SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik, utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki). 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik (zwanym dalej Regulaminem podjętym Uchwałą Rady Miasta Kraśnik nr XLII/255/2013 (zwana dalej Uchwałą), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 3. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik obejmuje: 1) Selektywne odbieranie odpadów komunalnych o następujących frakcjach: a) odpady zmieszane ( kod ), b) frakcja sucha (surowcowa)( kod ), c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod , i ), d) odpady wielkogabarytowe (kod ), e) odpady budowlano remontowe ( kod , , , , , ), f) przeterminowane leki (kod ), g) odpady zielone (200201), h) popiół (200399), od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik, (nieruchomości jednorodzinne, nieruchomości wielolokalowe) oraz z pojemników na przeterminowane leki, miejsc usytuowania dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Kraśnik. 2) Odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników, kontenerów, worków na odpady komunalne, o pojemności określonej w Regulaminie, z częstotliwością określoną w tym Regulaminie. 3) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. 4) Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne o pojemnościach określonych w Regulaminie. Strona 1 z 13

2 5) Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Kraśnik. 6) Usuwanie dzikich wysypisk, o łącznej ilości odpadów 40 Mg, w czasie trwania umowy na zgłoszenie Zamawiającego. 4. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie miasta Kraśnik wynosi Szacowana liczba obsługiwanych mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik to około mieszkańców. Liczba ta może ulec wzrostowi lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy o 20%. 5. Przewidywana ilość zamieszkałych nieruchomości jednorodzinnych to około Wykaz nieruchomości jednorodzinnych, z których Wykonawca będzie zobowiązany odebrać odpady stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Wykaz ten będzie aktualizowany w trakcie spływania do Zamawiającego deklaracji na odbiór odpadów i przekazywany Wykonawcy w trakcie realizacji umowy 2 razy w miesiącu. 6. Przewidywana liczba miejsc usytuowania altanek śmietnikowych dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych wynosi około 106. Liczba altanek śmietnikowych może ulec zmianie o 5 szt. Wykaz miejsc usytuowania altanek śmietnikowych, z których wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Wykaz ten będzie aktualizowany i przekazywany Wykonawcy w trakcie realizacji umowy 1 raz w miesiącu. 7. Szacowana liczba miejsc usytuowania pojemników na przeterminowane leki wynosi 4. Wykaz miejsc odbioru przeterminowanych leków stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 8. Szacowana liczba miejsc usytuowania dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Kraśnik wynosi 8. Wykaz miejsc zostanie przekazany przed podpisaniem umowy. 9. Zamawiający szacuje, że statystyczny mieszkaniec Miasta Kraśnik wytwarza 338,98 kg odpadów rocznie, w tym: 1) odpady zmieszane 289 kg/rok, 2) odpady frakcji suchej -29,1 kg/rok, 3) odpady wielkogabarytowe -2,15 kg/rok, 4) odpady budowlano-remontowe -1,6 kg/rok, 5) odpady elektryczne i elektroniczne -1,25 kg/rok, 6) odpady zielone 1,9 kg/rok, 7) popiół 13,96 kg/rok, 8) przeterminowane leki 0,02 kg/rok. 10. Szacuje się, że łączna ilość wytworzonych odpadów komunalnych wynosi 9 830,42 Mg/rok. Szacuje się, że 85,5% wytwarzanych odpadów komunalnych stanowią odpady zmieszane, 8,5% odpady frakcji suchej (surowcowej), 6% pozostałe odpady. Wskazana ilość może ulec zmianie. Jest to szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych wyliczona na podstawie danych z lat 2011 i 2012 oraz 9 miesięcy roku W trakcie wykonywania umowy, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości, w stosunku do wykazu przekazanego wykonawcy przed podpisaniem umowy, z których należy usuwać odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie, Zamawiający dostarczy Wykonawcy informację, w której wskaże dane takiej nieruchomości (jej właściciela) celem nie odbierania odpadów z takiej nieruchomości lub odbierania odpadów z takiej nieruchomości oraz wyposażenie jej w pojemnik na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Informacja taka będzie przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy 2 razy w miesiącu. 12. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w nieruchomościach niezamieszkałych (zakłady produkcyjne, placówki oświatowe, sklepy, banki, działki letniskowe, ośrodki wypoczynkowe itp.) oraz odpadów ulicznych i odpadów z targowisk. 13. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Strona 2 z 13

3 1) W zakresie dostarczenia przez Wykonawcę pojemników na odpady komunalne zmieszane: a) nieruchomości jednorodzinne: pojemniki 120 dm 3 lub 140 dm 3 szacowana ilość wynosi około 2500 szt. pojemniki 240 dm 3 szacowana ilość wynosi około 500 szt. przy czym, w przypadku gdy dostarczony pojemnik 120 dm 3 lub 140 dm 3 będzie niewystarczający objętościowo dla danego gospodarstwa, wykonawca wymieni go na pojemnik o zwiększonej pojemności. Wymiana pojemnika na większy nastąpi w przypadku stwierdzenia maksymalnie 2-krotnego przepełnienia pojemnika podczas odbiorów. Wszystkie pojemniki najpóźniej do dnia r. powinny być trwale opatrzone transponderami. Transpondery umieszczone trwale na pojemnikach tzw. chipy powinny posiadać unikalny numer. System używany przez Wykonawcę powinien gwarantować automatyczną zbliżeniową identyfikację danego pojemnika. Zamawiający wymaga aby transponder (chip) posiadał następujące wymagania funkcjonalne: musi być związany trwale z pojemnikiem, musi umożliwić odczytanie/zeskanowanie w celu jego identyfikacji poprzez system anteny np.rifd lub inny system funkcjonalnie równoważny, b) nieruchomości wielolokalowe ( altanki śmietnikowe): pojemniki 1100 dm 3 szacowana ilość wynosi 320 szt. (w tym 214 szt. oznaczonych napisem frakcja zmieszana, 106 szt. oznaczonych napisem odpady niesegregowane. wszystkie pojemniki najpóźniej do dnia r., powinny być trwale opatrzone transponderami. Transpondery umieszczone trwale na pojemnikach tzw. chipy powinny posiadać unikalny numer. System używany przez Wykonawcę powinien gwarantować automatyczną zbliżeniową identyfikację danego pojemnika. Zamawiający wymaga aby transponder (chip) posiadał następujące wymagania funkcjonalne: musi być związany trwale z pojemnikiem, musi umożliwić odczytanie/zeskanowanie w celu jego identyfikacji poprzez system anteny np.rifd lub inny system funkcjonalnie równoważny; 2) W zakresie dostarczenia przez Wykonawcę pojemników i worków na odpady frakcji suchej: a) dla zabudowy jednorodzinnej worki w ilości według zużycia (czyli ilość worków przygotowanych do odbioru) minimum 2 worki na miesiąc, worki z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności min.120 dm 3 oznaczone napisem frakcja sucha, wraz z etykietą zaopatrzoną unikalnym kodem kreskowym dla danej nieruchomości, b) dla zabudowy wielolokalowej: pojemniki 1100 dm 3 lub 1500 dm 3 i 2500 dm 3 dla pojemników typu dzwon szacowana ilość wynosi 135 szt. Pojemniki należy oznaczyć napisem frakcja sucha, zaopatrzone w otwory wrzutowe umożliwiające umieszczenie w pojemniku tylko odpadów wchodzących w skład frakcji suchej. Pojemniki powinny być trwale opatrzone transponderami. Transpondery umieszczone trwale na pojemnikach tzw. chipy powinny posiadać unikalny numer. Transpondery winny zostać umieszczone na pojemnikach najpóźniej do r. System używany przez Wykonawcę powinien gwarantować automatyczną zbliżeniową identyfikację danego pojemnika. Zamawiający wymaga aby transponder (chip) posiadał następujące wymagania funkcjonalne: musi być związany trwale z pojemnikiem, Strona 3 z 13

4 musi umożliwić odczytanie/zeskanowanie w celu jego identyfikacji poprzez system anteny RFID lub inny system funkcjonalnie równoważny. worki z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości zapewniającej szczelność i pojemności min. 60 dm 3 oznaczone napisem frakcja sucha, wraz z etykietą zaopatrzoną unikalnym kodem kreskowym dla danej nieruchomości. c) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości jednorodzinnych etykiety z unikalnymi kodami kreskowymi przypisanymi do danych nieruchomości jeden raz na kwartał w ilości 20 szt. na jedno gospodarstwo domowe. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości pierwszą partię etykiet najpóźniej do dnia r. d) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości wielolokalowych worki i etykiety z unikalnymi kodami kreskowymi przypisanymi do danych nieruchomości jeden raz na kwartał w ilości 20 szt. na lokal mieszkalny w nieruchomość wielolokalowej. Ilość lokali mieszkalnych w nieruchomościach wielolokalowych wynosi około Wykaz ilości lokali mieszkalnych w nieruchomościach wielolokalowych zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. e) W sytuacji gdy dostarczona partia etykiet zaopatrzonych unikalnymi kodami kreskowymi przypisanymi do danych nieruchomości jest niewystarczająca, Wykonawca na zgłoszenie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości dodatkową partię etykiet. 3) W zakresie dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych na terenie Miasta Kraśnik. a) Pojemniki o pojemności od 800 dm 3 do 2000 dm 3, przy czym: pojemnik zielony opakowania szklane 8 szt. pojemnik niebieski papier, tektura 8 szt. pojemnik żółty tworzywa sztuczne 8 szt. pojemnik metalowy popiół 14 szt. pojemnik oznaczony napisem odpady zielone odpady zielone 14 szt. b) Pojemniki muszą być zaopatrzone w otwory wrzutowe umożliwiające umieszczenie w pojemniku tylko odpadów wchodzących w skład poszczególnych frakcji odpadów. c) Pojemniki powinny być trwale opatrzone transponderami. Transpondery umieszczone trwale na pojemnikach tzw. chipy powinny posiadać unikalny numer. System używany przez Wykonawcę powinien gwarantować automatyczną zbliżeniową identyfikację danego pojemnika. Zamawiający wymaga aby transponder (chip) posiadał następujące wymagania funkcjonalne: musi być związany trwale z pojemnikiem, musi umożliwić odczytanie/zeskanowanie w celu jego identyfikacji poprzez system anteny np. RIFD lub inny system funkcjonalnie równoważny. d) Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz ze zm.) pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840. e) Wykaz ilości pojemników, które wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości zostanie przekazany przed podpisaniem umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć pojemniki zgodnie z wykazem w terminie 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów wynikających z harmonogramu. Wykaz ten będzie aktualizowany w trakcie trwania umowy i przekazywany Wykonawcy 2 razy w miesiącu, a Wykonawca wyposaży nowe nieruchomości w pojemniki w terminie 7 dni od otrzymania aktualizacji. 4) W zakresie wdrożenia i wykorzystania systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów: Strona 4 z 13

5 a) Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru wszystkich odpadów, poprzez opatrzenie wszystkich pojemników transponderami posiadającymi unikalne numery oraz przypisaną informacją o rodzaju odpadu do których wykorzystywane są pojemniki do r., b) Wykonawca jest zobowiązany wydrukować i dostarczyć właścicielom nieruchomości pierwszą partię etykiet zawierających kody kreskowe, które naklejone przez właścicieli nieruchomości na worki do gromadzenia odpadów służą identyfikacji odbioru odpadów do r. Kolejne partie etykiet będą dostarczane zgodnie z zapisami działu 12 pkt 2 lit. c, d i e szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 5) W zakresie dezynfekcji pojemników na odpady komunalne - usługę dezynfekcji pojemników dostarczonych właścicielom nieruchomości zamieszkałych należy wykonywać 1 raz na 3 miesiące. 6) W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych: a) dla zabudowy jednorodzinnej: odpady zmieszane co najmniej 2 razy w miesiącu, frakcja sucha odpadów co najmniej 1 raz w miesiącu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny raz na kwartał, odpady wielkogabarytowe raz na kwartał, budowlano remontowe raz na kwartał, b) dla zabudowy wielolokalowej: odpady zmieszane co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w każdą sobotę nie będącą dniem świątecznym oraz dzień przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocy, frakcja sucha odpadów co najmniej raz na tydzień, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w miesiącu, odpady wielkogabarytowe 2 razy w miesiącu, budowlano-remontowe 2 razy w miesiącu. c) dla dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych na terenie Miasta Kraśnik - 1 raz w tygodniu i na zgłoszenie Zamawiającego, d) przeterminowane leki - 1 raz na kwartał z 4 punktów wyznaczonych przez Zamawiającego według załącznika nr 13 do SIWZ. 7) W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: a) odbieranie odpadów komunalnych będzie odbywało się zgodnie z określonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramem, b) przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu odbierania odpadów nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z sytuacji nadzwyczajnych, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami potwierdzonym pocztą elektroniczną. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. c) określenie w harmonogramie godzin, w jakich może odbywać się wywóz odpadów z punktów zbiórki odpadów komunalnych ( altanek śmietnikowych) dla zabudowy wielolokalowej oraz zabudowy jednorodzinnej, d) poinformowanie mieszkańców (poprzez zamieszczenie na swoich stronach internetowych oraz dostarczenie ulotek informacyjnych właścicielom nieruchomości od których będą odbierane odpady komunalne) o terminach odbioru odpadów ko- Strona 5 z 13

6 munalnych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy. e) Działanie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.(tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122). 8) W zakresie transportu odpadów komunalnych: a) posiadanie bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Kraśnik, b) zabezpieczenie bazy magazynowo-transportowej w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, c) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w miejsca do parkowania pojazdów oraz miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz działaniem czynników atmosferycznych, d) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), e) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób oraz miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych a także legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, f) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów ora z miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez podmioty zewnętrzne poza terenem bazy, g) trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu, poprzez podanie nazwy firmy oraz danych adresowych i numerów telefonów kontaktowych, h) wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów, i) wyposażenie pojazdów w system czujników zapisujących dane o trasie pracy pojazdów, miejscach ich postoju i miejscach wyładunku odpadów, j) wyposażenie pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, k) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, l) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, m) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, n) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 9) W zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych: Działanie zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Strona 6 z 13

7 niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), Uchwałą nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, Uchwałą nr XXVIII/479/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 tj. m.in.: a) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego, b) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), c) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, d) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, e) osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 10) W zakresie sprawozdawczości Działanie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), tj.: a) posiadanie programu komputerowego do gospodarki odpadami komunalnymi kompatybilnego z programem działającym w Urzędzie Miasta Kraśnik (GOMIG) i umożliwiającego przekazywanie niezbędnych danych, b) prowadzenie i przekazywanie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie kwartalnych sprawozdań zawierających: informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane, informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów i nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, liczbę właścicieli nieruchomości i liczbę posesji od których zostały odebrane odpady komunalne, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów), c) prowadzenie elektronicznego ewidencjonowania realizacji każdego pojedynczego odbioru (opróżnienie każdego pojemnika) zmieszanych odpadów komunal- Strona 7 z 13

8 nych z pojemników poprzez wykorzystanie technologii RFID lub innego systemu funkcjonalnie równoważny najpóźniej od dnia r. d) w sytuacji odbioru odpadów, które znajdują się obok pojemnika Wykonawca sporządza odpowiednią notatkę w systemie elektronicznej ewidencji, e) prowadzenie elektronicznego ewidencjonowania realizacji każdego pojedynczego odbioru odpadów frakcji suchej (załadunek każdego worka na pojazd lub opróżnienie każdego pojemnika) poprzez wykorzystanie technologii RFID lub innej technologii funkcjonalnie równoważnej, lub wykorzystanie kodów kreskowych stosowanych dla identyfikacji worków przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, f) elektroniczna ewidencja realizacji odbioru odpadów komunalnych będzie obowiązywała od dnia r., g) przekazywanie Zamawiającemu w sposób ciągły ewidencjonowanych danych dotyczących realizowanych odbiorów w formie elektronicznej z informacjami o ID punktu wywozowego, identyfikatorze pojemnika/worka, dacie i godzinie realizacji odbioru odpadów, rodzaju odbieranych odpadów, rzeczywistego przebiegu trasy pojazdu, czasie i miejscu wyładunku odebranych odpadów. 11) W zakresie elektronicznego ewidencjonowania realizacji usługi odbioru odpadów: a) Wykonawca zobowiązany jest do dnia r. wdrożyć system elektronicznego ewidencjonowania każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów obejmujący: opróżnianie pojemników, odbiór worków z odpadami frakcji suchej. b) Wykonawca wyposaży wykorzystywane pojazdy w funkcjonalność elektronicznego ewidencjonowania realizacji każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów, poprzez: wyposażenie w system RFID lub inny system funkcjonalnie równoważny, który w oparciu o skanowanie umożliwia identyfikację, oraz pozyskanie informacji o każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów, wyposażenie w urządzenia-skanery do czytania kodów kreskowych identyfikujących worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz elektronicznych identyfikatorów pojemników, wyposażenie w terminal pokładowy, którego zadaniem jest zapis oraz przetwarzanie informacji pozyskanych z systemów identyfikacji pojemników i worków oraz system pozycjonowania satelitarnego, wyposażenie w urządzenia do transmisji danych ewidencjonowanych w trakcie realizacji usługi. c) Wykonawca zapewni, że wykorzystywany system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwi: rejestrację przebiegu tras o parametrach punkty nie rzadziej niż co 100 m i 30 sekund dla każdego cyklu załadunek-wyładunek odpadów, rejestrację położenia pojazdów i miejsc postojów oraz wyładunku każdego rodzaju odpadów, umożliwi zapis informacji o każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów zawierającą datę, godzinę oraz rodzaj odebranych odpadów, przetwarzanie pozyskanych informacji poprzez przepisanie każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów do adresu nieruchomości oraz adresu punktu wywozowego, zapis, przechowywanie, odczytywanie i archiwizowanie danych pochodzących z systemu elektronicznego ewidencjonowania realizacji każdej czynności odbioru odpadów, Strona 8 z 13

9 przesył danych z systemu elektronicznego ewidencjonowania realizacji odbioru odpadów musi być jednoczesny z przesyłem danych z systemu bazującego na pozycjonowaniu satelitarnym. Wszystkie zarejesrtowane zdarzenia muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas (zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC (PL)) oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie GPS. d) Wykonawca wyposaży wszystkie stosowane pojazdy bezpylne, w czujniki załadowania/wyładowania odpadów: czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu, czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów. e) Wykonawca wyposaży wszystkie stosowane pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID lub inny system funkcjonalnie równoważny pojemników. System musi spełniać następujące warunki: zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID lub innych anten funkcjonalnie równoważnych- każdy zainstalowany na zasypie pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku, pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwościach 134,2 khz, umożliwiać identyfikację wszystkich stosowanych pojemników. f) Wykonawca wyposaży wszystkie stosowane pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID lub innego systemu funkcjonalnie równoważnego umożliwiające: wybranie ID punktu wywozowego, na którym realizowana jest usługa, przypisanie komunikatu do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub ID punktu wywozowego automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasy. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe. g) Wykonawca wyposaży wszystkie stosowane pojazdy: hakowce lub bramowce, bez funkcji kompaktującej oraz do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID lub innego systemu funkcjonalnie równoważnego, umożliwiające: wybranie ID punktu wywozowego, na którym realizowana jest usługa, przypisanie komunikatu o odbiorze worka lub pojemnika. h) Wykonawca wyposaży terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID lub innego systemu funkcjonalnie równoważnego w możliwość realizacji notatek spełniające wymogi: uszkodzenie pojazdu, rozładunek odpadów z pojazdu, uszkodzony pojemnik, przepełniony pojemnik, odpady obok pojemnika worek na frakcję suchą bez kodu kreskowego brak dojazdu do punktu, odpady w pojemniku niezgodne z Regulaminem, niewystawiony pojemnik do odbioru, załadunki w przypadku braku rejestracji zdarzenia z czujnika załadunku m.in. załadunek odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, i) każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator Strona 9 z 13

10 j) w raportach, interfejsach integracyjnych czy innych środkach udostępniania danych zarejestrowana notatka musi zapewniać informację o unikalnym kodzie notatki, pojemniku znajdującym się na mechanizmie załadunkowym w czasie jej wprowadzania, k) w przypadku gdy pojemnik nie jest zidentyfikowany przez system RFID lub inny system funkcjonalnie równoważny, lub brak jest pojemnika na tym mechanizmie terminal musi umożliwić ręczne wybranie posesji, do której będzie przypisana notatka, l) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści notatek jakie mają być rejestrowane. Wykonawca wprowadzi zmiany w ciągu 14 dni od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego, m) notatki zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, n) wszelkie rejestrowane dane powinny być na bieżąco, w trybie online, przekazywane do oprogramowania będącego w dyspozycji Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na wskazanych przez Zamawiającego komputerach w terminie do r., o) oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów, zestawień, podsumowań za wskazany okres, p) transfer danych musi odbywać się za pomocą interfejsu wymiany danych opartej o usługę internetową udostępnioną przez Wykonawcę i działającą w oparciu o protokół HTTP, q) Wykonawca zapewni Zamawiającemu pobieranie i odczytywanie wszelkich danych pozyskiwanych z systemu elektronicznego ewidencjonowania realizacji usługi odbioru odpadów oraz systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, r) dane o zarejestrowanych zdarzeniach powinny być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego nie później niż po 5 minutach od zarejestrowania zdarzenia, s) wszelkie dane muszą być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego przez co najmniej 30 dni od momentu zarejestrowania, t) Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące pracę pojazdów z systemów elektronicznego ewidencjonowania realizacji usługi odbioru odpadów oraz systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego tak, aby wykonanie każdej usługi odbioru odpadów z nieruchomości zostało przez nie zarejestrowane, u) Wykonawca zapewni, że każdy obsługiwany pojemnik lub worek będzie zidentyfikowany przez system RFID lub inny system funkcjonalnie równoważny zainstalowany w pojeździe lub z wykorzystaniem skanera, v) W przypadku gdy pojemnik ma uszkodzony transponder Wykonawca zobowiązany jest go niezwłocznie wymienić, a jeśli w trakcie odbioru nie będzie to możliwe Wykonawca zaewidencjonuje obsługę pojemnika z wykorzystaniem terminala lub komputera pokładowego. 12) W zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Kraśnik: a) Wykonawca zobowiązuje się uruchomić Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych najpóźniej do dnia r. b) teren przeznaczony pod PSZOK musi spełniać wymagania: lokalizacja na terenie Miasta Kraśnik, teren ogrodzony, oświetlony, utwardzony wyposażony w urządzenia lub system zapewniający zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. punktu, zgodnie z wymaganiami określony- Strona 10 z 13

11 mi przepisami m. in. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), teren wyposażony w odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących jak też wywożących odpady, wyposażenie w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar, wyposażenie w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. c) Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania do: posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub dokumenty potwierdzające dysponowanie gruntem na realizację przedmiotowego zadania, posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, w tym prowadzenia PSZOK, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. spełnienia wymagań dotyczących obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż., działania zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik, przyjmowania n/w rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych: odpady zielone w ilości nieograniczonej, przeterminowane leki w ilości nieograniczonej, zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej, zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości do 4 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) w ilości nieograniczonej, papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal w ilości nieograniczonej, odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej, odpady budowlane i remontowe pochodzące z drobnych prac nie wymagające pozwolenia na budowę w ilości do 5 m 3 rocznie od gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej, popiół w ilości nieograniczonej. zapewnienia ciągłej obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zabezpieczeniem pomieszczenia socjalnego o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych, wyposażonego w: sanitariat, energię elektryczną, bieżącą wodę, ogrzewanie, zapewnienia pracy punktu od poniedziałku do piątku od godziny do godziny 18.00, w soboty od godziny 8.00 do 13.00, umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej dane Wykonawcy/pełna nazwa, adres i nr telefonu/, wykaz rodzajów i ilo- Strona 11 z 13

12 ści przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOKu, przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie Miasta Kraśnik ( np. umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.), ważenia lub w inny sposób określania ilości przyjmowanych odpadów po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania ich w ewidencji wraz ze wskazaniem numeru posesji, oraz danych właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości, usuwania odpadów (transport, zagospodarowanie), ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK-u. prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania, utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK-u, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywane do instalacji odzysku, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i kwartalnych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.630), przekazywania Zamawiającemu informacji w zakresie: wykazu posesji, z których zostały dostarczone odpady, ich rodzaj i ilość oraz potwierdzenie ich przekazania do instalacji przetwarzania odpadów w formie karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów, wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.. zm.) oraz rozporządzeniem lub jego projektem wydanym na podstawie art. 9 d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. d) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. f) korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w pkt. d w niczym nie zmienia obowiązków Wykonawcy. 13) W zakresie usuwania dzikich wysypisk: a) Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest usunąć 40 Mg odpadów zmieszanych pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk powstałych na terenie Miasta Kraśnik, b) Wykonawca usunie odpady zmieszane pochodzące z dzikich wysypisk w terminie wskazanym w pisemnym zgłoszeniu od Zamawiającego. Strona 12 z 13

13 14) Inne obowiązki Wykonawcy: a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Miasta Kraśnik do niezbędnego minimum, b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, c) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, d) odstawienie opróżnionych pojemników z zachowaniem szczególnej staranności w miejsce ich ustawienia przed odbiorem, e) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo- transportowej, f) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, h) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, j) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 645), k) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, l) Wykonawca odbierze odpady wystawione przy pojemniku, w przypadku gdy dostarczony przez wykonawcę pojemnik okaże się niewystarczający. Wykonawca zarejestruje ten fakt, prowadząc rejestr zawierający adres nieruchomości, pojemność pojemnika, który został przepełniony i datę wywozu przy którym to stwierdzono. Strona 13 z 13

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nieruchomości, na których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel , 1 z 8 2013-11-27 12:10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 439150-2013 z dnia 2013-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rypin Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 1. Powierzchnia: Powierzchnia Gminy Mikołajki Pomorskie wynosi 91,6 km 2 2. Struktura Gminy: W skład Gminy Mikołajki Pomorskie wchodzi 16 sołectw: Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych sprzed każdej nieruchomości położonej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu miasta i gminy Ślesin Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r.

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r. Zadanie 3 ZAŁĄCZNIK NR 1C I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od 01.01.2015r. do 31.08.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. Andrychów, dnia 24.03.2015 r. ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.03.2015 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na Odbiór

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymogi dotyczące odbierania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428266-2015:text:pl:html Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 236-428266 Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.270.17.2013 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 dot. zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: IRŚ.271.1.27.2014 Przedbórz, dn. 2.01.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CHARAKTERYSTYKA GMINY PILCHOWICE 1. Liczba mieszkańców Gminy Pilchowice wg. stanu na dzień 31.03.2013r. wynosi 10982 mieszkańców. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A Załącznik nr 5 do SIWZ 1) Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice Załącznik nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice sporządził: Ewa Ślusarczyk zatwierdził: Z-ca

Bardziej szczegółowo

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 1.1 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nasz znak: IRŚ.271.1.14.2015 Przedbórz, dn. 16.12.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr LX/50/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na 2017r OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Miejskiej Aleksandrów

Bardziej szczegółowo