WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 zawarta w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora Biura Informatyki NIK zwaną dalej Zamawiającym, a firmą. z siedzibą w. pod adresem ul., kod., zarejestrowaną w Sądzie.. dla m.. w,.., pod numerem. o numerze NIP, kapitale zakładowym zł, opłaconym w całości/ w części, reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: Przedmiot umowy 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej dla systemu VoIP przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, do: 1) świadczenia usług telefonii stacjonarnej we wszystkich lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, z podziałem na lokalne i strefowe, międzystrefowe, komórkowe, inne, 2) świadczenia usług telefonicznych dla 1 szt. linii faksu analogowego o numerze zlokalizowanego przy ul. Lubkowskiej 7/9 w Warszawie, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, z podziałem na lokalne i strefowe, międzystrefowe, komórkowe, inne; 3) przyłączenia infrastruktury Zamawiającego, opisanej w Załączniku nr 2 do umowy, do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy za pomocą 19 traktów cyfrowych (ISDN PRI 30 B+D); 4) świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w 5 umowy. 5) świadczenia asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w 5 umowy. Termin, miejsce i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w 1 pkt 1, 2 i 5 w terminie od r. do r Wykonawca będzie świadczył serwis pogwarancyjny dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP Zamawiającego w terminach wskazanych w Załączniku 2 do umowy. 3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są lokalizacje wskazane w Załączniku 2 do umowy oraz ul. Lubkowska 7/9 w Warszawie. 4. Przyłączenia infrastruktury Zamawiającego, o którym mowa w 1 pkt. 3 powinien dokonać Wykonawca, bądź wskazany przez niego podwykonawca. 1

2 5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie prac instalacyjnych, niezbędnych do uruchomienia usług, w terminie określonym przez Wykonawcę, pozwalającym na zachowanie daty rozpoczęcia świadczenia usług, określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem, że prace te nie będą powodowały przerwania świadczenia usług przez dotychczasowego operatora. 6. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do uruchomienia usług, Wykonawca będzie postępował zgodnie w wytycznymi określonymi w Załączniku nr 2 do umowy. 7. Przed rozpoczęciem świadczenia usług w danej lokalizacji Wykonawca przeprowadzi na własny koszt testy sprawności usług. W przypadku pozytywnego wyniku testów, upoważnieni przedstawiciele obu Stron umowy podpiszą protokół uruchomienia usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W terenowych jednostkach organizacyjnych NIK przedstawicieli upoważnią Dyrektorzy jednostek. 8. Po podpisaniu protokołów uruchomienia usług we wszystkich jednostkach terenowych NIK, upoważnieni przedstawiciele obu Stron podpiszą w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, końcowy protokół uruchomienia usługi. 9. Wykonawca będzie rozliczał wszystkie połączenia wychodzące bez opłaty początkowej (opłaty za aktywację połączenia), poprzez naliczanie sekundowe, które będzie przerywał w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze Stron. 10. Wykonawca zapewni działającą usługę identyfikacji numerów (CLIP). 11. Wykonawca zapewni we wszystkich lokalizacjach możliwość wykonywania połączeń na numery alarmowe, informacyjne i usługowe (np. 9226, 999) rozliczane w swoim rachunku. 12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeniesienia dotychczasowej numeracji opisanej w Załączniku nr 2 do umowy do nowego operatora po wygaśnięciu niniejszej umowy. 13. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie dostarczał Zamawiającemu, z końcem okresu rozliczeniowego, pocztą elektroniczną na adres: bądź na płycie CD listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, Warszawa, informacje bilingowe oraz kopię faktur z każdej lokalizacji oddzielnie. Zostaną one dostarczone nie później niż w dniu dostarczenia do siedziby NIK w Warszawie faktury za opisywany okres. 14. Zamawiający zobowiązuje się, w przypadku połączeń wychodzących z urządzeń abonenckich Zamawiającego, prezentować je wyłącznie numerem z zakresu numeracji określonym w Załączniku nr 2 do umowy. W przypadku prezentowania połączeń wychodzących przez sieć Wykonawcy numerem wiodącym wiązki pochodzącym z zakresu numeracji, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić możliwość realizacji skutecznych połączeń z tym numerem. W przypadku braku takiej możliwości, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, niezwłocznie (lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania wniosku) zablokuje prezentację tego numeru w ruchu wychodzącym przez sieć Wykonawcy. 15. Wykonawca będzie usuwał awarie zgodnie z procedurą określoną w 6 niniejszej umowy. 16. Wprowadza się Hasło (kod PIN składający się z minimum 4 znaków numerycznych) służące do identyfikacji Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą (dalej: "Hasło"). 17. Hasło ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego zostanie dostarczone przez Wykonawcę do sekretariatu Biura Informatyki pok. 72, ul. Filtrowa 57, Warszawa, przed podpisaniem umowy, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej jego odczytanie przez osoby niepowołane. 18. Po identyfikacji Zamawiającego (na podstawie Hasła) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z dodatkowych usług związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, wymienionych w Cenniku złożonym wraz z ofertą Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Za skutki wynikające z udostępnienia przez Zamawiającego Hasła osobom trzecim wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 20. Hasło utrzymywane jest przez Zamawiającego i Wykonawcę w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Wykonawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2

3 Oświadczenia Stron, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego Integralną część oferty Wykonawcy stanowią Regulamin świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych oraz Cennik. 2. Strony ustalają, że w razie kolizji między umową a Regulaminem świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych pierwszeństwo ma umowa, chyba że regulamin jest korzystniejszy dla Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, że punktem styku stanowiącym zakończenie sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy jest przełącznica będąca własnością Zamawiającego. Punkt styku jest granicą praw własności do urządzeń Stron, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, i odpowiedzialności Stron za należyte i prawidłowe (w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami i normami) działanie z jednej strony sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy, z drugiej infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez Wykonawcę, bezzwłoczny dostęp do urządzeń Wykonawcy, zainstalowanych w celu świadczenia usługi, zgodnie z procedurą określoną w 6 niniejszej umowy, oraz zasadami dostępu obowiązującymi w Najwyższej Izbie Kontroli. 5. Zamawiający zobowiązuje się terminowo uiszczać opłaty za wykonane usługi. 6. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać w sprawności swoją infrastrukturę telekomunikacyjną przyłączoną do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. 7. W przypadku konieczności zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń telekomunikacyjnych w którejkolwiek jednostce organizacyjnej NIK, zostanie tam sporządzona specyfikacja zainstalowanych urządzeń. Zamawiający wymaga podania w specyfikacji wartości księgowej brutto zainstalowanych urządzeń podlegających zwrotowi po zakończeniu umowy, ustalonej na dzień instalacji. Specyfikację zainstalowanych urządzeń podpiszą: a. ze strony Zamawiającego pracownik wyznaczony przez Dyrektora danej jednostki organizacyjnej, b. ze strony Wykonawcy upoważniony pracownik Wykonawcy. Zwrot urządzeń po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi w trybie opisanym w ust Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy, po zakończeniu niniejszej umowy, wymontowanie zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia przedmiotowych usług i będących własnością Wykonawcy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z ich prawidłowej eksploatacji. Wymontowanie urządzeń przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po zakończeniu niniejszej umowy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, utraty lub nie zwrócenia w terminie wymienionych urządzeń Zamawiający, bez uszczerbku dla uprawnień Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody, będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy wartość odtworzeniową tych urządzeń w wysokości z dnia, w którym powstał obowiązek ich zwrotu. 9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych i organizacyjnych udostępnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do nie wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interes którejkolwiek ze Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. 10. Wykonawca nie może wykorzystywać w publikacjach nazwy Zamawiającego bez jego zgody. Wynagrodzenie i warunki płatności Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie wyższą niż zł brutto (słownie złotych:..) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 2. Z tytułu świadczenia usług telefonii stacjonarnej Zamawiający będzie ponosił opłaty za poszczególne typy połączeń zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj.: a. cena 1 minuty połączenia w ruchu lokalnym i strefowym wynosi brutto zł (słownie złotych:..). 3

4 b. cena 1 minuty połączenia w ruchu międzystrefowym wynosi brutto zł (słownie złotych:..). c. cena 1 minuty połączenia do sieci komórkowych krajowych wynosi brutto.zł (słownie złotych:. ). d. cena 1 minuty połączenia na telefon stacjonarny do Brukseli wynosi brutto.zł (słownie złotych:... ). e. dla dodatkowych usług telekomunikacyjnych, Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 3. Suma wszelkich innych jednorazowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, wynosi brutto.. zł (słownie złotych: ). Na powyższą sumę wszelkich innych jednorazowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia składają się: a. koszt w wysokości zł brutto (słownie złotych:..). b. koszt., w wysokości zł brutto (słownie złotych:..) 4. Abonament miesięczny, będący sumą abonamentów wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego wynosi brutto.. zł (słownie złotych: ). Na powyższy abonament miesięczny składają się poszczególne abonamenty w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego: a. W siedzibie w Warszawie, ul. Filtrowa 57, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). b. W Warszawie, ul. Lubkowska 7/9, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). c. W Białymstoku, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). d. W Bydgoszczy, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). e. W Gdańsku, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). f. W Katowicach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). g. W Kielcach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). h. W Krakowie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). i. W Lublinie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). j. W Łodzi, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). k. W Olsztynie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). l. W Opolu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). m. W Poznaniu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). n. W Rzeszowie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). o. W Szczecinie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). p. We Wrocławiu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). q. W Zielonej Górze, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). r. W Ośrodku szkoleniowym NIK w Goławicach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:...). 5. Z tytułu świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP i asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości zł brutto (słownie złotych:..) kwartalnie. 6. Rozliczenia za świadczone usługi telefonii stacjonarnej będą dokonywane na podstawie rzeczywistej liczby połączeń i cen za dany typ połączeń. 7. Ceny za świadczone usługi telefoniczne nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie trwania przedmiotowej umowy powyżej cen zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie z dnia.2014 r. 8. Kwoty brutto, wymienione powyżej, nie podlegają zmianie i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w terminie oraz miejscu wskazanym w umowie, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) wszelkie inne koszty Wykonawcy. 4

5 9. Faktury za usługi telefonii stacjonarnej będą wystawiane zgodnie z Regulaminem Wykonawcy i jego ofertą z dnia r., do 10 dnia danego miesiąca: za ruch telekomunikacyjny - z dołu, za abonament miesięczny z góry. Faktury będą dostarczane Zamawiającemu do 15 dnia danego miesiąca. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. 10. Faktura za wszelkie inne jednorazowe koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o których mowa w ust. 3, zostanie wystawiona w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług i zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, do dnia 15 stycznia 2015 r. 11. Faktury za świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP i asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP, o których mowa w ust. 5, będą wystawiane na koniec każdego trzymiesięcznego okresu świadczenia ww. usług i będą dostarczane Zamawiającemu do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia kolejnych lat świadczenia usług. 12. Płatności za wykonywanie przedmiotu umowy będą realizowane w drodze polecenia przelewu w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. W każdym przypadku za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Wykonawca będzie dokonywał oddzielnych rozliczeń dla każdej lokalizacji. 14. Wszystkie faktury w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie przesyłał listem poleconym, przesyłką kurierską lub doręczał osobiście za potwierdzeniem odbioru oddzielnie do siedziby Zamawiającego ( Warszawa, ul. Filtrowa 57), za usługi w Warszawie i oddzielnie do każdej jednostki terenowej za usługi świadczone w danej jednostce terenowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. 15. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wyspecyfikowania na każdej wystawianej fakturze tytułu płatności objętego tą fakturą. 16. Wszystkie jednostki terenowe NIK będą się rozliczały samodzielnie z Wykonawcą za usługi świadczone na rzecz danej jednostki. 17. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 18. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP oraz REGON nr Serwis pogwarancyjny i asysta techniczna Wykonawca będzie świadczył serwis pogwarancyjny dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP. Serwis świadczony będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami: a. Serwis pogwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. b. Serwis pogwarancyjny będzie świadczony w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 8.00 do c. Zgłoszenia awarii i ich naprawy będą realizowane zgodnie z procedurą opisaną w 6 umowy. d. Naprawy realizowane w ramach serwisu pogwarancyjnego będą dokonywane po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania zainstalowanego sprzętu. e. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa sprzętu na miejscu nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. f. Po zwrocie naprawionego sprzętu i jego ponownej instalacji, nastąpi sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania. 2. W przypadku Routera CISCO 3825 HSEC/K9 (S/N: FHK1346F114) wraz ze wszystkimi zainstalowanymi w nim wcześniej kartami i modułami serwis pogwarancyjny obejmuje dodatkowo: 5

6 a. nadzór nad konfiguracją IOS, także rekonfigurację IOS Routera CISCO 3825 HSEC/K9 w przypadku możliwych błędów powstałych w trakcie obsługi Routera przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, b. aktualizację/wymianę oprogramowania Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń w przypadku zdiagnozowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego błędu w oprogramowaniu lub udostępnienia przez producenta tego routera aktualizacji oprogramowania, c. dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń, d. naprawę Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń, e. wymianę Routera CISCO 3825 HSEC/K9 lub nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń na nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane i nierefabrykowane, tego samego producenta, takie samo lub o lepszych parametrach, w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy (odbiór i dostawa nastąpi w miejscu aktualnego zainstalowania). 3. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu składowego Routera CISCO 3825 HSEC/K9, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany Routera CISCO 3825 HSEC/K9 wraz ze wszystkimi nowo dostarczonymi i istniejącymi kartami i rozszerzeniami na nowy, wolny od wad. 4. Serwis pogwarancyjny nie może ograniczać praw Zamawiającego do: a. instalowania i wymiany w serwisowanym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, b. instalowania licencjonowanego oprogramowania oraz wprowadzania niezbędnych dla Zamawiającego zmian w konfiguracji, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego. 5. Asysta techniczna będzie świadczona dla systemu VoIP Zamawiającego, tj. dla wszystkich urządzeń tego Systemu wraz z jego konfiguracją i będzie obejmować co najmniej: a. nieograniczoną pomoc techniczną realizowaną przez punkt pomocy technicznej Wykonawcy, dostępną w dni robocze w godzinach 8:00 16:00. Zapytania będą przesyłane elektronicznie na adres:.., lub zgłaszane telefonicznie pod numerem:, b. nieodpłatne prawo do użytkowania wszystkich uaktualnień i poprawek dla oprogramowania stanowiącego elementy systemu VoIP, wydanych w czasie trwania asysty, c. nieodpłatne prawo do użytkowania wszystkich nowych wersji wraz z licencjami dla oprogramowania stanowiącego elementy systemu VoIP, wydanych w czasie trwania asysty. Awarie i prace konserwacyjne Strony uznają, że awaria to zdarzenie uniemożliwiające korzystanie przez Zamawiającego z którejkolwiek z usług telekomunikacyjnych o parametrach wymaganych w umowie, bądź zdarzenie uniemożliwiające korzystanie przez Zamawiającego z którejkolwiek z funkcjonalności serwisowanego systemu VoIP, a także zdarzenie uniemożliwiające bądź ograniczające korzystanie z pozostałych funkcjonalności tego systemu. 2. Awarie będą zgłaszane przez Zamawiającego na czynne całą dobę numery telefonów wskazane na piśmie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże przynajmniej dwa numery, na które mogą być dokonywane zgłoszenia. W przypadku zmiany numeru lub zaistnienia jakichkolwiek innych okoliczności uniemożliwiających dokonywanie zgłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania na piśmie innych numerów telefonów. 3. Zgłoszenia dokonane przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 2, powinny zawierać dane opisujące awarię, dane osoby zgłaszającej oraz numer telefonu, na który Wykonawca dokona próby skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego w celu potwierdzenia rozpoczęcia działań naprawczych. 4. Sposób reakcji Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie o awarii: a. reakcja Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego lub wykrytą przez Wykonawcę awarię nastąpi niezwłocznie (nie później niż w ciągu 0,5 godziny od jej wykrycia i zgłoszenia telefonicznego zgodnie z ust. 2. 6

7 Przez "reakcję Wykonawcy" Strony rozumieją rozpoczęcie działań naprawczych przez Wykonawcę lub próbę skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego na numer podany przez zgłaszającego awarię. b. usunięcie awarii, o której mowa w ust. 1 nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 5. Za moment zakończenia usuwania awarii Strony przyjmują moment powiadomienia przez Wykonawcę uprawnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust faksem, em lub moment obustronnego podpisania protokołu usunięcia awarii. W treści powiadomienia muszą się znaleźć między innymi informacje na temat przyczyny awarii oraz data i godzina usunięcia awarii. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieskuteczności usunięcia awarii, Zamawiający dokonuje powtórnego zgłoszenia z zastrzeżeniem, że czas naprawy liczy się od chwili pierwszego zgłoszenia. 7. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o awariach nie wynikających ze zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, według następującej procedury: a. Wykonawca powiadamia Zamawiającego faksem w dni robocze, przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w RP za ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8:00-16:00, o konieczności przeprowadzenia prac, na numery faksów wskazane w kolumnie Adresy jednostek, Załącznika nr 2 do umowy, b. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi faksem termin przeprowadzenia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Prace, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być rozpoczęte dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę potwierdzenia. 8. Jeżeli ilość usuniętych awarii, o których mowa jest w ust. 1, wyniesie więcej niż 4 (cztery) w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, a przyczyny tych awarii leżały po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu nie może być złożone później niż 30 dni po wystąpieniu ostatniego zdarzenia uzasadniającego wypowiedzenie niniejszej umowy. 9. W razie sporu między Stronami, potwierdzeniem przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii będzie biling wykonanego przez Zamawiającego połączenia z numerem, o którym mowa w ust W przypadku planowania przez którąkolwiek ze Stron prac: a. konserwacyjnych, b. modernizacyjnych, c. rozbudowy, należących do Strony (lub przez nią eksploatowanych) urządzeń telekomunikacyjnych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które to prace mogą mieć wpływ na świadczone przez Wykonawcę w ramach umowy usługi, Strona zamierzająca przeprowadzić takie prace jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o terminie ich przeprowadzenia (rozpoczęciu i zakończeniu), co najmniej z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dni roboczych. Przez dni robocze" Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych w RP za ustawowo wolne od pracy. Powiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Zamawiający zapewnia osobom upoważnionym przez Wykonawcę dostęp do zainstalowanych na powierzchniach technicznych Zamawiającego urządzeń telekomunikacyjnych lub innej infrastruktury telekomunikacyjnej będących własnością lub eksploatowanych przez Wykonawcę: a. w celu przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub rozbudowy, b. w celu przeprowadzenia prac naprawczych (usunięcia awarii). 12. Jeżeli Wykonawca przewiduje przeprowadzanie prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub naprawczych na dachu budynku NIK przedstawiciele Wykonawcy muszą przedstawić stosowne świadectwa do pracy na wysokości i powinni posiadać właściwe zabezpieczenie umożliwiające poruszanie się po stromym dachu. 7

8 13. Poprzez powierzchnie techniczne", o których mowa w ust. 14, Strony rozumieją: lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe (piwnice, dachy, wnęki na korytarzach itp.), na których zostały zainstalowane lub postawione urządzenia telekomunikacyjne albo inna infrastruktura telekomunikacyjna służąca do realizacji niniejszej umowy. 14. Strony uzgadniają, że osoby upoważnione przez Wykonawcę do dostępu do powierzchni technicznych będą posiadały identyfikatory wystawione przez Wykonawcę do okazania przed wejściem na teren Zamawiającego wraz z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość upoważnionej osoby oraz każdorazowo otrzymają przepustki na okaziciela wystawione przez Zamawiającego. 15. Osobami upoważnionymi do przyjmowania i dokonywania powiadomień, o których mowa w ust. 5 i 7 po stronie Wykonawcy są wszystkie osoby wyznaczone do obsługi Zamawiającego. 16. Osobami po stronie Zamawiającego upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń i przyjmowania powiadomień, o których mowa w ust. 2 i 5 są pracownicy NIK wskazani przez Zamawiającego, których dane Zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W terenowych jednostkach organizacyjnych NIK pracowników upoważniają Dyrektorzy jednostek. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: Kary umowne i odstąpienie od umowy 7. 1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 w terminach określonych w umowie (oraz załącznikach do niej) lub nierealizowania tychże zobowiązań w trakcie obowiązywania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% ceny oferty brutto (CO), odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia bądź za każdy dzień braku świadczenia usługi liczone dla każdej lokalizacji oddzielnie, 2) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, o której mowa jest w 6 ust. 1 umowy w terminie określonym w 6 ust. 4 lit. b, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,05% ceny oferty brutto (CO), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczone dla każdej lokalizacji oddzielnie, 3) w przypadku niedostarczenia informacji bilingowych i kopii faktur, o których mowa w 2 ust. 13 w terminie określonym w 2 ust. 13 umowy - w wysokości 0,01% ceny oferty brutto (CO) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 4) W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% ceny oferty brutto (CO). 2. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części: 1) jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 lub nie realizowanie tychże zobowiązań w trakcie obowiązywania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynosi więcej niż 2 (dwa) dni w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 2) jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii, o której mowa jest w 2 pkt 15 umowy, wynosi więcej niż 2 (dwa) dni w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową i pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny, 4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 8

9 Wykonawcy w terminie do 30 dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 4, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu. 6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego pisemnego wezwania - w terminie 30 dni od upływu terminu jej zapłaty 7. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, Zamawiający zatrzymuje efekty wykonanych prac oraz jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do chwili odstąpienia usługi. Autorskie prawa majątkowe W przypadku wykonania jakiejkolwiek dokumentacji w związku z wykonywaniem umowy, projektów związanych w związku z wykonywaniem umowy, skryptów lub kodu oprogramowania itp. zwanych dalej dokumentami, Wykonawca przekazuje prawa autorskie do tych dokumentów Zamawiającemu. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanych dokumentów. 3. Przeniesienie praw, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, 2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń, 4) umieszczanie w całości lub części w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 5) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez Wykonawców wybranych wyłącznie przez Zamawiającego, 6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentach, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentów, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 7. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentów, których przeniesienie na Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane. 8. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentów przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumenty w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich. 9. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentów przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu. 9

10 10. W okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie dokumentów przekazanych już Zamawiającemu. Zmiany w umowie 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 1) upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, 2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 4) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia usługi, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej, 7) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego, 8) zaistnienia siły wyższej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto (CO), tj. zł (słownie:..). 2. Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w 1 zgodnie z umową Zamawiający zwróci Wykonawcy 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy za należycie wykonane. Udział podwykonawców w realizacji robót budowlanych 1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację robót wymienionych w ofercie Wykonawcy W trakcie realizacji umowy Wykonawca może wprowadzać/zmieniać podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą może zostać zawarta po akceptacji jej treści przez Zamawiającego. 4. W terminie 7 dni po zawarciu umowy z podwykonawcą, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię tej umowy, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 1 Jeżeli Wykonawca nie zgłosi, na etapie składania ofert, udziału podwykonawców, niniejszy ustęp umowy zostanie wykreślony. 10

11 6. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami. 9. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT: 1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2, 2) oświadczenie podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, że Wykonawca, nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do nich wynikającymi z umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 9, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2 wynikających z faktur VAT, o których mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 11. Łączna wartość wynagrodzenia, wypłaconego podwykonawcom nie przekroczy kwoty wynikającej z faktury VAT, o której mowa w ust. 9 zd. 1. Przelew wierzytelności 12. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Postanowienia końcowe Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 1) ze strony Zamawiającego.., tel., 2) ze strony Zamawiającego.., tel., 3) ze strony Wykonawcy, tel., .. 4) ze strony Wykonawcy, tel., Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany umowy. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121). 6. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.) 7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 11

12 8. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia r. (w tym Regulamin świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych oraz Cennik dla usług telekomunikacyjnych nie wyszczególnionych w ofercie). 2) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Załącznik nr 3 Wzór protokołu uruchomienia usług.. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA 12

13 Załącznik nr 3 do umowy WZÓR PROTOKOŁU URUCHOMIENIA USŁUG Protokół uruchomienia świadczenia usług telefonii stacjonarnej dla Najwyższej Izby Kontroli Przedstawiciele Stron upoważnieni zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telefonii stacjonarnej z dnia r. Wykonawca:... Zamawiający:... Dokonali w dniu r. odbioru uruchomionej usługi:... stwierdzili poprawność uruchomienia usługi i jej zgodność z postanowieniami powołanej umowy oraz stwierdzili, iż wszystkie urządzenia wymienione w Załączniku do niniejszego protokołu zostały zainstalowane. Wykonawca Zamawiający

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo