WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Przewodniczący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt KIO/UZP 187 /09 WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Jolanta Markowska Luiza Łamejko Ewa Jankowska Protokolant: Jadwiga Ząbek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Tamka 3, Warszawa protestu z dnia 26 stycznia 2009 r. przy udziale Konsorcjum: WYG International ul. śelazna 28/30, Warszawa, Sygnity SA Al. Jerozolimskie 180, Warszawa, PSDB Sp. z o.o. ul. Sienna Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego *. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąŝa Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków i nakazuje:

2 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków; 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków na rzecz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Tamka 3, Warszawa stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 3) dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP; 4) dokonać zwrotu kwoty zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków. U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa - jednostka budŝetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1,1 oraz Działania 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod poz. 2008/S w dniu 21 października 2008 r. W dniu 16 stycznia 2009 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złoŝonej przez Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o., Sygnity S.A., PSDB Sp. z o.o. 2

3 (zwane dalej Konsorcjum WYG) oraz wykluczenia z postępowania Konsorcjum firm: ComArch S.A. i Stowarzyszenie B-4 (zwane dalej Konsorcjum ComArch). Wykluczony wykonawca wniósł protest dotyczący czynności: 1. wyboru jako najkorzystniejszej oferty złoŝonej przez Konsorcjum WYG, 2. wykluczenia Konsorcjum ComArch na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zmianami), zwanej dalej Pzp, 3. prowadzenia postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, oraz zaniechania: 1. wykluczenia Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o. o. oraz Talex S.A. (zwane dalej Konsorcjum F5 Konsulting) z uwagi na nieprawidłowe wadium, nie zabezpieczające moŝliwości zatrzymania wadium w sytuacjach określonych w ustawie Pzp, 2. wykluczenia Konsorcjum firm: Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz S&T Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Konsorcjum Ecorys Polska), pomimo, Ŝe wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz pomimo, Ŝe złoŝył on w postępowaniu nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, 3. odrzucenia oferty złoŝonej przez Konsorcjum WYG, Konsorcjum firm: Betacom S.A. i CASE - Doradcy Sp. z o.o.(zwane dalej Konsorcjum Betacom), Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum firm: Wasko S.A., Kompania Dobrych Usług - Krzysztof Jaszczołt (zwane dalej Konsorcjum Wasko), pomimo Ŝe jej treść nie odpowiada treści SIWZ oraz - z ostroŝności -zaniechania Ŝądania uzupełnienia zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi wymagań zamawiającego, Wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów: 1. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r., Nr 171, poz. 1058) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie; 2. art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3 i art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wykluczenie Konsorcjum ComArch pomimo złoŝenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień zgodny z przepisami ustawy Pzp; 3. art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting z postępowania; 3

4 4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert złoŝonych przez Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko; 5. z ostroŝności - art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości na usługi analizy i wyboru projektów oraz usługi promocji projektu; 6. art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania. Konsorcjum ComArch wniosło w proteście o: 1. uniewaŝnienie czynności wykluczenia Konsorcjum ComArch, 2. uniewaŝnienie czynności wyboru oferty złoŝonej Konsorcjum WYG, 3. dokonanie ponownej oceny ofert złoŝonych w niniejszym postępowaniu, 4. wykluczenie Konsorcjum F5 Konsulting z postępowania, 5. wykluczenie Konsorcjum Ecorys Polska, 6. odrzucenie ofert: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko, 7. z ostroŝności - wezwanie wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości, 8. dokonanie wyboru oferty złoŝonej przez Konsorcjum ComArch jako oferty najkorzystniejszej. W uzasadnieniu protestu wykonawca podniósł następujące argumenty: 1. w zakresie wykluczenia Konsorcjum ComArch z postępowania: Z uwagi na datę wszczęcia postępowania w przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją ustawy Pzp z dnia 4 września 2008 r. Uzupełniony przez Konsorcjum ComArch dokument potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień 9 grudnia 2008 r., który mieści się w terminie zakreślonym przez zamawiającego na uzupełnienie tego dokumentu, co jest zgodne z treścią przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. Zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dowolne stosowanie wobec wykonawców przepisów ustawy Pzp w ten sposób, Ŝe do protestującego zamawiający zastosował przepisy w brzmieniu znowelizowanym (w zakresie dokumentów, skutkiem czego niesłusznie go wykluczył), zaś w przypadku Konsorcjum Betacom zastosował przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji (w zakresie zabezpieczenia wadium). 4

5 2. w zakresie treści oferty Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko. nie przedstawiły w ofercie wymaganego w pkt 7.2. SIWZ certyfikatu jakości na usługi analizy i wyboru projektów oraz usługi promocji projektu (czyli na usługi określone w pkt i SIWZ). Zgodnie z pkt. 7.2 SIWZ w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝądał złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Oznacza to, Ŝe zaoferowany przez tych wykonawców przedmiot zamówienia (ww. usługi) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji. W tej sytuacji zamawiający jest zobowiązany do Ŝądania uzupełnienia wymaganych dokumentów czego zamawiający zaniechał. 3. w zakresie zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Ecorys Polska: Wykonawca nie spełnia warunku określonego w pkt a SIWZ tj. nie legitymuje się doświadczeniem w wykonaniu trzech usług polegających na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania. Projekt IPE-PN został zakończony w 2004 r., co wynika z Raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej (opublikowanego w październiku 2004 r.) Projekt pwid został zakończony w 2003 r., a następnie (w późniejszych latach) były świadczone jedynie usługi utrzymaniowe oraz związane z rozbudową ( zgodnie z raportem rocznym Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty za rok 2003). Obydwa raporty są dostępne na stronach internetowych w/w instytucji. W tej sytuacji Konsorcjum nie spełnia warunku zrealizowania minimum trzech usług polegających na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej zł brutto kaŝda, naleŝycie zrealizowanych (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania). PoniewaŜ wykonawca złoŝył w tym zakresie informacje nieprawdziwe, które miały wpływ na wynik postępowania, dokumenty i oświadczenia nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zachodzi zatem podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp). 4. w zakresie zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum F5 Konsulting: Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na fakt, iŝ gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona tytułem wadium, wystawiona przez Sopockie 5

6 Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z dnia r., nie pozwala zamawiającemu na zatrzymanie wadium. Treść gwarancji określająca zobowiązanie gwaranta nie zawiera wymienionych wszystkich podstaw ustawowych, legitymujących zamawiającego do zatrzymania wadium. Wadium takie nie moŝe być uznane za prawidłowe. W konsekwencji oferta w/w wykonawcy nie jest zabezpieczona wadium. Rozstrzygając protest zamawiający uwzględnił zarzuty dotyczące wykluczenia Konsorcjum ComArch z postępowania i w konsekwencji prowadzenia postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz oddalił protest w pozostałej części. Zamawiający uniewaŝnił czynność wykluczenia Konsorcjum ComArch i czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting zamawiający wyjaśnił, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt. 5 -Warunki prowadzenia postępowania - ust.1 zawarł zapis "JeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r.Nr 223,poz dalej ustawy) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późno zm.)." Z treści tego zapisu wynika zdaniem zamawiającego, Ŝe przepisy zawarte w art. 45 Pzp - m. in. dotyczące form wniesienia wadium i art. 46 Pzp - m. in. dotyczące zatrzymania wadium, mają zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem zamawiającego, zapis zawarty w Gwarancji Ubezpieczeniowej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Ŝe Gwarant podejmuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyŝej po otrzymaniu pierwszego, pisemnego Ŝądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim Ŝądaniu, Ŝe kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w SIWZ" odnosi się do pkt. 5 siwz, czyli równieŝ do art. 46 Pzp. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko zamawiający wskazał, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt. 7.2 zawarł zapis "W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi." Ponadto w wyjaśnieniach treści siwz zamieszczonych na stronie internetowej w dniu r. poinformował wykonawców, iŝ przyjmuje, Ŝe certyfikat wydany dla systemu zarządzania jakością oznacza, Ŝe firma działa zgodnie z zapisanymi i udokumentowanymi procedurami. W szczególności certyfikat 6

7 moŝe dotyczyć zgodności systemu zarządzania jakością (SZJ) w firmie z normami serii ISO Jednocześnie Zamawiający zaznacza, Ŝe w jego rozumieniu z certyfikatem SZJ nie jest równowaŝny certyfikat dla produktu. Zamawiający wyraŝa pogląd, Ŝe certyfikat SZJ powinien być wystawiony przez jednostkę posiadającą akredytację jednostki upowaŝnionej do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. W wyjaśnieniach z dnia r. zamawiający wskazał, Ŝe stoi na stanowisku, iŝ konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, którego celem jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. W związku z tym Zamawiający uznaje, iŝ Wykonawca występujący jako konsorcjum firm, którego jeden z partnerów ubiegających się o zamówienie przedstawi stosowne zaświadczenia, o których mowa w pkt. 7.2 SIWZ, będzie spełniał to kryterium związane z poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi". Zamawiający podał, Ŝe wymaganie dotyczące zaświadczenia sformułował zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami) - odpowiednio do treści 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Stosownie do ww. wymagania, Konsorcjum WYG przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ jeden z członków Konsorcjum - firma Sygnity S.A. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 :2000". Konsorcjum Betacom przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ Betacom S.A. spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001 :2001. Konsorcjum F5 Konsulting przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ system zarządzania funkcjonujący w Talex S.A. został oceniony jako spełniający wymagania normy ISO :2000." Konsorcjum Wasko złoŝyło certyfikat potwierdzający, iŝ Wasko S.A. stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 :2000." W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska zamawiający podał, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt a.ii zawarł zapis "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŝycie (posiadają potwierdzenie referencjami) wykonali minimum trzy usługi polegające na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej zł brutto kaŝdy." Konsorcjum w złoŝonej ofercie przedstawiło stosowny wykaz wykonanych zamówień wraz z odpowiednimi referencjami, dotyczącymi m. in. realizacji projektu IPE-PN oraz realizacji projektu pwid. Z treści ww. dokumentów 7

8 wynika jednoznacznie, iŝ realizacja tych projektów polegała równieŝ na utrzymaniu odpowiednich systemów oraz zakończyła się dla projektu IPE-PN w dniu r., a dla projektu pwid w dniu r., co spełnia wymagania określone w siwz. Od rozstrzygnięcia protestu Konsorcjum ComArch wniosło odwołanie. Odwołujący podtrzymał w odwołaniu zarzuty oddalone przez zamawiającego, dotyczące zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum F5 Konsulting i Konsorcjum Ecorys Polska, zaniechania odrzucenia ofert Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko oraz - z ostroŝności - zaniechania Ŝądania od ww. wykonawców uzupełnienia zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi wymagań zamawiającego. Odwołujący wniósł o nakazanie: 1. uniewaŝnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złoŝonej przez Konsorcjum WYG; 2. dokonania ponownej oceny ofert, 3. wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting i Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania; 4. odrzucenia ofert: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko; 5. z ostroŝności - wezwania wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości; 6. wyboru oferty Konsorcjum ComArch jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art.24 ust. 2 pkt 4 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp i art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp, art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, z ostroŝności - naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. W uzasadnieniu odwołujący podtrzymał zarzuty protestu, oddalone przez zamawiającego w rozstrzygnięciu protestu, wraz z argumentacją zawartą w proteście. Odnosząc się do stanowiska zamawiającego, odwołujący podkreślił w uzasadnieniu odwołania, iŝ w przypadku udzielenia gwarancji gwaranta wiąŝe jedynie treść gwarancji (będącej umową), nie wiąŝą go w Ŝaden sposób przepisy ustawy Pzp, które do jego działalności, jak teŝ i czynności wystawienia gwarancji w ogóle nie mają zastosowania. Dokument stanowiący wadium nie odpowiada przepisom ustawy Pzp. Ponadto odwołujący wyjaśnił, Ŝe nie poddawał w wątpliwość akredytacji jednostek wydających certyfikaty, ani Ŝe przedłoŝenie certyfikatu jakości przez jednego z uczestników konsorcjum potwierdza spełnianie wymogów działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000 dla całego konsorcjum. Odwołujący wskazał, Ŝe zakres usług objęty certyfikatami (katalog zamknięty) złoŝonymi w ofertach ww. wykonawców, nie obejmuje wszystkich usług oferowanych tj. analizy i wyboru najlepszych projektów w ramach SPO RZL oraz promocji projektów, a wobec tego nie potwierdzają spełniania wymagania zamawiającego. 8

9 Konsorcjum WYG, będące uczestnikiem postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku analizy dokumentów przedłoŝonych do akt sprawy, oryginalnej dokumentacji postępowania oraz wyjaśnień stron i uczestnika postępowania odwoławczego, złoŝonych na rozprawie, ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. KIO stwierdziła, Ŝe odwołujący legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uznając, Ŝe interes prawny odwołującego w uzyskaniu zamówienia mógłby doznać uszczerbku w przypadku potwierdzenia się zarzucanego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Izba uznała, Ŝe zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting z uwagi na złoŝenie gwarancji ubezpieczeniowej o treści uniemoŝliwiającej zatrzymanie wadium w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp nie zasługuje na uwzględnienie. ZłoŜona przez wykonawcę gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z dnia 27 listopada 2008 r. (strona 340 oferty) zawiera w treści m.in. określenie zleceniodawcy, postępowania, którego dotyczy poprzez wskazanie nazwy postępowania i instytucji zamawiającego oraz określenie kwoty, którą Gwarant zobowiązuje się wypłacić zamawiającemu. Treść gwarancji obejmuje takŝe zobowiązanie Gwaranta do wypłacenia zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty do wysokości określonej w gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego Ŝądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile zamawiający stwierdzi w swoim Ŝądaniu, Ŝe kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w siwz. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie wymienił przesłanek zatrzymania wadium określonych w przepisie art. 46 Pzp. W pkt 5 siwz zamawiający zawarł zapis o treści,,jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz dalej ustawy) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)." 9

10 W tym stanie faktycznym Izba zwaŝyła, co następuje. Istotą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty wadium w sytuacji, gdy firma, która wygra przetarg, odmówi podpisania kontraktu lub gdy z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy nie dojdzie do podpisania kontraktu. Ma ona charakter zobowiązania w znacznym stopniu abstrakcyjnego, co związane jest z tym, Ŝe gwarant w zasadzie nie moŝe odwoływać się do stosunku podstawowego łączącego zleceniodawcę z beneficjentem, będącego przyczyną udzielenia gwarancji, chociaŝ kontrakt, na mocy którego wymagana jest gwarancja, jest jednym z elementów wymaganych do zawarcia umowy o udzielenie gwarancji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w orzeczeniu z dnia 11 stycznia 2006 r. (I A Ca 761/05) wskazał, Ŝe gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, niestypizowaną, a ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych. Podobnie, jak w przypadku gwarancji bankowej, gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zobowiązanie do świadczenia pienięŝnego przez gwaranta po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków zapłaty. Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata uzaleŝniona jest od złoŝenia Ŝądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, iŝ osoba, za którą bank udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań wobec beneficjenta. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp zobowiązuje zamawiającego do wskazania w siwz wymagań dotyczących wadium. Zastosowanie ww. przepisu jest bezwzględne w przypadku zamówień udzielanych w trybie ustawy Pzp, zatem nie ma w istocie znaczenia czy ww. norma prawna została zacytowana w specyfikacji czy teŝ nie. Z treści zapisu zawartego w pkt 5 siwz wynika w sposób bezsporny, Ŝe do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny jeŝeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Treść gwarancji wadialnej złoŝonej przez wykonawcę wskazuje, iŝ zabezpiecza ona rezultat w postaci zapłaty kwoty 45 tysięcy złotych w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w swoim Ŝądaniu, iŝ kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w siwz. Zobowiązanie Gwaranta jest bezwarunkowe i nieodwołalne, a zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania Ŝądania. Roszczenie z przedmiotowej gwarancji płatne jest więc na wezwanie do zapłaty spełniające wymogi formalne, określone w treści gwarancji. Skoro w przypadku przedmiotowego zamówienia publicznego obowiązują przepisy ustawy Pzp, w tym art. 46, niezaleŝnie od przeniesienia jego treści do siwz, to spełnieniem wymogu formalnego dotyczącego wskazania przesłanki zatrzymania wadium, określonej w siwz jest wskazanie przesłanki zawartej w tym przepisie. Wynika to z ustalonej przez Gwaranta treści 10

11 gwarancji, który odniósł wymóg formalny do treści siwz, a zatem w konsekwencji takŝe do przepisów ustawy Pzp. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, Ŝe treść przedmiotowej gwarancji nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu zakresu przesłanek zatrzymania wadium (zakresu zdarzeń), które upowaŝniają zamawiającego do Ŝądania zapłaty, a zatem przepis ustawy Pzp ma zastosowanie w pełnej treści. Wobec powyŝszego Izba uznała, Ŝe gwarancja złoŝona przez wykonawcę jest prawidłowa. Za niezasadny naleŝało uznać zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp oraz art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania w sytuacji, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz złoŝył nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z treścią pkt a.ii siwz o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŝycie wykonali minimum trzy usługi polegające na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej ,00 zł brutto kaŝdy. Konsorcjum Ecorys Polska na potwierdzenie spełniania tego warunku wskazało w wykazie m.in. realizację projektu IPE-PN oraz projektu pwid (7 i 8 pozycja wykazu str. 57 i 58 oferty) wraz z referencjami. Odnośnie projektu IPE-PN wskazano datę zakończenia realizacji projektu na dzień r. Datę tę potwierdza list referencyjny z dnia r. wystawiony przez Ministerstwo Finansów. Z treści Raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej, przedłoŝonego przez odwołującego wynika, Ŝe wdroŝenie projektu IPE-PN zostało zakończone w marcu 2004 r., natomiast po tej dacie nastąpił etap VII projektu (str. 27 raportu), co nie jest sprzeczne z treścią listu referencyjnego. Odnośnie projektu pwid wskazano, iŝ jego wdroŝenie zostało zakończone r. List referencyjny z dnia 9 grudnia 2008 r. wystawiony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zawiera potwierdzenia dat realizacji projektu, w tym okresu wdraŝania i utrzymania projektu. Z raportu Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty za rok 2003 wynika wprost, Ŝe odebranie tego projektu nastąpiło w 2003 r. i w tym czasie rozpoczęto proces wdraŝania systemu (str. 43 raportu). PowyŜsze informacje nie są sprzeczne. Skoro w latach 2004, 2005 i 2006 świadczona była usługa wdraŝania i utrzymania systemu, czemu nie przeczył odwołujący, to prawdziwe jest twierdzenie, Ŝe cała usługa obejmująca analizę, projektowanie, implementację, wdraŝanie i utrzymanie projektu pwid została zakończona 11

12 w 2006 r., a zatem w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania. Izba uznała, Ŝe brak jest podstaw do rozdzielenia zrealizowanej usługi (obejmującej jeden projekt) na część usługi obejmującą analizę, projektowanie, implementację i wdraŝanie projektu, od pozostałej części, polegającej na utrzymaniu systemu, skoro wymaganie zamawiającego dotyczy usługi obejmującej wszystkie powyŝsze elementy. Natomiast podstawą do oceny terminu realizacji wykazanej usługi, pod względem wypełnienia ram czasowych określonych w warunku, jest data zakończenia realizacji usługi czy teŝ zamówienia - w całym zakresie. W tych okolicznościach naleŝało uznać, Ŝe Konsorcjum Ecorys Polska spełnia warunek dotyczący doświadczenia i jednocześnie brak jest podstaw do stwierdzenia, Ŝe wykonawca ten złoŝył nieprawdziwe informacje w tym zakresie. Nie potwierdził się zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko, którzy nie przedstawili w ofertach wymaganego w pkt siwz certyfikatu jakości na wszystkie oferowane przez nich usługi. W konsekwencji bezpodstawny okazał się zarzut naruszenia przepisu art. 26 ust 3 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania tych wykonawców do uzupełnienia certyfikatu jakości. Zgodnie z pkt. 7.2 siwz W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi". Konsorcjum WYG przedstawiło w ofercie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 dla firmy Sygnity S.A. obejmujący zakres: Dostarczanie i integracja sieci komputerowych z powiązanymi produktami, łącznie ze sprzedaŝą, projektowaniem, rozwojem, dostawą, instalacją i obsługą. Projektowanie, kastomiazacja, wdroŝenie i utrzymanie systemów informatycznych (w tym własnego oprogramowania), teleinformatycznych i automatyki oraz systemów Partnerów. Zarządzanie projektami w w/w zakresie." Konsorcjum Betacom przedstawiło w ofercie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 dla firmy Betacom S.A. obejmujący: projektowanie, produkcja i wdraŝanie oprogramowania; realizacja projektów i usług informatycznych; serwis sprzętu i systemów informatycznych". Konsorcjum F5 Konsulting przedstawiło w ofercie Certyfikat SGS Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2000 dla TALEX S.A. w zakresie: projektowanie, produkcja, dostarczanie, integracja rozwiązań i technologii informatycznych, usługi serwisowe, 12

13 produkcja oprogramowania, kompleksowe zarządzanie zasobami IT klientów oraz realizacja masowych wdroŝeń systemów informatycznych oraz wg ISO 27001:2005 w zakresie: zarządzanie danymi klienta, biznesowymi i pracowniczymi związanymi z projektowaniem, produkcją, dostarczaniem, integracją rozwiązań i technologii teleinformatycznych, usługami serwisowymi, produkcją oprogramowania, kompleksowym zarządzaniem zasobami IT klientów oraz realizacją masowych wdroŝeń systemów informatycznych, zgodnie z Deklaracją Stosowalności z dnia 14 czerwca Konsorcjum Wasko przedstawiło Certyfikat TUV CERT Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 dla firmy Wasko S.A. obejmujący następujący zakres: Usługi w zakresie informatyki, teleinformatyki, serwisu systemów, przetwarzania danych, dostaw sprzętu; ekspertyzy, audyty i szkolenia; zarządzanie projektami, usługi data center i przetwarzania danych; dostawy i serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego; obrót towarami w usługach informatycznych i teleinformatycznych; projektowanie i wytwarzanie oprogramowania; projektowanie, budowa, wdraŝanie, integracja, utrzymanie i serwis systemów informatycznych i teleinformatycznych; projektowanie budowa, integracja, utrzymanie i serwis sieci komputerowych i telekomunikacyjnych; ekspertyzy i doradztwo z zakresu ochrony środowiska; audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych; szkolenia w zakresie wytworzonych produktów oraz świadczonych usług; szkolenia współfinansowane ze środków UE dla Beneficjentów Ostatecznych funduszy strukturalnych". Odwołujący stwierdził, Ŝe katalog oferowanych usług w rozumieniu postanowienia 7.2 siwz został przez zamawiającego określony w pkt siwz, zgodnie z którym są to: wykonanie prac inicjujących realizację zamówienia, przygotowanie załoŝeń dla systemu, wykonanie oraz instalacja oprogramowania, napełnienie bazy danych, analiza i wybór najlepszych projektów w ramach SPD RZL, utrzymanie i rozwój systemu, promocja projektów. Izba nie zgodziła się z powyŝszym stanowiskiem odwołującego. Pkt 3.2 siwz nosi tytuł Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania i prace szczegółowe i zawiera 7 powyŝej wskazanych zadań wraz z określeniem prac szczegółowych w ramach tych zadań. W ocenie Izby zadania wskazane w pkt 3.2 nie mogą być utoŝsamiane z oferowanymi usługami, w odniesieniu do których zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia o zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i rozwój bazy danych... i do tego określenia naleŝy odnosić pojęcie oferowanych usług uŝyte w pkt 7.2 siwz, choć niewątpliwie w ich skład wchodzą czynności charakterystyczne dla 18 pozycji kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) pkt 3.3 siwz. Interpretacja powyŝszego wymagania, przyjęta przez odwołującego, prowadziłaby do konieczności uzyskiwania przez wykonawców certyfikatów ISO na szczegółowe elementy usług, co, tak jak w przedmiotowym postępowaniu, mogłoby być niemoŝliwe do zrealizowania wówczas, gdy dotyczy zadania nowatorskiego np. analizy 13

14 i wyboru najlepszych projektów w ramach SPD RZL, tj. usługi, która do tej pory nie była realizowana, jak wyjaśnił zamawiający w toku rozprawy. Nie sposób teŝ uznać, Ŝe usługa, oznaczona w tak indywidualny sposób, jest objęta certyfikatem zawierającym klauzulę ogólną, odnoszącą postanowienia certyfikatu do zakresu działalności rejestrowej przedsiębiorstwa, co twierdził odwołujący w toku rozprawy. Biorąc pod uwagę ogólny zapis warunku, Ŝe certyfikat ma poświadczać zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi, a takŝe wyjaśnienia zamawiającego z dnia 18 listopada 2009 r., Ŝe certyfikat wydany dla systemu zarządzania jakością oznacza, Ŝe firma działa zgodnie z zapisanymi i udokumentowanymi procedurami naleŝało uznać, Ŝe warunek dotyczył posiadania przez wykonawcę stosownego certyfikatu w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej, co jednocześnie oznacza potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań zamawiającego. Wobec powyŝszych ustaleń Izba uznała, Ŝe wymóg zawarty w pkt 7.2 siwz został spełniony przez wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Biorąc za podstawę stan rzeczy, ustalony w toku postępowania, wobec nie potwierdzenia się zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba orzekła jak w sentencji na podstawie art.191 ust.1 Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł, na podstawie faktury złoŝonej do akt sprawy stosownie do brzmienia 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.). 14

15 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: Członkowie: 15

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1003/09 WYROK z dnia 13 sierpnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Jolanta Markowska Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-998/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Leonard Rożko Sebastian Piotr Szaładziński

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 540/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Piotr Kozłowski Sylwester Kuchnio Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow Sygn. akt: KIO/UZP 10/08 WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1808 /09 WYROK z dnia 11 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata Mikołajczyk Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-479/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agnieszka Buchwald arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 9 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1322/12 WYROK z dnia 9 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-218/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Piotr Jan Budziński Klaudia Monika

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1883/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Marian Smolec Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 września 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 września 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1138/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Machowska arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Marek Marcin

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1220/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Bożena Nagórska - Protasiuk Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-830/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski arbitrzy: Violetta Ewa Morasiewicz Sebastian

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO/UZP 293/10 WYROK z dnia 18 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1762/09 WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 534/09 WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Ewa Jankowska Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1202/08 WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Grzegorz Mazurek Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 maja 2006 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 maja 2006 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-1362/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Agnieszka Królak Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska Mariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2118/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1623/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bożena Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Ewa

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2642/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Sygn. akt: KIO/UZP 705/08 WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 455/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Grzegorz Mazurek Lubomira Matczuk-Mazuś Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 765/10 WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-48/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Leszek Witold Natora Monika Hirszfeld-Szczyrbak

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1034/08 WYROK z dnia 10 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Luiza Łamejko Izabela Kuciak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1556 /09 POSTANOWIENIE z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Barbara Bettman Ryszard Tetzlaff Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska Sygn. akt KIO/UZP 455/10 WYROK z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Anna Packo protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2008 r. Przewodniczący: Anna Packo Jolanta Markowska

z dnia 28 października 2008 r. Przewodniczący: Anna Packo Jolanta Markowska Sygn. akt KIO/UZP 1112/08 WYROK z dnia 28 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Luiza Łamejko Jolanta Markowska Protokolant: Dorota Witak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gliwicach. Przewodniczący:

Gliwicach. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1544/11 WYROK z dnia 2 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-2364/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Malesza Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański Szymon

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO/UZP 1356/09 WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP657/10 WYROK z dnia 5 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska- Romek Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2593/10 WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1548/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Beata Małgorzata Madaj-Lorek Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3058/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 527/11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2005 r. Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2005 r. Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1098/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś - Batko Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Tomasz Chudobski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 1988/10 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 27

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 112/07 WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Emil Kuriata Ewa Marcjoniak Magdalena Sierakowska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

WYROK z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Sygn. akt: KIO/UZP 1228/08 WYROK z dnia 18 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Członkowie: Anna Packo Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. Akt. KIO/UZP/17/07 WYROK z dnia 3 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Markowska Jolanta Marcjoniak Ewa Lubomira Matczuk-Mazuś Urszula Krynicka

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący:

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-38/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Piotr Sieradzki Bogdan Piotr Kozioł protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2618/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO/UZP 1223/08 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/2665/10 WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2664/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1572/11 POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Protokolant Anna Packo Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 471/08 POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 889/08 WYROK z dnia 9 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Luiza Łamejko Emil Kuriata Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Pazura

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-2600/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Joanna Magdalena Majcher - Borkowska Arbitrzy: Tadeusz Henryk

Bardziej szczegółowo