Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych"

Transkrypt

1 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr Robert Szczygieł, dr hab. Paweł Gryboś (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Cele kształcenia Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze metodologią projektowania układów scalonych wysokiej skali integracji we współczesnych technologiach submikronowych. Treści programowe 1. Wprowadzenie do projektowania cyfrowych układów ASIC. 2. Biblioteki komórek standardowych. 3. Synchronizacja czasowa, ograniczenia projektowe. 4. Verilog HDL, symulacje funkcjonalne. 5. Synteza i modelowanie pod kątem syntezy. 6. Generowanie topologii układu scalonego: rozmieszczenie i łączenie poszczególnych elementów bloków cyfrowych, rozprowadzenie zasilania, generacja drzewa zegara itp. 7. Analiza czasowa i weryfikacja finalna. Uzyskane umiejętności Modelowania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych w języku Verilog pod kątem syntezy. Definiowanie ograniczeń czasowych dla syntezy, synteza cyfrowych układów scalonych. Generowanie topologii cyfrowych układów scalonych.

2 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE SUBJECT: DIGITAL ASIC DESIGN IN SUBMICRON TECHNOLOGIES DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR ROBERT SZCZYGIEŁ, DR HAB. PAWEŁ GRYBOŚ (FACULTY OF PHYSICS AND APPLIED COMPUTER SCIENCE) Aims The aim of the course is introduction of the digital VLSI ASIC design methodology based on state-of-the-art submicron technologies. Topics 1. Introduction into digital ASIC design. 2. Standard cell libraries 3. Timing issues, design constraints. 4. Verilog HDL, functional simulations. 5. Synthesis, Verilog modeling for synthesis 6. Layout generation: placement, power planning, clock tree generation, routing etc. 7. Static timing analysis and final verification Objectives Combinational and sequential logic modeling in Verilog HDL, for synthesis. Timing constraints definitions for synthesis. Synthesis of digital ASIC's. ASIC layout generation.

3 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Programowanie systemów kontrolnopomiarowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Piotr Maj (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Przedmiot ma na celu pokazanie możliwości realizacji aplikacji kontrolno-pomiarowych przy użyciu komputera PC, specjalizowanego oprogramowania oraz odpowiednich interfejsów wejścia-wyjścia. Treści programowe 1. Przyrząd wirtualny i aplikacja kontrolno-pomiarowa w środowisku LabVIEW, 2. Podstawowe struktury danych oraz funkcje analizy i przetwarzania danych, 3. Interfejsy wejścia-wyjścia (komunikacja komputera PC ze światem zewnętrznym), 4. Komunikacja ze zintegrowanymi czujnikami przy użyciu standardowych interfejsów komunikacyjnych, 5. Karty pomiarowe w systemach kontrolno-pomiarowych, 6. Podstawowe zasady tworzenia rozbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych, 7. Programowanie w systemie czasu rzeczywistego, 8. Przykłady aplikacji kontrolno-pomiarowych w badaniach medycznych, nauce i przemyśle (np. DEDIX), 9. Zasady tworzenia aplikacji na różnych platformach sprzętowych (PLC, PAC, FPGA), 10. Wizualizacja danych pomiarowych Uzyskane umiejętności Student nabierze płynności w tworzeniu aplikacji (pisaniu programów) kontrolnopomiarowych do zastosowań w różnych dziedzinach wiedzy (przemysł, nauka), oraz pozna możliwości ich adaptacji na różnych platformach sprzętowych (sterowniki PLC, PAC, FPGA).

4 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE SUBJECT: SUBJECT DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PIOTR MAJ, PHD (DEPARTMENT OF MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION) Aims The aim of the subject is to show the possibilities and realizations of test, control and measurement applications by using a computer PC, dedicated software and an input-output interfaces. Topics 1. Measurement and control application in LabVIEW environment 2. Basic data structures and data analysis functions 3. Input-output interfaces (Computer communication with the real world) 4. Computer sensor communication with standard interfaces 5. Data acquisition cards in control and measuring applications 6. Basic rules in advance control and measuring applications 7. Real-Time applications 8. Examples of control and measuring applications in medical, science and industry. 9. Software for other hardware platforms (PLC, PAC, FPGA) 10. Data visualization on graphical user interface Objectives The student will be fluent in writing the test, control and measurement software for use in many different applications in science, medicine and industry. One will know the possibilities of deploying the software on different hardware platform, like PLCs, PACs and FPGA.

5 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: C# w Visual Studio 2008 Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: prof. dr hab. Jan Rusek (Katedra Maszyn Elektrycznych) Cele kształcenia Poznanie środowiska programistycznego Visual Studio 2008 Express Edition. Nabycie umiejętności kreacji aplikacji konsolowych i typu Windows Forms. Poznanie kreacji delegatów i interfejsów. Poznanie technik graficznych udostępnianych przez GDI+. Opanowanie technik komunikacji międzywątkowych. Treści programowe 1. Odczyt i zapis do pliku. Formatowanie. Parsing. 2. Operatory oraz jawna i niejawna konwersja. 3. Typy value i reference. 4. Delegat EventHandler i klasa EventArgs do obsługi zdarzeń. 5. Użycie klasy System.Drawing.Graphics do kreślenia wykresów w kontrolce PictureBox. 6. Użycie klasy ToolStripControlHost do dodania własnej kontrolki do paska narzędziowego. 7. Aplikacje wielowątkowe. Synchronizacja. 8. IsolatedStorageFile. Uzyskane umiejętności Opanowanie środowiska programistycznego Visual Studio 2008 w wersji Express Edition. Umiejętność kreacji aplikacji konsolowych i typu Windows Forms. z użyciem technik wspierających oferowanych przez środowisko programistyczne. Umiejętność kreślenia i cieniowania figur geometrycznych w GDI+. Umiejętność kreacji aplikacji wielowątkowych i synchronizacji wątków.

6 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: C# IN VISUAL STUDIO 2008 LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PROF. DR HAB. JAN RUSEK (DEPARTMENT OF ELECTRICAL MACHINES) Aims Learning the Visual Studio 2008 Express Edition programming environment. Acquiring of the skillfulness of creating of both the Console and Windows Forms applications. Learning creation of delegates and interfaces. Learning graphical techniques provided by GDI+. Mastering techniques of inter-thread communications. Topics 1. Reading and writing files. Formatting. Parsing. 2. Operators and explicit and implicit conversion. 3. Value and reference types. 4. Delegate EventHandler and class EventArgs for handling events. 5. Use of System.Drawing.Graphics class for drawing plots in PictureBox control. 6. Use of ToolStripControlHost class for adding custom control to ToolStrip. 7. Multithread applications. Synchronization. 8. IsolatedStorageFile. Objectives Mastering of programming environment of Visual Studio 2006 Express Edition. Mastering of creation of Console and Windows Forms applications, with making use of the support techniques offered by programming environment. Mastering of drawing and shading figures in GDI+. Mastering of creation of multi-thread applications and of synchronization of threads.

7 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Wprowadzenie do bioinformatyki laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Tomasz Arodź Cele kształcenia Odkrycia związane z genetyką i biologią molekularną sprawiają, że jest to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin wiedzy. Postęp w badaniach z tej dziedziny nie byłby możliwy bez użycia zaawansowanych metod informatycznych. Co więcej, w miarę wzrostu ilości uzyskiwanych danych biomedycznych, przewiduje się, iż znaczenie bioinformatyki będzie dalej rosło staje się ona jednym z wiodących zastosowań informatyki. Celem proponowanego kursu jest zaznajomienie uczestników z głównymi rodzinami algorytmów stosowanymi w bioinformatyce, jak również przybliżenie podstawowych ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów spotykanych w analizie danych biologicznych. Kurs nie wymaga żadnych wiadomości wstępnych z zakresu biologii molekularnej. Treści programowe 1. Podstawowe struktury i procesy biologii molekularnej w ujęciu informatycznym. a. geny jako łańcuchy znakowe (sekwencje DNA) b. białka jako łańcuchy znakowe, powstające z genów poprzez translację sekwencji DNA zgodnie z kodem genetycznym, oraz jako struktury 3D c. wybrane podstawowe procesy komórkowe jako procesy przetwarzania informacji d. powiązania funkcjonalne i strukturalne pomiędzy składowymi komórki jako grafy i sieci złożone 2. Algorytmy analizy genów i białek jako łańcuchów znakowych. a. Modele ewolucji sekwencji znakowych opisujących geny/białka b. Programowanie dynamiczne w znajdowaniu pokrewieństwa genów/białek c. Ukryte modele Markowa (HMM) w modelowaniu własności rodzin białek d. Heurystyki przyspieszające przeszukiwanie dużych zbiorów genów/białek 3. Algorytmy grafowe w analizie powiązań między strukturami i procesami komórkowymi. a. Algorytmy analizy podobieństwa grafów b. Algorytmy wykrywania czułych połączeń w grafach (np. białek których mutacja może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórki) 4. Metody uczenia maszynowego w bioinformatyce. a. Automatyczne wykrywanie grup pokrewnych genów/białek b. Metody uczenia nadzorowanego (np. sieci neuronowe) w przewidywaniu własności genów/białek, takich jak struktura czy funkcja 5. Wybrane zastosowania zaprezentowanych algorytmów i metod. a. Wykrywanie grup genów związanych z danym schorzeniem na bazie mikromacierzy DNA b. Przewidywanie komputerowe aktywności leków Uzyskane umiejętności W trakcie kursu uczestnicy powinni nabyć wiedzę pozwalającą im na orientację w kluczowych algorytmach i zastosowaniach bioinformatyki, jak również na samodzielną eksplorację bardziej zaawansowanych metod i zagadnień, z którymi mogą się zetknąć w przyszłości jako ewentualni współtwórcy oprogramowania z dziedziny bioinformatyki.

8 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: TOMASZ ARODŹ, PH.D. Aims Discoveries in molecular biology make it one of the most rapidly advancing areas of research. This progress would not be possible without sophisticated computer algorithms. As biological datasets continue to expand, the importance of bioinformatics is set to grow further, making it one of the leading applications of computer science. The goal of the proposed course is to introduce participants to main families of algorithms used in bioinformatics, as well as to get them acquainted with their basic applications in solving problems encountered in analyzing biological data. The course does not require any prior knowledge of molecular biology. Topics 1. Basic structures and processes in molecular biology from computer science perspective a. Genes as strings (DNA sequences) b. Proteins as strings, resulting from genes through translation of DNA sequences according to genetic code, and as 3D structures c. Selected basic cellular processes viewed as information processing d. Functional and structural links between molecular entities as graphs and complex networks 2. Algorithms for analyzing gene and protein sequences a. Models of evolution of gene/protein sequences b. Dynamic programming in uncovering similarity and homology of genes/proteins c. Hidden Markov Models (HMM) in modeling properties of protein families d. Heuristic solutions for speeding up queries in large databases of genes/proteins 3. Graph algorithms for analyzing links between molecular structures and processes a. Methods for analyzing similarity of graphs b. Algorithms for identifying sensitive points in graphs (e.g. proteins that may result in disturbance of cell functioning when mutated) c. Machine learning methods in bioinformatics d. Automatic detection of groups of related genes/proteins e. Supervised learning methods (e.g. artificial neural networks) in predicting gene/protein properties, related to e.g. structure or function 4. Selected applications of the presented algorithms and methods a. Discovery of groups of genes related to a given illness based on DNA microarrays b. Predicting activity of drugs in computer-aided drug design Objectives During the course students should acquire knowledge allowing them to navigate through essential algorithms and problems of bioinformatics. In result, participants should be able to explore on their own more advanced methods and applications they may encounter as potential future co-developers of software targeted at life sciences.

9 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Programowanie mikrokontrolerów laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Piotr Szymczyk (Katedra Automatyki) Cele kształcenia Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę mikrokontrolerów, omówienie ich budowy, zasady działania, możliwości, a także specyfiki ich programowania oraz współpracujących z nimi systemów operacyjnych. Celem laboratorium jest zdobycie praktycznej umiejętności w programowaniu mikrokontrolerów. Treści programowe 1. Wprowadzenie do mikrokontrolerów 2. Architektura mikrokontrolerów a. Rodzaje pamięci i tryby adresowania b. Rejestry i bity sterujące c. Zegar systemowy d. System przerwań e. Interfejsy programowania 3. Zintegrowane układy peryferyjne 4. Przykładowe środowisko projektowe 5. Programowanie w asemblerze mikrokontrolerów 6. Programowanie w języku C dla mikrokontrolerów 7. Systemy operacyjne współpracujące z mikrokontrolerami 8. Tworzenie aplikacji jedno i wielowątkowych 9. Przegląd współczesnych mikrokontrolerów 10. Przykłady zastosowań Uzyskane umiejętności Po zakończeniu student potrafi projektować i budować proste systemy oparte o mikrokontrolery. Posiada umiejętność tworzenia aplikacji jednowątkowych oraz aplikacji wielowątkowych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego.

10 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: PROGRAMMING MICROCONTROLLERS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ. PIOTR SZYMCZYK (DEPARTMENT OF AUTOMATICS) Aims The aim of lecture is the introduction into internal structure of microcontrollers, design details, the way in which it works, specific aspects of programming and presentation of available operating systems. The mail goal of laboratory is to gain skill in microcontrollers programming. Topics 1. Introduction to microcontroller 2. Architecture of microcontroller a. The kinds of memory and address mode b. Registers and control bits c. System clock d. System interrupts e. Programming interfaces 3. Integrated peripheral arrangements 4. Project example environment 5. Programming microcontrollers in assembler 6. Programming microcontrollers in C language 7. Operating systems available for microcontrollers 8. Creating one and multithreads applications 9. Review of present microcontrollers 10. Examples of uses Objectives At the end of course student will be able to project and to build simple microcontrollers systems and also implement simple one and multithreads applications working under control of operating system.

11 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Radio i telewizja internetowa laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z zagadnieniami radia i telewizji internetowej oraz z usługą telewizji IP w sieciach operatorskich (IPTV). Przedmiot rozszerza dotychczas prowadzony przedmiot Sieciowe systemy multimedialne o zagadnienia związane bezpośrednio z radiem i telewizją internetową. Treści programowe Obecnie mamy do czynienia z przenoszeniem typowych usług rozsiewczych (radio i telewizja) do sieci IP. Dotyczy to zarówno publicznej sieci Internet (radio internetowe i telewizja internetowa), jak i dedykowanych sieci operatorskich (telewizja przez IP, IPTV). 1. Charakterystyka usług rozsiewczych 2. Techniki transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym 3. Radio internetowe 4. Architektury systemów telewizji internetowej i telewizji przez IP (IPTV) 5. Telewizja internetowa 6. Telewizja przez IP 7. Wideo na Życzenie i usługi dodatkowe Uzyskane umiejętności W ramach przedmiotu, Student uzyska podstawowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie na obecnie dynamicznie rozwijającym się rynku usług telewizji internetowej i telewizji przez IP (IPTV). W szczególności, zdobędzie wiedzę dotyczącą protokołu RTSP, technik transmisji opartych na protokole RTP (w tym RTSP interleaved, będącym podstawą obecnych systemów telewizji internetowej) oraz architektur zapobiegania przeciążeniom dedykowanych dla usług multimedialnych.

12 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTERNET RADIO AND TELEVISION LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present Internet radio and Internet television, as well as IP television (IPTV) services. This course extends the previous course Network multimedia systems. Topics Nowadays we observe migration of typical broadcast services (radio and television) to IP networks both to he public Internet (Internet radio and Internet television) and o dedicated providers networks (IP television, IPTV). 1. Properties of broadcast services 2. Real-time multimedia transmission 3. Internet radio 4. Architectures of Interne television and IP television (IPTV) services 5. Interne television 6. IP television (IPTV) 7. Video on Demand and supplementary services Objectives The students will broaden their knowledge about network multimedia systems, an especially about Internet radio, Internet television and IP television (IPTV). Between others, the course deliver students knowledge about he RTSP protocol, RTP-based transmission techniques (including RTSP interleaved transmission scheme, which is currently most popular transmission scheme in Internet television services) and congestion control architectures designed for multimedia.

13 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Ruting wewnątrzdomenowy w sieciach IP laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z problematyką rutingu wewnątrzdomenowego (wewnętrznego), przedstawienie protokołów rutingu wewnatrzdomenowego dla sieci IPv4 i IPv6 oraz zagadnień związanych z implementacją tych protokołów. Przedmiot rozszerza wiadomości Studentów o zaawansowane metody rutingu w sieci Internet, związane z administrowaniem sieciami o złożonych topologiach. Treści programowe Ruting wewnąrzdomenowy (nazywany również rutingiem wewnętrznym) jest to ruting funkcjonujący w systemie autonomicznym (zwykle wewnątrz sieci jednego operatora). Wszystkie omawiane protokoły rutingu wewnątrzdomenowego będą prezentowane zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6. 1. Koncepcja rutingu w sieci Internet 2. Protokoły RIP i EIGRP 3. Zasady funkcjonowania protokołu OSPF 4. Mechanizmy i komunikaty protokołu OSPF 5. Podział sieci na obszary 6. Protokół IS-IS 7. Ruting multikastowy (protokoły PIM-SM i PIM-DM) Uzyskane umiejętności W ramach przedmiotu, Student uzyskuje następujące umiejętności: umiejętność administrowania sieciami o złożonych topologiach na poziomie protokołu IP (zarówno IPv4, jak i IPv6), umiejętność konfigurowania ruterów do pracy wewnątrz złożonych sieci operatorskich.

14 COURSE: COMPUTER SCIENCE SUBJECT: INTRADOMAIN ROUTING IN IP NETWORKS LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present advanced methods of intradomain (internal) routing. Intradomain routing protocols and their implementations will be introduced. Students will be thoroughly acquainted with advanced methods of routing used in the Internet network and with methods of administration of large networks. Topics Routing inside autonomous systems (typically inside networks, witch belong to one network provider) is called intradomain routing (also known as internal routing ). All routing protocols will be presented for IPv4 and IPv6 networks. 1. A concept of routing in IP networks 2. RIP and EIGRP protocols 3. Introduction to OSPF protocol 4. Mechanisms and messages of OSPF protocol 5. Areas in OSPF protocol 6. IS-IS protocol 7. Multicast routing (PIM-SM and PIM-DM protocols) Objectives The students will be able to administrate large providers networks (also with complex topologies) on the IP level (both IPv4 and IPv6). The students also will be able to configure routers inside complex providers networks.

15 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Ruting międzydomenowy w sieciach IP laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Robert Chodorek Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z problematyką rutingu międzydomenowego (zewnętrznego), przedstawienie protokołów rutingu międzydomenowego dla sieci IPv4 i IPv6 oraz zagadnień związanych z implementacją tych protokołów. Przedmiot rozszerza wiadomości Studentów o zaawansowane metody rutingu w sieci Internet, związane z międzydomenowym rutingiem strategicznym. Treści programowe Ruting międzydomenowy (nazywany również rutingiem zewnętrznym) jest to ruting funkcjonujący pomiędzy systemami autonomicznymi. W ramach przedmiotu, ruting ten zostanie zaprezentowany zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6. 1. Systemy autonomiczne i koncepcja rutingu międzydomenowego 2. Zasady funkcjonowania protokołu BGP 3. Mechanizmy i komunikaty protokołu BGP 4. Redystrybucja 5. Ruting strategiczny 6. Ruting multikastowy (protokół MSDP) Uzyskane umiejętności W ramach niniejszego przedmiotu, Student uzyskuje następujące umiejętności: umiejętność administrowania rutingiem międzydomenowym (zarówno w wersji do współpracy z IPv4, jak i IPv6), umiejętność konfigurowania ruterów do pracy z protokołami rutingu międzydomenowego.

16 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: INTERDOMAIN ROUTING IN IP NETWORKS LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ, ROBERT CHODOREK Aims The aim of the course is to present advanced methods of interdomain (external) routing. Interdomain routing protocols and their implementations will be introduced. Students will be thoroughly acquainted with advanced methods of interdomain routing used in the Internet network and with interdomain strategic routing. Topics Routing between autonomous systems is called interdomain routing (also known as external routing ). All routing protocols will be presented for IPv4 and IPv6 networks. 1. Autonomous systems and the concept of interdomain routing in IP networks 2. Introduction to BGP protocol 3. Mechanisms and messages of BGP protocol 4. Redistribution 5. Strategic routing 6. Multicast routing (MSDP protocol) Objectives The students will be able to administrate interdomain routing on the IP level (both IPv4 and IPv6). The students also will be able to configure routers located at the edge of autonomous system.

17 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Wymiar - wykład: 15 godz. Przedmiot: Cyfrowe przetwarzanie obrazów laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Krzysztof Duda (Katedra Metrologii) dr inż. Paweł Turcza Cele kształcenia Celem wykładu jest przedstawienie narzędzi analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych. Typowymi źródłami obrazów cyfrowych są: kamery przemysłowe do nadzoru i kontroli, endoskopy, zdjęcia z mikroskopów, zdjęcia z samolotów i kosmosu, systemy wizyjne robotów, kamery termowizyjne, dane zrekonstruowane w tomografii komputerowej, filmy i inne. Treści programowe Omawiane zagadnienia dotyczą metod akwizycji obrazów cyfrowych i związanych z tym ograniczeń; metod poprawy jakości obrazów: korekcji zniekształceń, usuwania szumu i poprawy rozdzielczości; a także rozpoznawania kształtów, dopasowywania obrazów cyfrowych i kompresji. Szczegółowy zakres przedmiotu przedstawia poniższy spis tematów. 1. Systemy wizyjne. Reprezentacja obrazów cyfrowych. 2. Transformacje dyskretne sygnałów 2D: DFT, DCT, transformata falkowa. 3. Cyfrowe filtry 2D i 3D. 4. Operacje morfologiczne w obrazach cyfrowych. 5. Segmentacja obrazów cyfrowych. 6. Transformacje geometryczne obrazów cyfrowych. 7. Dopasowywanie obrazów cyfrowych. 8. Metody poprawy jakości i rozdzielczości obrazów cyfrowych. 9. Metod kompresji obrazów. 10. Rekonstrukcja danych CT - Transformata Radona i Fourier Slice Theorem. Uzyskane umiejętności Efektem wykładu oraz laboratorium jest poznanie i zrozumienie podstawowych problemów dotyczących analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, umożliwiające samodzielne projektowanie algorytmów dla systemów wizyjnych.

18 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: 15H SUBJECT: DIGITAL IMAGE PROCESSING LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: DR INŻ. KRZYSZTOF DUDA (DEPARTMENT OF MEASURES) DR INŻ. PAWEŁ TURCZA Aims The aim of the subject is presentation of digital image analysis and processing. Typical sources of digital images are: industrial and surveillance cameras, endoscopes, pictures from microscopes, pictures from planes and from outer space, visual systems of robots, thermovisual cameras, computed tomography, movies and others. Topics Discussed topics concern acquisition systems for digital pictures and their drawbacks; image improvement methods: distortion correction, denoising and super-resolution, image segmentation, image registration and compression. Detailed range of topics is as follows: 1. Vision systems. Digital images. 2. Discrete 2D transforms: DFT, DCT, Wavelet Transform. 3. Digital 2D and 3D filters. 4. Morphological operations. 5. Image segmentation. 6. Geometrical transformation. 7. Image registration. 8. Image enhancement restoration and super-resolution. 9. Image compression. 10. Computed tomography, Radon Transform, Fourier Slice Theorem. Objectives The result of the lecture and laboratory is knowledge about main problems of digital image analysis and processing that enables designing of algorithms for vision systems.

19 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Telemetria Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Jerzy Nabielec (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Zostaną zaprezentowane podstawowe standardy, protokoły oraz łącza, wykorzystywane do przesyłania informacji w systemach pomiarowych obejmujących rozległy obszar. Omówione zostaną zasady wymiany informacji pomiędzy przyrządami pomiarowymi a urządzeniami komunikacyjnymi oraz metody synchronizacji podzespołów systemu. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie będą budować systemy pomiarowe wykorzystujące prezentowane standardy. Treści programowe 1. Standard ZigBee w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących z łączem radiowym 2. Standard PROFINET IO w systemach pomiarowo-sterujących czasu rzeczywistego bazujących na łączu Ethernet 3. Bluetooth w zastosowaniu do systemów pomiarowych o lokalnym zasięgu 4. Standard GPS w zastosowaniu do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego 5. Sieci pomiarowe z wykorzystaniem radiomodemów 6. Standard GPRS w zastosowaniu do organizacji rozległego systemu pomiarowego 7. Protokoły sieciowe LABVIEW Uzyskane umiejętności Po wysłuchaniu wykładów oraz uczestniczeniu w ćwiczeniach laboratoryjnych student nabędzie podstawowe umiejętności organizacji pracy rozległych systemów pomiarowosterujących, na których właściwości użytkowe istotnie wpływają cechy wykorzystanego łącza.

20 COURSE: COMPUTER SCIENCE LEVEL: GRADUATE DURATION - LECTURES: SUBJECT: TELEMETRY 15H LAB. EXC.: 15H SYSTEM: FULL-TIME YEAR: 5 SEMESTER: 9 LECTURER: PHD JERZY NABIELEC (DEPARTMENT OF MEASURES) Aims Basic standards compromise connection layer and protocols used to data transmission in distant measurement systems are going to be presented during lectures. Rules concerning data exchange between measurement instruments and communication devices and synchronization methods will be discussed. Students have chance to build measurement systems on they own during laboratory classes. Topics 1. ZigBee in spread measurement systems based on RF connection 2. PROFINET IO in RT measurement systems based on Ethernet 3. Application of Bluetooth to short distant measurement systems 4. Synchronization of distant measurement system by GPS 5. Measurement network with radio modems 6. Transmission of measurement data using GPRS 7. Network protocols in LabVIEW Objectives Lectures and laboratory classes allow students to integrate measurement network covering large area. Students are delivered with sufficient knowledge to choose an appropriate standard of the communication layer that fit to the desired features of the measurement system.

21 Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Programowanie mikrokontrolerów w języku C/C++ na przykładzie architektury ARM Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne Rok: 5 Semestr: 9 Wykładowca: dr inż. Mirosław Żołądź (Katedra Metrologii) Cele kształcenia Mikrokontrolery oparte na rdzeniu ARM są obecnie jednymi z najczęściej stosowanych mikrokontrolerów na świecie i zajmują obecnie ponad 50% rynku procesorów 32 bitowych dla systemów wbudowanych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką programowania oraz przykładowymi środowiskami programistycznymi C/C++ dla mikrokontrolerów 32-bitowych. Treści programowe 1. Architektura rdzenia ARM7TDMI, 2. LPC2000 jako przykładowa rodziny mikrokontrolerów opartych na rdzeniu ARM7TDMI, 3. Magistrale wewnętrzne, 4. Organizacja pamięci, 5. Jednostka generowania sygnału zegara i resetu, 6. Tryby oszczędzania energii, 7. Porty wejścia wyjścia, 8. Jednostka obsługi przerwań, 9. Układy pomiaru czasu, 10. Interfejsy szeregowe UART, SPI, I 2 C, CAN, 11. Asembler ARM7TDMI, 12. Praca w środowisku Keil z użyciem symulatora programowego, 13. Praca w środowisku Eclipse, 14. Programowanie w układzie, 15. Wykorzystanie układów pomiaru czasu, 16. Wykorzystanie przerwań, 17. Programowanie transmisji z użyciem przerwań, 18. Uruchamianie i testowanie programu z użyciem zestawu uruchomieniowego ZL5ARM opartego na mikrokontrolerze LPC2129, Uzyskane umiejętności Podstawowa wiedza z zakresu programowania mikrokontrolerów w językach C/C++. Znajomość architektury ARM7TDMI. Podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów mikrokontrolerów takich jak system przerwań, układy pomiaru czasu oraz interfejsy komunikacyjne. Znajomość środowiska Keil i Eclipse dla ARM.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji Projektowanie i prototypowanie systemów sterowania z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, jego darmowych odpowiedników oraz zbliżonych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wady, zalety, funkcjonalność,

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia KATALOG SZKOLEŃ 2015 SAS Education Grow With Us sas.com/poland/szkolenia The demand for people with the skills to use powerful analytics to solve increasingly complex information challenges has reached

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji Spis treści Contents RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Czesław Kościelny Realizacja szyfru bezkluczowego" c80k395 do kryptograficznej ochrony załączników poczty elektronicznej w

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo