Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8"

Transkrypt

1 Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

2 Procedury PROCEDURY... 3 TESTY... 3 DOSTARCZANIE MATERIA ÓW... 3 KONTAKTY W DRUKARNIACH...5 PODSTAWOWE WYMAGANIA...6 SPOSOBY DOSTARCZANIA MATERIA ÓW... 6 FORMATY PLIKÓW Z MATERIA AMI DO DRUKU... 6 NAZEWNICTWO PLIKÓW... 6 WYMIARY DOSTARCZANYCH MATERIA ÓW... 6 UK AD DOSTARCZANYCH MATERIA ÓW... 6 MATERIA Y KOLOROWE... 6 LITERNICTWO... 7 INNE WYMAGANIA... 7 WYMAGANE USTAWIENIA PROGRAMU ADOBE DISTILLER... 7 WYMIARY MATERIA ÓW... 9 POJEDYNCZA KOLUMNA A GOTOWY MONTA A POJEDYNCZA KOLUMNA A NORMY DRUKU PRZESUNI CIE KOLORÓW PRZYROST PUNKTU G STO OPTYCZNA ZASADY DOSTARCZANIA MATERIA ÓW PRZEZ FTP PARAMETRY KONT SPOSÓB DOSTARCZANIA PLIKÓW PRZYK AD KONFIGURACJI KONTA DLA WINDOWS COMMANDERA 5.0 DLA KONTA INNIPILA PRZYK AD KONFIGURACJI KONTA DLA INTERNET EXPLORERA 5.5 DLA KONTA INNIPILA NAZEWNICTWO PLIKÓW ZALECANA METODA GENEROWANIA PLIKÓW PDF ZALECANA INSTALACJA STEROWNIKÓW ZALECANA INSTALACJA STEROWNIKA POSTSCRIPTOWEGO ZALECANA INSTALACJA ADOBE DISTILLERA 5.05 (4.05) USTAWIENIA OPCJI PROGRAMU ADOBE DISTILLER Strona 2 z 22

3 Procedury Procedury Testy Aby mo liwe by o prawid owe i szybkie przygotowanie dostarczanych przez wydawc materia ów powinny one spe nia wymagania okre lone w umowie. Dlatego zalecamy przeprowadzenie testów okre laj cych zgodno dostarczanych materia ów ze standardami Agory S.A.. Test polega na: przygotowaniu kompletu materia ów ostatniego wydania wydawnictwa zgodnie ze standardami Agory S.A, dostarczeniu tak przygotowanych materia ów do drukarni wykorzystuj c serwer FTP Agory S.A., szczegó owym sprawdzeniu dostarczonych materia ów w drukarni, i przekazaniu informacji o ewentualnych problemach do wydawcy. Termin przeprowadzenia testów wydawca ustala z drukarni bior c pod uwag jej mo liwo ci produkcyjne. Zalecamy jednak przeprowadzenie testu nie pó niej ni 3 dni przed drukiem. Oprócz testów startowych wskazane jest przeprowadzanie testów kontrolnych po ka dej zmianie sposobu przygotowania materia ów u zleceniodawcy, w szczególno ci po: zmianie makiety, Dostarczanie materia ów instalacji nowych czcionek, instalacji nowego lub reinstalacji dotychczas u ywanego oprogramowania. Trzeba podkre li, i przeprowadzenie testów jest wycznie sprawdzeniem zgodno ci dostarczonych materia ów z wymaganiami technicznymi drukarni, czyli czy mo na przygotowa prawid owe formy drukowe z dostarczonego materia u. Nie podlega sprawdzeniu techniczna jako materia ów tworz cych wydawnictwo. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia problemów wymagamy dostarczanie do drukarni materia ów zgodnie z harmonogramem i wymaganiami technicznymi zawartym w umowie oraz przygotowanie plików PDF i ich dostarczanie zgodnie z tym dokumentem. W celu umo liwienia kontroli poprawno ci monta u i druku wydawnictwa, przed drukiem wydawca powinien dostarczy jego makiet. Brak makiety uniemo liwia przeprowadzenie takiej kontroli, tak wi c drukarnia nie ma wp ywu na ewentualne bdy dotycz ce uk adu wydawnictwa i nie ponosi za nie odpowiedzialno ci. Szczegó owe informacje dotycz ce makiety znajduj si w umowie. Przed rozpocz ciem druku konieczna jest akceptacja, przez przedstawiciela wydawcy, pierwszych wydrukowanych egzemplarzy lub dostarczenie przez wydawc wydruków próbnych (proof). Wydruki próbne mog dotyczy ca ego wydawnictwa lub jego istotnych fragmentów. Wydruk powinien by wykonany w sposób uwzgl dniaj cy cechy charakterystyczne technologii cold-set: papier gazetowy, mniejszy zakres barw, itp. Inne wydruki próbne mo na traktowa wycznie pogl dowo. W drukarni istnieje mo liwo przygotowania prawid owego wydruku próbnego, który mo e stanowi podstaw do prowadzenia druku. W przypadku braku jednoznacznego okre lenia zgodno ci drukowanych materia ów z oczekiwaniami wydawcy drukarnia nie mo e ponosi odpowiedzialno ci za jako druku (zgodnie z zapisami w umowie). W celu u atwienia wspó pracy wydawcy i drukarni proponujemy wyznaczenie osoby odpowiadaj cej ze strony wydawcy za prawid owe przygotowanie i Strona 3 z 22

4 Procedury dostarczenie materia ów (redaktor techniczny). Przedstawiciele drukarni powinni mie mo liwo kontaktu z wyznaczon osob w czasie przygotowania materia ów do druku i w czasie prowadzenia druku. Do niej b d kierowane informacje o ewentualnych bdach lub problemach. W czasie przygotowania materia ów do druku drukarnia nie ma mo liwo ci sprawdzania zawarto ci merytorycznej i jako ci przygotowania dostarczonych materia ów, dlatego te drukarnia nie odpowiada za bdy wynikaj ce z tych powodów. Je eli jednak zostan zauwa one bdy, wydawca jest o nich informowany. Poniewa drukarnia nie ma mo liwo ci poprawiania dostarczonych materia ów, wydawca powinien samodzielnie dokona korekty, a nast pnie materia ponownie dostarczy do drukarni. Wydawca mo e tak e wyrazi zgod na druk bdnych materia ów. Dlatego zalecamy, aby do momentu potwierdzenia poprawno ci otrzymania materia ów przez drukarni, w redakcji znajdowa a si osoba maj ca mo liwo ci ich korekty i retransmisji. Je eli wydawca ma w tpliwo ci dotycz ce poprawno ci przygotowania materia ów zach camy do przes ania w tpliwych materia ów do drukarni w celu ich wcze niejszego sprawdzenia. Termin i sposób sprawdzenia wydawca ka dorazowo uzgadnia z drukarni. Wszelkie ustalenia dotycz ce zagadnie technicznych zwi zanych z dostarczanymi materia ami powinny by przeprowadzane przez: ze strony wydawcy - osob odpowiadaj c za prawid owe przygotowanie i dostarczanie materia ów do drukarni (redaktor techniczny) lub osob przez ni wyznaczon, ze strony drukarni - osob do kontaktów technicznych z wydawcami lub osob przez niego wyznaczon. Strona 4 z 22

5 Kontakty w drukarniach Kontakty w drukarniach Warszawa Tychy Pi a Do kontaktów z wydawcami w zakresie dostarczania i przygotowania materia ów w drukarniach Agory S.A. wyznaczone s osoby: TOMASZ O UBIEC Tel: GSM: SEBASTIAN OCHMAÑSKI Tel: GSM: TOMASZ ROZMIAREK Tel: GSM: Fax: Strona 5 z 22

6 Podstawowe wymagania Podstawowe wymagania Sposoby dostarczania materia ów Materia do druku w formie elektronicznej mo na dostarczy : na serwer FTP Agory, na dyskach CD-ROM i CD-RW zapisanych w formacie ISO-9660 jednosesyjnie (z zamkni t sesj ) lub wielosesyjnie. Zalecanym sposobem dostarczania materia ów jest przesy anie na serwer FTP Agory. Formaty plików z materia ami do druku Nazewnictwo plików W drukarniach Agory S.A. akceptowane s wycznie pliki PDF w wersji 1.3 lub 1.4. Pliki musz by dostarczane nieskompresowane. Format i sposób przygotowania plików musi umo liwia przeprowadzenie monta u i obróbki elektronicznej systemami drukarni. Dostarczone pliki nie mog zawiera : fragmentów kodu w j zyku PostScript (PostScript Inline), elementów przezroczystych, odwo a (tagów) OPI.. Dostarczanie materia ów w innych formatach plików jest mo liwe wycznie po szczegó owych ustaleniach z drukarni. Nazewnictwo musi by zgodne z zasadami Agory S.A. Zasady dotycz ce nazewnictwa plików omówione s w czci Nazewnictwo plików. Wymiary dostarczanych materia ów Materia y do drukarni mo na dostarcza w formie pojedynczych kolumn lub gotowych monta y. Wymiary papieru (medium) na który drukowane s kolumny musz by zgodne z poni szymi warto ciami: Pojedyncza kolumna: 255 x 385 mm (723x1091 pkt) u o ona pionowo, Monta : 530 x 385 mm (1502x1091 pkt) u o ona poziomo. Uk ad dostarczanych materia ów Materia y kolorowe Pliki maj zawiera pojedyncze kolumny (jeden plik - jedna strona), lub pojedyncze gotowe monta e (jeden plik jeden monta ). Materia y musz by przygotowane w pozytywie, prawo czytelnie (bez lustra). Pojedyncze kolumny maj by w orientacji pionowej, gotowe monta w orientacji poziomej. Materia y nie mog zawiera paserów, opisów, itp. adne dodatkowe elementy, nie przeznaczonych do druku, nie mog znajdowa si w polu zadruku lub poza jego obszarem. Dla materia ów kolorowych wymagane jest dostarczanie plików kompozytowych, w przestrzeni barwnej CMYK. W pliku nie mog wyst powa deklaracje barw innych ni CMYK. Strona 6 z 22

7 Podstawowe wymagania Zalecamy u ywanie w drobnych elementach graficznych lub tekstach jak najmniejszej liczby barw CMYK. Czarne elementy graficzne (lub czarne napisy) powinny sk ada si wycznie z 100% black, bez dodatków innych barw. W wypadku samodzielnego ustalania profilu barwnego lub tablic konwersji RGB/CMYK proponujemy nast puj ce warto ci wybranych parametrów: black generation medium; max. ink limit %; dot gain 25-30% (w tonach rednich); total black 100%; Liternictwo Definicje wszystkich czcionek wyst puj cych w pracy musz by osadzone w pliku. Minimalny stopie pisma jednokolorowego: jednoelementowego 6 punktów, dwuelementowego 8 punktów. Minimalny stopie pisma wielokolorowego: jednoelementowego 9 punktów, dwuelementowego 11 punktów. Do drukowania w kontrze nale y stosowa fonty tylko typu Bold nie mniej ni 12 pt. Inne wymagania Minimalna grubo linii wyst puj cych w dostarczonym materiale: 2 punkty. Prace musz by przygotowane do na wietlenia z parametrami: rozdzielczo: 1200 dpi, liniatura: 48 linii/cm (120 lpi), kszta t punktu: okr g y lub eliptyczny. Stopie pokrycia: Minimalny punkt rastrowy musi by >= 5% w wiat ach, Maksymalny punkt rastrowy musi by <= 90% w cieniach. Sumaryczny stopie pokrycia w obszarach cieni: C+M+Y: 120%-150%, Black: 90%-100%, C+M+Y+K: 220%-240%. Warto 240% dla maksymalnego limitu farby (max ink limit) jest nieprzekraczalna. UCR/GCR: C+M+Y: 120%-150%. Wymagane ustawienia programu Adobe Distiller W celu zapewnienia w a ciwej jako ci dostarczanych materia ów wymagane jest skonfigurowanie opcji (Job Options) programu Adobe Distiller w nast puj cy sposób: Secja Ogólne (General): Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), Page Range All, Binding Left, Resolution 1200 dpi. Strona 7 z 22

8 Podstawowe wymagania Sekcja Kompresja (Compression): Color Images Compression JPEG, Quality Maximum, 300 dpi, Grayscale Images - Compression JPEG, Quality Maximum, 300 dpi, Monochrome Images - Compression CCITT Group 4, 600 dpi. Sekcja Czcionki (Fonts): Embed All Fonts tak, Subset embedded fonts - nie, When Embedding Fails Warn and Continue. Sekcja Kolor (Color): Settings File none, Color Management Policies Leave Color Unchanged. Sekcja Zaawansowane (Advanced): Options Preserve Level 2 copypage Semantics tak, Options Illustrator Overprint mode tak, Options Convert gradients to smooth shades nie! DSC Proces DCS Comments Resize Page and Center Artwork for EPS Files tak. Strona 8 z 22

9 Wymiary materia ów Wymiary materia ów Pojedyncza kolumna A-3 Materia y mo na dostarcza jako pojedyncze kolumny lub jako gotowe monta e. Aby mo liwe by o szybkie i precyzyjne przygotowanie dostarczonych materia ów nale y przestrzega poni szych zasad: Pojedyncze kolumny poddawane s obróbce elektronicznej w wyniku której otrzymujemy monta (par kolumn) gotowy do skopiowania na form drukow. Przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si wydruk na warto 256x387 mm (726x1097 pkt). W ka dym wypadku pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 1 mm (3pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony pionowo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Wymiary papieru (medium) 726x1097 pkt Pole obrazu 720x1091 pkt Dla tak przygotowanych kolumn otrzymujemy monta z 20 mm (56 pkt) marginesem pomi dzy kolumnami: Dostarczona pojedyncza strona Dostarczona pojedyncza strona forma drukowa 1097 pkt margines 56 pkt 1502 pkt Strona 9 z 22

10 Wymiary materia ów Gotowy monta A-3 Je eli wydawca dostarcza zamiast pojedynczych kolumn gotowy monta to przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si druk: 530 x 387 mm (1502x1097 pkt). Pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 1 mm (3pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony poziomo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Pole obrazu 1097 pkt Wymiary papieru 1502 pkt Po obróbce w drukarni otrzymujemy monta gotowy do skopiowania na form drukow. Przy dostarczeniu gotowego monta u rezultat obróbki jest dok adnym odwzorowaniem dostarczonego materia u. adne poprawki nie s wprowadzane. Dostarczony monta 1097 pkt forma drukowa 1502 pkt Strona 10 z 22

11 Wymiary materia ów Pojedyncza kolumna A-4 Pojedyncze kolumny poddawane s obróbce elektronicznej w wyniku której otrzymujemy monta (czterech kolumn) gotowy do skopiowania na form drukow. Przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si wydruk na warto 195x263 mm (552 x 745 pkt). W ka dym wypadku pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 10 mm (30pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony pionowo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Wymiary papieru (medium) 552 x 745 pkt Pole obrazu 495 x 685 pkt Dla tak przygotowanych kolumn otrzymujemy monta z 10 mm (28 pkt) marginesem na wstawienie kwadratów kontrolnych u styku g ówek kolumn: Dostarczona pjedyncza strona Dostarczona pjedyncza strona 1051 pkt Dostarczona pjedyncza strona Dostarczona pjedyncza strona Kwadraty kontrolne wklejane automatycznie podczas monta u 1465 pkt Strona 11 z 22

12 Normy druku Normy druku Przesuni cie kolorów Przyrost punktu G sto optyczna Poni ej omówione s uwarunkowania techniczne, wynikaj ce ze stosowanej technologii druku (cold-set). Przy druku barwnym w technologii cold-set, przy maksymalnym zadrukowaniu wst gi 4+4 tolerancja pasowania kolorów wynosi do 0.5 mm. Nale y unika sk adania napisów, szczególnie ma ym stopniem, z kilku kolorów, z uwagi na du e problemy ze spasowaniem. W efekcie otrzymujemy cz sto tekst rozmyty i nieczytelny. Nale y stosowa podlewki w celu unikni cia prze witywania pod o a przy ró nicy w pasowaniu. Ró nice w przesuni ciu (pasowaniu) kolorów bior si z nast puj cych powodów: Ka dy kolor drukowany jest z innego cylindra formowego mo liwe s wi c pewne przesuni cia mi dzy czterem takimi cylindrami na maszynie (max. tolerancja dok adno ci za o enia 4 form CMYK tworz cych obraz barwny wynosi 4x0.1 mm = 0.4 mm); Papier jest ma o stabilny wymiarowo, co oznacza, e pod wp ywem wody rozszerza si wzd u oraz w poprzek kierunku drukowania. Drukuj c kolumn kolorow papier pobiera cztery razy wi cej wody ni przy druku czarno-bia ym, a wi c efekt rozszerzania papieru jest zwi kszony. Monta diapozytów w jedn form kopiow oraz ich umieszczenie w kopioramie w trakcie na wietlania forma drukowych te s obarczone pewnym bdem (mo liwe s ich pewne przesuni cia wzgl dem formy na ko kach pasuj cych blach do formy kopiowej). Przyrost punktu rastrowego w tonach rednich wynosi do 30%. W trakcie druku nast puje pewne powi kszenie punktów rastrowych i jest ono najwi ksze dla rastra o pokryciu powierzchni 40%-60%. Przyczyn powi kszenia jest nacisk na maszynie i struktura papieru. Szczególnie du e przyrosty punktu wyst puj dla kolorów black i cyan nale y wi c unika du ego udzia u tych kolorów w budowaniu szczegó ów w ciemnych partiach obrazu. W przypadku wyst powania pasków kontrolnych dopuszczalna ró nica g sto ci optycznych pomi dzy aplami, mo e wynosi na odbitce do t= 0,3 D. G sto optyczna D farby okre la ilo nadrukowanej farby na papierze. Im wi cej farby tym g sto optyczna jest wi ksza. G sto optyczna farby (na apli) wynosi dla farb cyan, magenta i yellow 0,9 D, dla farby czarnej 1,10 D. S to g sto ci optymalne, tzn. e przy tej ilo ci farby uzyskuje si najlepsze efekty w druku. Podwy szenie g sto ci optycznej, a wi c zwi kszenie ilo ci farby w na odbitkach powy ej podanych warto ci nie jest mo liwe poniewa jest uwarunkowane technologi druku. Przy zwi kszonej ilo ci farby nast puje brudzenie pod o a, odbijanie si rysunku na s siednich stronach, mazanie si farby pod wp ywem dotyku, itp. Strona 12 z 22

13 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Zasady dostarczania materia ów przez FTP Parametry kont Kolumny do drukar Agory S.A. mo na dostarcza poprzez Internet. U ytkownik czy si z serwerem FTP Agory S.A. i umieszcza tam pliki. W fazie testów i do momentu podpisania umowy wydawca otrzymuje mo liwo dostarczania materia ów poprzez konto uniwersalne. Konto uniwersalne nie gwarantuje zachowania bezpiecze stwa danych. Konto uniwersalne wykorzystywane jest tak e do transmisji awaryjnych w momencie wyst pienia problemów z kontem podstawowym. Po podpisaniu umowy i ustaleniu zasad wspó pracy wydawca mo e otrzyma w asne (prywatne) konto. Konto zak adanie jest po wcze niejszych ustaleniach z osob opiekuj c si danym wydawc. Konto prywatne s u y wycznie do transmisji plików jednego wydawcy i gwarantuje bezpiecze stwo danych. Konta uniwersalne umo liwiaj przesy anie materia ów do ró nych drukar. Miejsce przesy ania materia ów okre la nazwa u ytkownika. Warszawa: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: inniwawa Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Warszawie. Tychy: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: innitychy Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Tychach. Pi a: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: innipila Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Pile. Konto prywatne zwi zane jest z wcze niej okre lon drukarni. Pliki przesy ane poprzez dane konto trafiaj zawsze do tej samej drukarni. Tymczasowa zmiana miejsca docelowego jest mo liwa przez u ycie konta uniwersalnego. Parametry konta prywatnego: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: znany wydawcy, Has o: znane wydawcy. Sposób dostarczania plików Po zalogowaniu si do serwera ftp.gazeta.pl, widzimy nast puj c struktur katalogów: [kopia] katalog w którym znajduj si przes ane pliki do drukarni, [log] katalog techniczny (dost pny tylko dla admistratorów systemu. Znajduj si tam logi automatów), [new] katalog do którego kopiujemy pliki, [zabieraj] katalog techniczny (na potrzeby automatu transmisyjnego). Strona 13 z 22

14 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Sposób przesy ania: Pliki, które chcemy przes a do drukarni, nale y skopiowa do katalogu [new]. Automat transmisyjny pracuj cy na serwerze, kopiuje plik do katalogu [zabieraj], przesy a go na serwer drukarni, po czym kopiuje go do katalogu [kopia]. Gdy plik znajdzie si w katalogu [kopia] mamy pewno, e plik ten jest przes any na serwer drukarni. Przyk ad konfiguracji konta dla Windows Commandera 5.0 dla konta Innipila. Wybierz z paska narz dziowego: Polecenia -> FTP Poczenie -> Nowe poczenie Wype nij odpowiednie pola jak na poni szym zrzucie ekranowym. Strona 14 z 22

15 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Przyk ad konfiguracji konta dla Internet Explorera 5.5 dla konta Innipila. Aby poczy si z serwerem FTP Gazety Wyborczej, wystarczy w polu adresowym przegl darki (Internet Explorer 5 lub Netscape 4.x) wpisa adres dla konta innipila i has o: ftp://innipila:tu_wpisa _has Powinien pojawi si obrazek pokazany na rysunku poni ej. Nast pnie przechodzimy do katalogu /innipila/new do którego kopiujemy pliki które chcemy przes a do drukarni. Uwaga! W przypadku Internet Explorera nie dzia funkcja: kopiuj i wklej (CTRL+C i CTRL+V). Jedyna mo liwo skopiowania pliku to jego przeci gni cie z okna do okna. Strona 15 z 22

16 Nazewnictwo plików. Nazewnictwo plików. Nazewnictwo dostarczanych plików powinno by zgodne z zasadami nazywania plików w Gazecie Wyborczej. Pliki maj nazwy umo liwiaj ce dok adn identyfikacj (nr kolejny kolumny, jej wersja, dzie edycji, zawarto kolorystyczna); Nazwa pliku sk ada si z 8 grup znaków (w tym rozszerzenia), wed ug nast puj cego klucza: mmddtttrrsss-vkdp.roz Szczegó owy opis elementów nazwy: mm miesi c edycji. Miesi c edycji jest okre lany przez liczb dwucyfrow w zakresie dd dzie edycji. Dzie edycji jest okre lany przez liczb dwucyfrow w zakresie ttt nazwa produktu. Nazwa produktu sk ada si z trzech znaków. Bezpo rednie przyporz dkowanie liternictwa ustalane jest indywidualnie w fazie uruchamiania transmisji plików. rr oznaczenie mutacji (regionu) oznaczenie sk ada si z dwóch znaków. sss numer strony. Numer kolumny jest okre lony przez liczb trzycyfrow sss w zakresie , W przypadku dostarczania ca ych monta y podajemy numer najmniejszej kolumny monta u. v k wersja kolumny Kolumna mo e mie dziewi wersji w zakresie 1-9 (nast pnie D do Z). Pusta makieta oznaczana jest cyfr 0, a jej nast pne wersje literami A, B i C. kolorystyka Okre la kolorystyk materia ów zawartych w pliku: a dla kompozytów (pe en CMYK), b dla kolumny jednobarwnych, czarnych. d p miejsce druku Wskazuje drukarni w której b dzie drukowany produkt: P wszystkie drukarnie W Warszawa, T Tychy, L Pi a, I Winkowski (Pi a) R Winkowki (Radzymin) Z Pi a, Warszawa C Tychy, Warszawa A Tychy, Pi a zawarto pliku: P plik zawiera pojedyncz kolumn, R plik zawiera kompletny monta (rozk adówk ). Strona 16 z 22

17 Nazewnictwo plików. roz format pliku. Rozszerzenie pliku musi jednoznacznie definiowa format pliku i by zgodne ze standardowym oznaczeniem tego formatu. pdf - dla plików PDF. Przyk ad: 0910zsaz3001-1alp.pdf Miesi c Edycji wrzesie, Dzie edycji: 10, Produkt: Anonse Kujawsko-Pomorskie, Kolumna 001, wersja: 1, kolorystyka: plik zawiera kolumn kolorow, miejsce druku: drukarnia Pi a, zawarto: pojedyncza kolumna, format pliku: pdf. Strona 17 z 22

18 Zalecana metoda generowania plików PDF Zalecana metoda generowania plików PDF Aby wygenerowa prawid owe pliki PDF nale y: Zainstalowa i skonfigurowa sterownik PostScriptowy. Zgodnie z instrukcj z rozdzia u Zalecana instalacja sterownika PostScriptowego. Zainstalowa i skonfigurowa Adobe Distillera. Zgodnie z instrukcj z rozdzia u Zalecana instalacja Adobe Distillera. Z programu ami cego wydrukowa kolumn gazety na drukark postscriptow (Agfa). Nie wolno generowa plików poprzez wydruk na drukark Acrobat PDFWriter. W przypadku korzystania z oprogramowania Adobe Distiller 5.05 dozwolone jest drukowanie bezpo rednio z programu ami cego na drukark Adobe Distiller. Plik PostScriptowy przekonwertowa za pomoc Adobe Distillera do pliku PDF. Zalecane wersje Adobe Distiller a i Nie nale y u ywa wersji 4.0 i 5.0. Sprawdzi poprawno otrzymanego pliku przez obejrzenie go w Acrobat Readerze. Aby poprawnie sprawdza pliki PDF, nale y na stacji roboczej odczy czcionki wykorzystywane w pliku. W innym wypadku Acrobat automatycznie podstawi brakuj ce czcionki i sprawdzenie wizualne nie b dzie miarodajne. Dlatego sprawdzenie nale y przeprowadza na innej stacji ni stacja na której przygotowywano materia y. Metoda ta umo liwia sprawdzenie poprawno ci zawarto ci merytorycznej, uk adu kolumny i doczanych czcionek. Nie umo liwia miarodajnego sprawdzenia kolorystyki. Jedynym wyznacznikiem poprawno ci kolorystycznej przygotowanych materia ów mo e by tylko obraz uzyskany z odpowiednio skalibrowanych urz dze. Dostarczy (przes a ) plik do drukarni. Zalecamy transmisj na na serwer FTP zgodnie z rozdzia em Transmisja plików przez ftp.gazeta.pl. Przes ane do drukarni pliki zostan poddane weryfikacji przez nasz system preflightu, i w przypadku braku czcionek lub innych bdów konieczne b dzie poprawienie pliku i przes anie go do drukarni ponownie. Strona 18 z 22

19 Zalecana instalacja sterowników Zalecana instalacja sterowników Zalecana instalacja sterownika Postscriptowego Uruchom instalacj sterownika PS plik: aps102eng.exe (wielko pliku: 5316,288 KB). Plik sterownika mo na ci gn z internetu: lub z naszego serwera ftp. Znajduj si on na ftp.gazeta.pl w katalogu public (konta: innipila, ). Gdy program zapyta o drukark, wska sterownik drukarki Agfa apogeee plik: apogee3.ppd. Po instalacji skonfiguruj domy lne ustawienia drukarki: drukowanie do pliku: drukuj do pliku - zaznacz, doczanie czcionek do pliku: drukarka -> preferencje drukowania -> zaawansowane -> Czcionka TT. Standardowo jest: Podstaw czcionk urz dzenia, zmie na: Pobierz jako czcionk adowan. Poczenie drukowania z u yciem sterownika AdobePS i ustawie appoge3.ppd daje w a ciwie podczone czcionki do pliku PostScriptowego (czcionki nie s z bkowane). W przypadku u ywania czcionek PS firmy Bitstream nale y stosowa ATM Light 4.1 dla PC. Zalecana instalacja Adobe Distillera 5.05 (4.05) Przed instalacj Adobe Distillera w systemie musi by zainstalowany prawid owo Adobe PostScript Driver. Kolejno instalacji Adobe Distillera: Za ó struktur katalogów (np: c:\gazeta\in oraz c:\gazeta\out). Zainstaluj Adobe Distiller 5.05 (4.05). Wykonaj instalacj typow z domy lnymi opcjami. Dla Acrobat Distillera zainstaluj Prinergy Tools (instaluje ustawienia geometrii plików w Distillerze). Skonfiguruj Distillera: za o katalog do spoolowania: Distiller -> Settings -> Watched Folders -> Add -> C:\Gazeta -> OK., do katalogu spoolowanego docz gotowy plik ustawie joboptions (rys.1): Distiller -> Settings -> Watched Folders, Zaznacz dla katalogu C:\Gazeta: Load Options, Wska plik ustawie (job options): prinergy pages-modyfied gazeta joboptions, Strona 19 z 22

20 Zalecana instalacja sterowników rys1. Doczenie pliku ustawie Ustaw opcje programu zgodnie z rysunkami od 2 do 6. Ustawienia opcji programu Adobe Distiller 5.05 rys2. Ustawienia ogólne. Strona 20 z 22

21 Zalecana instalacja sterowników Ustawienia Default Page Size nie maj wp ywu na ko cowy format strony w pliku PDF. Na format strony na wp yw zdefiniowany format strony w programie ami cym. + rys3. Ustawienia kompresji. rys4. Ustawienia dla Czcionek. Strona 21 z 22

22 Zalecana instalacja sterowników rys5. Ustawienia koloru. rys6. Ustawienia zaawansowane. Strona 22 z 22

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo