AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1

2 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie SENAT AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁAD SENATU W KADENCJI UCHWAŁY SENATU AKTY NORMATYWNE REKTORA Część szczegółowa Studia i studenci LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SPRAWY DYSCYPLINARNE SAMORZĄD STUDENTÓW ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO WARSZAWA ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PODLASIE BIURO KARIER DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH EGZAMINY WSTĘPNE Działalność Pełnomocnika Rektora ds. profilaktyki Zasoby ludzkie NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Działalność naukowa PROJEKTY BADAWCZE, DZIAŁANIA STATUTOWE I WŁASNE PROJEKTY BADAWCZE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BADANIA WŁASNE KONFERENCJE NAUKOWE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO Współpraca z zagranicą DANE LICZBOWE O ZREALIZOWANYCH WYJAZDACH I PRZYJAZDACH WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

3 7. Obsługa informatyczna Uczelni SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE BEZPIECZEŃSTWO SIECI INFRASTRUKTURA SIECIOWA MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI LAN SYSTEM BIBLIOTECZNY Biblioteki BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF BIBLIOTEKA ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Finanse AWF Warszawa Działalność administracji DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I TERENÓW ZIELONYCH DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW INNE DZIAŁY INWESTYCJE I REMONTY Zamówienia publiczne Główny specjalista ds. BHP Przychodnia lekarska i Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej Sprawy socjalne DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK Zarząd i nadzór nad majątkiem Działalność uczelnianych klubów sportowych AZS SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF WARSZAWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPORT UCZELNIANY Załączniki

4 Część ogólna WSTĘP Rok 2007 był okresem dalszego dostosowywania wewnętrznych regulacji prawnych Uczelni, zapoczątkowanych wejściem w życie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nowego Statutu AWF, który został zatwierdzony Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwalony został także Regulamin Wyborczy i powołana Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyboru władz na kadencję W ciągu całego roku realizowane były zadania programowe uchwalone przez Senat na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, we wrześniu 2005 roku. Koncentrowały się one przede wszystkim wokół realizacji podstawowych zadań naszej Uczelni, jakimi są kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych. W dalszym ciągu trwały prace nad poszerzeniem oferty kształcenia, co zaowocowało powołaniem dwóch nowych kierunków: kosmetologia w Wydziale Zamiejscowym i sport w Wydziale Wychowania Fizycznego. Te podstawowe obszary działalności zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego sprawozdania. Z satysfakcją należy podkreślić stałe, choć nie na miarę naszych ambicji, dostosowywanie się Akademii do standardów europejskich, rozwój sieci informatycznej, dalszy wzrost kontaktów międzynarodowych, w tym rosnącą wymianę studentów. Nie zmieniła się w 2007 r. radykalnie sytuacja w dziedzinie nauki, dalej niepokoją: niska liczba umów związana z realizacją badań i postępy w podnoszeniu kwalifikacji naukowych, choć obiektywnie należy przyznać, że rysują się pewne symptomy poprawy, szczególnie w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych. Wiele uwagi poświęcono, tak jak w latach ubiegłych sprawom sportu na Uczelni, przede wszystkim współpracy z Klubami AZS-AWF w Warszawie i Białej Podlaskiej ale także sprawom szerzej rozumianego sportu studenckiego. Zacieśnianie tej współpracy zostało uznane za jedno z ważniejszych zadań programowych obecnej kadencji organów Uczelni. Cieszą znakomite wyniki naszych sportowców i ich trenerów. Znaczącą część sprawozdania stanowi obraz pracy naszej administracji, która w roku 2007 borykała się z istotnymi trudnościami kadrowymi.. Mniej miejsca w sprawozdaniu poświęcono sprawom finansowym gdyż, zgodnie z wymaganiami Ustawy, sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało przyjęte przez Senat wcześniej, a następnie przekazane do Ministerstwa. Generalnie, można stwierdzić, że sytuacja finansowa Uczelni, również z powodu realnie zmniejszających się dotacji budżetowych za rok 2007 pozostaje napięta i zamknęła się nieznacznym zyskiem bilansowym choć, co trzeba podkreślić, Akademia cały czas zachowuje płynność finansową. Wobec zapowiedzi dalszego ograniczania dotacji budżetowych utrzymywanie płynności finansowej będzie jednak coraz większym wyzwaniem dla władz Uczelni, kadencji Nasza praca została także doceniona poza Uczelnią, a co cieszy szczególnie, to po raz trzeci z rzędu I miejsce wśród wszystkich akademii wychowania fizycznego za rok 2007 w najbardziej prestiżowym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej oraz również I miejsce w rankingu tygodnika Wprost i najwyższa ocena wśród AWF-ów wg Newsweeka. Sytuacja uzyskania przez Akademię najwyższych lokat we wszystkich najbardziej docenianych rankingach ma miejsce po raz pierwszy. 4

5 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1.1. SENAT AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁAD SENATU W KADENCJI Prof. dr hab. Henryk SOZAŃSKI Prof. dr hab. Antoni K. GAJEWSKI Prof. dr hab. Tadeusz GAŁKOWSKI Dr hab. prof. AWF Alicja PRZYŁUSKA-FISZER Dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI Dr hab. prof. AWF Jerzy NOWOCIEŃ Dr hab. med. prof. AWF Janusz DOMANIECKI Dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI Rektor AWF Prorektor ds. Kształcenia i Informatyzacji Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prorektor ds. Studenckich Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Dziekan Wydziału Rehabilitacji Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Jerzy KOSIEWICZ Prof. dr hab. Tadeusz MASZCZAK Prof. dr hab. Jan Grzegorz RACZYŃSKI Prof. dr hab. Aleksander RONIKIER Prof. dr hab. Maciej SKŁAD Dr hab. prof. AWF Robert CHARMAS Dr hab. prof. AWF Tomasz GABRYŚ Dr hab. prof. AWF Andrzej KOSMOL Dr hab. med. prof. AWF Zbigniew LEW-STAROWICZ Dr hab. prof. AWF Henryk MIERZWIŃSKI Kierownik Katedry Nauk Społecznych (WWF) Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (WWF) Kierownik Katedry Biologii i Higieny (ZWWF) Kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji (WR) Zakład Rozwoju Biologicznego Człowieka (ZWWF) Kierownik Zakładu Biochemii (ZWWF) Kierownika Zakładu Lekkiej Atletyki (WWF) Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (WR) Kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji (WR) Kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej (ZWWF) 5

6 Dr hab. prof. AWF Henryk NORKOWSKI Prof. dr hab.. AWF Barbara RACZYŃSKA Dr hab. prof. AWF Wojciech RYSZKOWSKI Dyrektor Instytutu Sportu (WWF) Kierownika Katedry Anatomii i Fizjologii (ZWWF) Kierownik Zakładu Marketingu i Prawa w Turystyce i Rekreacji (WWF) Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich Dr Krzysztof W. JANKOWSKI Dr Janusz JASZCZUK Dr Stefan LITWINIUK Dr Janusz MATUSIAK Dr Ewa RYSZKOWSKA Dr Dariusz ŚLEDZIEWSKI Kierownik Zakładu Socjologii (WWF) Kierownik Zakładu Biomechaniki i Informatyki (ZWWF) Kierownik Zakładu Teorii Sportu i Sportu Niepełnosprawnych (ZWWF) Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja (WWF) Zakład Marketingu i Prawa w Turystyce i Rekreacji (WWF) Zakład Teorii Sportu (WWF) Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Mgr Wiesław MŁODAWSKI Z-ca Kanclerza ds. działalności podstawowej Artur PAŁCZYŃSKI Katedra Biologii i Medycyny Mgr Andrzej SOKALSKI Dyrektor Biblioteki Głównej Inż. Bogusław WOJCIECHOWSKI Kanclerz (do października 2007) Inż. Mariusz Antoniak p. o. Kanclerza AWF (od listopada 2007 w zastępstwie Kanclerza) Przedstawiciele Samorządu Studentów Renata DRÓŻDŻ Małgorzata KAMIŃSKA Agnieszka POSIADAŁA Iga KARASIŃSKA Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego Osoby z głosem doradczym Prof. dr hab. Zbigniew KRAWCZYK Rektor w latach Prof. dr hab. Tadeusz ULATOWSKI Rektor w latach Prof. dr hab. Andrzej WIT Rektor w latach Doc. dr Erazm WASILEWSKI Rektor w latach Mgr inż. Anna SZYMANDERA Kwestor AWF Lek. med. Jerzy Olgierd SKOPOWSKI Kierownik Przychodni Lekarskiej Mgr Adam KRZESIŃSKI Klub AZS-AWF 6

7 Mgr Bogdan POLANOWSKI Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Mgr Waldemar MADEJ Przewodniczący ZNP Mgr Tadeusz MAKARUK NSZZ Solidarność 80 Mgr Zenona BEDNARCZUK Związek Nauczycielstwa Polskiego Mgr Ryszard ŁUKJAŃCZUK Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Mgr Hanna POLIT Mecenas Mgr Włodzimierz CYGAŃSKI Dyrektor Biura Rektora UCHWAŁY SENATU WYKAZ UCHWAŁ SENATU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO podjętych w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Numer Data Dotyczy: 06/06/ uchwalenia Regulaminu przyznawania medalu Zygmunta Gilewicza utworzenia nowego kierunku studiów Sport, na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku uchwalenie nowego Regulaminu Studiów zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uchwalenie Regulaminu rekrutacji wyrażenie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stołówki oraz wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy wyrażenie zgody na podjęcie przez J. M. Rektora AWF w Warszawie negocjacji z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wspólnej realizacji przedsięwzięcia na budowie pływalni typu olimpijskiego zatwierdzenia recenzji dorobku naukowego prof. dr. hab. Andrzeja Seyfrieda sporządzonej przez prof. dr hab. med. Jerzego Grossmana, w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa przez AWF w Warszawie przyjęcia zmian do Regulaminu Studiów uchwalonego w dniu 30 stycznia 2007 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu 7

8 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2007/2008 Stanowisko ustawy lustracyjnej Senatu nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Seyfriedowi uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przyjęcia strategii rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku pokrycia straty bilansowej za rok zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok zatwierdzenie sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Krystyny Górniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na okres 5 lat uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ uchwalenie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia dla prof. dr hab. Jerzego Kosiewicza przyjęcia w całości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco" wraz z deklaracją wekslową przedsięwzięcia pod nazwą Tańce i zabawy ludowe jako czynnik integracji dzieci i młodzieży pogranicza Polsko Białorusko Ukraińskiego" wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy sprostowania pomyłki w Uchwale Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 8

9 aneks 1 do uch. 33_06_07.do c akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/ sprostowania pomyłki w Uchwale Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim2007/ przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2007 roku kryteriów udzielenia przez Rektora lub Senat Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy zatwierdzenia sporządzonej przez prof. dr. hab. Henryka Sozańskiego recenzji dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Lutemu wyboru przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni nowej kadencji wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Józefa Bergiera na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na czas nieokreślony nadania Sali Nr 1 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej imienia Ojca Profesora Jerzego Cygana Aneks 1 do uch nr 27_06_07.do c Aneks 1 do uch.18_06_0 7.doc Aneks nr 2 do uch. 33_06_07. c zmian w załączniku do Uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2007/ uzupełnienia Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/ /07/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej do zespołu kierunku studiów wychowanie fizyczne powołania składu Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję zasad używania sztandaru, flagi i godła Uczelni 9

10 Stanowisko ogłoszenie konkursu na stanowisko kanclerza Senatu wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla studenta stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 2007/ upoważnienia Rektora AWF w Warszawie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z realizacji 1 porozumienia w sprawie przygotowania inwestycji dotyczącej budowy pływalni sportowo-rekreacyjnej z zapleczem treningowym w Warszawie Stanowisko Senatu przyjęcia do wiadomości zmian w kryteriach przyznawania dodatku motywacyjnego zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok przyjęcia prowizorium budżetowego na rok odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w semestrze letnim w roku akademickim 2007/ stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AWF w Warszawie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uczelni wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Lidii Ilnickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Warszawie na czas nieokreślony przyjęcia Regulaminu Wyborczego zasad i trybu przeprowadzania wyborów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2008/ AKTY NORMATYWNE REKTORA WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wydanych w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Numer Data Dotyczy: Aneks nr odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1 innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku Aneks nr 2 Aneks nr 3 budżetowym odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku budżetowym odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku budżetowym /06/ powołania Działu ds. Rekrutacji i Informacji wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2007/

11 godzin rektorskich składania oświadczeń lustracyjnych wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji AWF J.P. w Warszawie powołania Komisji ds. wycofania z obiegu i zniszczenia nieaktualnych dokumentów zawierających informacje niejawne organizacji roku akademickiego dzień rektorski powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akad. 2006/07, określenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akad. odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akad. w roku akad. 2006/ nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akad zatwierdzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO oświadczeń lustracyjnych warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z funduszu pomocy materialnej dla studentów w roku akad. 2007/ zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji studentów kończących studia zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2007 r terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia AWF w Warszawie w roku akademickim 2007/ wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej wprowadzenia regulaminu studiów w AWF w Warszawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akad. 2007/ zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich) instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 01/07/ obowiązkowych badań lekarskich I i II roku studiów Aneks nr obowiązkowych badań lekarskich dni wolnych od zajęć odpłatności na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych oraz innych opłat związanych z odbywanymi w AWF w Warszawie studiami podyplomowymi i kursami specjalistycznymi 11

12 wprowadzenia formularzy zawiadomienia Rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich AWF w Warszawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akad. 2007/2008 Aneks nr podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akad. 2007/ podziału środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akad. 2007/ godzin rektorskich wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla asystenta-stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akad. 2007/ zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akad. 2007/ przeprowadzenia egzaminów z przysposobienia obronnego studentek i studentów określenia czasu trwania semestru zimowego i letniego wprowadzenia Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF w Warszawie godzin rektorskich kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego Aneks nr zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego wyznaczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akad. 2007/ powołania Komisji ds. analizy kosztów funkcjonowania Uczelni 12

13 Decyzje i pisma okólne Rektora w 2007 roku WYKAZ DECYZJI REKTORA W 2007 ROKU Numer Data Dotyczy: uchylenia decyzji Rektora AWF w W-wie z dnia r nagród Rektora za rok 2006 dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi powołania Komisji Kontrolnej dla sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzątanie w AWF Warszawa WYKAZ PISM OKÓLNYCH REKTORA W 2007 ROKU Numer Data Dotyczy: Konkursu Primus Inter Pares Część szczegółowa 2. Studia i studenci W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku 2007, kształcenie odbywało się na następujących wydziałach i kierunkach studiów: Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia III stopnia doktoranckie z dziedziny nauk o kulturze fizycznej 13

14 Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek Kosmetologia o studia I stopnia w trybie stacjonarnym LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., studiowało studentów, w tym na studiach stacjonarnych 4 210, co stanowi 69 % ogółu studentów, zaś na studiach niestacjonarnych (31 %). Stan liczebny studentów z podziałem na wydziały i kierunki studiów został zilustrowany w poniższych tabelach. Liczba studentów według wydziałów. Wydział Liczba studentów WWF WR 691 ZWWF Liczba studentów według kierunków. Kierunek Liczba studentów wychowanie fizyczne turystyka i rekreacja fizjoterapia 691 kosmetologia 77 14

15 Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Program i Plan Studiów (IPPS) przyznano łącznie 317 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, opiekę nad dzieckiem, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną, w tym: 153 na Wydziale Wychowania Fizycznego, 23 na Wydziale Rehabilitacji, 141 w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Szczegółowe zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS przedstawia poniższa tabela: Zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS na dzień 31 grudnia 2007 r. Rodzaj studiów Wydz. WF Wydz. Rehabilitacji ZWWF Razem ITS IPPS Razem Studenci zagraniczni Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w AWF studiowało łącznie 13 cudzoziemców: 8 na Wydziale Wychowania Fizycznego (5 na kierunku wychowanie fizyczne, 2 na kierunku turystyka i rekreacja) oraz 1 na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji i 4 na kierunku turystyka i rekreacja w ZWWF w Białej Podlaskiej. Studia doktoranckie Na dzień 31 grudnia 2007 r., łącznie uczestniczyło w studiach doktoranckich (tylko stacjonarnych) - 93 osoby. Wszczęte przewody miało 9 doktorantów. Studia podyplomowe W roku 2007 w Akademii Wychowania Fizycznego na studiach podyplomowych łącznie uczestniczyło 460 słuchaczy (w tym 1 cudzoziemiec). Wymienione poniżej formy studiów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów. Wykaz realizowanych studiów podyplomowych wraz z liczbą uczestników dołączony został jako załącznik do sprawozdania Wydział Wychowania Fizycznego - Podyplomowe Studia Trenerskie w Pływaniu - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Siatkowej - Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce - Podyplomowe Studia Szkolne Wychowanie Fizyczne - Podyplomowe Studia Wychowanie Fizyczne (Unijne) - Menedżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej - Podyplomowe Studia Psychologii Sportu - Podyplomowe Studia Gimnastyka korekcyjna w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 15

16 Wydział Rehabilitacji - Podyplomowe Studia Fizjoterapii Klinicznej - Podyplomowe Studia Fizjoprofilaktyki i Korektywy - Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagana Rozwoju Dziecka - Podyplomowe Studia Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi - Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej - Podyplomowe Studia Odnowa Biologiczna W okresie sprawozdawczym w Uczelni odbywały się także kursy oraz specjalizacje instruktorskie i trenerskie. Szczegółowy wykaz wraz z liczebnym zestawieniem uczestników w Warszawie i w Białej Podlaskiej dołączony został jako załącznik do sprawozdania. Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie wyszczególnienie liczby studiujących Kierunek Wychowanie Fizyczne A. Stan liczbowy studentów 1. Studia 1 0 (licencjackie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Studia 2 0 (magisterskie) Studia stacjonarne - 35 Studia niestacjonarne Razem Studia jednolite ( magisterskie) Stacjonarne Razem Ogółem WF B. Indywidualne Programy i Plany Kształcenia ITS - 69 IPS i PN - 59 Razem C. Stypendia MN i Sz.W. Sportowe

17 D. Realizacja programu Erasmus w Wyjazdy studentów WF - 20 ( w tym 1 praktyki zawodowe) 2. Przyjazdy studentów zagranicznych WF -18 E. Informacje dodatkowe 1. Opracowanie planów i programów nauczania na kierunku wychowanie fizyczne i sport według nowych standardów. 2. Wprowadzenie obowiązkowych specjalizacji instruktorskich i trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne na IV, V i VI semestrze studiów I stopnia. 3. Wprowadzenie do zajęć programowych studiów stacjonarnych w wybranych grupach zajęć w języku angielskim. Odbyły się one w semestrze zimowym ( połowa zajęć odbywa się w języku angielskim, druga połowa w języku polskim) na ćwiczeniach prowadzonych przez dr J. Żyśko w I grupie żeńskiej I roku kierunek wychowanie fizyczne z przedmiotu Organizacja i prawo w oświacie. Zajęcia z innych przedmiotów będą kontynuowane w następnym semestrze. Kierunek Turystyka i Rekreacja A. Stan liczbowy studentów 1. Studia 1 0 (licencjackie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Studia 2 0 (magisterskie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Ogółem TiR B. Indywidualne Programy i Plany Kształcenia ITS - 65 IPS i PN - 58 Razem C. Stypendia MN i Sz.W. Sportowe 3 D. Realizacja programu Erasmus w 2007 roku 1. Wyjazdy studentów TiR Przyjazdy studentów zagranicznych TiR 10 (w tym 3 na praktyki zawodowe) E. Informacje dodatkowe 1. Uruchomienie i realizacja programu praktyk dla studentów zagranicznych TiR w Polsce pod patronatem naszego Wydziału. 2. Uruchomienie nowej specjalizacji Nordic Walking 3. Opracowanie planów i programów nauczania w TiR wg nowych standardów. 17

18 F. Zmiany w planach i programach nauczania wynikających z poprzednich standardów w relacji do aktualnych 1. Zmiany wynikające z zapisów nowych standardów: redukcja godzin dydaktycznych ( 30% - studia 1 0 i 14% studia 2 0 ), wprowadzenie co najmniej 30% treści programowych do wyboru oraz wprowadzenie nowych obowiązkowych treści. 2. Zmiany będące własną koncepcją komisji programowej TiR na podstawie dotychczasowych doświadczeń: wprowadzenie nowych propozycji programowych ( uzdrowiska polskie, programy unijne w tir, nordic wolking, tai-chi ) przeniesienie niektórych przedmiotów ze studiów licencjackich na magisterskie i odwrotnie (pedagogika czasu wolnego, socjologia, filozofia, fizjologia, turystyka kwalifikowana i alternatywna, regionalna polityka turystyczna) połączenie treści programowych w wybranych przedmiotach (ekonomia i finanse, kierowanie projektami turystycznymi, finansowanie projektów turystycznych, zarządzanie) rezygnacja z niektórych przedmiotów na drugim stopniu, które były prostą kontynuacją treści z niższego poziomu kształcenia ( ekonomia II, geografia turystyczna II, obsługa ruchu turystycznego II, zagospodarowanie tir II, podstawy informatyki II) i były często powtórzeniem tych samych treści programowych. Studia doktoranckie Stan studentów: I rok 39 II rok 40 III rok 14 RAZEM = 93 Stypendium doktoranckie otrzymuje: 27 doktorantów Stypendium za wyniki w nauce 11 doktorantów Stypendium socjalne 4 Stypendium dla osób niepełnosprawnych 1 Zakwaterowanych w domu studenckim 11 STUDIA PODYPLOMOWE Lp. Nazwa studiów Nr studiów Liczba Uczestników 1 Podyplomowe Studia Trenerskie w Pływaniu SP 32 WF/2006/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej SP 31 WF/2006/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Siatkowej SP 27 WF/2005/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce SP 30 WF/2006/ Podyplomowe Studia Menedżerskie SP 29 WF/2006/ Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej 7 Podyplomowe Studia Wychowanie Fizyczne (Unijne) SP 33 WF/2006/ Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i SP 35 WF/2007/ Zarządzania w Kulturze Fizycznej 9 Podyplomowe Studia Psychologii Sportu SP 34 WF/2007/ Razem

19 KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Nazwa kursu Nr kursu Liczba Uczestników 1 2 Kurs Instruktorów Sportu w Piłce Siatkowej K 77 WF/2006/2007 K 83 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Pływaniu K 72 WF/2006/2007 K 75 WF/2006/ K 79 WF/2006/ K 82 WF/2007/ K 86 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Tenisie K 80 WF/2006/ Kurs Instruktorów Sportu w Koszykówce K 76 WF/2006/2007 K 84 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Piłce Nożnej K 78 WF/2006/2007 K 85 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu K 73 WF/2006/ w Narciarstwie Alpejskim Kurs Instruktorów Sportu część ogólna K 70 WF/2006/2007 K 74 WF/2006/2007 K 81 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu we Wspinaczce Sportowej K 71 WF/2006/ Razem 419 ZWWF w Białej Podlaskiej wyszczególnienie liczby studiujących W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej w roku 2007 kształcenie odbywało się na następujących kierunkach studiów: Kierunek wychowanie fizyczne jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek kosmetologia studia I stopnia w trybie stacjonarnym Wydział Rehabilitacji Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Białej Podlaskiej studia I stopnia w trybie stacjonarnym Liczebność studiujących W Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2007r., studiowało 2527studentów, w tym na studiach stacjonarnych 1921, co stanowi 76 % ogółu studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 606 (24%). 19

20 Studenci studiów stacjonarnych (wg stanu na dzień r.) ZWWF w Białej Podlaskiej I rok II rok III rok IV rok V rok Razem jednolite studia magisterskie WF studia I stopnia WF studia II stopnia WF studia I stopnia TiR studia I stopnia Kosmetologia Wydział Rehabilitacji Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Białej Podlaskiej studia I stopnia Fizjoterapii R a z e m Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych wg stanu na r.) WYDZIAŁY I KIERUNKI STUDIÓW / ROK I II III IV V Razem ZWWF w Białej Podlaskiej studia I stopnia WF studia I stopnia TiR studia II stopnia WF Razem Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN) przyznano łącznie 141 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną. Szczegółowe zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS przedstawia poniższa tabela: Zamiejscowy Ośrodek Rodzaj studiów Dydaktyczny Fizjoterapii ZWWF Biała Podlaska Razem w Białej Podlaskiej ITS IPSiPN Razem

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2006 WARSZAWA, 2007 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2009

ZARZĄDZENIE nr 38/2009 ZARZĄDZENIE nr 38/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2008 WARSZAWA, 2009 rok 1 Spis treści Część ogólna. 4 Wstęp. 4 Najważniejsze akty prawa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok 212/213 Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni Pełna nazwa: REGON: 327853 Akademia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. Parlament uchwala podział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje Programowe i ich Przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 października 2009 r. Departament Kontroli i Nadzoru R A P O R T

Warszawa, 30 października 2009 r. Departament Kontroli i Nadzoru R A P O R T Departament Kontroli i Nadzoru MNiSW-DKN-WKR-1952-548-15/JJ/09 Warszawa, 30 października 2009 r. R A P O R T z kontroli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie zgodności działań organów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015. Na

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1950-1751-6/MK/10 Warszawa, lipca 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1950-1751-6/MK/10 Warszawa, lipca 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1950-1751-6/MK/10 Warszawa, lipca 2010 r. R A P O R T z kontroli Akademii Podlaskiej w Siedlcach w zakresie prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333 /2014 Rektora PB Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Imię i nazwisko Rektor/Odwoławcza Studencka Komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Słupsk, dn. 19.06.2013r. W oparciu o art.174 ust 2 i art. 179 ust 1 z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U.z 2012 r poz. 572). Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo