szerokoformatowych drukarek ink-jet. Rolki szer. 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm. Formaty. D ugo nawoju: 15 m. Nr katalog.: xx00

4 4 FOLIE DO PLOTERÓW ATRAMENTOWYCH Folie pokryte s specjaln warstw wch aniaj barwnik natryskiwany przez dysze g owicy plotera. Barwnik szybko wysycha, pozostaje elastyczny i nie odpryskuje od pod a. FOLIE POWLEKANE DO RÓ NYCH ZASTOSOWA FOLAJET WO-P Grubo : 0,160 mm. Bia a, b yszcz ca, odporna na dzia anie wody, poliestrowa folia do ploterów drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Jest pokryta nanoporowat warstw umo liwiaj druk z fotograficzn rozdzielczo ci plakatów i innych wielkoformatowych druków reklamowych. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-WO Grubo : 0,115 mm. Bia a, b yszcz ca, powlekana folia poliestrowa jest trwa a, odporna na rozerwanie i wietnie odwzorowuje kolory. Du a ilo nadrukowanego atramentu nie powoduje deformacji folii. Wydruki szybko wysychaj a po wyschni ciu mo na je atwo laminowa. Idealnie nadaje si do wykonania paneli wystawowych, plakatów i wielkoformatowych fotoreprodukcji. Stosuje si j do ploterów z g owicami termicznymi drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20, 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET PP-WO Grubo : 0,210 mm. Bia a, nieprzezroczysta matowa folia polipropylenowa, pokryta nanoporowat warstw przystosowan do druku z wysok rozdzielczo ci fotoreprodukcji, paneli reklamowych i innych wielkoformatowych druków reklamowych. Folia zachowuje asko, nadaje si do r cznej obróbki, b yskawicznie wysycha po nadruku i mo na j laminowa. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET P MATT-WO TERM / PIEZO / PIGM / SN / OW / LATEX Grubo : 0,100 mm. Bia a folia poliestrowa, nieprzezroczysta. Jest przeznaczona do atramentów pigmentowych. Charakteryzuje si g boko matow powierzchni i bardzo dobrym odwzorowaniem rysunków kolorowych i monochromatycznych, zarówno pó tonowych jak i kreskowych. Zastosowanie: prezentacje w postaci plakatów i wielu innych wielkoformatowych wydruków reklamowych. Nadaje si do ekspozycji na otwartej przestrzeni, jest wodoodporna. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug. 20, 30 m; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00

5 FOLAJET QD-CL Grubo : 0,100 mm. Folia przezroczysta u ywana jest do wykonania np. nak adek tematycznych w rysunkach warstwowych, reprodukcji dzie sztuki, przezroczy prezentacyjnych i in. Wa jej cech jest wysoka stabilno wymiarowa, p asko i kontrastowo nadrukowanych kolorów. Jest odporna na rozerwanie, klarownie przezroczysta, atwa w obróbce i szybko wysycha. Rolki szerok.: 610, 914, 1270, 1370 i 1524 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-CL HP/RS / SENS Grubo : 0,100 mm. Ta wersja folii FOLAJET QD-CL jest wyposa ona w sensorowe, zdejmowane paski wzd obu d szych kraw dzi rolek. Mo na j równie stosowa do ploterów z g owicami termicznymi, drukuj cymi wodnymi atramentami barwnikowymi. Jest przeznaczona do ploterów HP Design Jet. Rolki szerok.: 610, 914, 1067 i 1270 mm; d ug. 20, 30 m lub d sze. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-MA Grubo : 0,090 mm. Matowa, przezroczysta folia [foliowa kalka techniczna] do prac w systemie CAD [Computer Aided Design projektowanie wspomagane komputerowo] w geodezji, kartografii, geologii, architekturze i wielu innych biurach projektowych. Po wydruku mo liwe jest wykonanie na niej uzupe nie ówkiem, tuszem lub flamastrami. Spe nia najwy sze wymagania kartometryczne, zachowuje p asko tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu. Szybko wysycha. Zarówno dla wzroku, jak i dla stosowanych metod kopiowania jest optymalnie przezroczysta. Stosuje si j do ploterów wyposa onych w g owice termiczne i drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20, 30 m. Na indywidualne zamówienie rolki d sze od 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-MA HP/RS / SENS Folia jak wy ej, lecz wyposa ona w zdejmowne paski sensorowe na obu d ugich kraw dziach rolek. Stosuje si j w ploterach wyposa onych w czujniki optyczne prowadz ce przez maszyn materia przezroczysty. Po wydruku naklejone paski zdejmuje si bez problemów z folii. Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; D ugo nawoju: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLAJET QD-SI Grubo : 0,100 mm. Folia barwiona na kolor metalicznego srebra (efekt lustrzany). Szybkoschn ca. Mo na j stosowa do wi kszo ci ploterów z g owicami termicznymi drukuj cych wodnymi atramentami barwnikowymi. Jest stabilna wymiarowo, zachowuje asko, wietnie odwzorowuje kolory i jest odporna mechanicznie. Jest tak e atwa w obróbce i laminowaniu. Stanowi m. in. pod e do najwy szej jako ci plakatów i druków reklamowych. Rolki szerok.: 610, 914, 1270 i 1524 mm; d ug. 20, 30 m. Nr katalog.: x000 5

6 6 FOLAJET QD-SI HP/RS / SENS Grubo : 0,100 mm. Jest foli identyczn jak folia FOLAJET QD-SI, lecz dodatkowo wyposa ono j w paski sensorowe wzd kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm; d ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW Grubo : 0,160 mm. Klarownie przezroczysta folia umo liwiaj ca wykonanie na ploterze ink-jet przezroczy/orygina ów negatywowych lub pozytywowych s cych do dalszego wykorzystania w sitodruku, fleksodruku i innych technologiach stosuj cych utwardzanie warstw wiat oczu ych wiat em reprodukcyjnym. Gwarantuje otrzymanie wysokiej sto ci optycznej [ponad 4,2], stabilno ci wymiarowej i p asko ci, tak e przy zwi kszonej ilo ci nadrukowanego atramentu. Mo na j stosowa do ploterów z g owicami thermo lub piezo drukuj cymi wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Rolki szerok.: 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm; d ug.: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HD TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW Grubo : 0,160 mm. Klarownie przezroczysta folia jak FOLEX REPROJET P, lecz gwarantuj ca otrzymanie wydruków w jeszcze wy szej rozdzielczo ci. Rolki szerok.: 431, 610, 914, 1067, 1118 i 1270 mm; d ug.: 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HP/RS TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW / SENS Grubo : 0,160 mm. Folia identyczna jak FOLEX REPROJET P lecz dodatkowo wyposa ono w zdejmowane paski sensorowe wzd kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm, d ugo ci 20 i 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLEX REPROJET P HD HP/RS TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / OW / SENS Grubo : 0,160 mm. Folia identyczna jak FOLEX REPROJET P HD lecz dodatkowo wyposa ono j w zdejmowane paski sensorowe wzd d szych kraw dzi rolek. Jest przeznaczona do ploterów HP serii Designjet oraz do Encada 1000i i Kodaka 1200i. Rolki szerok.: 914 i 1270 mm, d ugo ci 20 i 30 m. Nr katalog.: xx00 FOLIE DO KASETONÓW REKLAMOWYCH ORAZ REKLAM POD OGOWYCH Stosuje si je do wykonywania barwnych druków instalowanych w pod wietlanych kasetonach reklamowych lub wyklejanych na pod ogach (ARF) - na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych itp. Folie te zaleca si jako wy mienite pod e do wydruku w wi kszo ci ploterów atramentowych. Folia pod ogowa dysponuje atestem bezpiecze stwa

7 7 FOLAJET BACKLIT P Grubo : 0,125 mm. Folia pokryta warstw matow, do kasetonów reklamowych. Jest przystosowana do druku atramentami pigmentowymi. Dzi ki swej wysokiej wodoodporno ci mo e by po wydruku stosowana na otwartej przestrzeni. Charakteryzuje si wysok stabilno ci wymiarow i p asko ci [równie przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu]. Mo e by tak e zadrukowywana wodnymi atramentami barwnikowymi (dye). Szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Szer. rolek: 610, 914, 1067, Nr katalog.: xx00 FOLAJET BACKLIT TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN Grubo : 0,125 lub 0,175 mm. Folia pokryta warstw matow do wykonywania pod wietlanych lub o wietlanych z zewn trz kasetonów reklamowych. Charakteryzuje si wysok stabilno ci wymiarow i p asko ci [równie przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu]. Szybko wysycha, jest odporna na uszkodzenia, prosta w obróbce i laminowaniu. Mo na j stosowa do ploterów z g owicami zarówno piezo jak i termicznymi. Stosuje si do niej wodne atramenty barwnikowe lub pigmentowe. Szer. rolek: 610, 914, 1067, 1270, 1370 oraz 1524 mm (cie sza), 610, 914, 1067 oraz 1270 mm (grubsza). Nr katalog.: 2014x.1x5.3xx00 STOPLITE JET P MATT Grubo : 0,200 mm. Folia powleczona warstw bia [opak] do druku reklam na rollup ach (grub. 0,200 mm). Jest przystosowana do druku wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Powierzchnia folii ma wysoki stopie bieli i struktur warstwow skutecznie blokuj tylne o wietlenie Rolki szerok.: 610, 914 i 1270 mm; d ug. 20 lub 30 m. Nr katalog.: xx0.3xx00 FOLIE PRZYLEPNE Folie jednostronnie pokryte warstw kleju po stronie nieprzeznaczonej do druku. Klej os oni ty jest papierem silikonowym lub foli ochronn. FOLAJET VINYL/SA-P Grubo : 0,150 mm. Bia a, matowa, przylepna folia winylowa, zalecana do zastosowa zewn trznych. Przy wi kszej (od folii poliestrowej) elastyczno ci, mo na j atwiej dopasowa do nierównych kraw dzi i powierzchni pod a. W-wa kleju os oni ta jest papierem silikonowym. Rolki szerok.: 610, 914, 1067, 1270 mm; d ug.: 20 lub 5 m (1270 mm tylko 20 m). Nr katalog.: xx00

8 8 FOLAJET QD-CLSC Grubo : 0,310 mm. Przezroczysta folia poliestrowa samoczynnie [elektrostatycznie] przywieraj ca do adkich pod y. Mo e by dowolnie przemieszczana po pod u bez pozostawiania ladów [brak kleju]. Strona aktywna [przywieraj ca] powleczona cienk warstw PCW i os oni ta zdejmowan foli ochronn o grubo ci 15 my. Przeznaszona do wykonania szyldów, plakatów i innych napisów i grafik informacyjnych i reklamowych. Rolki szerok.: 914 mm; d ug. 5 lub 15 m. Nr katalog.: FOLAJET QD-WO/SA-F Grubo : 0,050 mm. Przylepna, bia a folia poliestrowa do ploterów ink-jet. Klej os oni ty jest foli ochronn. Wykonuje si na niej z dok adno ci fotograficzn wielko-formatowe reklamy, plakaty, rysunki, itp. Bardzo silnie absorbuje atramenty, które si nie rozlewaj a po wyschni ciu nie odpryskuj od pod a. Gwarantuje absolutnie wierne odwzorowanie kolorów orygina u. Drukowanie wodnymi atramentami barwnikowymi. Rolki szerok.: 610, 914 i 1240 mm; ug. 20 m. Nr katalog.: xx00 TACK JET P WO Grubo : 0,160 mm [folia ink-jet], 0,250 mm [ cznie z foli os aniaj powierzchni elektrostatyczn ]. Bia a, nieprzezroczysta folia poliestrowa do drukarek przeno nych i szerokoformatowych (ploterów) ink-jet. Strona przywieraj ca antystatycznie os oni ta jest foli ochronn. Na folii Ink-jet drukuje si najwy szej jako ci reklamy, plakaty, informacje, rysunki itp. Po wydrukowaniu mo na j mocowa (bez u ycia kleju) na adkich powierzchniach jak szk o, twarde i g adkie ok adziny, tapety, drewno, metal i in. Nie zaleca si nast puj cych pod y: mi kkie PCW, mied lub aluminium. Drukowanie wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi. Rolki szerok.: 431, 610 i 914 mm; d ug. 5 lub 15 m lub w formatach A4 lub A3. Nr katalog.: xx00 FOLAJET TRANSFER ST FOLIA NA NO NIKU PAPIEROWYM DO TRANSFERU WYDRUKÓW NA TKANINY TERM / PIEZO / PIGM / DYE / SN / DT Grubo : 0,200 mm. Powlekana folia na no niku papierowym - do ploterów ink-jet, przeznaczona do przenoszenia wydruków na tkaniny metod wprasowywania. Stosuje si j do produkcji tekstyliów, bannerów, transparentów, sztandarów itp. Charakteryzuje si wysok rozdzielczo ci, krótkim czasem schni cia. Tekstylia powinny by bia e lub w jasnych, pastelowych kolorach. Oferowana jest w rolkach szerok. 914, 1067 mm i d ug. 5, 20,30 m; Nr katalog.: xx00

9 9 ÓTNA DO ATRAMENTÓW BARWNIKOWYCH I PIGMENTOWYCH FOLAJET CANVAS ST TERM / PIEZO / DYE / SS Prawdziwe, lniane p ótno, odpowiednik p ótna malarskiego. Tkanina jest poddana specjalnej obróbce termicznomechanicznej (teksturowanie) i pokryta warstw umo liwiaj wykonanie nadruku w ploterze. Wydruki schn bardzo szybko. Jest szczególnie przydatne do druku reprodukcji malarskich lub fotografii. Pozwala uzyska idealne odwzorowanie oraz nasycenie kolorów Mo na je stosowa do ploterów z g owicami zarówno piezo jak i termicznymi i drukowa atramentami wodnymi lub pigmentowymi.wydruki nie s odporne na wilgo. Opakowania: rolki szerok. 43.1, 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i 152,4 cm. Standardowa ugo rolek 10 m [na specjalne zamówienie mog by ponad 15 m]. Nr katalog.: xx00 FOLAJET CANVAS P Lniane p ótno jw. pokryte warstw do nadruku wodnymi atramentami pigmentowymi. Gwarantuje najwy sz jako i kontrastowo wydruku, tak e przy du ej ilo ci nadrukowanego atramentu. Wydruki s wodoodporne (p ótno nie jest wodoodporne). Mo na na nim drukowa tak e wodnymi atramentami barwnikowymi (dye). Opakowania: rolki szerok. 43.1, 61, 91.4, i 127 cm. Standardowa d ugo rolek 10 m [na specjalne zamówienie mog mie d ugo ponad 10 m]. Nr katalog.: xx00 POD A DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) DRUKUJ CYCH BARWNIKAMI SOLWENTOWYMI FINE ART PAPER PHOTO ES nowo! Wysokiej jako ci papier dla artystów do wydruków barwnikami solwentowymi wszystkich odmian. W sk ad masy papierowej wchodzi 75% bawe ny i 25% celulozy. Papier ma adk, lekko strukturyzowan powierzchni i mo e by stosowany zarówno do druku fotografii, jak i reprodukcji malarskich. Warstwa uszlachetniaj ca wykazuje si wysok odporno ci na dzia anie wody. Rodzaj powierzchni nadaje wydrukom walory artystyczne. Rolki o trzycalowych rdzeniach s dostarczane w szerok.: 610, 914, 1118 i 1270 mm maj ug. 15 m.gramatura: 310 g/m2 Nr katalog.: xxxxx FOLAJET SI ES nowo! Folia poliestrowa o powierzchni lustrzanej (srebrnej/metalicznej). Jest przeznaczona do drukowania barwnikami solwentowymi z rozdzielczo ci fotograficzn wszelkiego rodzaju grafik artystycznych. Zarówno folia, jak i wydrukowane na niej rysunki charakteryzuj si wysok odporno ci na dzia anie wody i wiat a. Umo liwia to bezproblemowe eksponowanie wydruków na otwartej przestrzeni. Grubo folii: 0,130 mm. Role szerok.: 610, 914, 1067, 1270, 1370 i 1524 mm oraz d ug. standard. 30 m. Nr katalog.: xx00

10 10 FOLAJET PP-WO ES nowo! Polipropylenowa folia, bia a, nieprzezroczysta, od strony druku lekko per owa. Jest przeznaczona do zadrukowywania barwnikami solwentowymi wszystkich odmian (eco, mild oraz light). Warstwa naniesiona na foli i przeznaczona do zadruku charakteryzuje si wysok odporno ci na dzia anie wody i promieniowania UV dlatego te wydruki mog by z powodzeniem stosowane na zewn trz pomieszcze. Grubo folii: 0,200 mm. Role w szerok. 610, 914, 1067 i 1270 mm, d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xxxxx FOLAJET BACKLIT ES Folajet Backlit ES jest poliestrow, przezroczyst foli, jednostronnie pokryt warstw matow. Jest przeznaczony do drukowania barwnikami solwentowymi foto-realistycznych obrazów lub reklamowych paneli pod wietlanych. Wydruki mog by eksponowane na zewn trz pomieszcze. Grubo : 0,150 mm. Role w szeroko ciach 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i cm, d ug. standard. 30 m. Nr katalog xxx00. FOLAJET CANVAS ES PIEZO / Powlekane, oryginalne lniane p ótno malarskie pokryte warstw przystosowan do druku barwnikami solwentowymi tzw. giclée (artystycznych wydruków cyfrowych), reprodukcji dzie malarskich a tak e jako pod e do druku fotografii. Powierzchnia do nadruku oraz pod e w postaci prawdziwego, lnianego p ótna s odpowiednikiem klasycznych p ócien malarskich. Gramatura: 320 g/ m2. Role w szerok. 61, 91.4, 106.7, 127, 137 i 152,4 cm oraz d ug. standard. 10 m. Nr katalog xxx00 STOPLITE JET ES Perl Per owo bia a folia do display ów wystawienniczych typu roll-up i pop-up. Folia zawiera w swej strukturze warstw ca kowicie odcinaj wiat o przechodz ce z za display u. Jest produkowana w dwu grubo ciach: 0,200 mm do roll-up ów i do pop-up ów. Folia o grub. 0,200 mm jest dostarczana w rolkach d ug. 30 m i szer.: 61, 91,4, 106,7 i 127 cm. Nr katalog.: xx00 i xx00 FOLAJET CL ES Klarownie przezroczysta folia pokryta warstw uszlachetniaj umo liwiaj nadruk barwnikami solwentowymi. Jest przeznaczona do wydruków o dok adno ci fotograficznej przezroczy plakatów, tematycznych nak adek w rysunkach wielowarstwowych i In.. Charakteryzuje si stabilno ci wymiarow, p asko ci, wysokiej jako ci odwzorowaniem kolorów. Jest odporna na rozerwanie i szybko wysycha. Grubo folii: 0,155 mm. Role w szerok. 61, 91.4, 106.7, 127 cm oraz d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xx00

11 11 POD A DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) DRUKUJ CYCH ATRAMENTAMI UTRWALANYMI PROMIENIAMI UV FOLAJET CL UV nowo! UV / SS Klarownie przezroczysta folia poliestrowa do drukowania grafik naokiennych, nak adek w rysunkach warstwowych, tablic informacyjnych, rysunków kreskowych i in. Jest odporna na dzia anie wody i wiat a. Grubo folii: 0,130 i 0,180 mm. Role w obu grubo ciach szerok.: 91.4 i 127 cm oraz d ugo standardowa rolek: 30 m. Nr katalog.: xx.3xx00 FOLAJET SI UV nowo! UV / SS Metalizowana folia poliestrowa (powierzchnia w kolorze srebra) do drukowania w wysokiej rozdzielczo ci plakatów, grafik do ekspozycji w punktach sprzeda y i innych wydruków reklamowych. Charakteryzuje si wysok odporno ci na dzia anie wody i wiat a. Grubo folii: 0,100 mm. Role szerok.: 91.4 i 127 cm, ich d ugo standardowa: 30 m. Nr katalog.: x200 Uwaga: Podane w tek cie numery katalogowe informuj o produkcie [pierwsze pi cyfr], trzy cyfry [pomi dzy kropkami] s informacj o grubo ci lub gramaturze. X to zmienne zale ne od szeroko ciach rolek. Aktualizowano:

FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH)

FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH) 1 FOLIE KRE LARSKIE ORAZ FOLIE DO WIELKOFORMATOWYCH DRUKAREK I KOPIAREK LASEROWYCH (MONOCHROMATYCZNYCH) 2 W sprawach ewentualnego zakupu prosimy si kontaktowa z Importerem: F-a SICO tel. 0604 300459 FOLIE

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

PODŁOŻA DO KOLOROWEGO DRUKU CYFROWEGO 2014/1

PODŁOŻA DO KOLOROWEGO DRUKU CYFROWEGO 2014/1 PODŁOŻA DO KOLOROWEGO DRUKU CYFROWEGO 2014/1 PaperlinX Sp. z o.o. ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków tel. (+12) 684 39 80 faks (+12) 684 39 81 Biuro w Warszawie Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Procedury PROCEDURY... 3 TESTY... 3 DOSTARCZANIE MATERIA ÓW... 3 KONTAKTY W DRUKARNIACH...5 PODSTAWOWE WYMAGANIA...6 SPOSOBY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG

MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG POLSKA FABRYKA Ikonos to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów do druku wielkoformatowego. W Opolu,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! LATO KATALOG

MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! LATO KATALOG MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG LATO POLSKA FABRYKA SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA B2B Ikonos to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów do druku wielkoformatowego.

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D

Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Edukacja Plastyczna. Fotografia 2012, z. VII Dariusz PLE NIAK Akademia im. Jana D ugosza Cz stochowa Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5 Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em Spis tre ci 1 Wykaz elementów systemu...5 2 Wymagania ogólne...5 3 Parametry oznakowania budynku...6

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

PAPIERY, KALKI, ETYKIETY

PAPIERY, KALKI, ETYKIETY PAPIERY, KALKI, ETYKIETY PAPIERY BIUROWE BIAŁE 112-115 PAPIERY BIUROWE EKOLOGICZNE 115 PAPIERY BIUROWE KOLOROWE 116-117 PAPIER KOMPUTEROWY 118 ROLKI 118-119 PAPIER WIELKOFORMATOWY 119 PAPIER DO PLOTERÓW

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo