Polska-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S 139-249662. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/37 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Rynek 6 Punkt kontaktowy: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Osoba do kontaktów: Rene Machura Wałbrzych POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: jednostka budżetowa Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w podziale na 76 części - 36/14/pzp. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod NUTS PL51 1/37

2 2/37 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w podziale na 76 części, zgodnie z podziałem zamówienia na części stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ i zawierającym wymagania Zamawiającego w sprawie organizacji kursów stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Organizacja kursów zgodnie z załącznikiem 10 do SIWZ dla łącznej liczby 4162 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,28 EUR Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Adobe Photoshop w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Adobe Photoshop w ramach realizacji projektu 2/37

3 3/37 Szacunkowa wartość bez VAT: 3 288,54 EUR Część nr: 2 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Animator czasu wolnego w Zespół Szkół im.ks.j.dzierżonia w Pieszycach Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Animator czasu wolnego w ramach realizacji projektu Szacunkowa wartość bez VAT: 1 952,73 EUR Część nr: 3 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, w Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, w Zespół Szkół im. S. Prosińskiego w Świebodzicach Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 60 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 8 041,61 EUR Część nr: 4 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, w Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 3/37

4 4/37 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 30 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 3 706,60 EUR Część nr: 5 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat) w Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Kłodzku, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. w Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ZSZ nr 3 w Dzierżoniowie, w ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Dzierżoniowie, w ZSZ Zespół Szkół Nr2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, w Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, w Zespół Szkół w Żarowie, w Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, w Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, w Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, w Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, w Zespół Szkół w Głuszycy, w Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 366 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,54 EUR Część nr: 6 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs barmański w zakresie podstawowym w Regionalna Szkoła Turystyczna wzespół Szkół im.ks.j.dzierżonia, w Pieszycach w ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Dzierżoniowie, w ZSZ Zespół Szkół Nr2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, w Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, w Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, w Zespół Szkół nr 7 im. KEN w Wałbrzychu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim 4/37

5 5/37 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs barmański w zakresie podstawowym w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 240 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,87 EUR Część nr: 7 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej w Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 455,80 EUR Część nr: 8 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Obsługa kasy fiskalnej w Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ZSZ nr 3 w Dzierżoniowie wzespół Szkół im. S. Prosińskiego w Świebodzicach w Zespół Szkół Ekonomicznych Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Obsługa kasy fiskalnej w ramach realizacji projektu 5/37

6 6/37 Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 66 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 8 377,12 EUR Część nr: 9 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator koparko-ładowarki (18 lat) w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, w Zespół Szkół Zawodowych iogólnokształcących w Kamiennej Górze, w Zespół Szkół w Strzegomiu, w Zespół Szkół w Żarowie, w Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, w Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, w Zespół Szkół Techniczno - Budowlanych w Wałbrzychu w Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator koparko-ładowarki (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 165 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,19 EUR Część nr: 10 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Podstawy języka programowania i zasady budowania aplikacji mobilnych w środowisku Android w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Podstawy języka programowania i zasady budowania aplikacji mobilnych w środowisku Android w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: ,04 EUR Część nr: 11 6/37

7 7/37 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Prawo jazdy kategorii T (16 lat)w Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Prawo jazdy kategorii T (16 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: 8 920,33 EUR Część nr: 12 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG w Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, w Zespół Szkół im.m. Skłodwskiej -Curie w Szczawnie Zdroju, w Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 60 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,75 EUR Część nr: 13 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Stylizacja paznokci w ZSZ Zespół Szkół Nr2 im. Prof.. Tadeusza Korbińskiego w Dzierżoniowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Stylizacja paznokci w ramach realizacji projektu 7/37

8 8/37 Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 30 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 5 565,22 EUR Część nr: 14 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv (18 lat) w Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, wzespół Szkół Techniczno - Budowlanych w Wałbrzychu,w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 8 254,69 EUR Część nr: 15 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wizaż (18 lat) wzespół Szkół w Głuszycy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wizaż (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Szacunkowa wartość bez VAT: 2 782,61 EUR Część nr: 16 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wychowawca kolonii w Zespół Szkół im.m. Skłodwskiej - Curie w Szczawnie Zdroju 8/37

9 9/37 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wychowawca kolonii w ramach realizacji projektu Szacunkowa wartość bez VAT: 5 804,87 EUR Część nr: 17 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator maszyn poligraficznych offsetowych w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu, w Noworudzka Szkoła Techniczna Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator maszyn poligraficznych offsetowych w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 48 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,28 EUR Część nr: 18 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator maszyn poligraficznych fleksograficznych w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu, w Noworudzka Szkoła Techniczna Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator maszyn poligraficznych fleksograficznych w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. 9/37

10 10/37 Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 48 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,28 EUR Część nr: 19 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Auto CAD poziom podstawowy w Zespół Szkół Samochodowych, wzespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Legnicy,w Technikum Nr 6 w Głogowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Auto CAD poziom podstawowy w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,50 EUR Część nr: 20 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, w Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie, w Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, w Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, w Zespół Szkół w Gorze Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 83 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,23 EUR Część nr: 21 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Bukieciarz florysta w Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, wzespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie, w SOSW w Szklarach Górnych, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, w Zespół Szkół w Gorze 10/37

11 11/37 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Bukieciarz florysta w ramach realizacji projektu Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 72 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,89 EUR Część nr: 22 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Jaworze Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 13 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 1 606,19 EUR Część nr: 23 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat) w Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy, w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze, w Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie, w Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, w Zespół Szkół w Chocianowie, w Zespół Szkół w Przemkowie, w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz 11/37

12 12/37 Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 113 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,54 EUR Część nr: 24 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kuchnia molekularnawzasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Jaworze, w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kuchnia molekularna w ramach realizacji projektu Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 28 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 7 097,92 EUR Część nr: 25 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs barmański w zakresie podstawowym w Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, w CKZiU w Legnicy, w Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, w Technikum nr 6 w Głogowie, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, w Zespół Szkół w Przemkowie, w Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, w Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs barmański w zakresie podstawowym w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 127 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,04 EUR Część nr: 26 12/37

13 13/37 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej w Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Legnicy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 455,80 EUR Część nr: 27 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Magazynier w Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Magazynier w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Szacunkowa wartość bez VAT: 2 591,80 EUR Część nr: 28 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Obsługa kasy fiskalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, w Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Obsługa kasy fiskalnej w ramach realizacji projektu 13/37

14 14/37 Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 5 711,67 EUR Część nr: 29 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator koparko-ładowarki (18 lat), w Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, w Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, wzespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie, wzespół Szkół Zawodowych w Złotoryi, w Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Operator koparko-ładowarki (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 90 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,92 EUR Część nr: 30 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Podstawy języka programowania i zasady budowania aplikacji mobilnych w środowisku Android w Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Podstawy języka programowania i zasady budowania aplikacji mobilnych w środowisku Android w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: ,04 EUR Część nr: 31 14/37

15 15/37 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Prawo jazdy kategorii T (16 lat)wspecjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szklarach Górnych Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Prawo jazdy kategorii T (16 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 11 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 6 541,57 EUR Część nr: 32 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wzespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, w Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, w Zespół Szkół nr 1 w Lubinie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,06 EUR Część nr: 33 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Strzyżenie psów w Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Legnicy Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Strzyżenie psów w ramach realizacji projektu 15/37

16 16/37 Szacunkowa wartość bez VAT: ,92 EUR Część nr: 34 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Stylizacja paznokci w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Stylizacja paznokci w ramach realizacji projektu Szacunkowa wartość bez VAT: 2 782,61 EUR Część nr: 35 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv (18 lat)wzespół Szkół nr 1 w Lubinie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 751,56 EUR 16/37

17 17/37 Część nr: 36 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wizaż (18 lat) w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze, w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wizaż (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 8 347,83 EUR Część nr: 37 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wychowawca kolonii w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Wychowawca kolonii w ramach realizacji projektu Szacunkowa wartość bez VAT: 5 804,87 EUR Część nr: 38 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Adobe Photoshop w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Adobe Photoshop w ramach realizacji projektu 17/37

18 18/37 Szacunkowa wartość bez VAT: 3 288,54 EUR Część nr: 39 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Animator czasu wolnegowzespół Szkół nr 3 we Wrocławiu Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Animator czasu wolnego w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 952,73 EUR Część nr: 40 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Auto CAD - poziom podstawowy w Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, wzespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu, w Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich, w Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Auto CAD - poziom podstawowy w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ. Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 60 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,67 EUR Część nr: 41 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu, w Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, w Zespół Szkół w Miliczu 18/37

19 19/37 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Barista w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 45 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 6 031,21 EUR Część nr: 42 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Bukieciarz florysta w Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, w Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Bukieciarz florysta w ramach realizacji projektu Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 30 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 6 248,70 EUR Część nr: 43 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, w Zespół Szkół Specjalnych w Oławie Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Carving w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 25 osób Szacunkowa wartość bez VAT: 3 088,83 EUR 19/37

20 20/37 Część nr: 44 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat)w Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu, w Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu, w Zespół Szkół Nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu, w Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, w Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie Technikum i ZSZ w Ludowie Polskim, w Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, w Zespół Szkół Ekonomicznych im.mikołaja Kopernika we Wrocławiu, w Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, w Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, w Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy, w Powiatowy Zaspół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, w ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PRZY Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Środzie Śląskiej, w Powiatowy Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej (18 lat) w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający charakterystykę kursów oraz Organizacja kursu zgodnie z załącznikiem 1 do umowy dla łącznej liczby 330 osób Szacunkowa wartość bez VAT: ,65 EUR Część nr: 45 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kuchnia molekularna w Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13 przy SOS-W Nr 10 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Kuchnia molekularna w ramach realizacji projektu minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ Szacunkowa wartość bez VAT: 3 802,46 EUR 20/37

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402876-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293568-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S 179-293882. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S 179-293882. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293882-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S 179-293882 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134912-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe.

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe. 1/25 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198857-2015:text:pl:html Polska-Jaworzno: w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857 Okresowe ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo