DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych doradców dla podmiotów ekonomii społecznej chcących uaktualnić i potwierdzić swoją wiedzę i wiadomości w zakresie doradztwa dla PES oraz dla osób chcących pracować w charakterze doradcy biznesowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej lub świadczyć indywidualne usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. CEL STUDIÓW CELEM STUDIÓW JEST: Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie Doradca Biznesowy dla podmiotów ekonomii społecznej zgodnie z wymaganiami Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Kluczowy doradca biznesowy powinien posiadać następujące umiejętności: rozpoznania potrzeb i problemów biznesowych klienta i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu, opracowania biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji podmiotu ekonomii społecznej oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, skutecznego wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego, opracowania planu naprawczego dla podmiotu ekonomii społecznej, doradzania w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez podmiot ekonomii społecznej, wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami, pracy z menedżerami podmiotu ekonomii społecznej w oparciu o coaching i mentoring. Program Studiów Podyplomowych zgodny z Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Standard E.2 Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014). Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi. Uczestnicy poznają najnowsze narzędzia pomocne w pracy z podmiotami ekonomi społecznej jak: PRZEDSIEBIORSTWO SYMULACYJNE Jest interaktywnym narzędziem, stworzonym w celu umożliwienia potencjalnym użytkownikom wcielenia się w rolę wirtualnego przedsiębiorcy, prowadzącego swoją działalność gospodarczą w rzeczywistych warunkach gospodarczych. Aplikacja pomaga zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku poprzez umożliwienie potencjalnym graczom podejmowania strategicznych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. 1

3 PROGRAM STUDIÓW Moduł Proces doradczy Liczba godzin Doradztwo biznesowe w świetle Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 8 Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej 8 Praca z podmiotami ekonomii społecznej metodą coachingu i mentoringu 8 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8 Finanse i planowanie Podstawy finansów podmiotów ekonomii społecznej 8 Instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej 16 Zarządzanie zmianą 8 Biznes Plan przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej 32 Marketing i otoczenie Wsparcie sprzedaży praktyczny trening marketingu 28 Dobre praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych Otoczenie podmiotów ekonomii społecznej rola poszczególnych podmiotów z kim warto współpracować Budowanie sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej Diagnoza gospodarcza otoczenia podmiotów ekonomii społecznej Narzędzia diagnozy środowiska lokalnego podmiotów ekonomii społecznej Kreowanie rozwiązań przez podmioty ekonomii społecznej w oparciu o diagnozę gospodarczą społeczności lokalnych Prawo Prawo w podmiotach ekonomii społecznej 16 Praktyczne zagadnienia zamówień publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych

4 Przedsiębiorczość Gra symulacyjna prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej 12 Egzamin końcowy Test wiedzy Obrona przygotowanych Biznes Planów przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej Razem STRUKTURA ZAJĘĆ STRUKTURA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane będą w formie wykładowo/warsztatowej z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników oraz bogatego doświadczenia trenerów Metody i formy wykorzystywane w trakcie studiów: mini wykłady, studium przypadku, burza mózgów, mapa pojęciowa, dyskusja, ćwiczenia, elementy metody projektów, praca indywidualna, zespołowa i grupowa, praca z przedsiębiorstwem symulacyjnym Zajęcia będą dostosowane do specyfiki grupy oraz kwalifikacji i kompetencji uczestników Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego i przygotowanie Biznes Planu przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej. OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA Studia prowadzą specjaliści, doświadczeni wykładowcy oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem, posiadający szeroką praktykę podbudowaną wiedzą teoretyczną ukończone studia podyplomowe, liczne kursy. Autorzy wielu publikacji oraz programów szkoleniowych. ANDRZEJ ZBROJA Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Pracuje w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji wlublinie a także w Politechnice Lubelskiej jako wykładowca w zakresie finansów, rachunkowości i controllingu. Jest ekspertem w PARP i MG w Komisjach Konkursowych do spraw oceny merytorycznej projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4 i 4.5 oraz Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej działanie I.3. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i Funduszu Pożyczkowego oraz trener w Fundacji,,OIC Poland. Ekspert w komisjach konkursowych i trener w Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie oraz stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach. 3

5 Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Polskich Oddział Lublin prowadząc szkolenia i kursy. Posiada Certificate Financial Management Certification Program, Certyfikat PRINCE2 FoundationAPM Group - certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW I Stopnia z wpisem na krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych. Jest współautorem bądź autorem wydawnictw specjalistycznych z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym 5 skryptów i kilkudziesięciu artykułów. Doradca i autor opracowań z zakresu analizy kondycji ekonomiczno-finansowej, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, studiów wykonalności, biznes planów, wyceny wartości, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji budżetowych, organizacji pozarządowych oraz ZOZ-ów. Doradca biznesowy i ekspert z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania oraz JACEK KORZENIAK Magister ekonomii oraz absolwent Master of Business Administration. Obecnie Dyrektor Projektów Europejskich Fundacji OIC Poland oraz Kierownik Funduszu Pożyczkowego dla MŚP o łącznej kapitalizacji ,00 zł. Ekspert ds. oceny biznes planów osób ubiegających się o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym w formie spółdzielni socjalnej. Autor oraz kierownik kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE. Trener przedsiębiorstwa symulacyjnego. Wykładowca WSEI z zakresu przedsiębiorstwa symulacyjnego oraz zarządzania projektami UE. JADWIGA OLSZOWSKA-URBAN Certyfikowany trener Departamentu Pracy USA Krajowy Koordynator Programu Partnerstwa Lokalnego Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Lokalnego Partners Network w Krakowie. Zrealizowała jako trener ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej ok godzin szkoleniowo warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno - gospodarczym (dla ok osób) w latach prowadząc warsztaty Partnerstwa Lokalnego - Lokalnego Ożywienia Społeczno Gospodarczego na rzecz rozwoju i tworzenia sektora ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie Polski w ramach - wdrażanego metodą warsztatową partycypacyjną w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski animując działania lokalnych liderów z samorządu lokalnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury, mieszkańców z zakresu lokalnego ożywienia społeczno gospodarczego, aktywizacji mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy przy udziale Powiatowych Urzędów Pracy i Starostw Powiatowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy i Urzędów Marszałkowskich, ROPS, PCPR, OPS, podmiotów ES z gmin i powiatów z terenu województw: podlaskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko mazurskiego i dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, świętokrzyskiego. Zaktywizowała i wdrożyła we współpracy z lokalnymi partnerami 58 partnerstw lokalnych w powiatach na terenie Polski. W latach pracowała w Międzynarodowej Sieci Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego na Ukrainie, w Polsce, Macedonii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech. Realizowała z partnerami lokalnymi i regionalnymi Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego na terenie Małopolski i Ekspert Kluczowy ds. Promocji i Rekrutacji Program PHARE 2001 Małopolska RZL. Koordynowała, zarządzała i doprowadziła z partnerami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi do wdrożenia i instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w 16 województwach i 232 powiatach (przeszkolono 562 certyfikowanych Regionalnych i Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i założono 16 Woj. Sieci Partnerstwa Lokalnego) w latach Współautorka wielu podręczników i publikacji. 4

6 DOROTA ULIKOWSKA Ekspert w dziedzinie prawa oraz ekonomii społecznej. Ukończyła magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także kilka kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą. Wykładowca akademicki, doradca prawny i biznesowy, mediator sądowy. Współpracuje w wieloma organizacjami pozarządowymi. Trener szkoliła kadrę instytucji publicznych (administracja publiczna, pomoc społeczna, rynek pracy), przedsiębiorców, NGO oraz osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Autorka modelu współpracy instytucjonalnej oraz analizy prawnej w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Ekspert/Ewaluator innowacyjnych projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierownik zespołu i autorka interdyscyplinarnych programów nauczania dla LO i TECH z podstaw przedsiębiorczości. Autorka kilkudziesięciu planów i skryptów szkoleniowych, licznych artykułów prasowych i desk research. Współautorka książek z dziedziny prawa gospodarczego i prawa konsumenckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. DR JACEK SOBEK Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania. Stypendysta Augsburg College w Minneapolis. Członek the World Association for Case Method Research and Case Method Application (WACRA Europe). Specjalista w zakresie psychologii pracy. Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu powiązań firmy z klientem. Trener i wykładowca w zakresie kultury organizacji, doskonalenia organizacji i zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich, efektywnej współpracy w zespole, projektowania systemów ocen okresowych, negocjacji biznesowych i technik sprzedaży bezpośredniej. Wykładowca w prestiżowym programie The Advanced Certificate in Marketing akredytowanym przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie. KRZYSZTOF JUŚCIŃSKI - Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych; - Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, z dziedziny Kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych; - Autor: podręcznika dla zamawiających i wykonawców: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH NOWA JAKOŚĆ USŁUG LUBLIN 2007, ISBN ; 2. System zamówień publicznych w: J. Szot (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, ISBN Autor: - Współautor: Nowa droga, PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów, Lublin 2014, ISBN Certyfikowany Kontroler I Stopnia; - Osoba wpisana na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych PIKW; - Międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation; - Wykładowca z Prawa zamówień publicznych i kontroli oraz promotor prac w WSEiI w Lublinie, wykładowca w KUL w Lublinie, - doktorant prawa MAŁGORZATA MITURA-CEGŁOWSKA Trener kompetencji miękkich, ekspert w dziedzinie doradztwa zawodowego, coach, mediator, analityk transakcyjny, artterapeuta, trener grupowy ART, terapeuta TSR; Prezes Stowarzyszenia EURO LIDER Certyfikowany coach I-go stopnia metodą TROP. Członek STOP u w trakcie certyfikacji IIgo st. Członek Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej i European Association of Transactional Analysis. Absolwentką studiów podyplomowych: Artterapia i kreatywność na Uniwersytecie Warszawskim, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w WSEI w Lublinie, Doradztwo zawod. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Ukończyła Szkoły: Coachów 5

7 (Akademii Grupy TROP), Mediator w organizacji (Akademia Grupy TROP), Studium analizy transakcyjnej dla trenerów (Grupa T&C), Kurs specjalistyczny-trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji ART, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I st. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z podmiotami ekonomii społecznej, osobami zagrożonymi wykluczeniem, instytucjami rynku pracy i biznesem - od 2008 roku współpracuje z JST, fundacjami i stowarzyszeniami. Prowadzi warsztaty aktywizacyjne, z kompetencji społecznych i doradztwa zawod., coachingi indywidualne i grupowe, świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe grupy wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej. Ma na swoim koncie ponad tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i konsultacji indywidualnych. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu projektami. WALDEMAR ŻBIK Praktyk przedsiębiorczości społecznej, ekonomista, trener i doradca biznesowy. Od 2006r. związany z tworzeniem firm Społecznych. Przez 4 lata zarządzał Spółdzielnią Socjalną Szansa i Wsparcie. Obecnie pomaga zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne w ramach kilku OWES-ów. Dzieli się doświadczeniem przez stronę TERMIN I MIEJSCE STUDIÓW TERMIN: październik 2015r. czerwiec 2016r. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. MIEJSCE: Fundacja OIC Poland, ul. Gospodarcza 26, Lublin KOSZT STUDIÓW Opłata wpisowa: 200 zł teraz 0 zł Czesne semestralne: zł (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty) Uwaga!!! Przy płatności jednorazowej za 2 semestry zniżka 200 zł* Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej instytucji zniżka 200 zł* *promocje nie łączą się Absolwenci otrzymują: : Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie Certyfikat Doradcy Biznesowego 6

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aby zgłosić chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych należy wypełnić: Podanie o przyjęcie na studia Kwestionariusz osobowy Dokumenty należy złożyć w oryginale w sekretariacie Fundacji OIC Poland. 7

9 O FUNDACJI OIC POLAND Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie działa na rynku od 25 lat. Obecnie Fundacja jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w południowo-wschodniej Polsce. Jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Unijnych. Przez 25 lat działalności, Fundacja wypracowała własne wzorce działania, które pozwoliły na stworzenie spójnej i trwałej instytucji szkoleniowo-doradczej. Od początku wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej Fundacja współpracuje z podmiotami, które działają na rzecz rozwoju i integracji społecznej, gospodarczej oraz międzynarodowej. Działalność Fundacji OIC Poland to również działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych. Jest jednym z niewielu w Polsce żywych przykładów rynkowego funkcjonowania organizacji pozarządowej. Prowadzone przez Fundację OIC Poland badania i analizy, działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią niezwykle ważny czynnik integrujący zarówno organizacje pozarządowe, samorządowe jak i grupy społeczne. Po roku 2000 nastąpił nowy okres rozwoju związany z powołaniem jednego z priorytetowych i najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, której zadaniem jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr, mających sprostać wymaganiom europejskim. Fundacja OIC Poland i WSEI wspólnie realizują projekty edukacyjne, dostarczając firmom, instytucjom oraz organizacjom, kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Łącząc swoje doświadczenia i możliwości dysponują największym potencjałem edukacyjnym w południowo-wschodniej Polsce. Działalność Fundacji OIC Poland to również działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, mające na celu rozwój zasobów ludzkich w firmach, poprawę ich konkurencyjności na rynku europejskim oraz wdrażanie innowacji i nowych rozwiązań, poprzez działalność szkoleniowodoradczą, pożyczki i dotacje. W latach Fundacja OIC Poland przyznała ponad 200 podmiotom w województwie lubelskim, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę ,00 PLN oraz udzieliła 155 pożyczek o wartości ponad ,00 PLN. W okresie Fundacja OIC Poland zrealizowała ponad 150 różnych projektów finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach programów krajowych jak i międzynarodowych. Beneficjenci projektów Fundacji OIC Poland to zarówno osoby fizyczne (pracodawcy, pracownicy, osoby pozostające bez zatrudnienia) jak i instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Sukces realizowanych przez Fundację działań jest efektem współpracy całego zespołu koordynatorów, metodyków, administracji oraz zarządu, który dba o satysfakcję Beneficjentów. Współpracuje z Fundacją ponad 400-osobowy zespół konsultantów, wykładowców i trenerów z Polski i z zagranicy, którzy łączą wiedzę z doświadczeniem. Są to wykładowcy z uznanym dorobkiem naukowym z polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych, a także wysokiej klasy specjaliści, doradcy i eksperci z renomowanych firm i instytucji działających w Polsce oraz za granicą. Ich rzetelna wiedza, bogate doświadczenie praktyczne stanowią niezwykle cenny potencjał intelektualny Fundacji OIC Poland. To dzięki niemu oferujemy usługi na najwyższym poziomie, odpowiadające potrzebom nowoczesnego, nieustannie zmieniającego się rynku. 8

10 Prestiżowe certyfikaty i członkostwo w organizacjach Fundacja "OIC Poland" w 2008 oraz w 2009 roku została wyróżniona certyfikatem "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" potwierdzającym rzetelność organizacji i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający zgodność posiadanego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych - to najnowsza edycja norm, która formułuje wymagania, pozwalające świadczyć usługi zgodne z wymaganiami klienta oraz doskonalić system zarządzania jakością w sposób ciągły. Od w Fundacji OIC Poland każdego roku przeprowadzany jest audyt certyfikujący w wyniku którego nieprzerwanie uzyskuje pozytywną akredytację. W roku 2000 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Fundacji OIC Poland w Lublinie został włączony do sieci Krajowej Sieci Usług KSU dla MŚP i funkcjonuje w krajowej ewidencji KSU pod numerem 03/09/2005/158. W lipcu 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonały akredytacji Ośrodka KSU działającego przy Fundacji OIC Poland poprzez wydanie certyfikatu jakości ISO 9000 w zakresie usług doradczych oraz szkoleniowych. Certyfikat o dokonaniu wpisu Fundacji "OIC Poland" do krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru: roku (pod numerem 371). Ponadto Fundacja OIC Poland posiada uprawnienia do prowadzenia: 1) Agencji zatrudnienia nr 371 rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego (data pierwszego wpisu r.) 2) Instytucji szkoleniowej nr 2.06/00021/2004 rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (data pierwszego wpisu r.) 9

11 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ADRES: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ul. Gospodarcza Lublin TELEFON: FAX: MBA Studia Podyplomowe Projekty Warsztaty Fundusz pożyczkowy MBM STRONA INTERNETOWA: Szkolenia Rozwój Wynajem sal szkoleniowych ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 10

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo