ACH Z GMINY. Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACH Z GMINY. Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm."

Transkrypt

1

2 Z GMINY Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm. Syn pañstwa Urszuli i Mariusza Syczewskich z ap; waga 3800 g, wzrost 58 cm. URODZILI SIÊ W APACH ACH zdj. J. Barañczuk Córka pañstwa Agnieszki i Rados³awa Brzozowskich z Dworaków Staœ.; waga 4100 g,wzrost 58cm. Bartosz syn pañstwa Magdaleny i Roberta Babiñskich z ap; waga 2800 g, wzrost 50 cm. Piotr syn pañstwa Agnieszki i Wies³awa Wnorowskich z Makowa; waga 4000 g, wzrost 58 cm. Grzegorz syn pañstwa Jadwigi i Krzysztofa Suszczyñskich z Dani³owa Du ego; waga 3500 g, wzrost 55 cm. 2

3 Wywiad z burmistrzem ap Romanem Czepe ROZMOWA Jesteœmy bardzo otwarci na nowe pomys³y i idee Z burmistrzem ap Romanem Czepe rozmawia³a Katarzyna Kamiñska. Zapowiada³ Pan w swoim expose dwa priorytety: wykorzystywanie œrodków unijnych i przygotowanie terenów pod inwestycje - co z tych za³o eñ uda³o siê zrealizowaæ? Wstêpnie przyjêto nasz du y wniosek (ok. 28 mln) na skanalizowanie gminy, poprawienie gospodarki osadami (dalszy ci¹g inwestycji, która ju w tym roku spowodowa³a usuniêcie przykrych zapachów z ZWiK) i mo e nawet rozwi¹zanie gospodarki wodnej. Przyjêto kilka mo e kilkanaœcie ma³ych wniosków, zw³aszcza na wieœ. Ale du e programy bêdê realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, a ten dopiero rusza, wszystko siê bardzo przesunê³o. Wykorzystujemy ka d¹ mo liwoœæ uzyskania œrodków zewnêtrznych, np. na windê przy SP1 jest to 113 tys., spore œrodki uzyska³a biblioteka i szko³y. Na koniec roku w sprawozdaniu zrobimy wykaz œrodków, jakie uda³o siê uzyskaæ z zewn¹trz. Co do terenów inwestycyjnych, to przeznaczamy w planie zagospodarowania przestrzennego ogromne obszary pod inwestycje - w apach, w Uhowie i przy drodze do P³onki. Bêd¹ to chyba najwiêksze tereny inwestycyjne w woj. podlaskim. Oczywiœcie, s¹ to tereny prywatne, ale gmina mo e je wykupiæ, gdy bêd¹ chêtni na sprzeda. Sami tak e pozyskujemy tereny pod inwestycje. Przejêliœmy od PKP dzia³kê ze schronem i w przysz³ym roku j¹ sprzedamy. Bardzo dobrze sprzedaliœmy dzia³kê przy Urzêdzie, za ponad 200 tys. z³, a to tak e wiele innych korzyœci, bo wczeœniej nie przewidywano, e tu mo na zainwestowaæ, bêdzie nowy obiekt w tej "dziurze" miêdzy budynkami, podatki i miejsca pracy. Jesteœmy w trakcie przejmowania, odp³atnie, innych gruntów PKP, aby przeznaczyæ je pod inwestycje. Tak e przejmujemy od SM "Kolejarz" niewykorzystan¹ dzia³kê przy Cmentarnej, aby daæ szansê inwestorom, którzy j¹ zabuduj¹, bo w apach jest popyt na mieszkania, ale nie ma poda- y. Teraz jest czas inwestowania. Uruchomiliœmy te programy wsparcia inwestorów. Wspomina³ Pan o wiêkszej promocji miasta, jak wiêc promowane s¹ apy i co w tym temacie poczytuje Pan za najwiêksz¹ zas³ugê i najcelniejszy pomys³? Najlepsz¹ promocj¹ jest bardzo dobra strona internetowa stale aktualizowana, z mnóstwem informacji. Wedle opinii wielu jest to najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ca siê strona samorz¹dowa w województwie. Oczywiœcie przygotowujemy broszurki, mapy (rozk³adówki) i proste mapki (ka dy darmo bêdzie móg³ tak¹ otrzymaæ w Urzêdzie). Og³osiliœmy konkurs na logo. Wykonamy te trochê gad etów. Nawet tak drobne, jak wyprodukowany ju spinacz biurowy z herbem, przydaj¹ siê w promocji. Ale ostro nie z wydatkami. Dotychczasowi pracownicy na stanowisku ds. promocji raczej byli z przypadku. Og³osi³em wiêc konkurs. Oka e siê, czy trafnie wybraliœmy osobê. Mamy ju, na nasze potrzeby, doœæ obszerny program promocji Gminy i konsekwentnie go realizujemy. Ale trzeba mieæ co promowaæ. Jak z tym powiedzonkiem, e od samego mieszania herbata nie robi siê s³odsza. Od samego promowania gmina siê nie zmienia. St¹d dzia- ³ania musz¹ iœæ we wszystkich kierunkach - proinwestycyjnym (tereny, programy dla przedsiêbiorców), turystycznym (rekreacja, agroturystyka), kulturalnym (imprezy o zasiêgu ponadlokalnym) i przede wszystkim radykalnej poprawy wizerunku miasta (nowe centrum, czystoœæ i poprawa estetyki, likwidacja zabudowy tymczasowej). Zatem w ka dej dziedzinie trzeba wykonaæ ogromny wysi³ek. Znakomit¹ promocj¹ by³ przyjazd Premiera do ap przed wyborami, bo ca³a Polska i wszystkie media mówi³y o apach. Co prawda z tego powodu i bardzo dobrego wyniku PiS w apach niektóre media nieukrywaj¹ce "okreœlonych sympatii politycznych" chc¹ mi za to dokopaæ, ale prze- yjê to. Wielu planów promocyjnych nie warto przedwczeœnie ujawniaæ, bo nie ma sensu gadaæ za wczeœnie. Jesteœmy bardzo otwarci na nowe pomys³y i idee. Pomys³y s¹ mile widziane. Ludzie zaczynaj¹ nam je podpowiadaæ widz¹c, e zaczyna siê zmieniaæ na lepsze. Wiele si³ i pracy w³o y³ Pan w to, aby apy by³y powiatem, zak³ada³ Pan przeprowadzenie symulacji bud etowej. Jak ta sprawa wygl¹da w chwili obecnej? Czy apy maj¹ realn¹ szansê na bycie powiatem w przysz³oœci? W ostatnim czasie nie by³o mowy o tworzeniu ma³ych powiatów. Ograniczaj¹ nas kryteria - 5 gmin i 50 tys. mieszkañców. Czy ten rz¹d bêdzie za ma³ymi powiatami? Raczej te nie, bo ju pojawi³y siê pewne opinie. Trzeba te pamiêtaæ, e PSL by³o przeciwne tworzeniu powiatów i reformie w 1993 r. i dlatego powiaty powsta³y dopiero w 1999 r. Zobaczymy. Symulacja bud etu na razie do niczego nie by³aby J. Barañczuk 3

4 ROZMOWA potrzebna, st¹d musia³em siê zgodziæ ze skarbnik, e referat finansowy nie jest w stanie tego zrobiæ, maj¹c wiele innych zadañ, ale jak zreformujê referat, to powrócê do sprawy. Najwa niejszy jest jednak kierunek, jaki przyjmie rz¹d. Jakie s¹ plany w zwi¹zku z modernizacj¹ stadionu? Co w tej sprawie osi¹gniêto? apscy kibice wci¹ skanduj¹ na meczach "³apski stadion to ruina naszej w³adzy to jest wina" Porozumieliœmy siê ze Wspólnot¹ Binduga i od kilku tygodni mamy ju pozwolenie na budowê trybun. Wiosn¹ rozpoczniemy prace rozbiórkowe. Jeœli nie uzyskamy wsparcia œrodkami unijnymi, wówczas trzeba bêdzie zdecydowaæ, czy wykonywaæ doœæ kosztowne trybuny z w³asnych œrodków. Sk³adanie wniosków bêdzie mo liwe wiosn¹. Planujemy wykonaæ te "na wszelki wypadek" projekt modernizacji ca³ego stadionu, by nasz wniosek móg³ obejmowaæ znacznie wiêkszy zakres prac. Kibice maj¹ racjê, e krzycz¹, bo za lata nieróbstwa odpowiada w³adza, a nie musz¹ wiedzieæ, co teraz robimy i nie musz¹ znaæ procedur. Na ich miejscu te bym krzycza³. W swoim wyst¹pieniu zaprasza³ Pan wszystkich mieszkañców do wspó³pracy, podkreœla³ Pan wagê ich zdania - czy mieszkañcy ap chêtnie wspó³pracuj¹? Coraz chêtniej wychodz¹ z w³asnymi inicjatywami, ale wci¹ nasze spo³eczeñstwo jest ma³o aktywne. Za ma³o jest inicjatyw, które ludzie sami tworz¹, w które chc¹ siê zaanga owaæ, za to czêsto aktywnoœæ jest pojmowana jako rzucanie hase³, by zbudowaæ to i tamto, bez œwiadomoœci o kosztach i procedurach. Ale coraz wiêcej osób zaczyna rozumieæ, e lepiej zrobiæ ma³¹ rzecz, ni du o ponarzekaæ. Bardzo uaktywnia siê wieœ. Aktywnoœæ widaæ w szko- ³ach, bo niemal ka da wysz³a z now¹ inicjatyw¹. Warto chocia - by wskazaæ Dani³owo, gdzie szko- ³a stworzy³a piêkn¹ izbê regionaln¹ i zorganizowa³a udan¹ imprezê dla mieszkañców gminy "Wsi spokojna, wsi weso³a". Obudzenie aktywnoœci to proces wieloletni. Po latach marazmu nie stanie siê to szybko. STOWARZYSZENIE SZKO A BEZ BARIER W APACH jako Organizacja Po ytku Publicznego przypomina wszystkim podatnikom o przekazywaniu 1% od podatku na dzia³alnoœæ naszej organizacji, której g³ównym celem jest: naukowa, finansowa i rzeczowa pomoc uczniom i ich rodzinom bêd¹cym w trudnej sytuacji oraz wsparcie dzieci niepe³nosprawnych ucz¹cych siê w Szkole Podstawowej Nr 1 w apach. NR KONTA BANKOWEGO: BANK SPÓ DZIELCZY APY NR KRS: Bardzo dziêkujemy! Zarz¹d Stowarzyszenia Mo na powiedzieæ z pewnoœci¹, e dziêki konkursom na plany zagospodarowania wsi czy do ynkom gminnym "o ywi³" Pan wieœ. A co z miastem? Jakoœ wci¹ zdaje siê tkwiæ w uœpieniu Mogê powiedzieæ, e wieœ zaczê³a now¹ epokê od wyborów so³eckich. W wielu so³ectwach w³adzê przejê³y kobiety. Od razu potrafi³y skupiæ wokó³ siebie œrodowisko ludzi aktywnych, chc¹cych dzia³aæ na rzecz swej wsi. Do ynki tak e dlatego o ywi³y wsie, bo by³y po³¹czone z konkursem na najciekawsze stoisko i wieniec. Z kolei konkursy na plany rozwoju wsi poprzedziliœmy fachowymi szkoleniami. Ostatnio niemal wymusiliœmy na kilku so³ectwach z³o enie wniosków do fundacji i trzy zdoby³y wsparcie finansowe. W ka - dym wypadku, gdy jest mo liwoœæ uzyskania œrodków z zewn¹trz, udzielamy daleko id¹cej pomocy. To ca³kowita zmiana podejœcia, bo wczeœniej nie by³o w Urzêdzie fachowców od œrodków unijnych, a tak e obawiano siê, e Gmina bêdzie musia³a do³o yæ w³asne œrodki. A miasto niech siê uczy od wsi. Ale faktycznie jest coraz wiêcej inicjatyw. Powsta³a Fundacja "Mateuszek", w DK nowa grupa æwiczy break dance, w przysz³ym roku bêdzie mini skatepark dla zapaleñców. Aktywniejsze s¹ parafie, tworz¹ strony internetowe i stowarzyszenie. Bardzo aktywni s¹ emeryci. Bardzo aktywne s¹ ko³a wêdkarskie, np. na przysz³y rok organizuj¹ du e zawody o zasiêgu regionalnym. Liczê na aktywnoœæ wielu grup zwi¹zanych z OKF i Domem Kultury. Jak trzeba, u yczamy sali konferencyjnej, miejsca na stronie internetowej, ale tak e fachowych szkoleñ. Ale ka dy powinien zadaæ sobie pytanie, w co on sam siê anga uje, na czym polega jego aktywnoœæ. Zachêcamy do wolontariatu przy Urzêdzie, choæby przy rozwoju strony. Poszukujemy ludzi aktywnych, liderów. Aktywnoœæ spo- ³eczna nie polega na etatach. Nie sztuk¹ jest tworzyæ etaty, wydaæ ca³¹ kasê, a potem narzekaæ, e nic siê nie dzieje. Aktywnoœæ spo- ³eczna to mnóstwo inicjatyw, które w miarê mo liwoœci mo na wspomóc, ale nie zast¹pi siê inicjatywy oddolnej. Jak wygl¹da sprawa przekazania domu partii miastu? Pan Starosta podtrzymuje deklaracjê sprzed kilku miesiêcy, e przeka e budynek Gminie, ale k³opot jest z wojewod¹, który chce, aby wczeœniej nast¹pi³o rozliczenie pomiêdzy starostwem a bankiem PKO za bezumowne korzystanie banku z obiektu. To wymaga prawnych analiz, ale przede wszystkim odwa nej decyzji, a prawnicy s¹ od tego, aby takie decyzje i porozumienia przygotowaæ. Jednak ju zleciliœmy wykonanie koncepcji modernizacji budynku. Nie czekamy. Chcemy bowiem mieæ mo liwoœæ wnioskowania o œrodki unijne, bo przebudowa budynku i nowa sala kinowo-konferencyjna to kilka milionów z³otych. Zapowiada³ Pan cykliczne spotkania z mieszkañcami - w grudniu op³atkowe. Czy odbêdzie siê równie w tym roku i jak bêdzie wygl¹da³o? Zaczê³o siê od op³atkowego spotkania poselskiego z mieszkañcami i teraz co roku podtrzymujê tê tradycjê. Tym razem odbêdzie siê 13 grudnia. Bêdzie okazja na ma³e podsumowanie. Chcê tak podsumowaæ ka dy rok. Jakie s¹ plany burmistrza na najbli sz¹ przysz³oœæ? By je omówiæ, trzeba by³oby ca³y osobny wywiad. Wiele tych planów ju mo na poznaæ w comiesiêcznych sprawozdaniach, gdzie piszê o nich wprost lub poœrednio, np. informuj¹c o sprawach, jakie by³y przedmiotem spotkañ, rozmów, wyst¹pieñ, uzgodnieñ. Nie ma jednak chyba sensu za wczeœnie ujawniaæ planów. Najpierw chcê podsumowaæ ten rok bud etowy, przyj¹æ bud et na rok nastêpny, przyj¹æ Wieloletni Plan Inwestycyjny, a potem przygotowaæ now¹ strategiê rozwoju gminy, bo stara nijak nie przystaje do rzeczywistoœci. W tym wszystkim zawr¹ siê plany na przysz³oœæ. Wydaje siê Pan i na pewno jest bardzo zapracowanym, energicznym cz³owiekiem. Kiedy znajduje Pan czas na rodzinê, na odpoczynek i zainteresowania? Co burmistrz ap robi w wolnym czasie (jeœli takowy posiada)? Proszê nie mówiæ o mej pracowitoœci, bo znienawidz¹ Pani¹ moi wrogowie i powiedz¹, e siê Pani podlizuje. Przykro to mówiæ, ale ma³o mam czasu dla rodziny, bo jestem uzale niony od pracy - lubiê pracê, praca mnie zawsze poch³ania, a samorz¹d jest moj¹ szczególn¹ pasj¹. Mo e mi to kiedyœ rodzina wybaczy. Na razie chyba nie wybaczaj¹. Ale nigdy ze mn¹ nie by³o inaczej, choæ to nie jest usprawiedliwienie. Mêczê siê nieaktywnym yciem i gdy siê nic nie dzieje. Gdy nic nie robiê, szybko sprawdzam, czy jeszcze yjê. Ale zawsze myœlê o swoich (doros³ych) dzieciach, choæ pewnie one w to nie wierz¹. Jeœli rzeczywiœcie uwierzê, e przesadzam z tym pracoholizmem, to zajmê siê fotografi¹ i pisaniem - poezji. I moimi wnuczkami, Tymoteuszem i Laur¹, które tak samo kocham, jak swoje dzieci, tylko e dla wnuków mam wiêcej pob³a ania. Ale ktoœ musi kochaæ bezkrytycznie, by ktoœ móg³ dyscyplinowaæ. Dziêkujê za rozmowê. Dziêkujê równie. 4

5 W³adze ap podejmuj¹ liczne dzia³ania przeciwko likwidacji Oddzia³u Cukrownia apy W obronie cukrowni W razie likwidacji Oddzia³u Cukrowni apy z uprawy buraków cukrowych wy³¹czony zostanie ca³y pó³nocno-wschodni region Polski. Dochody straci ponad 200 plantatorów, a pracê w zak³adzie kilkaset osób. W³adze ap podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie jak najwiêkszego frontu w obronie zagro onej widmem likwidacji cukrowni. 26 listopada zosta³o zorganizowane w urzêdzie miasta spotkanie, w którym uczestniczy³o m.in. czterech podlaskich parlamentarzystów, cz³onek zarz¹du województwa podlaskiego, samorz¹dowcy oraz przedstawiciele plantatorów. Ustaliliœmy, jakie kroki nale- y podj¹æ w obronie cukrowni mówi burmistrz Roman Czepe. Pos³owie zobowi¹zali siê do dyskusji na ten temat z szefem Krajowej Spó³ki Cukrowej, ministrami gospodarki i rolnictwa. Do protestów przeciwko likwidacji ³apskiego zak³adu do³¹czy- ³y w³adze samorz¹dowe powiatów podlaskich. Starostowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych dzia³aniach. Czwartego grudnia wraz z piêcioma starostami spotkaliœmy siê z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim mówi burmistrz. Byli obecni przedstawiciele zwi¹zków zawodowych Cukrowni, zwi¹zków plantatorów, tak e delegacja z filii w Soko- ³owie Podlaskim. Rozmowa by³a bardzo rzeczowa. Pan minister pozytywnie odniós³ siê do postulatu utrzymania ³apskiej cukrowni, zapewni³, e bêdzie nas wspiera³, choæ wskaza³ na z³o on¹ sytuacjê oraz uwarunkowania unijnej reformy rynku cukru. To nie jedyne spotkanie na tak wysokim szczeblu. Dziêki poœrednictwu wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 7 grudnia zosta- ³o zorganizowane kolejne. W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa broni¹cy cukrowni w apach rozmawiali z Zarz¹dem Krajowej Spó³ki Cukrowej. Tym razem by³a silna delegacja polityczna i samorz¹dowa, by³ wojewoda, marsza³ek województwa oraz parlamentarzyœci, w tym pos³owie PO i PSL, bo na nich obecnie spoczywa najwiêksza odpowiedzialnoœæ mówi Roman Czepe. Podczas spotkania minister Sawicki jednoznacznie wyrazi³ poparcie dla Cukrowni apy i plantatorów z tego obszaru. Zapowiedzia³, e takie stanowisko bêdzie rekomendowa³ dla ministra skarbu. Wszystko zatem w rêkach M. Jaworska ministra skarbu, a nawet premiera Donalda Tuska. Jak informuje burmistrz Czepe spotkanie trwa³o oko³o trzech godzin. Spó³ka nie chcia- ³a ujawniæ swoich planów. Potwierdzi³a, e analizuje mo liwoœæ likwidacji czterech cukrowni, w tym Cukrowni apy. Miêdzy wierszami przebija³ jeden z najgorszych scenariuszy tego planu: zlikwidowanie ca³ego obszaru plantacyjnego, który obecnie obejmuje ca³e woj. podlaskie, ale tak e czêœæ woj. mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego. W tym tygodniu bêd¹ zapada³y decyzje. Nasza strona przedstawi³a swoje racje. Spó³ka nie postêpuje fair, bo ongluj¹c danymi statystycznymi nie podaje znakomitych wyników ³apskiej cukrowni z tego roku, dobiera tylko te, które s¹ dla niej wygodne dodaje burmistrz. Wiec protestacyjny, który odby³ siê 10 grudnia o godz przed g³ówn¹ bram¹ ³apskiej cukrowni zgromadzi³ zarówno pracowników zak³adu, jak i plantatorów oraz mieszkañców. Obecni byli równie parlamentarzyœci ró nych opcji, przedstawiciele wojewody i Urzêdu Marsza³kowskiego. Ton wszystkich wypowiedzi by³ jeden - cukrownia w apach nie mo e byæ zlikwidowana. Nie ma Z GMINY adnych powodów, by likwidowaæ nowoczesn¹ i osi¹gaj¹c¹ znakomite rezultaty cukrowniê mówi³ w imieniu zwi¹zków zawodowych Józef Rz¹ca, który og³osi³ jednoczeœnie pogotowie strajkowe. Bêdziemy broniæ miejsc pracy i nie dopuœcimy do wywiezienia maszyn i zapasów cukru. Pos³owie deklarowali ca³kowite poparcie dla akcji obrony cukrowni. Politycy powinni byæ tam, gdzie odbywaj¹ siê naprawdê wa ne rzeczy mówi³ pose³ Józef Klim. Cukrownia jest w apach i na pewno pozostanie, to jest wyzwanie dla g³ównych œrodowisk, które mog¹ mieæ coœ do powiedzenia w tej sprawie uwa- a³ marsza³ek Józef Putra. Wicemarsza³ek Karol Tylenda podkresli³, e tym razem wystêpuje w roli plantatora. W decyzji o likwidacji cukrowni nie chodzi tylko o ten jeden zak³ad, to idzie o wyciêcie 20 % terytorium kraju z mo liwoœci produkowania buraka cukrowego twierdzi³. Bezczelnoœæ KSC polega na tym, e chce wykorzystaæ okres zmiany w³adzy dla szybkiego zamkniêcia zak³adu. Powinniœmy powiedzieæ stanowcze nie i jeœli bêdzie trzeba to blokowaæ tory, ochroniæ ten zak³ad i nie pozwoliæ na prze³o- enie kwot produkcyjnych, powiedzmy umownie, za Odrê. Byæ mo e ju 10 grudnia zapadn¹ wi¹ ¹ce decyzje - oko³o 15-tej zebra³a siê bowiem rada nadzorcza KSC. Do momentu oddawania Gazety do druku nie by³y one jeszcze znane. (jm, am) Œwiêta to okres wzmo onych zakupów, handlowcy ró nymi sposobami staraj¹ siê przyci¹gn¹æ klientów do swoich sklepów; w jednym z nich PSS Spo³em zainstalowa³ tak¹ oto zachêtê... J. Barañczuk 5

6 Z GMINY Wyrównanie szans edukacyjnych, odkrycie i rozwiniêcie pasji i zainteresowañ uczniów, wzbogacenie w now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych Projekt Szko³a szans w Jedynce Szko³a Szans - to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szko³a Bez Barier na terenie Szko³y Podstawowej Nr 1 w apach. Projekt otrzyma³ dotacjê w ramach rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie y w 2007 r. pn. "Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych"; jest uzupe³nieniem podstawowej oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów w postaci zajêæ pozalekcyjnych. Projekt Szko³a Szans otrzyma³ dotacjê z bud etu pañstwa w wysokoœci z³otych. Jego autorkami i koordynatorkami s¹ Renata Niwiñska i Agnieszka apiñska. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, odkrycie i rozwiniêcie pasji i zainteresowañ uczniów, wzbogacenie w now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, usprawnienie ruchowe oraz kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych. Projekt swoim zakresem obejmuje wiêkszoœæ uczniów ze Szko- ³y Podstawowej Nr 1 w apach, zarówno tych pe³nosprawnych, jak i niepe³nosprawnych. Uczniowie maj¹ do wyboru szereg kó³ zainteresowañ: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, muzyczno-rytmiczne, szachowe oraz wiedzy o patronie szko³y. Ci, którzy doœwiadczaj¹ ró nych niepowodzeñ w nauce szkolnej, mog¹ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zespo³ach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zorganizowane zosta³y równie grupowe zajêcia terapeutyczne - prowadzone metod¹ ruchu rozwijaj¹cego, audio-psycho-lingwistyczn¹ metod¹ Tomatisa oraz zajêcia socjoterapeutyczne. Oprócz tego 15 uczniów posiadaj¹cych orzeczenia o kszta³ceniu specjalnym uczêszcza na indywidualne zajêcia rewalidacyjne. W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia wy ej wymienionych zajêæ zosta³y zakupione ró norodne pomoce edukacyjne - ³¹cznie na kwotê z³otych. Projekt Szko³a Szans to równie ró norodne wyjazdy, m.in. zaplanowano 6 wyjazdów na basen do Wysokiego Mazowiecka. W sumie skorzysta z nich oko³o 300 uczniów. W celu pog³êbienia wiedzy oraz uwra liwienia na piêkno otaczaj¹cej nas przyrody zaplanowane zosta³y warsztaty ekologiczne na terenie Biebrzañskiego Parku Narodowego. Skorzysta z nich oko³o 180 osób. Najm- ³odsze dzieci obejrz¹ przedstawienie wystawiane w Teatrze Dramatycznym w Bia³ymstoku lub spêdz¹ wolny czas w Centrum Zabawy i Rozrywki Fikoland w Bia³ymstoku. Uczniowie ze starszych klas równie pojad¹ do Teatru Dramatycznego lub Filharmonii w Bia³ymstoku. Koszt tych wyjazdów pokryty jest w ca³oœci z otrzymanej dotacji - w sumie jest to kwota prawie 18 tys. z³otych. Agnieszka apiñska Renata Niwiñska Informacja Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 3 stycznia 2008 roku wykazy nieruchomoœci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi Spó³dzielni Mieszkaniowej Kolejarz w apach, przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej z bonifikat¹ 99%, po³o onych w apach: - ul. Sikorskiego 30A, dzia³ka nr 1824/13 o pow ha, KW Nr 9072, - ul. Sikorskiego 28A, dzia³ka nr 1824/12 o pow ha, KW Nr 64443, - ul. Sikorskiego 76A, dzia³ka nr 1064 o pow ha, KW Nr 11034, - ul. Krzywa 5, dzia³ka nr 1344/3 o pow ha, KW Nr 12468, - ul. Górna 1, dzia³ka nr 1295/19 o pow ha, KW Nr 65286, - ul. Kopernika 3, dzia³ka nr 1295/17 o pow ha, KW Nr 65288, - ul. Osiedlowa 2, dzia³ka nr 1295/14 o pow ha, KW Nr 65285, - ul. Polna 21, dzia³ka nr 1263/8 o pow ha, KW Nr 63458, - ul. Polna 21A, dzia³ka nr 1263/10 o pow ha, KW Nr 63459, - ul. Piaskowa 2C, dzia³ka 1263/7 o pow ha, KW Nr 63457, - ul. Piaskowa 2B, dzia³ka nr 1263/26 o pow ha, KW Nr 63462, - ul. Piaskowa 2A, dzia³ka nr 1263/29 o pow ha, KW Nr 63463, - ul. Piaskowa 2, dzia³ka nr 1263/18 o pow ha, KW Nr 63465, - ul. Kopernika 8, dzia³ka nr 1329/10 o pow ha, KW Nr 65289, - ul. Piwna 5, dzia³ka nr 1329/14 o pow ha, KW Nr 65290, - ul. G³ówna 30, dzia³ka nr 1938/5 o pow ha, KW Nr 28150, - ul. wirki i Wigury 48, dzia³ka nr 656/2 o pow ha i dzia³ka nr 655/4 o pow ha KW Nr 65233, - ul. wirki i Wigury 36, dzia³ka nr 666/2 o pow ha i dzia³ka nr 676/2 o pow ha KW Nr 65236, - ul. Cmentarna 35, dzia³ka nr 653/46 o pow ha, KW Nr ul. 11 Listopada 7, dzia³ka nr 653/34 o pow ha, KW Nr 65231, - ul. 11 Listopada 5, dzia³ka nr 653/36 o pow ha, KW Nr 65230, - ul. 11 Listopada 3, dzia³ka nr 665/10 o pow ha, KW Nr 55326, - ul. M.Konopnickiej 8, dzia³ka nr 665/14 o pow ha, KW Nr 65235, - ul. Piaskowa 2D, dzia³ka nr 1263/3 o pow ha, KW Nr 63450, - ul. Kopernika 5, dzia³ka nr 1295/13 o pow ha, KW Nr 65287, - ul. Sikorskiego 78, dzia³ka nr 1066/2 o pow ha, KW Nr 12132, - ul. Spó³dzielcza 7, dzia³ka nr 1345/3 o pow ha, KW Nr 10305, - ul. Kopernika 6, dzia³ka nr 1329/11, o pow ha i dzia³ka nr 1340/1 o pow ha KW Nr 82187, - ul. wirki i Wigury 40, dzia³ka nr 655/1 o pow.2136 ha i dzia³ka nr 654/2 o pow ha, KW Nr BI1B/ /7, - ul. 11 Listopada 1, dzia³ka nr 665/12 o pow ha, KW Nr BI1B/ /0 - ul. M.Konopnickiej 6, dzia³ka nr 653/37 o pow ha, KW Nr BI1B/ /3, - ul. Polna 21B, dzia³ka nr 1263/5 o pow ha, KW Nr BI1B/ /8, - ul. 11 Listopada 6, dzia³ka nr 653/24 o pow ha, KW Nr 97938, - ul. Sikorskiego 70, dzia³ka nr 1062/2 o pow ha, KW Nr BI1B/ /5. Wszelkich informacji na ten temat udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami tut. Urzêdu, pokój 401, 402 i 403 tel wewn.141, 142 i

7 Z GMINY Rok 2008 mo e byæ prze³omowy dla wielu szpitali, bêdzie nie³atwy tak e dla szpitala w apach; wchodz¹ w ycie nowe przepisy dotycz¹ce czasu pracy lekarzy i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Nowe nie znaczy lepsze Od nowego roku do lamusa powinny przejœæ kilkudziesiêciogodzinne dy ury lekarskie. W ycie wchodz¹ unijne przepisy dotycz¹ce czasu pracy w szpitalach. Zgodnie z nimi lekarz nie mo e pracowaæ d³u ej ni czterdzieœci osiem godzin tygodniowo, a w ci¹gu doby musi mieæ co najmniej jedenaœcie godzin przerwy. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzi³ te nowy system kontraktowania œwiadczeñ szpitalnych, obowi¹zuj¹cy od 2008 roku. Dyrektorzy szpitali uznali, e nowy system spowoduje, i placówki otrzymaj¹ mniej pieniêdzy na leczenie pacjentów ni w tym roku. Ustawa dotycz¹ca czasu pracy w szpitalach - jak przyznaj¹ lekarze - jest nierealna. Ju dziœ wiadomo, e w szpitalach zabraknie kadry i pieniêdzy, dlatego szefowie szpitali proponuj¹ lekarzom podpisanie zgody na pracê d³u - sz¹, ani eli przewiduj¹ unijne normy. Ci nie mówi¹ nie, jednak stawiaj¹ warunek. Je eli ju mamy siê sprzedaæ w tak¹ niewolê, to dobrze by by³o, eby by³o to odpowiednio wynagradzane mówi Ryszard Kijak z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy. Odpowiednio, czyli zdecydowanie lepiej. A na to lepiej w³aœnie brakuje pieniêdzy. Byæ mo e rz¹dowi uda siê uczyniæ, e ustawa na rok zostanie odroczona. Póki co jednak w szpitalach panuje atmosfera napiêcia i niepewnoœci. Szpital w apach zdaje siê, e nie bêdzie mia³ formalnych k³opotów w kwestii iloœci godzin dy urów lekarskich, jednak finansowych problemów mu nie zbraknie. Ustawa dotyczyæ ma tak zwanych dy urów medycznych, u nas lekarze zatrudnieni s¹ na umowach cywilno - prawnych wyjaœnia Bogdan Kalicki dyrektor szpitala w apach. S¹ to umowy zawarte niejako z firmami, z praktyk¹ lekarsk¹, specjalistyczn¹, nie dotycz¹ osób fizycznych. Wprawdzie nie wiemy jak takie umowy bêd¹ interpretowane, ale nie wie tego te nikt w kraju. Na pewno jednak Pañstwowa Inspekcja Pracy nie mo e ograniczaæ pracy komuœ, kto ma w³asn¹ firmê - praktykê lekarsk¹. Ka dy mo e we w³asnym zak³adzie pracowaæ ile chce. Poza k³opotami kadrowymi szpitale maj¹ jeszcze inne problemy i te ju dotycz¹ tak e ³apskiego szpitala. Chodzi o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ wprowadzi³ nowy system kontraktowania œwiadczeñ szpitalnych, obowi¹zuj¹cy od 2008 roku. Wzbudzi³ on wiele kontrowersji. Dyrektorzy szpitali po zapoznaniu siê z propozycjami NFZ uznali, e nowy system spowoduje, e niektóre placówki otrzymaj¹ mniej pieniêdzy na leczenie pacjentów ni w tym roku. Podobne zdanie mia³ te dyrektor szpitala w apach Bogdan Kalicki. Zgodnie z nades³an¹ przed miesi¹cem ofert¹ Podlaskiego Funduszu ³apski szpital na œwiadczenia mia³ otrzymaæ o wiele mniej ni w roku Oferty budzi³y obawy mówi Bogdan Kalicki. Kontrakt proponowany szpitalowi w apach przez Podlaski Fundusz by³ o dwieœcie tysiêcy ni szy od wyjœciowego kontraktu na rok Gdyby zosta³ utrzymany by³by o ponad siedemset tysiêcy ni szy ni mamy obecnie. Choæ oferta uleg³a poprawie to kontrakty s¹ poni ej oczekiwañ, nie Pozostaje mieæ nadziejê, e nowy system zatrudniania lekarzy i kontraktowania œwiadczeñ nie spowoduje pustki w szpitalach tylko moich zreszt¹, podobne odczucia maj¹ inni dyrektorzy. Dotychczas w katalogu procedur szpitalnych by³o oko³o 1,8 tys. pozycji. Wartoœæ ka dej z procedur jest okreœlona w punktach, które s¹ nastêpnie przeliczane na z³otówki. NFZ zaproponowa³ pogrupowanie dotychczasowych procedur i w ten sposób zmniejszenie ich liczby do 450 i dokona³ nowej wyceny. W województwie podlaskim cena punktu jest najni sza. W podlaskich szpitalach powiatowych cena punktu wynosi 10 z³otych 30 groszy, w innych regionach kraju jest o 40 groszy wy sza wyjaœnia dyrektor Kalicki. W przypadku naszego szpitala ka de 10 groszy to piêædziesi¹t tysiêcy wiêcej, z³otówka to piêæset tysiêcy. Kontrakty choæ s¹ wy sze od umów obecnie obowi¹zuj¹cych to jednak ni sze od oczekiwañ. Kontrakt, który z Funduszem podpisa³ dyrektor Kalicki 28 listopada jest wprawdzie wy szy o trzysta tysiêcy z³otych od ubieg³orocznego, ale nie zapewnia spokoju i stabilizacji. K³opotów finansowych szpitalom nie zbraknie: ju podra a³ gaz, o szeœæ procent podro a³y leki. Najbardziej niepokoj¹ca jest jednak sytuacja p³acowa. Widzê pewne zagro enie, mamy ju wstêpnie przeliczone œrodki, jakimi bêdziemy dysponowaæ i wychodzi nam, e bêd¹ to podwy ki na poziomie szeœciu, siedmiu procent mówi Bogdan Kalicki. Posiadane œrodki nie gwarantuj¹ zaspokojenia oczekiwañ pracowników. Nie ma adnych zapewnieñ rz¹dowych i pomocy w kwestii p³ac. Posiadane œrodki nie pozwalaj¹ tak e na inwestowanie. Jedyn¹ pocieszaj¹c¹ dziœ wieœci¹ szpitaln¹ jest ta o spadku zad³u enia placówki w apach. Znacz¹cy spadek odnotujemy jeszcze w tym roku, bêdzie to ponad milion z³otych. Pojawi³a siê mo liwoœæ umorzenia po yczki, któr¹ szpital otrzyma³ w ramach restrukturyzacji z BGK. Procedura umorzenia zosta³a ju uruchomiona twierdzi dyrektor Kalicki. (jm) 7 J. Barañczuk

8 Z GMINY IV Przegl¹d Filmów Amatorskich autorzy z ap zdobyli III miejsce i nagrodê publicznoœci Amatorzy na du ym ekranie 1 grudnia Przegl¹d Filmów Amatorskich apa po raz czwarty da³ szanse pokazania swojego filmu na du ym ekranie. Poza d³ugoœci¹ filmu, uczestnicy przegl¹du nie mieli adnych ograniczeñ, nie ogranicza³a ich tematyka, fabu³a a nawet jakoœæ filmów. Amatorzy z ap zdobyli uznanie jury i publicznoœci Lecz nie jakoœæ przy ocenie by³a najwa niejsza, ale temat i pomys³, a pomys³y by³y ró ne. By³y filmy oparte na fabule kryminalnej, filmy próbuj¹ce poruszyæ problemy spo³eczne i filmy dokumentalne. Zastrze enia co do prezentowanych filmów s¹ dwa. Niektóre by³y za d³ugie. Autorzy mogliby je skróciæ o te sceny, które im nie wysz³y, a nie uparcie je dodawaæ. Drugie zastrze enie to treœæ, czasami trzeba by³o siê jej doszukiwaæ, b¹dÿ treœci jako takiej nie by³o. Czêœæ filmów mia³a dobra formê, jakoœæ, ale zabrak³o im tematu i odwrotnie mówi zasiadaj¹ca w jury Agnieszka Kowalczyk. Filmy docenione i nagrodzone przez jury to: I miejsce za "Duet mi³osny" Jana Jab³oñskiego z Warszawy, II miejsce "Pan Chlebek" Przemys³awa Filipowicza z Boles³awca i III miejsce "Ciê kie brzemiê" ³apskiego twórcy Oskara Bielonko. Publicznoœæ tak e wspiera³a ³apiaków i tym samym film "Marzenia" Axela Gumkowskiego otrzyma³ nagrodê publicznoœci. Pierwsza nagroda wykracza³a poza próg filmów amatorskich argumentuje wybór jury Agnieszka Kowalczyk. To film dobry, mówi¹cy w zabawny sposób o wspó³czesnoœci. Stylizowany na kino nieme i zachowany w jednej konwencji. Obecnie film to ten rodzaj sztuki, która nie jest ju zarezerwowana dla nielicznych. Nie potrzeba wprawdzie du ego bud etu i najlepszego sprzêtu, by nakrêciæ film, ale by nazwaæ go sztuk¹ potrzeba nieco wiêcej ni tylko jakiœ pomys³ i jakiœ sprzêt. Filmowi amatorzy apy maj¹ pe³ne pole do popisu, za rok zapewne kolejny przegl¹d i kto wie, mo e apa oka e siê dla kogoœ pocz¹tkiem re yserskiej b¹dÿ aktorskiej kariery. (aga) Nagrodê publicznoœci otrzyma³ film Axela Gumkowskiego pt. Marzenia A. Okuniewski Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pomaga ZNTK apy w szkoleniu fachowców Przybêdzie spawaczy Niedawno w G pisaliœmy o dobrej koniunkturze ZNTK apy. Informowaliœmy pañstwa o debiucie gie³dowym spó³ki i o zyskach st¹d wynikaj¹cych. W ³apskich zak³adach nie tylko nie brakuje pracy, ale tak e pracownicy zarabiaj¹ lepiej. Po raz pierwszy od lat ZNTK zanotowa³y spore zyski. Optymistyczne s¹ tak e za³o enia przysz³oroczne. Jedyna trudnoœæ w obliczu jakiej znajduj¹ siê obecnie zak³ady to braki kadrowe. Dlatego powsta³ pomys³, by w 8 niedalekiej przysz³oœci otworzyæ w ZNTK szko³ê przyzak³adow¹, która kszta³ciæ bêdzie min. spawaczy i œlusarzy. Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w apach z sukcesem zadebiutowa³y na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych mówi Ryszard Ekiert prezes ZNTK. Firma rozwija siê i potrzebuje ludzi. Zak³ad, który od pocz¹tków swego istnienia specjalizowa³ siê w budowie i naprawie wagonów kolejowych nigdy nie mia³ takich problemów ze specjalistami jak obecnie. Podobnie jak w innych bran- ach, wiêkszoœæ fachowców wyjecha³a do Anglii, Irlandii i Norwegii. Teraz notowana na gie³dzie firma znowu ma szansê byæ jedn¹ z wiêkszych na rynku kolejowym w Polsce. Jednak e, by odnieœæ rynkowy sukces ³apskie zak³ady potrzebuj¹ specjalistów. Aby zapewniæ sobie kadrê fachowców ZNTK nawi¹za³y wspó³pracê z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Mamy od Instytutu stosowne akredytacje mówi R. Ekiert. W tej chwili pod egid¹ Instytutu Spawalnictwa ju odbywaj¹ siê szkolenia spawaczy. Bêd¹ trwa³y kilka miesiêcy. Myœlimy o otwarciu specjalistycznej szko³y przyzak³adowej. Naszym zadaniem jest przygotowaæ pomieszczenia, w których bêd¹ siê szkoliæ chêtni, instytut zapewni kadrê. Najprawdopodobniej ju nied³ugo zostanie powo³any w zak³adach oœrodek szkolenia. Nie bêdzie to typowa szko³a przyzak³adowa, jak¹ pamiêtaj¹ niektórzy z czasów PRL-u, ale taka, która doskonale przygotuje do zawodu. Absolwenci bêd¹ jednak e zobowi¹zani do pracy w zak³adzie, w którym zdobyli stosowne kwalifikacje. (jm)

9 Z GMINY 29 listopada odby³y siê uroczyste obchody dziesiêciolecia istnienia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. Ciep³o i rodzinna atmosfera W³aœnie to siê czuje od pierwszych chwil, kiedy przekracza siê próg Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. S³ychaæ œmiech i rozmowy a domownicy s¹ otwarci i mili dla ka dego, kto ich odwiedza. 29 listopada odby³y siê uroczyste obchody jubileuszu Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. Z tej okazji przedstawiono zarys historii placówki i podziêkowano osobom, które przez 10 lat wspiera³y ŒDS. Nastêpnie odby³a siê czeœæ artystyczna, w której zaprezentowali siê domownicy ŒDS w przedstawieniu "Œwiate³ko nadziei". Wyst¹pi³ tak e kabaret Krzywe Oko z ZSM i teatr z I LO w apach. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a te imprezê Orkiestra Dêta ZNTK, która zadba³a o muzyczn¹ oprawê jubileuszu. Przed dziesiêciu laty, 1 listopada 1997 roku, ŒDS rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w apach. Oko³o miesi¹ca póÿniej zaczêto prowadziæ tam zajêcia terapeutyczne. Obecnie prowadzone s¹ m.in. treningi z zakresu samoobs³ugi, terapia zabaw¹, biblioterapia, muzykoterapia, zajêcia z zakresu socjoterapii, psychologiczna terapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja ruchowa, zajêcia plastyczne, teatralne, obs³uga komputera oraz warsztat stolarski. Domownicy ŒDS odbywali szkolenia w ramach projektu "Sprawni niepe³nosprawni - aktywizacja zawodowo-psychologiczna niepe³nosprawnych na rynku pracy" oraz szkolenie "Indywidualne œcie ki kariery zawodowej szans¹ dla osób niepe³nosprawnych". Placówka wspó³pracuje te z Urzêdem Pracy w celu zna- Niebezpieczne przejœcie lezienia odpowiedniego zatrudnienia domownikom. Przez 10 lat z us³ug placówki skorzysta³y 42 osoby. Obecnie jest dwudziestu trzech domowników. Jednym z osi¹gniêæ placówki jest prê nie funkcjonuj¹cy samorz¹d domowników, który pomaga rozwijaæ ich inicjatywê i samodzielnoœæ a tak e stymuluje integracjê grupy. W 2003 r. zarejestrowane zosta³o stowarzyszenie "Pomocna D³oñ", do którego nale ¹ pracownicy placówki, podopieczni i ich rodziny oraz sympatycy stowarzyszenia. Stowarzyszenie m.in. wspomaga finansowo wycieczki, przewozy domowników na imprezy kulturalne lub oœwiatowe, kupuje sprzêt u³atwiaj¹cy prace domownikom oraz pracownikom 22 listopada oko³o godziny kieruj¹cy samochodem suzuki porusza³ siê ulic¹ Sikorskiego. Mija³ usytuowane na tej ulicy kolejne przejœcia dla pieszych. Kierowca - jak mówi¹ policjanci - musi zachowaæ tu szczególn¹ ostro noœæ. Piêædziesiêciodwuletni mê czyzna dojecha³ do usytuowanego na wysokoœci Domu Ksi¹ - ki przejœcia dla pieszych. Na przejœcie, które okaza³o siê byæ feralne wesz³a siedemdziesiêcioletnia kobieta, mieszkanka ap. Samochód potr¹ci³ piesz¹ "na pasach". W wyniku uderzenia starsza pani odnios³a liczne obra enia. Ofiara dozna³a ogólnych pot³uczeñ, otaræ, z³amania kostki prawej nogi, urazu g³owy i zosta³a umieszczona w szpitalu w apach. Kierowca suzuki, mieszkaniec ap by³ trzeÿwy. (mt) Cena nieuwagi a tak e jest grup¹ wsparcia dla rodzin osób niepe³nosprawnych. Od wielu lat placówkê odwiedzaj¹ te wolontariusze. Przez te lata by³o kilkudziesiêciu wolontariuszy z ³apskich szkó³ œrednich. Dziêki ich wspó³pracy z ŒDS-em odbywa³y siê ró nego rodzaju imprezy kulturalne, popo³udnia z poezja, przedstawienia szkolne i okolicznoœciowe. Obecnie do ŒDS przychodzi 12 wolontariuszy. - Mia³am okazjê widzieæ placówkê tak¹ jak nasza, ale w Niemczech. I muszê przyznaæ, e pod wzglêdem warunków nie ró nimy siê od tamtego oœrodka, ale u nas da siê zauwa yæ ciep³o i panuj¹c¹ tu rodzinn¹ i bezpieczn¹ atmosferê, której tam zabrak³o. Nie chcemy, by nasza placówka mia³a Ile kosztuje moment nieuwagi mia³a okazjê przekonaæ siê mieszkanka ap przebywaj¹ca póÿn¹ noc¹ w barze TOS w apach. Z³odziejowi wystarczy³o dwadzieœcia minut, jakie up³ynê³y od pó³nocy, by ukraœæ kobiecie telefon komórkowy. Swoj¹ stratê pokrzywdzona wyceni³a na trzysta z³otych, nie liczy oczywiœcie zdenerwowania i wstydu, e da³a siê okraœæ. By³y yczenia od przedstawicieli podobnych placówek z województwa charakter instytucji, ale by zachowa³a rodzinny klimat, w którym ka dy domownik czuje siê dobrze - mówi kierownik ³apskiego ŒDSu Stanis³awa upiñska. Œrodowiskowy Dom Samopomocy w apach ma w planach zmianê lokum na wiêksze i bardziej komfortowe gdzie by³oby miejsce na nowe warsztaty plastyczne, muzyczne i stolarskie. Przez 10 lat placówka rozwija³a siê i dawa³a schronienie tym, którzy potrzebowali ciep³a i akceptacji, i miejmy nadziejê, e nie zabraknie im zapa³u do dalszego rozwoju ani tej atmosfery, która nieod³¹cznie kojarzy siê z ³apskim ŒDS-em. (aga) Fotoreportaz na stronie 12 Œmieræ podró owa³a motocyklem 24 listopada by³ ma³o przyjemny, wia³ wiatr i pada³ deszcz. W tak¹ pogodê wieczorem dwaj m³odzi ludzie wybrali siê na przeja d kê motocyklem marki Jawa. Oko³o godziny osiemnastej znajdowali siê na drodze wirowej Barszczówk¹ - Trypucie. Nie wiedzieli, e bêdzie to ostatnia przeja d ka jednego z nich. Kieruj¹cy motocyklem nie dostosowa³ prêdkoœci motoru do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku tego straci³ panowanie nad maszyn¹. Zjecha³ do rowu i uderzy³ w rosn¹ce na polu drzewo. W wyniku odniesionych obra eñ kierowca motocykla zgina³ na miejscu. Pasa er mia³ wiêcej szczêœcia. Z ogólnymi obra eniami zosta³ umieszczony w PSK w Bia³ymstoku. (mt) A. Okuniewski 9

10 Z GMINY Policjanci u progu zimy radz¹ jak ustrzec siê kolizji oraz bezpiecznie poruszaæ siê po drogach; co zrobiæ, aby œwiêta by³y przyjemne i bezpieczne Idzie zima, id¹ œwiêta Zima na drogach wi¹ e siê z charakterystycznymi dla tej pory roku kategoriami zagro eñ mówi¹ policjanci. Na drogach jest œlisko, wczeœniej zapada zmrok, pada deszcz, œnieg, jest mg³a. Poruszaj¹c siê w takich warunkach, kieruj¹cy pojazdem obowi¹zany jest zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ. Policjanci zwykle u progu zimy radz¹ jak ustrzec siê kolizji oraz bezpiecznie poruszaæ siê po drogach. Pierwsz¹ œmierteln¹ ofiarê opadów œniegu na podlaskich drogach odnotowali ju w nocy z 6 na 7 listopada. Pod om ¹ zgin¹³ kierowca bmw. Na prostym odcinku drogi jego auto w pewnym momencie wpad³o w poœlizg, zjecha³o na lew¹ stronê i bokiem uderzy³o w drzewo. 25- letni mieszkaniec om y zgin¹³ na miejscu. Pada³ œnieg. Kierowanie pojazdem w okresie zimowym wymaga w³aœciwej tym warunkom techniki jazdy, skoncentrowania oraz zachowania szczególnej ostro noœci. Bardzo istotnym elementem jest jazda z prêdkoœci¹ dostosowan¹ do aktualnie istniej¹cych warunków i sytuacji na drodze, zapewniaj¹c¹ panowanie nad pojazdem przypominaj¹ policjanci. Prêdkoœæ bezpieczna nie mo e byæ nigdy uto samiana z prêdkoœci¹ dozwolon¹ - jednak musi siê mieœciæ w jej granicach. Zachêcaj¹ i zalecaj¹, by jeÿdziæ na oponach zimowych. Maj¹ one niew¹tpliwie lepsze, bardziej dostosowane do tej pory roku parametry techniczne. Przyczyn¹ wielu zdarzeñ, do których dochodzi w tym okresie jest równie "najechanie" na inny pojazd, wynikaj¹ce z niezachowania bezpiecznego - czyli niezbêdnego do unikniêcia zderzenia - odstêpu od jad¹cego przodem pojazdu. Takie sytuacje maj¹ miejsce najczêœciej podczas hamowania (czêsto przy "doje - d aniu" do skrzy owañ), wykonywania manewrów wyprzedzania oraz omijania i wymijania. Policja przypomina, aby szczególnie w tym okresie pamiêtaæ o obowi¹zku jazdy na œwiat³ach mijania. Pamiêtaæ trzeba tak e o utrzymywaniu w czystoœci szyb, lusterek oraz kloszy œwiate³ pojazdu oraz o oczyszczeniu ca³ego samochodu ze œniegu i lodu. Policjanci upominaj¹ tak e pieszych. Nie zawsze oœwietlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania siê pieszych (zw³aszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz nierzadko niew³aœciwy sposób korzystania z dróg sprawia, e dochodzi do wielu potr¹ceñ. Radz¹, by piesi zaopatrzyli siê w specjalne odblaskowe kamizelki. Zima to tak e dla wszystkich przyjemny okres Bo ego Narodzenia. Aby tegoroczne by³o te przyjemne i bezpieczne policja przypomina o kilku wa nych sprawach. Œwiêta to okres odwiedzania najbli szych, rodzinnych spotkañ, w tym okresie mieszkanie czêsto bywa puste i pozbawione opieki. W tym w³aœnie czasie powinniœmy zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na nasze mienie i postêpowanie, gdy okres ten niesie za sob¹ zwiêkszone ryzyko stania siê ofiar¹ kradzie y. Policjanci apeluj¹ o ostro noœæ! "Gor¹czka zakupów" w sklepach to okazja dla z³odziei, dlatego te powinniœmy pamiêtaæ, aby nie pozostawiaæ portfela z pieniêdzmi w otwartej torbie i na widoku (na ladzie sklepowej, itp.). Posiadan¹ gotówkê najlepiej schowaæ w kilku miejscach - zabezpieczanych guzikiem lub zamkiem. P³aciæ odliczon¹ gotówk¹, bez zbytecznego pokazywania rzeczywistej zawartoœci portfela. Zwracaæ uwagê na osoby stoj¹ce w kolejce przed i za nami, a zakupy trzymaæ blisko siebie. W t³oku podczas podró y lokalnymi œrodkami transportu wykazywaæ siê czujnoœci¹ i zainteresowaniem otoczenia wokó³ i unikaæ zw³aszcza tzw. sztucznego t³oku. Wybieraj¹c siê w podró samochodem nale y przed wyruszeniem wypocz¹æ i przede wszystkim nie spo ywaæ alkoholu. To w du ej mierze od naszego rozs¹dku i wyobraÿni, mówi¹ policjanci, zale y nasze bezpieczeñstwo. (mt) Archiwum KW Policji w Bia³ymstoku Policja w szkole W listopadzie zakoñczy³ siê cykl szkolnych spotkañ policji z rodzicami, dzieæmi i m³odzie ¹. Prowadzili je policjanci Komisariatu Policji w apach. M³odsi aspiranci Arkadiusz Lawendowski, Mariusz Sobieski i Leszek Kamiñski realizowali zadania wynikaj¹ce z prowadzenia programów profilaktycznych. Jeden z nich to Bezpieczna komórka. Coraz wiêcej rodziców kupuje swoim dzieciom komórki maj¹c na uwadze ich dobro i bezpieczeñstwo mówi m³odszy aspirant Arkadiusz Lawendowski. Jednak e ich kradzie e to prawdziwa plaga, ponadto niejednokrotnie posiadanie telefonu mo e staæ siê przyczyn¹ przykrych doœwiadczeñ. O tym w³aœnie mówimy dzieciom, i m³odzie- y. Posiadanie telefonu i pos³ugiwanie siê nim to odpowiedzialnoœæ. Policjanci radzili tak e jak w bezpieczny sposób korzystaæ z Internetu, pouczali m³odzie o odpowiedzialnoœci karnej. (mt) W. Kruszewska 10

11 GMINA POŒWIÊTNE X sesja rady Gminy Poœwiêtne poœwiêcona g³ownie podatkom; radni uchwalali stawki podatkowe na rok 2008 Nowe podatki 15 listopada radni Gminy Poœwiêtne na X sesji przyjêli pakiet uchwa³ podatkowych. Najwa niejsz¹ z nich jest uchwa³a w sprawie ceny 1q yta stanowi¹ca podstawê naliczenia podatku rolnego z jednego hektara przeliczeniowego gruntów rolnych. Podatek rolny z 1 ha jest naliczany jako iloczyn 2,5q yta i ceny ustalonej przez Prezesa GUS na 2008 rok. W nowym roku powinien zatem wynieœæ 58,29 z³ od hektara. Radni podjêli jednak uchwa³ê w sprawie obni enia ceny yta podanej przez Prezesa GUS z kwoty 58,29 z³ do kwoty 47 z³. Jest to i tak cena wy sza od ubieg³orocznej o piêtnaœcie z³otych. Jednak e warto wiedzieæ, e ustalona przez radnych w Poœwiêtnem stawka podatkowa to jedna z najni szych, w s¹siednich gminach jest ona wy sza. Radni 15 listopada zdecydowali - wzorem lat ubieg³ych - i podjêli uchwa³ê w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci budynków mieszkalnych po³o onych na terenie gospodarstw rolnych. Podatek od budowli zosta³ uchwalony w nastêpuj¹cy sposób: od sieci wodoci¹gowej zosta³ obni ony z 2% do 1% wartoœci budowli, od sieci kanalizacyjnej zosta³ obni ony z 2% do 0,4% wartoœci budowli. Decyzja ta powinna wp³yn¹æ na obni enie kosztów eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, a w konsekwencji powinna wp³yn¹æ - zdaniem zainteresowanych - pozytywnie na cenê wody. Dyskutowano równie o wysokoœci stawki podatku od œrodków transportowych. Te zosta³y podwy szone o 10% w porównaniu do stawek obowi¹zuj¹cych w dwóch poprzednich latach, ale i tak s¹ one bliskie stawkom minimalnym zamieszczonym w za³¹czniku do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. Radni podjêli równie trzy uchwa³y w sprawie okreœlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leœny i od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Poœwiêtne. Korzystaj¹c z fakultatywnoœci przy podejmowaniu uchwa³y w sprawie op³aty od posiadania psów - radni takiej uchwa³y nie podejmowali. Na X sesji radni pozytywnie ustosunkowali siê do proponowanych zmian w bud ecie gminy na 2007 rok. Zmiana polega na wprowadzeniu kwot dotacji, zwiêkszaj¹cych czêœæ oœwiatowej subwencji. Wprowadzono do bud etu nowe zadanie inwestycyjne. To tak zwana "Budowa linii napowietrznej oœwietlenia ulicznego w Poœwiêtnem". Wartoœæ zadania oszacowano na czterdzieœci tysiêcy z³otych. (ja) Od 2009 roku wysokoœæ dop³at dla rolników Unia uzale ni od wprowadzenia zasady wzajemnej zgodnoœci Szkolenia rolników Wszyscy rolnicy Unii Europejskiej otrzymuj¹cy p³atnoœci bezpoœrednie wkrótce bêd¹ musieli spe³niaæ okreœlone obowi¹zki wynikaj¹ce z unijnych i krajowych przepisów oraz regu³ dobrej kultury rolnej zgodnej z potrzebami œrodowiska naturalnego. T¹ now¹ zale noœæ nazwano zasad¹ wzajemnej zgodnoœci albo wspó³zale noœci (cross-compliance). Angielski termin cross-compliance t³umaczy siê jako zasadê wspó³zale noœci, wzajemnej zgodnoœci, krzy owej zgodnoœci, itp., zwi¹zany jest z reform¹ Wspólnej Polityki Rolnej ustalonej w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Unia przyjê³a wówczas, e dla swych 15 cz³onków odchodzi od rozbudowanego systemu dop³at, którymi by³y np. premie obszarowe w zale noœci od plonu referencyjnego, premie ubojowe itp. Gospodarstwo ju nie musi siê wykazaæ iloœci¹ hektarów czy sztuk zwierz¹t, by uzyskaæ dop³aty. P³atnoœci obliczone s¹ na podstawie historycznej wielkoœci produkcji z lat w danym gospodarstwie w formie rocznej wyp³aty rycza³towej. Uproszczenie w dop³atach poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ prowadzenia produkcji wg szeregu zasad okreœlonych w dyrektywach, które ka dy kraj cz³onkowski przenosi³ do swego prawodawstwa oraz utrzymania ca³ego obszaru gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej. Spe³nienie wymogów jest bezpardonowo kontrolowane, a uchybienia gro ¹ utrat¹ czêœci dop³at Polska tak e bêdzie musia³a wprowadziæ cross-compliance od 2009 roku. Uzale nia ona wysokoœæ dop³at od spe³nienia okreœlonych wymogów. Przed nami sporo do zrobienia, jeœli gospodarstwa maj¹ otrzymywaæ pe³ne dop³aty. W dniach 22 i 23 listopada w sali narad Urzêdu Gminy w Poœwiêtnem odby³y siê szkolenia rolników z zakresu przestrzegania owej zasady wzajemnej zgodnoœci. W pierwszej tego typu sesji szkoleniowej uczestniczy³o dwudziestu jeden rolników z terenu gminy. - Rolnicy dowiedzieli siê na czym polega wprowadzanie crosscompliance - mówi Józef Kurzyna prowadz¹cy szkolenie. - Poznali minimalne wymagania wynikaj¹ce z wymienionej zasady. Dotycz¹ one przede wszystkim: ochrony œrodowiska przed zanieczyszczeniami, wynikaj¹cymi z prowadzonej w gospodarstwie dzia³alnoœci, wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagra aj¹cy zdrowiu ludzi i zwierz¹t oraz zdrowotnoœci roœlin, zapewnienia warunków dobrostanu zwierz¹t i utrzymania wszystkich gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z ochron¹ œrodowiska. Szkolenia rolników w tym zakresie s¹ wa ne. Nieprzestrzeganie bowiem minimalnych wymagañ okreœlonych w ramach zasady wzajemnej zgodnoœci bêdzie skutkowa³o sankcjami w postaci obni enia kwot p³atnoœci, a do ca³kowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymagañ w kolejnych latach. Nastêpne szkolenia w Poœwiêtnem ju wkrótce. (ja) 11

12 FOTOREPORTA zdj. A. Okuniewski Ciep³o i rodzinna atmosfera W uroczystych obchodach dziesiêciolenia istnienia Srodowiskowego Domu Samopomocy w apach udzia³ wziêli zaproszeni goœcie, wolontariusze, przedstawiciele podobnych placówek z terenu województwa, ale przede wszystkim domownicy i ich rodziny. By³y yczenia i kwiaty, wystêpy teatralne i chóralne przygotowane na tê okazjê a w finale pgromny tort, którym obdarowano wszystkich obecnych na uroczystoœci. Teraz przed domownikami i ich opiekunami kolejne lata pracy... 12

13 Miko³aje ruszy³y... FOTOREPORTA Zgodnie z corocznym zwyczajem 6 grudnia pojawi³y siê w mieœcie Miko³aje... Czy byli to œwiêci, czy tylko panowie Miko³aje trudno docieæ, bowiem najwa niejszy podobno jest œw. Miko³aj przychodz¹cy do obdarowanych w Wigiliê Bo ego Narodzenia. Dzieci jednak, które spotka³y ich w Bibliotece oraz w Przedszkolu nr 2 wygl¹da³y na zadowolone wizyt¹ i prezentami. REKLAMA zdj. A. Okuniewski 13

14 LUDZIE OBOK NAS W apach powsta³a fundacja Mateuszek - chcemy oddychaæ, bêdzie pomaga³a wszystkim cierpi¹cym na niewydolnoœæ oddechow¹ Trzeba pokazaæ problem 29 listopada 2007 roku odby³o siê uroczyste podpisanie aktu notarialnego fundacji Mateuszek - chcemy oddychaæ. Fundacja ma na celu przede wszystkim pomoc osobom wymagaj¹cym respiracji domowej. To pierwsza fundacja powsta- ³a w apach i jedyna tego typu w Polsce. Pañstwo Rymaszewscy postanowili pokazaæ ludziom, e s¹ takie dzieci i e one te chc¹ yæ i yj¹, i siê rozwijaj¹ Powstanie fundacji wi¹ e siê z dwuletnim Mateuszem Rymaszewskim z G¹sówki Skwarki w gminie apy. Mateusz by³ po latach bardzo oczekiwanym dzieckiem mówi Katarzyna Rymaszewska, matka ma³ego Mateusza. Nikt nie móg³ przewidzieæ, e urodzi siê za wczeœnie, e bêdzie chory. Sama niewydolnoœæ oddechowa to jedno, ale do tego dochodzi jeszcze niedotlenienie, po niedotlenieniu powsta³a padaczka, wczeœniej stwierdzono wodog³owie, które na szczêœcie zosta³o zahamowane, po niedotlenieniu powsta³o te czterokoñczynowe pora enie. Mateusz spêdzi³ ponad rok w szpitalach Bia³egostoku i Warszawy, przeszed³ ciê k¹ operacjê serca. Le a³ na Oddzia³ach Intensywnej Opieki Medycznej pod- ³¹czony do respiratora. Rodzice zdecydowali jednak, by zabraæ dziecko do domu i tam prowadziæ rehabilitacjê. Ich pomys³ popar³a lekarka prowadz¹ca, doktor Ta³a- ³aj z DSK w Bia³ymstoku. Nasze ycie co dzieñ to ycie w ci¹g³ym strachu, bo nie wiesz co przyniesie kolejna minuta, godzina, kolejny dzieñ mówi pani Katarzyna. Dziecko by³o bardzo malutkie, Mateuszek wygl¹da³ jak niemowlaczek. Od pocz¹tku wiedzieliœmy, e tylko domowa opieka da szansê naszemu dziecku. Gdyby Mateusz zosta³ na OIOM-ie to ju nie y³by. Taka jest prawda, tam dzieci umieraj¹. Zabijaj¹ je infekcje. Tam siê przechodzi szybko na drug¹ stronê. adne antybiotyki, adne leki ju nie dzia- ³aj¹. Organizm traci odpornoœæ. Wczeœniej yliœmy inaczej. Teraz œwiat zamyka siê wokó³ Mateusza. Rodzice Mateusza nie zamknêli siê jednak ze swoim problemem w czterech œcianach swego domu. Otoczeni yczliwymi ludÿmi opowiedzieli wszystkim o swoim synku i o tym, e wœród nas s¹ tak e inni, chorzy potrzebuj¹cy - podobnie jak Mateusz - pomocy i wsparcia. Rehabilitantka Mateuszka z Bia³egostoku pani Grabowska przekona³a nas, e nie nale y siê wstydziæ, e z problemem nale y wychodziæ mówi Adam Rymaszewski, ojciec Mateusza. Postanowiliœmy, e trzeba pokazaæ ludziom, e s¹ takie dzieci i e one te chc¹ yæ i yj¹ i siê rozwijaj¹. Wyst¹piliœmy w programie telewizyjnym. Ludzie zaczêli pomagaæ, dzwonili. Zrozumieliœmy, e nie jesteœmy sami. Wtedy te narodzi³ siê pomys³ powo³ania fundacji. Podsunê³a go rodzinie Rymaszewskich jedna z osób ogl¹daj¹cych program o Mateuszu, mecenas Marta Klimek z Warszawy. Zaoferowa³a w tej sprawie pomoc prawn¹. I tak od s³ów przeszli do czynów. Samo zorganizowanie fundacji pod wzglêdem prawnym nie jest trudne mówi Adam Rymaszewski. Trzeba tylko trochê pracy w to w³o yæ. Opracowaæ statut, zweryfikowaæ go do tego stopnia, eby nie mieæ problemów z prowadzeniem dzia³alnoœci. Najistotniejsze jest przekonanie spo³eczeñstwa, eby dzia³aæ. Zauwa yæ problem, bo wiêkszoœæ ludzi wyobra a sobie, e bêdziemy zbieraæ pieni¹dze i rozdawaæ potrzebuj¹cym, a to nieprawda. Fundacja nie jest tylko dla Mateusza, ona jest dla wszystkich podobnych pacjentów, tak e dla tych zamkniêtych na OIOMie. Trzeba wychodziæ problemom naprzeciw, trzeba zobaczyæ, kto naprawdê potrzebuje pomocy i tym pomagaæ. Trzeba kierowaæ siê w yciu honorem, jeœli masz nie bierz. Fundacja, której sk³ad zarz¹du tworz¹: Wies³aw Skibko, Pawe³ Sakowicz, Miros³aw Wróblewski i Adam Rymaszewski, ma na celu wspieranie wszystkich dzieci i osób doros³ych z niewydolnoœci¹ oddechow¹ poprzez m.in. pomoc w dostarczaniu respiratorów lub innego niezbêdnego sprzêtu medycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocniczego; zapewnienie wszechstronnej pomocy i opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla podopiecznych fundacji; informowanie ró nych grup spo³ecznych o pracy fundacji oraz zajmowanie siê dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z pozyskiwaniem œrodków finansowych z funduszy europejskich. Bêdzie te organizowaæ i aktywizowaæ wolontariat, szczególnie m³odzie owy w ramach celów Fundacji. Statut jest tak skonstruowany, eby jak najwiêcej osób mog³o znaleÿæ w fundacji mo liwoœæ dzia³ania mówi Adam Rymaszewski. Ju rozmawialiœmy z dyrektorami szkó³ œrednich, o tym jak zaanga owaæ m³odzie. Wszystko, co siê bêdzie dzia³o w przysz³oœci zale y od nich, to m³odzie najpierw trzeba uwra liwiæ. Im trzeba pokazaæ taki problem. Patronat nad fundacj¹ obj¹³ Burmistrz Roman Czepe. Grudzieñ jest miesi¹cem, w którym wyj¹tkowo chcemy dzieliæ siê z innymi i pomagaæ. Nie b¹dÿmy zatem obojêtni wobec tej pierwszej ³apskiej fundacji. (jm) M. Jaworska 14

15 W drodze do mistrzostw Polski w tañcu towarzyskim m³odzi tancerze z ap - Sebastian Skrobañski i Julita Ostrzyga³o zbieraj¹ punkty LUDZIE OBOK NAS Skupiamy siê na Grand Prix 17 listopada na Turnieju Tañca o Puchar Burmistrza Choroszczy, który jednoczeœnie by³ Mistrzostwami Okrêgu Podlaskiego i turniejem w ramach Grand Prix Polski ³apska para reprezentuj¹ca klub tañca Tan - Tan apy (para A klasowa, tañcz¹ca w standardzie) Sebastian Skrobañski i Julita Ostrzyga³o zdoby³a tytu³ wicemistrzów Podlasia. Sukces ten jest wynikiem kilkuletniej wspó³pracy tancerzy, wielogodzinnych treningów oraz zaanga owaniu trenerów i rodziców. Trenujemy trzy razy w tygodniu, zwykle w sobotê lub sobotê i niedzielê rozgrywamy kolejne turnieje tañca mówi Sebastian Skrobañski. Ka demu wystêpowi towarzyszy stres, lekkie zdenerwowanie i podekscytowanie. Ju teraz g³ównie skupiamy siê na wystêpach w ramach Grand Prix Polski. Po sukcesie w Choroszczy ³apscy tancerze nie odpoczywali, 24 listopada wystêpowali w turnieju w Lublinie. Kolejny raz swoje umiejêtnoœci prezentowali 1 grudnia na Festiwalu Tañca w Sulejówku. Zdobywali tam punkty wystêpuj¹c w fina³ach Grand Prix Polski w kategorii m³odzie y powy ej lat szesnastu. Turniej w Sulejówku cieszy siê szczególnym zainteresowaniem par tanecznych, w tym roku w VI Festiwalu w dwudniowych zmaganiach wziê³o udzia³ ponad trzysta par z ca³ej Polski. Na wyjazdach gdzieœ dalej mo na osi¹gn¹æ lepsze wyniki i zdobyæ kolejne punkty w rankingu, tak wa ne dla wszystkich par mówi Julita Ostrzyga³o. Wystêpy na Grand Prix pozwalaj¹ nam osi¹gn¹æ coœ wiêcej. Przygotowuj¹ tak e tancerzy do udzia³u w mistrzostwach Polski. Te odbêd¹ siê na prze- ³omie lutego i marca. Jak mówi Sebastian Skrobañski start w mistrzostwach jest g³ownie po to, by pokazaæ siê, zobaczyæ jaki bêdzie tego skutek - bêdzie to pierwszy nasz start na takiej imprezie - dodaje Sebastian. (jm) S¹ ludzie, dla których uœmiech chorego dziecka wa niejszy jest ni kolejne zera na koncie, a za najwiêkszy sukces uznaj¹ kolejn¹ srebrn¹ gwiazdkê przyklejon¹ na suficie - to wolontariusze Fundacji Mam Marzenie Marzenia id¹ w parze z nadziej¹ Wielkimi krokami nadchodz¹ œwiêta Bo ego Narodzenia. Czas radoœci, mi³oœci, rodzinnego ciep³a i dzielenia siê z innymi. Zanim jednak przy naszym wigilijnym stole pojawi siê miejsce dla zb³¹kanego wêdrowca, zastanówmy siê przez chwilê, w jaki sposób moglibyœmy dzieliæ siê z innymi 365 dni w roku. Jakiœ czas temu trafi³am na fragment reporta u o grupie ludzi, którzy pomagaj¹ spe³niaæ marzenia dzieci cierpi¹cych na choroby zagra aj¹ce ich yciu. Ludzi o wielkim sercu, otwartych na potrzeby chorych i s³abszych. Zafascynowana misj¹, której siê podjêli postanowi³am dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o nich samych i ich organizacji. Tak zaczê³a siê moja przygoda z Fundacj¹ Mam Marzenie. Odrobina historii 1977 rok okaza³ siê prze³omowy w yciu Lindy i jej czteroletniego syna Chrisa. To wtedy ch³opiec dowiedzia³ siê, e choruje na bia³aczkê. Trzydzieœci lat temu taka diagnoza by³a jak wyrok. Lekarz, patrz¹c Lindzie prosto w oczy, powiedzia³: "Pani synowi zosta³y tylko trzy lata ycia". Dla Lindy, która nie mog³a mieæ ju wiêcej dzieci, Chris by³ oczkiem w g³owie. Patrz¹c na tego radosnego i ywego ch³opca, trudno by³o jej uwierzyæ, i ten nigdy nie do yje swoich dziesi¹tych urodzin, nigdy nie pójdzie na studia, nie za³o y rodziny, nigdy sam nie bêdzie mia³ syna równie jak on bystrego i energicznego. Trudno powiedzieæ, co w takiej sytuacji mo e czuæ matka. Rozpacz? Lêk? Wœciek³oœæ? Choæ wszystkie te uczucia k³êbi³y siê w Lindzie, st³umi³a je i dobro dziecka postawi³a na pierwszym miejscu. Postanowi³a, i w ci¹gu tych 3 lat Chris prze yje ca³e ycie. Od tamtego dnia ich codziennoœæ krêci³a siê wokó³ Chrisa. Gdy chcia³ pop³ywaæ - szli p³ywaæ. Gdy mia³ ochotê na konn¹ przeja d kê - jechali do stadniny. Celem Lindy sta³o siê zapewnienie mu wszystkiego, co choæ na moment odci¹gnê³oby jego uwagê od choroby. Niczego mu nie narzucaj¹c sprawi³a, i w ci¹gu tych 3 lat prze- y³ wiêcej ni inne dzieci. Choroba niestety postêpowa³a. Chris s³ab³, a w swoje siódme urodziny dosta³ krwotoku z nosa. By³ to koniec kolejnej reemisji. Lekarze nie dawali ju ch³opcu adnych szans. Linda us³ysza³a, e mo e podtrzymywaæ go przy yciu przez krótki czas lub zaprzestaæ terapii i pozwoliæ mu odejœæ bez przed³u ania cierpienia. Decyzja nale a³a do niej. Zdecydowa- ³a, e pozwoli mu umrzeæ. Chris mia³ jedno, w jego sytuacji kompletnie nierealne, marzenie - chcia³ zostaæ policjantem. Na widok mijaj¹cych go radiowozów rozjaœnia³ siê, a gdy tylko mama przekroczy³a przepisy wlepia³ jej surowe mandaty. Znajomy policjant obieca³, e kiedyœ przewiezie go motocyklem, a mo e nawet helikopterem. Po powrocie ze szpitala Linda chwyci³a s³uchawkê i poinformowa³a go, e to ostatni moment na dotrzymanie 15

16 LUDZIE OBOK NAS obietnicy. Jednego z ostatnich dni Chrisa przyjechali policjanci. Znajomy podzieli³ siê histori¹ ch³opca z kolegami z pracy, a ci zapragnêli w³¹czyæ siê i pomóc w uszczêœliwieniu chorego dziecka. Zrobili mu prawdziw¹ niespodziankê: lot helikopterem, kierowanie wozem patrolowym (siedz¹c na kolanach oficera), jazda na policyjnym motorze. Zosta³ równie zaprzysiê ony na pierwszego i jedynego w Arizonie honorowego policjanta drogówki. Gdy firma szyj¹ca mundury dowiedzia³a siê o Chrisie, poprosili o jego wymiary - postanowili uszyæ mu mundur prawdziwego policjanta. Szyli ca³¹ noc, aby rano gotowy dostarczyæ ch³opcu. Zajechali pod dom Lindy I Chrisa ca³¹ kawalkad¹ policyjnych samochodów, motocykli, na sygnale. Ch³opiec od razu za³o y³ mundur. Gdy zauwa y³ w klapie jednego z policjantów odznakê skrzyde³, zapyta³ jak mo e takie zdobyæ. Mê czyÿni od razu przygotowali test na si³y ch³opca - przejazd na dzieciêcym rowerku pomiêdzy dwoma s³upkami. Po zaliczeniu sprawdzianu Chris otrzyma³ swoj¹ odznakê. Nastêpnego dnia poprosi³ mamê, aby zabra³a go do szpitala. Dzieñ póÿniej umar³. Kilka tygodni po pogrzebie, do Lindy, przysz³o dwóch policjantów, którzy uczestniczyli w spe³nianiu marzenia ch³opca. Chcieli kontynuowaæ rozpoczêt¹ misjê: za³o yæ fundacjê imienia Chrisa i spe³niaæ marzenia chorych dzieci. Linda nie zastanawia³a siê d³ugo - w kilka osób powsta³a organizacja Make- A-Wish. 30 lat póÿniej Dziœ organizacja dzia³a w 28 krajach, od USA a po Indie. Spe³ni³a kilkaset tysiêcy marzeñ i wci¹ spe³nia kolejne. Powstaje wiele innych organizacji czerpi¹cych z idei Make-A-Wish. Jedn¹ z nich jest Fundacja Mam Marzenie, która powsta³a w Krakowie w 2003 roku. Inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ Piotr Piwowarczyk, który mieszkaj¹c przez piêtnaœcie lat w USA pozna³ Make-A-Wish od podszewki, pracuj¹c w niej jako wolontariusz. Podczas jednego z pobytów w Polsce postanowi³ zaszczepiæ tê ideê w swoi kraju rodzinnym. Cztery lata dzia³alnoœci i 1283 spe³nione marzenia to dotychczasowe efekty dzia³alnoœci fundacji. Choæ jej serce znajduje siê w Krakowie, w ca³ej Polsce jest ju 17 oddzia³ów. W tym jeden w Bia³ymstoku, gdzie w niespe³na dwa lata wolontariuszom uda³o siê spe³niæ 26 marzeñ. Marzeniem i ambicj¹ fundacji s¹ placówki w ka dym polskim mieœcie, w którym znajduj¹ siê oddzia³y onkologii i neurologii dzieciêcej. Poprzez swoj¹ dzia- ³alnoœæ chc¹ dostarczaæ dzieciom i ich rodzinom si³ê do walki z chorob¹, chwilê wytchnienia i radoœci oraz nadziejê na przysz³oœæ. Ludzie o wielkich sercach Fundacja dzia³a na zasadach wolontariatu. D¹ y do tego, aby skupiaæ wokó³ siebie ludzi wra - liwych, otwartych, którzy chc¹ staæ siê czêœci¹ procesu spe³niania marzeñ. Drzwi stoj¹ otworem przed ka dym, kto chcia³by pomóc. "Weterani" chêtnie wprowadzaj¹ "nowych" w zasady i zwyczaje panuj¹ce w fundacji: wszyscy s¹ tu po imieniu, bo przecie mimo ró nic wiekowych i materialnych ³¹czy ich wspólny cel, ka dy pomys³ jest mile widziany i nikt nie jest zmuszany do zadañ ponad jego si³y. Nawet, je eli nie jesteœ w stanie spotykaæ siê dzieæmi i poznawaæ ich historie i tak jesteœ cennym nabytkiem dla fundacji. Jest tyle innej pracy do wykonania: praca biurowa, organizacja imprez, kontakty z mediami. Bo to w³aœnie wolontariusze s¹ najwiêksz¹ wartoœci¹ fundacji. S¹ ich sercem i dusz¹ zostajê poinformowana na wstêpie przez Martê, koordynatorkê krakowskiego oddzia³u. Takie powitanie sprawia, i "nowy" od razu czuje siê swojsko. A o to w³aœnie chodzi w fundacji, która oprócz spe³niania marzeñ, postawi³a sobie za cel propagowanie i wzmacnianie postaw wolontarystycznych w polskim spo³eczeñstwie. Ja, po pierwszym spotkaniu, czujê siê w siedzibie fundacji niemal jak w domu. Od œmiechu boli mnie brzuch, a dobrej energii mam zapas na co najmniej tydzieñ. Pomóc mo na te w bardziej tradycyjny sposób - finansowo. Spora czêœæ fundacyjnych funduszy pochodzi z akcji "1%". Wydawa³oby siê, e to tylko jeden procent podatku, ale je eli chocia sto osób przeka e go na rzecz Fundacji Mam Marzenie, oka e siê, e za ten niewielki jeden procent mo na spe³niæ czyjeœ marzenie. Wolontariusze nie zasypiaj¹ na laurach i nie skupiaj¹ siê na czekaniu, a ktoœ sam przyjdzie i zaoferuje pomoc. Organizowane s¹ akcje, które oprócz zysków finansowych maj¹ te przynieœæ Mam Marzenie trochê rozg³osu. S¹ to imprezy na mniejsz¹ skalê jak kwesty w koœcio³ach, ale te akcje ogólnopolskie, w które chêtnie anga uj¹ siê polskie i zagraniczne gwiazdy. Nagrod¹ jest uœmiech dziecka Praca wolontariusza zmienia ycie cz³owieka. Gdy idziesz do tych dzieci i widzisz jak ciesz¹ siê chwil¹ pomimo choroby, nagle wszystkie twoje problemy wydaj¹ siê nie mieæ znaczenia - mówi Agnieszka, w fundacji od dwóch lat. Aneta nie potrafi sobie wyobraziæ ycia bez pomagania innym. Oprócz Mam Marzenie, udziela siê te w organizacji zajmuj¹cej siê pomoc¹ osobom starszym. Ewelina ma dopiero 16 lat, ale od imprez z kole ankami woli zebrania w fundacji: Rok temu moja przyjació³ka sama by³a jedn¹ z Marzycielek. Dziœ, gdy wyzdrowia³a, pomaga spe³niaæ marzenia innych. To ona mnie zainspirowa³a twierdzi. Nie ka dy jednak jest w stanie znieœæ emocje towarzysz¹ce wizytom u Marzycieli. Jeszcze trudniej jest poradziæ sobie ze œwiadomoœci¹, i nie zd¹ y³o siê spe³niæ czyjegoœ marzenia. By³ okres, gdy chodziliœmy na jeden pogrzeb tygodniowo. Wiele osób tego nie wytrzyma³o Basia, w fundacji jest od trzech lat i chyba nikt nie potrafi wyobraziæ sobie, e mog³oby jej tam nie byæ. Mam jedno marzenie, które motywuje mnie do dalszej pracy, gdy dopadaj¹ mnie w¹tpliwoœci z dum¹ pokazuje mi zdjêcia ze spe³nienia marzenia. Adaœ marzy³ o pani kucykowej. Koniecznie œnie nobia³ej. Trochê czasu zajê³o nam znalezienie odpowiedniego konia, a gdy w koñcu nam siê uda³o, okaza³o siê, e Adaœ jest za s³aby, aby wyjœæ ze szpitala. Le a³ wiêc na szpitalnym ³ó ku i ogl¹da³ zdjêcia swojego nowego kucyka. W koñcu zdecydowaliœmy, e nie mo emy d³u ej czekaæ. Zapakowaliœmy konia do transportera i zawieÿliœmy go pod szpital. I choæ Adaœ widzia³ swoj¹ pani¹ kucykow¹ jedynie przez szybê, to uœmiech na jego twarzy oraz iskierki w oczach mówi³y same za siebie. Basia pokazuje mi kolejne zdjêcia. Na jednym z nich grupa wolontariuszy okutanych w zimowe kurtki dzielnie stoi pod szpitalem z ogromnym transparentem. Widnieje na nim napis: "Marzenia id¹ w parze z nadziej¹" - fundacyjne motto. I co z Adasiem i pani¹ kucykow¹? pytam. Kilka dni póÿniej dosta³ nowe serce. A gdy nabra³ si³ wróci³ do domu i w koñcu móg³ pojeÿdziæ na swojej pani kucykowej. Teraz nawet dorobi³ siê Ÿrebaczka. Patrzê w górê na sufit oklejony setkami srebrnych gwiazdek. Ka da z tych gwiazdek to jedno spe³nione marzenie informuje mnie uœmiechniêta Marta. Dziœ przykleimy dwie kolejne. Wolontariusze staraj¹ siê nie traciæ kontaktu ze swoimi Marzycielami. Dzwoni¹, pisz¹, gdy jest taka mo liwoœæ - odwiedzaj¹. To dlatego, e mamy zazwyczaj przygotowuj¹ pyszne ciasta na nasze powitanie œmieje siê Grzeœ, cz³onek zarz¹du i naczelny rozœmieszacz. Raczej dlatego, e wszyscy: ci, których marzenia spe³niono, ci, którzy wci¹ na to czekaj¹, wolontariusze i wszyscy, którzy nam pomogli nale ¹ do fundacyjnej rodziny poprawia go Marta. Pierwsza wizyta w fundacji, poci¹gnê³a za sob¹ kolejn¹, a ta kolejn¹ W³aœnie mija trzeci miesi¹c mojego wolontariatu i jestem pewna, e dobrze wybra³am miejsce i ludzi. Nie bójmy siê pomagaæ innym. Pamiêtajmy o s³abszych i potrzebuj¹cych naszego wsparcia, nie tylko podczas nakrywania œwi¹tecznego sto³u. Czasem wystarczy tylko drobiazg, by zmieniæ czyjeœ ycie na lepsze. Paulina Roszkowska Fundacja Mam Marzenie ul. Œwiêtego Krzy a Kraków Nr konta z³otówkowego w banku ING: Nr konta w euro:

17 Z GMINY Spartakiada Integracyjna w SP 1 Bez przegranych Nowoœci biblioteki Szko³y Podstawowej nr 1 Multimedialne Centrum Informacji przy bibliotece Szko³y Podstawowej nr 1 w apach wyposa ono w nowy sprzêt komputerowy o wartoœci 5180 PLN.. Nowy komputer, projektor wraz z ekranem bêd¹ wykorzystane w edukacji czytelniczej i medialnej, daj¹ szansê uatrakcyjnienia zajêæ przedmiotowych i pozalekcyjnych. Zakupiony sprzêt bêdzie przede wszystkim s³u y³ "dzieciom sprawnym inaczej" w czasie zajêæ terapeutycznych. Œrodki na w/w sprzêt do czytelni pozyskane zosta³y przez nauczyciela bibliotekarza ze Zjednoczenia Polek na Emigracji w W szkole Podstawowej nr 1 im. Papie a Jana Paw³a II w apach 30 listopada br. odby³a siê I Spartakiada Integracyjna. Uczestniczyli w niej uczniowie trzech szkó³, które realizuj¹ program Aktywna Szko³a wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny. Naszymi goœæmi by³y dzieci ze SP nr 2 im. Miko³aja Kopernika w apach i SP w upiance Starej. Ka d¹ szko³ê reprezentowa³a dwunastoosobowa dru yna; uczniowie zostali wymieszani. Celem spotkania by³a integracja dzieci z ró nych szkó³ oraz integracja z dzieæmi sprawnymi inaczej. Rozegrano wiele konkurencji: tor przeszkód, czo³ganie siê przez tunel, przeci¹ganie liny, toczenie pi³ki, by³y nawet mrówcze kroki na kocach. Zabawy i œmiechu by³o wiele. W przerwach miêdzy zawodami czas umila³y wystêpy taneczne. By³ raap w wykonaniu uczniów z klasy terapeutyczno - rozwojowej, zespó³ Iskierki zaprezentowa³ kilka tañców i zaœpiewa³ piosenki, by³ te " Swing w uliczce" i taniec chorwacki. Wszystkie zespo³y zebra³y gromkie brawa. Publicznoœæ bez przerwy kibicowa³a rywalizuj¹cym dru ynom - nie by³o przegranych dzieci, wszystkie czu³y siê zwyciêzcami. Wiele œmiechu wywo³a³a zabawa Ukrad³ taczkê i przewody W okresie od 20 listopada do 4 grudnia nieustaleni dotychczas sprawcy (lub sprawca) weszli do domu letniego w apach Ko³pakach. Z domku zabrali taczkê budowlan¹ i przewody elektryczne. Poszkodowany swoj¹ stratê wyceni³ na tysi¹c piêæset z³otych. Policjanci przypominaj¹: idzie zima i na dzia³kach w letnich domkach bywamy rzadko, nie pozostawiajmy w nich niczego cennego. Niech z pozoru pozostawione bez opieki mienie nie nêci z³odziei. Niektórzy z nich tylko czekaj¹ na taki ³atwy ³up, nie u³atwiajmy im "pracy". Londynie, które ju od szeœciu lat wspomaga szko³ê. Wczeœniej by³y to pieni¹dze na do ywianie uczniów z rodzin bêd¹cych w trudnych warunkach materialnych i dzieci niepe³nosprawnych. Zjednoczenie przekaza³o uczniom na przestrzeni piêciu lat kwotê PLN. Uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów "Jedynki"dziêkuj¹ za okazan¹ pomoc materialn¹ Zarz¹dowi Zjednoczenia Polek na Emigracji. Szczególne podziêkowania kieruj¹ do prezesa Zjednoczenia pani Marii Bielickiej. (E. ) z balonami, które pêka³y jak "fajerwerki". Ka dy uczestnik spotkania na pami¹tkê otrzyma³ maskotkê, a na koniec by³ wspólny taniec; tañczyli wszyscy, nawet kibice na balkonie. I Spartakiadê Integracyjn¹ przygotowa³y i zrealizowa³y A. Bagiñska, E. Szczypiorska i A. Raciborska - autorki projektu pt. "Baw siê i ucz siê z pasj¹". W czasie spotkania zosta³ wykorzystany sprzêt sportowy zakupiony ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Alicja Raciborska Akcja Poszukiwany Pierwsza po³owa listopada zapisa³a siê w statystykach policji w apach pod has³em zatrzymañ kilku sprawców napadów i rozbojów. Informowaliœmy o tych zatrzymaniach w poprzednim numerze G. Dziœ piszemy o kolejnych zatrzymaniach sprawców przestêpstw. Ujawniamy wyniki prowadzonej 29 listopada przez ³apskich policjantów akcji Poszukiwany. Akcja zakoñczy³a siê sukcesem. Policjanci zatrzymali piêciu przestêpców poszukiwanych listami goñczymi. Niektórzy z nich maj¹ ju wydane prawomocne wyroki pozbawienia wolnoœci mówi podinspektor Jaros³aw Grycuk. Ci zostali zatrzymani i doprowadzeni do aresztu celem odbycia zas¹dzonej kary. (mt) Sponsorzy turnieju halowego apiñski Finanse - Tomasz apiñski Sieæ sklepów - Andrzej GwoŸdziej P.H.U. Cerma - Franciszek Mas³owski Edmark - Edyta i Marek Stypu³kowscy Sieæ sklepów AB - Andrzej Budzisz Bar TOS - Marcin Fornahl Tadeusz apiñski Zak³ad fryzjerski - Piotr Ryœ Bramster - Andrzej Byczkowski Artur apiñski MAG - Miros³aw Górski Kaja Koz³owscy - hurtownia sportowa Bia³ystok Andrzej Jab³oñski 17

18 SPORT W GMINIE Jeszcze wy sze cele i ambicje - podsumowanie wspó³zawodnictwa szkó³ ponadgimnazjalnych ZSM najlepszy lizowa³a ze sob¹ w takich dyscyplinach sportowych jak siatkówka, pi³ka no na, lekkoatletyka i koszykówka. Po uroczystej prezentacji szkó³ og³oszono wyniki. Zwyciêzc¹ wspó³zawodnictwa zosta³ Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w apach. Nagrody w postaci sprzêtu sportowego wrêcza³ starosta powiatu bia³ostockiego Wies³aw Pusz. To naprawdê ogromna satysfakcja, e wysi³ek, jaki siê w³o y- ³o w przygotowanie uczniów zosta³ doceniony mówi Roman udÿ, nauczyciel wychowania fizycznego z ³apskiego ZSM. To, e ktoœ wyczyta nasz¹ szko³ê i pogratuluje rekompensuje ka dy wysi³ek i czas w to w³o ony. A. Okuniewski Zespó³ Szkó³ Mechanicznych I miejsce Sukces nigdy nie jest ostateczny. Pora ka nigdy nie jest totalna. Liczy siê tylko odwaga. Tak cytuj¹c Winstona Churchilla 23 listopada br. rozpoczêto podsumowanie sportowego wspó³zawodnictwa powiatowego szkó³ ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2006/2007. We wspó³zawodnictwie wziê³o udzia³ szeœæ placówek z powiatu bia³ostockiego: Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w apach, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w apach, Centrum Edukacyjne w Supraœlu, Liceum Plastyczne w Supraœlu, Zespó³ Szkó³ w Czarnej Bia³ostockiej, Zespó³ Szkó³ w Micha- ³owie. Celem odbytych od do r cyklu imprez organizowanych przez ZSM w apach by³a popularyzacja sportu, szerzenie ducha walki i rywalizacji oraz zasad fair play wœród m³odzie y. M³odzie rywa- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce II miejsce A. Okuniewski Zarz¹d KS Pogoñ dziêkuje zawodnikom, kibicom, sponsorom i planuje wzmocnienia Czekaj¹ na wiosnê KS Pogoñ ma zas³u ony odpoczynek, trwa przerwa miêdzy sezonami rozgrywek. Zdobycie trzydziestu punktów i zajêcie czwartego miejsca pozwala optymistycznie spogl¹daæ w przysz³oœæ i mieæ nadziejê na dobr¹ grê w rundzie wiosennej. Sukces dru yny jest tym cenniejszy, e zosta³ osi¹gniêty przez rodzimych pi³karzy, wychowanków. W przerwie miêdzy rundami zarz¹d klubu chce wzmocniæ dru ynê dwoma, trzema zawodnikami. Sytuacja kadrowa dru yny jest niez³a, ale zespó³ potrzebuje wzmocnieñ. - Podsumowuj¹c sezon chcia³bym w imieniu ca³ego zarz¹du KS Pogoñ apy serdecznie podziêkowaæ trenerowi, kierownikowi dru yny i ca³ej dru ynie za trud i pracê, która pozwoli³a zaj¹æ tak wysok¹ lokatê - mówi Henryk Kamiñski prezes KS Pogoñ. - Dziêkujemy szczególnie naszym sponsorom, którzy hojnie wspieraj¹ klub. S³owa uznania kierujemy do Klubu Kibica, który jest wyj¹tkowy. To naprawdê dwunasty zawodnik na wszystkich meczach. Dziêkujemy te dzia- ³aczom i pi³karzom drugiej dru- yny. Trener i ch³opcy s¹ zdania, e wiosna bêdzie lepsza. Jak graæ bêd¹ pi³karze i czy dru yna awansuje do upragnionej III ligi czas poka e. Pocz¹tek rozgrywek ju w koñcu marca. Pogoñ rozegra swój pierwszy mecz ze Spart¹ Augustów. (jm) Mamy w pierwszym stopniu wyniki powiatowe, ale równie posiadamy osi¹gniêcia na szczeblu krajowym i wojewódzkim. A ambicje siêgaj¹ coraz wy ej. Je eli grupa naszych zawodników poniesie minimaln¹ przegran¹ lub remis od razu stawiaj¹ sobie wy szy cel i wiêksze ambicje. Nasi uczniowie nie s¹ minimalistami. Chc¹ du o osi¹gn¹æ i dlatego trenuj¹ systematycznie. Jedn¹ z atrakcji podsumowuj¹cej imprezy by³y wystêpy uczniów ZSM apy i II LO w apach. Zaprezentowa³ siê zespó³ wokalny, odby³ siê tak e pokaz gimnastyczny, który wywar³ na obecnych du e wra enie. M³odzie pokaza³a æwiczenia gimnastyczne, których ucz¹ siê w ramach zajêæ z wychowania fizycznego. By³y to ró nego rodzaju skoki, przewroty a tak e piramidy, dwu, cztero i dwunastoosobowe. Æwiczenia zawieraj¹ w sobie elementy sportu walki. Wyniki wspó³zawodnictwa (aga) I - Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w apach II - I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w apach III - Centrum Edukacyjne w Supraœlu IV - Zespó³ Szkó³ w Czarnej Bia³ostockiej V - Zespó³ szkó³ w Micha³owie VI - Liceum Plastyczne w Supraœlu 18

19 SPORT W GMINIE Czo³owe podlaskie dru yny trampkarzy m³odszych rozgrywa³y w apach Wojewódzki Turniej Halowej Pi³ki No nej Pogoñ czwarta 1 grudnia w hali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê Wojewódzki Turniej Halowej Pi³ki No nej Trampkarzy M³odszych. Zorganizowany zosta³ przez Oœrodek Kultury Fizycznej w apach. Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ burmistrz Roman Czepe, natomiast dyr. ZSM Danuta Bojczuk by³a autorem pierwszego kopniêcia pi³ki. Gospodarzem turnieju by³y dwa zespo³y Pogoni apy, które zaprosi³y do wspólnej gry dru yny: Tura Bielsk Podlaski, MOSP Jagielloniê Bia- ³ystok, Soko³a Sokó³kê, Znicz Sura, Hetmana Bia³ystok, Orkana Poœwiêtne, Piasta Bia³ystok, Or³a Bobolê Siemiatycze. Turniej zakoñczy³ siê sukcesem Or³a Boboli Siemiatycze. Faworyt rozgrywek doskonale radzi³ sobie w meczach eliminacyjnych. W finale zagra³ z Hetmanem Bia³ystok. W regulaminowym czasie gry mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:2. W rzutach karnych okazali siê lepsi pi³karze Or³a. Niezachwian¹ wiarê w zwyciêstwo swojej dru yny zachowywa³ do koñca ksi¹dz Arkadiusz Siergiejuk. Nie mog³o byæ zreszt¹ inaczej, Bobola to przecie dru yna parafialna. Nasza dru yna powsta³a tak jak dwanaœcie innych w diecezji drohiczyñskiej przy parafii mówi ksi¹dz Arkadiusz. Zwykle pi³karzom towarzyszy ksi¹dz Jaros³aw Ros³oñ, ja jestem na takim turnieju pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Dzia³amy spo- ³ecznie, dru yna istnieje i gra dziêki ludziom dobrej woli takim jak trener Rafa³ Dworakowski. Dobrze spisa³a siê w turnieju Pogoñ I apy trenowana przez Grzegorza Niwiñskiego. Zespó³ z ap w pó³finale uleg³ Hetmanowi i walczy³ o trzecie miejsce z Turem Bielsk Podlaski. Mecz by³ nies³ychanie emocjonuj¹cy, w pewnym momencie Pogoñ prowadzi³a 2:1, by ostatecznie ulec Turowi 2:3. W zespole Pogoni goœcinnie zagra³ wystêpuj¹cy na co dzieñ w Jagiellonii Patryk Stypu³kowski trenowany wczeœniej przez Leszka Piwkê. Na pocieszenie dru- ynie z ap zosta- ³o uznanie ich bramkarza Czarka Pucela za najlepszego bramkarza Turnieju. Wiceprezes Pogoni T. Pop³awski gratuluje zwyciêzcom - dru ynie Or³a Boboli Siemiatycze Turniej sta³ na wysokim poziomie mówi³ Grzegorz Niwiñski pomys³odawca imprezy. Przyjecha³y czo³owe dru yny województwa: Jagiellonia, Hetman, Orze³. To na zawodnikach tych dru yn opiera siê kadra wojewódzka trampkarzy. Ich udzia³ podnosi poziom, a my mogliœmy siê sprawdziæ graj¹c z najlepszymi. Czarek Pucel zosta³ uznany za najlepszego bramkarza turnieju Wynikiem tego Turnieju - poza sukcesem organizacyjnym - jest powo³anie trzech pi³karzy Pogoni z rocznika 1996 do kadry województwa podlaskiego. Tomasz Dêbicki, Daniel Martyniak i Maciej Kondracki pojad¹ wkrótce z kadr¹ województwa na turniej do Kowna. (jm) Gracze nie zawsze byli wielcy wzrostem, ale ducha walki im nie brakowa³o Dru yna Pogoni apy zajê³a tym razem IV miejsce 19

20 INFORMACJE OG OSZENIA KOMUNIKATY DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) DY URY APTEK grudnia Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel / grudnia Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel / grudnia 6 stycznia Apteka Salus, ul. Kossaka 18 tel / Og³oszenie Burmistrz ap informuje, e w dniu 10 stycznia 2008 r. godz w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanych dzia³ek, po³o onych w apach na osiedlu "Barwiki", stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy apy, posiadaj¹cych urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr , zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z mo liwoœci¹ realizacji us³ug: 1. oznaczonej numerem geodezyjnym 2068/2 powierzchni 748 m 2, ul. Puchalskiego 26 Cena wywo³awcza z³, wadium z³. 2. oznaczonej numerem geodezyjnym 2027 o powierzchni 527 m 2, ul. Puchalskiego 31 Cena wywo³awcza z³, wadium z³. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 22% oraz koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 303 z³ do ka dej z dzia³ek. Dzia³ki wolne s¹ od d³ugów, roszczeñ osób trzecich oraz ograniczeñ w rozporz¹dzaniu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem b¹dÿ bankowym dowodem wp³aty na konto Urzêdu Miejskiego w apach w Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Nr , a nastêpnie dostarczenie dowodu wp³aty lub przelewu do pokoju 403 tut. Urzêdu w godz do dnia 3 stycznia 2008 roku i potwierdzenie wpisem na listê osób bior¹cych udzia³ w przetargu. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Bli sze informacje dotycz¹ce przetargu mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 401 i 403, tel. /085/ w. 141 i 143. Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzêdu KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w ostatni czwartek ka dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej) w godzinach 16:30-17:30. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu Miejskiego. BIURO POSELSKIE E. CZYKWINA Biuro Poselskie Eugeniusza Czykwina (SLD) mieœci siê w apach przy ul. G³ównej (budynek PKO). Pose³ dy uruje w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 15:00 do 17:00. Telefon do biura: (0-85) codziennie w godz. od 9:00 do 15:00. Zespó³ œpiewaczy P³onkowianie z P³onki Koœcielnej zaprasza wszystkich chêtnych, lubi¹cych œpiew i podró e do wst¹pienia do zespo³u. Spotkania odbywaj¹ siê w ka dy czwartek o godz. 17:00 w Wiejskim Domu Kultury w P³once. Informacje pod numerem tel Zapraszamy do odwiedzenia OFICJALNEJ STRONY URZÊDU MIEJSKIEGO W APACH na której znajduj¹ siê m.in.:! Serwis Gminny - bie ¹ce wiadomoœci z Ziemi apskiej.! Informacje, komunikaty i og³oszenia - czyli wszystko, co warto wiedzieæ.! Tereny inwestycyjne.! Uchwa³y i zarz¹dzenia - decyzje organów Gminy.! Poradnik Interesanta - jak i gdzie mo na za³atwiæ sprawy w Urzêdzie.! Przetargi - zapowiedzi i rozstrzygniêcia.! Burmistrz odpowiada - pytania do burmistrza i odpowiedzi.! Sprawozdania z dzia³alnoœci.! Dane teleadresowe Urzêdu - czyli jak bezproblemowo trafiæ we w³aœciwe miejsce oraz wiele innych przydatnych informacji. Ju teraz znajduje siê tam przesz³o tysi¹c tematów i artyku³ów. Jest to jedna z najlepszych stron samorz¹dowych w województwie, podaj¹cych najwiêcej aktualnych informacji. Zapraszamy do poznania strony. Prosimy o uwagi, rady i sugestie. Prawie codziennie s¹ nowe informacje. Strona jest stale doskonalona. INFORMACJA BURMISTRZA Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach skarg i wniosków ka dego tygodnia: poniedzia³ek w godzinach czwartek w godzinach W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani w nastêpnym dniu roboczym. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹. Kontakt: tel. sekretariatu: sekretariatu: osobisty tel. kom. R. Czepe: osobisty R. Czepe: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Dy ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w apach œroda godz. 15:00-16:00 w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady) BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO Otwarta zosta³a filia Biura Poselskiego pos³a Damiana Raczkowskiego (Platforma Obywatelska). Biuro ma siedzibê w apach przy ul. G³ównej 8 lok. nr 12. W ka dy wtorek w godzinach od odbywaj¹ siê w nim dy ury asystenta poselskiego.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z PROJEKT PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA NA ROK 2012 1 1.Celem Programu jest : 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo