Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia r. UR.BAG.AGG UK.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia r. UR.BAG.AGG UK.1 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych * Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza do składania ofert na (opis przedmiotu zamówienia, sposób i termin wykonania): sukcesywne (w miarę zgłaszania zapotrzebowania w ciągu 2015 r.) wykonywanie i dostarczanie do siedziby Urzędu wizytówek w rozmiarze 9 x 5 cm (szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1). Miejsce wykonania usługi/dostawy: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, Warszawa. Termin wykonania zamówienia: r. Sposób obliczenia ceny: (liczba zamawianych towarów pomnożona przez zaoferowane ceny jednostkowe). Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można przed upływem składania ofert kontaktując się pocztą elektroniczną na adres lub faksem na nr Oferty należy składać na przykładowym formularzu, stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego lub innym, zawierającym wszystkie wymagane informacje, w terminie do dnia r., pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy: oraz lub za pośrednictwem faksu na nr Wpłynięcie oferty zostanie niezwłoczne potwierdzone danemu wykonawcy pocztą elektroniczną. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy. * Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.); 1

2

3 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (sygn. UR.BAG.AGG UK.1) SZCZEGÓŁOWY OPIS 1. Wizytówki jednostronne w języku polskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, telefon komórkowy, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie). 2. Wizytówki jednostronne w języku polskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie). 3. Wizytówki jednostronne w języku angielskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie). 4. Wizytówki dwustronne w języku polskim zawierające na: pierwszej stronie logo Urzędu, nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony drugiej stronie 3 kody QR o wymiarach min. 2 x 2 cm z treścią: Zadzwoń do Urzędu, Zapisz kontakt do Urzędu w telefonie i Wejdź na stronę Urzędu, ozdobione elementem graficznym. 5. Wizytówki dwustronne w języku angielskim zawierające na: pierwszej stronie logo Urzędu, nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony drugiej stronie 3 kody QR o wymiarach min. 2 x 2 cm z treścią: Call the Office, Save the Office s contact in your phone i Go to the Office s website, ozdobione elementem graficznym. 6. Wizytówki dwustronne w języku polskim i angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony www. 7. Wizytówki jednostronne w języku polskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, Wizytówki jednostronne w języku angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, Wizytówki dwustronne w języku polskim i angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, e- mail.

4 10. Wizytówki papierowe, jednostronne w języku polskim z Godłem oraz logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, telefony, fax, (Załącznik nr 12).

5 OFERENT/WYKONAWCA: nazwa, adres siedziby, , telefon, telefaks, NIP, REGON OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (znak sprawy)..., dotyczące zamówienia w przedmiocie... składam/y ofertę na wykonanie ww. zamówienia za cenę brutto:.zł, w tym kwota podatku od towarów i usług wynosi..zł. L.p. Nazwa/opis 1. Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło 2. Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło 3. Wizytówki jednostronne, jez. ang., Godło Wizytówki jednostronne, jez. pol., logo, 4. kody QR Wizytówki jednostronne, jez. ang., logo, 5. kody QR Wizytówki dwustronne, jez. pol. i ang., 6. logo 7. Wizytówki jednostronne, jez. pol., logo 8. Wizytówki jednostronne, jez. ang., logo Wizytówki dwustronne, jez. pol. i ang., 9. logo Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło, 10. logo Cena netto dla 50 szt. [zł] Cena netto dla 100 szt. [zł] Cena netto dla 200 szt. [zł] Wartość brutto [zł] 1. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające mi/nam wykonanie ww. zamówienia oraz dysponuję/my potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego zamówienia. 2. Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminie 3. Oświadczam/y, że udzielam/y miesięcy gwarancji * na.... * wypełnić w razie potrzeby 3

6 4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/my się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego **. 5. Uważam/y się za związanych tą ofertą w terminie.. dni od upływu terminu składania ofert... miejscowość, data pieczęć, podpis OFERENTA/WYKONAWCY ** możliwe jest modyfikowanie tego punktu przez komórkę właściwą odpowiednio do przedmiotu lub warunków wykonania zamówienia 4

7 UMOWA Nr UR/0114/./15 [BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie (02-222) przy Al. Jerozolimskich 181C, działającym na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późń. zm), posiadającym numery: NIP , REGON , reprezentowanym przez....., zgodnie ze stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy kopią pełnomocnictwa nr, wydanego w dniu... r. przez.... Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, a... reprezentowanym/-ą przez..., zwan -ą/-ym dalej Wykonawcą lub Stroną. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy Strony zawierają Umowę na okres od do r. 2. Przedmiotem Umowy jest sukcesywne wykonywanie i dostarczanie do siedziby Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy wizytówek. Specyfikacja poszczególnych typów wizytówek stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Za każdorazowe wykonanie i dostarczenie wizytówek Wykonawcy należy się wynagrodzenie, którego sposób obliczenia wskazany jest w 5 Umowy. 4. Podstawą do każdorazowego wykonania wizytówek będzie formularz zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Wykonawca oświadcza, że wizytówki będą wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Umowy.

8 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wizytówek w terminie 5 dni od dnia, w którym otrzyma od Zamawiającego formularz zamówienia. 3. Formularz zamówienia może być przekazany Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres..., faksem na numer.. lub osobiście. 4. Wykonawca każdorazowo poświadcza na otrzymanym formularzu zamówienia fakt jego otrzymania. W przypadku otrzymania formularza zamówienia drogą elektroniczną lub faksem Wykonawca prześle najpóźniej w ciągu 24 godzin potwierdzenie otrzymania formularza zamówienia. Potwierdzenie może być wysłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres., faksem na numer. bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera. 5. Odbiór wizytówek następuje każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. Odebranie wizytówek zostanie każdorazowo potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru przez osoby wskazane w 4, bezpośrednio po przywiezieniu ich przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Formularz protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Strony mogą podpisać zbiorczy Protokół odbioru zawierający informacje o wykonaniu przez Wykonawcę więcej niż jednego zamówienia W terminie 3 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru wizytówek, Zamawiający zbada poprawność ich wykonania. W przypadku stwierdzenia wadliwości wykonanych wizytówek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres... bądź telefonicznie a Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych odbierze je od Zamawiającego i dokona ich poprawienia i dostarczy w tym terminie nowe o takich samych parametrach. 2. Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na wykonane przez siebie wizytówki i zapewnia, że wykonane przez niego wizytówki będą wysokiej jakości i wolne od wad. 3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i w trakcie jej trwania zobowiązuje się do odebrania wadliwych wizytówek, usunięcia jakichkolwiek wad ujawnionych w trakcie posiadania wykonanych przez niego wizytówek bądź dostarczenia nowych o takich samych parametrach w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawcy wad. 4. Zgłoszenie wad, o których mowa w ust. 3 może być dokonane przez Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

9 4. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są: 1) ze strony Zamawiającego:, tel.:, faks:, ...; 2) ze strony Wykonawcy:..., tel.:.., tel. kom.:.., faks:.., Z tytułu należytego wykonania wizytówek Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę odpowiadającą ryczałtowej cenie jednostkowej netto: Nazwa/opis Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło Wizytówki jednostronne, jez. ang., Godło Wizytówki jednostronne, jez. pol., logo Wizytówki jednostronne, jez. ang., logo Wizytówki dwustronne, jez. pol. i ang., logo Wizytówki jednostronne, jez. pol., logo Wizytówki jednostronne, jez. ang., logo Wizytówki dwustronne, jez. pol. i ang., logo Wizytówki jednostronne, jez. pol., Godło, logo Cena netto dla 50 szt. [zł] Cena netto dla 100 szt. [zł] Cena netto dla 200 szt. [zł] 2. Do ceny jednostkowej ustalonej w ust. 1 Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z przepisów i stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w ust. l, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury, wystawionej po wykonaniu i dostarczeniu zamówionych przez Zamawiającego wizytówek oraz podpisaniu protokołu odbioru. Wykonawca nie może wpisać do faktury innego terminu płatności niż 14 dni. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać wyszczególnienie rodzajów wykonanych i dostarczonych wizytówek. 4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy Strony zgodnie przyjmują, że łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy z tytułu wykonanych i dostarczonych w ramach Umowy wizytówek nie przekroczy kwoty

10 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące) brutto. Wykorzystanie całej kwoty w ramach Umowy spowoduje jej rozwiązanie. 2. Obowiązek monitorowania kwoty określonej w ust. 1 spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca nie może dochodzić zapłaty za wykonane wizytówki w sytuacji, gdy wartość łącznie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia przekroczy kwotę wskazaną w ust W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 100,00 zł (słownie złotych: sto, 00/100) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) 1% kwoty określonej w 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu przez Wykonawcę terminów ustalonych w 2 ust. 2 i 3 ust. 1 i 3 Umowy. 2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z ust. 1 Zamawiający może ją potrącić z istniejącej pomiędzy Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu powinno być złożone na piśmie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych określonych w ust. 1 na zasadach ogólnych Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę co najmniej 3-dniowego (dni robocze) opóźnienia w dochowaniu przez niego terminów ustalonych w 2 ust. 2 i 3 ust. 1 i 3 Umowy. 2. Odstąpienia od Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy, będzie traktować jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniał osobom/podmiotom trzecim, przez cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu. 2. Jeśli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy ujawnią informację poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której Wykonawca lub osoby, którymi

11 Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy przekazał informację poufną. 3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o treści ust. 1 i 2 wszystkie osoby, za pomocą których będzie wykonywał Umowę. 4. Strony nie ujawnią treści merytorycznej Umowy żadnej osobie trzeciej, poza zakresem, jaki jest wymagany przez prawo. Każda ze Stron może ujawnić zakres Umowy swoim audytorom Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany osób upoważnionych, numerów telefonów i adresów , wskazanych w Umowie, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie pisemnie drugą Stronę. 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności związanych z realizacją Umowy. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) kopia pełnomocnictwa z dnia.. r.; 2) specyfikacja asortymentowa; 3) wzór formularza zamówienia; 4) wzór protokołu odbioru. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

12 Załącznik nr 2 do Umowy Nr UR/0114/./15 [BAG] SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 1. Wizytówki jednostronne w języku polskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, telefon komórkowy, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie); 2. Wizytówki jednostronne w języku polskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie); 3. Wizytówki jednostronne w języku angielskim z wypukłym Godłem, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, adres, telefon, fax, ; czcionka Times New Roman (imię i nazwisko rozmiar większy + pogrubienie); 4. Wizytówki dwustronne w języku polskim zawierające na: pierwszej stronie logo Urzędu, nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony drugiej stronie 3 kody QR o wymiarach min. 2 x 2 cm z treścią: Zadzwoń do Urzędu, Zapisz kontakt do Urzędu w telefonie i Wejdź na stronę Urzędu, ozdobione elementem graficznym; 5. Wizytówki dwustronne w języku angielskim zawierające na: pierwszej stronie logo Urzędu, nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony drugiej stronie 3 kody QR o wymiarach min. 2 x 2 cm z treścią: Call the Office, Save the Office s contact in your phone i Go to the Office s website, ozdobione elementem graficznym; 6. Wizytówki dwustronne w języku polskim i angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, telefon, fax, adres strony 7. Wizytówki jednostronne w języku polskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, ; 8. Wizytówki jednostronne w języku angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, ; 9. Wizytówki dwustronne w języku polskim i angielskim z logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, imię i nazwisko, stanowisko adres, telefon, fax, telefon komórkowy, e- mail;

13 10. Wizytówki papierowe, jednostronne w języku polskim z Godłem oraz logo Urzędu, zawierające nazwę Urzędu, adres, nr NIP, nr REGON, telefony, fax, .

14 Warszawa, r. UR.BAG.AGG UK... ZAMÓWIENIE Na podstawie 1 ust. 4 Umowy Nr UR/0114/./15 [BAG] zawartej w dniu r. zlecam Państwu wykonanie dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wykonanie niżej wymienionych wizytówek, łącznie z dostarczeniem ich do Urzędu: Potwierdzam odebranie Zamówienia: w imieniu Wykonawcy

15 Załącznik nr 4 do Umowy Nr UR/0114/./15 [BAG] Protokół odbioru spisany dnia.2015 roku zgodnie z umową Nr UR/0114/./15 [BAG] zawartą w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie (02-222) Al. Jerozolimskie 181C Zamawiającym, a. z siedzibą w. (.-.), ul., NIP..., REGON... Wykonawcą. 1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wizytówki w ilości określonej w Zamówieniu o sygn. UR.BAG.AGG UK 2. Zamawiający nie zgłasza jakichkolwiek zastrzeżeń, co do ilości i jakości wizytówek i potwierdza prawidłowe ich wykonanie przez Wykonawcę. w imieniu Zamawiającego: w imieniu Wykonawcy:

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r.

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw linii telefonicznych wraz z centralą telefoniczną, telefaksami oraz aparatami telefonicznymi I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo