Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 Punkt kontaktowy: siedziba Zamawiającego, pokój 505 Osoba do kontaktów: Elżbieta Żmuda Wałbrzych Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: finanse publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Izba Skarbowa we Wrocławiu (część A) ul. Powstańców Śl. 124/ Wrocław Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu (część A) ul. Żmigrodzka Wrocław Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu (część A) ul. Klimasa 34 1/12

2 2/ Wrocław Urząd Skarbowy w Miliczu (część A) ul. Składowa Milicz Urząd Skarbowy w Oławie (część A) ul. Lwowska Oława Urząd Skarbowy w Strzelinie (część A) ul. Bolka I Świdnickiego Strzelin Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej (część A) ul. Oławska 5a Środa Śląska Urząd Skarbowy w Trzebnicy (część A) ul. Prusicka Trzebnica Urząd Skarbowy w Wołowie (część A) ul. Kościuszki Wołów Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna (część A) ul. Ostrowskiego Wrocław Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki (część A) ul. Sztabowa Wrocław Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole (część A) ul. Trzebnicka Wrocław Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto (część A) ul. Inowrocławska Wrocław Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście (część A) ul. Piłsudskiego Wrocław 2/12

3 3/12 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu (część B) ul. Uczniowska Wałbrzych Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej (część B) ul. Mickiewicza Bystrzyca Kłodzka Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie (część B) ul. Pocztowa Dzierżoniów Urząd Skarbowy w Kłodzku (część B) ul. Walasiewiczówny Kłodzko Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie (część B) ul. Kolejowa Nowa Ruda Urząd Skarbowy w Świdnicy (część B) ul. M.C.Skłodowskiej Świdnica Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich (część B) ul. Waryńskiego 2a Ząbkowice Śląskie Urząd Skarbowy w Głogowie (część C) ul. Mickiewicza Głogów Urząd Skarbowy w Górze (część C) ul. Poznańska Góra Urząd Skarbowy w Lubinie (część C) ul. M.C.Skłodowskiej Lubin Urząd Skarbowy w Polkowicach (część C) ul. Zachodnia Polkowice 3/12

4 4/12 Urząd Skarbowy w Złotoryi (część C) Rynek Złotoryja Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze (część D) ul. Wolności Jelenia Góra Urząd Skarbowy w Bolesławcu (część D) ul. Garncarska Bolesławiec Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze (część D) ul. Papieża J.P.II Kamienna Góra Urząd Skarbowy w Lubaniu (część D) ul. Stara Lubań Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskiem (część D) ul. Budowlanych Lwówek Śląski Urząd Skarbowy w Zgorzelcu (część D) ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B Zgorzelec Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Ochrona obiektów Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz 31 Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Część A: Izba Skarbowa we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu, Urząd Skarbowy w Miliczu, Urząd Skarbowy w Oławie, Urząd Skarbowy w Strzelinie, Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej, Urząd Skarbowy w Trzebnicy, Urząd Skarbowy w Wołowie, Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna, Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki, Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto, Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście. 4/12

5 5/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) Część B: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej, Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie, Urząd Skarbowy w Kłodzku, Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, Urząd Skarbowy w Świdnicy, Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich. Część C: Urząd Skarbowy w Głogowie, Urząd Skarbowy w Górze, Urząd Skarbowy w Lubinie, Urząd Skarbowy w Polkowicach, Urząd Skarbowy w Złotoryi. Część D: Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, Urząd Skarbowy w Bolesławcu, Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze, Urząd Skarbowy w Lubaniu, Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim, Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załacznik do SIWZ. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w 32 obiektach jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego, wykonywana zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145, poz z 2005 r z późn. zm.). Ochrona osób i mienia realizowana będzie w formie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej lub doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na: a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji w miejscach ich zainstalowania; b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Szczegółowy opis realizacji ochrony przedstawiono w załączniku do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach 5/12

6 6/12 II.3) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Część A 1) Krótki opis Ochrona obiektów Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz urzędów dawnego woj. wrocławskiego (patrz pkt II.1.2). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 14 urzędów. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Terminy przystąpienia do umowy: Urząd Skarbowy w Trzebnicy: r. Urząd Skarbowy w Wołowie: r. Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: r. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście: r. Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu: r. Urząd Skarbowy Wrocław- Psie Pole: r. Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto: r. Część nr: 2 Nazwa: Część B 1) Krótki opis Ochrona obiektów urzędów skarbowych dawnego woj. wałbrzyskiego (patrz pkt II.1.2). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 7 urzędów. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Terminy przystąpienia do umowy: Urząd Skarbowy w Świdnicy: r. Część nr: 3 Nazwa: Część C 1) Krótki opis Ochrona obiektów urzędów skarbowych dawnego woj. legnickiego (patrz pkt II.1.2). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , /12

7 7/12 3) Wielkość lub zakres 5 urzędów. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Część D 1) Krótki opis Ochrona obiektów urzędów skarbowych dawnego woj. jeleniogórskiego (patrz pkt II.1.2). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 6 urzędów. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Terminy przystąpienia do umowy: Urząd Skarbowy w Lubaniu: r. Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim: r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Wspólnie Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązny wystawić, co miesiąc osobno każdemu ze Wspólnie Zamawiających, fakturę w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika: 1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej będzie niezgodne z treścią przepisu art. 23 ust.2 Ustawy. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 7/12

8 8/12 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 PZP. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę ww. warunków, zamawiający wymaga przedłożenia: 1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz.1221 ze zm.). 2) dodatkowo następujących dokumentów w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ochrony obiektów o wartości co najmniej: Część A ,00 PLN Część B ,00 PLN Część C ,00 PLN Część D ,00 PLN. Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenia Wykonawcy. Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na formularzu ofertowym (lub wg tego wzoru), stanowiącym załącznik do SIWZ (złożony w formie oryginału); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. W przypadku składania oferty przez konsorcjum lub spółkę cywilną, dokumenty wymienione w pkt 2 muszą zostać złożone przez każdego uczestnika konsorcjum lub przedsiębiorcę oddzielnie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych pomiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 8/12

9 9/12 III.2.2) III.2.3) zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Wraz z ofertą Wykonawca składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - sporządzoną na formularzu ofertowym (lub wg tego wzoru), stanowiącym załącznik do SIWZ (złożony w formie oryginału). 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2: a) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) ppkt 3 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) ppkt 5,6,7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy albo w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy albo w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 Ustawy składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy stosuje się odpowiednio jak w pkt 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedną część, wówczas dokument winien wskazywać łączną kwotę wszystkich części, na które zostaje złożona oferta. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż: Część A ,00 PLN, Część B ,00 PLN, Część C ,00 PLN, Część D ,00 PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 9/12

10 10/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: OL/2512-1/14 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :15 Miejscowość: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, Wałbrzych, pok. 701 (sala konferencyjna na VII piętrze). Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 10/12

11 11/12 VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy w związku z 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ( ). Zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Terminy na wniesienie odwołania: 1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art.27 ust. 2 Ustawy - 10 dni; 2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art.27 ust. 2 Ustawy - 15 dni; 3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE; wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni; 4. Wobec czynności innych niż określone w pkt 1-3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni. 11/12

12 12/12 VI.4.3) VI.5) Zgodnie z art. 192 ust.1 Ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /12

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo