PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r."

Transkrypt

1 PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Egzamin zewnętrzny Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień 1. ABC prowadzenia działalności gospodarczej - zakładanie własnej firmy krok po kroku, - opracowanie własnego biznesplanu - prowadzenie e-biznesu, - rachunkowość, księgowość, - marketing małej firmy, - tworzenie wniosku o dotację unijną Predyspozycje osobowościowe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanie tematyką kursu, zainteresowanie uzyskaniem dotacji z PUP na działalność gospodarczą, wskazana umiejętność podstawowej obsługi komputera (na niektórych modułach szkolenia zajęcia odbywają się przy użyciu komputera) 2. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kv - przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, - uzyskanie uprawnień elektryka Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu elektryka, ukończona zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym (elektromonter, elektromechanik, elektroinstalator, elektronik bądź w zbliżonych specjalnościach) lub tytuł robotnika wykwalifikowanego albo mistrza w zawodzie. Dopuszcza się uczestników z ukończoną szkołą podstawową pod warunkiem posiadania praktyki w zawodzie, przed komisją kwalifik. w instytucji szkoleniowej, świadectwo kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń instal. sieci elektroen. o napięciu do 1 kv 3. Kierowca operator wózków jezdniowych - obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych, - przygotowanie do egzaminu i uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych potwierdzona zaświadczeniem lekarskim i psychologicznym, przed komisją kwalifik. w instyt. szkolen., uprawnienia do prowadzenia wózków 4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy - szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, - stosowanie przepisów regulujących przewóz towarów, - bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, - przygotowanie do egzaminu państwowego Ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. C lub C+E, wydane po r., osoby spełniające wymagania określone w ustawie z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Świadectwo kwalifikacji zawodowej 1

2 Montaż klimatyzacji i wentylacji z uprawnieniami SEP i 4-tygodniową praktyką u pracodawcy ( w pełnym wymiarze czasu pracy) PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r demontaż uszkodzonych elementów i urządzeń w celu naprawy lub remontów, - montowanie i sprawdzanie szczelności elementów i połączeń, - obsługa i konserwacja narzędzi i sprzętu do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - odczytywanie projektu, - posługiwanie się narzędziami i sprzętem, - uzyskanie uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kv Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty (badania wysokościowe powyżej 3 m), przed Komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, Świadectwo Kwalifikacyjne G-1/E i G-2/E 6. Operator żurawi HDS - kurs zakończony egzaminem państwowym przed komisją UDT - zapoznanie z typami żurawi, - nauka obsługi żurawi - przygotowanie do egzaminu przed komisją UDT, - uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi HDS wykształcenie minimum podstawowe, posiadanie min. prawo jazdy kat. C, badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych. zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, 7. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie + 4-tyg. praktyka u pracodawcy - obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, - podstawy obsługi komputera, - blok językowy - j. angielski, Wykształcenie min. zawodowe, preferowane wyższe i średnie techniczne, dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi, znajomość obsługi komputera nie jest wymagana, zdolność koncentracji, dokładność 8. Pracownik magazynu + uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych + 3-tygodniowa praktyka u pracodawcy - zasady BHP i PPOŻ w magazynie, hurtowni, - obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych, - obsługa kas fiskalnych, - obsługa komputera i oprogramowania typu GM, - odbiór towarów, zasady poprawnego przechowywania towarów, Ukończona szkoła zawodowa, osoba nie karana za przestępstwa z chęci zysku lub za brak nadzoru, świadectwo lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu magazyniera z uprawnieniami kierowcy operatora wózków jezdniowych o napędzie silnikowym, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu magazyniera z uprawnieniami kierowcy operatora wózków jezdniowych o napędzie silnikowym przed komisją kwalifik. w instytucji szkoleniowej, uprawnienia do prowadzenia wózków 2

3 PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r. 9. Prace remontowo-budowlane z podstawami stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementami prowadzenia działalności gospodarczej + 4 -tygodniowa praktyka u pracodawcy - zasady bezpiecznej pracy- BHP, PPOŻ - malowanie, kafelkowanie, układanie płyt g-k, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - podstawy przedsiębiorczości, Wykształcenie min. podstawowe, gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim Pracownik działu logistyki + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) zarządzanie w transporcie - komputerowe programy wykorzystywane w pracy logistycznej, - wystawianie dokumentów transportowych spedycyjnych w ruchu krajowym i międzynarodowym, - nauka j. angielskiego, I Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe, duża odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość do pracy zmianowej Prawo jazdy kategorii E+C zapoznanie z zasadami ruchu drogowego podczas prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą/ naczepą - nauka prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą/ naczepą - przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu prowadzenia samochodów ciężarowych z przyczepą/ naczepą Ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. C, badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, Profil kandydata na Kierowcę. Prawo jazdy kategorii C+E 12. Spawanie zaawansowane metodą MAG stali węglowych konstrukcyjnych zakończone egzaminem TÜV+ 2-tyg. Praktyka u pracodawcy - spawanie stali węglowych konstrukcyjnych MAG - egzamin TÜV - podstawowe uprawnienia spawacza - czytanie rysunku technicznego - nauka cięcia gazowego - BHP i PPOŻ, Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzona zaświadczeniem lekarskim : TÜV, świadectwo Instytutu Spawalnictwa, książeczka spawacza, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia cięcia gazowego 3

4 PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r. 13. Spawanie zaawansowane metodą TIG zakończone egzaminem TÜV+ 2-tyg. Praktyka u pracodawcy - spawanie stali nierdzewnych austenitycznych TIG - egzamin TÜV - podstawowe uprawnienia spawacza - czytanie rysunku technicznego - nauka cięcia gazowego - BHP i PPOŻ, Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa, zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzona zaświadczeniem lekarskim : TÜV, świadectwo Instytutu Spawalnictwa, książeczka spawacza, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia cięcia gazowego Szkolenie na licencję maszynisty technologia kolejowa, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji - zagrożenia związane z eksploatacją oraz stosowanie różnych środków do ich zwalczania - sposoby funkcjonowania kolei - nabycie wiedzy i umiejętności dotyczącej pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, ukończone 20 lat, osoby niekarane za przestępstwa umyślne, badania lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną niezbędną do uzyskania licencji maszynisty Świadectwo zdania egzaminu maszynisty, Licencja maszynisty Szkolenie okresowe przewóz rzeczy przypomnienie przepisów bezpieczeństwa, obsługi i logistyki, - mocowanie ładunku, - przewóz zwierząt, art. szybko psujących się, substancji płynnych, drewna, art. budowlanych, - przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu przewozu rzeczy I 35 5 Wykształcenie dowolne, ważne prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E wydane do dnia r., osoby nie posiadające aktualnych uprawnień do przewozu drogowego rzeczy, badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Uprawnienia do przewozu drogowego rzeczy Programowanie w języku JAVA + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy programowanie w JAVA SE/J2EE, - programowanie obiektowe, - znajomość baz danych (Oracle, SQL), - znajomość wzorców projektowych, - doskonalenie branżowego słownictwa w j. angielskim, - praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na szkoleniu podczas praktyki u pracodawcy Wykształcenie wyższe po kierunkach z rozszerzonym programem nauczania matematyki, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 4

5 PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r. Programowanie w języku.net i C# wraz z 4- tygodniową praktyką u pracodawcy programowanie w języku C# i VB, - programowanie obiektowe, - nauka technologii webowych, JavaScript, SQL, XML, - obsługa MS Visual Studio, - wzorce projektowe, testy jednostkowe, systemy kontroli wersji, Framework 3.5, 4.0 i 4.5, - doskonalenie branżowego słownictwa w j. angielskim, - praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na szkoleniu podczas praktyki u pracodawcy Wykształcenie wyższe po kierunkach z rozszerzonym programem nauczania matematyki, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie Programowanie w języku C++ i 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) programowanie obiektowe, - algorytmy STL, - wzorce projektowe, - system operacyjny Linux, - wielowątkowość oraz mechanizmy synchronizacji, - doskonalenie branżowego słownictwa w j. angielskim, - praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na szkoleniu podczas praktyki u pracodawcy Wykształcenie wyższe po kierunkach z rozszerzonym programem nauczania matematyki, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie Testowanie oprogramowania w branży telekomunikacyjnej teoria testowania oprogramowania bazująca na ISTQB, - zapoznanie się z zasadą działania telekomunikacji - poznanie interfejsów sprzętowych RS232, USB, SPI, I2C,GPIO, - interfejs AT command w mowie i piśmie, mile widziane ukończenie szkolenia z ISTQB 20. Inżynieria wymagań w projektach informatycznych - cykl życia oprogramowania, - proces wytwarzania oprogramowania, - techniki inżynierii wymagań oraz zarządzania wymaganiami w mowie i piśmie, doświdczenie w programowaniu w języku Java lub ukończenie szkolenia z zakresu Java, Javascript, HTML5 5

6 PLAN SZKOLEŃ r. Stan na r. 21. Budowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem języka JAVA - metodologia rozwoju oprogramowania (Agile), - zagadnienia związane z OOP i algorytmiką, - relacyjne bazy danych, - tworzenie aplikacji webowych w mowie i piśmie, doświdczenie w programowaniu w języku Java lub ukończenie szkolenia z zakresu Java, Javascript, HTML5 22. Budowanie aplikacji mobilnych na platformę Android - metodologia rozwoju oprogramowania (Agile), - zagadnienia związane z OOP i algorytmiką, - implementacja rozwiązań mobilnych dla platformy Android w mowie i piśmie, doświdczenie w programowaniu w języku Java lub ukończenie szkolenia z zakresu Java, Javascript, HTML5 6

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 Lp. 1. ABC przedsiębiorczości procedura rejestracji własnej firmy, zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EURES zagraniczne oferty pracy tel.: (94) 34 55 712 (pok. 102

EURES zagraniczne oferty pracy tel.: (94) 34 55 712 (pok. 102 EURES zagraniczne oferty pracy tel.: (94) 34 55 712 (pok. 102 ESTONIA: Dyrektor handlowy wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynieryjne, znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES 1. Hodowca koni / stajenny dobra znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy kat. B, wykształcenie oraz doświadczenie w kierunku hodowli koni dodatkowym atutem

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy przesłane z innych Powiatowych Urzędów Pracy

Oferty pracy przesłane z innych Powiatowych Urzędów Pracy Oferty pracy przesłane z innych Powiatowych Urzędów Pracy Opiekunka osoby starszej wymagania: wykształcenie podstawowe, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, cierpliwość, empatia, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Inne wymagania Zakres obowiązków E-mail osoby do kontaktów Telefon osoby do kontaktów Data przyjęcia

Lp. Oferowane stanowisko Nazwa pracodawcy Inne wymagania Zakres obowiązków E-mail osoby do kontaktów Telefon osoby do kontaktów Data przyjęcia 1.MURARZ/ TYNKARZ/ GLAZURNIK -1635 2.pracownik fizyczny FŚw 3.BRUKARZ - 1634 4.NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 19/24-1633 BUD-KNECHT, INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE LUCYNA KNECHT P.H.U.P Metal-Plast Sp.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo