Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej Luty 2003 Ewa Karpowicz Informacja Nr 953 Opracowanie niniejsze zawiera informacje na temat stopni naukowych stosowanych w szkolnictwie wyższym i jednostkach badawczych krajów Unii Europejskiej. Dotyczą one aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z działalnością pracowników nauki, w szczególności zaś struktury stanowisk w nauce, kryteriów zdobywania kwalifikacji naukowych, ścieżek karier, statusu formalnego naukowców.

2 BSiE 1 Opracowanie niniejsze zawiera informacje na temat stopni naukowych stosowanych w szkolnictwie wyższym i jednostkach badawczych krajów Unii Europejskiej. Dotyczą one aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z działalnością pracowników nauki, w szczególności zaś struktury stanowisk w nauce, kryteriów zdobywania kwalifikacji naukowych, ścieżek karier, statusu formalnego naukowców. Panorama zagadnień związanych z powoływaniem na stanowiska pracowników nauki jest bardzo szeroka, tylko niektóre z nich znalazły odbicie w prezentowanym tekście. Nie można go więc traktować jako źródło wyczerpujących danych o zdobywaniu stopni naukowych. Jest to raczej przegląd ogólnych rozwiązań, który pozwala na dokonanie pewnych porównań między krajami europejskimi. Przygotowując opracowanie zasięgaliśmy informacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (w Departamencie Współpracy Zagranicznej i w Departamencie Szkolnictwa Wyższego), w Komitecie Badań Naukowych, w Ośrodku Uznawalności Stopni Naukowych. Żadna z tych instytucji nie dysponuje materiałami, które w sposób dogłębny i wyczerpujący przedstawiają zasady funkcjonowania pracowników nauki w poszczególnych krajach i w zróżnicowanych instytucjach. Informacje, które prezentujemy poniżej, dało się wyabstrahować z publikacji, których listę zamieszczamy na końcu opracowania. Zawierały one informacje z poszczególnych krajów, które trudno uznać za spójne w tym sensie, iżby równie szczegółowo analizowały wszystkie wymienione powyżej aspekty zagadnienia. Informacje odnoszące się do niektórych krajów były bardziej detaliczne niż dane dotyczące innych państw, w niektórych przypadkach akcentowano przede wszystkim sprawy strukturalne, w innych kwestię kryteriów promocji naukowej itp. Wydaje się jednak, że bez względu na pewną fragmentaryczność zdobytych informacji, mogą być one przydatne w toku prac nad projektem legislacyjnym dotyczącym nadawania stopni naukowych, które toczą się właśnie w Sejmie. Warto zacząć od stwierdzenia, że Unia Europejska nie wprowadziła żadnych przepisów zmierzających do ujednolicenia w krajach członkowskich trybu nadawania stopni naukowych i powoływania na stanowiska w uczelniach wyższych i instytucjach badawczych. Każdy ze stosowanych systemów wyrasta z tradycji danego kraju. Różnice dotyczą między innymi stopnia scentralizowania i sformalizowania systemu. Procedury mogą się więc różnić także w ramach jednego państwa, np. prawo krajów związkowych Niemiec nie jest w tej kwestii identyczne, różnią się również zasady obowiązujące w części flamandzkiej i walońskiej w Belgii. Co więcej, obowiązująca w każdym kraju europejskim zasada autonomii uniwersytetów (dająca uczelniom w jednych krajach mniej, w innych więcej swobody), pozwala jednostkom organizacyjnym na wprowadzanie oryginalnych rozwiązań odbiegających w pewnym stopniu od reguł stosowanych w innych jednostkach w danym kraju. Zróżnicowane reguły postępowania istnieją więc w różnych dziedzinach nauki i na różnych uczelniach danego kraju. Szczegółowe kryteria promocyjne zależą od polityki danej uczelni, ona też kształtuje własną strukturę stanowisk. Syntetyczne a zarazem wyczerpujące informacje na temat kryteriów i procedur nadawania stopni naukowych w poszczególnych krajach nie jest możliwe w krótkim opracowaniu ze względu na ogromne zróżnicowanie rozwiązań wynikających z dużej autonomii uczelni wyższych, różnic w ich profilu, skali działania, celach, strukturze i formach aktywności. Duże zróżnicowanie reguł nie tylko pomiędzy krajami, ale także pomiędzy uczelniami dotyczy również oceny jakości dorobku naukowego, która stanowi wszędzie główną podstawę promowania pracowników nauki. Reguły funkcjonujące na uniwersytetach różnią się np. od re-

3 2 BSiE guł występujących w wyższych szkołach zawodowych czy tzw. uniwersytetach nauk stosowanych. Inne zasady funkcjonują w starych uniwersytetach, inne w nowych. Uczelnie humanistyczne wprowadzają reguły odmienne od reguł stosowanych w szkołach technicznych itp. Główna odpowiedzialność za jakość w szkolnictwie wyższym spoczywa w większości przypadków na samych uczelniach, które są jedynie zachęcane przez ministerstwa do rzetelnego oceniania własnej działalności (w tym dorobku naukowego pracowników). W niektórych tylko przypadkach oceny wewnętrzne są nadzorowane przez ciała regionalne lub centralne. Za wspólny mianownik wszystkich tych systemów można uznać jedynie zasadę konkursu obowiązującą przy ubieganiu się o objęcie stanowiska i funkcji profesora. Poniżej przedstawiamy skrótowo informacje na temat stopni naukowych w piętnastu krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich struktury, kryteriów uzyskiwania, procedur promocyjnych oraz statusu. 1 Austria Pracownicy nauki dzielą się w tym kraju na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią osoby powoływane na stanowiska na stałe (posiadający tenure 2 ) i mające status urzędników państwowych. Należą do niej: - profesor uniwersytecki, - starszy wykładowca (zwany profesorem stowarzyszonym), - asystent, - nauczyciel federalny. Profesorowie (full professors) mianowani są przez federalnego prezydenta, pozostali pracownicy naukowi przez ministra. Drugą grupę stanowią: profesorowie, asystenci i nauczyciele zatrudnieni przez jednostki organizacyjne uniwersytetu, a nie przez państwo. Podlegają oni wówczas prywatnemu prawu pracy. Zatrudnia ich rektor uczelni na podstawie rekomendacji specjalnej komisji złożonej z reprezentantów wszystkich szczebli hierarchii uniwersyteckiej. Istnieje również trzecia grupa wykładowców zatrudnionych tymczasowo do prowadzenia poszczególnych zajęć. Większość nauczycieli akademickich rozpoczyna swoją pracę zawodową jako asystenci mianowani. Rektor zatrudnia asystenta na podstawie rekomendacji szefa odpowiedniego instytutu na czas określony (na ogół na 4 lata), który może być przedłużony w przypadku ciąży lub służby wojskowej. Asystent prowadzi własną działalność dydaktyczną i badawczą (zaś w pierwszym roku asystentury wspiera działalność profesora, pod którego opieką się znajduje). W ciągu 4 lat asystent w zasadzie powinien uzyskać stopień doktora. Po uzyskaniu doktoratu, w ciągu następnych 6 lat musi wykazać się istotnym rozwojem poziomu swoich kwalifikacji akademickich. Udokumentowaniem tego rozwoju jest habilitacja (na uczelniach artystycznych równoważne osiągnięcia). Efektem uzyskania habilitacji jest stałe zatrudnienie (tenure) i tytuł profesora asystenta. W przypadku nieuzyskania habilitacji w przewidzianym terminie pracownik musi opuścić uniwersytet. 1 Widoczne w tekście różnice w zakresie i stopniu szczegółowości informacji pochodzących z różnych krajów są wynikiem różnej skali dostępności danych zawartych w publikacjach. 2 Słowo tenure oznacza zatrudnienie na stałe i jest powszechnie stosowane w nomenklaturze szkolnictwa wyższego wielu krajów.

4 BSiE 3 Po uzyskaniu habilitacji można ubiegać się o mianowanie na stanowisko starszego wykładowcy, a po uzyskaniu mianowania przysługuje prawo posługiwania się tytułem profesora stowarzyszonego (associated professor). Austriacka habilitacja jest tytułem świadczącym o szczególnych kwalifikacjach i umożliwiającym uzyskanie szczególnych uprawnień. Drogą do uzyskania habilitacji jest złożenie wniosku do dziekana wydziału, który skutkuje powołaniem komisji habilitacyjnej, w skład której wchodzą: profesorowie (przynajmniej dwóch z innych uniwersytetów), asystenci (przynajmniej jeden habilitowany) i studenci w stosunku 2:2:1. Komisja ta ocenia kwalifikacje naukowe i dydaktyczne kandydata, przy czym w ocenie kwalifikacji naukowych decyduje większość członków habilitowanych. Powołanie na stanowisko profesora wymaga posiadania habilitacji lub równoważnych kwalifikacji naukowych bądź artystycznych. Istotną rolę odgrywają także kwalifikacje pedagogiczne i dydaktyczne, umiejętności w zakresie zarządzania, doświadczenia zawodowe i aktywność międzynarodowa. Informacja o wszystkich wolnych stałych stanowiskach musi być ogłaszana publicznie. W celu wypełnienia każdego wakującego lub nowego stanowiska profesorskiego powołuje się specjalną komisję poszukującą (Berufungskomissionen), składającą się z profesorów, asystentów i studentów (w stosunku 2:1:1), która spośród zgłoszonych kandydatów rekomenduje rektorowi listę trzech osób. Z tej listy rektor wybiera jednego kandydata, którego mianuje na to stanowisko prezydent federalny. Profesor jest mianowany na stałe, z wyjątkiem wprowadzonej ostatnio kategorii profesora kontraktowego, na czas maksymalnie 2 razy po 5 lat. Belgia W Belgii istnieją następujące szczeble kariery naukowej: - profesor zwyczajny, - profesor nadzwyczajny, - starszy wykładowca, - wykładowca, - asystent doktor, - asystent. Zatrudnienie stałe obejmuje cztery stanowiska uniwersyteckie: profesora zwyczajnego, profesora (nadzwyczajnego), starszego wykładowcę i wykładowcę. Na czas określony zatrudnia się asystenta doktora i asystenta. Praca zaczyna się od zatrudnienia na stanowiska asystenta na okres dwóch lat, dwukrotnie przedłużanego. W tym okresie młody naukowiec, jako aspirant, pracuje nad doktoratem pod kierunkiem profesora posiadającego tenure. Obowiązujące w tym zakresie przepisy pozwalają aspirantowi na poświęcenie do 50% swego czasu na wykonywanie badań do pracy doktorskiej. W naukach ścisłych i przyrodniczych takie badania są zazwyczaj wykonywane w jednym z dużych centrów badawczych. W naukach humanistycznych wzajemne relacje pomiędzy doktorantem a jego profesorem są bardziej zindywidualizowane. Coraz więcej asystentur przyjmuje formę stypendium, w miejsce zwykłej umowy o pracę. Stypendia w większym stopniu odciążają doktoranta od pracy dydaktycznej, pozwalając mu skoncentrować się na doktoracie. Po obronie pracy doktorskiej można otrzymać 3-letnie stypendium badawcze, które może być odnawiane raz lub dwa razy. Konkurencja do stypendiów jest jednak bardzo duża. Można również skorzystać w okresie bezpośrednio po doktoracie z funduszy uniwersyteckich (jeśli nie uzyskało się stypendium). Uczelnie belgijskie prowadzą laboratoria badawcze finansowane przez różne instytucje i agencje badawcze (np. przez Fundację Badań Naukowych FRS). Część stanowisk naukowców na uniwersytetach jest finansowana przez te instytucje i agencje. Należą do nich stanowi-

5 4 BSiE ska: dyrektora badawczego, kierownika badawczego oraz certyfikowanego pracownika badawczego. Osoby na tych stanowiskach, jeśli mają tenure, są afiliowane przy uniwersytecie, mają wówczas zatrudnienie na części etatu i posiadają obowiązki dydaktyczne. W 1998 r. podjęto decyzję pełnej integracji pracowników badawczych FRS zatrudnionych na stałe z uniwersytetem poprzez włączenie ich pod bezpośrednią jurysdykcję uniwersytetu, ujednolicenie zasad promowania i nakładania obowiązków dydaktycznych. Szybkość awansu naukowego po uzyskaniu stanowiska tenure zależy od dorobku naukowego i dydaktycznego. Konkurencja ze strony kandydatów zewnętrznych oraz kolegów przychodzących z fundacji naukowo-badawczych jest bardzo duża. Kryteria promocji oraz ścieżki karier w kolegiach są inne niż na uniwersytetach. Mając dyplom kolegium można uzyskać zatrudnienie tymczasowe lub stałe na stanowisku lektora zawodowego lub praktycznego. Awans prowadzi do uzyskania stanowiska starszego lektora zawodowego. Absolwent kolegium nie może starać się o stanowisko asystenta i tzw. workleader a (jak w przypadku pracownika uniwersytetu). Obowiązuje zasada, że liczba zatrudnionych za stałe w kolegiach nie może przekraczać 64% zatrudnionych ogółem (w przeliczeniu na cały etat). Ze względu na zawodowy charakter kolegiów w ocenach dorobku pracowników mniej uwagi poświęca się publikacjom naukowym i osiągnięciom badawczym, a więcej sprawie starszeństwa i jakości nauczania. W Belgii, a zwłaszcza w jej części flamandzkiej, większość decyzji na temat zatrudnienia i warunków pracy nauczycieli akademickich należy do ciał kierujących uniwersytetem. Dotyczy to również szczegółowych warunków uzyskiwania promocji zdobywania stopni naukowych. Dania W Danii znane są trzy kategorie nauczycieli akademickich: - zwyczajni pracownicy akademiccy, - pomocniczy pracownicy badawczy, - pomocniczy pracownicy nauczający. Pracownicy na stanowiskach pierwszej grupy zobowiązani są do posiadania doktoratu lub równoważnych kwalifikacji. Najniższym stanowiskiem w tej grupie jest adiunkt (profesor asystent), mianowany na trzy lata. Połowę trzyletniego okresu zatrudnienia pracy adiunkta zarezerwowano na badania i zdobywanie kwalifikacji pedagogicznych. Po upływie tego okresu mianowania uniwersytet ma obowiązek ogłosić konkurs na stanowisko lektora (associate professor). Zatrudnienie na stanowisku lektora ma charakter stały i jest pełnoetatowe. Wiąże się z nim obowiązek prowadzenia badań i nauczania na wszystkich poziomach studiów, włącznie ze studiami doktoranckimi. Najwyższym stanowiskiem akademickim jest profesor (full professor). Stanowisko profesora może być objęte przez lektora dopiero wówczas, gdy zostanie ono otwarte przez ministra edukacji. O obejmowaniu pozostałych stanowisk decyduje uczelnia. Na stanowisko profesora nie są mianowani wszyscy lektorzy posiadający wystarczający poziom kwalifikacji ze względu na ograniczenia dotyczące liczby stanowisk profesorów. Zdarzają się więc przypadki szczegółowych negocjacji na temat liczby stanowisk w uniwersytetach, które pozwalają uzgadniać przydzielanie uniwersytetom dodatkowych stanowisk profesorskich na określony czas, przeznaczonych dla młodych naukowców o najwyższym dorobku naukowym, uznanym w skali międzynarodowej. Pracownicy badawczy (pracujący w instytutach badawczych) zatrudnieni na czas nieokreślony na pełnym etacie mają stanowiska podobne w nazwie do wyżej opisanych stanowisk nauczycieli akademickich. Są oni zwykle zatrudniani przy realizacji projektów badawczych

6 BSiE 5 finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wyróżnia się tu stanowiska: asystent badawczy (dla osób nie posiadających doktoratu, okres zatrudnienia ograniczony do dwóch lat), adiunkt badawczy (dla osób o kwalifikacjach na poziomie doktoratu, okres zatrudnienia maksimum 5 lat), lektor badawczy (dla osób o kwalifikacjach lektora, okres zatrudnienia do 5 lat z możliwością na dłużej niż jeden okres 5-letni), profesor badawczy (dla osób o kwalifikacjach profesora, okres zatrudnienia do 5 lat). Osoby zatrudnione na części etatu, na czas do 2 lat, mający w zasadzie wyłącznie obowiązki dydaktyczne, maja własną hierarchię stanowisk: zewnętrzny wykładowca (ekstern lektor) jest zatrudniany maksymalnie na 3 lata, asystent dydaktyczny (undervisningsassistent) na jeden semestr. Te najniższe, najmniej chronione prawnie stanowiska uzupełnione są od 1999 r. nowymi stanowiskami pełnoetatowymi dla osób, które były zatrudnione na części etatu przez wiele lat. Kluczowe dla promocji akademickiej były zawsze i są nadal kwalifikacje naukowe, ale Ministerstwo ds. Badań podkreśla, że poważniej powinny być traktowane także kwalifikacje pedagogiczne. Proces opracowywania obiektywnych kryteriów oceny i sposobów przedstawiania kwalifikacji innych niż naukowe jest wciąż aktualny. Od 1995 r. wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do zdania testu pedagogicznego, zanim zostaną zatrudnieni na stałe. Finlandia Pracownicy nauki, zarówno zatrudnieni na uczelniach, jak i poza nimi, mają status pracowników państwowych. Stanowisko stałe ma charakter urzędu publicznego, stanowisko okresowe ma charakter tymczasowej służby publicznej. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców regulowane są ustawą o urzędnikach państwowych z 1994 r. Na uniwersytetach pracownicy akademiccy dzielą się na trzy kategorie: - nauczyciele akademiccy, - pracownicy badawczy, - pracownicy pomocniczy. Wśród nauczycieli akademickich wyróżnia się trzy tradycyjne grupy nauczycieli: profesorowie, wykładowcy i asystenci. Wszyscy należą do kategorii pracowników państwowych. Nie zalicza się do niej stanowisko docenta, które uzyskuje osoba posiadająca pozwolenie nauczania w danym uniwersytecie i wynagradzana w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych. Profesorów (podzielonych do 1998 r. na grupę profesorów i profesorów nadzwyczajnych), tradycyjnie zatrudniano na stałe, choć uczelnie zaczęły wprowadzać także stanowiska na czas określony. Grupę wykładowców tworzą starsi wykładowcy, wykładowcy i młodsi wykładowcy. Wszyscy są zatrudniani na czas nieokreślony. Awans na stanowisko profesora jest uzależniony od tego, w jakim zakresie wykładowcy uczestniczą w badaniach naukowych. Grupa asystentów obejmuje asystentów i starszych asystentów. Są oni powoływani na czas określony, zwykle na 5 lat i w tym czasie zajmują się pisaniem doktoratu. Najnowsza kategoria pracowników nauczających to nauczyciele uniwersyteccy. Są oni zatrudniani na indywidualnych kontraktach w danym uniwersytecie, a ich praca jest w pewnym sensie połączeniem pracy wykładowcy i nauczyciela na pełnym etacie. Dla niższych stanowisk akademickich (pracownicy badawczy, asystenci i wykładowcy) wymagane formalnie kwalifikacje to stopień magistra. W przypadku wyższych stanowisk (starszy pracownik badawczy, starszy asystent, profesor) wymaga się zwykle stopnia doktora. W praktyce trudno jest jednak strukturze kariery akademickiej przypisać formę drabiny. Może się ona składać z różnych ścieżek prowadzących od jednego stanowiska do drugiego. Kariera

7 6 BSiE pracownika uniwersytetu zaczyna się od stanowiska tymczasowego. Uzyskanie stanowiska zależy od sieci kontaktów z profesorem, gdyż to on decyduje o udziale młodego pracownika w badaniach, bez udziału ciał kolegialnych. Po pewnym okresie aktywnego udziału w badaniach można aplikować o stanowisko lepiej płatne i o zatrudnienie na stałe. Problemem dla młodego naukowca jest zdobycie funduszy na następny projekt. Trzeba posiadać kredyty badawcze, aby przesunąć się z grupy stanowisk tymczasowych do grupy stanowisk stałych. Próby stworzenia ścieżek karier czysto dydaktycznych nie powiodły się, nadal ścieżka dydaktyczna jest ściśle powiązana z badawczą, gdyż w obu przypadkach podstawowe kryterium oceny pracy to liczba publikacji naukowych. Większość środków finansowych dla młodych naukowców pochodzi z rynku kontraktów badawczych krótkoterminowych, a więc ze źródeł zewnętrznych. W przypadku zaistnienia wakatu na stanowisku profesora otwiera się konkurs. Decyzję o promowaniu na wyższe stanowisko podejmują zazwyczaj eksperci naukowi powołani przez radę wydziału (zarówno fińscy jak i zagraniczni, zależnie od dziedziny). Tworzą ono listę rankingową na podstawie oceny poziomu naukowego zgłoszonych kandydatów. Zwykle powołuje się na wakujące stanowisko pierwszą osobę z listy. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmuje senat. Francja Istnieją w szkolnictwie wyższym Francji trzy kategorie stałych pracowników: - nauczyciele akademiccy, - pracownicy badawczy, - pracownicy administracyjni i techniczni. Termin nauczyciele akademiccy obejmuje dwa różne rodzaje pracowników: - zatrudnionych na stałe (posiadających titularisation) pracowników o statusie nauczycieli szkolnictwa wyższego (naukowo-dydaktycznych), którzy biorą udział zarówno w nauczaniu jak i w badaniach), - pracowników o statusie nauczycieli szkolnictwa średniego, których zadaniem jest w zasadzie tylko nauczanie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są pełnoetatowymi pracownikami państwowymi i podzieleni są na statutowe grupy, każda grupa na klasy, klasa zaś na stadia. Promocja pomiędzy stadiami, klasami i grupami odbywa się zgodnie z procedurami ustalonymi na danej uczelni. Grupy stanowisk to: profesorowie, wykładowcy i (tymczasowo) asystenci. W statutowej grupie profesorów (professeurs de universites) istnieją trzy klasy: najwyższa (exceptionelle) zawiera 2 stadia, pierwsza zawiera 6 stadiów, druga zawiera 3 stadia. Udział w klasie najwyższej jest ograniczony do 10% W grupie głównych wykładowców (maitres de conferences) także są trzy klasy: horsclasse, pierwsza i druga. Klasa hors-classe i pierwsza podzielona jest na 6 stadiów, druga na 3 stadia. Udział w klasie najwyższej jest ograniczony do 10%. Nowo powołani główni wykładowcy są rozpoczynają pracę na tym stanowisku jako tymczasowi urzędnicy państwowi zanim uzyskają titularisation. Zanikającą grupę pełnoetatowych stałych pracowników stanowią asystenci. Ustawa o pracownikach szkolnictwa wyższego z 1984 r. wycofała to stanowisko. Pełnoetatowi pracownicy o statusie nauczycieli szkolnictwa średniego są rekrutowani spośród nauczycieli szkół średnich i mają także status pracowników państwowych Uniwersytety wykorzystują wakujące stanowiska profesora i wykładowcy do rekrutacji profesorów stowarzyszonych (professeur associe) i wykładowców stowarzyszonych, za-

8 BSiE 7 trudniając ich na odnawialnych kontraktach 3-letnich. Dotyczy to głównie doświadczonych specjalistów, dyrektorów biznesu, kierowników badawczych. Od profesorów stowarzyszonych wymaga się 9 lat doświadczeń w dziedzinie wykładanego przedmiotu innych niż badania i nauczanie, od wykładowcy stowarzyszonego 7 lat takiej pracy. Alternatywa dla tych wymagań jest posiadanie doktoratu. Dla zapełnienia okresu pomiędzy zakończeniem grantu doktorskiego a rekrutacją na stanowisko z titularisation, zatrudnia się na stanowisko asystenta tymczasowego na pełnym lub na części etatu na czas ograniczony do jednego roku, odnawialny dwukrotnie, a wyjątkowo 3 razy. Na uczelniach istnieje też stanowisko instruktora (moniteurs) dla absolwentów, którym przyznano grant badawczy i których obowiązuje nauczanie w ograniczonym zakresie. Czas grantu wynosi 2 lata z możliwością przedłużenia o rok. Pracownicy dydaktyczni uczelni francuskich mogą być zatrudniani jako wykładowcy i profesorowie uniwersytetu w ramach dwóch korporacji związanych z francuską państwową służbą cywilną (jedna korporacja obejmuje wykładowców, druga - profesorów), lub w charakterze pracowników kontraktowych (nauczyciele akademiccy stowarzyszeni i nauczyciele akademiccy zaproszeni ). Pracownicy badawczy są zatrudniani niemal wyłącznie przez agencje badawcze (np. CNRS), których laboratoria i instytuty są ulokowane na uniwersytetach. Pracują zwykle na pełnym etacie i posiadają titularisation. Rekrutacja na stanowiska wykładowców i profesorów związana z przyjęciem do korporacji urzędników państwowych mianowanych odbywa się w drodze konkursu otwartego, zorganizowanego przez uczelnie w celu obsadzenia jednego lub kilku stanowisk w ramach jednej dyscypliny. Warunki złożenia akt i kalendarz czynności są opublikowane w grudniu w Journal Officiel de la Republique Francaise i w Bulletin de l'education Nationale. Kandydaci składają swoje akta w rektoracie okręgu uniwersyteckiego w styczniu. Procedury rekrutacji wykładowców i profesorów uniwersyteckich są podobne. Rekrutacja wykładowców uniwersyteckich przebiega w drodze konkursów. Osobne konkursy rozpisywane są dla: - osób posiadających tytuł doktora, - osób posiadających tytuł doktora, które były zatrudnione od co najmniej trzech lat w szkolnictwie wyższym na stanowisku urzędników mianowanych, - osób z co najmniej 6-letnią praktyką zawodową nie związaną z działalnością naukową i dydaktyczną. Procedura w przypadku wszystkich rodzajów konkursów dla wykładowców składa się z trzech etapów. W I etapie następuje selekcja dokonywana przez jury na szczeblu zakładu. Jury, które stanowi zakładowa komisja specjalistów składająca się z pracowników naukowodydaktycznych zajmujących się określoną dziedziną, rozpatruje tytuły, którymi legitymują się kandydaci oraz ich prace (przedstawiane są dwie recenzje tych prac). Następnie to samo jury dokonuje wyboru kandydatów, których zamierza przesłuchać, przystępuje do ich przesłuchania i sporządza listę alfabetyczną co najwyżej pięciu zakwalifikowanych kandydatów. W etapie II Krajowa Rada Szkolnictwa Wyższego wypowiada się na temat zakwalifikowanych, wyselekcjonowanych kandydatów. Uwzględnione kandydatury z pierwszego etapu zostają przekazane, w porządku alfabetycznym i według sekcji, do Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego, która obraduje w różnych składach w zakresie poszczególnych dyscyplin. Rada sporządza listę kandydatów na rok, na który konkurs został ogłoszony. W etapie III jury przystępuje do klasyfikacji kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani przez Krajową Radę Szkolnictwa Wyższego zostają sklasyfikowani przez komisję specjalistów placówki zainteresowanej przyjęciem nowego pracownika.

9 8 BSiE Sklasyfikowani kandydaci powinni się zobowiązać do zajęcia stanowiska, w związku z którym wzięli udział w konkursie. Jeżeli zostali zakwalifikowani z tytułu wzięcia udziału w kilku konkursach, powinni określić swoje preferencje co do stanowiska, które chcą objąć. Obok procedury konkursowej istnieje procedura oddelegowania do korporacji wykładowców urzędników państwowych będących członkami innych korporacji np. inżynierów naukowo-badawczych, kustoszy zbiorów bibliotek i muzeów. Procedury rekrutacji profesorów nieco różnią się w zależności od dyscypliny naukowej. Rekrutacja w dyscyplinach innych niż prawo, nauki polityczne, ekonomia, zarządzanie i farmacja odbywa się w drodze konkursu. Osobne konkursy rozpisywane są dla: osób posiadających uprawnienia do kierowania badaniami naukowymi, wykładowców posiadających upoważnienia do kierowania badaniami naukowymi, którzy legitymują się 10-letnim stażem na stanowisku wykładowcy, wykładowców posiadających zezwolenie na kierowanie badaniami, którzy legitymują się 5-letnim okresem pracy w szkolnictwie wyższym i którzy pracują w innym zakładzie niż to w którym jest wakujące stanowisko, osób, które nie muszą legitymować się dyplomami, lecz mają co najmniej 10 letnią praktykę zawodową poza pracą dydaktyczną i naukową. Sama procedura dla czterech powyższych kategorii kandydatów jest taka sama i jest podobna do procedury konkursu na stanowiska wykładowców: również składa się z trzech etapów. Jedyna różnica polega na tym, że drugi etap kwalifikacji profesorów przewiduje przesłuchania kandydatów przez Krajową Radę Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli żaden z kandydatów wybranych przez jury w I etapie nie zostanie zakwalifikowany przez właściwą sekcję Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego konkurs zostaje przerwany - komisja nie przystępuje do III etapu. Rekrutacja w dyscyplinach takich jak prawo, nauki polityczne, ekonomia, zarządzanie, farmacja odbywa się w drodze konkursu agregation" - mającego w gruncie rzeczy charakter wewnętrznego awansu. Konkurs agregation" - to konkurs państwowy z egzaminem dla osób mających doktorat, którego laureaci obejmują stanowiska profesorskie. Przewiduje się także możliwość awansu na stanowisko profesora dla osób pracujących ponad 10 lat na stanowisku wykładowcy i posiadających uprawnienia do kierowania badaniami naukowymi. Trzecia możliwość to konkurs na stanowisko profesora w danym zakładzie rozpisany dla osób, które były tzw. stowarzyszonymi wykładowcami uniwersyteckimi lub legitymują się 10 letnią pracą zawodową w danej dziedzinie, lecz poza szkolnictwem wyższym. Istnieje procedura oddelegowania do korporacji profesorów uniwersyteckich członków korporacji urzędniczych o zbliżonym charakterze np. dyrektorów ds. badań w dużych zakładach, jak również funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Nauczyciele akademiccy zaproszeni mogą mieć obywatelstwo francuskie lub obce i mogą być zatrudnieni na podstawie zarządzenia rektora okręgu uniwersyteckiego. Grecja Istnieją dwie zasadnicze kategorie nauczycieli akademickich: - podstawowi nauczyciele posiadający doktorat: profesor, profesor stowarzyszony, profesor asystent, wykładowca (stanowią grupę pracowników naukowo-dydaktycznych), - dodatkowi nauczyciele nie posiadający doktoratu: asystent, współpracownik naukowy, specjalny pracownik naukowy.

10 BSiE 9 Istnieją też zewnętrzni pracownicy akademiccy: zaproszeni profesorowie, delegowani profesorowie asystenci oraz zewnętrzni nauczyciele, którzy nie należą do grupy pracowników akademickich. Konstytucja nadaje profesorom status funkcjonariusza publicznego (sytuując ich pozycję na poziomie starszych sędziów). Jest on mianowany na całe życie. Profesorowie nie mogą więc być zwalniani, nawet gdy likwiduje się dane stanowisko. Zwolnienie funkcjonariusza publicznego jest możliwe wyłącznie z przyczyn karnych, dyscyplinarnych i z powodu niezdolności do wykonywania obowiązków w następstwie decyzji specjalnego sądu w składzie 5 sędziów. Profesorowie i profesorowie nadzwyczajni posiadają tenure. Profesora asystenta i wykładowcę zatrudnia się na czas określony (choć w wyjątkowych przypadkach np. bardzo długiego stażu, może on być zatrudniony na stałe). Przy powoływaniu na stanowisko wykładowcy obowiązuje: 1) co najmniej 2-letni okres samodzielnego nauczania na uniwersytecie albo uznanej pracy akademickiej w danej dziedzinie albo 2-letni okres pracy w uznanym krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym; 2) przynajmniej dwie oryginalne publikacje w pismach akademickich, poza pracą doktorską. Przy powoływaniu na stanowisko profesora asystenta obowiązuje: 1) co najmniej 2-letni okres samodzielnego nauczania po uzyskaniu doktoratu lub co najmniej 2-letni okres pracy w uznanym krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym lub uznana praca w dziedzinie akademickiej; 2) oryginalne publikacje w czasopismach akademickich albo oryginalna praca akademicka. Przy powoływaniu na stanowisko profesora stowarzyszonego wymaga się: 1) co najmniej 4 lat niezależnego nauczania po uzyskaniu doktoratu lub co najmniej 4 lat pracy w uznanym ośrodku badawczym krajowym lub zagranicznym lub uznanej innej pracy w dziedzinie akademickiej, 2) oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych odzwierciedlających niezależna i oryginalną aktywność naukową. Przy powoływaniu na stanowisko profesora wymaga się: 1) co najmniej 6 lat okresu samodzielnego nauczania po uzyskaniu doktoratu lub co najmniej 6-letniego okresu pracy w uznanym krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym lub uznanej pracy w dziedzinie akademickiej wraz z udokumentowanym udziałem w kształtowaniu programów i nauczaniu co najmniej dwóch przedmiotów; 2) oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych odzwierciedlających niezależną i oryginalną aktywność naukową; 3) przynajmniej 3 lat nauczania na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Wykładowcy są wybierani na swoje stanowisko na okres kadencji. Po 3 latach, ale przed upływem 7 lat, mogą prosić o promocję na stanowisko profesora asystenta. Profesorowie asystenci są również wybierani na okres kadencji. Po upływie 3 lat pracy mogą składać podanie o tenure. Wykładowcy, którzy nie uzyskali promocji na stanowisko profesora-asystenta oraz profesorowie asystenci, którzy nie uzyskali tenure opuszczają swoje stanowisko. Profesorowie i profesorowie stowarzyszeni uzyskują tenure wraz z wyborem na te stanowiska. Wymagania przy awansowaniu są takie same jak podczas rekrutacji. Wyboru na stanowiska naukowo-dydaktyczne dokonuje się zawsze w ramach otwartego konkursu, po jego publicznym ogłoszeniu. Wymagania na stanowiska naukowo-dydaktyczne w kolegiach technicznych (TEI) są inne niż w uniwersytetach. Tylko od profesora i profesora asystenta wymaga się doktoratu. W kolegiach technicznych profesorowie asystenci i instruktorzy laboratoryjni, którzy na swoich stanowiskach przepracowali odpowiednio 3 i 4 lata mają prawo prosić o awans na stanowiska odpowiednio profesora i profesora asystenta. Na stanowisko profesora asystenta

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo