Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej Nominacji na praktyki dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Zarząd KL IAESTE Politechnika Wrocławska. Komisja ta decyduje teŝ o nominacji w przypadkach wątpliwych i rozstrzyga kwestie sporne będące równieŝ odstępstwem od niniejszego regulaminu. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Zarządu KLIAESTE Politechnika Wrocławska w przeciągu 3 dni od momentu podjęcia przez nią wiąŝącej decyzji. 1. Wymagania stawiane kandydatom na praktyki IAESTE Na praktykę moŝe wyjechać kaŝda osoba, która spełnia następujące wymagania: 1.1. W chwili nominacji jest studentem lub doktorantem na jednym z wydziałów Politechniki Wrocławskiej (do 30 roku Ŝycia) Uzyskała za ostatni rok akademicki średnią ocen co najmniej 4.0. Średnia ocen liczona jest według zasad określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu Posiada umiejętności językowe na poziomie określonym w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu W szczególnym przypadku moŝliwa jest nominacja studenta lub doktoranta z innej niŝ Politechnika wrocławskiej uczelni. 2. Zasady nominacji na praktykę Nominację na praktykę otrzymuje ta osoba, która: 2.1. Spełnia wszystkie wymogi określone przez pracodawcę na formularzu oferty praktyki. O zgodności oferty praktyki i profilu kandydata decyduje Komisja Kwalifikacyjna Zdobędzie najwyŝszą sumaryczną liczbę punktów według reguł podanych w poniŝszym regulaminie (punkt 3). 3. Zasady punktacji 3.1. Punkty za wyniki w nauce. Ilość punktów za wyniki w nauce przyznawana jest według następującego przelicznika: S = (średnia ocen) x 10 pkt

2 Podstawą do przyznania punktów w tej kategorii jest średnia ocen wyliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego regulaminu: Zasady liczenia średniej Punkty określające znajomość z języka obcego Podstawą do określenia poziomu znajomości języka obcego wymaganego w ofercie praktyki przez kandydata jest ocena z egzaminu językowego zdanego w SJO Politechniki Wrocławskiej w ramach obowiązkowych kursów językowych, dobrowolny egzamin językowy w SJO bądź posiadany certyfikat językowy Ilość punktów za znajomość języka obcego określana jest w zaleŝności od posiadanego egzaminu według następującego przelicznika: a) Egzamin na poziomie B1E: J = ocena x pkt. (zakres 8-12) b) Egzamin na poziomie B2E: J = ocena x pkt. (zakres 11-15) c) Egzamin na poziomie C1E: J = ocena x pkt. (zakres 16-20) d) Egzamin na poziomie C2E: J = ocena x pkt. (zakres 21-25) e) J. angielski: First Certificate in English (FCE), j. niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD) lub odpowiednio 1-szy certyfikat w innym języku: ocena A: J = 16 pkt. ocena B: J = 15 pkt. ocena C: J = 14 pkt. f) J. angielski: Certificate in Advanced English (CAE), j. niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) lub odpowiednio 2-gi certyfikat w innym języku: ocena A: J = 21 pkt. ocena B: J = 19 pkt. ocena C: J = 17 pkt. g) J. angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE), j. niemiecki: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) lub odpowiednio 3-ci certyfikat w innym języku: ocena A: J = 27 pkt. ocena B: J = 24 pkt. ocena C: J = 22 pkt. h) J. angielski: Certyfikat International English Language Teaching System (IELTS): ocena 8.0: J = 30 pkt. ocena 7.5: J = 27 pkt. ocena 7.0: J = 23 pkt.

3 ocena 6.5: J = 21 pkt. ocena 6.0: J = 18 pkt. ocena 5.5: J = 16 pkt. ocena 5.0: J = 14 pkt. ocena 4.5: J = 13 pkt. ocena 4.0: J = 12 pkt. i) J. angielski: Egzamin Test of English as a Foreign Language (TOEFL - ibt) punktacja w zakresie : J = 21 pkt. punktacja w zakresie : J = 18 pkt. punktacja w zakresie : J = 16 pkt. punktacja w zakresie : J = 14 pkt. punktacja w zakresie : J = 12 pkt. punktacja w zakresie : J = 10 pkt. punktacja w zakresie : J = 8 pkt. j) J. angielski: Egzamin Test of English as a Foreign Language (TOEFL - CBT) punktacja w zakresie : J = 21 pkt. punktacja w zakresie : J = 18 pkt. punktacja w zakresie : J = 16 pkt. punktacja w zakresie : J = 14 pkt. punktacja w zakresie : J = 12 pkt. punktacja w zakresie : J = 10 pkt. punktacja w zakresie : J = 8 pkt. k) J. angielski: Egzamin Test of English as a Foreign Language (TOEFL - PBT) punktacja w zakresie : J = 21 pkt. punktacja w zakresie : J = 18 pkt. punktacja w zakresie : J = 16 pkt. punktacja w zakresie : J = 14 pkt. punktacja w zakresie : J = 12 pkt. punktacja w zakresie : J = 10 pkt. punktacja w zakresie : J = 8 pkt W przypadku posiadania przez osobę ubiegającą się o praktykę kilku waŝnych podstaw do oceny znajomości języka wybierana jest ocena lub certyfikat przyznane jako ostatnie W przypadku posiadania przez osobę ubiegającą się o praktykę innego certyfikatu niŝ wymienione w niniejszym regulaminie przeliczenia punktów w oparciu o dostępne informacje na temat poziomu trudności zdanego egzaminu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Student moŝe aplikować na praktykę tylko jeŝeli posiada potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie wymaganym przez dana ofertę lub wyŝszym.

4 W związku z 3-stopniową skalą określającą w formularzu oferty znajomość języka ustala się następujące minimalne ilości punktów za znajomość języka obcego brane pod uwagę podczas przydzielania ofert praktyk: 1 (excellent) min. 15 pkt. 2 (good) min. 10 pkt. 3 (fair) min. 8 pkt Student moŝe ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu językowego i ocenę jego znajomości języka w oparciu o ten egzamin Wymieniony egzamin przeprowadzany jest przez egzaminatora SJO na poziomie C1E, a punktacja studenta brana pod uwagę w rankingu wyznaczana zgodnie z uzyskaną oceną Chęć zdawania egzaminu musi zostać potwierdzona pisemnie przez studenta do końca grudnia danego roku Koszt egzaminu ponosi student Punkty za działalność na rzecz KL IAESTE PWr. Ustala się następujące kryteria przyznawania punktów za działalność na rzecz KL IAESTE PWr: Studenci biorący udział w tzw. akcji poszukiwania ofert mogą uzyskać następującą liczbę punktów w zaleŝności od ilości znalezionych ofert: pierwsza oferta: 5 pkt. kaŝda kolejna oferta (do 8-mej) 5 pkt. Punktacja ta nie dotyczy ofert odnowionych. Wskaźnik punktowy: P = 0 40 pkt Studenci mają moŝliwość uzyskania dodatkowych punktów za działalność na rzecz KL IAESTE PWr.: za wyróŝniającą działalność na rzecz KL IAESTE PWr., a w szczególności własną inicjatywę w podejmowaniu i realizacji zadań do 15 pkt. opieka nad studentami zagranicznymi i koordynacja projektów (w tym organizacja imprez) podczas tzw. Akcji Lato do 15 pkt. Wskaźnik punktowy: D = 0 30 pkt.

5 Zestawienie osób nagrodzonych oraz ilość punktów ustala Zarząd KL IAESTE Politechnika Wrocławska Punkty dodatkowe dla studentów którzy pierwszy raz jadą na praktykę IAESTE. dla studentów 4 roku studiów którzy nie byli na praktyce IAESTE 2 pkt. dla studentów 5 roku studiów którzy nie byli na praktyce IAESTE 4 pkt. Wskaźnik punktowy: R = 0 4 pkt. 4. Całkowity wskaźnik punktowy Jedyną podstawą do pozycji studenta na liście osób nominowanych n praktyki jest całkowity wskaźnik punktowy stanowiący sumę części składowych wymienionych w punkcie 3 Zasady Punktacji. Wyznaczany jest w oparciu o następujący wzór: 5. Zasady liczenia średniej ocen Wskaźnik = S + J + P + D + R 5.1. Średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego wyznaczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w Dziekanacie wydziału, na którym studiuje osoba aplikująca na praktykę naleŝy podać podczas rejestracji na stronie internetowej KL IAESTE PWr Ocenę z posiadanego egzaminu językowego oraz jego poziom (w przypadku certyfikatu - jego nazwę) naleŝy podać podczas rejestracji na stronie internetowej KL IAESTE PWr Weryfikacja podanych informacji w oparciu o właściwe zaświadczenie z Dziekanatu następuje później w procesie nominacji na praktykę. Niezgodność podanych wcześniej informacji z przedstawionymi dokumentami moŝe być przyczyną dyskwalifikacji równoznaczna z dyskwalifikacją z procesu nominacji Studenci studiów doktoranckich i osoby, które ukończyły studia zamiast średniej dostarczają ocenę końcową z dyplomu magisterskiego. 6. Obowiązki studenta nominowanego 6.1. Student nominowany jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty w terminie podanym przez Komisję Kwalifikacyjną: Standardowe dokumenty (obowiązkowe w kaŝdym przypadku): a) formularz Student Nominated, wg wzoru IAESTE, b) zaświadczenie o znajomości języka wg wzoru IAESTE, c) arkusz przedmiotów, wg wzoru IAESTE, d) CV,

6 e) List motywacyjny, f) Dowód wpłaty za praktykę, na rzecz Polskiego Komitetu IAESTE, g) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru na praktyki IAESTE. Podpisanie niniejszego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu IAESTE Polska, h) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu wymiany praktyk studenckich zgodnie Ust. z dn r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz Dokumenty opcjonalne lub określone w ofercie praktyki: a) Zdjęcie(a), b) List rekomendacyjny, c) Odpis indeksu (w języku angielskim), d) Kserokopia paszportu, e) Inne zaświadczenia, formularze, kwestionariusz (np. zaświadczenie lekarskie) Inne dokumenty wymagane w ofercie praktyki 6.2. Niedostarczenie wymienionych dokumentów w wymaganym terminie moŝe być podstawą do odebrania kandydatowi nominacji Osoby nominowane zobowiązane są dokonać opłaty za otrzymaną ofertę praktyki w wysokości ustalanej przez IAESTE Polska Na praktykę IAESTE student moŝe wyjechać nie więcej niŝ 3 razy. W przypadku wyjazdu na praktykę po raz drugi lub trzeci student zobowiązany jest uiścić odpowiednio 200% i 300% wymaganej kwoty Osobisty kontakt studenta z pracodawcą moŝe nastąpić dopiero po uzyskaniu przez niego potwierdzenia akceptacji. Wcześniejsze próby kontaktu z pracodawcą są zabronione i stanowią podstawę do natychmiastowego wycofania nominacji. Jedynym organem uprawnionym do utrzymywania kontaktu z pracodawcą do chwili potwierdzenia akceptacji jest IAESTE Polska, który pośredniczy w kontaktach student pracodawca W przypadku braku akceptacji, jeśli nastąpiło to z winy pracodawcy lub w sytuacji kiedy student otrzyma akceptację mniej niŝ 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia praktyki co stało się powodem jego rezygnacji z wyjazdu student ten ma prawo uzyskać zwrot opłaty za praktykę, po odjęciu kosztów administracyjnych naliczanych wg odpowiedniej uchwały Zjazdu Delegatów IAESTE Polska JeŜeli brak akceptacji nastąpił z winy studenta (np. ukrywanie lub podanie nieprawdziwych informacji w przedstawianych dokumentach oraz wycofanie się z praktyki po złoŝeniu dokumentów do Polskiego Komitetu IAESTE) opłaty poniesione na rzecz IAESTE nie są zwracane.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

z dnia 23 kwietnia 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK A REGULAMIN STUDIÓW MBA 1. Podstawy prawne WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r.

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15 Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. CO TO JEST WYMIANA?! Wyjazd na semestralne lub roczne studia do uczelni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo