DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych doradców dla podmiotów ekonomii społecznej chcących uaktualnić i potwierdzić swoją wiedzę i wiadomości w zakresie doradztwa dla PES oraz dla osób chcących pracować w charakterze doradcy biznesowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej lub świadczyć indywidualne usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. CEL STUDIÓW CELEM STUDIÓW JEST: Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie Doradca Biznesowy dla podmiotów ekonomii społecznej zgodnie z wymaganiami Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Kluczowy doradca biznesowy powinien posiadać następujące umiejętności: rozpoznania potrzeb i problemów biznesowych klienta i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu, opracowania biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji podmiotu ekonomii społecznej oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, skutecznego wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego, opracowania planu naprawczego dla podmiotu ekonomii społecznej, doradzania w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez podmiot ekonomii społecznej, wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami, pracy z menedżerami podmiotu ekonomii społecznej w oparciu o coaching i mentoring. Program Studiów Podyplomowych zgodny z Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Standard E.2 Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014). Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi. Uczestnicy poznają najnowsze narzędzia pomocne w pracy z podmiotami ekonomi społecznej jak: PRZEDSIEBIORSTWO SYMULACYJNE Jest interaktywnym narzędziem, stworzonym w celu umożliwienia potencjalnym użytkownikom wcielenia się w rolę wirtualnego przedsiębiorcy, prowadzącego swoją działalność gospodarczą w rzeczywistych warunkach gospodarczych. Aplikacja pomaga zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku poprzez umożliwienie potencjalnym graczom podejmowania strategicznych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. 1

3 PROGRAM STUDIÓW Moduł Proces doradczy Liczba godzin Doradztwo biznesowe w świetle Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 8 Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej 8 Praca z podmiotami ekonomii społecznej metodą coachingu i mentoringu 8 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8 Finanse i planowanie Podstawy finansów podmiotów ekonomii społecznej 8 Instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej 16 Zarządzanie zmianą 8 Biznes Plan przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej 32 Marketing i otoczenie Wsparcie sprzedaży praktyczny trening marketingu 28 Dobre praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych Otoczenie podmiotów ekonomii społecznej rola poszczególnych podmiotów z kim warto współpracować Budowanie sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej Diagnoza gospodarcza otoczenia podmiotów ekonomii społecznej Narzędzia diagnozy środowiska lokalnego podmiotów ekonomii społecznej Kreowanie rozwiązań przez podmioty ekonomii społecznej w oparciu o diagnozę gospodarczą społeczności lokalnych Prawo Prawo w podmiotach ekonomii społecznej 16 Praktyczne zagadnienia zamówień publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych

4 Przedsiębiorczość Gra symulacyjna prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej 12 Egzamin końcowy Test wiedzy Obrona przygotowanych Biznes Planów przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej Razem STRUKTURA ZAJĘĆ STRUKTURA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane będą w formie wykładowo/warsztatowej z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników oraz bogatego doświadczenia trenerów Metody i formy wykorzystywane w trakcie studiów: mini wykłady, studium przypadku, burza mózgów, mapa pojęciowa, dyskusja, ćwiczenia, elementy metody projektów, praca indywidualna, zespołowa i grupowa, praca z przedsiębiorstwem symulacyjnym Zajęcia będą dostosowane do specyfiki grupy oraz kwalifikacji i kompetencji uczestników Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego i przygotowanie Biznes Planu przedsięwzięcia rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej. OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA Studia prowadzą specjaliści, doświadczeni wykładowcy oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem, posiadający szeroką praktykę podbudowaną wiedzą teoretyczną ukończone studia podyplomowe, liczne kursy. Autorzy wielu publikacji oraz programów szkoleniowych. ANDRZEJ ZBROJA Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Pracuje w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji wlublinie a także w Politechnice Lubelskiej jako wykładowca w zakresie finansów, rachunkowości i controllingu. Jest ekspertem w PARP i MG w Komisjach Konkursowych do spraw oceny merytorycznej projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4 i 4.5 oraz Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej działanie I.3. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i Funduszu Pożyczkowego oraz trener w Fundacji,,OIC Poland. Ekspert w komisjach konkursowych i trener w Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie oraz stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach. 3

5 Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Polskich Oddział Lublin prowadząc szkolenia i kursy. Posiada Certificate Financial Management Certification Program, Certyfikat PRINCE2 FoundationAPM Group - certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW I Stopnia z wpisem na krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych. Jest współautorem bądź autorem wydawnictw specjalistycznych z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym 5 skryptów i kilkudziesięciu artykułów. Doradca i autor opracowań z zakresu analizy kondycji ekonomiczno-finansowej, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, studiów wykonalności, biznes planów, wyceny wartości, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji budżetowych, organizacji pozarządowych oraz ZOZ-ów. Doradca biznesowy i ekspert z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania oraz JACEK KORZENIAK Magister ekonomii oraz absolwent Master of Business Administration. Obecnie Dyrektor Projektów Europejskich Fundacji OIC Poland oraz Kierownik Funduszu Pożyczkowego dla MŚP o łącznej kapitalizacji ,00 zł. Ekspert ds. oceny biznes planów osób ubiegających się o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym w formie spółdzielni socjalnej. Autor oraz kierownik kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE. Trener przedsiębiorstwa symulacyjnego. Wykładowca WSEI z zakresu przedsiębiorstwa symulacyjnego oraz zarządzania projektami UE. JADWIGA OLSZOWSKA-URBAN Certyfikowany trener Departamentu Pracy USA Krajowy Koordynator Programu Partnerstwa Lokalnego Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Lokalnego Partners Network w Krakowie. Zrealizowała jako trener ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej ok godzin szkoleniowo warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno - gospodarczym (dla ok osób) w latach prowadząc warsztaty Partnerstwa Lokalnego - Lokalnego Ożywienia Społeczno Gospodarczego na rzecz rozwoju i tworzenia sektora ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie Polski w ramach - wdrażanego metodą warsztatową partycypacyjną w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski animując działania lokalnych liderów z samorządu lokalnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury, mieszkańców z zakresu lokalnego ożywienia społeczno gospodarczego, aktywizacji mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy przy udziale Powiatowych Urzędów Pracy i Starostw Powiatowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy i Urzędów Marszałkowskich, ROPS, PCPR, OPS, podmiotów ES z gmin i powiatów z terenu województw: podlaskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko mazurskiego i dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, świętokrzyskiego. Zaktywizowała i wdrożyła we współpracy z lokalnymi partnerami 58 partnerstw lokalnych w powiatach na terenie Polski. W latach pracowała w Międzynarodowej Sieci Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego na Ukrainie, w Polsce, Macedonii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech. Realizowała z partnerami lokalnymi i regionalnymi Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego na terenie Małopolski i Ekspert Kluczowy ds. Promocji i Rekrutacji Program PHARE 2001 Małopolska RZL. Koordynowała, zarządzała i doprowadziła z partnerami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi do wdrożenia i instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w 16 województwach i 232 powiatach (przeszkolono 562 certyfikowanych Regionalnych i Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i założono 16 Woj. Sieci Partnerstwa Lokalnego) w latach Współautorka wielu podręczników i publikacji. 4

6 DOROTA ULIKOWSKA Ekspert w dziedzinie prawa oraz ekonomii społecznej. Ukończyła magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także kilka kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą. Wykładowca akademicki, doradca prawny i biznesowy, mediator sądowy. Współpracuje w wieloma organizacjami pozarządowymi. Trener szkoliła kadrę instytucji publicznych (administracja publiczna, pomoc społeczna, rynek pracy), przedsiębiorców, NGO oraz osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Autorka modelu współpracy instytucjonalnej oraz analizy prawnej w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Ekspert/Ewaluator innowacyjnych projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierownik zespołu i autorka interdyscyplinarnych programów nauczania dla LO i TECH z podstaw przedsiębiorczości. Autorka kilkudziesięciu planów i skryptów szkoleniowych, licznych artykułów prasowych i desk research. Współautorka książek z dziedziny prawa gospodarczego i prawa konsumenckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. DR JACEK SOBEK Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania. Stypendysta Augsburg College w Minneapolis. Członek the World Association for Case Method Research and Case Method Application (WACRA Europe). Specjalista w zakresie psychologii pracy. Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu powiązań firmy z klientem. Trener i wykładowca w zakresie kultury organizacji, doskonalenia organizacji i zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich, efektywnej współpracy w zespole, projektowania systemów ocen okresowych, negocjacji biznesowych i technik sprzedaży bezpośredniej. Wykładowca w prestiżowym programie The Advanced Certificate in Marketing akredytowanym przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie. KRZYSZTOF JUŚCIŃSKI - Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych; - Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, z dziedziny Kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych; - Autor: podręcznika dla zamawiających i wykonawców: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH NOWA JAKOŚĆ USŁUG LUBLIN 2007, ISBN ; 2. System zamówień publicznych w: J. Szot (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, ISBN Autor: - Współautor: Nowa droga, PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów, Lublin 2014, ISBN Certyfikowany Kontroler I Stopnia; - Osoba wpisana na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych PIKW; - Międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation; - Wykładowca z Prawa zamówień publicznych i kontroli oraz promotor prac w WSEiI w Lublinie, wykładowca w KUL w Lublinie, - doktorant prawa MAŁGORZATA MITURA-CEGŁOWSKA Trener kompetencji miękkich, ekspert w dziedzinie doradztwa zawodowego, coach, mediator, analityk transakcyjny, artterapeuta, trener grupowy ART, terapeuta TSR; Prezes Stowarzyszenia EURO LIDER Certyfikowany coach I-go stopnia metodą TROP. Członek STOP u w trakcie certyfikacji IIgo st. Członek Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej i European Association of Transactional Analysis. Absolwentką studiów podyplomowych: Artterapia i kreatywność na Uniwersytecie Warszawskim, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w WSEI w Lublinie, Doradztwo zawod. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Ukończyła Szkoły: Coachów 5

7 (Akademii Grupy TROP), Mediator w organizacji (Akademia Grupy TROP), Studium analizy transakcyjnej dla trenerów (Grupa T&C), Kurs specjalistyczny-trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji ART, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I st. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z podmiotami ekonomii społecznej, osobami zagrożonymi wykluczeniem, instytucjami rynku pracy i biznesem - od 2008 roku współpracuje z JST, fundacjami i stowarzyszeniami. Prowadzi warsztaty aktywizacyjne, z kompetencji społecznych i doradztwa zawod., coachingi indywidualne i grupowe, świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe grupy wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej. Ma na swoim koncie ponad tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i konsultacji indywidualnych. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu projektami. WALDEMAR ŻBIK Praktyk przedsiębiorczości społecznej, ekonomista, trener i doradca biznesowy. Od 2006r. związany z tworzeniem firm Społecznych. Przez 4 lata zarządzał Spółdzielnią Socjalną Szansa i Wsparcie. Obecnie pomaga zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne w ramach kilku OWES-ów. Dzieli się doświadczeniem przez stronę TERMIN I MIEJSCE STUDIÓW TERMIN: październik 2015r. czerwiec 2016r. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. MIEJSCE: Fundacja OIC Poland, ul. Gospodarcza 26, Lublin KOSZT STUDIÓW Opłata wpisowa: 200 zł teraz 0 zł Czesne semestralne: zł (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty) Uwaga!!! Przy płatności jednorazowej za 2 semestry zniżka 200 zł* Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej instytucji zniżka 200 zł* *promocje nie łączą się Absolwenci otrzymują: : Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie Certyfikat Doradcy Biznesowego 6

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aby zgłosić chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych należy wypełnić: Podanie o przyjęcie na studia Kwestionariusz osobowy Dokumenty należy złożyć w oryginale w sekretariacie Fundacji OIC Poland. 7

9 O FUNDACJI OIC POLAND Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie działa na rynku od 25 lat. Obecnie Fundacja jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w południowo-wschodniej Polsce. Jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Unijnych. Przez 25 lat działalności, Fundacja wypracowała własne wzorce działania, które pozwoliły na stworzenie spójnej i trwałej instytucji szkoleniowo-doradczej. Od początku wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej Fundacja współpracuje z podmiotami, które działają na rzecz rozwoju i integracji społecznej, gospodarczej oraz międzynarodowej. Działalność Fundacji OIC Poland to również działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych. Jest jednym z niewielu w Polsce żywych przykładów rynkowego funkcjonowania organizacji pozarządowej. Prowadzone przez Fundację OIC Poland badania i analizy, działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią niezwykle ważny czynnik integrujący zarówno organizacje pozarządowe, samorządowe jak i grupy społeczne. Po roku 2000 nastąpił nowy okres rozwoju związany z powołaniem jednego z priorytetowych i najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Fundacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, której zadaniem jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr, mających sprostać wymaganiom europejskim. Fundacja OIC Poland i WSEI wspólnie realizują projekty edukacyjne, dostarczając firmom, instytucjom oraz organizacjom, kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Łącząc swoje doświadczenia i możliwości dysponują największym potencjałem edukacyjnym w południowo-wschodniej Polsce. Działalność Fundacji OIC Poland to również działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, mające na celu rozwój zasobów ludzkich w firmach, poprawę ich konkurencyjności na rynku europejskim oraz wdrażanie innowacji i nowych rozwiązań, poprzez działalność szkoleniowodoradczą, pożyczki i dotacje. W latach Fundacja OIC Poland przyznała ponad 200 podmiotom w województwie lubelskim, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę ,00 PLN oraz udzieliła 155 pożyczek o wartości ponad ,00 PLN. W okresie Fundacja OIC Poland zrealizowała ponad 150 różnych projektów finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach programów krajowych jak i międzynarodowych. Beneficjenci projektów Fundacji OIC Poland to zarówno osoby fizyczne (pracodawcy, pracownicy, osoby pozostające bez zatrudnienia) jak i instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Sukces realizowanych przez Fundację działań jest efektem współpracy całego zespołu koordynatorów, metodyków, administracji oraz zarządu, który dba o satysfakcję Beneficjentów. Współpracuje z Fundacją ponad 400-osobowy zespół konsultantów, wykładowców i trenerów z Polski i z zagranicy, którzy łączą wiedzę z doświadczeniem. Są to wykładowcy z uznanym dorobkiem naukowym z polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych, a także wysokiej klasy specjaliści, doradcy i eksperci z renomowanych firm i instytucji działających w Polsce oraz za granicą. Ich rzetelna wiedza, bogate doświadczenie praktyczne stanowią niezwykle cenny potencjał intelektualny Fundacji OIC Poland. To dzięki niemu oferujemy usługi na najwyższym poziomie, odpowiadające potrzebom nowoczesnego, nieustannie zmieniającego się rynku. 8

10 Prestiżowe certyfikaty i członkostwo w organizacjach Fundacja "OIC Poland" w 2008 oraz w 2009 roku została wyróżniona certyfikatem "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" potwierdzającym rzetelność organizacji i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający zgodność posiadanego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych - to najnowsza edycja norm, która formułuje wymagania, pozwalające świadczyć usługi zgodne z wymaganiami klienta oraz doskonalić system zarządzania jakością w sposób ciągły. Od w Fundacji OIC Poland każdego roku przeprowadzany jest audyt certyfikujący w wyniku którego nieprzerwanie uzyskuje pozytywną akredytację. W roku 2000 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Fundacji OIC Poland w Lublinie został włączony do sieci Krajowej Sieci Usług KSU dla MŚP i funkcjonuje w krajowej ewidencji KSU pod numerem 03/09/2005/158. W lipcu 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonały akredytacji Ośrodka KSU działającego przy Fundacji OIC Poland poprzez wydanie certyfikatu jakości ISO 9000 w zakresie usług doradczych oraz szkoleniowych. Certyfikat o dokonaniu wpisu Fundacji "OIC Poland" do krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru: roku (pod numerem 371). Ponadto Fundacja OIC Poland posiada uprawnienia do prowadzenia: 1) Agencji zatrudnienia nr 371 rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego (data pierwszego wpisu r.) 2) Instytucji szkoleniowej nr 2.06/00021/2004 rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (data pierwszego wpisu r.) 9

11 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ADRES: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ul. Gospodarcza Lublin TELEFON: FAX: MBA Studia Podyplomowe Projekty Warsztaty Fundusz pożyczkowy MBM STRONA INTERNETOWA: Szkolenia Rozwój Wynajem sal szkoleniowych ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 10

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Uczestnicy: 100 osób z terenu Wielkopolski przynależących do którejś ze wskazanych poniżej grup: a) Podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI Wprowadzenie W perspektywie 2014-2020 aspekt innowacji dotyczyć będzie większości programów operacyjnych oraz działań i konkursów. W nowej perspektywie budżetowej innowacje traktowane są jako czynnik wzrostu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE PERSONALNE IMIĘ I NAZWISKO Michał Feter ADRES ZAMIESZKANIA 94-109 Łódź, ul. Pienista 41C m.43 TELEFON 604 477 754 E-mail m.feter@dise.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Kurs Podatek VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6571/358 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 37,50 zł Cena brutto za godzinę 37,50 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TRZECIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna WSB Poznań uczelnie NIP 7781028941 REGON 630245248 Data rozpoczęcia działalności 1994-08-10 Dane

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja projektów POWER DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE dla aktywnych i kreatywnych liderów, myślących o swojej przyszłości Czy zastanawiasz się: - co wybrać, - czego się uczyć, - kim się stać? Nie myśl, że znajdziesz od razu pomysł

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo