AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1

2 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie SENAT AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁAD SENATU W KADENCJI UCHWAŁY SENATU AKTY NORMATYWNE REKTORA Część szczegółowa Studia i studenci LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SPRAWY DYSCYPLINARNE SAMORZĄD STUDENTÓW ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO WARSZAWA ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PODLASIE BIURO KARIER DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH EGZAMINY WSTĘPNE Działalność Pełnomocnika Rektora ds. profilaktyki Zasoby ludzkie NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Działalność naukowa PROJEKTY BADAWCZE, DZIAŁANIA STATUTOWE I WŁASNE PROJEKTY BADAWCZE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BADANIA WŁASNE KONFERENCJE NAUKOWE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO Współpraca z zagranicą DANE LICZBOWE O ZREALIZOWANYCH WYJAZDACH I PRZYJAZDACH WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

3 7. Obsługa informatyczna Uczelni SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE BEZPIECZEŃSTWO SIECI INFRASTRUKTURA SIECIOWA MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI LAN SYSTEM BIBLIOTECZNY Biblioteki BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF BIBLIOTEKA ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Finanse AWF Warszawa Działalność administracji DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I TERENÓW ZIELONYCH DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW INNE DZIAŁY INWESTYCJE I REMONTY Zamówienia publiczne Główny specjalista ds. BHP Przychodnia lekarska i Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej Sprawy socjalne DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK Zarząd i nadzór nad majątkiem Działalność uczelnianych klubów sportowych AZS SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF WARSZAWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPORT UCZELNIANY Załączniki

4 Część ogólna WSTĘP Rok 2007 był okresem dalszego dostosowywania wewnętrznych regulacji prawnych Uczelni, zapoczątkowanych wejściem w życie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nowego Statutu AWF, który został zatwierdzony Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwalony został także Regulamin Wyborczy i powołana Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyboru władz na kadencję W ciągu całego roku realizowane były zadania programowe uchwalone przez Senat na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, we wrześniu 2005 roku. Koncentrowały się one przede wszystkim wokół realizacji podstawowych zadań naszej Uczelni, jakimi są kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych. W dalszym ciągu trwały prace nad poszerzeniem oferty kształcenia, co zaowocowało powołaniem dwóch nowych kierunków: kosmetologia w Wydziale Zamiejscowym i sport w Wydziale Wychowania Fizycznego. Te podstawowe obszary działalności zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego sprawozdania. Z satysfakcją należy podkreślić stałe, choć nie na miarę naszych ambicji, dostosowywanie się Akademii do standardów europejskich, rozwój sieci informatycznej, dalszy wzrost kontaktów międzynarodowych, w tym rosnącą wymianę studentów. Nie zmieniła się w 2007 r. radykalnie sytuacja w dziedzinie nauki, dalej niepokoją: niska liczba umów związana z realizacją badań i postępy w podnoszeniu kwalifikacji naukowych, choć obiektywnie należy przyznać, że rysują się pewne symptomy poprawy, szczególnie w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych. Wiele uwagi poświęcono, tak jak w latach ubiegłych sprawom sportu na Uczelni, przede wszystkim współpracy z Klubami AZS-AWF w Warszawie i Białej Podlaskiej ale także sprawom szerzej rozumianego sportu studenckiego. Zacieśnianie tej współpracy zostało uznane za jedno z ważniejszych zadań programowych obecnej kadencji organów Uczelni. Cieszą znakomite wyniki naszych sportowców i ich trenerów. Znaczącą część sprawozdania stanowi obraz pracy naszej administracji, która w roku 2007 borykała się z istotnymi trudnościami kadrowymi.. Mniej miejsca w sprawozdaniu poświęcono sprawom finansowym gdyż, zgodnie z wymaganiami Ustawy, sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało przyjęte przez Senat wcześniej, a następnie przekazane do Ministerstwa. Generalnie, można stwierdzić, że sytuacja finansowa Uczelni, również z powodu realnie zmniejszających się dotacji budżetowych za rok 2007 pozostaje napięta i zamknęła się nieznacznym zyskiem bilansowym choć, co trzeba podkreślić, Akademia cały czas zachowuje płynność finansową. Wobec zapowiedzi dalszego ograniczania dotacji budżetowych utrzymywanie płynności finansowej będzie jednak coraz większym wyzwaniem dla władz Uczelni, kadencji Nasza praca została także doceniona poza Uczelnią, a co cieszy szczególnie, to po raz trzeci z rzędu I miejsce wśród wszystkich akademii wychowania fizycznego za rok 2007 w najbardziej prestiżowym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej oraz również I miejsce w rankingu tygodnika Wprost i najwyższa ocena wśród AWF-ów wg Newsweeka. Sytuacja uzyskania przez Akademię najwyższych lokat we wszystkich najbardziej docenianych rankingach ma miejsce po raz pierwszy. 4

5 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1.1. SENAT AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁAD SENATU W KADENCJI Prof. dr hab. Henryk SOZAŃSKI Prof. dr hab. Antoni K. GAJEWSKI Prof. dr hab. Tadeusz GAŁKOWSKI Dr hab. prof. AWF Alicja PRZYŁUSKA-FISZER Dr hab. prof. AWF Jerzy SADOWSKI Dr hab. prof. AWF Jerzy NOWOCIEŃ Dr hab. med. prof. AWF Janusz DOMANIECKI Dr hab. prof. AWF Ryszard CIEŚLIŃSKI Rektor AWF Prorektor ds. Kształcenia i Informatyzacji Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prorektor ds. Studenckich Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Dziekan Wydziału Rehabilitacji Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Jerzy KOSIEWICZ Prof. dr hab. Tadeusz MASZCZAK Prof. dr hab. Jan Grzegorz RACZYŃSKI Prof. dr hab. Aleksander RONIKIER Prof. dr hab. Maciej SKŁAD Dr hab. prof. AWF Robert CHARMAS Dr hab. prof. AWF Tomasz GABRYŚ Dr hab. prof. AWF Andrzej KOSMOL Dr hab. med. prof. AWF Zbigniew LEW-STAROWICZ Dr hab. prof. AWF Henryk MIERZWIŃSKI Kierownik Katedry Nauk Społecznych (WWF) Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (WWF) Kierownik Katedry Biologii i Higieny (ZWWF) Kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji (WR) Zakład Rozwoju Biologicznego Człowieka (ZWWF) Kierownik Zakładu Biochemii (ZWWF) Kierownika Zakładu Lekkiej Atletyki (WWF) Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (WR) Kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji (WR) Kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej (ZWWF) 5

6 Dr hab. prof. AWF Henryk NORKOWSKI Prof. dr hab.. AWF Barbara RACZYŃSKA Dr hab. prof. AWF Wojciech RYSZKOWSKI Dyrektor Instytutu Sportu (WWF) Kierownika Katedry Anatomii i Fizjologii (ZWWF) Kierownik Zakładu Marketingu i Prawa w Turystyce i Rekreacji (WWF) Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich Dr Krzysztof W. JANKOWSKI Dr Janusz JASZCZUK Dr Stefan LITWINIUK Dr Janusz MATUSIAK Dr Ewa RYSZKOWSKA Dr Dariusz ŚLEDZIEWSKI Kierownik Zakładu Socjologii (WWF) Kierownik Zakładu Biomechaniki i Informatyki (ZWWF) Kierownik Zakładu Teorii Sportu i Sportu Niepełnosprawnych (ZWWF) Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja (WWF) Zakład Marketingu i Prawa w Turystyce i Rekreacji (WWF) Zakład Teorii Sportu (WWF) Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Mgr Wiesław MŁODAWSKI Z-ca Kanclerza ds. działalności podstawowej Artur PAŁCZYŃSKI Katedra Biologii i Medycyny Mgr Andrzej SOKALSKI Dyrektor Biblioteki Głównej Inż. Bogusław WOJCIECHOWSKI Kanclerz (do października 2007) Inż. Mariusz Antoniak p. o. Kanclerza AWF (od listopada 2007 w zastępstwie Kanclerza) Przedstawiciele Samorządu Studentów Renata DRÓŻDŻ Małgorzata KAMIŃSKA Agnieszka POSIADAŁA Iga KARASIŃSKA Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego Osoby z głosem doradczym Prof. dr hab. Zbigniew KRAWCZYK Rektor w latach Prof. dr hab. Tadeusz ULATOWSKI Rektor w latach Prof. dr hab. Andrzej WIT Rektor w latach Doc. dr Erazm WASILEWSKI Rektor w latach Mgr inż. Anna SZYMANDERA Kwestor AWF Lek. med. Jerzy Olgierd SKOPOWSKI Kierownik Przychodni Lekarskiej Mgr Adam KRZESIŃSKI Klub AZS-AWF 6

7 Mgr Bogdan POLANOWSKI Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Mgr Waldemar MADEJ Przewodniczący ZNP Mgr Tadeusz MAKARUK NSZZ Solidarność 80 Mgr Zenona BEDNARCZUK Związek Nauczycielstwa Polskiego Mgr Ryszard ŁUKJAŃCZUK Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Mgr Hanna POLIT Mecenas Mgr Włodzimierz CYGAŃSKI Dyrektor Biura Rektora UCHWAŁY SENATU WYKAZ UCHWAŁ SENATU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO podjętych w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Numer Data Dotyczy: 06/06/ uchwalenia Regulaminu przyznawania medalu Zygmunta Gilewicza utworzenia nowego kierunku studiów Sport, na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym kierunku uchwalenie nowego Regulaminu Studiów zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uchwalenie Regulaminu rekrutacji wyrażenie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stołówki oraz wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy wyrażenie zgody na podjęcie przez J. M. Rektora AWF w Warszawie negocjacji z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wspólnej realizacji przedsięwzięcia na budowie pływalni typu olimpijskiego zatwierdzenia recenzji dorobku naukowego prof. dr. hab. Andrzeja Seyfrieda sporządzonej przez prof. dr hab. med. Jerzego Grossmana, w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa przez AWF w Warszawie przyjęcia zmian do Regulaminu Studiów uchwalonego w dniu 30 stycznia 2007 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu 7

8 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2007/2008 Stanowisko ustawy lustracyjnej Senatu nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Seyfriedowi uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przyjęcia strategii rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku pokrycia straty bilansowej za rok zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok zatwierdzenie sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Krystyny Górniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na okres 5 lat uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ uchwalenie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia dla prof. dr hab. Jerzego Kosiewicza przyjęcia w całości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco" wraz z deklaracją wekslową przedsięwzięcia pod nazwą Tańce i zabawy ludowe jako czynnik integracji dzieci i młodzieży pogranicza Polsko Białorusko Ukraińskiego" wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy sprostowania pomyłki w Uchwale Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 8

9 aneks 1 do uch. 33_06_07.do c akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/ sprostowania pomyłki w Uchwale Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim2007/ przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2007 roku kryteriów udzielenia przez Rektora lub Senat Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy zatwierdzenia sporządzonej przez prof. dr. hab. Henryka Sozańskiego recenzji dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Lutemu wyboru przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni nowej kadencji wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Józefa Bergiera na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na czas nieokreślony nadania Sali Nr 1 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej imienia Ojca Profesora Jerzego Cygana Aneks 1 do uch nr 27_06_07.do c Aneks 1 do uch.18_06_0 7.doc Aneks nr 2 do uch. 33_06_07. c zmian w załączniku do Uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2008/ zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2007/ uzupełnienia Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/ /07/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej do zespołu kierunku studiów wychowanie fizyczne powołania składu Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję zasad używania sztandaru, flagi i godła Uczelni 9

10 Stanowisko ogłoszenie konkursu na stanowisko kanclerza Senatu wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla studenta stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 2007/ upoważnienia Rektora AWF w Warszawie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z realizacji 1 porozumienia w sprawie przygotowania inwestycji dotyczącej budowy pływalni sportowo-rekreacyjnej z zapleczem treningowym w Warszawie Stanowisko Senatu przyjęcia do wiadomości zmian w kryteriach przyznawania dodatku motywacyjnego zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok przyjęcia prowizorium budżetowego na rok odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w semestrze letnim w roku akademickim 2007/ stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AWF w Warszawie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uczelni wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. Lidii Ilnickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Warszawie na czas nieokreślony przyjęcia Regulaminu Wyborczego zasad i trybu przeprowadzania wyborów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2008/ AKTY NORMATYWNE REKTORA WYKAZ ZARZĄDZEŃ REKTORA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wydanych w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Numer Data Dotyczy: Aneks nr odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1 innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku Aneks nr 2 Aneks nr 3 budżetowym odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku budżetowym odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych od semestru letniego w roku budżetowym /06/ powołania Działu ds. Rekrutacji i Informacji wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2007/

11 godzin rektorskich składania oświadczeń lustracyjnych wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji AWF J.P. w Warszawie powołania Komisji ds. wycofania z obiegu i zniszczenia nieaktualnych dokumentów zawierających informacje niejawne organizacji roku akademickiego dzień rektorski powołania składu Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na rok akad. 2006/07, określenia konkretnych kwot nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli akad. odpowiadającym stopniom tych nagród oraz określenia maksymalnej łącznej wysokości kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli akad. w roku akad. 2006/ nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akad zatwierdzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO oświadczeń lustracyjnych warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z funduszu pomocy materialnej dla studentów w roku akad. 2007/ zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji studentów kończących studia zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2007 r terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia AWF w Warszawie w roku akademickim 2007/ wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej wprowadzenia regulaminu studiów w AWF w Warszawie wysokości opłat za jedno miejsce w domu studenckim dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich AWF w Warszawie w roku akad. 2007/ zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich) instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 01/07/ obowiązkowych badań lekarskich I i II roku studiów Aneks nr obowiązkowych badań lekarskich dni wolnych od zajęć odpłatności na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych oraz innych opłat związanych z odbywanymi w AWF w Warszawie studiami podyplomowymi i kursami specjalistycznymi 11

12 wprowadzenia formularzy zawiadomienia Rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich AWF w Warszawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akad. 2007/2008 Aneks nr podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomogi w roku akad. 2007/ podziału środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku akad. 2007/ godzin rektorskich wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla asystenta-stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akad. 2007/ zasad i trybu opracowania sprawozdań S-10, S-11, S-12 w roku akad. 2007/ przeprowadzenia egzaminów z przysposobienia obronnego studentek i studentów określenia czasu trwania semestru zimowego i letniego wprowadzenia Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF w Warszawie godzin rektorskich kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego Aneks nr zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji procesu dydaktycznego wyznaczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akad. 2007/ powołania Komisji ds. analizy kosztów funkcjonowania Uczelni 12

13 Decyzje i pisma okólne Rektora w 2007 roku WYKAZ DECYZJI REKTORA W 2007 ROKU Numer Data Dotyczy: uchylenia decyzji Rektora AWF w W-wie z dnia r nagród Rektora za rok 2006 dla nauczycieli akademickich oraz dla pracowników AWF w Warszawie niebędących nauczycielami akademickimi powołania Komisji Kontrolnej dla sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzątanie w AWF Warszawa WYKAZ PISM OKÓLNYCH REKTORA W 2007 ROKU Numer Data Dotyczy: Konkursu Primus Inter Pares Część szczegółowa 2. Studia i studenci W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku 2007, kształcenie odbywało się na następujących wydziałach i kierunkach studiów: Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia III stopnia doktoranckie z dziedziny nauk o kulturze fizycznej 13

14 Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne o jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, o studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja o studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek Kosmetologia o studia I stopnia w trybie stacjonarnym LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., studiowało studentów, w tym na studiach stacjonarnych 4 210, co stanowi 69 % ogółu studentów, zaś na studiach niestacjonarnych (31 %). Stan liczebny studentów z podziałem na wydziały i kierunki studiów został zilustrowany w poniższych tabelach. Liczba studentów według wydziałów. Wydział Liczba studentów WWF WR 691 ZWWF Liczba studentów według kierunków. Kierunek Liczba studentów wychowanie fizyczne turystyka i rekreacja fizjoterapia 691 kosmetologia 77 14

15 Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Program i Plan Studiów (IPPS) przyznano łącznie 317 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, opiekę nad dzieckiem, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną, w tym: 153 na Wydziale Wychowania Fizycznego, 23 na Wydziale Rehabilitacji, 141 w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Szczegółowe zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS przedstawia poniższa tabela: Zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS na dzień 31 grudnia 2007 r. Rodzaj studiów Wydz. WF Wydz. Rehabilitacji ZWWF Razem ITS IPPS Razem Studenci zagraniczni Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w AWF studiowało łącznie 13 cudzoziemców: 8 na Wydziale Wychowania Fizycznego (5 na kierunku wychowanie fizyczne, 2 na kierunku turystyka i rekreacja) oraz 1 na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji i 4 na kierunku turystyka i rekreacja w ZWWF w Białej Podlaskiej. Studia doktoranckie Na dzień 31 grudnia 2007 r., łącznie uczestniczyło w studiach doktoranckich (tylko stacjonarnych) - 93 osoby. Wszczęte przewody miało 9 doktorantów. Studia podyplomowe W roku 2007 w Akademii Wychowania Fizycznego na studiach podyplomowych łącznie uczestniczyło 460 słuchaczy (w tym 1 cudzoziemiec). Wymienione poniżej formy studiów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów. Wykaz realizowanych studiów podyplomowych wraz z liczbą uczestników dołączony został jako załącznik do sprawozdania Wydział Wychowania Fizycznego - Podyplomowe Studia Trenerskie w Pływaniu - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Siatkowej - Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce - Podyplomowe Studia Szkolne Wychowanie Fizyczne - Podyplomowe Studia Wychowanie Fizyczne (Unijne) - Menedżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej - Podyplomowe Studia Psychologii Sportu - Podyplomowe Studia Gimnastyka korekcyjna w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 15

16 Wydział Rehabilitacji - Podyplomowe Studia Fizjoterapii Klinicznej - Podyplomowe Studia Fizjoprofilaktyki i Korektywy - Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagana Rozwoju Dziecka - Podyplomowe Studia Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi - Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego - Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej - Podyplomowe Studia Odnowa Biologiczna W okresie sprawozdawczym w Uczelni odbywały się także kursy oraz specjalizacje instruktorskie i trenerskie. Szczegółowy wykaz wraz z liczebnym zestawieniem uczestników w Warszawie i w Białej Podlaskiej dołączony został jako załącznik do sprawozdania. Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie wyszczególnienie liczby studiujących Kierunek Wychowanie Fizyczne A. Stan liczbowy studentów 1. Studia 1 0 (licencjackie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Studia 2 0 (magisterskie) Studia stacjonarne - 35 Studia niestacjonarne Razem Studia jednolite ( magisterskie) Stacjonarne Razem Ogółem WF B. Indywidualne Programy i Plany Kształcenia ITS - 69 IPS i PN - 59 Razem C. Stypendia MN i Sz.W. Sportowe

17 D. Realizacja programu Erasmus w Wyjazdy studentów WF - 20 ( w tym 1 praktyki zawodowe) 2. Przyjazdy studentów zagranicznych WF -18 E. Informacje dodatkowe 1. Opracowanie planów i programów nauczania na kierunku wychowanie fizyczne i sport według nowych standardów. 2. Wprowadzenie obowiązkowych specjalizacji instruktorskich i trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne na IV, V i VI semestrze studiów I stopnia. 3. Wprowadzenie do zajęć programowych studiów stacjonarnych w wybranych grupach zajęć w języku angielskim. Odbyły się one w semestrze zimowym ( połowa zajęć odbywa się w języku angielskim, druga połowa w języku polskim) na ćwiczeniach prowadzonych przez dr J. Żyśko w I grupie żeńskiej I roku kierunek wychowanie fizyczne z przedmiotu Organizacja i prawo w oświacie. Zajęcia z innych przedmiotów będą kontynuowane w następnym semestrze. Kierunek Turystyka i Rekreacja A. Stan liczbowy studentów 1. Studia 1 0 (licencjackie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Studia 2 0 (magisterskie) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem Ogółem TiR B. Indywidualne Programy i Plany Kształcenia ITS - 65 IPS i PN - 58 Razem C. Stypendia MN i Sz.W. Sportowe 3 D. Realizacja programu Erasmus w 2007 roku 1. Wyjazdy studentów TiR Przyjazdy studentów zagranicznych TiR 10 (w tym 3 na praktyki zawodowe) E. Informacje dodatkowe 1. Uruchomienie i realizacja programu praktyk dla studentów zagranicznych TiR w Polsce pod patronatem naszego Wydziału. 2. Uruchomienie nowej specjalizacji Nordic Walking 3. Opracowanie planów i programów nauczania w TiR wg nowych standardów. 17

18 F. Zmiany w planach i programach nauczania wynikających z poprzednich standardów w relacji do aktualnych 1. Zmiany wynikające z zapisów nowych standardów: redukcja godzin dydaktycznych ( 30% - studia 1 0 i 14% studia 2 0 ), wprowadzenie co najmniej 30% treści programowych do wyboru oraz wprowadzenie nowych obowiązkowych treści. 2. Zmiany będące własną koncepcją komisji programowej TiR na podstawie dotychczasowych doświadczeń: wprowadzenie nowych propozycji programowych ( uzdrowiska polskie, programy unijne w tir, nordic wolking, tai-chi ) przeniesienie niektórych przedmiotów ze studiów licencjackich na magisterskie i odwrotnie (pedagogika czasu wolnego, socjologia, filozofia, fizjologia, turystyka kwalifikowana i alternatywna, regionalna polityka turystyczna) połączenie treści programowych w wybranych przedmiotach (ekonomia i finanse, kierowanie projektami turystycznymi, finansowanie projektów turystycznych, zarządzanie) rezygnacja z niektórych przedmiotów na drugim stopniu, które były prostą kontynuacją treści z niższego poziomu kształcenia ( ekonomia II, geografia turystyczna II, obsługa ruchu turystycznego II, zagospodarowanie tir II, podstawy informatyki II) i były często powtórzeniem tych samych treści programowych. Studia doktoranckie Stan studentów: I rok 39 II rok 40 III rok 14 RAZEM = 93 Stypendium doktoranckie otrzymuje: 27 doktorantów Stypendium za wyniki w nauce 11 doktorantów Stypendium socjalne 4 Stypendium dla osób niepełnosprawnych 1 Zakwaterowanych w domu studenckim 11 STUDIA PODYPLOMOWE Lp. Nazwa studiów Nr studiów Liczba Uczestników 1 Podyplomowe Studia Trenerskie w Pływaniu SP 32 WF/2006/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Nożnej SP 31 WF/2006/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Piłce Siatkowej SP 27 WF/2005/ Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce SP 30 WF/2006/ Podyplomowe Studia Menedżerskie SP 29 WF/2006/ Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej 7 Podyplomowe Studia Wychowanie Fizyczne (Unijne) SP 33 WF/2006/ Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i SP 35 WF/2007/ Zarządzania w Kulturze Fizycznej 9 Podyplomowe Studia Psychologii Sportu SP 34 WF/2007/ Razem

19 KURSY SPECJALISTYCZNE Lp. Nazwa kursu Nr kursu Liczba Uczestników 1 2 Kurs Instruktorów Sportu w Piłce Siatkowej K 77 WF/2006/2007 K 83 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Pływaniu K 72 WF/2006/2007 K 75 WF/2006/ K 79 WF/2006/ K 82 WF/2007/ K 86 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Tenisie K 80 WF/2006/ Kurs Instruktorów Sportu w Koszykówce K 76 WF/2006/2007 K 84 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu w Piłce Nożnej K 78 WF/2006/2007 K 85 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu K 73 WF/2006/ w Narciarstwie Alpejskim Kurs Instruktorów Sportu część ogólna K 70 WF/2006/2007 K 74 WF/2006/2007 K 81 WF/2007/ Kurs Instruktorów Sportu we Wspinaczce Sportowej K 71 WF/2006/ Razem 419 ZWWF w Białej Podlaskiej wyszczególnienie liczby studiujących W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej w roku 2007 kształcenie odbywało się na następujących kierunkach studiów: Kierunek wychowanie fizyczne jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek kosmetologia studia I stopnia w trybie stacjonarnym Wydział Rehabilitacji Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Białej Podlaskiej studia I stopnia w trybie stacjonarnym Liczebność studiujących W Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2007r., studiowało 2527studentów, w tym na studiach stacjonarnych 1921, co stanowi 76 % ogółu studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 606 (24%). 19

20 Studenci studiów stacjonarnych (wg stanu na dzień r.) ZWWF w Białej Podlaskiej I rok II rok III rok IV rok V rok Razem jednolite studia magisterskie WF studia I stopnia WF studia II stopnia WF studia I stopnia TiR studia I stopnia Kosmetologia Wydział Rehabilitacji Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Białej Podlaskiej studia I stopnia Fizjoterapii R a z e m Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych wg stanu na r.) WYDZIAŁY I KIERUNKI STUDIÓW / ROK I II III IV V Razem ZWWF w Białej Podlaskiej studia I stopnia WF studia I stopnia TiR studia II stopnia WF Razem Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN) przyznano łącznie 141 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną. Szczegółowe zestawienie przyznanych ITS oraz IPPS przedstawia poniższa tabela: Zamiejscowy Ośrodek Rodzaj studiów Dydaktyczny Fizjoterapii ZWWF Biała Podlaska Razem w Białej Podlaskiej ITS IPSiPN Razem

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo