Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Konsumenckiego Mistrzowski Norton (dalej: Konkurs) jest Grzegorz Osóbka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Umbrella Marketing Group z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Nowoursynowska 105B, REGON: , NIP: (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie z siedzibą w Kole, Koło, ul. Toruńska 239/241, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: , REGON: , NIP: , który jest Inicjatorem Konkursu (dalej: Inicjator). 2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: (dalej: Strona internetowa Konkursu). 3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, Inicjatora Konkursu oraz punktów handlowych sprzedających produkty marki Norton, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 5. Konkurs trwa od godziny 00:01 dnia 01 lutego 2014 roku do godziny 23:59 dnia 15 czerwca 2014 roku włącznie. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 6. Organizator wyznaczył do prowadzenia Konkursu Biuro Obsługi Konkursu (dalej: BOK). Biorący udział w Konkursie mogą skontaktować się z BOK w jego godzinach pracy, czyli od poniedziałku do piątku (poza świętami) w godzinach od 10 do 16 telefonicznie na numer infolinii: , bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: Opłata za połączenia z infolinią jest zgodna z cennikiem operatora dla połączeń z telefonami komórkowymi w sieci Orange.

2 2 Przystąpienie do Konkursu 1. W okresie od 01 lutego do 15 czerwca 2014 roku jednorazowy zakup narzędzi i produktów marki Norton za sumę równą bądź przekraczającą 201,40 zł brutto, uprawniać będzie do zgłoszenia udziału w Konkursie. 2. Kwota zakupu musi być potwierdzona rachunkiem, paragonem lub fakturą (dalej: dowód zakupu). 3. Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony tylko raz. 4. Dowód zakupu powinien jednoznacznie wskazywać, że zakupione produkty to produkty marki NORON, ale będą także przyjmowane i akceptowane takie paragony i faktury, które zawierają dopisane na odwrocie oświadczenie o treści "Zakupiono produkty marki NORTON o łącznej wartości... zł brutto". Oświadczenie takie powinno być opieczętowane pieczątką punktu sprzedaży i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem sprzedawcy. Brak jednoznacznego wskazania na produkty marki Norton uniemożliwia posłużenie się dowodem zakupu w zgłoszeniu. 5. Dowód zakupu należy zachować do czasu rozdania wszystkich nagród w Konkursie. 6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia przesyłając wiadomości SMS z telefonu komórkowego, w treści wpisując NORTON(spacja)[kwota zakupu produktów marki Norton](spacja)[numer dowodu zakupu]. Przykład: Norton 206,86 FV/2014/04/ Zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS należy wysłać na numer Można tego dokonać tylko w trakcie trwania Konkursu. 8. Wiadomości SMS niezawierające, któregoś z ww. elementów (tj. słowa Norton, kwoty z zakupu, bądź numeru dowodu zakupu) nie będą uwzględniane. 9. Treść wiadomości SMS nie może zawierać znaków diakrytycznych (ą, ż, ź, ć, ń, ę, ó, ł itp.). SMS powinien się składać maksymalnie ze 160 znaków wliczając spacje i znaki interpunkcyjne. Wielkość liter użytych w treści wiadomości nie ma znaczenia. 10. Koszt jednej wiadomości SMS to 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT). 11. Zgłoszenia wysłane po zakończeniu konkursu nie będą uwzględniane. 12. Po wysłaniu pierwszego zgłoszenia z danego numeru telefonu uczestnik otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia o treści: Dziękujemy za zgłoszenie do Konkursu Mistrzowski Norton. Gdy suma Twoich zgłoszeń osiągnie kwotę 2014 zł otrzymasz replikę piłki futbolowej W SMS zgłoszeniowym należy podać pełną wartość zakupu produktów marki Norton z jednego dowodu zakupu. Niedopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku dowodów zakupu w celu osiągnięcia minimalnej kwoty zakupu potrzebnej do zgłoszenia. Niedopuszczalne jest także dzielenie kwoty z dowodu zakupu na kilka zgłoszeń.

3 14. Opisany powyżej sposób zgłoszenia (wiadomość SMS) jest jedyną dopuszczalną formą zgłoszenia. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń drogą telefoniczną, bądź elektroniczną (wiadomości ). 15. Uczestnicy Konkursu identyfikowani są według numeru telefonu z którego przysyłane są zgłoszenia. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania kwot z dowodów zakupu pochodzących z wiadomości SMS z dwóch różnych numerów telefonu. 3 Zadanie konkursowe 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinieneś jechać do Brazylii?. 2. W celu realizacji zadania konkursowego BOK, w ciągu 72 godzin od wysłania widomości SMS ze zgłoszeniem, oddzwoni na numer, z którego wysłano wiadomość. Podczas rozmowy z BOK osoba wysyłająca zgłoszenie zostanie poproszona o: a) Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu i rozdania nagród, tj. imię i nazwisko, adres , adres zameldowania; b) Odpowiedzenie na pytanie Konkursowe: Dlaczego to właśnie Ty powinieneś jechać do Brazylii?. 3. Zadanie konkursowe będzie realizowane tylko przy pierwszym zgłoszeniu danego uczestnika. Większa ilość wiadomości SMS nie zwiększa szansy na otrzymanie nagrody głównej. 4. Odmowa rozmowy lub nieodpowiedzenie na którykolwiek z podpunktów z par. 3 pkt. 2 równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie. 5. BOK podejmie 3 próby połączenia z uczestnikiem Konkursu. Próby będą podejmowane jednego dnia o różnych porach dnia. 6. W przypadku gdy uczestnik nie odbierze żadnego z trzech połączeń, ma możliwość w przeciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania zgłoszenia samodzielnego skontaktowania się z BOK przez infolinię lub wiadomością (dane kontaktowe zostały podane w par. 1 pkt. 5). 7. Ostatnie rozmowy BOK z uczestnikami Konkursu wykonywane będą 16 czerwca 2014 roku w godzinach pracy BOK. Po tym terminie nie będą już przyjmowane odpowiedzi na pytanie konkursowe. 8. Odpowiedzi na pytanie Konkursowe podanej podczas rozmowy z BOK uczestnik Konkursu nie może zmienić. 9. Jury Konkursu w składzie dwóch przedstawicieli Inicjatora Konkursu, jeden przedstawiciel Organizatora Konkursu do dnia 20 czerwca włącznie skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu oraz opublikuje informacje o rozwiązaniu Konkursu na Stronie internetowej Konkursu. 10. Jury przy wyborze zwycięzcy kierować będzie się oryginalnością, kreatywnością i poprawnością językową odpowiedzi na pytanie Konkursowe.

4 11. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 12. Organizator zastrzega sobie zweryfikowanie dowodu zakupu użytego w celu zgłoszenia do Konkursu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub w sytuacji, gdy uczestnik nie zachował dowodu zakupu traci on prawo do nagrody, które przechodzi na kolejnego uczestnika wybranego przez Jury. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi uczestników na pytanie Konkursowe w celach informacyjno-promocyjnych bez informowania autora, na co autor wyraża zgodę wysyłając zgłoszenie do Konkursu. 4 Nagroda główna w Konkursie 1. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Brazylii o wartości zł brutto dla jednej osoby wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na pokrycie zobowiązań podatkowych Laureata. Wartość głównej wygranej składa się z następujących elementów: rzeczywistej wartości wygranej usługi oraz nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości Nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) laureaci nagród o wartości przekraczającej 760 zł brutto zobowiązani są przed ich odebraniem wpłacić Organizatorowi zryczałtowany podatek od wygranych nagród w wysokości 10% wartości nagrody brutto. W związku z realizacją zobowiązania część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako zryczałtowany podatek i wpłacona w imieniu Uczestnika do Urzędu Skarbowego do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. W związku z tym laureat nie jest zobowiązany do uiszczenia jakiejkolwiek dodatkowej płatności w związku z wygraną. 2. Wycieczka odbędzie się w dniach 2-7 lipca 2014 roku. Gdzie 2 lipca jest datą wylotu samolotem do Rio de Janeiro, a 7 lipca datą powrotu. Wylot nastąpi z Warszawy. 3. Organizatorem wycieczki jest firma 4 way communication Dzierkacz, Leśniewski Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 10, Poznań, NIP , REGON wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Organizator wycieczki odpowiada za cały przebieg wydarzenia.

5 5. W zakres wycieczki wchodzą: a) Bilety lotnicze na trasie Warszawa-Rio de Janeiro-Warszawa; b) Transfer z lotniska w Rio de Janeiro do hotelu i z powrotem; c) Pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu podczas wszystkich dni pobytu; d) Atrakcje sportowe 4 lipca 2014 roku; e) Dodatkowe wycieczki; f) Ubezpieczenie uczestnika na cały czas wyjazdu (zakres ubezpieczenia: KL EUR, KR EUR, NNW EUR, bagaż EUR, OC EUR, MD PLN). 5 Nagrody rzeczowe 1. W Konkursie Mistrzowski Norton Organizator przewidział pulę 100 nagród rzeczowych w formie replik piłek futbolowych. 2. Otrzymanie bądź nieotrzymanie nagrody rzeczowej w żaden sposób nie wpływa na wybór przez Jury zwycięzcy, który otrzyma nagrodę główną. 3. Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest dokonanie w okresie trwania Konkursu zakupów produktów marki Norton na kwotę równą bądź większą od 2014,00 zł brutto. 4. Każdy kolejny zakup może być zgłaszany poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer z tego samego numeru telefonu co pierwsze zgłoszenie do Konkursu. 5. Wysłanie wiadomości SMS z innego numeru telefonu będzie skutkowało nieprzypisaniem kwoty zakupu do dotychczas zebranej sumy. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania kwot z dwóch różnych numerów telefonu. 6. Koszt jednej wiadomości SMS to 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT). 7. Wiadomość SMS powinna zawierać treść opisaną w par. 2 pkt. 3 oraz spełniać warunki opisane w par. 2 pkt. 7, 8, 9, 11 i 13. Wiadomości niezgodne z wymienionymi punktami Regulaminu nie będą brane pod uwagę. 8. Po wysłaniu kolejnej wiadomości SMS z danego numeru telefonu uczestnik otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez Organizatora o treści: Dziekujemy za przesłany SMS wkonkursie Mistrzowski Norton. Suma dotychczas zgloszonych zakupow to XXXX,XX zl. Gdy zbierzesz 2014 zl otrzymasz replike pilki. Gdzie w miejscu XXXX,XX pokazana będzie suma kwot z dotychczas wysłanych wiadomości SMS. 9. W momencie przekroczenia przez uczestnika kwoty określonej w par. 4 pkt. 3 BOK skontaktuje się z uczestnikiem, poinformuje o wygranej oraz potwierdzi adres do wysyłki.

6 10. Nagrody rzeczowe będą wysyłane za pomocą firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od osiągnięcia przez uczestnika kwoty określonej w par. 4 pkt Nagrody przyznawane będą do momentu wyczerpania zapasu 100 sztuk. O wyczerpaniu zapasu Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu. 12. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę gwarantowaną. 6 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać pełne dane uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 4. Decyzje organizatora rozstrzygające w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 5. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym wysyłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Reklamacje dotyczące nagród i noszonych przez nie wad, należy zgłaszać telefonicznie na numer kontaktowy Biura Obsługi Konkursu. W trakcie rozmowy zostanie ustalona droga postępowania reklamacyjnego indywidualna dla każdej nagrody. 7 Dane osobowe 1. Dane osobowe uczestników Konkursu gromadzone są do celów niniejszego Konkursu oraz do celów marketingowych i handlowych Inicjatora. Administratorem danych jest Inicjator Konkursu, który na czas trwania Konkursu udostępnia je Organizatorowi. Organizator ma prawo do dalszego przekazywania danych osobowych w zakresie koniecznym do właściwej realizacji Konkursu. 2. Organizator współpracuje w celu realizacji Konkursu z Kooperantem - Operatorem Pocztowym lub firmą kurierską. Realizacja Konkursu może wymagać przekazania przez Organizatora Kooperantowi informacji niezbędnych dla realizacji usługi, związanych z danym Uczestnikiem (w szczególności adres Uczestnika). Organizator oświadcza jednak, iż Kooperant nie ma prawa do używania takich danych dla jakichkolwiek innych potrzeb, niż związane ze świadczeniem usługi na rzecz Uczestnika.

7 3. W związku z funkcjonowaniem Konkursu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach dane osobowe Uczestników przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji. 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. 5. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu Mistrzowski Norton oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. 8 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursu oraz zasad przyznawania nagród. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 5. Wzięcie udziału w Konkursu oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 6. Uczestnictwa w Konkursu, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki złożenia zgłoszeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo