BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK /do słuŝbowego wykorzystania/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/"

Transkrypt

1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/

2 Strona 2

3 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni za rok 2011 jest podsumowaniem całorocznej pracy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Naszego powiatu. Praca ta stanowi kompendium wiedzy o strukturze, działaniu oraz zadaniach Komendy Powiatowej PSP w Bochni w 2011 roku. Biuletyn zawiera obszerny materiał dotyczący działań ratowniczo gaśniczych i ochrony ludności, kontrolno rozpoznawczych, szkoleniowych, organizacyjnych, logistycznych oraz kalendarium wydarzeń roku Jestem przekonany, że przedstawione Państwu opracowanie będzie stanowić nie tylko cenne źródło danych statystycznych, ale umożliwi również dogłębne zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed Strażą Pożarną w powiecie. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni bryg. mgr inŝ. Krzysztof Kokoszka Strona 3

4 Biuletyn opracowano pod reakcją Sekcji ds. Organizacyjno Kadrowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Materiały do opracowania dostarczyli: Sekcja do spraw Organizacyjno Kadrowych rozdział 1 Wydział Operacyjny i Jednostka Ratowniczo Gaśnicza rozdział 2 Sekcja do spraw Kontrolno Rozpoznawczych rozdział 3 Sekcja do spraw Kwatermistrzowsko Technicznych rozdział 4 Stanowisko Pracy do spraw Finansowych rozdział 5 Związek Emerytów i Rencistów PoŜarnictwa RP przy KP PSP w Bochni rozdział 6 Adres: Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 tel.: (0 14) lub (0 14) fax: sekretariat (0-14) , PSK (0 14) e mail: Bochnia, luty 2012 Strona 4

5 S P I S T R E Ś C I S P I S T R E Ś C I 5 ROZDZIAŁ 1 6 SPRAWY ORGANIZACYJNO - KADROWE 6 1. Organizacja Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Bochni w 2011 r Polityka kadrowa w zakresie wyróŝnień przedstawia się następująco: Skargi i wnioski Narady i odprawy słuŝbowe Zagadnienia szkoleniowe Kalendarium wydarzeń roku ROZDZIAŁ 2 15 SPRAWY OPERACYJNO-SZKOLENIOWE Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu bocheńskiego Siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego System selektywnego alarmowania jednostek Analiza działań ratowniczo - gaśniczych w roku Ćwiczenia taktyczno-bojowe przeprowadzone w 2011r Współpraca z jednostkami Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu powiatu bocheńskiego Przegląd techniczny sprzętu poŝarniczego Dotacje dla jednostek ochrony przeciwpoŝarowej w 2011r Szkolenie oraz zawody poŝarnicze Doskonalenie zawodowe i samokształcenie kierowane straŝaków KP PSP Bochnia Egzaminy, testy sprawności fizycznej Sport - udział w zawodach, mistrzostwach, turniejach Przeprowadzone pokazy sprzętu i wyposaŝenia oraz technik ratowniczych Plan sieci Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu bocheńskiego. 49 ROZDZIAŁ 3 53 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA Analityczno kalkulacyjna ocena zagroŝenia powiatu oraz poszczególnych gmin Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŝarowych Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie bezpieczeństwa Monitoring poŝarowy Przyczyny powstawania poŝarów i miejscowych zagroŝeń Straty i uratowane mienie. 61 ROZDZIAŁ 4 62 SPRAWY KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNE Działania związane z rozbudową i modernizacją bazy lokalowej Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni Gospodarka transportowa i sprzętem silnikowym Gospodarka mundurowa WyposaŜenie w sprzęt informatyczny i łączności WdroŜenie planu oszczędnościowego WaŜniejsze zakupy pojazdów, sprzętu i wyposaŝenia w roku 2011: 65 ROZDZIAŁ 5 68 ANALIZA WYKONANIA BUDśETU KP PSP W BOCHNI ZA ROK ROZDZIAŁ 6 71 KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW POśARNICTWA RP PRZY KP PSP W BOCHNI 71 ROZDZIAŁ 7 72 WNIOSKI Wnioski. 72 Strona 5

6 ROZDZIAŁ 1 Sprawy organizacyjno - kadrowe 1. Organizacja Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Komenda Powiatowa została utworzona z dniem 1 stycznia 1999 r. Działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy ustalonego Decyzją Nr 42/10 KP PSP z dnia 27 grudnia 2010 r. i zatwierdzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Zarządzeniem Nr 12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku) stanowią: 1. Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inŝ. Krzysztof Kokoszka 2. Z ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr inŝ. Czesław Ziaja W ramach Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni funkcjonują następujące komórki organizacyjne (według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku): 1. Wydział do spraw Operacyjno-Szkoleniowych a w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania naczelnik wydziału: st. kpt. mgr inŝ. Piotr Gadowski starszy specjalista: kpt. inŝ. Antoni Kmiecik dyŝurny operacyjny: kpt. inŝ. Marek Kufta dyŝurny operacyjny: st. asp. Tadeusz Stary dyŝurny operacyjny: mł. asp. Krzysztof Cieśla dyŝurny operacyjny: mł. asp. Jarosław Jarmuła dyŝurny operacyjny: st. sekc. Łukasz Klecki 2. Sekcja do spraw Kontrolno Rozpoznawczych a w tym BHP kierownik sekcji: kpt. inŝ. Gerard Wydrych specjalista: kpt. mgr inŝ. Witold Sajak 3. Sekcja do spraw Organizacyjno Kadrowych a w tym sprawy obronne i niejawne kierownik sekcji: st. kpt. mgr inŝ. Paweł Matyasik inspektor: mgr Anna Wojakiewicz (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 4. Sekcja do spraw Kwatermistrzowsko - Technicznych kierownik sekcji: mł. bryg. mgr Mirosław Mroczek inspektor: inŝ. Waldemar Kumor (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 5. Stanowisko Pracy do spraw Finansowych główny księgowy: kpt. mgr Barbara Kica inspektor: mgr Małgorzata Gawłowicz (pracownik w ramach korpusu słuŝby cywilnej) 6. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza dowódca JRG: mł. bryg. mgr inŝ. Maciej Wolak, z ca dowódcy JRG: st. kpt. mgr Grzegorz Cieśla. Strona 6

7 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W BOCHNI KOMENDANT POWIATOWY PSP ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP WYDZIAŁ ds. OPERACYJNO- SZKOLENIOWYCH W TYM POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA I SPRAWY TAJNE SEKCJA DO SPRAW KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNYCH SEKCJA DO SPRAW ORGANIZACYJNO KADROWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE I NIEJAWNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW FINANSÓW SEKCJA DO SPRAW KONTROLNO- ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA Komenda Powiatowa PSP w Bochni realizuje swoje zadania na podstawie rocznych i kwartalnych planów pracy, opracowanych na podstawie instrukcji w sprawie planowania pracy wprowadzonej zarządzeniem Nr 3/02 KP PSP w Bochni z dnia r. oraz na podstawie rocznego planu działania KP PSP, który zatwierdzony został przez Starostę Bocheńskiego w dniu r. Zadania zawarte w wyŝej wymienionych dokumentach dotyczą działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu pod kątem zabezpieczenia przeciwpoŝarowego i zapobiegania wszelkim nadzwyczajnym zagroŝeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 2. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. JRG to wewnętrzna komórka Komendy, specjalnie umundurowana i wyposaŝona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona do walki z poŝarami, klęskami Ŝywiołowymi i innymi miejscowymi zagroŝeniami. W JRG słuŝba pełniona jest całodobowo w zmianowym rozkładzie czasu słuŝby, polegającym na pozostawaniu w jednostce organizacyjnej PSP przez 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od słuŝby. JRG realizuje zadania określone w 5 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego KP PSP, a mianowicie: 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie poŝarów, klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŝeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk Ŝywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagroŝeń przez inne podmioty ratownicze; 2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych; 3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i słuŝbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych; 4) prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu; 5) organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 6) realizacja zadań z zakresu spraw szkoleniowych; Strona 7

8 7) organizowanie toku słuŝby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia; 8) utrzymywanie właściwej dyscypliny wewnętrznej; 9) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki; 10) tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych; 11) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (nie wymagające interwencji serwisu) będącego na wyposaŝeniu jednostki; 12) wykonywanie okresowych badań sprzętu; 13) prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straŝy poŝarnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej i ratownictwa; 14) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się poŝaru oraz miejscowego zagroŝenia; 15) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych; 16) realizowanie zadań zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej straŝaków pełniących słuŝbę w jednostce; 17) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki; 18) nadzór nad gotowością techniczną pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego w zakresie przygotowania do działań operacyjnych; 19) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym uŝytkowanych obiektów i pomieszczeń. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PSP W BOCHNI DOWÓDCA JRG ZASTĘPCA DOWÓDCY JRG ZMIANA I D-ca zmiany: kpt. Robert Cieśla ZMIANA II D-ca zmiany: st. kpt. Tadeusz Radzięta ZMIANA III D-ca zmiany: st. kpt. Andrzej Sajak Stan osobowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej na dzień r. wynosi 47 straŝaków. 3. Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Bochni w 2011 r. - liczba etatów funkcjonariuszy PSP wynosi liczba etatów pracowników cywilnych wynosi - 3 Łącznie: 64 w tym w : - słuŝbie stałej - 55 osób - słuŝbie przygotowawczej - 6 osób Strona 8

9 Tabela Nr 1 stan zatrudnienia funkcjonariuszy w KP PSP wg korpusów Korpus 2009 r r r. Oficerski Aspirancki Podoficerski Szeregowy OGÓŁEM Jak wynika z analizy porównawczej stanu zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni w stosunku do lat 2009, 2010 r. w 2011 r. nastąpił wzrost liczby aspirantów i podoficerów oraz spadek liczby szeregowych. Ruch kadrowy w 2011 r. był następujący: 1) 1 osoba odeszła ze słuŝby na zaopatrzenie emerytalne, 2) 1 osoba została przeniesiona do pracy w innej jednostce PSP 3) 2 osoby przyjęto do słuŝby w PSP Wykres Nr 1 - Zatrudnienie w poszczególnych korpusach W roku 2011 w stosunku do 2010 r. nastąpiło przemieszczenie między korpusami, polegające na wzroście liczby: - aspirantów o 1 osobę, tj. 9 % w stosunku do 2010 r. - podoficerów o 1 osoby, tj. 16 % w stosunku do 2010 r. oraz spadku liczby: - szeregowych o 2 osób, tj. 33 % w stosunku do 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) ustaliło, Ŝe przy naliczaniu liczbę etatów straŝaków dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąŝy się do osiągnięcia na obszarze województwa jednego etatu straŝaka na tysiąc stałych mieszkańców w województwie. Wysokość tego wskaźnika stanowi miernik stanu zabezpieczenia przeciwpoŝarowego obszaru chronionego. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do terenu powiatu. Wskaźnik ten na terenie powiatu bocheńskiego w 2011 roku wynosił 0,6. Strona 9

10 4. Polityka kadrowa w zakresie wyróŝnień przedstawia się następująco: Komendant Powiatowy PSP w Bochni wystąpił o nadanie: - odznaczeń państwowych dla 5 osób - odznaczeń resortowych dla 7 osób - medali dla 14 osób Odznaczenia i medale zostały wręczone straŝakom i osobom zasłuŝonym dla ochrony przeciwpoŝarowej podczas uroczystości wewnętrznych zorganizowanych przez KP PSP w Bochni oraz zewnętrznych organizowanych przez KW PSP w Krakowie. 5. Skargi i wnioski. W roku sprawozdawczym do Komendy Powiatowej PSP w Bochni nie wpłynęły Ŝadne skargi i wnioski. 6. Narady i odprawy słuŝbowe. W roku 2011 Komendant Powiatowy przeprowadził: - 5 narad słuŝbowych z pracownikami codziennymi i zmianowymi, W celu koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu organizowane są narady i spotkania z burmistrzami miast i wójtami gmin oraz zarządami. W roku 2011 zorganizowano i przeprowadzono narady: - narada operacyjno szkoleniowa z udziałem pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpoŝarowej w Urzędach Miast i Gmin, Komendantów Gminnych i Naczelników z KSRG (marzec), - narada operacyjno szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych i Naczelników wszystkich jednostek z terenu powiatu bocheńskiego (czerwiec), - narady operacyjno szkoleniowe z udziałem wójtów (wrzesień, październik), - w okresie od r. do r. zorganizowano i przeprowadzono narady operacyjno szkoleniowe na terenie kaŝdej gminy/miasta z udziałem: Prezesa ZOG Z RP, Komendanta Gminnego, Naczelników oraz pracownikami UG/M. W roku sprawozdawczym przedstawiciele z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Bochni brali udział w: - obradach sesji Rady Powiatu w Bochni /10 razy/, - obradach sesji Rady Miejskiej w Bochni /11 razy/, - obradach sesji Rady Gminy Bochnia /1 raz/, - obradach sesji Rady Gminy Drwinia /1 raz/, - posiedzeniach Komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach /13 razy/, - posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku /4 razy/, - posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej RP /3 razy/, - walnych zebraniach sprawozdawczych zorganizowanych w jednostkach /9 razy/. Strona 10

11 7. Zagadnienia szkoleniowe. 1) Kierowanie straŝaków do szkół poŝarniczych i na uczelnie cywilne: w bieŝącym roku: - 1 straŝak ukończył niestacjonarne studia podyplomowe dla straŝaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie, - 1 straŝak ukończył zaoczne studium aspiranckie w centralne Szkole Aspirantów PSP w Częstochowie, - trzech straŝaków ukończyło szkolenie uzupełniające straŝaka jednostki ochrony przeciwpoŝarowej (Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie), obecnie podnoszą kwalifikacje: - 1 straŝak na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla straŝaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie, - 2 straŝaków na zaocznym studium aspiranckim w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, - jeden straŝak na szkoleniu podstawowego straŝaka jednostki ochrony przeciwpoŝarowej (WOSz Kraków). 2) Szkolenia specjalistyczne: dwóch straŝaków uczestniczyło w szkoleniu z zakresu konserwacji i naprawy sprzętu firmy MSA AUER, dwóch straŝaków JRG uczestniczyło w egzaminie recertyfikacyjnym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, trzech straŝaków JRG uczestniczyło w kursie specjalistycznym z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych, Strona 11

12 8. Kalendarium wydarzeń roku 2011 BIULETYN INFORMACYJNY M A J 1-31 maj - Dni Ochrony PrzeciwpoŜarowej 09 maj - uroczyste Obchody Dnia StraŜaka w trakcie których odbyło się poświęcenie i przekazanie sprzętu poŝarniczego (m.in.: Pojazd ATV POLARIS 850 XP EPS (quad) wraz z przyczepą i wyposaŝeniem, Kabina dekontaminacyjna, NoŜyce HOLMATRO CU 4055, Rusztowanie ratownicze wraz z rozporami kanałowymi RINGER). Strona 12

13 L I P I E C 19 lipca - uroczystość przekazania czeków, umundurowania i nowoczesnego sprzętu dla jednostek powiatu bocheńskiego przez Starostę Bocheńskiego. W R Z E S I E Ń września - wizyta delegacji straŝaków z powiatu bocheńskiego w powiecie partnerskim Saarlouis w Niemczech. Strona 13

14 28 września - podpisanie porozumienia w sprawie terenu własnego działania jednostek nie włączonych do KSRG z terenu powiatu bocheńskiego. P A Ź D Z I E R N I K 04 październik - podpisanie deklaracji w sprawie budowy straŝnicy Komendy Powiatowej Państwowej w obecności Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i Wojewody Małopolskiego Stanisława KracikaoŜarnej w Bochni 08 październik - pielgrzymka straŝaków do Bazyliki Św. Mikołaja w Bochni Strona 14

15 ROZDZIAŁ 2 Sprawy operacyjno-szkoleniowe 1. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu bocheńskiego. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009, Nr 178, poz z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 luty 2011 r., w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011, Nr 46, poz. 239) na trenie powiatu bocheńskiego zorganizowano system ratowniczo-gaśniczy, który tworzą następujące jednostki i podmioty: 1) Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni. 2) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 3) jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego - 11 jednostek 4) z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym współpracują następujące jednostki i podmioty: a) powiatowi specjaliści do spraw ratownictwa, b) podmioty współpracujące z systemem ratowniczym na terenie powiatu: jednostki nie włączone do KSRG (60 jednostek), Komenda Powiatowa Policji, StraŜ Miejska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy (Pogotowie Ratunkowe), Powiatowy Inspektorat Obrony Cywilnej, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zakład Energetyczny Tarnów S.A Rejon Dystrybucji Bochnia (Pogotowie), Rozdzielnia Gazu Bochnia (Pogotowie), Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejon Nadzoru Urządzeń w Bochni, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Bochnia), Zarząd Dróg Powiatowych w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kopalnia Soli w Bochni, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko z siedzibą w Bochni, Pomoc Drogowa. c) podmioty współpracujące z systemem ratowniczym z poza terenu powiatu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspektorat w Tarnowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat Dobczyce, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Strona 15

16 Zadania dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu powiatu określono w Powiatowym Planie Ratowniczym oraz w zadaniach określonych przez Starostę Bocheńskiego z dnia 15 lutego 2011r. 2. Siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego. Siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni. W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni zatrudnionych jest 64 pracowników w tym: 61 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. W JRG słuŝbę pełni 47 straŝaków w tym: - 2 straŝaków w systemie codziennym, - 45 straŝaków zmianowym rozkładzie czasu słuŝby w systemie trzy zmianowym 24/48 po 15 straŝaków na kaŝdej zmianie słuŝbowej. WyposaŜenie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni określają następujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposaŝenia jednostek organizacyjnych PSP (Dz. U. Nr 93 poz. 1035) oraz Decyzja nr 45/11 Komendanta Powiatowego PSP w Bochni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie normatywu wyposaŝenia Komendy Powiatowej PSP w Bochni. PoniŜsza tabela zgodnie z ww. aktami prawnymi przedstawia, stan wyposaŝenia oraz braki Komendy Powiatowej PSP w Bochni w pojazdy, sprzęt i środki techniczne do ratownictwa: Tabela Nr 2 - Normatyw wyposaŝenia Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni w pojazdy poŝarnicze. Lp. Nazwa i rodzaj sprzętu Normatyw KP PSP Stan na dzień r. Braki 1. Samochód operacyjny Lekki samochód dowodzenia i łączności Samochody ratowniczo gaśnicze wodno-pianowe średnie lub lekkie 4. CięŜkie samochody gaśnicze Samochód z podnośnikiem hydraulicznym 6. Lekki samochód ratownictwa technicznego 7. CięŜki samochód ratownictwa technicznego 8. CięŜki samochód ratownictwa drogowego Mikrobus (oznakowany) Samochód cięŝarowy o masie do 3,5 tony oznakowany 11. Samochód cięŝarowy o masie powyŝej 3,5 tony - oznakowany Strona 16

17 Tabela Nr 3 - Normatyw wyposaŝenia Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bochni w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa. Lp. Nazwa i rodzaj sprzętu Normatyw ustalony przez KP PSP Stan na dzień r. Braki 1. Aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy Ubranie Ŝaroodporne typu cięŝkiego Pompa o wydajności min 4000 l/min do 1-1 wody czystej 4. Pompa o wydajności min. 6000l/min. do wody zanieczyszczonej 5. Agregat prądotwórczy o mocy powyŝej kva 6. Zapory przeciwolejowe sztywne 40 m 0 40 m 7. Pontony lub łodzie ratownicze z silnikiem Namiot ewakuacyjny z osprzętem Ubranie gazoszczelne Przyrządy pomiarowe i wykrywcze Detektor napięcia Radiometr Miernik wielogazowy Zestaw papierków wskaźnikowych Działko wodno pianowe przewoźne o wydajności min 2000 l/min 13. Motopompa pływająca Motopompa szlamowa Turbinowa pompa głębinowa Generator piany lekkiej przenośny (napęd turbiną wodną) 17. Agregat piany lekkiej o wydajności min m 3 /min 18. Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe do 10 t 21. Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe powyŝej 10 t 22. Piły tarczowe do betonu i stali Piły łańcuchowe do drewna Urządzenia do cięcia płomieniowego Linkowe urządzenia ratownicze Skokochrony kategorii Zestaw ratownictwa medycznego Lokalizatory ognia i temperatury Agregaty oddymiające nadciśnieniowe Agregaty prądotwórcze o mocy do 5 kva z osprzętem oświetleniowym Strona 17

18 Komenda Powiatowa PSP w Bochni posiada następujące pojazdy poŝarnicze: samochód lekki wodno-pianowy: GLBA 1/2,5 Renault Mascott, samochód średni wodno-pianowy: GBARt 2/17 Renault Midliner M 210 4x4, samochód średni wodno-pianowy: GBARt 2,5/16 Mercedes-Benz Atego 1329 AF samochód cięŝki wodno-pianowy: GCBA 5/32 Renault Kerax x4, samochód cięŝki wodno-pianowy: GCBARt 5/32 Scania samochód ratownictwa technicznego: SCRt Volvo FM 400, podnośnik hydrauliczny: SHD-23 na podwoziu Volvo FL6, samochód rozpoznawczo ratowniczy: SLRR Nissan, samochody operacyjne: SLOp Nissan X-Trial, SLOp Ford, samochód dowodzenia i łączności: SLDiŁ KIA, samochody mikrobus: SLBus VW, SLBus Ford Transit, samochody kwatermistrzowskie: SLKw Lublin, SKw Star 200, quad rozpoznawczo - ratowniczy Pozostały sprzęt znajdujący się na wyposaŝeniu KP PSP: skokochron na stelaŝu pneumatycznym MORATEX-M (max. wysokość, z której moŝna oddać skok wynosi 16 m), namiot pneumatyczny, łódź aluminiowa z silnikiem zaburtowym, pompa poŝarnicza M 16/8 Tohatsu pompa szlamowa WT 40Xk2-2 szt., pompa szlamowa MSD M-395, agregat piany lekkiej APL 200, agregat prądotwórczy 6,5 kva, agregat prądotwórczy 20 kva stanowiący wyposaŝenie samochodu SCRt Volvo, agregat prądotwórczy 30 kva SMG-30TE-LS-2, zestaw pompowy duŝej wydajności do wody zanieczyszczonej o wydajności l/min Siły i środki jednostek stanowiące zabezpieczenie operacyjne powiatu. Jednostki włączone do KSRG posiadają następujące pojazdy poŝarnicze: Rzezawa - GCBA 6/32, GCBA 5/24/2,5, GLM 8 Volksvagen T4, SLOp Vectra, Wola Drwińska - GCBA 6/32, Nowy Wiśnicz- GBA 2,5/26 Man, GCBA 4/28 Stayer, SLRt-Fiat Ducato, Lipnica Murowana - GBAM 2,5/16/8 Star, GLM 8 Ford, SLRt Lublin 3, Królówka - SLRt IVECO, GBA 2,5/16 Star, śegocina GBA 1,6/16 Magirus, SRt DAF, Trzciana SLRt Ducato, GBA 2,2/16 Mercedes, Łapanów - GBM 2/8 Star, GCBA 5,5/40 Renault, SLRt Ford, SLOp-Polonez, Tarnawa - GBA 2,5/16 Star, GLBM 0,3/0,1 Lublin, Ssan Polonez, Stanisławice - GBA 2,5/16 Star, GLM 8 Volkswagen, Łąkta Górna - GCBA 6/32 Jelcz, SLRt- śuk. Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje: 71 jednostek, w tym 11 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łączna liczba członków czynnych (18-65 lat) z terenu powiatu bocheńskiego wynosi 1947, w tym 391 członków z KSRG. Strona 18

19 PoniŜsza tabela przedstawia wykaz samochodów poŝarniczych będących na wyposaŝeniu jednostek z terenu powiatu bocheńskiego. Tabela Nr 4 - Wykaz samochodów poŝarniczych jednostek na terenie powiatu bocheńskiego Lp. Gmina/Miasto Ilość jednostek Rodzaje samochodów gaśniczych Samochody specjalne Lekkie Średnie CięŜkie 1 Rzezawa Drwinia Bochnia Lipnica Murowana Łapanów Nowy Wiśnicz Trzciana śegocina m. Bochnia RAZEM System selektywnego alarmowania jednostek. PoniŜsza tabela przedstawia wykaz jednostek z terenu powiatu bocheńskiego posiadających system selektywnego alarmowania. Tabela nr 5- Wykaz selektywnego alarmowania jednostek Lp. Jednostki Ilość jednostek Ilość jednostek posiadających selektywne alarmowanie % ilość jednostek posiadających selektywne alarmowanie do ilości jednostek 1. z KSRG spoza KSRG Z powyŝszej tabeli wynika, Ŝe tylko 36 % jednostek spoza KSRG posiada selektywne alarmowanie. Z analizy działań ratowniczo- gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpoŝarowej w powiecie bocheńskim jednoznacznie wynika iŝ alarmowanie w przypadku jednostek w sposób tradycyjny tz. poprzez łącze telefoniczne jest w znacznym stopniu wydłuŝone a nawet w niektórych przypadkach niemoŝliwe. Odbywa się to najczęściej przy pomocy danych teleadresowych funkcyjnych jednostek umieszczonych w Powiatowym Planie Ratowniczym w dziale alarmowanie sił i środków. W większości telefony z Komendy Powiatowej PSP odbierają osoby postronne (Ŝony, dzieci, osoby starsze), które informują o nieobecności ww. straŝaków w domu. W takich przypadkach trudno jest prosić o uruchomienie w prawidłowy sposób syreny elektrycznej na remizie. Strona 19

20 DoposaŜenie jednostek w system selektywnego alarmowania- alarm uruchomiony zdalnie drogą radiową z Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bochni, w znacznym stopniu pozwoli usprawnić alarmowanie jednostek do zdarzeń, skróci czas przybycia na miejsce działań, co w efekcie poprawi stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Jednocześnie informujemy, Ŝe nowoczesny system o którym mowa powyŝej moŝe być równieŝ wykorzystany do alarmowania i ostrzegania ludności o zagroŝeniach w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu tworzenia Gminnego Zespołu Reagowania, Powiatowego i Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. W roku 2011r. 6 jednostek zostały doposaŝone w nowy system selektywnego alarmowania, w tym jedna jednostka została doposaŝona w moduł słuŝący do przekazywania komunikatów głosowych. W jednostce Łapanów dokonano modernizacji systemu selektywnego alarmowania o moduł umoŝliwiający przekazywania komunikatów głosowych. 4. Analiza działań ratowniczo - gaśniczych w roku Analizując działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatu bocheńskiego w okresie r. naleŝy stwierdzić, Ŝe: a) jednostki ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatu bocheńskiego brały udział w 905 zdarzeniach, w tym: w 288 poŝarach, 600 miejscowych zagroŝeniach, 17 alarmach fałszywych. b) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek ogólnej ilości interwencji o 49 %, tj. o 840 zdarzenia, w tym: wzrost ilości poŝarów o 55 zdarzenia tj. o 24 %, spadek miejscowych zagroŝeń o 907 zdarzeń tj. o 61 %, natomiast odnotowano wzrost ilości alarmów fałszywych o 12 zdarzeń tj. o 240 %. Tabela Nr 6 - Ilość zdarzeń w latach Zdarzenie Wzrost /spadek zdarzeń w stosunku do roku 2008 Procentowy wzrost/ spadek interwencji w stosunku do roku 2008 PoŜar wzrost 55 wzrost 24% Miejscowe zagroŝenie Alarm fałszywy spadek 907 spadek 61% 5 17 wzrost 12 wzrost 240% RAZEM spadek 840 spadek 49% Strona 20

21 Wykres Nr 1 Ilość zdarzeń w latach w latach ) Ilość zdarzeń w latach na terenie powiatu przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 2. Tabela Nr 7- Ilość zdarzeń w latach Lata Zdarzenie PoŜar Miejscowe zagroŝenie Alarmy fałszywy RAZEM Strona 21

22 Wykres Nr 2 Ilość zdarzeń w latach w latach Analizując dane zawarte w powyŝszej tabeli i wykresie naleŝy podkreślić, Ŝe ilość interwencji w latach wzrastała aŝ do 2010 r w którym odnotowano prawie 4-krotnie więcej zdarzeń. W roku 2011 odnotowano spadek interwencji który utrzymuje się na poziomie stałym. Najmniej zdarzeń zaewidencjonowano w roku ) Największa ilość zdarzeń na obszarze powiatu bocheńskiego wystąpiła na terenie miasta Bochni i gminy Bochnia. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat i spowodowana jest m.in.: duŝym zaludnieniem oraz znacznym spektrum zagroŝeń występujących na tych obszarach. Tabela Nr 8 Ilość zdarzeń na terenie miast i gmin powiatu w latach LP. Powiat / gmina PoŜary Miejscowe zagroŝenia Alarmy fałszywe m. Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana 5 Łapanów Nowy Wiśnicz Rzezawa Trzciana śegocina RAZEM: Strona 22

BIULETYN INFORMACYJNY 2012

BIULETYN INFORMACYJNY 2012 Fot. 1 Fot. 2 BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOCHNI ZA ROK 212 /do służbowego wykorzystania/ 2 BIULETYN INFORMACYJNY 212 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2010

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2010 Fot nr 1. Fot. nr 2. BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 21 /do słuŝbowego wykorzystania/ Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA

PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA 2011-2015 Statystyka wyjazdów 2011 1 ( 1 MZ ) 2012 2 ( 2 pożary ) 2013 5 ( 4 pożary/ 1 MZ ) 2014 7 ( 2 pożary/ 2 MZ ) 2015 15 (5 pożarów/ 10 MZ) Średni czas wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

GBA 2,5/27. Średni samochód ratowniczo gaśniczy uterenowiony typ 664 rok produkcji 2001. Marka Star Man 12.227 Producent zabudowy

GBA 2,5/27. Średni samochód ratowniczo gaśniczy uterenowiony typ 664 rok produkcji 2001. Marka Star Man 12.227 Producent zabudowy SAMOCHODY NA WYPOSAśENIU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM GLBA 1/1 IVECO Lekki samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją wytwarzania piany gaśniczej przy uŝyciu gazów spalinowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacji szkolenia e-learning

Schemat organizacji szkolenia e-learning Schemat organizacji szkolenia e-learning /załącznik nr 1/ Rejestracja, logowanie na Platformie Edukacyjnej www.platforma.wint.pl Wybór kursu nauka - podstawowy Zgłoszenie się do KP PSP w Obornikach Wydział

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 5647 UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WRZEŚNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WRZEŚNI Załącznik do Decyzji Nr 130 /2007 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP we Wrześni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2017 r. Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym. w latach

Warszawa, 2017 r. Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym. w latach Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38 Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenie członków OSP

Szkolenie członków OSP Szkolenie członków OSP Puck, 28 luty 2014 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Lp Normatyw przewiduje, że w jednostce winno być m.in. minimum 18 osób z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego OSP w Porażu Zbiorczy wykaz normatywnego wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Porażu do działań ratowniczych określonych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego Szczecin, stycznia 2014 r. WO.092.16.2013 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r.

Pan płk dypl. pil. Lesław Dubaj. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/087 LPO41035-3-2008 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. Pan płk dypl. pil. Lesław

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

Zjazd odbywa się w 95. rocznicę utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zjazd odbywa się w 95. rocznicę utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 1921-2011 Zjazd odbywa się w 95. rocznicę utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowe jednostki brak. CZŁONKOWIE OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO Stan na listopad 2016 r. STRAŻNICE OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji nr 9/06 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kolnie REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ w Kolnie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, funkcjonującymi

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU-4101-03-03/2012 P/12/077 Lublin, dnia lipca 2012 r. Pan st. bryg. Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa

I. Cel przeglądu. II. Komisja przeglądowa Tezy do przeglądu operacyjno technicznego jednostek OSP z terenu działania KM PSP w Opolu w zakresie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (marzec 2011 r.) I. Cel przeglądu Celem przeglądu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przypisane m.in. samorządom. Ochrona przeciwpożarowa jest

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Służby i Pracy KP PSP w Gnieźnie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne. 1. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 96/2006 KP PSP w Otwocku z dnia 14.12.2006 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1. Zadania podstawowe Powiatowe Stanowisko Kierowania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach 1 Załącznik do Decyzji Nr 128/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Białobrzegach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 2013 roku. ZARZĄDZENIE Nr 6/203 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 27 września 203 roku. W sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WŁOCŁAWKU WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ WE WŁOCŁAWKU WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Załącznik do decyzji nr 55/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włocławku z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP:

OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok Informacje ogólne: Charakterystyka OSP: OSP - Gminy Czernichów Sporządzono na podstawie RAPORTÓW z OSP po zebraniach sprawozdawczych za rok 2014. Informacje ogólne: OSP 12. Charakterystyka OSP: Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZASOBÓW POWIATU

KATALOG ZASOBÓW POWIATU Załącznik nr 1 do Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych KATALOG ZASOBÓW POWIATU Opracowanie: PCPR w Bochni BOCHNIA 2008 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Windakiewicza 9/5 Tel.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW KRAKÓW czerwiec 2009 Spis treści 1. Wykaz Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 3 2. Zestawienie zbiorcze stanu osobowego

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012 Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego Brzezinka20.02.2012 PROGRAM NARADY Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu Analiza uzbrojenia osobistego strażaków Nowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE ZATWIERDZAM: Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr 5/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP powiatu pszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w SkarŜysku-Kamiennej, zwanej dalej komendą powiatową, określa szczegółową organizację komendy

Bardziej szczegółowo