Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data rozpoczęcia realizacji projektu (dd/mm/rrrr) Data zakończenia realizacji projektu (dd/mm/rrrr) /R/T02/2007 Nowa technologia wytwarzania strumienia elektrycznego naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych , , /R/T02/2007 Monitoring wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych transformatorach energetycznych przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej Politechnika Poznańska , , /R/T02/2007 Badanie rezonansu spinowo-elektronowego. Spektroskopia EPR w skali molekularnej. Opracowanie laboratoryjne modelu spektrometru Uniwersytet Łódzki , , /R/T02/2007 Sprzętowa akceleracja obliczeń kwantowo-chemicznych w środowisku komputerów dużej mocy przy użyciu rekonfigurowalnych układów cyfrowych im. St. Staszica w Krakowie , , /R/T02/2007 Rozwój urządzeń i mikrosystemów elektronicznych wysokiej technologii do pomiarów i generacji odcinków czasu z rozdzielczością pikosekundową Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego , , /R/T02/2007 Projektowanie mikrofalowych urządzeń dużej mocy z elementami SiC i GaN , , /R/T02/2007 Badania rozwojowe hydraulicznych silników i pomp satelitowych o małych objętościach roboczych zasilanych wodą, emulsją i olejem Politechnika Gdańska , , /R/T02/2007 Specjalne stanowisko badawcze do badania sił skrawania kształtowymi narzędziami obrotowymi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (obecnie) , , /R/T02/2007 Nagniatanie złożonych powierzchni przestrzennych na frezarkach CNC narzędziami hydrostatycznymi. Konstrukcja, wykonanie i badanie układu zasilającego oraz narzędzi, opracowanie zasad doboru warunków obróbki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (obecnie) , , /R/T02/2007 Opracowanie metody dekompozycji i recyklingu materiałowego opon samochodowych za pomocą technologii "Water-Jet" Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,

2 /R/T02/2007 System do analizy i oceny topografii powierzchni technicznych Politechnika Koszalińska , , /R/T02/2007 Opracowanie podstaw wykorzystania odpadów energetycznych nowej generacji w budownictwie drogowym im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Opracowanie metody ciągłego monitorowania pracy konstrukcji mostowych w czasie ich budowy i eksploatacji Instytut Badawczy Dróg i Mostów , , /R/T02/2007 Opracowanie procesu produkcji TAEE z węzłem destylacji katalitycznej w drugim stopniu w formie założeń do projektu procesowego. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna , , /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Technologia trwałej hydrofilizacji folii polimerowych przy użyciu plazmy niskotemperaturowej Nowe standardowe procesy analityczne przeznaczone do badania poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych Opracowanie technologii syntezy oraz postaci farmaceutycznej nowych, potencjalnych leków fotouczulających o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych Termomechanika precyzyjnego chłodzenia za pomocą pojedyńczych mikrostrug i ich pęczków Zastosowanie modelowania fizycznego i matematycznego do zwiększenia trwałości narzędzi w procesie kucia przegubów homokinetycznych Badania nad technologią wytwarzania nowych materiałów kompozytowych z warstwą lutowalną metodą natryskiwania plazmowego Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem, wprowadzanym do procesu w postaci trójtlenku molibdenu Politechnika Gdańska Uniwersytet Śląski Politechnika Gdańska , , , , , , , , , , Instytut Metali Nieżelaznych , , im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Optymalizacja warunków technologii ciągłego odlewania wlewków o przekrojach prostokątnych i kwadratowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powstawania pęknięć wewnętrznych i powierzchniowych Politechnika Częstochowska , , /R/T02/2007 Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na bazie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości oraz ocena ich biofunkcjonalności Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych , ,

3 /R/T02/2007 Opracowanie systemu informatycznego wspomagania zarządzania technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego im. St. Staszica , , /R/T02/2007 /04 Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , , /R/T02/2007 Opracowanie i przetestowanie metod badania wpływu zmian czasowych parametrów aerologicznych na ekonomikę i bezpieczeństwo przewietrzania kopalń podziemnych KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo - Rozwojowe , , /R/T02/2007 Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych - wyposażenie pokładowe Politechnika Rzeszowska , , /R/T02/2007 System betonowych barier ochronnych i rozpraszających energię zderzenia samochodu do dróg o dużym natężeniu ruchu i wysokim zagrożeniu wypadkowym Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego , , /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Opracowanie metodyki kształtowania zintegrowanego systemu transportu regionalnego w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa Opracowanie prototypu Elektronicznej Platformy Logistycznej obsługi przedsiębiorstw z wykorzystaniem koncepcji 4PL/5PL Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolniczych Instytut Logistyki i Magazynowania , , , , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , , /R/T02/2007 Optymalizacja systemów przemysłu chemicznego nieorganicznego drogą modelowania wieloskalowego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (obecnii) , , /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Ochrona materiałowo - strukturalna elementów drobnowymiarowych przed korozją, realizowana poprzez modyfikację betonu asfaltem Technologia suszenia i mikroenkapsulacji materiałów w postaci pian w układzie dyspersyjnym Opracowanie warunków wielokierunkowego wykorzystania hydrodynamicznej dezintegracji w procesie dwustopniowej fermentacji osadów Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych Politechnika Białostocka Politechnika Łódzka Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN , , , , , , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , ,

4 /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Opracowanie podstaw technologii przemysłowego wytwarzania implantów kostnych nowej generacji dla ortopedii, chirurgii twarzoczaszki, chirurgii stomatologicznej i periodontologii Zintegrowane i bezobsługowe ogniwa potencjometryczne do zastosowań w analizie klinicznej, badaniach biochemicznych, ochronie i monitoringu środowiska oraz zautomatyzowanych systemach pomiarowych Wieloskalowe modelowanie materiałów: metodologia i aplikacje komputerowe im. St. Staszica , , im. St. Staszica , , Politechnika Śląska w Gliwicach , , /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Ultradrobnoziarniste stopy Al do produkcji nitów o wysokiej wytrzymałości Technologia kształtowania plastycznego części silników lotniczych z nadstopów niklu z zastosowaniem procesów zgniatania obrotowego i wyoblania System procedur metodycznych do oceny stanu technicznego materiałów konstrukcyjnych i złączy oraz operacyjnego doboru parametrów eksploatacyjnych rurociągów sieci gazu ziemnego Opracowanie kryteriów oceny stanu technicznego materiałów konstrukcyjnych naziemnych zbiorników na gazy skroplone metodami nieniszczącymi Badania podatności materiałów do dużych odkształceń plastycznych w procesie wyciskania hydrostatycznego Uniwersalne analizatory/estymatory jakości energii elektrycznej, w szczególności do zastosowań w izolowanych systemach elektroenergetycznych Budowa i sterowanie robota o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędami elektrycznymi Rozproszony system pomiarowy do monitorowania pacjentów cierpiących na schorzenia układu oddechowego Opracowanie systemu diagnozowania jakości i parametrów powierzchni , , Instytut Obróbki Plastycznej , , , , , , Instytut Wysokich Ciśnień PAN , , Akademia Morska w Gdyni Politechnika Łódzka , , , , , , im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Ocena i poprawa dokładności wymiarowo - kształtowej oraz falistości i chropowatości powierzchni przedmiotów obrobionych na obrabiarkach CNC Politechnika Świętokrzyska , , /R/T02/2007 Typoszereg precyzyjnych dyskretnych urządzeń obrotowych pozycjonujących Politechnika Poznańska , ,

5 /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/ /R/T02/2007 Nowe technologie projektowania i budowy tuneli oraz wykopów metra z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Rozwój technologii wytwarzania fosforanów paszowych w zakresie zróżnicowania zawartości wapnia do fosforu, suplementowania mikroelementami oraz mikrogranulacji Badania i optymalizacja pracy ogniw paliwowych typu PEM sprzężonych z układem regeneracji paliwa wodorowego w elektrolizerze Instytut Techniki Budowlanej , , , , Politechnika Śląska w Gliwicach , , Opracowanie technologii niskoemisyjnego spalania paliw Politechnika Śląska stałych - węgla i biomasy, w kotłach małej mocy oraz strategii w Gliwicach , , ich wdrażania Opracowanie systemu oceny stanu materiału i przewidywanie czasu bezpiecznej eksploatacji ciśnieniowych elementów i urządzeń energetycznych pracujących w podwyższonej temperaturze Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Konstrukcja, badania i możliwości technologiczne wytłaczarki nowej generacji Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , , /R/T02/ /R/T02/2007 Mieszanki kauczukowe i kompozyty polimerowe zawierające odpady gumowe modyfikowane i dewulkanizowane metodą ciagłą w wytłaczarce dwuślimakowej - właściwości i możliwości wykorzystania Wytwarzanie włókien alginianowych z aktywnymi nanododatkami i otrzymywanie z ich udziałem porowatych biokompozytów polimerowych Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL (w chwili zawarcia umowy) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (obecnie) Politechnika Łódzka , , , , /R/T02/2007 Nowe warianty składu i mikostruktury tworzyw ogniotrwałych o wydatnie obniżonej rozszerzalności cieplnej im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła im. St. Staszica , , /R/T02/2007 Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych Instytut Mechaniki Górotworu PAN , , /R/T02/2007 System eksploatacji maszyn rolniczych w zakresie bezpieczeństwa ruchu Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych , ,

6 /T02/2007/0 3 Optymalizacja konstryukcyjna polskiego systemu bimodalnego pod kątem zwiększenia jego konkurencyjności w europejskim transporcie kombinowanym poprzez aplikację systemu wyłącznie do ruchu S o nacisku 22,5t/oś oraz ruchu SS o nacisku 20t/oś Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" , , /R/P01/ /R/P01/ /R/P01/2007 Opracowanie modelu prognozowania zintegrowanej uprawy antyerozyjnej Opracowanie metodyki wczesnej selekcji pszenic z wykorzystaniem oceny twardości ziarna oraz markerów molekularnych i biochemicznych Opracowanie molekularnej metody selekcji materiałów hodowlanych pomidora z cechą męskiej sterylności warunkowaną przez gen ps-2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , , Instytut Genetyki Roślin PAN , , Instytut Ogrodnictwa , , /R/P01/2007 Ustalenie zrównoważonego celu hodowlanego dla populacji bydła polskiego holsztyńsko-fryzyjskiego Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy , , /R/P01/ /R/P01/ /R/P01/ /R/P01/ /R/P01/2007 Rzepak nasienny jako źródło białka paszowego Opracowanie modelu sterowanej produkcji deserowych i przeznaczonych do przetwórstwa owoców miękkich na przykładzie maliny Wykorzystywanie mieszańców międzyrodzajowych otrzymanych przez krzyżowanie wierzby z topolą (Salix X Populus) do zwiększenia wydajności biomasy oraz odporności na suszę Opracowanie hypoalergicznego preparatu synbiotycznego z wykorzystaniem szczepów Lactobacillus rhamnosus w przemyśle Możliwości wykorzystania odpadowej wełny mineralnej z uprawy pod osłonami do zwiększenia produkcyjności gleb oraz ich rekultywacji na terenach zdegradowanych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , , Instytut Ogrodnictwa , , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , , , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , , /R/P01/2007 Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 0608/R/P01/2007 Efektywne systemy produkcji biomasy na gruntach rolniczych Uniwersytet Warmińsko- i jej konwersja do paliw ciekłych i gazowych Mazurski w Olsztynie 0612/R/P01/2007 Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w Instytut Biochemii i Biofizyki zastosowaniu do diagnosytki medycznej PAN , , , , , ,

7 /R/P01/2007 Wpływ chemoprewencji stanów przedrakowych i wczesne wyniki następowego małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego u chorych z rakiem stercza Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , , /R/P01/2007 Nowe metody przygotowywania i konserwacji zastawek biologicznych Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii , , /R/P01/2007 Zastosowanie metod biologii molekularnej we wczesnej diagnostyce hipercholesterolemii rodzinnej w celu redukcji liczby przedwczesnych zgonów sercowo-naczyniowych Gdański Uniwersytet Medyczny , , /R/P01/ /R/P01/ /R/T02/ /R/T02/2007 Molekularna identyfikacja prątków gruźlicy występujących u chorych w Polsce. Utworzenie krajowego rejestru wzorów DNA Badania nad rolą mechanizmów naczynioskurczowych w patogenezie w neuropatii wzrokowej w przebiegu stwardnienia rozsianego /SM/ w aspekcie "remodelingu"jaskrowego tarczy nerwu wzrokowego Kształtowanie stopów miedzi z wykorzystaniem zjawiska nadplastyczności Niskowęglowe-wysokowytrzymałe stale bainityczne umacniane wydzieleniowo na wyroby kute na zimno Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc , , Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach , , , , , , /R/H03/2007 Narodowy Korpus Języka Polskiego Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk , , /R/H03/2007 Wielki słownik języka polskiego - podstawowy zasób leksykalny polszczyzny Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk , , /R/H03/2007 Akademia Pedagogiki Specjalnej Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia im. Marii Grzegorzewskiej w się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów Warszawie , ,

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum 1 03447/C.T12-6/2003 2 04328/C.ZR10-6/2009 3 04556/C.ZR10-6/2010 4 04507/C.ZR10-6/2010 Wartość całkowita

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo