Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group

2 Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group

3 kliknij numer strony / click on page number Spis treêci Contents 3 WYBRANE DANE FINANSOWE 4 I. LIST PRZEWODNICZÑCEJ 6 RADY NADZORCZEJ II. LIST PREZESA 10 ZARZÑDU BANKU III. W ADZE BANKU 16 RADA NADZORCZA 16 ZARZÑD BANKU 18 IV. FUZJA BPH SA I PBK SA 22 a. Zmiany w strukturze w asnoêciowej 22 b. Przebieg fuzji 23 c. Strategia nowego Banku 26 i spodziewane synergie V. POZYCJA BPH PBK SA 30 NA GIE DZIE VI. DZIA ALNOÂå OPERACYJNA 34 a. Uwarunkowania zewn trzne 34 b. BankowoÊç detaliczna 36 c. BankowoÊç korporacyjna 43 d. BankowoÊç hipoteczna 48 e. Dzia alnoêç na rynkach finansowych 49 f. Dzia alnoêç maklerska 51 VII. ROZWÓJ AUTOMATYZACJI, 54 INFORMATYKI I TECHNOLOGII VIII. KADRY 56 IX. STRUKTURA ORGANIZACYJNA X. WSPÓ PRACA Z MI DZYNARODOWYMI 64 I ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSO- WYMI ORAZ AGENCJAMI RATINGOWYMI XI. GRUPA KAPITA OWA BPH PBK SA 66 XII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 70 a. Opinia bieg ego rewidenta 71 b. Bilans 73 c. Pozycje pozabilansowe 75 d. Rachunek zysków i strat 76 e. Skrót komentarza do wyników finansowych 77 f. Podstawowe ró nice pomi dzy sprawozdaniem 82 sporzàdzonym wed ug polskich standardów rachunkowoêci (PAS) a sprawozdaniem sporzàdzonym wed ug mi dzynarodowych standardów rachunkowoêci (IAS) FINACIAL HIGHLIGHTS I. LETTER FROM THE CHAIRPERSON OF THE SUPERVISORY BOARD II. LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD III. BANK AUTHORITIES SUPERVISORY BOARD MANAGEMENT BOARD IV. BPH SA AND PBK SA MERGER a. Changes in Ownership Structure b. Merger Process c. New-Bank Strategy and Expected Synergies V. BPH PBK SA PERFORMANCE ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE VI. OPERATIONS a. External Factors b. Retail Banking c. Corporate Banking d. Mortgage Banking e. Financial Market Activities f. Brokerage Activities VII. AUTOMATION, IT AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT VIII. HUMAN RESOURCES IX. ORGANIZATIONAL STRUCTURE X. COOPERATION WITH INTERNATIONAL AND FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS AND RATING AGENCIES XI. BPH PBK SA GROUP XII. FINANCIAL STATEMENTS a. Auditor s Opinion b. Balance Sheet c. Off-Balance Sheet Items d. Profit and Loss Account e. Summary of Notes to Financial Statements f. Basic Differences between Statements prepared according to Polish Accounting Standards (PAS) and International Accounting Standards (IAS)

4 Wybrane dane finansowe Financial Highlights 4 Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR Financial Highlights na r. PLN 000s EUR 000s as at 31 December 2001 Zysk brutto ,493 Gross Profit Zysk netto ,285 Net Profit Aktywa razem ,320,453 Balance Sheet Total Kapita w asny ,404,138 Shareholders Equity Kapita akcyjny ,768 Share Capital Liczba akcji (w sztukach) Number of Shares Wspó czynnik wyp acalnoêci (w %) 17,36 Capital Adequacy Ratio (%) ROE (w %) 6,9 ROE (%)

5 5 ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej Chairperson of the Supervisory Board

6 I. List Przewodniczàcej Rady Nadzorczej I. Letter from the Chairperson of the Supervisory Board 6 SZANOWNI PA STWO, AKCJONARIUSZE I KLIENCI BANKU PRZEMYS OWO- HANDLOWEGO PBK SA Sukces fuzji prawnej Banku Przemys owo- Handlowego z Powszechnym Bankiem Kredytowym niewàtpliwie zapami tamy jako najwa niejsze wydarzenie w roku Zakoƒczenie tego etapu pozwoli o naszemu Bankowi na rozpocz cie realizacji nowej strategii, której g ównym celem jest stworzenie innowacyjnego, wiodàcego banku w Polsce. Przy wsparciu Banku Austria Creditanstalt (Member of HVB Group) zamierzamy w kompleksowy sposób odpowiedzieç na rosnàce oczekiwania naszych Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Fuzja znaczàco wzmocni a potencja konkurencyjny Banku oraz podnios a jego pozycj w sektorze bankowym pod wzgl dem sumy bilansowej oraz udzia ów w rynku. Akcje BPH PBK nale à do najbardziej LADIES AND GENTLEMEN, SHAREHOLDERS AND CUSTOMERS OF BANK PRZEMYS OWO-HANDLOWY PBK SA We will all undoubtedly recall the legal merger between Bank Przemys owo-handlowy and Powszechny Bank Kredytowy as our most important success of the year In completing this phase of integration, BPH PBK may now move forward with the implementation of a new strategy, the primary objective of which is to establish an innovative and leading bank on the Polish market. In association with Bank Austria Creditanstalt (Member of HVB Group), and with its support, we intend to meet and exceed the expectations of our individual and institutional Customers. The merger has enhanced the competitive position of BPH PBK, improving our standing in the banking sector in terms of total assets and market share. BPH PBK shares are among the most liquid equities listed on the Warsaw

7 p ynnych wêród notowanych na WGPW oraz banków w naszym regionie. W ubieg ym roku Rada Nadzorcza i Zarzàd podj y nowe wyzwania wynikajàce ze zmian zachodzàcych w otoczeniu konkurencyjnym naszego Banku. O dalszym rynkowym sukcesie Banku b dzie decydowaç sposób, w jaki BPH PBK zaadoptuje si do warunków rosnàcej konkurencji na rynku us ug finansowych oraz niestabilnej koniunktury gospodarczej. Stock Exchange, indeed among all the banks in our region as well. Last year the Management and Supervisory Boards responded to the new challenges facing BPH PBK arising from the changes in the competitive environment. BPH PBK s further market success will depend on its ability to adapt to the conditions of increasing competitiveness in the financial services sector and unstable economic climate. 7 W 2001 roku podj liêmy dzia ania o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju Banku, zmierzajàce poprzez realizacj nowej strategii do wzrostu jego rentownoêci oraz wartoêci rynkowej. Przyj ta strategia i program g bokiej restrukturyzacji zak adajà wykorzystanie potencja u, wiedzy i doêwiadczenia Banku Austria Creditanstalt (Member of HVB Group), b dàcego wiodàcà instytucjà finansowà w Europie i silnej pozycji BPH PBK na rynku krajowym. Celem wdra anej strategii jest osiàgni cie w 2005 roku rentownoêci kapita u w asnego na poziomie 20%, przy jednoczesnym obni eniu wskaênika kosztów do przychodów poni ej 55%. In 2001 we undertook those steps of key importance necessary for the further development of BPH PBK, aiming via the establishment and setting forth of a new strategy to increase profitability and market value. The adopted strategy, combined with the necessary programme of deep restructuring, undertakes the utilisation of the potential, knowledge and experience of Bank Austria Creditanstalt (Member of HVB Group) a leading financial institution in Europe as well as BPH PBK s solid position on the domestic market. The goal of the fulfilment of this strategy is to reach in 2005 a ROE at the level of 20%, with a concurrent decrease of cost/income ratio below 55%. Rada Nadzorcza swoimi dzia aniami wspiera a realizacj nowej strategii Banku. WÊród kluczowych decyzji Rady podj tych w ubieg ym roku nale y wymieniç wy onienie nowego sk adu Zarzàdu oraz wprowadzenie pionowej struktury zarzàdzania, z dok adnie okreêlonym zakresem odpowiedzialnoêci cz onków Zarzàdu. Pionom biznesowym zosta y przypisane cele, okreêlone bud ety oraz za o enia finansowe. Wykorzystujàc doêwiadczenia Banku Austria Creditanstalt nasz Bank udoskonali metody zarzàdzania m.in. ryzykiem finansowym. Opracowane zosta y tak e zasady restrukturyzacji i racjonalizacji sieci placówek, przy jednoczesnym scentralizowaniu funkcji zaplecza oraz po o eniu wi kszego nacisku na rozwój alternatywnych kana ów dystrybucji. The Bank s Supervisory Board has exhibited its resolution in carrying out the new strategy with its numerous supporting decisions. I would like to mention among the key decisions taken by the Board in 2001 the forming of the new Management Board and the introduction of a vertical management structure, which determines the strictly defined scope of responsibility of each Management Board member. Each business unit has had its goals assigned within a given budget and financial assumptions. Using the knowledge and experience of Bank Austria Creditanstalt, BPH PBK has also improved the methodology utilised in managing the financial risk. Furthermore, the rules of BPH PBK s network reorganisation and rationalisations have been developed; back-office operations are being centralised; and greater efforts are being made towards the development of alternative distribution channels.

8 Zakres podj tych przez Rad Nadzorczà i Zarzàd Banku dzia aƒ, zaanga owanie kadry mened erskiej, a tak e szeroka i solidna baza Klientów, pozwalajà optymistycznie oceniaç powodzenie trwajàcego programu restrukturyzacji. Jestem przekonana, i nasz Bank b dzie w stanie skutecznie stawiç czo a wyzwaniom rynkowym w przededniu integracji Polski z Unià Europejskà realizujàc wytyczone cele strategiczne z korzyêcià dla jego Akcjonariuszy i Klientów. We believe that the efforts and decisions taken by the Bank s Supervisory and Management Boards, as well as the engagement of managers and the establishment of a broad and stable client base will form a firm foundation for our expectations of anticipated success of the on-going restructuring process. I am convinced that BPH PBK will be positioned to successfully confront the market challenges arising prior to Poland s EU accession and accomplish its strategic goals, achieving benefits and advantages for both Shareholders and Customers. Alicja Kornasiewicz Przewodniczàca Rady Nadzorczej / Chairperson of the Supervisory Board 8

9 9 JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu President of the Management Board

10 II. List Prezesa Zarzàdu Banku II. Letter from the President of the Management Board 10 SZANOWNI PA STWO, AKCJONARIUSZE I KLIENCI BANKU PRZEMYS OWO-HANDLOWEGO PBK SA W 13-letniej historii rozwoju Banku Przemys owo-handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego rok 2001 mia wyjàtkowe, wr cz prze omowe znaczenie. 31 grudnia ubieg ego roku zosta a zakoƒczona fuzja prawna obu instytucji, w wyniku której powsta trzeci co do wielkoêci pod wzgl dem sumy bilansowej, liczby Klientów i placówek uniwersalny Bank w Polsce, o zasi gu ogólnokrajowym. By a to pierwsza tego typu transakcja w polskim sektorze bankowym, przeprowadzona w oparciu o nowe prawo spó ek handlowych i dotyczàca dwóch Banków, których akcje znajdowa y si wczeêniej w obrocie gie dowym. Fuzja prawna jest wielkim sukcesem zarówno Akcjonariuszy, jak i w adz Banku oraz jego pracowników. Wszystkie zadania zosta y wykonane w terminie zgodnie z planami. LADIES AND GENTLEMEN, SHAREHOLDERS AND CUSTOMERS OF BANK PRZEMYS OWO-HANDLOWY PBK SA In the 13-year history of Bank Przemys owo- Handlowy and Powszechny Bank Kredytowy 2001 was not only an exceptional year, but also a real turning point. On 31 December, we completed the legal merger of both institutions, which gave rise to Poland s third biggest universal bank in terms of balance sheet total, number of Customers and number of outlets nationwide. The merger was the first transaction of this type in the Polish banking industry. It was effected on the basis of new commercial companies law and concerned two banks whose shares were already being traded on the stock exchange. The legal merger is a great success for Shareholders, Management and Employees. All our tasks were completed on time.

11 Wszyscy nasi inwestorzy odnieêli si z aprobatà do fuzji prawnej Banków BPH i PBK, która jest efektem po àczenia ich w aêcicieli HypoVereinsbank i Banku Austria Creditanstalt. Poparli oni fuzj bez g osu sprzeciwu podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeƒ Akcjonariuszy 25 wrzeênia 2001 roku, zatwierdzili parytet wymiany akcji, uchwalili niezb dne zmiany w statucie oraz wyrazili zgod na pozostawienie obrotu cz Êcià walorów w formie Globalnych Kwitów Depozytowych na London Stock Exchange. Our investors expressed unanimous approval of the legal merger of BPH and PBK, seen as the logical consequence of the integration of HypoVereinsbank and Bank Austria Creditanstalt, the two owners. This approval could be seen in the unanimous support that the merger enjoyed at the Extraordinary General Meetings of Shareholders on 25 September 2001, followed by approval of the share swap ratio, adoption of necessary changes to the articles of association and consent to keep trading in some papers in the form of Global Depository Receipts on the London Stock Exchange. 11 Przyj ta przez BPH PBK strategia zak ada wykorzystanie potencja u i doêwiadczenia Banku Austria Creditanstalt wchodzàcego w sk ad Grupy HVB, jako jednego z najwi kszych banków europejskich Êwiadczàcych wysokiej jakoêci us ugi Klientom w Europie Ârodkowo - Wschodniej. Strategia ta àczy w sobie innowacyjne dzia ania rozwojowe, potencja Grupy HVB, wykorzystanie efektów skali, doêwiadczenia, synergie wynikajàce z po àczenia oraz racjonalizacj dzia alnoêci operacyjnej. Zgodnie z nowà strategià, BPH PBK ma staç si wiodàcym, nowoczesnym i innowacyjnym bankiem uniwersalnym, skoncentrowanym na obs udze wybranych grup Klientów. Ma byç Bankiem pierwszego wyboru dla zamo nych i Êredniozamo nych Klientów indywidualnych oraz ma ych przedsi biorstw, a tak e preferowanym partnerem dla Êrednich i du ych przedsi biorstw, tak krajowych, jak i mi dzynarodowych, w tym Klientów Grupy HVB, dzia ajàcych na rynku polskim. The strategy adopted by BPH PBK will make use of the potential and experience of Bank Austria Creditanstalt (Member of HVB Group) as one of the biggest European banks providing top-quality services to Customers throughout the CEE region. The strategy combines innovative development actions, the potential of the entire HVB Group, the use of economies of scale, the experience and synergies stemming from the merger as well as operational optimization. In keeping with its new strategy, BPH PBK is to become a leading, modern and innovative universal bank that focuses on rendering services to selected groups of Customers. Our Bank intends to be the bank of first choice for affluent and middle-class individual Customers and small enterprises as well as preferred partner especially for medium-sized corporate Clients both domestic and international, including HVB Group Customers operating on the Polish market. Mimo, i w 2001 roku przedmiotem naszej koncentracji sta a si fuzja prawna oraz przygotowanie podstaw dla fuzji operacyjnej, to jednak by to równie pierwszy rok realizacji nowej strategii Banku. Zosta y podj te nowe wyzwania w zakresie unowoczeênienia sposobu obs ugi Klientów oraz lepszego dostosowania us ug do potrzeb docelowych segmentów rynku. Zosta a przeprowadzona regionalizacja sieci dystrybucji oraz wprowadzona struktura zarzàdzania poszczególnymi Although in 2001 we focused mainly on the legal merger and preparations for the operational merger, the year 2001 was also the first year of implementing the new Bank s strategy. We took on new challenges of modernizing Customer service and better adjusting the offer to target market segment needs. We regionalized the distribution network and we introduced a management structure for all market segments at Head Office. From scratch, we developed telephone banking and in September 2001 we launched

12 segmentami rynku na szczeblu centrali Banku. Zosta y rozwini te od podstaw us ugi bankowoêci telefonicznej, we wrzeêniu 2001 roku zosta o uruchomione nowoczesne centrum obs ugi telefonicznej, które w ciàgu trzech miesi cy dzia alnoêci zdoby o ponad 50 tysi cy Klientów. Najwi kszym sukcesem rynkowym Banku by o uzyskanie wyraênego wzrostu udzia u w rynku z 12,6% w 2000 roku do 14,6% w 2001 roku w jednym z najbardziej perspektywicznych i docelowych obszarów dzia alnoêci, jakim sà detaliczne kredyty hipoteczne. Zosta o to osiàgni te poprzez dwukrotne zwi kszenie dynamiki tych kredytów w Banku w porównaniu z dynamikà sektora bankowego. W roku 2001 zosta y wprowadzone nowe produkty dla Klientów korporacyjnych i detalicznych, takie jak: po yczki gotówkowe, pakiety rozliczeniowe us ug depozytowych i kredytowych dla ma ych firm, lokata VaBank, lokaty w EUR. Konsekwentnie zosta a zwi kszona skala obrotu bezgotówkowego, emitujàc o 26% wi cej kart p atniczych, których iloêç obecnie przekracza milion sztuk, a tak e zwi kszajàc o 21% liczb bankomatów do 701 jednostek na koniec 2001 roku. a modern call centre, which acquired over 50 thousand Customers in its first three months. The Bank s biggest market success was a significant market share growth in one of the most promising target areas of operations, i.e. retail mortgage loans, whose share increased from 12.6% in 2000 to 14.6% in This was possible thanks to a nearly two-fold increase in the dynamics of these loans in the Bank, in comparison to growth in the banking industry. In 2001, we introduced new products for corporate and retail Customers, such as cash loans, deposit and credit product settlement packages for small enterprises, the VaBank deposits and deposits in EUR. We consistently increased the number of non-cash transactions by issuing 26% more payment cards, whose number now exceeds 1 million, and increased the number of ATMs by 21% to 701 at the end of W drugim pó roczu 2001 roku zosta y zakoƒczone nominacje do Nowego Zarzàdu Banku. Zosta a wdro ona nowa struktura organizacyjna z podzia em kompetencji pomi dzy Kraków i Warszaw, powo ano drugi i trzeci szczebel zarzàdzania, dokonano wyboru technologii dla po àczonego Banku, zatwierdzono szereg wewn trznych regulacji, a tak e kontynuowano restrukturyzacj zatrudnienia zwiàzanà z centralizacjà funkcji zaplecza. Ponadto w 2001 roku zosta y podj te pierwsze dzia ania zwiàzane z fuzjà operacyjnà. Appointments to the new Management Board of the Bank were completed in the second half of A new organizational structure was implemented, authority was divided between Cracow and Warsaw, second and third tier management was introduced, a decision was taken on the future common IT system for the merged Bank, a number of internal regulations was adopted and employment restructuring related to back-office centralization was continued. Moreover, in 2001 we took the first steps towards the operational merger. Na osiàgni te w 2001 roku przez Bank wyniki finansowe mia wp yw spadek koniunktury gospodarczej oraz zwiàzane z tym zmiany po stronie popytu i poda y pieniàdza. Nastàpi o znaczne os abienie dynamiki wzrostu gospodarczego (wzrost PKB w 2001 roku wyniós 1,1%, podczas gdy jeszcze w 2000 roku kszta towa si na poziomie 4%). Po raz pierwszy od 1990 roku Bank results in 2001 were strongly influenced by deterioration in the general economic situation and changes in demand and supply of money. Economic growth slowed down considerably (GDP growth in 2001 amounted to 1.1%, compared to 4% in 2000). For the first time since 1990 internal demand and investment outlays dropped by 2.6% and approx. 13% respectively.

13 nastàpi spadek popytu wewn trznego (o 2,6%) i nak adów inwestycyjnych (o oko o 13%). JednoczeÊnie pog bi a si nierównowaga gospodarki, przejawiajàca si w podwojeniu deficytu finansów publicznych w stosunku do PKB. Koniunktura makroekonomiczna wp yn a na spowolnienie rozwoju aktywów, kredytów i depozytów sektora bankowego oraz na pogorszenie jakoêci portfela kredytowego. At the same time, economic instability deepened, as the public deficit doubled in relation to GDP. Changes in the macroeconomy slowed the development of assets, loans and deposits in the banking industry, and negatively influenced credit portfolio quality. 13 Osiàgni ty przez BPH PBK zysk netto na koniec 2001 roku wyniós 336 mln PLN, wskaêniki: ROE 6,9% oraz koszty/przychody 65,9%. G ównà przyczynà spadku o 39% zysku netto w stosunku do 2000 roku by o wysokie ujemne saldo rezerw na nale noêci w zwiàzku z obni eniem si jakoêci portfela kredytowego. Bank dodatkowo utworzy netto ponad 712 mln PLN rezerw (utworzone rezerwy by y wy sze od poziomu z 2000 roku o 405 mln PLN), co stanowi ponad 26% wyniku na dzia alnoêci bankowej. Zastosowanie przez Zarzàd bardziej konserwatywnej polityki w zakresie wyceny ryzyk spowodowa o wzrost kosztów tworzenia rezerw i zmniejszenie zysku netto, ale dodatkowo zwi kszy o bezpieczeƒstwo funkcjonowania Banku. Net profit generated by BPH PBK at the end of 2001 amounted to PLN 336 million, with ratios as follows: ROE 6.9% and cost/income %. The main reason behind the 39% drop in net profit, as compared to 2000, was the large negative balance of provisions built up due to deterioration in credit portfolio quality. The Bank built up net provisions of PLN 712 million (PLN 405 million higher than in 2000), which constituted over 26% of the result on banking operations. The Bank s conservative approach in risk evaluation resulted in higher costs of provisions and lower net profit, but improved security of the Bank s operations. W 2002 roku b dziemy kontynuowaç rozpocz te projekty zwiàzane z fuzjà oraz nowà strategià rozwoju. Wykorzystamy ten rok na dokoƒczenie restrukturyzacji i zwi kszenie innowacyjnoêci Banku, s u àcej poprawie standardu obs ugi Klientów, obni ce kosztów dzia ania, a tym samym podniesieniu jego rentownoêci. Do koƒca 2002 roku po àczymy nasze kluczowe systemy informatyczne. B dzie to pierwsze w polskim sektorze bankowym wdro enie w ciàgu jednego roku scentralizowanego systemu informatycznego, obs ugujàcego w czasie rzeczywistym ponad 2,6 miliona Klientów. In 2002 work will continue on already started projects relating to the merger and the implementation of new development strategy. We will use this year for completing the Bank s restructuring and innovation processes, which will help improve Customer service standards, reduce Bank operation costs and improve profitability. By the end of 2002 we plan the unification of our core IT systems. This will be the first implementation in the Polish banking industry of a centralized IT system that annually serves over 2.6 million Customers in real-time. Rok 2002 b dzie okresem nowych wyzwaƒ zarówno dla kadry mened erskiej jak i pracowników, umacniania wspólnej kultury korporacyjnej i poprawy wydajnoêci The year 2002 will be a time of new challenges for managerial staff and employees, a time to strengthen common corporate culture and to improve sales

14 zarzàdzania sprzeda à w dwa razy wi kszym Banku. Nasze dzia ania b dà skoncentrowane na ujednoliceniu segmentacji Klientów oraz na pog bianiu kontaktów z nimi dzi ki kompleksowej i ujednoliconej ofercie, odpowiednio do ich potrzeb. B dziemy przywiàzywaç szczególnà wag do us ug o najwy szej wartoêci dodanej, takich jak karty p atnicze, kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne dla Klientów detalicznych oraz zarzàdzanie aktywami i ryzykiem, a tak e finansowanie strukturalne dla Klientów korporacyjnych. W dalszym ciàgu koncentrowaç si b dziemy równie na poprawie jakoêci portfela kredytowego, udoskonaleniu metod zarzàdzania ryzykiem finansowym oraz na zwi kszeniu innowacyjnoêci produktów skarbowych. management efficiency in our Bank, which is now twice the size it was before the merger. We will focus on consolidating Customer segmentation and enhancing Customer relations thanks to our comprehensive and unified offer, adjusted to Customer needs. We will focus primarily on services with the highest added value, such as payment cards, mortgage loans, investment funds addressed to retail Customers, and assets and risk management as well as structured finance addressed to corporate Clients. We will continue improving credit portfolio quality, financial risk management methods and we will introduce new innovative treasury products. Oprócz wymienionych dzia aƒ zamierzamy równie rozpoczàç proces kszta towania docelowego modelu grupy kapita owej Banku na rynku polskim, Êwiadczàcej kompleksowe us ugi finansowe z zakresu bankowoêci komercyjnej, hipotecznej, us ug maklerskich i inwestycyjnych. Istotnym pod o em dla tego procesu b dzie integracja dzia alnoêci maklerskiej w Banku oraz okreêlenie spójnej strategii rozwoju Grupy BPH PBK. In addition, we also intend to start shaping the target model of the BPH PBK Group. Core Group companies offer comprehensive financial services in commercial banking, mortgage banking, and brokerage and investment services. Important milestones will include integration of our brokerage activities at the Bank and the definition of a coherent BPH PBK Group development strategy. 14 Zakoƒczenie fuzji prawnej i znaczne zaawansowanie integracji systemowej nie by oby mo liwe bez zaanga owania Pracowników Banku. W imieniu Zarzàdu Banku chcia bym z o yç ca ej za odze wyrazy podzi kowania za pe ne zaanga owanie i podj ty trud w celu osiàgni cia naszych wspólnych celów w 2001 roku. Finalization of the legal merger and significant progress in system integration would not have been possible without the commitment of all of our Employees. On behalf of the Management Board I wish to thank the entire team for their true commitment and efforts towards achieving our common targets in Stajàc w obliczu nowych wyzwaƒ, wynikajàcych z fuzji technicznej i operacyjnej oraz ze strategii rozwoju zamierzamy znacznie podnieêç efektywnoêç dzia ania, poprzez osiàgni cie efektów synergii w wysokoêci 70 milionów EUR poczàwszy od 2004 roku, wskaênika koszty/przychody na poziomie poni ej 55% oraz ROE na poziomie 20% w 2005 roku. JesteÊmy zdeterminowani, aby podnieêç wartoêç Banku na rynku The challenges posed by the technical and operational merger, as well as the development strategy, will lead us to significant improvements in efficiency, expressed in synergies worth EUR 70 million starting from This constitutes an essential step towards achieving our targets of a cost/income ratio below 55% and an ROE of 20% in We are determined to increase the Bank s value in the capital market and to

15 kapita owym oraz zdobywaç rosnàce zaufanie Akcjonariuszy i wsparcie dla wprowadzanej strategii rozwoju. B dziemy wspólnie tworzyç nasz nowy wizerunek Banku innowacyjnego, sprawnie, profesjonalnie i kompleksowo obs ugujàcego Klientów oraz troszczàcego si o interesy swoich Akcjonariuszy. gain our Shareholders increasing confidence and support for the development strategy that we are now implementing. Together, we will create a new image of an innovative Bank that provides efficient, professional and comprehensive services to its Customers and takes good care of its Shareholders. Józef Wancer Prezes Zarzàdu / President of the Management Board 15

16 III. W adze Banku Rada Nadzorcza III. Bank Authorities Supervisory Board 16 RADA NADZORCZA BPH PBK SA SK AD RADY NADZORCZEJ BANKU JEST NAST PUJÑCY: BPH PBK SA SUPERVISORY BOARD THE COMPOSITION OF THE BANK S SUPERVISORY BOARD IS AS FOLLOWS: Alicja Kornasiewicz Przewodniczàca Rady Nadzorczej Gerhard Randa Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej Christine Bogdanowicz-Bindert Sekretarz Rady Nadzorczej oraz cz onkowie Rady Nadzorczej: Gerhard Bayreuther Martin Grüll Krystyna Gawlikowska-Hueckel Anna Krajewska Jochen Michael Speek Andrzej Szelàg Marek Wierzbowski Alicja Kornasiewicz Chairperson of the Supervisory Board Gerhard Randa Deputy Chairperson of the Supervisory Board Christine Bogdanowicz-Bindert Secretary of the Supervisory Board and the following Members of the Supervisory Board: Gerhard Bayreuther Martin Grüll Krystyna Gawlikowska-Hueckel Anna Krajewska Jochen Michael Speek Andrzej Szelàg Marek Wierzbowski

17 17 Od lewej stojà: / From left: Niels Lundorff Miros aw Boniecki Stefan Twardak Józef Wancer Alexander Picker Katarzyna Niezgoda Mariusz C. Grendowicz

18 Zarzàd Banku Management Board 18 ZARZÑD BPH PBK SA SK AD ZARZÑDU BANKU JEST NAST PUJÑCY: BPH PBK SA MANAGEMENT BOARD THE COMPOSITION OF THE BANK MANAGEMENT BOARD IS AS FOLLOWS: Józef Wancer Prezes Zarzàdu Udo Clesius Wiceprezes Zarzàdu* Mariusz C. Grendowicz Wiceprezes Zarzàdu Stefan Twardak Wiceprezes Zarzàdu Miros aw Boniecki Cz onek Zarzàdu Niels Lundorff Cz onek Zarzàdu Katarzyna Niezgoda Cz onek Zarzàdu Alexander Picker Cz onek Zarzàdu Józef Wancer President of the Management Board Udo Clesius Vice-President of the Management Board* Mariusz C. Grendowicz Vice-President of the Management Board Stefan Twardak Vice-President of the Management Board Miros aw Boniecki Member of the Management Board Niels Lundorff Member of the Management Board Katarzyna Niezgoda Member of the Management Board Alexander Picker Member of the Management Board * do 31 marca 2002 r. * till 31 March 2002

19 JÓZEF WANCER Lat 60. Ukoƒczy studia ekonomiczne w The City University of New York oraz Webster University in Saint Louis Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). Przez 23 lata pracowa w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a tak e na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W latach by wiceprezesem i prezesem Zarzàdu Raiffeisen Centrobank w Warszawie odpowiedzialnym za strategi, bankowoêç korporacyjnà i detalicznà. Od 1 marca 2000 roku Józef Wancer by prezesem Zarzàdu BPH, odpowiedzialnym mi dzy innymi za bankowoêç detalicznà, proces integracji z HVB oraz komunikacj. JÓZEF WANCER Aged 60. Studied Economics at The City University of New York and Webster University in Saint Louis Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). For 23 years worked for Citibank of New York as a Vice-President. He also held managerial posts at various units of the bank, including Japan, Austria, Great Britain and France. Between 1995 and 2000 he was Vice-President and President of the Management Board of Raiffeisen Centrobank in Warsaw, where he was responsible for strategy, corporate and retail banking. On 1 March 2000 Józef Wancer was appointed President of Bank BPH Management Board, responsible amongst others for retail banking, the integration process with HVB and communication. W maju 2001 roku zosta desygnowany na prezesa Zarzàdu BPH PBK, odpowiedzialnego m. in. za strategi, integracj, komunikacj oraz audyt wewn trzny. In May 2001 he was designated President of the Management Board of BPH PBK. His responsibilities include strategy, integration, communication and internal audit. 19 MARIUSZ C. GRENDOWICZ Lat 41. Studiowa na Uniwersytecie Gdaƒskim, nast pnie ukoƒczy studia bankowe w Wielkiej Brytanii. Od 1983 roku do 1991 pracowa w Australia and New Zealand Group w Londynie, w latach pracowa w Citibank w Londynie. W latach zajmowa kierownicze stanowiska w ING Bank w Polsce i w okresie na W grzech. Od 1997 zasiada w Zarzàdzie ABN AMRO Polska, ostatnio jako prezes Zarzàdu Grupy ABN AMRO w Polsce. Od sierpnia 2001 roku wiceprezes Zarzàdu PBK, a od listopada 2001 równie BPH. MARIUSZ C. GRENDOWICZ Aged 41. Studied at the University of Gdaƒsk, followed by a degree in banking in Great Britain. Between 1983 and 1991 he worked for Australia and New Zealand Group in London, after which ( ) he worked for Citibank in London. Between 1992 and 1995 he was a manager at ING Bank in Poland, and in in Hungary. From 1997 he was on the Management Board of ABN AMRO Polska, later becoming the President of the Management Board of the ABN AMRO Group in Poland. In August 2001 he became a Vice-President of the Management Board of PBK, and also from November 2001 of BPH. W Zarzàdzie BPH PBK kieruje pionami bankowoêci korporacyjnej i finansowania nieruchomoêci. At BPH PBK he is the Management Board Member in charge of corporate banking and real estate finance. STEFAN TWARDAK Lat 45. Absolwent SGPiS (obecnie SGH) i University of Columbia. W latach analityk planowania strategicznego STEFAN TWARDAK Aged 45. Graduate of SGPiS (presently SGH) and The University of Columbia. Between 1981 and 1984 he was a strategic planning

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu: Michał Hołda oraz Piotr Nowak.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu: Michał Hołda oraz Piotr Nowak. Warszawa, dnia 26 maja 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r.

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. All rights reserved. PROGRAM PREZENTACJI Co słychać w DGA? Wyniki DGA za IV

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK Warszawa 26.02.2015 PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK I RAIFFEISEN LEASING DLA MEDYCYNY Strona 1 Nasza Misja i Wizja Zapewniamy Klientom wygodę Podpowiadamy możliwe rozwiązania Jesteśmy tam, gdzie tworzy się

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 RYZYKA INWESTYCYJNE Zaniechanie działań Działanie na szkodę Błędna strategia Brak motywacji Czynniki niezależne Brak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Podsumowanie

Rynki finansowe Podsumowanie Rynki finansowe Podsumowanie Stawiaj twoje główne postacie w sytuacjach, w których przytrafiają im się okropne rzeczy aby czytelnik mógł zobaczyć, z jakiej gliny są ulepione Kurt Vonnegut SGH 2016_2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo