EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA

2 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA EDITED BY / REDAKCJA NAUKOWA Mariusz Lipowski Zdzisław Nieckarz Gdynia 2012

3 Reviewer / Recenzent: prof, dr hab. Mieczysław Ciosek Linguistic editor / Korekta: Ewelina Bemke (Polish) Anna Kalejta (English) Composition and typeset / Skład i łamanie: Maciej Ostoja-Lniski Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN: Nakład 100 egz. Druk: Sowa druk na życzenie ul. Hrubieszowska 6a Warszawa tel www. sowadruk. pl

4 Contents Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz Preface 8 1. Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus The perception of relations within organizations: gender-based differences Krystyna Adamska, Sylwiusz Retowski Verbalization of the psychological contract: a diagnostic tool Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz, Tadeusz Konieczny An evaluation of the effectiveness of middle managers and their degree of directivity Dorota Godlewska-Werner, Wanda Szulc The competencies and attributes of managers and candidates for managerial positions during a crisis Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka, Anna Kalinowska-Zeleźnik New female roles versus gender stereotypes situation of women in the public sphere Mariusz Lipowski, Magdalena PoliWodzińska Physical activity among other health-related behaviors of managers Aleksandra Peplińska, Marta Mosiejko Spatial organization of a workplace and emotional/motivational functioning of employees Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter, Paweł Jurek Workaholism and emotional competencies Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz Guidelines for effective communication in an organization Magdalena Zemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski Belief in the zero-sum game and entitlement attitudes in the context of organizational behavior 396 5

5 Spis treści Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz Wprowadzenie 9 1. Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus Percepcja relacji w organizacji różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami Krystyna Adamska, Sylwiusz Retowski Werbalizacja kontraktu psychologicznego Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz, Tadeusz Konieczny Ocena skuteczności menedżerów średniego szczebla a ich poziom dyrektywności Dorota Godlewska-Werner, Wanda Szulc Kompetencje i atrybuty menedżerów i kandydatów na stanowiska menedżerskie wymagane w dobie kryzysu Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka, Anna Kalinowska-Zeleźnik Nowe role kobiet kontra stereotypy rodzaju czyli sytuacja kobiet w sferze publicznej Mariusz Lipowski, Magdalena PoliWodzińska Aktywność fizyczna wśród innych zachowań zdrowotnych menedżerów Aleksandra Peplińska, Marta Mosiejko Organizacja przestrzenna miejsca pracy a funkcjonowanie emocjonalno- -motywacyjne pracowników Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter, Paweł Jurek Pracoholizm a kompetencje emocjonalne Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz Przesłanki dla skutecznego komunikowania się w organizacji Magdalena Zemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski Wiara w grę o sumie zerowej i postawy roszczeniowe w kontekście zachowań organizacyjnych 397 7

6 Preface Effective employee management in a business organization requires not only experience and competence, but also considerable knowledge of the principles of human behavior. The present volume comprises a collection of research papers in the psychology of management and organization, broadly understood, which will enable the readers to expand their knowledge regarding the mechanisms essential for effective human resources management. The interdisciplinary approach has made it possible to present the various topics in an interesting way, emphasizing the practical aspects of the particular problems taken up in the various papers. The lead article is a paper by Krystyna Adamska and Małgorzata Grabus, entitled "The perception of relations within organizations: gender-based differences." The authors point out three elements of relationships within an organization: what the employee expects of the employer, communication, and the feeling of being fairly treated. This paper verifies the hypothesis that women expect less from the employer than men do, rate their own ability to acquire information higher than men do, and perceive relations within the organization as being less fair for their gender. The next paper, by Krystyna Adamska and Sylwiusz Retowski, entitled "Verbalization of the psychological contract: a diagnostic tool," deals with an essential problem: the "psychological contract" in an organization, i.e. the set of mutual expectations and obligations that employer and employees assume. The authors describe a research tool they have developed: the Verbalization of the Psychological Contract Scale. This three-factor test, which measures communicative openness, the distance of authority, and contribution, can be used successfully to diagnose the psychological contracts and social relations that exist within a given organization. The third paper, contributed by Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz and Tadeusz Konieczny, entitled "An evaluation of the effectiveness of middle managers and their degree of directivity." The authors studied the efficiency of operations in the process of task realization and the construction of manager relations differentiated as to the level of authoritarianism. This paper gives grounds for reflection on the complexity of the personality factors that condition the professional effectiveness of managers. The next paper is entitled "The competencies and attributes of managers and candidates for managerial positions during a crisis," by Dorota Godlewska - Werner and Wanda Szulc. The authors maintain that a crisis is a phenomenon 8

7 Wprowadzenie Efektywne zarządzanie pracownikami w organizacjach biznesowych wymaga nie tylko doświadczenia i kompetencji, lecz także posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy o zachowaniu człowieka. Prezentowana publikacja jest zbiorem badań z obszaru szeroko rozumianej psychologii organizacji, a zawarte w niej teksty umożliwiają pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów mających istotny wpływ na proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Interdyscyplinarne podejście pozwoliło przedstawić poruszane tematy w ciekawym, jak sądzimy, ujęciu, uwypuklając aspekt praktyczny opisywanej problematyki. Pierwszym artykułem jest tekst Krystyny Adamskiej i Małgorzaty Grabus pt. Percepcja relacji w organizacji różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Autorki ukazują trzy elementy relacji w organizacji: oczekiwania wobec pracodawcy, komunikację oraz poczucie sprawiedliwego traktowania. Praca ta jest weryfikacją hipotez, że kobiety przedstawiają niższe oczekiwania wobec pracodawcy niż mężczyźni, wyżej oceniają możliwości zdobywania informacji niż mężczyźni i spostrzegają relacje w organizacji jako mniej sprawiedliwe dla swojej płci. W kolejnej pracy autorstwa Krystyny Adamskiej i Sylwiusza Retowskiego 0 tytule Werbalizacja kontraktu psychologicznego narzędzie diagnostyczne przedstawiony jest istotny problem tzw. kontraktu psychologicznego w organizacji, a zatem zbioru wzajemnych oczekiwań i zobowiązań, jakie podejmują wobec siebie pracownicy i pracodawcy. Autorzy opisują narzędzie badawcze własnego autorstwa Skalę Werbalizacji Kontraktu Psychologicznego. Ten trzyczynnikowy test, badający otwartość komunikacyjną, dystans władzy i wkład, może być z powodzeniem stosowany do diagnozy opisywanych kontraktów psychologicznych i relacji społecznych w organizacjach. Trzeci artykuł autorstwa Sylwii Celińskiej-Nieckarz, Zdzisława Nieckarza 1 Tadeusza Koniecznego pt. Ocena skuteczności menedżerów średniego szczebla a ich poziom dyrektywności. Autorzy zadają sobie pytanie o skuteczność działania w procesie realizacji zadań oraz budowanie relacji menedżerów zróżnicowanych pod względem poziomu autorytaryzmu. Artykuł skłania do refleksji nad złożonością osobowościowych uwarunkowań skuteczności zawodowej menedżerów. Kompetencje i atrybuty menedżerów i kandydatów na stanowiska menedżerskie wymagane w dobie kryzysu to kolejny tekst autorstwa Doroty Godlewskiej-Werner i Wandy Szulc. Autorki wyrażają pogląd, że kryzys to 9

8 Empirical aspects of the psychology of management - Preface and a process that can destroy an organization, especially when managerial competencies are inadequate as to goal orientation, leadership, and management of human resources. They emphasize that companies place excessive requirements on managers during a crisis. We believe that many readers will find the material in the next paper particularly interesting. Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka and Anna Kalinowska-Żeleźnik have contributed a paper entitled "New female roles versus gender stereotypes: the situation of women in the public sphere." The research results reported here are preceded by a review of theory on the stereotyping of the professional roles of women and the strong social campaign to attain equal opportunity for women and men in the work market. The results indicate that a precise marketing strategy can contribute to changing social attitudes and behavior vis-a-vis equal employment opportunity for women and men. Magdalena Poliwodzińska and one of the co-editors of this book took up the problem of "Physical activity among other health-related behaviors of managers." The introduction to this paper emphasizes the role of physical activity in supporting a feeling of wellbeing and fulfillment among managers. Particular emphasis is laid on physical appearance as a significant aspect of public relations, so that physical activity can be not only an important element of a healthy lifestyle, but also a factor in professional success. Another interesting problem has been investigated by Aleksandra Peplińska and Marta Mosiejko, in a paper entitled "Spatial organization of a workplace and the emotional/motivational functioning of employees." The authors have succeeded admirably in their attempt to define the impact of the spatial organization of the workplace on the well-being of employees in terms of their emotional and motivational status. It turns out that employees working in traditional offices report a higher mental burden, evaluate their work as more cumbersome, and feel less support. A paper on "Workaholism and emotional competencies" has been contributed by Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter and Paweł Jurek. This interesting research revealed that workaholics display less ability to distance themselves from unpleasant experiences and a higher level of difficulty in sustaining activity and experiencing positive emotions when performing pleasurable activities. The next paper, "Guidelines for effective communication in an organization," by Sylwia Celińska and Zdzisław Nieckarz, introduces the reader to the problem of interpersonal communication skills. The authors believe that these are among the most important skills of a good manager, and are the foundation for the effective functioning of every organization. The paper also deals with such problems as communication barriers, reliable information sources, and the advantages of an efficient system for sharing information. 10

9 Empiryczne oblicza psychologii zarządzania - Wprowadzenie zjawisko i proces, który może zniszczyć organizację zwłaszcza wówczas, gdy zawiodą kompetencje menedżerskie orientacja na cel, przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi. Podkreślają, że firmy mają nazbyt wysokie wymagania wobec menedżerów w okresie kryzysu. Sądzimy, że interesujący jest materiał zawarty w pracy Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, Pauliny Pawlickiej i Anny Kalinowskiej-Żeleźnik o tytule: Nowe role kobiet kontra stereotypy rodzaju, czyli sytuacja kobiet w sferze publicznej. Problem badawczy jest tu poprzedzony przeglądem teorii dotyczącej stereotypizacji ról zawodowych kobiet oraz silnej kampanii społecznej służącej wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wnioski z badań wskazują na to, iż dokładna strategia marketingowa może przyczynić się do zmian postaw i zachowań społecznych wobec równouprawnienia ról zawodowych kobiet i mężczyzn. Magdalena Poliwodzińska wraz ze współredaktorem tej pracy podejmuje temat: Aktywność fizyczna wśród innych zachowań zdrowotnych menedżerów. Wstęp tego szkicu nakreśla rolę aktywności fizycznej w promowaniu dobrego samopoczucia i samospełnienia menedżerów. Autorzy podkreślają ważny aspekt public relations", jakim jest wygląd zewnętrzny, który może być nie tylko ważnym elementem zdrowego stylu życia, ale również elementem zawodowego sukcesu. Interesujący problem poruszają Aleksandra Peplińska i Marta Mosiejko w pracy pt. Organizacja przestrzenna miejsca pracy a funkcjonowanie emocjonalno-motywacyjne pracowników. Autorki podejmują udaną próbę określenia wpływu organizacji przestrzennej miejsca pracy na dobrostan pracowników w wymiarze emocjonalno-poznawczym. Okazuje się, że wyższe obciążenie psychiczne i ocena niedogodności pracy oraz brak wsparcia deklarują pracownicy tradycyjnych biur. Pracoholizm a kompetencje emocjonalne to artykuł Kamili Wojdyło, Aleksandry Lewandowskiej-Walter i Pawła Jurka. Z tych ciekawych badań przeczytać można, że pracoholicy przejawiają mniejszą zdolność dystansowania się wobec nieprzyjemnych doznań i wyższy poziom trudności podtrzymywania aktywności i przeżywania dodatnich emocji w sytuacji wykonywania czynności przyjemnych. Artykuł Sylwii Celińskiej i Zdzisława Nieckarza, którego tytuł brzmi Przesłanki dla skutecznego komunikowania się w organizacji, wprowadza czytelnika w problematykę umiejętności komunikacji interpersonalnych. Autorzy uważają, że te właśnie umiejętności należą do najważniejszych kompetencji menedżera i są podstawą efektywnego funkcjonowania każdej organizacji. Autorzy poruszają takie problemy jak: przeszkody w procesie komunikowania się, wiarygodne źródła informacji, czy zalety sprawnego systemu rozpowszechniania informacji. 1 1

10 Empirical aspects of the psychology of management - Preface This book is rounded out by a paper by Magdalena Żemojtel-Piotrowska and Jarosław Piotrowski, entitled "Belief in the zero-sum game and entitlement attitudes in the context of organizational behavior." Based on an interesting experiment they devised, the authors have formulated theories of a competitive vision of the world, where winning for one person (or organization) means losing for another. This book is addressed to readers who are actively engaged in management, to help them understand the psychological processes involved in the functioning of an organization, and also to students of the social and economic sciences, who may be interested to learn how knowledge derived from the psychology of management can be used in practice. We hope you enjoy your reading! The editors 12

11 Empiryczne oblicza psychologii zarządzania - Wprowadzenie Tom oddawany czytelnikowi kończy praca Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej i Jarosława Piotrowskiego pt. Wiara w grę o sumie zerowej i postawy roszczeniowe w kontekście zachowań organizacyjnych. Autorzy formułują, na bazie ciekawego eksperymentu, teorie rywalizacyjnej wizji świata, gdzie wygrana jednej osoby (organizacji) oznacza przegraną innej. Prezentowana praca adresowana jest do praktyków zarządzania, którym może pomóc zrozumieć procesy psychologiczne funkcjonowania organizacji, a także studentów nauk społecznych i ekonomicznych, których interesuje tematyka wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii zarządzania w praktyce. Życzymy ciekawej lektury! Redaktorzy pracy 13

12 Krystyna Adamska University of Gdańsk, Institute of Psychology Małgorzata Grabus High School of Finance and Administration in Sopot The perception of relations within organizations: gender-based differences ABSTRACT On the Polish labor market the women are less active than men, they occupy lower positions in the hierarchy of power and they also earn less. Despite the fact that they outnumber men and are better educated their social and economic situation indicate that the Polish culture can be described as masculine. The masculine culture amplifies the gender stereotype according to which the representatives of the male and female gender have the inclination for the behavior and convictions that comply with the stereotypical role. The masculine culture can be understood as a social construct in whose formation the main role is played by language and the symbolic treatment of one's body. The social relations in the organization subjected to a strong influence of the national culture are modified by the employees expectations towards the employer, the perceived scope of the communication means, the readiness to assume assertive interactions, and the feeling of just treatment. The results of the research carried out in Polish organizations presented in the paper indicate that women perceive the relations in organizations in more negative way than men, which confirms their lower social position. At the same time the study supports the hypothesis that the relation between the expectations towards the employer, the feeling of just treatment and communication can form a loop sustaining the existing patterns of relations. Introduction The purpose of the paper is the assessment of the difference between women and men in perception of relations in Polish organizations. The 14

13 Krystyna Adamska Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii Małgorzata Grabus Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Sopocie Percepcja relacji w organizacji - różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami ABSTRAKT Kobiety na polskim rynku pracy są mniej aktywne niż mężczyźni i zajmują gorszą pozycję pod względem przeciętnego wynagrodzenia oraz zajmowanych stanowisk w hierarchii władzy. Chociaż kobiet jest więcej niż mężczyzn, a także są lepiej wykształcone ich społeczna i ekonomiczna sytuacja wskazuje, że polską kulturę można określić jako męską. Męska kultura wzmacnia stereotyp płci, zgodnie z którym przedstawiciele płci męskiej i żeńskiej mają skłonność do zachowań i przekonań zgodnych ze stereotypem roli. Męskość kultury można rozumieć jako konstrukt społeczny, w kształtowaniu którego istotną rolę odgrywa język i symboliczne traktowanie własnego ciała. Relacje społeczne w organizacji, podlegające sile oddziaływania kultury narodowej, modyfikowane są oczekiwaniami pracowników względem pracodawcy, spostrzeganym zakresem środków komunikowania się, gotowością do podejmowania asertywnych interakcji oraz poczuciem sprawiedliwego traktowania. Wyniki badań przeprowadzonych w polskich organizacjach zaprezentowane w artykule wskazują, że kobiety spostrzegają relacje w organizacji gorzej niż mężczyźni, potwierdzając tym samym ich mniej uprzywilejowaną pozycję społeczną. Dostarczają zarazem wsparcia dla tezy, iż związek pomiędzy oczekiwaniami względem pracodawcy, poczuciem sprawiedliwego traktowania oraz komunikacją może przybrać postać pętli utrzymującej istniejące wzorce relacji. Wstęp Celem artykułu jest pokazanie różnicy w percepcji relacji w polskich organizacjach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Założenie odmiennego 15

14 Empirical aspects of the psychology The perception of relations... assumption of different perception of the relationship is the result of the analysis of Polish culture concerning the masculine dimension, and is supported by the statistical data dealing with professional activities of women and men. Feminization of certain professions confirms the existence of the phenomenon of masculine dominance limiting possibilities for women to be engaged in social positions of higher status. As a result, women expect less than men from the employer, use different ways of communication to achieve interpersonal goals, and assess organizational justice on a lower level than men. These three important elements of social relationships in the organizations are included in the research whose results are presented in the paper. Masculinity as a cultural dimension Masculinity as a cultural dimension has been introduced by Hofstede (1980) in his classic work concerning organizational culture in IBM. It refers to the degree to which the social role based on gender is clearly and explicitly defined. "A society is called masculine when emotional gender roles are clearly distinct: men are supposed to be assertive, tough, and focused on material success, whereas women are supposed to be modest, tender, and concerned with quality of life" (Hofstede and Hofstede, 2005, p. 120). Cross cultural study showed that the masculine dimension in various countries obtain rating in the range between 5 (Sweden) and 95 (Japan) points. The Polish society with the index of 64 is placed close to the countries of strong intensity of the dimension (Hofstede, online). The masculine dimension is closely linked to the gender stereotypes and specific expectations of women's and men's behaviors. Literature shows that these stereotypes can explain the behavior related not only to the values of the national culture, but also to the occupational identity (Pacholak, 2009) and the socializing activities (Pascoe, 2007). The theoretical utility of the masculine dimension has, among others, importance in the assessment of the presence of women in politics and economy (much attention has been paid to the phenomenon of under-representation of women in the upper level of management. This dimension serves also to explain the differences in the manifested management styles, perception of own professional competence and satisfaction associated with one's profession (Gibson, 1995, Hompden-Turner, Trompenaars, 2002). 16

15 Empiryczne oblicza psychologii Percepcja relacji w organizacji - różnice... odbioru relacji wynika z analizy polskiej kultury w odniesieniu do wymiaru męskości oraz danych statystycznych dotyczących aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Feminizacja niektórych zawodów pokazuje zjawisko męskiej dominacji, ograniczającej dostęp kobiet do sprawowania funkcji społecznych, cechujących się wyższym statusem (Bourdieu, 2004). Efektem mniejszego uprzywilejowania kobiet mogą być ich niższe oczekiwania względem pracodawcy (wynikające z obserwacji życia społecznego oraz praktyk socjalizujących), odmienne sposoby komunikowania się oraz niższe niż u mężczyzn poczucie sprawiedliwego traktowania w organizacji. Badania prezentowane w niniejszym artykule wskazują na trzy elementy relacji w organizacji: oczekiwania względem pracodawcy, komunikacja oraz poczucie sprawiedliwego traktowania. Zostały one uwzględnione w kontekście męskości jako wymiaru kulturowego. Męskość jako wymiar kulturowy Męskość jako wymiar kulturowy został wprowadzony przez Hofstede (1980a) w jego klasycznej pracy dotyczącej kultury organizacyjnej w IBM (International Business Machines Corporation jeden z najstarszych koncernów informatycznych, z główną siedzibą w okolicach Nowego Jorku i przedstawicielstwami rozsianymi na całym świecie) i nawiązuje do stopnia, w jakim rola społeczna związana z płcią jest jasno i wyraźnie określona. Społeczeństwo jest określane jako męskie wtedy, gdy odczucia wobec społecznych zachowań mężczyzn i kobiet są jasne i wyraźnie sprecyzowane: oczekuje się, iż mężczyźni będą asertywni, stanowczy i skoncentrowani na sukcesie materialnym, natomiast od kobiet oczekuje się, iż będą skromne, czułe i odpowiedzialne za jakość życia" (Hofstede and Hofstede, 2005). Przekrojowe badania Hofstede pokazały, że wymiar męskości dla poszczególnych krajów uzyskał wartości w przedziale między 5 (Szwecja) a 95 (Japonia) punktów. Społeczeństwo polskie, z wynikiem 64, lokuje się blisko krajów o silnym natężeniu tego wymiaru (Hofstede, online). Wymiar męskości silnie wiąże się ze stereotypami związanymi z płcią oraz wynikającymi z nich konsekwencjami społecznymi, czyli określonymi oczekiwaniami wobec ról i zachowań kobiet i mężczyzn w działalności zawodowej, społecznej oraz w aktywności politycznej. Stereotyp ten może wyjaśniać zachowania związane nie tylko z wartościami kultury narodowej, ale także z tożsamością zawodową (Pacholok, 2009) oraz działaniami socjalizacyjnymi (Pascoe, 2007). Użyteczność teoretyczna wymiaru męskości ma między innymi znaczenie w ocenie obecności kobiet życiu społecznym: w polityce oraz gospodarce (dużo uwagi poświęca się zjawisku niskiej reprezentacji kobiet na wyższych szczeblach kierowniczych. Wymiar ten służy także do wyjaśniania różnic 17

16 Empirical aspects of the psychology The perception of relations... Women in statistics General census of showed that there are 106 women per 100 men. Among those potentially professionally active who are outside the labor market there is higher proportion of women than men (17,5% inactive men against 27,83% inactive women). Besides, among those who are professionally active there is a smaller number of women (44,94% out of all) and a larger of those who are seeking job (51,47%). Although the number of women in Poland is greater than men, this distribution is not observed in the age range of professional active life. This fact combined with other factors (e.g. motherhood) makes them relatively less professionally active and consequently, less economically independent and in greater need of support of others. The level of education of women can indicate that they should cope well in a labor market. In the Polish population the percentage of women with the college and the high school education is greater than men (18,7% and 33,5 against 14% and 31,3%, respectively). There are more women in master programs (68,8%) and in doctoral programs (51,9%). Similarly, the education indicators among people economically active are in favor of women; for 100 men with college education there are 142 women with the same education, and for 100 men with general high school education there are 194 women. However, the analysis of the level of education among the unemployed indicates that the level of education does not mean success in the job market. In Europe the most feminized professions are: health care, social work, retail trade, and public administration (Ozga, 2009). In Poland women dominate in the sectors: health care, social work (80,5%), education (76,3%), finances and banking (67,8), and hotels and restaurants (64,5%) (Kobiety, 170). Average salary in various sectors is higher for men than for women (Kobiety, 2007). All data cited after: Rocznik statystyczny Polski 2008, data state on the day December 31, unless it is pointed differently. 1 8

17 Empiryczne oblicza psychologii Percepcja relacji w organizacji - różnice... w przejawianych stylach zarządzania organizacją (Gibson, 2005, Hampden- Turner i Trompenaars, 2002). Kobiety w statystyce Powszechny spis ludności w 2002 roku 1 pokazał, że ogólna liczba kobiet w Polsce jest większa 106 kobiet przypada na 100 mężczyzn. Wśród osób potencjalnie aktywnych zawodowo poza rynkiem pracy, czyli wśród osób niepracujących, ani nie poszukujących pracy jest większy odsetek kobiet niż mężczyzn (17,50 % mężczyzn zawodowo nieaktywnych wobec 27,83 % nieaktywnych zawodowo kobiet). Ponadto, wśród osób aktywnych zawodowo jest mniej kobiet pracujących (44,94 % wśród wszystkich) oraz więcej poszukujących pracy (51,47 %). Kobiet w Polsce jest więcej, ale nie w przedziale wiekowym pozwalającym na ich aktywność zawodową. Fakt ten w połączeniu z innymi czynnikami (np. macierzyństwem) powoduje ich relatywnie mniejszą aktywność ekonomiczną, a w konsekwencji mniejszą samodzielność ekonomiczną i większą potrzebę wsparcia od innych. Poziom wykształcenia kobiet mógłby wskazywać, że powinny one dobrze sobie radzić na rynku pracy. W polskiej populacji odsetek Polek mających wykształcenie wyższe i średnie jest wyższy niż odsetek mężczyzn (odpowiednio 18,7 % oraz 35,5 % wobec 14 % i 31,3 %). Kobiety stanowią większość na studiach podyplomowych (68,8 %) oraz na studiach doktoranckich (51,9%). Podobnie wskaźniki wykształcenia wśród osób ekonomicznie aktywnych przemawiają na korzyść kobiet: na 100 mężczyzn z wykształceniem wyższym przypada 142 kobiet z takim samym wykształceniem, na 100 mężczyzn z wykształceniem średnim zawodowym przypada 108 kobiet o tym wykształceniu i na 100 mężczyzn z wykształceniem średnim ogólnym 194 kobiet z takim samym wykształceniem. Jednak analiza poziomu wykształcenia wśród osób bezrobotnych wskazuje, że poziom wykształcenia nie powoduje sukcesu na rynku pracy. W Europie, do najbardziej sfeminizowanych branż zaliczane są: służba zdrowia, opieka i praca socjalna, handel detaliczny, edukacja, administracja publiczna oraz gastronomia i hotelarstwo (za: Ozga 2009). W Polsce kobiety przeważają w następujących branżach: ochrona zdrowia i pomoc społeczna (80,5%), edukacja (76,3 %), pośrednictwo finansowe (67,8%) oraz hotele i restauracje (64,5%) {Kobiety, 2007). Przeciętne wynagrodzenie kobiet w poszczególnych branżach jest z reguły niższe niż mężczyzn {Kobiety, 2007). Wszystkie dane statystyczne cytowane za: Rocznik statystyczny Polski 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, dane na dzień 31 grudnia 2008 r., chyba że wskazano inaczej. 19

18 Empirical aspects of the psychology The perception of relations... Feminization of the health care system and education The comparison of the relation between salaries of women and men and the analysis of the sex of persons occupying managerial positions in the health care system, in the state and local administration dealing with the system and with the social assistance show that women occupy lower paid positions. Among all academic positions there are 42,3% of women. But in higher positions the percentage of women drops the percentage of women with the degree of doctor habilitatus 31,8% and the title of professor 18,96%. There is also smaller percentage of women in academic administrative positions such as presidents, deans, and department heads (see website of the Bulletin of Public Information). Masculine domination as a social construct - the role of body and language Pierre Bourdieu (2004) shows the main components of the frozen character of masculine domination, pointing to imprinted body reactions and language oppositions. He states that masculine domination is so deeply rooted in our unconsciousness that we hardly notice its manifestations. It is imprinted in our expectations and that is why we can not question it. Ethnographic analysis of Cabyl society was for the author a powerful tool for studying symbolic structures. He started his work from a position of astonishment at the world order as it is, with its obliged and forbidden meanings; with its necessities and sanctions. He argues that the order of the social world, including the dominance relations, privileges and unfairness, becomes stable so easily that even the hardly acceptable conditions are accepted and seem to be natural. The masculine order does not need legitimization because it is based on symbolic machinery which gives rise to division of work with the distribution of activity, places, time and tools. Biological differences between men and women, especially differences in the anatomy of sexual organs, seem to be a natural justification for socially constructed gender differences. What is natural is somehow unavoidable, as is the division of objects and activities read from the perspective of masculine-feminine opposition. Its constructing power comes from binding this opposition with the system of oppositions such as tall/short, over/under, in front of/behind, left/right, straight/ curved, dry/wet, heavy/light, spicy/insipid, bright/dark, public/private; some of them are relevant to the directions of body movements: in/out, outside/ 20

19 Empiryczne oblicza psychologii Percepcja relacji w organizacji - różnice... Feminizacja w służbie zdrowia i edukacji Porównanie przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do innych branż, relacji między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, a nade wszystko analiza płci osób zajmujących stanowiska kierownicze w przychodniach, szpitalach oraz strukturach państwowych i samorządowych zajmujących się służbą zdrowia i pomocą społeczną pokazuje, że kobiety zajmują stanowiska najniżej opłacane. Podobnie jest w sferze edukacji im wyższy poziom, tym niższy odsetek kobiet. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne zdominowane jest przez kobiety, w szkolnictwie wyższym szala przechyla się na korzyść mężczyzn. Wśród ogółu nauczycieli akademickich kobiety stanowią 42,3 %, jednak dalsza analiza struktury pokazuje inny obraz. Wśród asystentów kobiety stanowią 52,9 % ogółu zatrudnionych, na stanowiskach adiunktów ich odsetek pokrywa się z ogólnym odsetkiem (42,3 %), a na stanowiskach wyższych gwałtownie zmniejsza się relatywna liczba kobiet odsetek kobiet z tytułami doktora habilitowanego stanowi 31,8% oraz profesora 18,96 % zatrudnionych w danej grupie. Liczba kobiet jest także niedoszacowana w pełnionych funkcjach kierowniczych wystarczy porównać liczbę rektorów, dziekanów i kierowników katedr (Biuletyn Informacji Publicznej, online). Męska dominacja jako konstrukt społeczny - rola ciała i języka Pierre Bourdieu (2004) pokazuje główne elementy sztywnego charakteru zjawiska męskiej dominacji, wskazując na wdrukowaną reakcje ciała oraz opozycję, jakimi charakteryzuje się język. Autor twierdzi, że męska dominacja jest tak głęboko zakorzeniona w nieświadomości, że trudno zauważać jej przejawy. Są one wdrukowane w nasze oczekiwania i przez to trudne do zakwestionowania. Etnograficzna analiza kabylskiej społeczności była dla autora istotnym narzędziem badania struktur symbolicznych, wyrażonego w nich porządku społecznego, zobowiązań i zakazów oraz powinności i kar. Autor twierdzi, że świat społeczny, włączając w to stosunki dominacji, przywileje oraz przejawy nierówności, stabilizuje się tak łatwo, że nawet pozornie bardzo trudno akceptowalne normy, są stosowane, akceptowane i wydają się być naturalne. Męski porządek nie musi być legitymizowany, ponieważ opiera się na symbolicznym aparacie władzy, z którego wynika podział pracy, rodzaj wskazanej działalności, a także dostępność miejsca, czasu i narzędzi dla poszczególnych grup. Różnice biologiczne między mężczyznami i kobietami, szczególnie różnice w anatomii narządów płciowych wydają się być naturalnym uzasadnieniem 21

20 Empirical aspects of the psychology The perception of relations... inside, come up/come down. These universally used mental schema go hand in hand with the process of "naturalization" of distinctive gender features and as a result, the anticipations based on this mental schema are perpetually confirmed by the way of the world. These processes are referred to by Bourdieu as social body construction and are possible due to the consistency between objective structures (body structure) and cognitive structures, the consistency between the world and its expectations. This consistency called "natural cognitive attitude" by Husserl makes our participation in the world possible. Cognitive structures come out in the lexis of those who dominate and also those who are dominated. Their perception and thinking is structured according to the structures of dominance relations and their knowledge is limited to the act of recognition. When we think about the human body we can objectify it. It is an object in a space as Yi Fu Tuan (1987) suggests. The human body easily maintains vertical position and thanks to this, it is ready to act. Space is opened before one and immediately starts to be differentiated according to the front-back, left-right and up-down axes. Sleeping means loosing one's body coordinates. When we are lost the space also lacks its structure. Yi-Fu Tuan notices that a human being achieves fullness of their human potential when they stand upright. This could be demonstrated by the common root of the cognate words: stand and status, posture, statue, institution and estate. The body is divided into parts: public, with its noble parts: face, forehead, eyes, mouth, where the social identity and honour rest (confront, look straight into eyes) - masculine and private hidden and shameful - feminine. In the Chinese tradition the emperor stands with his face directed to the south. Bathing in the south sun he assimilates the masculine jang element. The front part of the body is jang. The back part with its space is jin feminine, dark and wet. Other oppositional pairs such as over/under and active/passive describe social acts in terms of dominance relation. "Legitimized and illegitimized manifestations of masculinity are then placed in the logic of "achievement" giving nobility to using or overusing. The relationship between sexuality and power is visible in the most humiliating act of feminization of a man, when a man is forced to behave like a woman. So that he has to move like a woman, assume a woman's body posture and dress as a woman. Symbolic power then directly refers to the body. The effectiveness of the symbolic power is connected with invisibleness. Such emotions as shame, humiliation, timidity, fear, guilt and embarrassment manifested through blushing, the inability to utter a word, nervousness bring to the surface 22

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Subject Field of study Form of Study Poziom kwalifikacji PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT Management stacjonarne II degree Year 1 Term

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Monika Wróblewska. Kompetencje twórcze w dorosłości

Monika Wróblewska. Kompetencje twórcze w dorosłości Monika Wróblewska Kompetencje twórcze w dorosłości Monika Wróblewska Kompetencje twórcze w dorosłości Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana Białystok 2015 Spis treści Wprowadzenie 13 ROZDZIAŁ 1 Teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo