Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8"

Transkrypt

1 Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

2 Procedury PROCEDURY... 3 TESTY... 3 DOSTARCZANIE MATERIA ÓW... 3 KONTAKTY W DRUKARNIACH...5 PODSTAWOWE WYMAGANIA...6 SPOSOBY DOSTARCZANIA MATERIA ÓW... 6 FORMATY PLIKÓW Z MATERIA AMI DO DRUKU... 6 NAZEWNICTWO PLIKÓW... 6 WYMIARY DOSTARCZANYCH MATERIA ÓW... 6 UK AD DOSTARCZANYCH MATERIA ÓW... 6 MATERIA Y KOLOROWE... 6 LITERNICTWO... 7 INNE WYMAGANIA... 7 WYMAGANE USTAWIENIA PROGRAMU ADOBE DISTILLER... 7 WYMIARY MATERIA ÓW... 9 POJEDYNCZA KOLUMNA A GOTOWY MONTA A POJEDYNCZA KOLUMNA A NORMY DRUKU PRZESUNI CIE KOLORÓW PRZYROST PUNKTU G STO OPTYCZNA ZASADY DOSTARCZANIA MATERIA ÓW PRZEZ FTP PARAMETRY KONT SPOSÓB DOSTARCZANIA PLIKÓW PRZYK AD KONFIGURACJI KONTA DLA WINDOWS COMMANDERA 5.0 DLA KONTA INNIPILA PRZYK AD KONFIGURACJI KONTA DLA INTERNET EXPLORERA 5.5 DLA KONTA INNIPILA NAZEWNICTWO PLIKÓW ZALECANA METODA GENEROWANIA PLIKÓW PDF ZALECANA INSTALACJA STEROWNIKÓW ZALECANA INSTALACJA STEROWNIKA POSTSCRIPTOWEGO ZALECANA INSTALACJA ADOBE DISTILLERA 5.05 (4.05) USTAWIENIA OPCJI PROGRAMU ADOBE DISTILLER Strona 2 z 22

3 Procedury Procedury Testy Aby mo liwe by o prawid owe i szybkie przygotowanie dostarczanych przez wydawc materia ów powinny one spe nia wymagania okre lone w umowie. Dlatego zalecamy przeprowadzenie testów okre laj cych zgodno dostarczanych materia ów ze standardami Agory S.A.. Test polega na: przygotowaniu kompletu materia ów ostatniego wydania wydawnictwa zgodnie ze standardami Agory S.A, dostarczeniu tak przygotowanych materia ów do drukarni wykorzystuj c serwer FTP Agory S.A., szczegó owym sprawdzeniu dostarczonych materia ów w drukarni, i przekazaniu informacji o ewentualnych problemach do wydawcy. Termin przeprowadzenia testów wydawca ustala z drukarni bior c pod uwag jej mo liwo ci produkcyjne. Zalecamy jednak przeprowadzenie testu nie pó niej ni 3 dni przed drukiem. Oprócz testów startowych wskazane jest przeprowadzanie testów kontrolnych po ka dej zmianie sposobu przygotowania materia ów u zleceniodawcy, w szczególno ci po: zmianie makiety, Dostarczanie materia ów instalacji nowych czcionek, instalacji nowego lub reinstalacji dotychczas u ywanego oprogramowania. Trzeba podkre li, i przeprowadzenie testów jest wycznie sprawdzeniem zgodno ci dostarczonych materia ów z wymaganiami technicznymi drukarni, czyli czy mo na przygotowa prawid owe formy drukowe z dostarczonego materia u. Nie podlega sprawdzeniu techniczna jako materia ów tworz cych wydawnictwo. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia problemów wymagamy dostarczanie do drukarni materia ów zgodnie z harmonogramem i wymaganiami technicznymi zawartym w umowie oraz przygotowanie plików PDF i ich dostarczanie zgodnie z tym dokumentem. W celu umo liwienia kontroli poprawno ci monta u i druku wydawnictwa, przed drukiem wydawca powinien dostarczy jego makiet. Brak makiety uniemo liwia przeprowadzenie takiej kontroli, tak wi c drukarnia nie ma wp ywu na ewentualne bdy dotycz ce uk adu wydawnictwa i nie ponosi za nie odpowiedzialno ci. Szczegó owe informacje dotycz ce makiety znajduj si w umowie. Przed rozpocz ciem druku konieczna jest akceptacja, przez przedstawiciela wydawcy, pierwszych wydrukowanych egzemplarzy lub dostarczenie przez wydawc wydruków próbnych (proof). Wydruki próbne mog dotyczy ca ego wydawnictwa lub jego istotnych fragmentów. Wydruk powinien by wykonany w sposób uwzgl dniaj cy cechy charakterystyczne technologii cold-set: papier gazetowy, mniejszy zakres barw, itp. Inne wydruki próbne mo na traktowa wycznie pogl dowo. W drukarni istnieje mo liwo przygotowania prawid owego wydruku próbnego, który mo e stanowi podstaw do prowadzenia druku. W przypadku braku jednoznacznego okre lenia zgodno ci drukowanych materia ów z oczekiwaniami wydawcy drukarnia nie mo e ponosi odpowiedzialno ci za jako druku (zgodnie z zapisami w umowie). W celu u atwienia wspó pracy wydawcy i drukarni proponujemy wyznaczenie osoby odpowiadaj cej ze strony wydawcy za prawid owe przygotowanie i Strona 3 z 22

4 Procedury dostarczenie materia ów (redaktor techniczny). Przedstawiciele drukarni powinni mie mo liwo kontaktu z wyznaczon osob w czasie przygotowania materia ów do druku i w czasie prowadzenia druku. Do niej b d kierowane informacje o ewentualnych bdach lub problemach. W czasie przygotowania materia ów do druku drukarnia nie ma mo liwo ci sprawdzania zawarto ci merytorycznej i jako ci przygotowania dostarczonych materia ów, dlatego te drukarnia nie odpowiada za bdy wynikaj ce z tych powodów. Je eli jednak zostan zauwa one bdy, wydawca jest o nich informowany. Poniewa drukarnia nie ma mo liwo ci poprawiania dostarczonych materia ów, wydawca powinien samodzielnie dokona korekty, a nast pnie materia ponownie dostarczy do drukarni. Wydawca mo e tak e wyrazi zgod na druk bdnych materia ów. Dlatego zalecamy, aby do momentu potwierdzenia poprawno ci otrzymania materia ów przez drukarni, w redakcji znajdowa a si osoba maj ca mo liwo ci ich korekty i retransmisji. Je eli wydawca ma w tpliwo ci dotycz ce poprawno ci przygotowania materia ów zach camy do przes ania w tpliwych materia ów do drukarni w celu ich wcze niejszego sprawdzenia. Termin i sposób sprawdzenia wydawca ka dorazowo uzgadnia z drukarni. Wszelkie ustalenia dotycz ce zagadnie technicznych zwi zanych z dostarczanymi materia ami powinny by przeprowadzane przez: ze strony wydawcy - osob odpowiadaj c za prawid owe przygotowanie i dostarczanie materia ów do drukarni (redaktor techniczny) lub osob przez ni wyznaczon, ze strony drukarni - osob do kontaktów technicznych z wydawcami lub osob przez niego wyznaczon. Strona 4 z 22

5 Kontakty w drukarniach Kontakty w drukarniach Warszawa Tychy Pi a Do kontaktów z wydawcami w zakresie dostarczania i przygotowania materia ów w drukarniach Agory S.A. wyznaczone s osoby: TOMASZ O UBIEC Tel: GSM: SEBASTIAN OCHMAÑSKI Tel: GSM: TOMASZ ROZMIAREK Tel: GSM: Fax: Strona 5 z 22

6 Podstawowe wymagania Podstawowe wymagania Sposoby dostarczania materia ów Materia do druku w formie elektronicznej mo na dostarczy : na serwer FTP Agory, na dyskach CD-ROM i CD-RW zapisanych w formacie ISO-9660 jednosesyjnie (z zamkni t sesj ) lub wielosesyjnie. Zalecanym sposobem dostarczania materia ów jest przesy anie na serwer FTP Agory. Formaty plików z materia ami do druku Nazewnictwo plików W drukarniach Agory S.A. akceptowane s wycznie pliki PDF w wersji 1.3 lub 1.4. Pliki musz by dostarczane nieskompresowane. Format i sposób przygotowania plików musi umo liwia przeprowadzenie monta u i obróbki elektronicznej systemami drukarni. Dostarczone pliki nie mog zawiera : fragmentów kodu w j zyku PostScript (PostScript Inline), elementów przezroczystych, odwo a (tagów) OPI.. Dostarczanie materia ów w innych formatach plików jest mo liwe wycznie po szczegó owych ustaleniach z drukarni. Nazewnictwo musi by zgodne z zasadami Agory S.A. Zasady dotycz ce nazewnictwa plików omówione s w czci Nazewnictwo plików. Wymiary dostarczanych materia ów Materia y do drukarni mo na dostarcza w formie pojedynczych kolumn lub gotowych monta y. Wymiary papieru (medium) na który drukowane s kolumny musz by zgodne z poni szymi warto ciami: Pojedyncza kolumna: 255 x 385 mm (723x1091 pkt) u o ona pionowo, Monta : 530 x 385 mm (1502x1091 pkt) u o ona poziomo. Uk ad dostarczanych materia ów Materia y kolorowe Pliki maj zawiera pojedyncze kolumny (jeden plik - jedna strona), lub pojedyncze gotowe monta e (jeden plik jeden monta ). Materia y musz by przygotowane w pozytywie, prawo czytelnie (bez lustra). Pojedyncze kolumny maj by w orientacji pionowej, gotowe monta w orientacji poziomej. Materia y nie mog zawiera paserów, opisów, itp. adne dodatkowe elementy, nie przeznaczonych do druku, nie mog znajdowa si w polu zadruku lub poza jego obszarem. Dla materia ów kolorowych wymagane jest dostarczanie plików kompozytowych, w przestrzeni barwnej CMYK. W pliku nie mog wyst powa deklaracje barw innych ni CMYK. Strona 6 z 22

7 Podstawowe wymagania Zalecamy u ywanie w drobnych elementach graficznych lub tekstach jak najmniejszej liczby barw CMYK. Czarne elementy graficzne (lub czarne napisy) powinny sk ada si wycznie z 100% black, bez dodatków innych barw. W wypadku samodzielnego ustalania profilu barwnego lub tablic konwersji RGB/CMYK proponujemy nast puj ce warto ci wybranych parametrów: black generation medium; max. ink limit %; dot gain 25-30% (w tonach rednich); total black 100%; Liternictwo Definicje wszystkich czcionek wyst puj cych w pracy musz by osadzone w pliku. Minimalny stopie pisma jednokolorowego: jednoelementowego 6 punktów, dwuelementowego 8 punktów. Minimalny stopie pisma wielokolorowego: jednoelementowego 9 punktów, dwuelementowego 11 punktów. Do drukowania w kontrze nale y stosowa fonty tylko typu Bold nie mniej ni 12 pt. Inne wymagania Minimalna grubo linii wyst puj cych w dostarczonym materiale: 2 punkty. Prace musz by przygotowane do na wietlenia z parametrami: rozdzielczo: 1200 dpi, liniatura: 48 linii/cm (120 lpi), kszta t punktu: okr g y lub eliptyczny. Stopie pokrycia: Minimalny punkt rastrowy musi by >= 5% w wiat ach, Maksymalny punkt rastrowy musi by <= 90% w cieniach. Sumaryczny stopie pokrycia w obszarach cieni: C+M+Y: 120%-150%, Black: 90%-100%, C+M+Y+K: 220%-240%. Warto 240% dla maksymalnego limitu farby (max ink limit) jest nieprzekraczalna. UCR/GCR: C+M+Y: 120%-150%. Wymagane ustawienia programu Adobe Distiller W celu zapewnienia w a ciwej jako ci dostarczanych materia ów wymagane jest skonfigurowanie opcji (Job Options) programu Adobe Distiller w nast puj cy sposób: Secja Ogólne (General): Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), Page Range All, Binding Left, Resolution 1200 dpi. Strona 7 z 22

8 Podstawowe wymagania Sekcja Kompresja (Compression): Color Images Compression JPEG, Quality Maximum, 300 dpi, Grayscale Images - Compression JPEG, Quality Maximum, 300 dpi, Monochrome Images - Compression CCITT Group 4, 600 dpi. Sekcja Czcionki (Fonts): Embed All Fonts tak, Subset embedded fonts - nie, When Embedding Fails Warn and Continue. Sekcja Kolor (Color): Settings File none, Color Management Policies Leave Color Unchanged. Sekcja Zaawansowane (Advanced): Options Preserve Level 2 copypage Semantics tak, Options Illustrator Overprint mode tak, Options Convert gradients to smooth shades nie! DSC Proces DCS Comments Resize Page and Center Artwork for EPS Files tak. Strona 8 z 22

9 Wymiary materia ów Wymiary materia ów Pojedyncza kolumna A-3 Materia y mo na dostarcza jako pojedyncze kolumny lub jako gotowe monta e. Aby mo liwe by o szybkie i precyzyjne przygotowanie dostarczonych materia ów nale y przestrzega poni szych zasad: Pojedyncze kolumny poddawane s obróbce elektronicznej w wyniku której otrzymujemy monta (par kolumn) gotowy do skopiowania na form drukow. Przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si wydruk na warto 256x387 mm (726x1097 pkt). W ka dym wypadku pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 1 mm (3pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony pionowo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Wymiary papieru (medium) 726x1097 pkt Pole obrazu 720x1091 pkt Dla tak przygotowanych kolumn otrzymujemy monta z 20 mm (56 pkt) marginesem pomi dzy kolumnami: Dostarczona pojedyncza strona Dostarczona pojedyncza strona forma drukowa 1097 pkt margines 56 pkt 1502 pkt Strona 9 z 22

10 Wymiary materia ów Gotowy monta A-3 Je eli wydawca dostarcza zamiast pojedynczych kolumn gotowy monta to przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si druk: 530 x 387 mm (1502x1097 pkt). Pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 1 mm (3pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony poziomo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Pole obrazu 1097 pkt Wymiary papieru 1502 pkt Po obróbce w drukarni otrzymujemy monta gotowy do skopiowania na form drukow. Przy dostarczeniu gotowego monta u rezultat obróbki jest dok adnym odwzorowaniem dostarczonego materia u. adne poprawki nie s wprowadzane. Dostarczony monta 1097 pkt forma drukowa 1502 pkt Strona 10 z 22

11 Wymiary materia ów Pojedyncza kolumna A-4 Pojedyncze kolumny poddawane s obróbce elektronicznej w wyniku której otrzymujemy monta (czterech kolumn) gotowy do skopiowania na form drukow. Przy przygotowywaniu materia ów (drukowaniu do pliku) nale y ustawi wymiary papieru (medium) na który odbywa si wydruk na warto 195x263 mm (552 x 745 pkt). W ka dym wypadku pole obrazu ma by mniejsze od wymiarów papieru przez pozostawienie min. 10 mm (30pkt) marginesu od ka dego brzegu papieru. Papier ma by u o ony pionowo. Wydruk ma by prawo czytelny (bez lustra). Wymiary papieru (medium) 552 x 745 pkt Pole obrazu 495 x 685 pkt Dla tak przygotowanych kolumn otrzymujemy monta z 10 mm (28 pkt) marginesem na wstawienie kwadratów kontrolnych u styku g ówek kolumn: Dostarczona pjedyncza strona Dostarczona pjedyncza strona 1051 pkt Dostarczona pjedyncza strona Dostarczona pjedyncza strona Kwadraty kontrolne wklejane automatycznie podczas monta u 1465 pkt Strona 11 z 22

12 Normy druku Normy druku Przesuni cie kolorów Przyrost punktu G sto optyczna Poni ej omówione s uwarunkowania techniczne, wynikaj ce ze stosowanej technologii druku (cold-set). Przy druku barwnym w technologii cold-set, przy maksymalnym zadrukowaniu wst gi 4+4 tolerancja pasowania kolorów wynosi do 0.5 mm. Nale y unika sk adania napisów, szczególnie ma ym stopniem, z kilku kolorów, z uwagi na du e problemy ze spasowaniem. W efekcie otrzymujemy cz sto tekst rozmyty i nieczytelny. Nale y stosowa podlewki w celu unikni cia prze witywania pod o a przy ró nicy w pasowaniu. Ró nice w przesuni ciu (pasowaniu) kolorów bior si z nast puj cych powodów: Ka dy kolor drukowany jest z innego cylindra formowego mo liwe s wi c pewne przesuni cia mi dzy czterem takimi cylindrami na maszynie (max. tolerancja dok adno ci za o enia 4 form CMYK tworz cych obraz barwny wynosi 4x0.1 mm = 0.4 mm); Papier jest ma o stabilny wymiarowo, co oznacza, e pod wp ywem wody rozszerza si wzd u oraz w poprzek kierunku drukowania. Drukuj c kolumn kolorow papier pobiera cztery razy wi cej wody ni przy druku czarno-bia ym, a wi c efekt rozszerzania papieru jest zwi kszony. Monta diapozytów w jedn form kopiow oraz ich umieszczenie w kopioramie w trakcie na wietlania forma drukowych te s obarczone pewnym bdem (mo liwe s ich pewne przesuni cia wzgl dem formy na ko kach pasuj cych blach do formy kopiowej). Przyrost punktu rastrowego w tonach rednich wynosi do 30%. W trakcie druku nast puje pewne powi kszenie punktów rastrowych i jest ono najwi ksze dla rastra o pokryciu powierzchni 40%-60%. Przyczyn powi kszenia jest nacisk na maszynie i struktura papieru. Szczególnie du e przyrosty punktu wyst puj dla kolorów black i cyan nale y wi c unika du ego udzia u tych kolorów w budowaniu szczegó ów w ciemnych partiach obrazu. W przypadku wyst powania pasków kontrolnych dopuszczalna ró nica g sto ci optycznych pomi dzy aplami, mo e wynosi na odbitce do t= 0,3 D. G sto optyczna D farby okre la ilo nadrukowanej farby na papierze. Im wi cej farby tym g sto optyczna jest wi ksza. G sto optyczna farby (na apli) wynosi dla farb cyan, magenta i yellow 0,9 D, dla farby czarnej 1,10 D. S to g sto ci optymalne, tzn. e przy tej ilo ci farby uzyskuje si najlepsze efekty w druku. Podwy szenie g sto ci optycznej, a wi c zwi kszenie ilo ci farby w na odbitkach powy ej podanych warto ci nie jest mo liwe poniewa jest uwarunkowane technologi druku. Przy zwi kszonej ilo ci farby nast puje brudzenie pod o a, odbijanie si rysunku na s siednich stronach, mazanie si farby pod wp ywem dotyku, itp. Strona 12 z 22

13 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Zasady dostarczania materia ów przez FTP Parametry kont Kolumny do drukar Agory S.A. mo na dostarcza poprzez Internet. U ytkownik czy si z serwerem FTP Agory S.A. i umieszcza tam pliki. W fazie testów i do momentu podpisania umowy wydawca otrzymuje mo liwo dostarczania materia ów poprzez konto uniwersalne. Konto uniwersalne nie gwarantuje zachowania bezpiecze stwa danych. Konto uniwersalne wykorzystywane jest tak e do transmisji awaryjnych w momencie wyst pienia problemów z kontem podstawowym. Po podpisaniu umowy i ustaleniu zasad wspó pracy wydawca mo e otrzyma w asne (prywatne) konto. Konto zak adanie jest po wcze niejszych ustaleniach z osob opiekuj c si danym wydawc. Konto prywatne s u y wycznie do transmisji plików jednego wydawcy i gwarantuje bezpiecze stwo danych. Konta uniwersalne umo liwiaj przesy anie materia ów do ró nych drukar. Miejsce przesy ania materia ów okre la nazwa u ytkownika. Warszawa: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: inniwawa Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Warszawie. Tychy: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: innitychy Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Tychach. Pi a: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: innipila Has o: prosimy o kontakt z opiekunem wydawców w Pile. Konto prywatne zwi zane jest z wcze niej okre lon drukarni. Pliki przesy ane poprzez dane konto trafiaj zawsze do tej samej drukarni. Tymczasowa zmiana miejsca docelowego jest mo liwa przez u ycie konta uniwersalnego. Parametry konta prywatnego: Host: ftp.gazeta.pl U ytkownik: znany wydawcy, Has o: znane wydawcy. Sposób dostarczania plików Po zalogowaniu si do serwera ftp.gazeta.pl, widzimy nast puj c struktur katalogów: [kopia] katalog w którym znajduj si przes ane pliki do drukarni, [log] katalog techniczny (dost pny tylko dla admistratorów systemu. Znajduj si tam logi automatów), [new] katalog do którego kopiujemy pliki, [zabieraj] katalog techniczny (na potrzeby automatu transmisyjnego). Strona 13 z 22

14 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Sposób przesy ania: Pliki, które chcemy przes a do drukarni, nale y skopiowa do katalogu [new]. Automat transmisyjny pracuj cy na serwerze, kopiuje plik do katalogu [zabieraj], przesy a go na serwer drukarni, po czym kopiuje go do katalogu [kopia]. Gdy plik znajdzie si w katalogu [kopia] mamy pewno, e plik ten jest przes any na serwer drukarni. Przyk ad konfiguracji konta dla Windows Commandera 5.0 dla konta Innipila. Wybierz z paska narz dziowego: Polecenia -> FTP Poczenie -> Nowe poczenie Wype nij odpowiednie pola jak na poni szym zrzucie ekranowym. Strona 14 z 22

15 Zasady dostarczania materia ów przez FTP Przyk ad konfiguracji konta dla Internet Explorera 5.5 dla konta Innipila. Aby poczy si z serwerem FTP Gazety Wyborczej, wystarczy w polu adresowym przegl darki (Internet Explorer 5 lub Netscape 4.x) wpisa adres dla konta innipila i has o: ftp://innipila:tu_wpisa _has Powinien pojawi si obrazek pokazany na rysunku poni ej. Nast pnie przechodzimy do katalogu /innipila/new do którego kopiujemy pliki które chcemy przes a do drukarni. Uwaga! W przypadku Internet Explorera nie dzia funkcja: kopiuj i wklej (CTRL+C i CTRL+V). Jedyna mo liwo skopiowania pliku to jego przeci gni cie z okna do okna. Strona 15 z 22

16 Nazewnictwo plików. Nazewnictwo plików. Nazewnictwo dostarczanych plików powinno by zgodne z zasadami nazywania plików w Gazecie Wyborczej. Pliki maj nazwy umo liwiaj ce dok adn identyfikacj (nr kolejny kolumny, jej wersja, dzie edycji, zawarto kolorystyczna); Nazwa pliku sk ada si z 8 grup znaków (w tym rozszerzenia), wed ug nast puj cego klucza: mmddtttrrsss-vkdp.roz Szczegó owy opis elementów nazwy: mm miesi c edycji. Miesi c edycji jest okre lany przez liczb dwucyfrow w zakresie dd dzie edycji. Dzie edycji jest okre lany przez liczb dwucyfrow w zakresie ttt nazwa produktu. Nazwa produktu sk ada si z trzech znaków. Bezpo rednie przyporz dkowanie liternictwa ustalane jest indywidualnie w fazie uruchamiania transmisji plików. rr oznaczenie mutacji (regionu) oznaczenie sk ada si z dwóch znaków. sss numer strony. Numer kolumny jest okre lony przez liczb trzycyfrow sss w zakresie , W przypadku dostarczania ca ych monta y podajemy numer najmniejszej kolumny monta u. v k wersja kolumny Kolumna mo e mie dziewi wersji w zakresie 1-9 (nast pnie D do Z). Pusta makieta oznaczana jest cyfr 0, a jej nast pne wersje literami A, B i C. kolorystyka Okre la kolorystyk materia ów zawartych w pliku: a dla kompozytów (pe en CMYK), b dla kolumny jednobarwnych, czarnych. d p miejsce druku Wskazuje drukarni w której b dzie drukowany produkt: P wszystkie drukarnie W Warszawa, T Tychy, L Pi a, I Winkowski (Pi a) R Winkowki (Radzymin) Z Pi a, Warszawa C Tychy, Warszawa A Tychy, Pi a zawarto pliku: P plik zawiera pojedyncz kolumn, R plik zawiera kompletny monta (rozk adówk ). Strona 16 z 22

17 Nazewnictwo plików. roz format pliku. Rozszerzenie pliku musi jednoznacznie definiowa format pliku i by zgodne ze standardowym oznaczeniem tego formatu. pdf - dla plików PDF. Przyk ad: 0910zsaz3001-1alp.pdf Miesi c Edycji wrzesie, Dzie edycji: 10, Produkt: Anonse Kujawsko-Pomorskie, Kolumna 001, wersja: 1, kolorystyka: plik zawiera kolumn kolorow, miejsce druku: drukarnia Pi a, zawarto: pojedyncza kolumna, format pliku: pdf. Strona 17 z 22

18 Zalecana metoda generowania plików PDF Zalecana metoda generowania plików PDF Aby wygenerowa prawid owe pliki PDF nale y: Zainstalowa i skonfigurowa sterownik PostScriptowy. Zgodnie z instrukcj z rozdzia u Zalecana instalacja sterownika PostScriptowego. Zainstalowa i skonfigurowa Adobe Distillera. Zgodnie z instrukcj z rozdzia u Zalecana instalacja Adobe Distillera. Z programu ami cego wydrukowa kolumn gazety na drukark postscriptow (Agfa). Nie wolno generowa plików poprzez wydruk na drukark Acrobat PDFWriter. W przypadku korzystania z oprogramowania Adobe Distiller 5.05 dozwolone jest drukowanie bezpo rednio z programu ami cego na drukark Adobe Distiller. Plik PostScriptowy przekonwertowa za pomoc Adobe Distillera do pliku PDF. Zalecane wersje Adobe Distiller a i Nie nale y u ywa wersji 4.0 i 5.0. Sprawdzi poprawno otrzymanego pliku przez obejrzenie go w Acrobat Readerze. Aby poprawnie sprawdza pliki PDF, nale y na stacji roboczej odczy czcionki wykorzystywane w pliku. W innym wypadku Acrobat automatycznie podstawi brakuj ce czcionki i sprawdzenie wizualne nie b dzie miarodajne. Dlatego sprawdzenie nale y przeprowadza na innej stacji ni stacja na której przygotowywano materia y. Metoda ta umo liwia sprawdzenie poprawno ci zawarto ci merytorycznej, uk adu kolumny i doczanych czcionek. Nie umo liwia miarodajnego sprawdzenia kolorystyki. Jedynym wyznacznikiem poprawno ci kolorystycznej przygotowanych materia ów mo e by tylko obraz uzyskany z odpowiednio skalibrowanych urz dze. Dostarczy (przes a ) plik do drukarni. Zalecamy transmisj na na serwer FTP zgodnie z rozdzia em Transmisja plików przez ftp.gazeta.pl. Przes ane do drukarni pliki zostan poddane weryfikacji przez nasz system preflightu, i w przypadku braku czcionek lub innych bdów konieczne b dzie poprawienie pliku i przes anie go do drukarni ponownie. Strona 18 z 22

19 Zalecana instalacja sterowników Zalecana instalacja sterowników Zalecana instalacja sterownika Postscriptowego Uruchom instalacj sterownika PS plik: aps102eng.exe (wielko pliku: 5316,288 KB). Plik sterownika mo na ci gn z internetu: lub z naszego serwera ftp. Znajduj si on na ftp.gazeta.pl w katalogu public (konta: innipila, ). Gdy program zapyta o drukark, wska sterownik drukarki Agfa apogeee plik: apogee3.ppd. Po instalacji skonfiguruj domy lne ustawienia drukarki: drukowanie do pliku: drukuj do pliku - zaznacz, doczanie czcionek do pliku: drukarka -> preferencje drukowania -> zaawansowane -> Czcionka TT. Standardowo jest: Podstaw czcionk urz dzenia, zmie na: Pobierz jako czcionk adowan. Poczenie drukowania z u yciem sterownika AdobePS i ustawie appoge3.ppd daje w a ciwie podczone czcionki do pliku PostScriptowego (czcionki nie s z bkowane). W przypadku u ywania czcionek PS firmy Bitstream nale y stosowa ATM Light 4.1 dla PC. Zalecana instalacja Adobe Distillera 5.05 (4.05) Przed instalacj Adobe Distillera w systemie musi by zainstalowany prawid owo Adobe PostScript Driver. Kolejno instalacji Adobe Distillera: Za ó struktur katalogów (np: c:\gazeta\in oraz c:\gazeta\out). Zainstaluj Adobe Distiller 5.05 (4.05). Wykonaj instalacj typow z domy lnymi opcjami. Dla Acrobat Distillera zainstaluj Prinergy Tools (instaluje ustawienia geometrii plików w Distillerze). Skonfiguruj Distillera: za o katalog do spoolowania: Distiller -> Settings -> Watched Folders -> Add -> C:\Gazeta -> OK., do katalogu spoolowanego docz gotowy plik ustawie joboptions (rys.1): Distiller -> Settings -> Watched Folders, Zaznacz dla katalogu C:\Gazeta: Load Options, Wska plik ustawie (job options): prinergy pages-modyfied gazeta joboptions, Strona 19 z 22

20 Zalecana instalacja sterowników rys1. Doczenie pliku ustawie Ustaw opcje programu zgodnie z rysunkami od 2 do 6. Ustawienia opcji programu Adobe Distiller 5.05 rys2. Ustawienia ogólne. Strona 20 z 22

21 Zalecana instalacja sterowników Ustawienia Default Page Size nie maj wp ywu na ko cowy format strony w pliku PDF. Na format strony na wp yw zdefiniowany format strony w programie ami cym. + rys3. Ustawienia kompresji. rys4. Ustawienia dla Czcionek. Strona 21 z 22

22 Zalecana instalacja sterowników rys5. Ustawienia koloru. rys6. Ustawienia zaawansowane. Strona 22 z 22

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Instalacja sterownika AdobePS aps102.exe Skopiuj sterownik AdobePS w wersji 1.02 z internetowej witryny Adobe.(www.adobe.com). Dostępnych jest kilka wersji

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt

Jak przygotować projekt Jak przygotować projekt Najwyższa jakość wydruku oraz zgodność wydruku z projektem są możliwe przy wypełnieniu poniższych zasad związanych z technicznymi możliwościami dla druku offsetowego. AkselDRUK

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Możliwości drukarń AGORY S.A...3 1.1 Hala maszyn drukujących...3 1.2 Przygotowalnia...3 1.3 Ekspedycja...3

SPIS TREŚCI. 1. Możliwości drukarń AGORY S.A...3 1.1 Hala maszyn drukujących...3 1.2 Przygotowalnia...3 1.3 Ekspedycja...3 SPIS TREŚCI 1. Możliwości drukarń AGORY S.A....3 1.1 Hala maszyn drukujących...3 1.2 Przygotowalnia...3 1.3 Ekspedycja...3 2. Przed przysłaniem właściwych materiałów do druku......3 2.1 Testy startowe...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU Prasowe Zakłady Graficzne Sp. z o.o. 75-012 Koszalin, ul. Połczyńska 61 A Ostatnia aktualizacja 01.04.2010 Wstęp Niniejsza specyfikacja została

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI TYTUŁ DZIAŁU 0 OX LOGO WERSJA PODSTAWOWA WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 OBSZAR OCHRONNY 6 WERSJE MINIMALNE 7 KOLORYSTYKA 8 WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 9 WERSJE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

DrawCut Label Studio

DrawCut Label Studio Przewodnik po programie DrawCut Label Studio Dla plotera tnącego Secabo LC30 WWW.E-LOGOSMEDIA.PL WWW.SECABO.PL 1 Gratulujemy Państwu zakupu plotera tnącego marki Secabo LC30. Mając świadomość, że praca

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA LOGO

ZASADY STOSOWANIA LOGO ZSDY STOSOWNI LOGO Logo powinno być reprodukowane WYŁĄCZNIE Z PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH. Niedopuszczalne jest przerysowywanie lub jakakolwiek jego modyfikacja, w tym zmiana proporcji i kolorów. WERSJ PODSTWOW

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi. Spady 5 mm.

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi. Spady 5 mm. Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi Spady 5 mm Oprawa klejona Adres FTP Serwer: ftp.marquardmedia.pl Użytkownik: harpers Hasło: repro015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

księga znaku Echo Investment

księga znaku Echo Investment księga znaku Echo Investment Logotyp / wersja podstawowa Logotyp podstawowy jest zaprojektowany specjalnie dla Echo Investment. Powinien identyfikować firmę echo investment we wszelkich relacjach z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo