Opodatkowanie wydobycia węglowodorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie wydobycia węglowodorów"

Transkrypt

1 Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Grzegorz Kuś

2 Agenda szkolenia I. Wprowadzenie II. Nowy system opodatkowania wydobycia węglowodorów III. Zmiany regulacyjne i powołanie NOKE IV. Dyskusja 2

3 Wprowadzenie

4 Nowe regulacje dla węglowodorów Zgodnie z planowanymi zmianami kwestie podatkowe i prawne w zakresie wydobycia węglowodorów mają regulować: Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym (obecnie projekt), ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r., Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (ze zmianami), zmiany mają wejście w życie od 1 stycznia 2015 r., Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (ze zmianami), zmiany mają wejście w życie 3 miesiące od ogłoszenia, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych (CIT) (ze zmianami), zmiany mają wejście w życie od 1 stycznia 2015 r. 4

5 Kluczowe zmiany Nowy specjalny podatek węglowodorowy (SPW) Nowy podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy i gazu (Royalty) Podwyższenie opłat eksploatacyjnych Nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej Zmiana systemu koncesjonowania i regulacje przejściowe Powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE) Zmiany w procedurach środowiskowych 5

6 Podatki i opłaty w branży wydobywczej Podatek lub opłata Obecnie Planowane Uwagi Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) + + Niwielkie zmiany, osobny projekt dotyczący objęciem CIT spółek komandytowych Podatek od towarów i usług (VAT) + + Brak specyficznych zmian dotyczących węglowodorów Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) + + Brak specyficznych zmian dotyczących węglowodorów Podatek od nieruchomości (RET) + + Brak specyficznych zmian dotyczących węglowodorów Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) + + Brak specyficznych zmian dotyczących węglowodorów Podatek od wydobycia niektórych kopalin (Royalty) + Nowe obciążenie dla branży wydobywczej POBÓR ZAWIESZONY DO 2020 r. Specjalny podatek węglowodorowy (SPW) + Nowe obciążenie dla branży wydobywczej POBÓR ZAWIESZON Y DO 2020 r. Opłaty za wydanie koncesji + + Zmiany opłat spowodowane modyfikacją systemu koncesjonowania Wynagrodzenie za użytkowanie górnicze + + Brak zmian względem stanu obecnego, z wyjątkiem sytuacji gdy wysokość wynagrodzenia jest zależna od wysokości opłat eksploatacyjnych Opłaty eksploatacyjne + + Prawie czterokrotny wzrost 6

7 Specjalny podatek węglowodorowy 7

8 Specjalny podatek węglowodorowy Podstawa opodatkowania Nadwyżka uzyskanych przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi w danym roku podatkowym. Przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość należności uregulowanych w naturze, w tym zaliczki i przedpłaty, z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów. Za datę powstania przychodu uważa się dzień otrzymania należności w jakiejkolwiek formie. Jeśli cena za MWh gazu ziemnego lub tonę ropy naftowej stanowi mniej niż 90% średniej ceny referencyjnej (TGE/OPEC), przychód stanowi iloczyn 90% średniej ceny oraz ilości węglowodorów będących przedmiotem dostawy. Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych jako niestanowiące wydatków kwalifikowanych w ustawie o SPW. 8

9 Specjalny podatek węglowodorowy Za wydatki kwalifikowane uznaje się m.in.: wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, wydatki związane z przygotowaniem wydobytych węglowodorów do dostawy oraz wydatki związane z przechowywaniem nieoczyszczonych (nieprzetworzonych) węglowodorów, wydatki związane z transportem wydobytych węglowodorów do miejsca wprowadzenia do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, magazynu lub środka transportu, podatek dochodowy od osób prawnych w części dot. działalności wydobywczej węglowodorów, podatek od wydobycia niektórych kopalin, opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego, wydatki zwrócone przez podmiot przystępujący do umowy o współpracy przy wydobyciu pozostałym uczestnikom. 9

10 Specjalny podatek węglowodorowy Za wydatki kwalifikowane nie uznaje się m.in.: wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z wyłączeniem wydatków za zakup dokumentacji geologicznoinwestycyjnej, wydatków na zakup wyników danych sejsmicznych oraz wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do interpretacji danych sejsmicznych i informacji geologicznej, składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia, wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), odsetek od tych pożyczek (kredytów) oraz innych prowizji i opłat związanych z tymi pożyczkami (kredytami), wydatków związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem. 10

11 Specjalny podatek węglowodorowy 11

12 Specjalny podatek węglowodorowy Przepisy przejściowe: Za przychody uznaje się przychody osiągnięte po dniu wejścia w życie ustawy, Za wydatki uznaje się wydatki poniesione po dniu wejścia w życie ustawy, Podatnicy SPW są uprawnieni do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy: wydatków kwalifikowanych poniesionych w okresie 3 lat kalendarzowych przed tym dniem; łącznej, niezamortyzowanej w CIT do tego dnia, wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów nabytych lub wytworzonych w okresie poprzedzającym ww. 3 letni okres i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 12

13 Podatek od wydobycia niektórych kopalin 13

14 Podatek od wydobycia niektórych kopalin Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin stanowi wartość: wydobytego gazu ziemnego, wydobytej ropy naftowej. Wartość wydobytych węglowodorów ustalana będzie w oparciu o: średnią cenę gazu ziemnego za MWh za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrąglonych w górę z dokładnością do jednego złotego na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego (Rynek Dnia Następnego) ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w poprzednim miesiącu, średnią cenę ropy naftowej za tonę za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrąglonych w górę z dokładnością do jednego złotego na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz średniej arytmetycznej dziennych notowań ropy naftowej (OPEC Daily Basket Price) ustalonych przez Organization of the Petroleum Exporting Countries w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę, zaokrąglonej w górę z dokładnością do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że tona zawiera 7,4 baryłek ropy naftowej. 14

15 Podatek od wydobycia niektórych kopalin Stawka podatku (zależna od parametrów technicznych złoża tj. od średniej przepuszczalności albo średniej efektywnej porowatości): dla gazu ziemnego: 1,5%, 3%, dla ropy naftowej: 3%, 6%. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej, załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na środek transportu. 15

16 16 Opłata eksploatacyjna

17 Opłata eksploatacyjna Stawka opodatkowania Gaz ziemny wysokometanowy 24 zł za 1000 m3, (obecnie 6,06 zł), Gaz ziemny zaazotowany 20 zł za 1000 m3, (obecnie 5,04 zł), Ropa naftowa 50 zł za 1 tonę, (obecnie 35,87 zł), Opłaty eksploatacyjne mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w CIT oraz wydatek kwalifikowany w SPW, Zmianie ulegną zasady dystrybucji wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych gminy otrzymają 60%, powiaty 15% (obecnie 0), województwa 15% (obecnie 0) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10% (obecnie 40%). 17

18 Zmiany regulacyjne i powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych 18

19 Nowy system koncesyjny Tylko jedna koncesja rozpoznawczo wydobywcza, Ważność koncesji od 10 do 30 lat, Można udzielić koncesji kilku podmiotom, ale tylko jeśli działają razem z NOKE w ramach umowy o współpracy, Nowy system koncesyjny: Ochrona praw nabytych obecnych koncesjonariuszy, Uproszczenia w procedurach środowiskowych. 19

20 Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE) NOKE S.A. utworzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Obligatoryjny udział NOKE w konsorcjum eksploatacyjnym: Udział w kosztach i zyskach na maksymalnym poziomie 5%, Brak prawa veta w ramach konsorcjum, możliwość zgłaszania zastrzeżeń, Udział NOKE nieobowiązkowy dla obecnych posiadaczy koncesji, Zyski NOKE mają trafiać do Funduszu Pokoleń. 20

21 Forma prawna Ograniczenie formy prawnej działalności wydobywczej: Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż zobligowani będą mogli działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Obowiązek dokonania przekształcenia najpóźniej 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy o SPW. 21

22 22 PYTANIA / DYSKUSJA

23 DZIĘKUJĘ Grzegorz Kuś Starszy Konsultant Tel.: Mobile:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 02 03 Sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo