WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Przewodniczący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt KIO/UZP 187 /09 WYROK z dnia 12 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Jolanta Markowska Luiza Łamejko Ewa Jankowska Protokolant: Jadwiga Ząbek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Tamka 3, Warszawa protestu z dnia 26 stycznia 2009 r. przy udziale Konsorcjum: WYG International ul. śelazna 28/30, Warszawa, Sygnity SA Al. Jerozolimskie 180, Warszawa, PSDB Sp. z o.o. ul. Sienna Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego *. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąŝa Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków i nakazuje:

2 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków; 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) przez Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków na rzecz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Tamka 3, Warszawa stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 3) dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP; 4) dokonać zwrotu kwoty zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: ComArch S.A., Stowarzyszenie B-4 Al. Jana Pawła II 39A, Kraków. U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa - jednostka budŝetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1,1 oraz Działania 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod poz. 2008/S w dniu 21 października 2008 r. W dniu 16 stycznia 2009 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złoŝonej przez Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o., Sygnity S.A., PSDB Sp. z o.o. 2

3 (zwane dalej Konsorcjum WYG) oraz wykluczenia z postępowania Konsorcjum firm: ComArch S.A. i Stowarzyszenie B-4 (zwane dalej Konsorcjum ComArch). Wykluczony wykonawca wniósł protest dotyczący czynności: 1. wyboru jako najkorzystniejszej oferty złoŝonej przez Konsorcjum WYG, 2. wykluczenia Konsorcjum ComArch na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zmianami), zwanej dalej Pzp, 3. prowadzenia postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, oraz zaniechania: 1. wykluczenia Konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o. o. oraz Talex S.A. (zwane dalej Konsorcjum F5 Konsulting) z uwagi na nieprawidłowe wadium, nie zabezpieczające moŝliwości zatrzymania wadium w sytuacjach określonych w ustawie Pzp, 2. wykluczenia Konsorcjum firm: Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz S&T Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Konsorcjum Ecorys Polska), pomimo, Ŝe wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz pomimo, Ŝe złoŝył on w postępowaniu nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, 3. odrzucenia oferty złoŝonej przez Konsorcjum WYG, Konsorcjum firm: Betacom S.A. i CASE - Doradcy Sp. z o.o.(zwane dalej Konsorcjum Betacom), Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum firm: Wasko S.A., Kompania Dobrych Usług - Krzysztof Jaszczołt (zwane dalej Konsorcjum Wasko), pomimo Ŝe jej treść nie odpowiada treści SIWZ oraz - z ostroŝności -zaniechania Ŝądania uzupełnienia zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi wymagań zamawiającego, Wykonawca zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów: 1. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r., Nr 171, poz. 1058) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie; 2. art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3 i art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wykluczenie Konsorcjum ComArch pomimo złoŝenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień zgodny z przepisami ustawy Pzp; 3. art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting z postępowania; 3

4 4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert złoŝonych przez Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko; 5. z ostroŝności - art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości na usługi analizy i wyboru projektów oraz usługi promocji projektu; 6. art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania. Konsorcjum ComArch wniosło w proteście o: 1. uniewaŝnienie czynności wykluczenia Konsorcjum ComArch, 2. uniewaŝnienie czynności wyboru oferty złoŝonej Konsorcjum WYG, 3. dokonanie ponownej oceny ofert złoŝonych w niniejszym postępowaniu, 4. wykluczenie Konsorcjum F5 Konsulting z postępowania, 5. wykluczenie Konsorcjum Ecorys Polska, 6. odrzucenie ofert: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko, 7. z ostroŝności - wezwanie wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości, 8. dokonanie wyboru oferty złoŝonej przez Konsorcjum ComArch jako oferty najkorzystniejszej. W uzasadnieniu protestu wykonawca podniósł następujące argumenty: 1. w zakresie wykluczenia Konsorcjum ComArch z postępowania: Z uwagi na datę wszczęcia postępowania w przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją ustawy Pzp z dnia 4 września 2008 r. Uzupełniony przez Konsorcjum ComArch dokument potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień 9 grudnia 2008 r., który mieści się w terminie zakreślonym przez zamawiającego na uzupełnienie tego dokumentu, co jest zgodne z treścią przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. Zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dowolne stosowanie wobec wykonawców przepisów ustawy Pzp w ten sposób, Ŝe do protestującego zamawiający zastosował przepisy w brzmieniu znowelizowanym (w zakresie dokumentów, skutkiem czego niesłusznie go wykluczył), zaś w przypadku Konsorcjum Betacom zastosował przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji (w zakresie zabezpieczenia wadium). 4

5 2. w zakresie treści oferty Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko. nie przedstawiły w ofercie wymaganego w pkt 7.2. SIWZ certyfikatu jakości na usługi analizy i wyboru projektów oraz usługi promocji projektu (czyli na usługi określone w pkt i SIWZ). Zgodnie z pkt. 7.2 SIWZ w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝądał złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Oznacza to, Ŝe zaoferowany przez tych wykonawców przedmiot zamówienia (ww. usługi) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji. W tej sytuacji zamawiający jest zobowiązany do Ŝądania uzupełnienia wymaganych dokumentów czego zamawiający zaniechał. 3. w zakresie zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Ecorys Polska: Wykonawca nie spełnia warunku określonego w pkt a SIWZ tj. nie legitymuje się doświadczeniem w wykonaniu trzech usług polegających na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania. Projekt IPE-PN został zakończony w 2004 r., co wynika z Raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej (opublikowanego w październiku 2004 r.) Projekt pwid został zakończony w 2003 r., a następnie (w późniejszych latach) były świadczone jedynie usługi utrzymaniowe oraz związane z rozbudową ( zgodnie z raportem rocznym Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty za rok 2003). Obydwa raporty są dostępne na stronach internetowych w/w instytucji. W tej sytuacji Konsorcjum nie spełnia warunku zrealizowania minimum trzech usług polegających na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej zł brutto kaŝda, naleŝycie zrealizowanych (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania). PoniewaŜ wykonawca złoŝył w tym zakresie informacje nieprawdziwe, które miały wpływ na wynik postępowania, dokumenty i oświadczenia nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zachodzi zatem podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp). 4. w zakresie zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum F5 Konsulting: Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na fakt, iŝ gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona tytułem wadium, wystawiona przez Sopockie 5

6 Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z dnia r., nie pozwala zamawiającemu na zatrzymanie wadium. Treść gwarancji określająca zobowiązanie gwaranta nie zawiera wymienionych wszystkich podstaw ustawowych, legitymujących zamawiającego do zatrzymania wadium. Wadium takie nie moŝe być uznane za prawidłowe. W konsekwencji oferta w/w wykonawcy nie jest zabezpieczona wadium. Rozstrzygając protest zamawiający uwzględnił zarzuty dotyczące wykluczenia Konsorcjum ComArch z postępowania i w konsekwencji prowadzenia postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz oddalił protest w pozostałej części. Zamawiający uniewaŝnił czynność wykluczenia Konsorcjum ComArch i czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting zamawiający wyjaśnił, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt. 5 -Warunki prowadzenia postępowania - ust.1 zawarł zapis "JeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r.Nr 223,poz dalej ustawy) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późno zm.)." Z treści tego zapisu wynika zdaniem zamawiającego, Ŝe przepisy zawarte w art. 45 Pzp - m. in. dotyczące form wniesienia wadium i art. 46 Pzp - m. in. dotyczące zatrzymania wadium, mają zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem zamawiającego, zapis zawarty w Gwarancji Ubezpieczeniowej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Ŝe Gwarant podejmuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyŝej po otrzymaniu pierwszego, pisemnego Ŝądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim Ŝądaniu, Ŝe kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w SIWZ" odnosi się do pkt. 5 siwz, czyli równieŝ do art. 46 Pzp. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko zamawiający wskazał, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt. 7.2 zawarł zapis "W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi." Ponadto w wyjaśnieniach treści siwz zamieszczonych na stronie internetowej w dniu r. poinformował wykonawców, iŝ przyjmuje, Ŝe certyfikat wydany dla systemu zarządzania jakością oznacza, Ŝe firma działa zgodnie z zapisanymi i udokumentowanymi procedurami. W szczególności certyfikat 6

7 moŝe dotyczyć zgodności systemu zarządzania jakością (SZJ) w firmie z normami serii ISO Jednocześnie Zamawiający zaznacza, Ŝe w jego rozumieniu z certyfikatem SZJ nie jest równowaŝny certyfikat dla produktu. Zamawiający wyraŝa pogląd, Ŝe certyfikat SZJ powinien być wystawiony przez jednostkę posiadającą akredytację jednostki upowaŝnionej do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. W wyjaśnieniach z dnia r. zamawiający wskazał, Ŝe stoi na stanowisku, iŝ konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, którego celem jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. W związku z tym Zamawiający uznaje, iŝ Wykonawca występujący jako konsorcjum firm, którego jeden z partnerów ubiegających się o zamówienie przedstawi stosowne zaświadczenia, o których mowa w pkt. 7.2 SIWZ, będzie spełniał to kryterium związane z poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi". Zamawiający podał, Ŝe wymaganie dotyczące zaświadczenia sformułował zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami) - odpowiednio do treści 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Stosownie do ww. wymagania, Konsorcjum WYG przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ jeden z członków Konsorcjum - firma Sygnity S.A. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 :2000". Konsorcjum Betacom przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ Betacom S.A. spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001 :2001. Konsorcjum F5 Konsulting przedstawiło certyfikat potwierdzający, iŝ system zarządzania funkcjonujący w Talex S.A. został oceniony jako spełniający wymagania normy ISO :2000." Konsorcjum Wasko złoŝyło certyfikat potwierdzający, iŝ Wasko S.A. stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 :2000." W odniesieniu do zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska zamawiający podał, Ŝe w siwz i ogłoszeniu w pkt a.ii zawarł zapis "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŝycie (posiadają potwierdzenie referencjami) wykonali minimum trzy usługi polegające na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej zł brutto kaŝdy." Konsorcjum w złoŝonej ofercie przedstawiło stosowny wykaz wykonanych zamówień wraz z odpowiednimi referencjami, dotyczącymi m. in. realizacji projektu IPE-PN oraz realizacji projektu pwid. Z treści ww. dokumentów 7

8 wynika jednoznacznie, iŝ realizacja tych projektów polegała równieŝ na utrzymaniu odpowiednich systemów oraz zakończyła się dla projektu IPE-PN w dniu r., a dla projektu pwid w dniu r., co spełnia wymagania określone w siwz. Od rozstrzygnięcia protestu Konsorcjum ComArch wniosło odwołanie. Odwołujący podtrzymał w odwołaniu zarzuty oddalone przez zamawiającego, dotyczące zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum F5 Konsulting i Konsorcjum Ecorys Polska, zaniechania odrzucenia ofert Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko oraz - z ostroŝności - zaniechania Ŝądania od ww. wykonawców uzupełnienia zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi wymagań zamawiającego. Odwołujący wniósł o nakazanie: 1. uniewaŝnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złoŝonej przez Konsorcjum WYG; 2. dokonania ponownej oceny ofert, 3. wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting i Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania; 4. odrzucenia ofert: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko; 5. z ostroŝności - wezwania wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko do uzupełnienia certyfikatu jakości; 6. wyboru oferty Konsorcjum ComArch jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art.24 ust. 2 pkt 4 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp i art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp, art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, z ostroŝności - naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. W uzasadnieniu odwołujący podtrzymał zarzuty protestu, oddalone przez zamawiającego w rozstrzygnięciu protestu, wraz z argumentacją zawartą w proteście. Odnosząc się do stanowiska zamawiającego, odwołujący podkreślił w uzasadnieniu odwołania, iŝ w przypadku udzielenia gwarancji gwaranta wiąŝe jedynie treść gwarancji (będącej umową), nie wiąŝą go w Ŝaden sposób przepisy ustawy Pzp, które do jego działalności, jak teŝ i czynności wystawienia gwarancji w ogóle nie mają zastosowania. Dokument stanowiący wadium nie odpowiada przepisom ustawy Pzp. Ponadto odwołujący wyjaśnił, Ŝe nie poddawał w wątpliwość akredytacji jednostek wydających certyfikaty, ani Ŝe przedłoŝenie certyfikatu jakości przez jednego z uczestników konsorcjum potwierdza spełnianie wymogów działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000 dla całego konsorcjum. Odwołujący wskazał, Ŝe zakres usług objęty certyfikatami (katalog zamknięty) złoŝonymi w ofertach ww. wykonawców, nie obejmuje wszystkich usług oferowanych tj. analizy i wyboru najlepszych projektów w ramach SPO RZL oraz promocji projektów, a wobec tego nie potwierdzają spełniania wymagania zamawiającego. 8

9 Konsorcjum WYG, będące uczestnikiem postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku analizy dokumentów przedłoŝonych do akt sprawy, oryginalnej dokumentacji postępowania oraz wyjaśnień stron i uczestnika postępowania odwoławczego, złoŝonych na rozprawie, ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. KIO stwierdziła, Ŝe odwołujący legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uznając, Ŝe interes prawny odwołującego w uzyskaniu zamówienia mógłby doznać uszczerbku w przypadku potwierdzenia się zarzucanego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Izba uznała, Ŝe zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum F5 Konsulting z uwagi na złoŝenie gwarancji ubezpieczeniowej o treści uniemoŝliwiającej zatrzymanie wadium w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp nie zasługuje na uwzględnienie. ZłoŜona przez wykonawcę gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z dnia 27 listopada 2008 r. (strona 340 oferty) zawiera w treści m.in. określenie zleceniodawcy, postępowania, którego dotyczy poprzez wskazanie nazwy postępowania i instytucji zamawiającego oraz określenie kwoty, którą Gwarant zobowiązuje się wypłacić zamawiającemu. Treść gwarancji obejmuje takŝe zobowiązanie Gwaranta do wypłacenia zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty do wysokości określonej w gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego Ŝądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile zamawiający stwierdzi w swoim Ŝądaniu, Ŝe kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w siwz. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie wymienił przesłanek zatrzymania wadium określonych w przepisie art. 46 Pzp. W pkt 5 siwz zamawiający zawarł zapis o treści,,jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz dalej ustawy) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)." 9

10 W tym stanie faktycznym Izba zwaŝyła, co następuje. Istotą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty wadium w sytuacji, gdy firma, która wygra przetarg, odmówi podpisania kontraktu lub gdy z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy nie dojdzie do podpisania kontraktu. Ma ona charakter zobowiązania w znacznym stopniu abstrakcyjnego, co związane jest z tym, Ŝe gwarant w zasadzie nie moŝe odwoływać się do stosunku podstawowego łączącego zleceniodawcę z beneficjentem, będącego przyczyną udzielenia gwarancji, chociaŝ kontrakt, na mocy którego wymagana jest gwarancja, jest jednym z elementów wymaganych do zawarcia umowy o udzielenie gwarancji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w orzeczeniu z dnia 11 stycznia 2006 r. (I A Ca 761/05) wskazał, Ŝe gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, niestypizowaną, a ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych. Podobnie, jak w przypadku gwarancji bankowej, gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zobowiązanie do świadczenia pienięŝnego przez gwaranta po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków zapłaty. Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy wypłata uzaleŝniona jest od złoŝenia Ŝądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, iŝ osoba, za którą bank udzielił gwarancji, nie wywiązała się z zobowiązań wobec beneficjenta. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp zobowiązuje zamawiającego do wskazania w siwz wymagań dotyczących wadium. Zastosowanie ww. przepisu jest bezwzględne w przypadku zamówień udzielanych w trybie ustawy Pzp, zatem nie ma w istocie znaczenia czy ww. norma prawna została zacytowana w specyfikacji czy teŝ nie. Z treści zapisu zawartego w pkt 5 siwz wynika w sposób bezsporny, Ŝe do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny jeŝeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Treść gwarancji wadialnej złoŝonej przez wykonawcę wskazuje, iŝ zabezpiecza ona rezultat w postaci zapłaty kwoty 45 tysięcy złotych w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w swoim Ŝądaniu, iŝ kwota roszczenia jest mu naleŝna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w siwz. Zobowiązanie Gwaranta jest bezwarunkowe i nieodwołalne, a zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania Ŝądania. Roszczenie z przedmiotowej gwarancji płatne jest więc na wezwanie do zapłaty spełniające wymogi formalne, określone w treści gwarancji. Skoro w przypadku przedmiotowego zamówienia publicznego obowiązują przepisy ustawy Pzp, w tym art. 46, niezaleŝnie od przeniesienia jego treści do siwz, to spełnieniem wymogu formalnego dotyczącego wskazania przesłanki zatrzymania wadium, określonej w siwz jest wskazanie przesłanki zawartej w tym przepisie. Wynika to z ustalonej przez Gwaranta treści 10

11 gwarancji, który odniósł wymóg formalny do treści siwz, a zatem w konsekwencji takŝe do przepisów ustawy Pzp. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, Ŝe treść przedmiotowej gwarancji nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu zakresu przesłanek zatrzymania wadium (zakresu zdarzeń), które upowaŝniają zamawiającego do Ŝądania zapłaty, a zatem przepis ustawy Pzp ma zastosowanie w pełnej treści. Wobec powyŝszego Izba uznała, Ŝe gwarancja złoŝona przez wykonawcę jest prawidłowa. Za niezasadny naleŝało uznać zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp oraz art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Ecorys Polska z postępowania w sytuacji, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz złoŝył nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z treścią pkt a.ii siwz o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŝycie wykonali minimum trzy usługi polegające na analizie, projektowaniu, implementacji, wdraŝaniu oraz utrzymaniu w sprawności narzędzia informatycznego, które wykorzystuje relacyjną bazę danych o wartości co najmniej ,00 zł brutto kaŝdy. Konsorcjum Ecorys Polska na potwierdzenie spełniania tego warunku wskazało w wykazie m.in. realizację projektu IPE-PN oraz projektu pwid (7 i 8 pozycja wykazu str. 57 i 58 oferty) wraz z referencjami. Odnośnie projektu IPE-PN wskazano datę zakończenia realizacji projektu na dzień r. Datę tę potwierdza list referencyjny z dnia r. wystawiony przez Ministerstwo Finansów. Z treści Raportu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej, przedłoŝonego przez odwołującego wynika, Ŝe wdroŝenie projektu IPE-PN zostało zakończone w marcu 2004 r., natomiast po tej dacie nastąpił etap VII projektu (str. 27 raportu), co nie jest sprzeczne z treścią listu referencyjnego. Odnośnie projektu pwid wskazano, iŝ jego wdroŝenie zostało zakończone r. List referencyjny z dnia 9 grudnia 2008 r. wystawiony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zawiera potwierdzenia dat realizacji projektu, w tym okresu wdraŝania i utrzymania projektu. Z raportu Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty za rok 2003 wynika wprost, Ŝe odebranie tego projektu nastąpiło w 2003 r. i w tym czasie rozpoczęto proces wdraŝania systemu (str. 43 raportu). PowyŜsze informacje nie są sprzeczne. Skoro w latach 2004, 2005 i 2006 świadczona była usługa wdraŝania i utrzymania systemu, czemu nie przeczył odwołujący, to prawdziwe jest twierdzenie, Ŝe cała usługa obejmująca analizę, projektowanie, implementację, wdraŝanie i utrzymanie projektu pwid została zakończona 11

12 w 2006 r., a zatem w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania. Izba uznała, Ŝe brak jest podstaw do rozdzielenia zrealizowanej usługi (obejmującej jeden projekt) na część usługi obejmującą analizę, projektowanie, implementację i wdraŝanie projektu, od pozostałej części, polegającej na utrzymaniu systemu, skoro wymaganie zamawiającego dotyczy usługi obejmującej wszystkie powyŝsze elementy. Natomiast podstawą do oceny terminu realizacji wykazanej usługi, pod względem wypełnienia ram czasowych określonych w warunku, jest data zakończenia realizacji usługi czy teŝ zamówienia - w całym zakresie. W tych okolicznościach naleŝało uznać, Ŝe Konsorcjum Ecorys Polska spełnia warunek dotyczący doświadczenia i jednocześnie brak jest podstaw do stwierdzenia, Ŝe wykonawca ten złoŝył nieprawdziwe informacje w tym zakresie. Nie potwierdził się zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców: Konsorcjum WYG, Konsorcjum Betacom, Konsorcjum F5 Konsulting, Konsorcjum Wasko, którzy nie przedstawili w ofertach wymaganego w pkt siwz certyfikatu jakości na wszystkie oferowane przez nich usługi. W konsekwencji bezpodstawny okazał się zarzut naruszenia przepisu art. 26 ust 3 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania tych wykonawców do uzupełnienia certyfikatu jakości. Zgodnie z pkt. 7.2 siwz W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia niezaleŝnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi". Konsorcjum WYG przedstawiło w ofercie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 dla firmy Sygnity S.A. obejmujący zakres: Dostarczanie i integracja sieci komputerowych z powiązanymi produktami, łącznie ze sprzedaŝą, projektowaniem, rozwojem, dostawą, instalacją i obsługą. Projektowanie, kastomiazacja, wdroŝenie i utrzymanie systemów informatycznych (w tym własnego oprogramowania), teleinformatycznych i automatyki oraz systemów Partnerów. Zarządzanie projektami w w/w zakresie." Konsorcjum Betacom przedstawiło w ofercie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 dla firmy Betacom S.A. obejmujący: projektowanie, produkcja i wdraŝanie oprogramowania; realizacja projektów i usług informatycznych; serwis sprzętu i systemów informatycznych". Konsorcjum F5 Konsulting przedstawiło w ofercie Certyfikat SGS Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2000 dla TALEX S.A. w zakresie: projektowanie, produkcja, dostarczanie, integracja rozwiązań i technologii informatycznych, usługi serwisowe, 12

13 produkcja oprogramowania, kompleksowe zarządzanie zasobami IT klientów oraz realizacja masowych wdroŝeń systemów informatycznych oraz wg ISO 27001:2005 w zakresie: zarządzanie danymi klienta, biznesowymi i pracowniczymi związanymi z projektowaniem, produkcją, dostarczaniem, integracją rozwiązań i technologii teleinformatycznych, usługami serwisowymi, produkcją oprogramowania, kompleksowym zarządzaniem zasobami IT klientów oraz realizacją masowych wdroŝeń systemów informatycznych, zgodnie z Deklaracją Stosowalności z dnia 14 czerwca Konsorcjum Wasko przedstawiło Certyfikat TUV CERT Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 dla firmy Wasko S.A. obejmujący następujący zakres: Usługi w zakresie informatyki, teleinformatyki, serwisu systemów, przetwarzania danych, dostaw sprzętu; ekspertyzy, audyty i szkolenia; zarządzanie projektami, usługi data center i przetwarzania danych; dostawy i serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego; obrót towarami w usługach informatycznych i teleinformatycznych; projektowanie i wytwarzanie oprogramowania; projektowanie, budowa, wdraŝanie, integracja, utrzymanie i serwis systemów informatycznych i teleinformatycznych; projektowanie budowa, integracja, utrzymanie i serwis sieci komputerowych i telekomunikacyjnych; ekspertyzy i doradztwo z zakresu ochrony środowiska; audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych; szkolenia w zakresie wytworzonych produktów oraz świadczonych usług; szkolenia współfinansowane ze środków UE dla Beneficjentów Ostatecznych funduszy strukturalnych". Odwołujący stwierdził, Ŝe katalog oferowanych usług w rozumieniu postanowienia 7.2 siwz został przez zamawiającego określony w pkt siwz, zgodnie z którym są to: wykonanie prac inicjujących realizację zamówienia, przygotowanie załoŝeń dla systemu, wykonanie oraz instalacja oprogramowania, napełnienie bazy danych, analiza i wybór najlepszych projektów w ramach SPD RZL, utrzymanie i rozwój systemu, promocja projektów. Izba nie zgodziła się z powyŝszym stanowiskiem odwołującego. Pkt 3.2 siwz nosi tytuł Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania i prace szczegółowe i zawiera 7 powyŝej wskazanych zadań wraz z określeniem prac szczegółowych w ramach tych zadań. W ocenie Izby zadania wskazane w pkt 3.2 nie mogą być utoŝsamiane z oferowanymi usługami, w odniesieniu do których zamawiający Ŝąda złoŝenia zaświadczenia o zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i rozwój bazy danych... i do tego określenia naleŝy odnosić pojęcie oferowanych usług uŝyte w pkt 7.2 siwz, choć niewątpliwie w ich skład wchodzą czynności charakterystyczne dla 18 pozycji kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) pkt 3.3 siwz. Interpretacja powyŝszego wymagania, przyjęta przez odwołującego, prowadziłaby do konieczności uzyskiwania przez wykonawców certyfikatów ISO na szczegółowe elementy usług, co, tak jak w przedmiotowym postępowaniu, mogłoby być niemoŝliwe do zrealizowania wówczas, gdy dotyczy zadania nowatorskiego np. analizy 13

14 i wyboru najlepszych projektów w ramach SPD RZL, tj. usługi, która do tej pory nie była realizowana, jak wyjaśnił zamawiający w toku rozprawy. Nie sposób teŝ uznać, Ŝe usługa, oznaczona w tak indywidualny sposób, jest objęta certyfikatem zawierającym klauzulę ogólną, odnoszącą postanowienia certyfikatu do zakresu działalności rejestrowej przedsiębiorstwa, co twierdził odwołujący w toku rozprawy. Biorąc pod uwagę ogólny zapis warunku, Ŝe certyfikat ma poświadczać zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi, a takŝe wyjaśnienia zamawiającego z dnia 18 listopada 2009 r., Ŝe certyfikat wydany dla systemu zarządzania jakością oznacza, Ŝe firma działa zgodnie z zapisanymi i udokumentowanymi procedurami naleŝało uznać, Ŝe warunek dotyczył posiadania przez wykonawcę stosownego certyfikatu w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej, co jednocześnie oznacza potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań zamawiającego. Wobec powyŝszych ustaleń Izba uznała, Ŝe wymóg zawarty w pkt 7.2 siwz został spełniony przez wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Biorąc za podstawę stan rzeczy, ustalony w toku postępowania, wobec nie potwierdzenia się zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba orzekła jak w sentencji na podstawie art.191 ust.1 Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do wyniku postępowania. Izba uwzględniła koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł, na podstawie faktury złoŝonej do akt sprawy stosownie do brzmienia 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.). 14

15 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: Członkowie: 15

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1385/08 KIO/UZP 1398/08 WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Emil Kuriata Magdalena Grabarczyk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 582 /09 WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Lubomira Matczuk-Mazuś Barbara Betman Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 października 2012 r.

WYROK z dnia 10 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2038/12 Sygn. akt: KIO 2046/12 WYROK z dnia 10 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Lubomira Matczuk-Mazuś Przemysław Dzierzędzki Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 67/10 KIO/UZP 70/10 KIO/UZP 71/10 WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Renata Tubisz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1579/13; KIO 1592/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 15 lipca 2013 roku Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2438/11 WYROK z dnia 21 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/423/11 WYROK z dnia 16 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 854 /08 WYROK z dnia 2 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1507/12 Sygn. akt: KIO 1508/12 WYROK z dnia 31 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Barbara Bettman Anna Chudzik Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1143/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 14 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 6 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 340/13 WYROK z dnia 6 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie:

Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Sygn. akt KIO 2642/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1390/12 WYROK z dnia 17 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1683/12 WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 22 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1100/13 WYROK z dnia 22 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1063/08 WYROK z dnia 20 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Członkowie: Protokolant: Stanisław Sadowy Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 155/08 WYROK z dnia 10 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Członkowie: Protokolant: Stanisław Sadowy Klaudia Szczytowska-Maziarz Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo