SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z wymaganiami poniżej: 1) Kody kreskowe muszą być nanoszone na samoprzylepne, foliowe etykiety, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Kody kreskowe muszą być wykonane w jakości, która zapewni szybkie i skuteczne skanowanie kodów za pomocą kolektorów danych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kodów i ich odczyt (skanowanie). 2) Wykonawca na własny koszt, za potwierdzeniem odbioru dostarczy właścicielowi nieruchomości wydrukowane etykiety w ilości co najmniej na okres 3 miesięcy. Zamawiający sugeruje ze względów logistycznych jednorazowe dostarczenie mieszkańcom większej ilości kodów kreskowych- ograniczy to późniejsze koszty związane z dystrybucją pojedynczych kodów. 3) Etykieta musi mieć wymiar nie mniejszy niż 60x80mm 4) Symbolikę kodowania określa Zamawiający. 5) Kod kreskowy musi być w kolorze czarnym na białym tle. 6) Rozmiar kodu powinien być dobrany w taki sposób aby zapewnić prawidłowy odczyt danych. 7) Pod kodem kreskowym powinien być numer rozkodowania, adres nieruchomości oraz nazwa frakcji, której dany kod dotyczy. 8) Kod kreskowy powinien być unikalnym ciągiem cyfr. Zastosowany kod kreskowy powinien zawierać prefiks identyfikujący Wykonawcę, identyfikator frakcji odpadów numer przypisany do ID klienta w bazie danych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność drukowania 5 typów etykiet, po jednym na każdą frakcję odpadów. 9) Kody kreskowe powinny zawierać numer XYZZZZZZZZZZK, gdzie: a) X to numer identyfikujący Wykonawcę, b) Y to numer identyfikujący frakcję odpadów np.:(1) zmieszane odpady opakowaniowe; (2) szkło; (3) odpady zielone, itd., c) ZZZZZZZZZZ to numer przypisany do ID klienta w bazie danych, d) K to cyfra kontrolna wyliczana na podstawie pozostałych (można tutaj zastosować dowolny algorytm wyliczania cyfry kontrolnej). 1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo doprecyzowania formatu kodu kreskowego do dnia podpisania umowy. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do rąk własnych, za potwierdzeniem odbioru, właścicielom nieruchomości zamówione kody kreskowe, gdy zostanie wyczerpany ich zapas. 2. Wyposażenie pojemników w transpondery RFID oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 2.1 Wykonawca wyposaży we własnym zakresie wszystkie pojemniki i kontenery służące do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz dzwony wykorzystywane do zbiórki selektywnej, znajdujące się na terenie miasta Darłowo, w transpondery RFID pracujące w częstotliwości 125kHz. 2.2 Pojemniki plastikowe, metalowe, kontenery i typu dzwon winne być wyposażone w transpondery RFID. 2.3 Zamawiający dopuszcza w razie konieczności zmianę przez Wykonawcę miejsca przytwierdzenia transpondera do pojemnika pod warunkiem wykorzystania do oznakowania danego pojemnika tego samego transpondera oraz zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu z podaniem kodu RFID transpondera, który podlegał ww. operacji.

2 2.4 Wykonawca we własnym zakresie wykona inwentaryzację pojemników oznakowanych transponderami RFID i dostarczy Zamawiającemu w postaci tabeli z danymi (zawierającymi co najmniej informacje o adresie nieruchomości, ilości i pojemności pojemników) w formacie arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego dla programu MS Excel. 2.5 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach musi być zarejestrowana w systemie monitoringu za pomocą notatki oraz udostępniona Zamawiającemu. 3. Wyposażenie pojazdów: 3.1 System monitoringu bazujący na GPS. 1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS z dokładnością do 10 m, rejestrujący przebieg tras co 10 sekund. 2) Dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS. 3) Przesył danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja pojemników i worków, rejestracja notatek i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas [zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone. 3.2 Czujnik załadowania/wyładowania odpadów. 1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy typu śmieciarka w: a) czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu, b) czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwarcia odwłoka śmieciarki, c) terminal umożliwiający wybranie pojemnika, na którym realizowana jest rejestrowana usługa, przypisanie komunikatu do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub kontenera, odczyt za pomocą ręcznego kolektora danych i rejestracji jego odczytów. 3.3 System identyfikacji pojemników w technologii RFID oraz worków za pomocą kodów kreskowych. 1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy typu śmieciarka w system automatycznej identyfikacji RFID pojemników. System musi spełniać warunki: a) system musi zapewniać automatyczną identyfikację wszystkich pojemników od 120l do 1100l za pomocą anten RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku; b) system musi umożliwiać automatyczną identyfikację wszystkich pojemników od 120l do 1100l, zarówno plastikowych jak i metalowych przystosowanych do załadunku przez mechanizm grzebieniowy; c) kolektor danych umożliwiający ręczną rejestrację kodów kreskowych z załadowanych worków i awaryjnie transpondery RFID. 2) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy typu śmieciarka w terminale pokładowe do systemu identyfikacji RFID, umożliwiające: a) wybranie pojemnika na którym realizowana jest rejestrowana usługa, przypisanie komunikatu do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub kontenera, b) w przypadku pojazdu typu śmieciarka, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany oznaczony tranponderem RFID pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe. 3) Wykonawca wyposaży pozostałe pojazdy odbierające odpady w urządzenia:

3 a) umożliwiające rejestrację kodów RFID z kontenerów, dzwonów na zbiórkę selektywną i innych ładowanych pojemników i kontenerów. b) Terminal umożliwiający wybranie pojemnika, na którym realizowana jest rejestrowana usługa, przypisanie komunikatu do konkretnego zidentyfikowanego kontenera z możliwością pobrania i rejestracji danych z ręcznego czytnika RFID. 4) Wszystkie pojazdy używane do odbioru worków muszą być wyposażone w urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z załadowanych worków. 4. Rejestracja notatek w urządzeniach zainstalowanych w pojazdach Wszystkie pojazdy muszą umożliwiać rejestrację notatek zdefiniowanych przez Zamawiającego oraz notatek o dowolnej treści wprowadzonych przez członka załogi pojazdu natychmiast po wystąpieniu/wykryciu danego zdarzenia. 4.2 Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczyć Wykonawcy pełną listę notatek. Przykładowe notatki: Nazwa notatki Unikalny identyfikator Brak segregacji odpadów 1 Awaria pojazdu 2 Wyładunek odpadów z pojazdu 3 Pojemnik uszkodzony 4 Niewłaściwy odpad w pojemniku 5 Brak pojemnika 6 Załadunek odpadów typu: 7 gabaryty/opony 4.3 Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu W raportach, interfejsach integracyjnych czy innych środkach udostępniania danych, zarejestrowana notatka musi zawierać informację o unikalnym kodzie notatki, pojemniku znajdującym się na mechanizmie załadunkowym w czasie jej wprowadzania. 4.5 W przypadku gdy pojemnik nie jest zidentyfikowany przez system RFID (uszkodzony transponder, pojemnik nieoznaczony transponderem, brak dostępu do pojemnika) terminal musi umożliwić ręczne wybranie pojemnika, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka. 4.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zdefiniowania, treści i ilości notatek jakie mają być rejestrowane w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca wprowadzi zmiany w ciągu 14 dni od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego. 4.7 System monitorowania na pojeździe Wykonawcy musi w jednoznaczny sposób informować brygadę odbierającą odpady o odczycie lub braku odczytu transpondera z pojemnika. 5. Wymagania dotyczące danych rejestrowanych i udostępnianych Zamawiającemu z systemu Wykonawcy: 5.1. Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania techniczne dla zapewnienia odpowiedniej obsługi informatycznej na rzecz Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu w trybie rzeczywistym dostęp do zarejestrowanych w systemie Wykonawcy danych (dla min. 3 pracowników tut. Urzędu) bezpiecznym kanałem komunikacyjnym, co najmniej w zakresie określonym w punkcie Odpowiedzialność za wybór usługodawcy GPS oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu GPS/RFID ponosi Wykonawca. Awarie u podwykonawców dostarczających dostęp do sieci

4 Internet, systemów monitoringu elektronicznego usług odbioru odpadów (GPS, RFID) będą traktowane jako zawinione przez Wykonawcę Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Zamawiającego do danych GPS/RFID, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak np. awaria urządzeń Zamawiającego, brak dostępu serwera Zamawiającego do sieci Internet, 5.5. Rejestrowane dane i informacje powinny być na bieżąco (w trybie online) rejestrowane w systemie Wykonawcy i udostępniane do odczytu Zamawiającemu Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną informację pozwalającą na uzyskanie dostępu do danych gromadzonych w systemie Wykonawcy z usługi internetowej udostępnianej przez Wykonawcę Transmisja danych powinna odbywać się za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego interfejsu wymiany danych opartego o usługę internetową udostępnianą przez Wykonawcę. Dane o zarejestrowanych zdarzeniach powinny być dostępne do odczytu przez Zamawiającego nie później niż 30 min od zarejestrowania zdarzenia W przypadku danych, gromadzonych za pomocą wszystkich urządzeń Zamawiający dopuszcza sytuację, że część danych o zarejestrowanych zdarzeniach jest dostępnych z opóźnieniem do 6 godzin od momentu ich zarejestrowania. Maksymalnie 5% danych rejestrowanych przez system w przeciągu danego dnia może być udostępniana przez Wykonawcę z takim opóźnieniem Przez cały okres umowy oraz przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu umowy wszelkie zarejestrowane dane muszą być dostępne do odczytu dla Zamawiającego W przypadku wykrycia przez Zamawiającego braku danych archiwalnych dotyczących pojazdu, który wykonywał odbiór odpadów na terenie miasta Darłowo, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca w ciągu 24 godzin jest zobowiązany uzupełnić brakujące dane w archiwum pod rygorem naliczenia kar umownych W przypadku awarii systemu GPS rejestrującego zdarzenia Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o skali awarii i o przewidywanym czasie jej usunięcia Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić poprawność działania systemu monitoringu GPS/RFID zamontowanego na pojeździe zanim pojazd wyjedzie z bazy w celu realizowania usługi odbioru odpadów w mieście. Zamawiający nie zezwala na wyjazd pojazdu z bazy celem realizacji usługi odbioru odpadów bez sprawnego systemu monitorowania GPS/RFID. W sytuacji awaryjnej wyjazd pojazdu bez sprawnych systemów monitorowania GPS/RFID będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym W przypadku planowanych zmian parametrów połączenia za pomocą, którego udostępniane są dane z systemu Wykonawcy Zamawiającemu, Wykonawca powinien przesłać pisemną informację z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem System musi rejestrować następujące zdarzenia: Typ zdarzenia Rejestrowane dane Moment Punkty jazdy Punkty postoju Załadunek pojemnika przez pojazd typu śmieciarka kod RFID pojemnika rejestracji Gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 10 sekund Gdy pojazd stoi, nie rzadziej niż co 5 minut

5 Typ zdarzenia Rejestrowane dane Moment rejestracji Załadunek worka Wyładunek pojazdu typu śmieciarka Odbiór odpadów z pojemnika typu dzwon Załadunek / wyładunek /podstawienie kontenera Notatka z miejsca załadunku Załadunek odpadów wielkogabarytowych kod kreskowy worka kod RFID pojemnika typu dzwon kod RFID kontenera kod RFID pojemnika, typ pojemnika, identyfikator notatki, treść notatki typ odpadu, kod notatki, treść notatki Dla każdego pojazdu: zaplanowanej trasy, przebytej trasy, Dla każdego kontrahenta: dane osobowe, adresy punktów odbioru, pojemność i ilość pojemników na punktach odbioru, rodzaj frakcji na punktach odbioru, notatka dotycząca niewykonania czynności odbioru odpadów w danym punkcie odbioru, Możliwość generowania wydruków z rejestrowanych danych Wykonawca zapewni integrację systemu Wykonawcy z oprogramowaniem GOMiG do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w zakresie: Udostępnianie informacji o nieruchomościach przez system GOMiG i zapis tych informacji w systemie Wykonawcy,

6 Przekazywanie informacji do systemu GOMiG o powiązaniu Punktów Gromadzenia Odpadów, zapisanych w systemie Wykonawcy, z nieruchomościami otrzymanymi z systemu GOMiG, Udostępnianie informacji o wykonanych odbiorach odpadów komunalnych z Punktów Gromadzenia Odpadów, Komunikacja między systemem GOMiG a systemem Wykonawcy ma odbywać się z wykorzystaniem usług sieciowych (webservices) Rejestrowane dane i informacje określone w punkcie 5.18 powinny być na bieżąco (w trybie online) możliwe do pobrania przez GOMiG Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną informację pozwalającą na pobieranie danych przez GOMiG z usługi internetowej udostępnianej przez Wykonawcę. O ewentualnej zmianie parametrów połączenia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca wybrany w toku postępowania dostarczy w dniu podpisania Umowy Zamawiającemu pełną wersję protokołu wymiany danych z systemem GOMIG uwzględniającego minimalne wymagania określone w punkcie 5.18.

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów i pojemników oraz rejestracji zdarzeń

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów i pojemników oraz rejestracji zdarzeń Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów i pojemników oraz rejestracji zdarzeń 1. Definicje: GPS Global Positioning System należy przez to rozumieć monitoring bazujący na systemie pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ. BGN.II.271.2.2015 Torzym, 19.03.2015 r Zamawiający: Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, w tym oznakowania pojemników, oraz rejestracji zdarzeń i wymiany informacji.

Opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, w tym oznakowania pojemników, oraz rejestracji zdarzeń i wymiany informacji. Opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, w tym oznakowania pojemników, oraz rejestracji zdarzeń i wymiany informacji. 1. Definicje: GPS Global Positioning System należy przez to rozumieć monitoring

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o.

Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 426616-2013 z dnia 2013-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu Oborniki Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. W dniu roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. W dniu roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, CZEŚĆ II PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR.. W dniu.. 2015 roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. W dniu... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. W dniu... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. W dniu.... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, a, działającą/ym na podstawie.., reprezentowaną/ym przez:.....,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz ZKGZL.271.11.2013 Lubartów, dnia 3 czerwca 02013 roku. Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz W związku z pytaniami wykonawcy dot. treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice Załącznik nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice sporządził: Ewa Ślusarczyk zatwierdził: Z-ca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami System SMOK dla gmin Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Informacje o odbiorach odpadów w jednym systemie Dokumentowanie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Rozdział I Formularz ofertowy

wg rozdzielnika Rozdział I Formularz ofertowy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 3 sztuk wag dynamicznych do wrzutnika typu SK 200 wraz z montażem, dostawa 1 szt. wagi dynamicznej do wrzutnika NTM

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock. PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.28.2013 Wyjaśnienia i modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

7.Dotyczy pkt. III 1 c) SOPZ Jaki dokument ma przedstawić właściciel zastępczej instalacji dla regionu IX?

7.Dotyczy pkt. III 1 c) SOPZ Jaki dokument ma przedstawić właściciel zastępczej instalacji dla regionu IX? Pytania 1.Dotyczy pkt. 9.1: pytanie do tabeli 1 SIWZ: Dlaczego Zamawiający żąda posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych.

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wdrożenie, obsługę, monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( uwzględniająca modyfikację z dnia r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( uwzględniająca modyfikację z dnia r.) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( uwzględniająca modyfikację z dnia 15.11.2016r.) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wdrożenie, obsługę, monitorowanie oraz serwis kompleksowego

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA numer sprawy: RIŚ.271.3.2016.SP GMINA CZERNIEJEWO Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymogi dotyczące odbierania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, połoŝonych na terenie miasta Otwocka.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, połoŝonych na terenie miasta Otwocka. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (22) 779 20 01 fax (22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 20.11.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji...

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. Dochody ze sprzedaży frakcji zbieranych selektywnie czerpie wykonawca.

Wyjaśnienie. Dochody ze sprzedaży frakcji zbieranych selektywnie czerpie wykonawca. Żagań, dnia 20.07.2016r. Nasz znak: GKR.271.1.2016 Wyjaśnienie Dot. Przetargu na,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Żagań.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gdańsk, 13 kwietnia 2015 Firmy odbierające odpady Dotychczas: dwie (Sita Północ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. O/Gdynia ), Koniec bieżących umów:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach

Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach Załącznik nr 1 umowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Międzybórz.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Do wszystkich Wykonawców Kąty Wrocławskie 25.11.2015r. Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro nr sprawy: ZGM/1857

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU załącznik 1. DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU Specyfikacji parametrów techniczno-funkcjonalnych Inowrocław, 23.07.2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 http://www.radzymin.pl Radzymin, dnia 9 grudnia 2015 roku Wszyscy zainteresowani ZP.271.1.12.2015 (1) Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Krzeszyce

Urząd Gminy Krzeszyce Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 KRZESZYCE tel. (095) 757 31 61 64 fax (095) 757 30 86 e-mail sekretariat@krzeszyce.pl www.krzeszyce.pl NIP 429-000-88-44 Krzeszyce 31. 05.2013r. ZP 271.1.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zał. nr 5 do SIWZ. zawarta w dniu 2016 roku w Ustce pomiędzy:

Umowa. zał. nr 5 do SIWZ. zawarta w dniu 2016 roku w Ustce pomiędzy: zał. nr 5 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2016 roku w Ustce pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce ( 76-270), przy ul. Wiejskiej 7, NIP 839-10-36-755, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26615-2016 z dnia 2016-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZP.271.13.2015. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brwinów

ZP.271.13.2015. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brwinów Załącznik nr 1 do umowy nr 272..2015 z dnia 2015 r. Załącznik nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brwinów I.

Bardziej szczegółowo

1) zmieszanych (niesegregowanych) zgromadzonych w pojemnikach

1) zmieszanych (niesegregowanych) zgromadzonych w pojemnikach Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I. Przedmiot zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część: Bilansowanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty Aktualizacji Nr 5/B/3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW OKRESOWEGO RAPORTOWANIA PARAMETRÓW PRACY POJAZDU. Załącznik nr 2 do SIWZ.

WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW OKRESOWEGO RAPORTOWANIA PARAMETRÓW PRACY POJAZDU. Załącznik nr 2 do SIWZ. WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW OKRESOWEGO RAPORTOWANIA PARAMETRÓW PRACY POJAZDU Załącznik nr 2 do SIWZ. część A: LOKALIZACJA POJAZDÓW 1. Zbieranie danych w pojazdach Urządzenia pokładowe pojazdu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów ołowiowo rozruchowych

Bardziej szczegółowo

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144455-2013:text:pl:html PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S 085-144455 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zadanie 1 ZAŁĄCZNIK NR 1A I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów zmieszanych w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP Wielkość przedsiębiorcy mały średni duży inny...

Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP Wielkość przedsiębiorcy mały średni duży inny... Nr postępowania: ZP.27..8.207 Załącznik nr do SIWZ (pieczęć firmy) Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP miejscowość, data Wielkość przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Brody, dnia 25 listopada 2015 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Nowy Żmigród w okresie od 2013 r. do 2014r. przedstawia się następująco: a) odpady zmieszane:

Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Nowy Żmigród w okresie od 2013 r. do 2014r. przedstawia się następująco: a) odpady zmieszane: Załącznik Nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1 Nazwa przedmiotu zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Nr postępowania ZP.271.2.2013 Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 83-200 Starogard Gdański ul. Zblewska 18 NIP : 5922260172 REGON: 221785748 tel./fax 58 562 19 97 tel. 58 531 38 02 e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl WWW: www.zgw.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo