Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian"

Transkrypt

1

2 Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Konteksty i determinanty zmian

3

4 Redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Konteksty i determinanty zmian Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu Poznań 2011

5 Recenzent dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski Redakcja naukowa: Maria Danuta Głowacka Redakcja edytorska i projekt okładki: Robert Leśków Copyright by POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy ISBN Monografia zalecana dla słuchaczy Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU ul. Smoluchowskiego Poznań tel fax

6 Spis treści Słowo wstępne... 7 Jan Galicki Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej... 9 Joanna Zdanowska Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja w systemie ochrony zdrowia. Elementy prawne Maria Danuta Głowacka, Andrzej Klamerek Planowanie finansowe jako narzędzie procesu decyzyjnego Jan Nowomiejski. Andrzej Klamerek Metody i mierniki ilościowej oceny działalności gospodarczej zakładu opieki zdrowotnej Piotr Stawny Audyt wewnętrzny w zakładach opieki zdrowotnej Jan Galicki Zmiany w świadczeniach usług zdrowotnych i ich determinanty Henryk Mruk Zmiany w marketingu usług zdrowia publicznego Maria Danuta Głowacka, Andrzej Klamerek Public relations jako narzędzie zarządzania informacją Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Ocena pracowników w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Budowa ścieżek karier pracowniczych w zakładzie opieki zdrowotnej Maria Danuta Głowacka, Iwona Nowakowska Wypalenie zawodowe pielęgniarek a funkcjonowanie zawodowe wobec pacjenta Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Wynagrodzenie jako najsilniejszy bodziec ekonomiczny Jacek Frankowski, Anna Frankowska Informatyzacja w opiece zdrowotnej-infrastruktura i architektura rozwiązań dla wsparcia interaktywnej komunikacji z pacjentem Leszek Lewicki BHP w zakładzie opieki zdrowotnej

7 Contents Preface... 7 Jan Galicki Modern management of a health care institution... 9 Joanna Zdanowska A health care institution as an organization within a health care system. Some legal aspects Maria Danuta Głowacka, Andrzej Klamerek Financial planning as a decision making tool Jan Nowomiejski. Andrzej Klamerek Methods and measurements of a quantitative appraisal of a health care institution economic activity Piotr Stawny Internal audit in health care institutions Jan Galicki Changes in providing medical services and determinants thereof Henryk Mruk Changes in the marketing of the public health care services Maria Danuta Głowacka, Andrzej Klamerek Public relations as an information management tool Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Employee assessment in human resources management within a health care institution Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Building of employees career paths in a health care institution Maria Danuta Głowacka, Iwona Nowakowska Nurses professional burnout and their professional duties towards the patient Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski Salary as the most powerful economic incentive Jacek Frankowski, Anna Frankowska IT in health care developments in interactive communication with the patient, and infrastructure and architecture thereof Leszek Lewicki Health and industrial safety in a health care institution

8 Słowo wstępne Prezentujemy Państwu podręcznik, adresowany przede wszystkim do osób zarządzających zakładem opieki zdrowotnej, organizujących warunki do realizacji zadań menadżerów, praktyków chcących doskonalić wiedzę z zakresu zarządzania z w zmiennych sytuacjach prawnych, organizacyjnych i rynkowych. Rozwój gospodarczy charakteryzuje się różnym (najczęściej zmiennym i dynamicznym) tempem zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia. Efektywność realizacji procesów transformacyjnych jest bezpośrednio powiązana z mobilnością procesu zarządzania pakietami projektów zdrowotnych, np. procedurami fakultatywnego przekształcania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, czy wprowadzaniem systemów informacyjnych do kolejnych zakładów opieki zdrowotnej). Turbulencja otoczenia i składające się na nią determinanty technologiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne ekonomiczne i administracyjno-prawe, wymuszają w konsekwencji wdrażanie działań wprowadzających zmiany w wielu sferach funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Restrukturyzacja i prywatyzacja, która w sektorze ochrony zdrowia jest w teraźniejszości zjawiskiem powszechnym implikuje konieczność umiejętnego i oczekiwanego dostosowania się do wymagań: sytuacyjnych, formułowanych przez środowiska społeczne, pacjentów, kadrę pracowniczą i zasady rachunku ekonomicznego. Niniejsza publikacja skupia się na niektórych determinantach zarządzania zakładem opieki zdrowotnej w kontekście dokonujących się zmian. Autorzy prac, prezentują obszary i kierunki tych zmian, a także proponują konkretne rozwiązania, warunkujące efektywność działań Czytelnicy mogą zapoznać się między innymi z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, administracyjnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi, skutecznego wprowadzania zmian w funkcjonowanie zakładu

9 8 Od Autorów opieki zdrowotnej i świadczenie usług zdrowotnych (takich jak stosowane: narzędzia planowania finansowego w kontekście zintegrowanego procesu decyzyjnego, standardy i wskaźniki ekonomiczne nowoczesne metody motywowania i oceny kadr w aspekcie ich przydatności i rozwoju, metody komercjalizacji usług, swobodnego posługiwania się technologiami informacyjnymi w kontakcie z pacjentem, nowoczesne metody przepływu informacji zarówno w postaci wiedzy jak i komunikatu promocyjnego firmy. Szeroko aspektowe podejście do wyżej wymienionych zagadnień pozwala jednocześnie skoncentrować uwagę na maksymalnym wykorzystaniu potencjału tkwiącego w organizacji medycznej i jej zasobach ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja będzie nie tylko podręcznikiem, lecz również źródłem inspiracji do działań poznawczych i wykonawczych dla szerokiego kręgu czytelników, praktyków gospodarczych i menadżerów medycznych różnych szczebli. Życzymy Państwu satysfakcjonującej lektury. w imieniu zespołu M.D. Głowacka

10 Preface The book we present you with is above all addressed to persons who manage a health care institution, arrange conditions vital to impellent managerial tasks, as well as those who already have some on-hand understanding and still wish to widen their knowledge on management under continually changing legal, organizational, and market conditions. Economic development might be characterized by different (usually changing and dynamic) rate of changes especially in the area of health care. Transformation processes efficiency depends on mobility of health projects and packets management, e.g. procedures of optional transformation of independent and self-contained health care institutions into limited liability companies, or equipping subsequent health care institutions with information systems. Turbulences in the environment and their technological, socio-cultural, demographic, economic, legal, and administrative determinants result in implementation of actions that affect and alter numerous areas of functioning of a health care institution. Restructurisation and privatization that are very common in the area of health care mean a necessity to meet situational standards set by social environments, patients, employees and the rules of the economic account. The present monograph focuses on influential factors affecting management of a health care institution in the circumstance of occurring changes. The authors present and then discuss the areas and developmental tendencies of the changes and put forward some solutions that might determine effectiveness of the undertaken actions. The reader may learn about present legal, administrative, organizational, and economic regulations, as well as about effective implementation of changes in functioning of a health care institution and providing health care services (such as already applied financial planning tools used in the context of decision making process,

11 10 Preface economic standards and indexes, modern methods of staff motivation and appraisal with respect of employees development and availability, services commercialization methods, application of information technologies to work with the patient, modern methods of information flow, i.e. both knowledge and the institution s support and advertising information. A widely defined approach to the above mentioned issues makes it possible to concentrate on the utmost application of a health care organization s assets, as well as its human, financial and information resources. The authors hope that the monograph will be viewed not only as a book but also will be considered an inspirational source for a wide range of its readers, economic specialists as well as healthcare managers of different levels, to undertake some cognitive and executive processes. We believe that you will find this book to be exactly what you are looking for. On behalf of the authors

12 Jan Galicki Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej winno być twórcze i charakteryzować się kompleksowym, wyczerpującym ujęciem występujących procesów, racjonalną strukturą organizacyjną, rozumnym ujęciem procesów decyzyjno-informacyjnych, stosowaniem zasadnych metod zarządzanie oraz stałej sanacji tego zarządzania. Kompleksowe ujęcie występujących procesów zarządzania wymaga uwzględnienia funkcji zarządzania, funkcji przedmiotowych oraz funkcji horyzontu czasowego w zarządzaniu. Racjonalna struktura organizacyjna jako układ stanowisk, komórek i pionów organizacyjnych winna spełniać wymogi specjalizacji konfiguracji, standaryzacji, formalizacji i niezbędnej elastyczności. Rozumne ujęcie procesów decyzyjno-informacyjnych winno być poprawne metodycznie i być wspomagane informacyjnie systemami komputerowymi. Zasadne metody zarządzania jako celowe i świadome stosowanie wewnętrznie spójnych elementów procesu zarządzania winny być stosowane w całej jednostce gospodarczej obejmując wszystkie funkcje przedmiotowe bądź tylko wybrane z pośród nich. Skuteczne style zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej winy odpowiadać specyfice realizowanych procesów medycznych. Sanacja zarządzania winna być w zakładzie opieki zdrowotnej procesem stałym i metodycznie poprawnym. Słowa kluczowe: kompleksowe zarządzanie, struktura organizacyjna, proces decyzyjno-informacyjny, metoda zarządzania, styl zarządzania, sanacja zarządzania. Wprowadzenie Celem niniejszych rozważa jest próba wskazania problemów współczesnego zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej czyli próba wskazania możliwych

13 12 Jan Galicki sytuacji nowych, trudnych często niepewnych, przed którymi w realizacji procesu zarządzania stają zarządzający na różnych szczeblach struktury organizacyjnej danego zakładu. Zakład opieki zdrowotnej stanowi wyodrębniony układ organizacyjny charakteryzujący się: stałą realizacją określonego zakresu zadań związanych ze świadczeniem usług dotyczących ochrony zdrowi ludzi, zwanych usługami medycznymi, skupieniem dla realizacji tych zadań niezbędnego potencjału rzeczowego i osobowego, posiadaniem względnie stałego układu wewnętrznego, zwanego organizacyjnym właściwego do realizowanych zadań, posiadaniem określonej samodzielności ekonomicznej warunkującej możliwości i racjonalność wyborów związanych z realizacją zadań, posiadaniem określonego statusu prawnego. Ogólnie można stwierdzić, że tak rozumiany zakład opieki zdrowotnej realizuje społecznie niezbędne usługi materialne, których świadczenie jest niezbędne dla zapewnienia zdrowia społeczeństwa. Realizując te usługi niematerialne zakład opieki zdrowotnej działa w warunkach: specyficznej unifikacji wykorzystywanych składników rzeczowych pełnej unifikacji wielu procedur stosowanych obligatoryjnie w działaniu przestrzegania pełnej poufności wielu prowadzonych działań. Zarządzanie takim zakładem bywa definiowane jako ustalenie celów (zadań) i powodowanie ich realizacji w tym zakładzie podległym zasadnie umocowanemu zarządzającemu (dyrektorowi). Współcześnie zarządzanie określa się jako proces twórczy obejmujący formułowanie wizji (koncepcji) rozwoju i funkcjonowania układu oraz jej urzeczywistnianie przez odpowiednie oddziaływanie na podległych pracowników oraz na otoczenie zakładu. Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej, a więc zarządzanie twórcze, wymaga w szczególności: 1) kompleksowego rozumienia zarządzania. 2) bazowania na racjonalnej strukturze organizacyjnej, 3) funkcjonowania rozumnych procesów decyzyjno-informacyjnych, 4) wypracowywania zasadnych i skutecznych stylów zarządzania, 5) podejmowania działań sanacyjnych w zakresie zarządzania.

14 Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej 13 Kompleksowe rozumienie zarządzania Kompleksowe rozumienie zarządzania w jednostce gospodarczej, a więc w zakładzie opieki zdrowotnej, oznacza równoległe rozważanie występowania trzech grup funkcji dotyczących zarządzania, niekiedy określanych wymiarami zarządzania, a mianowicie: 1) funkcji procesu zarządzania, 2) funkcji przedmiotu (zakresu) zarządzania, 3) funkcji horyzontu czasowego w zarządzaniu. Funkcje procesu zarządzania realizują zarządzający (przełożeni) z różnych szczebli hierarchicznych struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej (dyrektor, zastępca dyrektora, ordynator, kierownik działu itp.) wobec zarządzających (podwładnych). Powszechnie do funkcji tych zalicza się a) planowanie, czyli ustalenie celów i zadań do realizacji przez zarządzających, b) organizowanie, czyli dokonywanie doboru i grupowanie zasobów dla reali- zacji celów i zadań, w tym także zasobów osobowych, c) motywowanie, czyli oddziaływanie na zarządzanych z wykorzystaniem właściwych bodźców dla zapewnienia realizacji ustalonych celów i zadań, d) kontrolowanie, czyli sprawowanie nadzoru nad realizacją ustalonych ce- lów, zadań przez zarządzanych łącznie z ewentualnym korygowaniem tych celów i zadań. Niekiedy rozróżnia się także koordynowanie jako odrębną funkcję procesu zarządzania wyrażającą się w harmonizowaniu działań w przestrzeni i czasie. Funkcja ta ma istotne znaczenie w procesach zarządzania zwykle realizowanych przez zrządzających na wyższych szczeblach struktur organizacji Funkcje przedmiotowe (zakresu) zarządzania realizują zarządzający ramach dziedzin wyspecjalizowanych w zakładzie opieki zdrowotnej ze względu na realizowane przez niego procesy usługowe i występujące w niej zasoby. Do funkcji takich w zakładzie opieki zdrowotnej można zaliczyć: zarządzanie podstawowymi procesami medycznymi zakładu procesami diagnostycznymi, terapeutycznymi, i rehabilitacyjnymi; zarządzanie procesami pomocniczymi zakładu dotyczącymi zaspokojenia potrzeb żywnościowych, kwaterunkowych, odzieżowych, narzędziowych, remontowych, transportowych; zarządzani kadrą zakładu, w tym personelem białym; zarządzanie finansami zakładu, zarządzanie wiedzą w zakładzie.

15 14 Jan Galicki Funkcje horyzontu czasowego w zarządzaniu sprowadzają się do stopnia konkretyzacji podejmowanych decyzji i szczegółowością działań albo ogólnością decyzji i kierunkowym określeniem zadań. W ramach tych funkcji wyróżnia się: zarządzanie operacyjne- charakteryzujące się krótkim horyzontem czasu podejmowanego działania( zwykle do 1 roku), bardzo dużą liczbą zależności możliwych do uchwycenia, dążeniom do pełnego wykorzystania dysponowanych zasobów, względna pewnością działań i ich niskim ryzykiem, zarządzanie strategiczne- charakteryzujące się długim, niekiedy bardzo długim horyzontem czasu podejmowanego działania (np. 3,5 a niekiedy nawet i 15 lat), małą liczba zależności możliwych do uchwycenia, dążeniem do podejmowania i wprowadzania innowacji, znaczną niepewnością działania i ich wysokim ryzykiem. Do problemów dotyczących kompleksowego rozumienia zarządzania, które dają się zaobserwować w niektórych zakładach opieki zdrowotnej można zaliczyć: brak zasadności planowania w świadomości zarządzających wynikających ze stałej ograniczoności środków finansowych, zakłócenia w systemowym sprawowaniu nadzoru przez zarządzających w warunkach stałych oddziaływań zewnętrznych nie odczuwanie potrzeb przedmiotowego realizowania procesów zarządzania z uwzględnieniem wagi wszystkich funkcji nie dostrzeganie możliwości i zasadności zarządzania strategicznego w zakładach opieki zdrowotne wśród zarządzających. Zapewnianie racjonalnych struktur organizacyjnych Ogólnie strukturą organizacyjną nazywamy układ stanowisk pracy, komórek i pionów organizacyjnych ewentualnie większych elementów w podmiocie gospodarczym wraz z ustalonymi między nimi różnego typu powiązaniami. Powiązania te mogą mieć charakter: hierarchiczny, niekiedy zwany służbowym funkcjonalnym operacyjny, niekiedy zwany technicznym. informacyjny

16 Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej 15 W zakładzie opieki zdrowotnej tę strukturę organizacyjną stanowi również układ stanowisk, komórek organizacyjnych w postaci: oddziałów klinicznych, poradni, ośrodków usługowych, działów oraz pionów organizacyjnych powiązanych ze sobą w sposób stały hierarchicznie (służbowo), funkcjonalnie (zakładowo), operacyjnie(technicznie) i informacyjnie. Według współczesnego stanu wiedzy o racjonalności struktury organizacyjnej jednostki gospodarczej, w więc i zakładu opieki zdrowotnej, decydują następujące wymogi: 1. Specjalizacja określa ona podział zakładu na wydzielone zadania, którym winny odpowiadać jej komórki organizacyjne. Kryteriami tego podziału są: lokalizacja, odrębność wytwórcza, wyodrębniona funkcja, ewentualne przedsięwzięcie rozwojowe, klienci, ewentualny charakter dochodów lub kosztów, cykl życia produktu (usługi), charakter rynku zbycia. 2. Konfiguracja określa ona istotę i kształt powiązań między częściami zakładu, jego pionami, komórkami organizacyjnymi. 3. Standaryzacja określa ona w jakim zakresie dorastania zakładu winny być ujęte reguły postępowania z uwagi na ich powtarzalność 4. Formalizacja polega na utrwalaniu procedur, przepisó.w, dyrektyw w formie dokumentów nadających się do rozpowszechniania. Wymóg ten zmniejsza poziom niepewności w działaniu. 5. Elastyczność polega na łatwości dostosowania się do zmian w otoczeniu i strategii rozwoju zakładu [1]. Stopień spełnienia przez stosowane w zakładach opieki zdrowotnej struktury organizacyjne powyższych wymogów, stanowi podstawę do przedstawienia problemów dotyczących zapewnienia racjonalności tym strukturom organizacyjnym. Do problemów tych można zaliczyć: nie spełnianie przez struktury organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej wymogu specjalizacji, zwłaszcza przy wyodrębnianiu fakultatywnych komórek organizacyjnych,

17 16 Jan Galicki niezadowalające spełnienie przez struktury organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej wymogu konfiguracji, zwłaszcza wykorzystania do rozwiązywania zadań złożonych struktur macierzowych, istotne niedomogi w wykorzystywaniu w strukturach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej wymogu standaryzacji, niezadowalający poziom rozwiązań formalizujących struktury organizacyjnej zakładów opieki zdrowotnej. Stosowanie rozumnych procesów decyzyjno-informacyjnych W praktyce zarządzanie traktowane jest jako wieloetapowy proces podejmowania decyzji popartych procesami informacyjnymi. Podejmowanie decyzji definiuje się jako proces myślowy kompetentnego zarządzającego, charakteryzujący się wyrażaniem woli ludzkiej. Dotyczy on przyszłego działania i odznacza się: wyrażaniem świadomego wyboru(nie losowego), poprzedzeniem rozpoznania problemu decyzyjnego, wykonalnością wybranych działań. Dotyczy on poza tym działań osób pozostających w stosunku podległości (zarządzanych). Decyzje podejmowane w zakładzie opieki zdrowotnej można usystematyzować następująco: 1. Według usytuowania decydentów wobec zakładu: a) decyzje zewnętrzne zapadające poza zakładem, b) decyzje wewnętrzne zapadające w zakładzie na właściwym obszarze decyzyjnym. 2. Według przedmiotu działania: a) decyzje eksploatacyjne związane z bieżącymi funkcjonowaniem zakładu, b) decyzje inwestycyjne związane z przyrostem majątku, głównie trwałego zakładu. 3. Według stopnia powtarzalności podejmowanych decyzji: a) decyzje powtarzalne podejmowane systematycznie regularnych lub nieregularnych odstępach czasu, b) decyzje niepowtarzalne podejmowane sporadycznie, bez możliwości wykorzystania świeżych informacji i doświadczenia osobistego decydenta.

18 Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej Według uczestnictwa w kreowaniu decyzji: a) decyzje indywidualne arbitralne, b) decyzje indywidualne poprzedzone konsultacjami ze specjalistami, c) decyzje zespołowe. 4. Według charakteru posiadanych informacji decyzyjnych a) decyzje pewne posiadane informacje pozwalają na precyzyjne przewi- dywanie wyników podjętych decyzji, b) decyzje ryzyka posiadane informacje pozwalają na decyzje o określo- nym prawdopodobieństwie ich wyników, c) decyzje niepewne posiadane informacje nie pozwalają na decyzje o okre- ślonym prawdopodobieństwie ich wyników. Zarysowane pojęcia i systematyka procesów decyzyjnych pozwala lepiej poznać i zrozumieć złożoność sytuacji decyzyjnych występujących w zakładach opieki zdrowotnej. Poprawność metodologiczna procesów koncepcyjnych, a więc i rozumność stosowania tych procesów, wymaga przestawiania ich algorytmu. W takim algorytmie można wyróżnić: 1) procesy rozpoznania sytuacji decyzyjnej obejmujące identyfikację problemu decyzyjnego, tj. określenie jego istoty oraz analizę tego problemu, tj. ustalenie przyczyn jego pojawiania się, określenia możliwości oraz ograniczeń sprzyjających lub utrudniających rozwiązanie danego problemu; 2) procesy projektowania rozwiązania problemu decyzyjnego obejmujące formułowanie możliwych wariantów działań, dobór kryteriów ich wyboru, wartościowanie tych wariantów działań, dobór kryteriów ich wyboru, wartościowanie tych wariantów z wykorzystaniem dobranych kryteriów wyboru; 3) procesy właściwego wyboru obejmujące ustalenie rangi wariantów działań, zderzenie tych wariantów działania z doświadczeniem kompetentnego decydenta, wskazania zasadnego wariantu i przekazania tej informacji do realizacji przez osoby podległe. Tak rozumiane procesy decyzyjne są uwarunkowane przede wszystkim procesami informacyjnymi. Procesy informacyjne polegają na transformacji surowych danych na wejściu w dane wyjściowe przystosowane do potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych decydentów (zarządzających). Procesy informacyjne winny być wstawione w system rozwiązań dotyczących zbierania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych, system wykorzystujący współczesną technikę komputerową. Prawidłowo ustawiony system informacyjny winien się charakteryzować: dyspozycyjnością, aktualnością,

19 18 Jan Galicki rzetelnością, niezawodnością, elastycznością, wydajnością. Procesy decyzyjne są ponadto warunkowane: prawidłowo sformułowanymi w strukturze organizacyjnej obszarami decyzyjnymi, zapewnieniem zgodności kwalifikacji osób zarządzających (podejmujących decyzje) z wymaganiami danego obszaru decyzyjnego. Kwalifikacje tych osób winny sprzyjać przedsiębiorczości, innowacyjności i wysokiej jakości podejmowanych przez nich działań w zakładzie opieki zdrowotnej. Do problemów dotyczących stosowania rozumnych procesów decyzyjno-informacyjnych występujących w niektórych zakładach opieki zdrowotnej można zaliczyć: występowanie niedomogów metodycznych w stosowanych praktycznie procesach decyzyjnych dotyczących działań rozwojowych, głównie przedsięwzięć inwestycyjnych, braki w systemach informacyjnych wspomagających procesy decyzyjne niski ich poziom instrumentalizacji w rozumieniu kompleksowym. Wprowadzenie zasadnych i skutecznych metod zarządzania Metodą zarządzania określa się celowy i świadomie stosowany zespół wewnętrznie spójnych elementów procesu zarządzania, który: obejmuje wszystkie funkcje procesu zarządzania, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, występuje w kolejności zgodnej z następowaniem po sobie tych funkcji procesu zarządzania, obejmuje całą jednostkę gospodarczą lub znaczny obszar jej działalności, tj. co najmniej jedną z funkcji przedmiotu zarządzania, stosowany jest w sposób stały w danej jednostce gospodarczej 1. 1 Niekiedy tak rozumiana metoda zarządzania bez dostatecznego uzasadnienia bywa określona jako technika zarządzania [2].

20 Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej 19 Stosowane względnie propagowane metody zarządzania, zbudowane są zwykle na określonej, w danym czasie nowej idei menedżerskiej, mającej za zadanie, przez swą atrakcyjność i oryginalność, zwiększyć skuteczność zarządzania i jego efektywność ekonomiczną w sposób trwały. Ze względu na obszar stosowania w jednostce gospodarczej metody zarządzania można podzielić na dwie grupy: 1) metody zarządzania stosowane w całej jednostce gospodarczej lub jej istotnej części, obejmujące wszystkie funkcje przedmiotu zarządzania; 2) metody zarządzania stosowane w całej jednostce gospodarczej obejmujące jedną względnie kilka funkcji przedmiotu zarządzania. Do pierwszej grupy tych metod w układzie chronologicznym można m.in. zaliczyć: zarządzanie przez cele, zarządzanie za pomocą kontroli odchyleń, zarządzanie przez delegowanie uprawnień, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez wyjątki, budżetowanie jako metoda zarządzania, controlling. Natomiast do drugiej grupy tych metod można m.in. zaliczyć: zarządzanie jakością, zarządzanie rozwojem, zarządzanie logistyką, zarządzanie personelem, zarządzanie marketingowe. W zakładzie opieki zdrowotnej za zasadne przy całościowym przebiegu czynności przygotowawczych i wdrożeniowych wydaje się wprowadzanie a następnie skuteczne stosowanie: budżetowania jako metody zarządzania, controllingu, zarządzania jakością. Budżetowanie, to metoda bieżącego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, określającą zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego wykonania zadań. Podmiotem budżetowania są stanowiska zarządcze wyższego i średniego szczebla struktury organizacyjnej odpowiedzialne za terminowe i oszczędne realizowanie zadań. Przedmiotem budżetowania jest finansowanie określonego celu, zagadnienia lub ogniwa organizacyjnego.

21 20 Jan Galicki W budżetowaniu daje się wyróżnić dwa podstawowe etapy etap tworzenia i etap realizacji budżetu [3]. Controlling, jest rozumiany jako proces sterowania (zarządzania) zorientowany na wyniki zakładu opieki zdrowotnej, a realizowany przez planowanie, kontrolę i kierowanie [4]. Zajmuje się on przygotowaniem dla kadry zarządczej jednostki, metod i instrumentów planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych w jednostce związanych z realizacją jej podstawowych zadań. Zarządzanie jakością charakteryzuje się orientacją na pacjenta, systemowym i zorganizowanym działaniem w dziedzinie jakości, oddziaływaniem na jakość we wszystkich fazach świadczenia usługi, zaangażowania się wszystkich zatrudnionych, łącznie z kierownictwem w sprawy jakości, stworzeniem działań związanych z jakością Stosowanie skutecznych stylów zarządzania Styl zarządzania to nawyki i wzorce postępowania związane z pełnieniem funkcji procesu zarządzania i wyrażające sposoby realizacji takiego repertuaru wzajemnie powiązanych działań zarządczych, jak: formułowanie celów i zadań, realizowanie procesów decyzyjnych, organizowanie kontaktów przełożony-podwładny, pobudzanie, nadzorowanie, ukierunkowanych na osiągnięcie maksymalnej skuteczności i efektywności w działaniu. Klasyczne style zarządzania ukierunkowuje się albo na realizację zadań styl autokratyczny, albo na dbanie o podwładnych (zarządzanych) styl integratywny. Z tym, że ten pierwszy uznaje się za mniej zasadny. Tymczasem w praktyce zarządzania nie ma stylów zarządzania lepszych czy gorszych, a jedynie style zastosowane adekwatnie lub nieadekwatnie do występujących realiów. Stąd styl zarządzania, jako stały repertuar wzajemnie powiązanych działań zarządzającego, wiąże się zawsze z określonym rodzajem pracy, cechami osobowości podwładnych i osobowością konkretnego zarządzającego.

22 Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej 21 Do bardziej znanych ujęć systematyzujących stosowane w jednostkach gospodarczych style zarządzania można zaliczyć model trójwymiarowy teorii stylów zarządzania W.J. Redlina. Składa się on z: czterech stylów podstawowych: separujący się, oddany, towarzyski, zintegrowany, czterech stylów bardziej efektywnych, właściwie użytych: biurokrata, życzliwy autokrata, rozwojowiec, postępowiec [5]. Spośród powyższych stylów zarządzania bardziej efektywnych, właściwie użytych, a więc skutecznych, w zakładzie opieki zdrowotnej na szczególną uwagę zasługują style biurokraty i życzliwego autokraty. Style te wiążą się bowiem z charakterem zakładu opieki zdrowotnej, z pełnieniem przez nich funkcji zabezpieczenia (ochrony) zdrowia i życia pacjentów. Zwięzła charakterystyka stylów jest następująca: biurokrata nie nastawiony ani na zadania ani na podwładnych, ponieważ sytuacja wymaga przede wszystkim przestrzegania reguł działania, określany jest służbistą gdyż nie łamie żadnych przepisów, ani ustalonych norm działania, osiąga zadowalające wyniki pracy; życzliwy autokrata kładzie silny nacisk na wykonanie zadań przy małym zainteresowaniu podwładnymi, gdyż jest to uzasadnione sytuacją, przez otoczenie uważany jest za człowieka, który wie do czego zmierza, potrafi dobrać do realizowanych celów odpowiednie środki działania bez zrażania do siebie ludzi i osiąga dobre wyniki. Zapewnianie w zakładzie opieki zdrowotnej skutecznych stylów zarządzania wśród zarządzających to nie zdarzenie skokowe, a proces wymagający określonego czasu. Wymaga on przede wszystkim okresowych analiz i czasu postępowania zarządzających, wymaga przemyślanej polityki kadrowej sprzężonej z ukierunkowaną edukacją.

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY MSTÓW z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.110.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA LECZNICZO - REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO im. JANA PAWŁA II W RYBNIKU

STATUT OŚRODKA LECZNICZO - REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO im. JANA PAWŁA II W RYBNIKU Tekst jednolity STATUT OŚRODKA LECZNICZO - REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO im. JANA PAWŁA II W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli grudzień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXVI/207/09 z dnia 30 września 2009 roku Tekst jednolity STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych OPUBLIKOWANO: 29 LISTOPADA 2016 Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie - zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007.XXII RADY GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXII RADY GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 0007.XXII.71.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA ...... (nazwa jednostki organizacyjnej (miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA za okres od do I. DANE PERSONALNE OPINIOWANEGO nr PESEL nazwisko i imię imię ojca stopień data mianowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/154/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/154/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/154/2012 RADY GMINY BESTWINA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 oraz 18

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 UCHWAŁA Nr XXI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 528/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze załącznik do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia grudnia 2011 r. S T A T U T Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki.

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Niniejsze opracowanie zamyka cykl publikacji poświęconych pozycji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/12/33/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie

UCHWAŁA NR V/12/33/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie UCHWAŁA NR V/12/33/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej. Na

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I)

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I) Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki - ma określone obowiązki dotyczące rachunkowości, zamówień publicznych i kontroli finansowej. W każdej jednostce zaliczanej do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 145 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE.

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE. Autor: PAWEŁ CHMIELNICKI Wykaz skrótów użytych w tekście Wprowadzenie 1. Przedmiot i cel pracy 2. Przesłanki wyboru tematu pracy 3. Metody badawcze

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo