WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 zawarta w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora Biura Informatyki NIK zwaną dalej Zamawiającym, a firmą. z siedzibą w. pod adresem ul., kod., zarejestrowaną w Sądzie.. dla m.. w,.., pod numerem. o numerze NIP, kapitale zakładowym zł, opłaconym w całości/ w części, reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: Przedmiot umowy 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej dla systemu VoIP przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, do: 1) świadczenia usług telefonii stacjonarnej we wszystkich lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, z podziałem na lokalne i strefowe, międzystrefowe, komórkowe, inne, 2) świadczenia usług telefonicznych dla 1 szt. linii faksu analogowego o numerze zlokalizowanego przy ul. Lubkowskiej 7/9 w Warszawie, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, z podziałem na lokalne i strefowe, międzystrefowe, komórkowe, inne; 3) przyłączenia infrastruktury Zamawiającego, opisanej w Załączniku nr 2 do umowy, do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy za pomocą 19 traktów cyfrowych (ISDN PRI 30 B+D); 4) świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w 5 umowy. 5) świadczenia asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w 5 umowy. Termin, miejsce i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w 1 pkt 1, 2 i 5 w terminie od r. do r Wykonawca będzie świadczył serwis pogwarancyjny dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP Zamawiającego w terminach wskazanych w Załączniku 2 do umowy. 3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są lokalizacje wskazane w Załączniku 2 do umowy oraz ul. Lubkowska 7/9 w Warszawie. 4. Przyłączenia infrastruktury Zamawiającego, o którym mowa w 1 pkt. 3 powinien dokonać Wykonawca, bądź wskazany przez niego podwykonawca. 1

2 5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie prac instalacyjnych, niezbędnych do uruchomienia usług, w terminie określonym przez Wykonawcę, pozwalającym na zachowanie daty rozpoczęcia świadczenia usług, określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem, że prace te nie będą powodowały przerwania świadczenia usług przez dotychczasowego operatora. 6. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do uruchomienia usług, Wykonawca będzie postępował zgodnie w wytycznymi określonymi w Załączniku nr 2 do umowy. 7. Przed rozpoczęciem świadczenia usług w danej lokalizacji Wykonawca przeprowadzi na własny koszt testy sprawności usług. W przypadku pozytywnego wyniku testów, upoważnieni przedstawiciele obu Stron umowy podpiszą protokół uruchomienia usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W terenowych jednostkach organizacyjnych NIK przedstawicieli upoważnią Dyrektorzy jednostek. 8. Po podpisaniu protokołów uruchomienia usług we wszystkich jednostkach terenowych NIK, upoważnieni przedstawiciele obu Stron podpiszą w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, końcowy protokół uruchomienia usługi. 9. Wykonawca będzie rozliczał wszystkie połączenia wychodzące bez opłaty początkowej (opłaty za aktywację połączenia), poprzez naliczanie sekundowe, które będzie przerywał w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze Stron. 10. Wykonawca zapewni działającą usługę identyfikacji numerów (CLIP). 11. Wykonawca zapewni we wszystkich lokalizacjach możliwość wykonywania połączeń na numery alarmowe, informacyjne i usługowe (np. 9226, 999) rozliczane w swoim rachunku. 12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeniesienia dotychczasowej numeracji opisanej w Załączniku nr 2 do umowy do nowego operatora po wygaśnięciu niniejszej umowy. 13. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie dostarczał Zamawiającemu, z końcem okresu rozliczeniowego, pocztą elektroniczną na adres: bądź na płycie CD listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, Warszawa, informacje bilingowe oraz kopię faktur z każdej lokalizacji oddzielnie. Zostaną one dostarczone nie później niż w dniu dostarczenia do siedziby NIK w Warszawie faktury za opisywany okres. 14. Zamawiający zobowiązuje się, w przypadku połączeń wychodzących z urządzeń abonenckich Zamawiającego, prezentować je wyłącznie numerem z zakresu numeracji określonym w Załączniku nr 2 do umowy. W przypadku prezentowania połączeń wychodzących przez sieć Wykonawcy numerem wiodącym wiązki pochodzącym z zakresu numeracji, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić możliwość realizacji skutecznych połączeń z tym numerem. W przypadku braku takiej możliwości, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, niezwłocznie (lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania wniosku) zablokuje prezentację tego numeru w ruchu wychodzącym przez sieć Wykonawcy. 15. Wykonawca będzie usuwał awarie zgodnie z procedurą określoną w 6 niniejszej umowy. 16. Wprowadza się Hasło (kod PIN składający się z minimum 4 znaków numerycznych) służące do identyfikacji Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą (dalej: "Hasło"). 17. Hasło ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego zostanie dostarczone przez Wykonawcę do sekretariatu Biura Informatyki pok. 72, ul. Filtrowa 57, Warszawa, przed podpisaniem umowy, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej jego odczytanie przez osoby niepowołane. 18. Po identyfikacji Zamawiającego (na podstawie Hasła) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z dodatkowych usług związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, wymienionych w Cenniku złożonym wraz z ofertą Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Za skutki wynikające z udostępnienia przez Zamawiającego Hasła osobom trzecim wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 20. Hasło utrzymywane jest przez Zamawiającego i Wykonawcę w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Wykonawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2

3 Oświadczenia Stron, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego Integralną część oferty Wykonawcy stanowią Regulamin świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych oraz Cennik. 2. Strony ustalają, że w razie kolizji między umową a Regulaminem świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych pierwszeństwo ma umowa, chyba że regulamin jest korzystniejszy dla Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, że punktem styku stanowiącym zakończenie sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy jest przełącznica będąca własnością Zamawiającego. Punkt styku jest granicą praw własności do urządzeń Stron, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, i odpowiedzialności Stron za należyte i prawidłowe (w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami i normami) działanie z jednej strony sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy, z drugiej infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez Wykonawcę, bezzwłoczny dostęp do urządzeń Wykonawcy, zainstalowanych w celu świadczenia usługi, zgodnie z procedurą określoną w 6 niniejszej umowy, oraz zasadami dostępu obowiązującymi w Najwyższej Izbie Kontroli. 5. Zamawiający zobowiązuje się terminowo uiszczać opłaty za wykonane usługi. 6. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać w sprawności swoją infrastrukturę telekomunikacyjną przyłączoną do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. 7. W przypadku konieczności zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń telekomunikacyjnych w którejkolwiek jednostce organizacyjnej NIK, zostanie tam sporządzona specyfikacja zainstalowanych urządzeń. Zamawiający wymaga podania w specyfikacji wartości księgowej brutto zainstalowanych urządzeń podlegających zwrotowi po zakończeniu umowy, ustalonej na dzień instalacji. Specyfikację zainstalowanych urządzeń podpiszą: a. ze strony Zamawiającego pracownik wyznaczony przez Dyrektora danej jednostki organizacyjnej, b. ze strony Wykonawcy upoważniony pracownik Wykonawcy. Zwrot urządzeń po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi w trybie opisanym w ust Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy, po zakończeniu niniejszej umowy, wymontowanie zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia przedmiotowych usług i będących własnością Wykonawcy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z ich prawidłowej eksploatacji. Wymontowanie urządzeń przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po zakończeniu niniejszej umowy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, utraty lub nie zwrócenia w terminie wymienionych urządzeń Zamawiający, bez uszczerbku dla uprawnień Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody, będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy wartość odtworzeniową tych urządzeń w wysokości z dnia, w którym powstał obowiązek ich zwrotu. 9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych i organizacyjnych udostępnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do nie wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interes którejkolwiek ze Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. 10. Wykonawca nie może wykorzystywać w publikacjach nazwy Zamawiającego bez jego zgody. Wynagrodzenie i warunki płatności Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie wyższą niż zł brutto (słownie złotych:..) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 2. Z tytułu świadczenia usług telefonii stacjonarnej Zamawiający będzie ponosił opłaty za poszczególne typy połączeń zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj.: a. cena 1 minuty połączenia w ruchu lokalnym i strefowym wynosi brutto zł (słownie złotych:..). 3

4 b. cena 1 minuty połączenia w ruchu międzystrefowym wynosi brutto zł (słownie złotych:..). c. cena 1 minuty połączenia do sieci komórkowych krajowych wynosi brutto.zł (słownie złotych:. ). d. cena 1 minuty połączenia na telefon stacjonarny do Brukseli wynosi brutto.zł (słownie złotych:... ). e. dla dodatkowych usług telekomunikacyjnych, Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 3. Suma wszelkich innych jednorazowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, wynosi brutto.. zł (słownie złotych: ). Na powyższą sumę wszelkich innych jednorazowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia składają się: a. koszt w wysokości zł brutto (słownie złotych:..). b. koszt., w wysokości zł brutto (słownie złotych:..) 4. Abonament miesięczny, będący sumą abonamentów wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego wynosi brutto.. zł (słownie złotych: ). Na powyższy abonament miesięczny składają się poszczególne abonamenty w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego: a. W siedzibie w Warszawie, ul. Filtrowa 57, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). b. W Warszawie, ul. Lubkowska 7/9, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). c. W Białymstoku, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). d. W Bydgoszczy, cena brutto wynosi zł (słownie złotych: ). e. W Gdańsku, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). f. W Katowicach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). g. W Kielcach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). h. W Krakowie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). i. W Lublinie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). j. W Łodzi, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). k. W Olsztynie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). l. W Opolu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). m. W Poznaniu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). n. W Rzeszowie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). o. W Szczecinie, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). p. We Wrocławiu, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). q. W Zielonej Górze, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:..). r. W Ośrodku szkoleniowym NIK w Goławicach, cena brutto wynosi zł (słownie złotych:...). 5. Z tytułu świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP i asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości zł brutto (słownie złotych:..) kwartalnie. 6. Rozliczenia za świadczone usługi telefonii stacjonarnej będą dokonywane na podstawie rzeczywistej liczby połączeń i cen za dany typ połączeń. 7. Ceny za świadczone usługi telefoniczne nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie trwania przedmiotowej umowy powyżej cen zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie z dnia.2014 r. 8. Kwoty brutto, wymienione powyżej, nie podlegają zmianie i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w terminie oraz miejscu wskazanym w umowie, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) wszelkie inne koszty Wykonawcy. 4

5 9. Faktury za usługi telefonii stacjonarnej będą wystawiane zgodnie z Regulaminem Wykonawcy i jego ofertą z dnia r., do 10 dnia danego miesiąca: za ruch telekomunikacyjny - z dołu, za abonament miesięczny z góry. Faktury będą dostarczane Zamawiającemu do 15 dnia danego miesiąca. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. 10. Faktura za wszelkie inne jednorazowe koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o których mowa w ust. 3, zostanie wystawiona w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług i zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, do dnia 15 stycznia 2015 r. 11. Faktury za świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP i asysty technicznej dla systemu telekomunikacyjnego VoIP, o których mowa w ust. 5, będą wystawiane na koniec każdego trzymiesięcznego okresu świadczenia ww. usług i będą dostarczane Zamawiającemu do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia kolejnych lat świadczenia usług. 12. Płatności za wykonywanie przedmiotu umowy będą realizowane w drodze polecenia przelewu w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. W każdym przypadku za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Wykonawca będzie dokonywał oddzielnych rozliczeń dla każdej lokalizacji. 14. Wszystkie faktury w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie przesyłał listem poleconym, przesyłką kurierską lub doręczał osobiście za potwierdzeniem odbioru oddzielnie do siedziby Zamawiającego ( Warszawa, ul. Filtrowa 57), za usługi w Warszawie i oddzielnie do każdej jednostki terenowej za usługi świadczone w danej jednostce terenowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. 15. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wyspecyfikowania na każdej wystawianej fakturze tytułu płatności objętego tą fakturą. 16. Wszystkie jednostki terenowe NIK będą się rozliczały samodzielnie z Wykonawcą za usługi świadczone na rzecz danej jednostki. 17. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 18. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP oraz REGON nr Serwis pogwarancyjny i asysta techniczna Wykonawca będzie świadczył serwis pogwarancyjny dla urządzeń tworzących system telekomunikacyjny VoIP. Serwis świadczony będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami: a. Serwis pogwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. b. Serwis pogwarancyjny będzie świadczony w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 8.00 do c. Zgłoszenia awarii i ich naprawy będą realizowane zgodnie z procedurą opisaną w 6 umowy. d. Naprawy realizowane w ramach serwisu pogwarancyjnego będą dokonywane po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania zainstalowanego sprzętu. e. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa sprzętu na miejscu nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. f. Po zwrocie naprawionego sprzętu i jego ponownej instalacji, nastąpi sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania. 2. W przypadku Routera CISCO 3825 HSEC/K9 (S/N: FHK1346F114) wraz ze wszystkimi zainstalowanymi w nim wcześniej kartami i modułami serwis pogwarancyjny obejmuje dodatkowo: 5

6 a. nadzór nad konfiguracją IOS, także rekonfigurację IOS Routera CISCO 3825 HSEC/K9 w przypadku możliwych błędów powstałych w trakcie obsługi Routera przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, b. aktualizację/wymianę oprogramowania Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń w przypadku zdiagnozowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego błędu w oprogramowaniu lub udostępnienia przez producenta tego routera aktualizacji oprogramowania, c. dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń, d. naprawę Routera CISCO 3825 HSEC/K9, a także nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń, e. wymianę Routera CISCO 3825 HSEC/K9 lub nowo dostarczonych i istniejących kart i rozszerzeń na nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane i nierefabrykowane, tego samego producenta, takie samo lub o lepszych parametrach, w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy (odbiór i dostawa nastąpi w miejscu aktualnego zainstalowania). 3. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu składowego Routera CISCO 3825 HSEC/K9, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany Routera CISCO 3825 HSEC/K9 wraz ze wszystkimi nowo dostarczonymi i istniejącymi kartami i rozszerzeniami na nowy, wolny od wad. 4. Serwis pogwarancyjny nie może ograniczać praw Zamawiającego do: a. instalowania i wymiany w serwisowanym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, b. instalowania licencjonowanego oprogramowania oraz wprowadzania niezbędnych dla Zamawiającego zmian w konfiguracji, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego. 5. Asysta techniczna będzie świadczona dla systemu VoIP Zamawiającego, tj. dla wszystkich urządzeń tego Systemu wraz z jego konfiguracją i będzie obejmować co najmniej: a. nieograniczoną pomoc techniczną realizowaną przez punkt pomocy technicznej Wykonawcy, dostępną w dni robocze w godzinach 8:00 16:00. Zapytania będą przesyłane elektronicznie na adres:.., lub zgłaszane telefonicznie pod numerem:, b. nieodpłatne prawo do użytkowania wszystkich uaktualnień i poprawek dla oprogramowania stanowiącego elementy systemu VoIP, wydanych w czasie trwania asysty, c. nieodpłatne prawo do użytkowania wszystkich nowych wersji wraz z licencjami dla oprogramowania stanowiącego elementy systemu VoIP, wydanych w czasie trwania asysty. Awarie i prace konserwacyjne Strony uznają, że awaria to zdarzenie uniemożliwiające korzystanie przez Zamawiającego z którejkolwiek z usług telekomunikacyjnych o parametrach wymaganych w umowie, bądź zdarzenie uniemożliwiające korzystanie przez Zamawiającego z którejkolwiek z funkcjonalności serwisowanego systemu VoIP, a także zdarzenie uniemożliwiające bądź ograniczające korzystanie z pozostałych funkcjonalności tego systemu. 2. Awarie będą zgłaszane przez Zamawiającego na czynne całą dobę numery telefonów wskazane na piśmie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże przynajmniej dwa numery, na które mogą być dokonywane zgłoszenia. W przypadku zmiany numeru lub zaistnienia jakichkolwiek innych okoliczności uniemożliwiających dokonywanie zgłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania na piśmie innych numerów telefonów. 3. Zgłoszenia dokonane przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 2, powinny zawierać dane opisujące awarię, dane osoby zgłaszającej oraz numer telefonu, na który Wykonawca dokona próby skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego w celu potwierdzenia rozpoczęcia działań naprawczych. 4. Sposób reakcji Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie o awarii: a. reakcja Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego lub wykrytą przez Wykonawcę awarię nastąpi niezwłocznie (nie później niż w ciągu 0,5 godziny od jej wykrycia i zgłoszenia telefonicznego zgodnie z ust. 2. 6

7 Przez "reakcję Wykonawcy" Strony rozumieją rozpoczęcie działań naprawczych przez Wykonawcę lub próbę skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego na numer podany przez zgłaszającego awarię. b. usunięcie awarii, o której mowa w ust. 1 nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 5. Za moment zakończenia usuwania awarii Strony przyjmują moment powiadomienia przez Wykonawcę uprawnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust faksem, em lub moment obustronnego podpisania protokołu usunięcia awarii. W treści powiadomienia muszą się znaleźć między innymi informacje na temat przyczyny awarii oraz data i godzina usunięcia awarii. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieskuteczności usunięcia awarii, Zamawiający dokonuje powtórnego zgłoszenia z zastrzeżeniem, że czas naprawy liczy się od chwili pierwszego zgłoszenia. 7. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o awariach nie wynikających ze zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, według następującej procedury: a. Wykonawca powiadamia Zamawiającego faksem w dni robocze, przez które Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w RP za ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8:00-16:00, o konieczności przeprowadzenia prac, na numery faksów wskazane w kolumnie Adresy jednostek, Załącznika nr 2 do umowy, b. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi faksem termin przeprowadzenia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Prace, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być rozpoczęte dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę potwierdzenia. 8. Jeżeli ilość usuniętych awarii, o których mowa jest w ust. 1, wyniesie więcej niż 4 (cztery) w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, a przyczyny tych awarii leżały po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu nie może być złożone później niż 30 dni po wystąpieniu ostatniego zdarzenia uzasadniającego wypowiedzenie niniejszej umowy. 9. W razie sporu między Stronami, potwierdzeniem przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii będzie biling wykonanego przez Zamawiającego połączenia z numerem, o którym mowa w ust W przypadku planowania przez którąkolwiek ze Stron prac: a. konserwacyjnych, b. modernizacyjnych, c. rozbudowy, należących do Strony (lub przez nią eksploatowanych) urządzeń telekomunikacyjnych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które to prace mogą mieć wpływ na świadczone przez Wykonawcę w ramach umowy usługi, Strona zamierzająca przeprowadzić takie prace jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o terminie ich przeprowadzenia (rozpoczęciu i zakończeniu), co najmniej z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dni roboczych. Przez dni robocze" Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych w RP za ustawowo wolne od pracy. Powiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Zamawiający zapewnia osobom upoważnionym przez Wykonawcę dostęp do zainstalowanych na powierzchniach technicznych Zamawiającego urządzeń telekomunikacyjnych lub innej infrastruktury telekomunikacyjnej będących własnością lub eksploatowanych przez Wykonawcę: a. w celu przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub rozbudowy, b. w celu przeprowadzenia prac naprawczych (usunięcia awarii). 12. Jeżeli Wykonawca przewiduje przeprowadzanie prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub naprawczych na dachu budynku NIK przedstawiciele Wykonawcy muszą przedstawić stosowne świadectwa do pracy na wysokości i powinni posiadać właściwe zabezpieczenie umożliwiające poruszanie się po stromym dachu. 7

8 13. Poprzez powierzchnie techniczne", o których mowa w ust. 14, Strony rozumieją: lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe (piwnice, dachy, wnęki na korytarzach itp.), na których zostały zainstalowane lub postawione urządzenia telekomunikacyjne albo inna infrastruktura telekomunikacyjna służąca do realizacji niniejszej umowy. 14. Strony uzgadniają, że osoby upoważnione przez Wykonawcę do dostępu do powierzchni technicznych będą posiadały identyfikatory wystawione przez Wykonawcę do okazania przed wejściem na teren Zamawiającego wraz z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość upoważnionej osoby oraz każdorazowo otrzymają przepustki na okaziciela wystawione przez Zamawiającego. 15. Osobami upoważnionymi do przyjmowania i dokonywania powiadomień, o których mowa w ust. 5 i 7 po stronie Wykonawcy są wszystkie osoby wyznaczone do obsługi Zamawiającego. 16. Osobami po stronie Zamawiającego upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń i przyjmowania powiadomień, o których mowa w ust. 2 i 5 są pracownicy NIK wskazani przez Zamawiającego, których dane Zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W terenowych jednostkach organizacyjnych NIK pracowników upoważniają Dyrektorzy jednostek. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: Kary umowne i odstąpienie od umowy 7. 1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 w terminach określonych w umowie (oraz załącznikach do niej) lub nierealizowania tychże zobowiązań w trakcie obowiązywania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% ceny oferty brutto (CO), odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia bądź za każdy dzień braku świadczenia usługi liczone dla każdej lokalizacji oddzielnie, 2) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, o której mowa jest w 6 ust. 1 umowy w terminie określonym w 6 ust. 4 lit. b, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,05% ceny oferty brutto (CO), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczone dla każdej lokalizacji oddzielnie, 3) w przypadku niedostarczenia informacji bilingowych i kopii faktur, o których mowa w 2 ust. 13 w terminie określonym w 2 ust. 13 umowy - w wysokości 0,01% ceny oferty brutto (CO) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 4) W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% ceny oferty brutto (CO). 2. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części: 1) jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 lub nie realizowanie tychże zobowiązań w trakcie obowiązywania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynosi więcej niż 2 (dwa) dni w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 2) jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii, o której mowa jest w 2 pkt 15 umowy, wynosi więcej niż 2 (dwa) dni w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową i pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny, 4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 8

9 Wykonawcy w terminie do 30 dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 4, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu. 6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego pisemnego wezwania - w terminie 30 dni od upływu terminu jej zapłaty 7. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, Zamawiający zatrzymuje efekty wykonanych prac oraz jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do chwili odstąpienia usługi. Autorskie prawa majątkowe W przypadku wykonania jakiejkolwiek dokumentacji w związku z wykonywaniem umowy, projektów związanych w związku z wykonywaniem umowy, skryptów lub kodu oprogramowania itp. zwanych dalej dokumentami, Wykonawca przekazuje prawa autorskie do tych dokumentów Zamawiającemu. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanych dokumentów. 3. Przeniesienie praw, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, 2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń, 4) umieszczanie w całości lub części w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 5) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez Wykonawców wybranych wyłącznie przez Zamawiającego, 6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentach, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentów, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 7. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentów, których przeniesienie na Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane. 8. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentów przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumenty w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich. 9. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentów przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu. 9

10 10. W okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie dokumentów przekazanych już Zamawiającemu. Zmiany w umowie 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 1) upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, 2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 4) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia usługi, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej, 7) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego, 8) zaistnienia siły wyższej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto (CO), tj. zł (słownie:..). 2. Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w 1 zgodnie z umową Zamawiający zwróci Wykonawcy 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy za należycie wykonane. Udział podwykonawców w realizacji robót budowlanych 1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację robót wymienionych w ofercie Wykonawcy W trakcie realizacji umowy Wykonawca może wprowadzać/zmieniać podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą może zostać zawarta po akceptacji jej treści przez Zamawiającego. 4. W terminie 7 dni po zawarciu umowy z podwykonawcą, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię tej umowy, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 1 Jeżeli Wykonawca nie zgłosi, na etapie składania ofert, udziału podwykonawców, niniejszy ustęp umowy zostanie wykreślony. 10

11 6. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami. 9. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT: 1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2, 2) oświadczenie podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, że Wykonawca, nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do nich wynikającymi z umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 9, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2 wynikających z faktur VAT, o których mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 11. Łączna wartość wynagrodzenia, wypłaconego podwykonawcom nie przekroczy kwoty wynikającej z faktury VAT, o której mowa w ust. 9 zd. 1. Przelew wierzytelności 12. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Postanowienia końcowe Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 1) ze strony Zamawiającego.., tel., 2) ze strony Zamawiającego.., tel., 3) ze strony Wykonawcy, tel., .. 4) ze strony Wykonawcy, tel., Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany umowy. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121). 6. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.) 7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 11

12 8. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia r. (w tym Regulamin świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych oraz Cennik dla usług telekomunikacyjnych nie wyszczególnionych w ofercie). 2) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Załącznik nr 3 Wzór protokołu uruchomienia usług.. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA 12

13 Załącznik nr 3 do umowy WZÓR PROTOKOŁU URUCHOMIENIA USŁUG Protokół uruchomienia świadczenia usług telefonii stacjonarnej dla Najwyższej Izby Kontroli Przedstawiciele Stron upoważnieni zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telefonii stacjonarnej z dnia r. Wykonawca:... Zamawiający:... Dokonali w dniu r. odbioru uruchomionej usługi:... stwierdzili poprawność uruchomienia usługi i jej zgodność z postanowieniami powołanej umowy oraz stwierdzili, iż wszystkie urządzenia wymienione w Załączniku do niniejszego protokołu zostały zainstalowane. Wykonawca Zamawiający

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo