Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych"

Transkrypt

1 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr Robert Szczygieł, dr hab. Paweł Gryboś (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Cele kształcenia Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze metodologią projektowania układów scalonych wysokiej skali integracji we współczesnych technologiach submikronowych. Treści programowe 1. Wprowadzenie do projektowania cyfrowych układów ASIC. 2. Biblioteki komórek standardowych. 3. Synchronizacja czasowa, ograniczenia projektowe. 4. Verilog HDL, symulacje funkcjonalne. 5. Synteza i modelowanie pod kątem syntezy. 6. Generowanie topologii układu scalonego: rozmieszczenie i łączenie poszczególnych elementów bloków cyfrowych, rozprowadzenie zasilania, generacja drzewa zegara itp. 7. Analiza czasowa i weryfikacja finalna. Uzyskane umiejętności Modelowania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych w języku Verilog pod kątem syntezy. Definiowanie ograniczeń czasowych dla syntezy, synteza cyfrowych układów scalonych. Generowanie topologii cyfrowych układów scalonych.

2 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE SUBJECT: DIGITAL ASIC DESIGN IN SUBMICRON TECHNOLOGIES DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR ROBERT SZCZYGIEŁ, DR HAB. PAWEŁ GRYBOŚ (FACULTY OF PHYSICS AND APPLIED COMPUTER SCIENCE) Aims The aim of the course is introduction of the digital VLSI ASIC design methodology based on state-of-the-art submicron technologies. Topics 1. Introduction into digital ASIC design. 2. Standard cell libraries 3. Timing issues, design constraints. 4. Verilog HDL, functional simulations. 5. Synthesis, Verilog modeling for synthesis 6. Layout generation: placement, power planning, clock tree generation, routing etc. 7. Static timing analysis and final verification Objectives Combinational and sequential logic modeling in Verilog HDL, for synthesis. Timing constraints definitions for synthesis. Synthesis of digital ASIC's. ASIC layout generation.

3 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Programowanie systemów kontrolnopomiarowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Piotr Maj (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Przedmiot ma na celu pokazanie możliwości realizacji aplikacji kontrolno-pomiarowych przy użyciu komputera PC, specjalizowanego oprogramowania oraz odpowiednich interfejsów wejścia-wyjścia. Treści programowe 1. Przyrząd wirtualny i aplikacja kontrolno-pomiarowa w środowisku LabVIEW, 2. Podstawowe struktury danych oraz funkcje analizy i przetwarzania danych, 3. Interfejsy wejścia-wyjścia (komunikacja komputera PC ze światem zewnętrznym), 4. Komunikacja ze zintegrowanymi czujnikami przy użyciu standardowych interfejsów komunikacyjnych, 5. Karty pomiarowe w systemach kontrolno-pomiarowych, 6. Podstawowe zasady tworzenia rozbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych, 7. Programowanie w systemie czasu rzeczywistego, 8. Przykłady aplikacji kontrolno-pomiarowych w badaniach medycznych, nauce i przemyśle (np. DEDIX), 9. Zasady tworzenia aplikacji na różnych platformach sprzętowych (PLC, PAC, FPGA), 10. Wizualizacja danych pomiarowych Uzyskane umiejętności Student nabierze płynności w tworzeniu aplikacji (pisaniu programów) kontrolnopomiarowych do zastosowań w różnych dziedzinach wiedzy (przemysł, nauka), oraz pozna możliwości ich adaptacji na różnych platformach sprzętowych (sterowniki PLC, PAC, FPGA).

4 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE SUBJECT: SUBJECT DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PIOTR MAJ, PHD (DEPARTMENT OF MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION) Aims The aim of the subject is to show the possibilities and realizations of test, control and measurement applications by using a computer PC, dedicated software and an input-output interfaces. Topics 1. Measurement and control application in LabVIEW environment 2. Basic data structures and data analysis functions 3. Input-output interfaces (Computer communication with the real world) 4. Computer sensor communication with standard interfaces 5. Data acquisition cards in control and measuring applications 6. Basic rules in advance control and measuring applications 7. Real-Time applications 8. Examples of control and measuring applications in medical, science and industry. 9. Software for other hardware platforms (PLC, PAC, FPGA) 10. Data visualization on graphical user interface Objectives The student will be fluent in writing the test, control and measurement software for use in many different applications in science, medicine and industry. One will know the possibilities of deploying the software on different hardware platform, like PLCs, PACs and FPGA.

5 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: C# w Visual Studio 2008 Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: prof. dr hab. Jan Rusek (Katedra Maszyn Elektrycznych) Cele kształcenia Poznanie środowiska programistycznego Visual Studio 2008 Express Edition. Nabycie umiejętności kreacji aplikacji konsolowych i typu Windows Forms. Poznanie kreacji delegatów i interfejsów. Poznanie technik graficznych udostępnianych przez GDI+. Opanowanie technik komunikacji międzywątkowych. Treści programowe 1. Odczyt i zapis do pliku. Formatowanie. Parsing. 2. Operatory oraz jawna i niejawna konwersja. 3. Typy value i reference. 4. Delegat EventHandler i klasa EventArgs do obsługi zdarzeń. 5. Użycie klasy System.Drawing.Graphics do kreślenia wykresów w kontrolce PictureBox. 6. Użycie klasy ToolStripControlHost do dodania własnej kontrolki do paska narzędziowego. 7. Aplikacje wielowątkowe. Synchronizacja. 8. IsolatedStorageFile. Uzyskane umiejętności Opanowanie środowiska programistycznego Visual Studio 2008 w wersji Express Edition. Umiejętność kreacji aplikacji konsolowych i typu Windows Forms. z użyciem technik wspierających oferowanych przez środowisko programistyczne. Umiejętność kreślenia i cieniowania figur geometrycznych w GDI+. Umiejętność kreacji aplikacji wielowątkowych i synchronizacji wątków.

6 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: C# IN VISUAL STUDIO 2008 LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PROF. DR HAB. JAN RUSEK (DEPARTMENT OF ELECTRICAL MACHINES) Aims Learning the Visual Studio 2008 Express Edition programming environment. Acquiring of the skillfulness of creating of both the Console and Windows Forms applications. Learning creation of delegates and interfaces. Learning graphical techniques provided by GDI+. Mastering techniques of inter-thread communications. Topics 1. Reading and writing files. Formatting. Parsing. 2. Operators and explicit and implicit conversion. 3. Value and reference types. 4. Delegate EventHandler and class EventArgs for handling events. 5. Use of System.Drawing.Graphics class for drawing plots in PictureBox control. 6. Use of ToolStripControlHost class for adding custom control to ToolStrip. 7. Multithread applications. Synchronization. 8. IsolatedStorageFile. Objectives Mastering of programming environment of Visual Studio 2006 Express Edition. Mastering of creation of Console and Windows Forms applications, with making use of the support techniques offered by programming environment. Mastering of drawing and shading figures in GDI+. Mastering of creation of multi-thread applications and of synchronization of threads.

7 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Wprowadzenie do bioinformatyki laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Tomasz Arodź Cele kształcenia Odkrycia związane z genetyką i biologią molekularną sprawiają, że jest to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin wiedzy. Postęp w badaniach z tej dziedziny nie byłby możliwy bez użycia zaawansowanych metod informatycznych. Co więcej, w miarę wzrostu ilości uzyskiwanych danych biomedycznych, przewiduje się, iż znaczenie bioinformatyki będzie dalej rosło staje się ona jednym z wiodących zastosowań informatyki. Celem proponowanego kursu jest zaznajomienie uczestników z głównymi rodzinami algorytmów stosowanymi w bioinformatyce, jak również przybliżenie podstawowych ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów spotykanych w analizie danych biologicznych. Kurs nie wymaga żadnych wiadomości wstępnych z zakresu biologii molekularnej. Treści programowe 1. Podstawowe struktury i procesy biologii molekularnej w ujęciu informatycznym. a. geny jako łańcuchy znakowe (sekwencje DNA) b. białka jako łańcuchy znakowe, powstające z genów poprzez translację sekwencji DNA zgodnie z kodem genetycznym, oraz jako struktury 3D c. wybrane podstawowe procesy komórkowe jako procesy przetwarzania informacji d. powiązania funkcjonalne i strukturalne pomiędzy składowymi komórki jako grafy i sieci złożone 2. Algorytmy analizy genów i białek jako łańcuchów znakowych. a. Modele ewolucji sekwencji znakowych opisujących geny/białka b. Programowanie dynamiczne w znajdowaniu pokrewieństwa genów/białek c. Ukryte modele Markowa (HMM) w modelowaniu własności rodzin białek d. Heurystyki przyspieszające przeszukiwanie dużych zbiorów genów/białek 3. Algorytmy grafowe w analizie powiązań między strukturami i procesami komórkowymi. a. Algorytmy analizy podobieństwa grafów b. Algorytmy wykrywania czułych połączeń w grafach (np. białek których mutacja może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórki) 4. Metody uczenia maszynowego w bioinformatyce. a. Automatyczne wykrywanie grup pokrewnych genów/białek b. Metody uczenia nadzorowanego (np. sieci neuronowe) w przewidywaniu własności genów/białek, takich jak struktura czy funkcja 5. Wybrane zastosowania zaprezentowanych algorytmów i metod. a. Wykrywanie grup genów związanych z danym schorzeniem na bazie mikromacierzy DNA b. Przewidywanie komputerowe aktywności leków Uzyskane umiejętności W trakcie kursu uczestnicy powinni nabyć wiedzę pozwalającą im na orientację w kluczowych algorytmach i zastosowaniach bioinformatyki, jak również na samodzielną eksplorację bardziej zaawansowanych metod i zagadnień, z którymi mogą się zetknąć w przyszłości jako ewentualni współtwórcy oprogramowania z dziedziny bioinformatyki.

8 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: TOMASZ ARODŹ, PH.D. Aims Discoveries in molecular biology make it one of the most rapidly advancing areas of research. This progress would not be possible without sophisticated computer algorithms. As biological datasets continue to expand, the importance of bioinformatics is set to grow further, making it one of the leading applications of computer science. The goal of the proposed course is to introduce participants to main families of algorithms used in bioinformatics, as well as to get them acquainted with their basic applications in solving problems encountered in analyzing biological data. The course does not require any prior knowledge of molecular biology. Topics 1. Basic structures and processes in molecular biology from computer science perspective a. Genes as strings (DNA sequences) b. Proteins as strings, resulting from genes through translation of DNA sequences according to genetic code, and as 3D structures c. Selected basic cellular processes viewed as information processing d. Functional and structural links between molecular entities as graphs and complex networks 2. Algorithms for analyzing gene and protein sequences a. Models of evolution of gene/protein sequences b. Dynamic programming in uncovering similarity and homology of genes/proteins c. Hidden Markov Models (HMM) in modeling properties of protein families d. Heuristic solutions for speeding up queries in large databases of genes/proteins 3. Graph algorithms for analyzing links between molecular structures and processes a. Methods for analyzing similarity of graphs b. Algorithms for identifying sensitive points in graphs (e.g. proteins that may result in disturbance of cell functioning when mutated) c. Machine learning methods in bioinformatics d. Automatic detection of groups of related genes/proteins e. Supervised learning methods (e.g. artificial neural networks) in predicting gene/protein properties, related to e.g. structure or function 4. Selected applications of the presented algorithms and methods a. Discovery of groups of genes related to a given illness based on DNA microarrays b. Predicting activity of drugs in computer-aided drug design Objectives During the course students should acquire knowledge allowing them to navigate through essential algorithms and problems of bioinformatics. In result, participants should be able to explore on their own more advanced methods and applications they may encounter as potential future co-developers of software targeted at life sciences.

9 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Programowanie mikrokontrolerów laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Piotr Szymczyk (Katedra Automatyki) Cele kształcenia Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę mikrokontrolerów, omówienie ich budowy, zasady działania, możliwości, a także specyfiki ich programowania oraz współpracujących z nimi systemów operacyjnych. Celem laboratorium jest zdobycie praktycznej umiejętności w programowaniu mikrokontrolerów. Treści programowe 1. Wprowadzenie do mikrokontrolerów 2. Architektura mikrokontrolerów a. Rodzaje pamięci i tryby adresowania b. Rejestry i bity sterujące c. Zegar systemowy d. System przerwań e. Interfejsy programowania 3. Zintegrowane układy peryferyjne 4. Przykładowe środowisko projektowe 5. Programowanie w asemblerze mikrokontrolerów 6. Programowanie w języku C dla mikrokontrolerów 7. Systemy operacyjne współpracujące z mikrokontrolerami 8. Tworzenie aplikacji jedno i wielowątkowych 9. Przegląd współczesnych mikrokontrolerów 10. Przykłady zastosowań Uzyskane umiejętności Po zakończeniu student potrafi projektować i budować proste systemy oparte o mikrokontrolery. Posiada umiejętność tworzenia aplikacji jednowątkowych oraz aplikacji wielowątkowych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego.

10 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: PROGRAMMING MICROCONTROLLERS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ. PIOTR SZYMCZYK (DEPARTMENT OF AUTOMATICS) Aims The aim of lecture is the introduction into internal structure of microcontrollers, design details, the way in which it works, specific aspects of programming and presentation of available operating systems. The mail goal of laboratory is to gain skill in microcontrollers programming. Topics 1. Introduction to microcontroller 2. Architecture of microcontroller a. The kinds of memory and address mode b. Registers and control bits c. System clock d. System interrupts e. Programming interfaces 3. Integrated peripheral arrangements 4. Project example environment 5. Programming microcontrollers in assembler 6. Programming microcontrollers in C language 7. Operating systems available for microcontrollers 8. Creating one and multithreads applications 9. Review of present microcontrollers 10. Examples of uses Objectives At the end of course student will be able to project and to build simple microcontrollers systems and also implement simple one and multithreads applications working under control of operating system.

11 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Radio i telewizja internetowa laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z zagadnieniami radia i telewizji internetowej oraz z usługą telewizji IP w sieciach operatorskich (IPTV). Przedmiot rozszerza dotychczas prowadzony przedmiot Sieciowe systemy multimedialne o zagadnienia związane bezpośrednio z radiem i telewizją internetową. Treści programowe Obecnie mamy do czynienia z przenoszeniem typowych usług rozsiewczych (radio i telewizja) do sieci IP. Dotyczy to zarówno publicznej sieci Internet (radio internetowe i telewizja internetowa), jak i dedykowanych sieci operatorskich (telewizja przez IP, IPTV). 1. Charakterystyka usług rozsiewczych 2. Techniki transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym 3. Radio internetowe 4. Architektury systemów telewizji internetowej i telewizji przez IP (IPTV) 5. Telewizja internetowa 6. Telewizja przez IP 7. Wideo na Życzenie i usługi dodatkowe Uzyskane umiejętności W ramach przedmiotu, Student uzyska podstawowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie na obecnie dynamicznie rozwijającym się rynku usług telewizji internetowej i telewizji przez IP (IPTV). W szczególności, zdobędzie wiedzę dotyczącą protokołu RTSP, technik transmisji opartych na protokole RTP (w tym RTSP interleaved, będącym podstawą obecnych systemów telewizji internetowej) oraz architektur zapobiegania przeciążeniom dedykowanych dla usług multimedialnych.

12 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTERNET RADIO AND TELEVISION LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present Internet radio and Internet television, as well as IP television (IPTV) services. This course extends the previous course Network multimedia systems. Topics Nowadays we observe migration of typical broadcast services (radio and television) to IP networks both to he public Internet (Internet radio and Internet television) and o dedicated providers networks (IP television, IPTV). 1. Properties of broadcast services 2. Real-time multimedia transmission 3. Internet radio 4. Architectures of Interne television and IP television (IPTV) services 5. Interne television 6. IP television (IPTV) 7. Video on Demand and supplementary services Objectives The students will broaden their knowledge about network multimedia systems, an especially about Internet radio, Internet television and IP television (IPTV). Between others, the course deliver students knowledge about he RTSP protocol, RTP-based transmission techniques (including RTSP interleaved transmission scheme, which is currently most popular transmission scheme in Internet television services) and congestion control architectures designed for multimedia.

13 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Ruting wewnątrzdomenowy w sieciach IP laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z problematyką rutingu wewnątrzdomenowego (wewnętrznego), przedstawienie protokołów rutingu wewnatrzdomenowego dla sieci IPv4 i IPv6 oraz zagadnień związanych z implementacją tych protokołów. Przedmiot rozszerza wiadomości Studentów o zaawansowane metody rutingu w sieci Internet, związane z administrowaniem sieciami o złożonych topologiach. Treści programowe Ruting wewnąrzdomenowy (nazywany również rutingiem wewnętrznym) jest to ruting funkcjonujący w systemie autonomicznym (zwykle wewnątrz sieci jednego operatora). Wszystkie omawiane protokoły rutingu wewnątrzdomenowego będą prezentowane zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6. 1. Koncepcja rutingu w sieci Internet 2. Protokoły RIP i EIGRP 3. Zasady funkcjonowania protokołu OSPF 4. Mechanizmy i komunikaty protokołu OSPF 5. Podział sieci na obszary 6. Protokół IS-IS 7. Ruting multikastowy (protokoły PIM-SM i PIM-DM) Uzyskane umiejętności W ramach przedmiotu, Student uzyskuje następujące umiejętności: umiejętność administrowania sieciami o złożonych topologiach na poziomie protokołu IP (zarówno IPv4, jak i IPv6), umiejętność konfigurowania ruterów do pracy wewnątrz złożonych sieci operatorskich.

14 COURSE: COMPUTER SCIENCE SUBJECT: INTRADOMAIN ROUTING IN IP NETWORKS LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present advanced methods of intradomain (internal) routing. Intradomain routing protocols and their implementations will be introduced. Students will be thoroughly acquainted with advanced methods of routing used in the Internet network and with methods of administration of large networks. Topics Routing inside autonomous systems (typically inside networks, witch belong to one network provider) is called intradomain routing (also known as internal routing ). All routing protocols will be presented for IPv4 and IPv6 networks. 1. A concept of routing in IP networks 2. RIP and EIGRP protocols 3. Introduction to OSPF protocol 4. Mechanisms and messages of OSPF protocol 5. Areas in OSPF protocol 6. IS-IS protocol 7. Multicast routing (PIM-SM and PIM-DM protocols) Objectives The students will be able to administrate large providers networks (also with complex topologies) on the IP level (both IPv4 and IPv6). The students also will be able to configure routers inside complex providers networks.

15 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Ruting międzydomenowy w sieciach IP laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z problematyką rutingu międzydomenowego (zewnętrznego), przedstawienie protokołów rutingu międzydomenowego dla sieci IPv4 i IPv6 oraz zagadnień związanych z implementacją tych protokołów. Przedmiot rozszerza wiadomości Studentów o zaawansowane metody rutingu w sieci Internet, związane z międzydomenowym rutingiem strategicznym. Treści programowe Ruting międzydomenowy (nazywany również rutingiem zewnętrznym) jest to ruting funkcjonujący pomiędzy systemami autonomicznymi. W ramach przedmiotu, ruting ten zostanie zaprezentowany zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6. 1. Systemy autonomiczne i koncepcja rutingu międzydomenowego 2. Zasady funkcjonowania protokołu BGP 3. Mechanizmy i komunikaty protokołu BGP 4. Redystrybucja 5. Ruting strategiczny 6. Ruting multikastowy (protokół MSDP) Uzyskane umiejętności W ramach niniejszego przedmiotu, Student uzyskuje następujące umiejętności: umiejętność administrowania rutingiem międzydomenowym (zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6), umiejętność konfigurowania ruterów do pracy z protokołami rutingu międzydomenowego.

16 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTERDOMAIN ROUTING IN IP NETWORKS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present advanced methods of interdomain (external) routing. Interdomain routing protocols and their implementations will be introduced. Students will be thoroughly acquainted with advanced methods of interdomain routing used in the Internet network and with interdomain strategic routing. Topics Routing between autonomous systems is called interdomain routing (also known as external routing ). All routing protocols will be presented for IPv4 and IPv6 networks. 1. Autonomous systems and the concept of interdomain routing in IP networks 2. Introduction to BGP protocol 3. Mechanisms and messages of BGP protocol 4. Redistribution 5. Strategic routing 6. Multicast routing (MSDP protocol) Objectives The students will be able to administrate interdomain routing on the IP level (both IPv4 and IPv6). The students also will be able to configure routers located at the edge of autonomous system.

17 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Cyfrowe przetwarzanie obrazów laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Krzysztof Duda (Katedra Metrologii) dr inż. Paweł Turcza Cele kształcenia Celem wykładu jest przedstawienie narzędzi analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych. Typowymi źródłami obrazów cyfrowych są: kamery przemysłowe do nadzoru i kontroli, endoskopy, zdjęcia z mikroskopów, zdjęcia z samolotów i kosmosu, systemy wizyjne robotów, kamery termowizyjne, dane zrekonstruowane w tomografii komputerowej, filmy i inne. Treści programowe Omawiane zagadnienia dotyczą metod akwizycji obrazów cyfrowych i związanych z tym ograniczeń; metod poprawy jakości obrazów: korekcji zniekształceń, usuwania szumu i poprawy rozdzielczości; a także rozpoznawania kształtów, dopasowywania obrazów cyfrowych i kompresji. Szczegółowy zakres przedmiotu przedstawia poniższy spis tematów. 1. Systemy wizyjne. Reprezentacja obrazów cyfrowych. 2. Transformacje dyskretne sygnałów 2D: DFT, DCT, transformata falkowa. 3. Cyfrowe filtry 2D i 3D. 4. Operacje morfologiczne w obrazach cyfrowych. 5. Segmentacja obrazów cyfrowych. 6. Transformacje geometryczne obrazów cyfrowych. 7. Dopasowywanie obrazów cyfrowych. 8. Metody poprawy jakości i rozdzielczości obrazów cyfrowych. 9. Metod kompresji obrazów. 10. Rekonstrukcja danych CT - Transformata Radona i Fourier Slice Theorem. Uzyskane umiejętności Efektem wykładu oraz laboratorium jest poznanie i zrozumienie podstawowych problemów dotyczących analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, umożliwiające samodzielne projektowanie algorytmów dla systemów wizyjnych.

18 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: DIGITAL IMAGE PROCESSING LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ. KRZYSZTOF DUDA (DEPARTMENT OF MEASURES) DR INŻ. PAWEŁ TURCZA Aims The aim of the subject is presentation of digital image analysis and processing. Typical sources of digital images are: industrial and surveillance cameras, endoscopes, pictures from microscopes, pictures from planes and from outer space, visual systems of robots, thermovisual cameras, computed tomography, movies and others. Topics Discussed topics concern acquisition systems for digital pictures and their drawbacks; image improvement methods: distortion correction, denoising and super-resolution, image segmentation, image registration and compression. Detailed range of topics is as follows: 1. Vision systems. Digital images. 2. Discrete 2D transforms: DFT, DCT, Wavelet Transform. 3. Digital 2D and 3D filters. 4. Morphological operations. 5. Image segmentation. 6. Geometrical transformation. 7. Image registration. 8. Image enhancement restoration and super-resolution. 9. Image compression. 10. Computed tomography, Radon Transform, Fourier Slice Theorem. Objectives The result of the lecture and laboratory is knowledge about main problems of digital image analysis and processing that enables designing of algorithms for vision systems.

19 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Telemetria Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Jerzy Nabielec (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Zostaną zaprezentowane podstawowe standardy, protokoły oraz łącza, wykorzystywane do przesyłania informacji w systemach pomiarowych obejmujących rozległy obszar. Omówione zostaną zasady wymiany informacji pomiędzy przyrządami pomiarowymi a urządzeniami komunikacyjnymi oraz metody synchronizacji podzespołów systemu. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie będą budować systemy pomiarowe wykorzystujące prezentowane standardy. Treści programowe 1. Standard ZigBee w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących z łączem radiowym 2. Standard PROFINET IO w systemach pomiarowo-sterujących czasu rzeczywistego bazujących na łączu Ethernet 3. Bluetooth w zastosowaniu do systemów pomiarowych o lokalnym zasięgu 4. Standard GPS w zastosowaniu do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego 5. Sieci pomiarowe z wykorzystaniem radiomodemów 6. Standard GPRS w zastosowaniu do organizacji rozległego systemu pomiarowego 7. Protokoły sieciowe LABVIEW Uzyskane umiejętności Po wysłuchaniu wykładów oraz uczestniczeniu w ćwiczeniach laboratoryjnych student nabędzie podstawowe umiejętności organizacji pracy rozległych systemów pomiarowosterujących, na których właściwości użytkowe istotnie wpływają cechy wykorzystanego łącza.

20 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: SUBJECT: TELEMETRY 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PHD JERZY NABIELEC (DEPARTMENT OF MEASURES) Aims Basic standards compromise connection layer and protocols used to data transmission in distant measurement systems are going to be presented during lectures. Rules concerning data exchange between measurement instruments and communication devices and synchronization methods will be discussed. Students have chance to build measurement systems on they own during laboratory classes. Topics 1. ZigBee in spread measurement systems based on RF connection 2. PROFINET IO in RT measurement systems based on Ethernet 3. Application of Bluetooth to short distant measurement systems 4. Synchronization of distant measurement system by GPS 5. Measurement network with radio modems 6. Transmission of measurement data using GPRS 7. Network protocols in LabVIEW Objectives Lectures and laboratory classes allow students to integrate measurement network covering large area. Students are delivered with sufficient knowledge to choose an appropriate standard of the communication layer that fit to the desired features of the measurement system.

21 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Programowanie mikrokontrolerów w języku C/C++ na przykładzie architektury ARM Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Mirosław Żołądź (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Mikrokontrolery oparte na rdzeniu ARM są obecnie jednymi z najczęściej stosowanych mikrokontrolerów na świecie i zajmują obecnie ponad 50% rynku procesorów 32 bitowych dla systemów wbudowanych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką programowania oraz przykładowymi środowiskami programistycznymi C/C++ dla mikrokontrolerów 32-bitowych. Treści programowe 1. Architektura rdzenia ARM7TDMI, 2. LPC2000 jako przykładowa rodziny mikrokontrolerów opartych na rdzeniu ARM7TDMI, 3. Magistrale wewnętrzne, 4. Organizacja pamięci, 5. Jednostka generowania sygnału zegara i resetu, 6. Tryby oszczędzania energii, 7. Porty wejścia wyjścia, 8. Jednostka obsługi przerwań, 9. Układy pomiaru czasu, 10. Interfejsy szeregowe UART, SPI, I 2 C, CAN, 11. Asembler ARM7TDMI, 12. Praca w środowisku Keil z użyciem symulatora programowego, 13. Praca w środowisku Eclipse, 14. Programowanie w układzie, 15. Wykorzystanie układów pomiaru czasu, 16. Wykorzystanie przerwań, 17. Programowanie transmisji z użyciem przerwań, 18. Uruchamianie i testowanie programu z użyciem zestawu uruchomieniowego ZL5ARM opartego na mikrokontrolerze LPC2129, Uzyskane umiejętności Podstawowa wiedza z zakresu programowania mikrokontrolerów w językach C/C++. Znajomość architektury ARM7TDMI. Podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów mikrokontrolerów takich jak system przerwań, układy pomiaru czasu oraz interfejsy komunikacyjne. Znajomość środowiska Keil i Eclipse dla ARM.

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów.

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów. Kod: 2 62 5118 Liczba punktów ECTS: 2 Nazwa przedmiotu Podstawy inżynierii audiwizualnej Nazwa w języku angielskim Język prowadzenia zajęć Poziom studiów Profil studiów Jednostka prowadząca Kierownik i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA. Stacjonarne. II-go stopnia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ. (AAE) Advanced Applied Electronics

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA. Stacjonarne. II-go stopnia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ. (AAE) Advanced Applied Electronics (AAE) Advanced Applied Electronics Stacjonarne 1. Basic features of 8-bit microcontrollers. Memories in microcontrollers and microcontrollers' peripherals. 2. ARM architecture. Cortex-M, Cortex-R and Cortex-A

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych Zbigniew Jachna zbigniew.jachna@wat.edu.pl p. 124/45 ztc.wel.wat.edu.pl PUKP, 2016 1 Plan przedmiotu PUKP semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor (x egzamin,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych

Nazwa przedmiotu: Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Nazwa przedmiotu: Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Designing and programming

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyczny wstęp do programowania 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: COMPUTER NETWORKS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Nazwa przedmiotu: Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy czasu rzeczywistego w automatyce i robotyce. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2015/2016 Code: EEL-2-217-SG-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Academic year: 2015/2016 Code: EEL-2-217-SG-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Module name: Supervisory systems (SCADA HMI) and industrial databases Academic year: 2015/2016 Code: EEL-2-217-SG-s ECTS credits: 3 Faculty of: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania w ramach kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Przybyłem, zobaczyłem, zmierzyłem... Komputerowe Systemy Elektroniczne Absolwent profilu/specjalności

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Embedded Solutions Automaticon 2012 Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Grzegorz Skiba info@embedded-solutions.pl 1 Plan seminarium Budowa systemu MicroDAQ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na semestr IV - letni (I rok) Prowadzący Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych SILESIAN UNIVESITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF POWER ENGINEERING AND TURBOMACHINERY POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ SPECJALNOŚCI Administracja systemami informatycznymi Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych. Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski

Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych. Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski Realizacja regulatora PID w komputerze PC z kartą akwizycji danych Opracował na podstawie dokumentacji dr inż. Jarosław Tarnawski Akwizycja danych Zestaw czynności Pomiar Zamiana na sygnał cyfrowy Zapis

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo