BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK /do słuŝbowego wykorzystania/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/"

Transkrypt

1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/

2 Strona 2

3 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni za rok 2011 jest podsumowaniem całorocznej pracy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Naszego powiatu. Praca ta stanowi kompendium wiedzy o strukturze, działaniu oraz zadaniach Komendy Powiatowej PSP w Bochni w 2011 roku. Biuletyn zawiera obszerny materiał dotyczący działań ratowniczo gaśniczych i ochrony ludności, kontrolno rozpoznawczych, szkoleniowych, organizacyjnych, logistycznych oraz kalendarium wydarzeń roku Jestem przekonany, że przedstawione Państwu opracowanie będzie stanowić nie tylko cenne źródło danych statystycznych, ale umożliwi również dogłębne zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed Strażą Pożarną w powiecie. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni bryg. mgr inŝ. Krzysztof Kokoszka Strona 3

4 Biuletyn opracowano pod reakcją Sekcji ds. Organizacyjno Kadrowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Materiały do opracowania dostarczyli: Sekcja do spraw Organizacyjno Kadrowych rozdział 1 Wydział Operacyjny i Jednostka Ratowniczo Gaśnicza rozdział 2 Sekcja do spraw Kontrolno Rozpoznawczych rozdział 3 Sekcja do spraw Kwatermistrzowsko Technicznych rozdział 4 Stanowisko Pracy do spraw Finansowych rozdział 5 Związek Emerytów i Rencistów PoŜarnictwa RP przy KP PSP w Bochni rozdział 6 Adres: Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 tel.: (0 14) lub (0 14) fax: sekretariat (0-14) , PSK (0 14) e mail: Bochnia, luty 2012 Strona 4

5 S P I S T R E Ś C I S P I S T R E Ś C I 5 ROZDZIAŁ 1 6 SPRAWY ORGANIZACYJNO - KADROWE 6 1. Organizacja Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Bochni w 2011 r Polityka kadrowa w zakresie wyróŝnień przedstawia się następująco: Skargi i wnioski Narady i odprawy słuŝbowe Zagadnienia szkoleniowe Kalendarium wydarzeń roku ROZDZIAŁ 2 15 SPRAWY OPERACYJNO-SZKOLENIOWE Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu bocheńskiego Siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego System selektywnego alarmowania jednostek Analiza działań ratowniczo - gaśniczych w roku Ćwiczenia taktyczno-bojowe przeprowadzone w 2011r Współpraca z jednostkami Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu powiatu bocheńskiego Przegląd techniczny sprzętu poŝarniczego Dotacje dla jednostek ochrony przeciwpoŝarowej w 2011r Szkolenie oraz zawody poŝarnicze Doskonalenie zawodowe i samokształcenie kierowane straŝaków KP PSP Bochnia Egzaminy, testy sprawności fizycznej Sport - udział w zawodach, mistrzostwach, turniejach Przeprowadzone pokazy sprzętu i wyposaŝenia oraz technik ratowniczych Plan sieci Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu bocheńskiego. 49 ROZDZIAŁ 3 53 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA Analityczno kalkulacyjna ocena zagroŝenia powiatu oraz poszczególnych gmin Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie bezpieczeństwa Monitoring poŝarowy Przyczyny powstawania poŝarów i miejscowych zagroŝeń Straty i uratowane mienie. 61 ROZDZIAŁ 4 62 SPRAWY KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNE Działania związane z rozbudową i modernizacją bazy lokalowej Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni Gospodarka transportowa i sprzętem silnikowym Gospodarka mundurowa WyposaŜenie w sprzęt informatyczny i łączności WdroŜenie planu oszczędnościowego WaŜniejsze zakupy pojazdów, sprzętu i wyposaŝenia w roku 2011: 65 ROZDZIAŁ 5 68 ANALIZA WYKONANIA BUDśETU KP PSP W BOCHNI ZA ROK ROZDZIAŁ 6 71 KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW POśARNICTWA RP PRZY KP PSP W BOCHNI 71 ROZDZIAŁ 7 72 WNIOSKI Wnioski. 72 Strona 5

6 ROZDZIAŁ 1 Sprawy organizacyjno - kadrowe 1. Organizacja Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa została utworzona z dniem 1 stycznia 1999 r. Działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy ustalonego Decyzją Nr 42/10 KP PSP z dnia 27 grudnia 2010 r. i zatwierdzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Zarządzeniem Nr 12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku) stanowią: 1. Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inŝ. Krzysztof Kokoszka 2. Z ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr inŝ. Czesław Ziaja W ramach Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni funkcjonują następujące komórki organizacyjne (według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku): 1. Wydział do spraw Operacyjno-Szkoleniowych a w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania naczelnik wydziału: st. kpt. mgr inŝ. Piotr Gadowski starszy specjalista: kpt. inŝ. Antoni Kmiecik dyŝurny operacyjny: kpt. inŝ. Marek Kufta dyŝurny operacyjny: st. asp. Tadeusz Stary dyŝurny operacyjny: mł. asp. Krzysztof Cieśla dyŝurny operacyjny: mł. asp. Jarosław Jarmuła dyŝurny operacyjny: st. sekc. Łukasz Klecki 2. Sekcja do spraw Kontrolno Rozpoznawczych a w tym BHP kierownik sekcji: kpt. inŝ. Gerard Wydrych specjalista: kpt. mgr inŝ. Witold Sajak 3. Sekcja do spraw Organizacyjno Kadrowych a w tym sprawy obronne i niejawne kierownik sekcji: st. kpt. mgr inŝ. Paweł Matyasik inspektor: mgr Anna Wojakiewicz (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 4. Sekcja do spraw Kwatermistrzowsko - Technicznych kierownik sekcji: mł. bryg. mgr Mirosław Mroczek inspektor: inŝ. Waldemar Kumor (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 5. Stanowisko Pracy do spraw Finansowych główny księgowy: kpt. mgr Barbara Kica inspektor: mgr Małgorzata Gawłowicz (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 6. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza dowódca JRG: mł. bryg. mgr inŝ. Maciej Wolak, z ca dowódcy JRG: st. kpt. mgr Grzegorz Cieśla. Strona 6

7 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W BOCHNI KOMENDANT POWIATOWY PSP ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP WYDZIAŁ ds. OPERACYJNO- SZKOLENIOWYCH W TYM POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA I SPRAWY TAJNE SEKCJA DO SPRAW KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNYCH SEKCJA DO SPRAW ORGANIZACYJNO KADROWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE I NIEJAWNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW FINANSÓW SEKCJA DO SPRAW KONTROLNO- ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA Komenda Powiatowa PSP w Bochni realizuje swoje zadania na podstawie rocznych i kwartalnych planów pracy, opracowanych na podstawie instrukcji w sprawie planowania pracy wprowadzonej zarządzeniem Nr 3/02 KP PSP w Bochni z dnia r. oraz na podstawie rocznego planu działania KP PSP, który zatwierdzony został przez Starostę Bocheńskiego w dniu r. Zadania zawarte w wyŝej wymienionych dokumentach dotyczą działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu pod kątem zabezpieczenia przeciwpoŝarowego i zapobiegania wszelkim nadzwyczajnym zagroŝeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 2. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. JRG to wewnętrzna komórka Komendy, specjalnie umundurowana i wyposaŝona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona do walki z poŝarami, klęskami Ŝywiołowymi i innymi miejscowymi zagroŝeniami. W JRG słuŝba pełniona jest całodobowo w zmianowym rozkładzie czasu słuŝby, polegającym na pozostawaniu w jednostce organizacyjnej PSP przez 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od słuŝby. JRG realizuje zadania określone w 5 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego KP PSP, a mianowicie: 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie poŝarów, klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk Ŝywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagroŝeń przez inne podmioty ratownicze; 2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych; 3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i słuŝbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych; 4) prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu; 5) organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 6) realizacja zadań z zakresu spraw szkoleniowych; Strona 7

8 7) organizowanie toku słuŝby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia; 8) utrzymywanie właściwej dyscypliny wewnętrznej; 9) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki; 10) tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych; 11) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (nie wymagające interwencji serwisu) będącego na wyposaŝeniu jednostki; 12) wykonywanie okresowych badań sprzętu; 13) prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straŝy poŝarnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej i ratownictwa; 14) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się poŝaru oraz miejscowego zagroŝenia; 15) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych; 16) realizowanie zadań zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej straŝaków pełniących słuŝbę w jednostce; 17) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki; 18) nadzór nad gotowością techniczną pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego w zakresie przygotowania do działań operacyjnych; 19) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym uŝytkowanych obiektów i pomieszczeń. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W BOCHNI DOWÓDCA JRG ZASTĘPCA DOWÓDCY JRG ZMIANA I D-ca zmiany: kpt. Robert Cieśla ZMIANA II D-ca zmiany: st. kpt. Tadeusz Radzięta ZMIANA III D-ca zmiany: st. kpt. Andrzej Sajak Stan osobowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej na dzień r. wynosi 47 straŝaków. 3. Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Bochni w 2011 r. - liczba etatów funkcjonariuszy PSP wynosi liczba etatów pracowników cywilnych wynosi - 3 Łącznie: 64 w tym w : - słuŝbie stałej - 55 osób - słuŝbie przygotowawczej - 6 osób Strona 8

9 Tabela Nr 1 stan zatrudnienia funkcjonariuszy w KP PSP wg korpusów Korpus 2009 r r r. Oficerski Aspirancki Podoficerski Szeregowy OGÓŁEM Jak wynika z analizy porównawczej stanu zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni w stosunku do lat 2009, 2010 r. w 2011 r. nastąpił wzrost liczby aspirantów i podoficerów oraz spadek liczby szeregowych. Ruch kadrowy w 2011 r. był następujący: 1) 1 osoba odeszła ze słuŝby na zaopatrzenie emerytalne, 2) 1 osoba została przeniesiona do pracy w innej jednostce PSP 3) 2 osoby przyjęto do słuŝby w PSP Wykres Nr 1 - Zatrudnienie w poszczególnych korpusach W roku 2011 w stosunku do 2010 r. nastąpiło przemieszczenie między korpusami, polegające na wzroście liczby: - aspirantów o 1 osobę, tj. 9 % w stosunku do 2010 r. - podoficerów o 1 osoby, tj. 16 % w stosunku do 2010 r. oraz spadku liczby: - szeregowych o 2 osób, tj. 33 % w stosunku do 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) ustaliło, Ŝe przy naliczaniu liczbę etatów straŝaków dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąŝy się do osiągnięcia na obszarze województwa jednego etatu straŝaka na tysiąc stałych mieszkańców w województwie. Wysokość tego wskaźnika stanowi miernik stanu zabezpieczenia przeciwpoŝarowego obszaru chronionego. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do terenu powiatu. Wskaźnik ten na terenie powiatu bocheńskiego w 2011 roku wynosił 0,6. Strona 9

10 4. Polityka kadrowa w zakresie wyróŝnień przedstawia się następująco: Komendant Powiatowy PSP w Bochni wystąpił o nadanie: - odznaczeń państwowych dla 5 osób - odznaczeń resortowych dla 7 osób - medali dla 14 osób Odznaczenia i medale zostały wręczone straŝakom i osobom zasłuŝonym dla ochrony przeciwpoŝarowej podczas uroczystości wewnętrznych zorganizowanych przez KP PSP w Bochni oraz zewnętrznych organizowanych przez KW PSP w Krakowie. 5. Skargi i wnioski. W roku sprawozdawczym do Komendy Powiatowej PSP w Bochni nie wpłynęły Ŝadne skargi i wnioski. 6. Narady i odprawy słuŝbowe. W roku 2011 Komendant Powiatowy przeprowadził: - 5 narad słuŝbowych z pracownikami codziennymi i zmianowymi, W celu koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu organizowane są narady i spotkania z burmistrzami miast i wójtami gmin oraz zarządami. W roku 2011 zorganizowano i przeprowadzono narady: - narada operacyjno szkoleniowa z udziałem pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpoŝarowej w Urzędach Miast i Gmin, Komendantów Gminnych i Naczelników z KSRG (marzec), - narada operacyjno szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych i Naczelników wszystkich jednostek z terenu powiatu bocheńskiego (czerwiec), - narady operacyjno szkoleniowe z udziałem wójtów (wrzesień, październik), - w okresie od r. do r. zorganizowano i przeprowadzono narady operacyjno szkoleniowe na terenie kaŝdej gminy/miasta z udziałem: Prezesa ZOG Z RP, Komendanta Gminnego, Naczelników oraz pracownikami UG/M. W roku sprawozdawczym przedstawiciele z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Bochni brali udział w: - obradach sesji Rady Powiatu w Bochni /10 razy/, - obradach sesji Rady Miejskiej w Bochni /11 razy/, - obradach sesji Rady Gminy Bochnia /1 raz/, - obradach sesji Rady Gminy Drwinia /1 raz/, - posiedzeniach Komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach /13 razy/, - posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku /4 razy/, - posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej RP /3 razy/, - walnych zebraniach sprawozdawczych zorganizowanych w jednostkach /9 razy/. Strona 10

11 7. Zagadnienia szkoleniowe. 1) Kierowanie straŝaków do szkół poŝarniczych i na uczelnie cywilne: w bieŝącym roku: - 1 straŝak ukończył niestacjonarne studia podyplomowe dla straŝaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie, - 1 straŝak ukończył zaoczne studium aspiranckie w centralne Szkole Aspirantów PSP w Częstochowie, - trzech straŝaków ukończyło szkolenie uzupełniające straŝaka jednostki ochrony przeciwpoŝarowej (Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie), obecnie podnoszą kwalifikacje: - 1 straŝak na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla straŝaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie, - 2 straŝaków na zaocznym studium aspiranckim w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, - jeden straŝak na szkoleniu podstawowego straŝaka jednostki ochrony przeciwpoŝarowej (WOSz Kraków). 2) Szkolenia specjalistyczne: dwóch straŝaków uczestniczyło w szkoleniu z zakresu konserwacji i naprawy sprzętu firmy MSA AUER, dwóch straŝaków JRG uczestniczyło w egzaminie recertyfikacyjnym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, trzech straŝaków JRG uczestniczyło w kursie specjalistycznym z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych, Strona 11

12 8. Kalendarium wydarzeń roku 2011 BIULETYN INFORMACYJNY M A J 1-31 maj - Dni Ochrony PrzeciwpoŜarowej 09 maj - uroczyste Obchody Dnia StraŜaka w trakcie których odbyło się poświęcenie i przekazanie sprzętu poŝarniczego (m.in.: Pojazd ATV POLARIS 850 XP EPS (quad) wraz z przyczepą i wyposaŝeniem, Kabina dekontaminacyjna, NoŜyce HOLMATRO CU 4055, Rusztowanie ratownicze wraz z rozporami kanałowymi RINGER). Strona 12

13 L I P I E C 19 lipca - uroczystość przekazania czeków, umundurowania i nowoczesnego sprzętu dla jednostek powiatu bocheńskiego przez Starostę Bocheńskiego. W R Z E S I E Ń września - wizyta delegacji straŝaków z powiatu bocheńskiego w powiecie partnerskim Saarlouis w Niemczech. Strona 13

14 28 września - podpisanie porozumienia w sprawie terenu własnego działania jednostek nie włączonych do KSRG z terenu powiatu bocheńskiego. P A Ź D Z I E R N I K 04 październik - podpisanie deklaracji w sprawie budowy straŝnicy Komendy Powiatowej Państwowej w obecności Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i Wojewody Małopolskiego Stanisława KracikaoŜarnej w Bochni 08 październik - pielgrzymka straŝaków do Bazyliki Św. Mikołaja w Bochni Strona 14

15 ROZDZIAŁ 2 Sprawy operacyjno-szkoleniowe 1. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu bocheńskiego. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009, Nr 178, poz z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 luty 2011 r., w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011, Nr 46, poz. 239) na trenie powiatu bocheńskiego zorganizowano system ratowniczo-gaśniczy, który tworzą następujące jednostki i podmioty: 1) Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni. 2) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 3) jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego - 11 jednostek 4) z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym współpracują następujące jednostki i podmioty: a) powiatowi specjaliści do spraw ratownictwa, b) podmioty współpracujące z systemem ratowniczym na terenie powiatu: jednostki nie włączone do KSRG (60 jednostek), Komenda Powiatowa Policji, StraŜ Miejska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy (Pogotowie Ratunkowe), Powiatowy Inspektorat Obrony Cywilnej, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zakład Energetyczny Tarnów S.A Rejon Dystrybucji Bochnia (Pogotowie), Rozdzielnia Gazu Bochnia (Pogotowie), Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejon Nadzoru Urządzeń w Bochni, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Bochnia), Zarząd Dróg Powiatowych w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kopalnia Soli w Bochni, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko z siedzibą w Bochni, Pomoc Drogowa. c) podmioty współpracujące z systemem ratowniczym z poza terenu powiatu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspektorat w Tarnowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat Dobczyce, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Strona 15

16 Zadania dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu powiatu określono w Powiatowym Planie Ratowniczym oraz w zadaniach określonych przez Starostę Bocheńskiego z dnia 15 lutego 2011r. 2. Siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego. Siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni. W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni zatrudnionych jest 64 pracowników w tym: 61 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. W JRG słuŝbę pełni 47 straŝaków w tym: - 2 straŝaków w systemie codziennym, - 45 straŝaków zmianowym rozkładzie czasu słuŝby w systemie trzy zmianowym 24/48 po 15 straŝaków na kaŝdej zmianie słuŝbowej. WyposaŜenie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni określają następujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych PSP (Dz. U. Nr 93 poz. 1035) oraz Decyzja nr 45/11 Komendanta Powiatowego PSP w Bochni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie normatywu wyposaŝenia Komendy Powiatowej PSP w Bochni. PoniŜsza tabela zgodnie z ww. aktami prawnymi przedstawia, stan wyposaŝenia oraz braki Komendy Powiatowej PSP w Bochni w pojazdy, sprzęt i środki techniczne do ratownictwa: Tabela Nr 2 - Normatyw wyposaŝenia Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni w pojazdy poŝarnicze. Lp. Nazwa i rodzaj sprzętu Normatyw KP PSP Stan na dzień r. Braki 1. Samochód operacyjny Lekki samochód dowodzenia i łączności Samochody ratowniczo gaśnicze wodno-pianowe średnie lub lekkie 4. CięŜkie samochody gaśnicze Samochód z podnośnikiem hydraulicznym 6. Lekki samochód ratownictwa technicznego 7. CięŜki samochód ratownictwa technicznego 8. CięŜki samochód ratownictwa drogowego Mikrobus (oznakowany) Samochód cięŝarowy o masie do 3,5 tony oznakowany 11. Samochód cięŝarowy o masie powyŝej 3,5 tony - oznakowany Strona 16

17 Tabela Nr 3 - Normatyw wyposaŝenia Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa. Lp. Nazwa i rodzaj sprzętu Normatyw ustalony przez KP PSP Stan na dzień r. Braki 1. Aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy Ubranie Ŝaroodporne typu cięŝkiego Pompa o wydajności min 4000 l/min do 1-1 wody czystej 4. Pompa o wydajności min. 6000l/min. do wody zanieczyszczonej 5. Agregat prądotwórczy o mocy powyŝej kva 6. Zapory przeciwolejowe sztywne 40 m 0 40 m 7. Pontony lub łodzie ratownicze z silnikiem Namiot ewakuacyjny z osprzętem Ubranie gazoszczelne Przyrządy pomiarowe i wykrywcze Detektor napięcia Radiometr Miernik wielogazowy Zestaw papierków wskaźnikowych Działko wodno pianowe przewoźne o wydajności min 2000 l/min 13. Motopompa pływająca Motopompa szlamowa Turbinowa pompa głębinowa Generator piany lekkiej przenośny (napęd turbiną wodną) 17. Agregat piany lekkiej o wydajności min m 3 /min 18. Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe do 10 t 21. Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe powyŝej 10 t 22. Piły tarczowe do betonu i stali Piły łańcuchowe do drewna Urządzenia do cięcia płomieniowego Linkowe urządzenia ratownicze Skokochrony kategorii Zestaw ratownictwa medycznego Lokalizatory ognia i temperatury Agregaty oddymiające nadciśnieniowe Agregaty prądotwórcze o mocy do 5 kva z osprzętem oświetleniowym Strona 17

18 Komenda Powiatowa PSP w Bochni posiada następujące pojazdy poŝarnicze: samochód lekki wodno-pianowy: GLBA 1/2,5 Renault Mascott, samochód średni wodno-pianowy: GBARt 2/17 Renault Midliner M 210 4x4, samochód średni wodno-pianowy: GBARt 2,5/16 Mercedes-Benz Atego 1329 AF samochód cięŝki wodno-pianowy: GCBA 5/32 Renault Kerax x4, samochód cięŝki wodno-pianowy: GCBARt 5/32 Scania samochód ratownictwa technicznego: SCRt Volvo FM 400, podnośnik hydrauliczny: SHD-23 na podwoziu Volvo FL6, samochód rozpoznawczo ratowniczy: SLRR Nissan, samochody operacyjne: SLOp Nissan X-Trial, SLOp Ford, samochód dowodzenia i łączności: SLDiŁ KIA, samochody mikrobus: SLBus VW, SLBus Ford Transit, samochody kwatermistrzowskie: SLKw Lublin, SKw Star 200, quad rozpoznawczo - ratowniczy Pozostały sprzęt znajdujący się na wyposaŝeniu KP PSP: skokochron na stelaŝu pneumatycznym MORATEX-M (max. wysokość, z której moŝna oddać skok wynosi 16 m), namiot pneumatyczny, łódź aluminiowa z silnikiem zaburtowym, pompa poŝarnicza M 16/8 Tohatsu pompa szlamowa WT 40Xk2-2 szt., pompa szlamowa MSD M-395, agregat piany lekkiej APL 200, agregat prądotwórczy 6,5 kva, agregat prądotwórczy 20 kva stanowiący wyposaŝenie samochodu SCRt Volvo, agregat prądotwórczy 30 kva SMG-30TE-LS-2, zestaw pompowy duŝej wydajności do wody zanieczyszczonej o wydajności l/min Siły i środki jednostek stanowiące zabezpieczenie operacyjne powiatu. Jednostki włączone do KSRG posiadają następujące pojazdy poŝarnicze: Rzezawa - GCBA 6/32, GCBA 5/24/2,5, GLM 8 Volksvagen T4, SLOp Vectra, Wola Drwińska - GCBA 6/32, Nowy Wiśnicz- GBA 2,5/26 Man, GCBA 4/28 Stayer, SLRt-Fiat Ducato, Lipnica Murowana - GBAM 2,5/16/8 Star, GLM 8 Ford, SLRt Lublin 3, Królówka - SLRt IVECO, GBA 2,5/16 Star, śegocina GBA 1,6/16 Magirus, SRt DAF, Trzciana SLRt Ducato, GBA 2,2/16 Mercedes, Łapanów - GBM 2/8 Star, GCBA 5,5/40 Renault, SLRt Ford, SLOp-Polonez, Tarnawa - GBA 2,5/16 Star, GLBM 0,3/0,1 Lublin, Ssan Polonez, Stanisławice - GBA 2,5/16 Star, GLM 8 Volkswagen, Łąkta Górna - GCBA 6/32 Jelcz, SLRt- śuk. Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje: 71 jednostek, w tym 11 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łączna liczba członków czynnych (18-65 lat) z terenu powiatu bocheńskiego wynosi 1947, w tym 391 członków z KSRG. Strona 18

19 PoniŜsza tabela przedstawia wykaz samochodów poŝarniczych będących na wyposaŝeniu jednostek z terenu powiatu bocheńskiego. Tabela Nr 4 - Wykaz samochodów poŝarniczych jednostek na terenie powiatu bocheńskiego Lp. Gmina/Miasto Ilość jednostek Rodzaje samochodów gaśniczych Samochody specjalne Lekkie Średnie CięŜkie 1 Rzezawa Drwinia Bochnia Lipnica Murowana Łapanów Nowy Wiśnicz Trzciana śegocina m. Bochnia RAZEM System selektywnego alarmowania jednostek. PoniŜsza tabela przedstawia wykaz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego posiadających system selektywnego alarmowania. Tabela nr 5- Wykaz selektywnego alarmowania jednostek Lp. Jednostki Ilość jednostek Ilość jednostek posiadających selektywne alarmowanie % ilość jednostek posiadających selektywne alarmowanie do ilości jednostek 1. z KSRG spoza KSRG Z powyŝszej tabeli wynika, Ŝe tylko 36 % jednostek spoza KSRG posiada selektywne alarmowanie. Z analizy działań ratowniczo- gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpoŝarowej w powiecie bocheńskim jednoznacznie wynika iŝ alarmowanie w przypadku jednostek w sposób tradycyjny tz. poprzez łącze telefoniczne jest w znacznym stopniu wydłuŝone a nawet w niektórych przypadkach niemoŝliwe. Odbywa się to najczęściej przy pomocy danych teleadresowych funkcyjnych jednostek umieszczonych w Powiatowym Planie Ratowniczym w dziale alarmowanie sił i środków. W większości telefony z Komendy Powiatowej PSP odbierają osoby postronne (Ŝony, dzieci, osoby starsze), które informują o nieobecności ww. straŝaków w domu. W takich przypadkach trudno jest prosić o uruchomienie w prawidłowy sposób syreny elektrycznej na remizie. Strona 19

20 DoposaŜenie jednostek w system selektywnego alarmowania- alarm uruchomiony zdalnie drogą radiową z Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bochni, w znacznym stopniu pozwoli usprawnić alarmowanie jednostek do zdarzeń, skróci czas przybycia na miejsce działań, co w efekcie poprawi stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Jednocześnie informujemy, Ŝe nowoczesny system o którym mowa powyŝej moŝe być równieŝ wykorzystany do alarmowania i ostrzegania ludności o zagroŝeniach w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu tworzenia Gminnego Zespołu Reagowania, Powiatowego i Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. W roku 2011r. 6 jednostek zostały doposaŝone w nowy system selektywnego alarmowania, w tym jedna jednostka została doposaŝona w moduł słuŝący do przekazywania komunikatów głosowych. W jednostce Łapanów dokonano modernizacji systemu selektywnego alarmowania o moduł umoŝliwiający przekazywania komunikatów głosowych. 4. Analiza działań ratowniczo - gaśniczych w roku Analizując działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatu bocheńskiego w okresie r. naleŝy stwierdzić, Ŝe: a) jednostki ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatu bocheńskiego brały udział w 905 zdarzeniach, w tym: w 288 poŝarach, 600 miejscowych zagroŝeniach, 17 alarmach fałszywych. b) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek ogólnej ilości interwencji o 49 %, tj. o 840 zdarzenia, w tym: wzrost ilości poŝarów o 55 zdarzenia tj. o 24 %, spadek miejscowych zagroŝeń o 907 zdarzeń tj. o 61 %, natomiast odnotowano wzrost ilości alarmów fałszywych o 12 zdarzeń tj. o 240 %. Tabela Nr 6 - Ilość zdarzeń w latach Zdarzenie Wzrost /spadek zdarzeń w stosunku do roku 2008 Procentowy wzrost/ spadek interwencji w stosunku do roku 2008 PoŜar wzrost 55 wzrost 24% Miejscowe zagroŝenie Alarm fałszywy spadek 907 spadek 61% 5 17 wzrost 12 wzrost 240% RAZEM spadek 840 spadek 49% Strona 20

21 Wykres Nr 1 Ilość zdarzeń w latach w latach ) Ilość zdarzeń w latach na terenie powiatu przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 2. Tabela Nr 7- Ilość zdarzeń w latach Lata Zdarzenie PoŜar Miejscowe zagroŝenie Alarmy fałszywy RAZEM Strona 21

22 Wykres Nr 2 Ilość zdarzeń w latach w latach Analizując dane zawarte w powyŝszej tabeli i wykresie naleŝy podkreślić, Ŝe ilość interwencji w latach wzrastała aŝ do 2010 r w którym odnotowano prawie 4-krotnie więcej zdarzeń. W roku 2011 odnotowano spadek interwencji który utrzymuje się na poziomie stałym. Najmniej zdarzeń zaewidencjonowano w roku ) Największa ilość zdarzeń na obszarze powiatu bocheńskiego wystąpiła na terenie miasta Bochni i gminy Bochnia. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat i spowodowana jest m.in.: duŝym zaludnieniem oraz znacznym spektrum zagroŝeń występujących na tych obszarach. Tabela Nr 8 Ilość zdarzeń na terenie miast i gmin powiatu w latach LP. Powiat / gmina PoŜary Miejscowe zagroŝenia Alarmy fałszywe m. Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana 5 Łapanów Nowy Wiśnicz Rzezawa Trzciana śegocina RAZEM: Strona 22

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo