ACH Z GMINY. Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACH Z GMINY. Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm."

Transkrypt

1

2 Z GMINY Wiktoria - córka pañstwa Urszuli i Arkadiusza Jab³oñskich z Sura a; waga 3900 g, wzrost 57 cm. Syn pañstwa Urszuli i Mariusza Syczewskich z ap; waga 3800 g, wzrost 58 cm. URODZILI SIÊ W APACH ACH zdj. J. Barañczuk Córka pañstwa Agnieszki i Rados³awa Brzozowskich z Dworaków Staœ.; waga 4100 g,wzrost 58cm. Bartosz syn pañstwa Magdaleny i Roberta Babiñskich z ap; waga 2800 g, wzrost 50 cm. Piotr syn pañstwa Agnieszki i Wies³awa Wnorowskich z Makowa; waga 4000 g, wzrost 58 cm. Grzegorz syn pañstwa Jadwigi i Krzysztofa Suszczyñskich z Dani³owa Du ego; waga 3500 g, wzrost 55 cm. 2

3 Wywiad z burmistrzem ap Romanem Czepe ROZMOWA Jesteœmy bardzo otwarci na nowe pomys³y i idee Z burmistrzem ap Romanem Czepe rozmawia³a Katarzyna Kamiñska. Zapowiada³ Pan w swoim expose dwa priorytety: wykorzystywanie œrodków unijnych i przygotowanie terenów pod inwestycje - co z tych za³o eñ uda³o siê zrealizowaæ? Wstêpnie przyjêto nasz du y wniosek (ok. 28 mln) na skanalizowanie gminy, poprawienie gospodarki osadami (dalszy ci¹g inwestycji, która ju w tym roku spowodowa³a usuniêcie przykrych zapachów z ZWiK) i mo e nawet rozwi¹zanie gospodarki wodnej. Przyjêto kilka mo e kilkanaœcie ma³ych wniosków, zw³aszcza na wieœ. Ale du e programy bêdê realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, a ten dopiero rusza, wszystko siê bardzo przesunê³o. Wykorzystujemy ka d¹ mo liwoœæ uzyskania œrodków zewnêtrznych, np. na windê przy SP1 jest to 113 tys., spore œrodki uzyska³a biblioteka i szko³y. Na koniec roku w sprawozdaniu zrobimy wykaz œrodków, jakie uda³o siê uzyskaæ z zewn¹trz. Co do terenów inwestycyjnych, to przeznaczamy w planie zagospodarowania przestrzennego ogromne obszary pod inwestycje - w apach, w Uhowie i przy drodze do P³onki. Bêd¹ to chyba najwiêksze tereny inwestycyjne w woj. podlaskim. Oczywiœcie, s¹ to tereny prywatne, ale gmina mo e je wykupiæ, gdy bêd¹ chêtni na sprzeda. Sami tak e pozyskujemy tereny pod inwestycje. Przejêliœmy od PKP dzia³kê ze schronem i w przysz³ym roku j¹ sprzedamy. Bardzo dobrze sprzedaliœmy dzia³kê przy Urzêdzie, za ponad 200 tys. z³, a to tak e wiele innych korzyœci, bo wczeœniej nie przewidywano, e tu mo na zainwestowaæ, bêdzie nowy obiekt w tej "dziurze" miêdzy budynkami, podatki i miejsca pracy. Jesteœmy w trakcie przejmowania, odp³atnie, innych gruntów PKP, aby przeznaczyæ je pod inwestycje. Tak e przejmujemy od SM "Kolejarz" niewykorzystan¹ dzia³kê przy Cmentarnej, aby daæ szansê inwestorom, którzy j¹ zabuduj¹, bo w apach jest popyt na mieszkania, ale nie ma poda- y. Teraz jest czas inwestowania. Uruchomiliœmy te programy wsparcia inwestorów. Wspomina³ Pan o wiêkszej promocji miasta, jak wiêc promowane s¹ apy i co w tym temacie poczytuje Pan za najwiêksz¹ zas³ugê i najcelniejszy pomys³? Najlepsz¹ promocj¹ jest bardzo dobra strona internetowa stale aktualizowana, z mnóstwem informacji. Wedle opinii wielu jest to najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ca siê strona samorz¹dowa w województwie. Oczywiœcie przygotowujemy broszurki, mapy (rozk³adówki) i proste mapki (ka dy darmo bêdzie móg³ tak¹ otrzymaæ w Urzêdzie). Og³osiliœmy konkurs na logo. Wykonamy te trochê gad etów. Nawet tak drobne, jak wyprodukowany ju spinacz biurowy z herbem, przydaj¹ siê w promocji. Ale ostro nie z wydatkami. Dotychczasowi pracownicy na stanowisku ds. promocji raczej byli z przypadku. Og³osi³em wiêc konkurs. Oka e siê, czy trafnie wybraliœmy osobê. Mamy ju, na nasze potrzeby, doœæ obszerny program promocji Gminy i konsekwentnie go realizujemy. Ale trzeba mieæ co promowaæ. Jak z tym powiedzonkiem, e od samego mieszania herbata nie robi siê s³odsza. Od samego promowania gmina siê nie zmienia. St¹d dzia- ³ania musz¹ iœæ we wszystkich kierunkach - proinwestycyjnym (tereny, programy dla przedsiêbiorców), turystycznym (rekreacja, agroturystyka), kulturalnym (imprezy o zasiêgu ponadlokalnym) i przede wszystkim radykalnej poprawy wizerunku miasta (nowe centrum, czystoœæ i poprawa estetyki, likwidacja zabudowy tymczasowej). Zatem w ka dej dziedzinie trzeba wykonaæ ogromny wysi³ek. Znakomit¹ promocj¹ by³ przyjazd Premiera do ap przed wyborami, bo ca³a Polska i wszystkie media mówi³y o apach. Co prawda z tego powodu i bardzo dobrego wyniku PiS w apach niektóre media nieukrywaj¹ce "okreœlonych sympatii politycznych" chc¹ mi za to dokopaæ, ale prze- yjê to. Wielu planów promocyjnych nie warto przedwczeœnie ujawniaæ, bo nie ma sensu gadaæ za wczeœnie. Jesteœmy bardzo otwarci na nowe pomys³y i idee. Pomys³y s¹ mile widziane. Ludzie zaczynaj¹ nam je podpowiadaæ widz¹c, e zaczyna siê zmieniaæ na lepsze. Wiele si³ i pracy w³o y³ Pan w to, aby apy by³y powiatem, zak³ada³ Pan przeprowadzenie symulacji bud etowej. Jak ta sprawa wygl¹da w chwili obecnej? Czy apy maj¹ realn¹ szansê na bycie powiatem w przysz³oœci? W ostatnim czasie nie by³o mowy o tworzeniu ma³ych powiatów. Ograniczaj¹ nas kryteria - 5 gmin i 50 tys. mieszkañców. Czy ten rz¹d bêdzie za ma³ymi powiatami? Raczej te nie, bo ju pojawi³y siê pewne opinie. Trzeba te pamiêtaæ, e PSL by³o przeciwne tworzeniu powiatów i reformie w 1993 r. i dlatego powiaty powsta³y dopiero w 1999 r. Zobaczymy. Symulacja bud etu na razie do niczego nie by³aby J. Barañczuk 3

4 ROZMOWA potrzebna, st¹d musia³em siê zgodziæ ze skarbnik, e referat finansowy nie jest w stanie tego zrobiæ, maj¹c wiele innych zadañ, ale jak zreformujê referat, to powrócê do sprawy. Najwa niejszy jest jednak kierunek, jaki przyjmie rz¹d. Jakie s¹ plany w zwi¹zku z modernizacj¹ stadionu? Co w tej sprawie osi¹gniêto? apscy kibice wci¹ skanduj¹ na meczach "³apski stadion to ruina naszej w³adzy to jest wina" Porozumieliœmy siê ze Wspólnot¹ Binduga i od kilku tygodni mamy ju pozwolenie na budowê trybun. Wiosn¹ rozpoczniemy prace rozbiórkowe. Jeœli nie uzyskamy wsparcia œrodkami unijnymi, wówczas trzeba bêdzie zdecydowaæ, czy wykonywaæ doœæ kosztowne trybuny z w³asnych œrodków. Sk³adanie wniosków bêdzie mo liwe wiosn¹. Planujemy wykonaæ te "na wszelki wypadek" projekt modernizacji ca³ego stadionu, by nasz wniosek móg³ obejmowaæ znacznie wiêkszy zakres prac. Kibice maj¹ racjê, e krzycz¹, bo za lata nieróbstwa odpowiada w³adza, a nie musz¹ wiedzieæ, co teraz robimy i nie musz¹ znaæ procedur. Na ich miejscu te bym krzycza³. W swoim wyst¹pieniu zaprasza³ Pan wszystkich mieszkañców do wspó³pracy, podkreœla³ Pan wagê ich zdania - czy mieszkañcy ap chêtnie wspó³pracuj¹? Coraz chêtniej wychodz¹ z w³asnymi inicjatywami, ale wci¹ nasze spo³eczeñstwo jest ma³o aktywne. Za ma³o jest inicjatyw, które ludzie sami tworz¹, w które chc¹ siê zaanga owaæ, za to czêsto aktywnoœæ jest pojmowana jako rzucanie hase³, by zbudowaæ to i tamto, bez œwiadomoœci o kosztach i procedurach. Ale coraz wiêcej osób zaczyna rozumieæ, e lepiej zrobiæ ma³¹ rzecz, ni du o ponarzekaæ. Bardzo uaktywnia siê wieœ. Aktywnoœæ widaæ w szko- ³ach, bo niemal ka da wysz³a z now¹ inicjatyw¹. Warto chocia - by wskazaæ Dani³owo, gdzie szko- ³a stworzy³a piêkn¹ izbê regionaln¹ i zorganizowa³a udan¹ imprezê dla mieszkañców gminy "Wsi spokojna, wsi weso³a". Obudzenie aktywnoœci to proces wieloletni. Po latach marazmu nie stanie siê to szybko. STOWARZYSZENIE SZKO A BEZ BARIER W APACH jako Organizacja Po ytku Publicznego przypomina wszystkim podatnikom o przekazywaniu 1% od podatku na dzia³alnoœæ naszej organizacji, której g³ównym celem jest: naukowa, finansowa i rzeczowa pomoc uczniom i ich rodzinom bêd¹cym w trudnej sytuacji oraz wsparcie dzieci niepe³nosprawnych ucz¹cych siê w Szkole Podstawowej Nr 1 w apach. NR KONTA BANKOWEGO: BANK SPÓ DZIELCZY APY NR KRS: Bardzo dziêkujemy! Zarz¹d Stowarzyszenia Mo na powiedzieæ z pewnoœci¹, e dziêki konkursom na plany zagospodarowania wsi czy do ynkom gminnym "o ywi³" Pan wieœ. A co z miastem? Jakoœ wci¹ zdaje siê tkwiæ w uœpieniu Mogê powiedzieæ, e wieœ zaczê³a now¹ epokê od wyborów so³eckich. W wielu so³ectwach w³adzê przejê³y kobiety. Od razu potrafi³y skupiæ wokó³ siebie œrodowisko ludzi aktywnych, chc¹cych dzia³aæ na rzecz swej wsi. Do ynki tak e dlatego o ywi³y wsie, bo by³y po³¹czone z konkursem na najciekawsze stoisko i wieniec. Z kolei konkursy na plany rozwoju wsi poprzedziliœmy fachowymi szkoleniami. Ostatnio niemal wymusiliœmy na kilku so³ectwach z³o enie wniosków do fundacji i trzy zdoby³y wsparcie finansowe. W ka - dym wypadku, gdy jest mo liwoœæ uzyskania œrodków z zewn¹trz, udzielamy daleko id¹cej pomocy. To ca³kowita zmiana podejœcia, bo wczeœniej nie by³o w Urzêdzie fachowców od œrodków unijnych, a tak e obawiano siê, e Gmina bêdzie musia³a do³o yæ w³asne œrodki. A miasto niech siê uczy od wsi. Ale faktycznie jest coraz wiêcej inicjatyw. Powsta³a Fundacja "Mateuszek", w DK nowa grupa æwiczy break dance, w przysz³ym roku bêdzie mini skatepark dla zapaleñców. Aktywniejsze s¹ parafie, tworz¹ strony internetowe i stowarzyszenie. Bardzo aktywni s¹ emeryci. Bardzo aktywne s¹ ko³a wêdkarskie, np. na przysz³y rok organizuj¹ du e zawody o zasiêgu regionalnym. Liczê na aktywnoœæ wielu grup zwi¹zanych z OKF i Domem Kultury. Jak trzeba, u yczamy sali konferencyjnej, miejsca na stronie internetowej, ale tak e fachowych szkoleñ. Ale ka dy powinien zadaæ sobie pytanie, w co on sam siê anga uje, na czym polega jego aktywnoœæ. Zachêcamy do wolontariatu przy Urzêdzie, choæby przy rozwoju strony. Poszukujemy ludzi aktywnych, liderów. Aktywnoœæ spo- ³eczna nie polega na etatach. Nie sztuk¹ jest tworzyæ etaty, wydaæ ca³¹ kasê, a potem narzekaæ, e nic siê nie dzieje. Aktywnoœæ spo- ³eczna to mnóstwo inicjatyw, które w miarê mo liwoœci mo na wspomóc, ale nie zast¹pi siê inicjatywy oddolnej. Jak wygl¹da sprawa przekazania domu partii miastu? Pan Starosta podtrzymuje deklaracjê sprzed kilku miesiêcy, e przeka e budynek Gminie, ale k³opot jest z wojewod¹, który chce, aby wczeœniej nast¹pi³o rozliczenie pomiêdzy starostwem a bankiem PKO za bezumowne korzystanie banku z obiektu. To wymaga prawnych analiz, ale przede wszystkim odwa nej decyzji, a prawnicy s¹ od tego, aby takie decyzje i porozumienia przygotowaæ. Jednak ju zleciliœmy wykonanie koncepcji modernizacji budynku. Nie czekamy. Chcemy bowiem mieæ mo liwoœæ wnioskowania o œrodki unijne, bo przebudowa budynku i nowa sala kinowo-konferencyjna to kilka milionów z³otych. Zapowiada³ Pan cykliczne spotkania z mieszkañcami - w grudniu op³atkowe. Czy odbêdzie siê równie w tym roku i jak bêdzie wygl¹da³o? Zaczê³o siê od op³atkowego spotkania poselskiego z mieszkañcami i teraz co roku podtrzymujê tê tradycjê. Tym razem odbêdzie siê 13 grudnia. Bêdzie okazja na ma³e podsumowanie. Chcê tak podsumowaæ ka dy rok. Jakie s¹ plany burmistrza na najbli sz¹ przysz³oœæ? By je omówiæ, trzeba by³oby ca³y osobny wywiad. Wiele tych planów ju mo na poznaæ w comiesiêcznych sprawozdaniach, gdzie piszê o nich wprost lub poœrednio, np. informuj¹c o sprawach, jakie by³y przedmiotem spotkañ, rozmów, wyst¹pieñ, uzgodnieñ. Nie ma jednak chyba sensu za wczeœnie ujawniaæ planów. Najpierw chcê podsumowaæ ten rok bud etowy, przyj¹æ bud et na rok nastêpny, przyj¹æ Wieloletni Plan Inwestycyjny, a potem przygotowaæ now¹ strategiê rozwoju gminy, bo stara nijak nie przystaje do rzeczywistoœci. W tym wszystkim zawr¹ siê plany na przysz³oœæ. Wydaje siê Pan i na pewno jest bardzo zapracowanym, energicznym cz³owiekiem. Kiedy znajduje Pan czas na rodzinê, na odpoczynek i zainteresowania? Co burmistrz ap robi w wolnym czasie (jeœli takowy posiada)? Proszê nie mówiæ o mej pracowitoœci, bo znienawidz¹ Pani¹ moi wrogowie i powiedz¹, e siê Pani podlizuje. Przykro to mówiæ, ale ma³o mam czasu dla rodziny, bo jestem uzale niony od pracy - lubiê pracê, praca mnie zawsze poch³ania, a samorz¹d jest moj¹ szczególn¹ pasj¹. Mo e mi to kiedyœ rodzina wybaczy. Na razie chyba nie wybaczaj¹. Ale nigdy ze mn¹ nie by³o inaczej, choæ to nie jest usprawiedliwienie. Mêczê siê nieaktywnym yciem i gdy siê nic nie dzieje. Gdy nic nie robiê, szybko sprawdzam, czy jeszcze yjê. Ale zawsze myœlê o swoich (doros³ych) dzieciach, choæ pewnie one w to nie wierz¹. Jeœli rzeczywiœcie uwierzê, e przesadzam z tym pracoholizmem, to zajmê siê fotografi¹ i pisaniem - poezji. I moimi wnuczkami, Tymoteuszem i Laur¹, które tak samo kocham, jak swoje dzieci, tylko e dla wnuków mam wiêcej pob³a ania. Ale ktoœ musi kochaæ bezkrytycznie, by ktoœ móg³ dyscyplinowaæ. Dziêkujê za rozmowê. Dziêkujê równie. 4

5 W³adze ap podejmuj¹ liczne dzia³ania przeciwko likwidacji Oddzia³u Cukrownia apy W obronie cukrowni W razie likwidacji Oddzia³u Cukrowni apy z uprawy buraków cukrowych wy³¹czony zostanie ca³y pó³nocno-wschodni region Polski. Dochody straci ponad 200 plantatorów, a pracê w zak³adzie kilkaset osób. W³adze ap podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie jak najwiêkszego frontu w obronie zagro onej widmem likwidacji cukrowni. 26 listopada zosta³o zorganizowane w urzêdzie miasta spotkanie, w którym uczestniczy³o m.in. czterech podlaskich parlamentarzystów, cz³onek zarz¹du województwa podlaskiego, samorz¹dowcy oraz przedstawiciele plantatorów. Ustaliliœmy, jakie kroki nale- y podj¹æ w obronie cukrowni mówi burmistrz Roman Czepe. Pos³owie zobowi¹zali siê do dyskusji na ten temat z szefem Krajowej Spó³ki Cukrowej, ministrami gospodarki i rolnictwa. Do protestów przeciwko likwidacji ³apskiego zak³adu do³¹czy- ³y w³adze samorz¹dowe powiatów podlaskich. Starostowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych dzia³aniach. Czwartego grudnia wraz z piêcioma starostami spotkaliœmy siê z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim mówi burmistrz. Byli obecni przedstawiciele zwi¹zków zawodowych Cukrowni, zwi¹zków plantatorów, tak e delegacja z filii w Soko- ³owie Podlaskim. Rozmowa by³a bardzo rzeczowa. Pan minister pozytywnie odniós³ siê do postulatu utrzymania ³apskiej cukrowni, zapewni³, e bêdzie nas wspiera³, choæ wskaza³ na z³o on¹ sytuacjê oraz uwarunkowania unijnej reformy rynku cukru. To nie jedyne spotkanie na tak wysokim szczeblu. Dziêki poœrednictwu wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 7 grudnia zosta- ³o zorganizowane kolejne. W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa broni¹cy cukrowni w apach rozmawiali z Zarz¹dem Krajowej Spó³ki Cukrowej. Tym razem by³a silna delegacja polityczna i samorz¹dowa, by³ wojewoda, marsza³ek województwa oraz parlamentarzyœci, w tym pos³owie PO i PSL, bo na nich obecnie spoczywa najwiêksza odpowiedzialnoœæ mówi Roman Czepe. Podczas spotkania minister Sawicki jednoznacznie wyrazi³ poparcie dla Cukrowni apy i plantatorów z tego obszaru. Zapowiedzia³, e takie stanowisko bêdzie rekomendowa³ dla ministra skarbu. Wszystko zatem w rêkach M. Jaworska ministra skarbu, a nawet premiera Donalda Tuska. Jak informuje burmistrz Czepe spotkanie trwa³o oko³o trzech godzin. Spó³ka nie chcia- ³a ujawniæ swoich planów. Potwierdzi³a, e analizuje mo liwoœæ likwidacji czterech cukrowni, w tym Cukrowni apy. Miêdzy wierszami przebija³ jeden z najgorszych scenariuszy tego planu: zlikwidowanie ca³ego obszaru plantacyjnego, który obecnie obejmuje ca³e woj. podlaskie, ale tak e czêœæ woj. mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego. W tym tygodniu bêd¹ zapada³y decyzje. Nasza strona przedstawi³a swoje racje. Spó³ka nie postêpuje fair, bo ongluj¹c danymi statystycznymi nie podaje znakomitych wyników ³apskiej cukrowni z tego roku, dobiera tylko te, które s¹ dla niej wygodne dodaje burmistrz. Wiec protestacyjny, który odby³ siê 10 grudnia o godz przed g³ówn¹ bram¹ ³apskiej cukrowni zgromadzi³ zarówno pracowników zak³adu, jak i plantatorów oraz mieszkañców. Obecni byli równie parlamentarzyœci ró nych opcji, przedstawiciele wojewody i Urzêdu Marsza³kowskiego. Ton wszystkich wypowiedzi by³ jeden - cukrownia w apach nie mo e byæ zlikwidowana. Nie ma Z GMINY adnych powodów, by likwidowaæ nowoczesn¹ i osi¹gaj¹c¹ znakomite rezultaty cukrowniê mówi³ w imieniu zwi¹zków zawodowych Józef Rz¹ca, który og³osi³ jednoczeœnie pogotowie strajkowe. Bêdziemy broniæ miejsc pracy i nie dopuœcimy do wywiezienia maszyn i zapasów cukru. Pos³owie deklarowali ca³kowite poparcie dla akcji obrony cukrowni. Politycy powinni byæ tam, gdzie odbywaj¹ siê naprawdê wa ne rzeczy mówi³ pose³ Józef Klim. Cukrownia jest w apach i na pewno pozostanie, to jest wyzwanie dla g³ównych œrodowisk, które mog¹ mieæ coœ do powiedzenia w tej sprawie uwa- a³ marsza³ek Józef Putra. Wicemarsza³ek Karol Tylenda podkresli³, e tym razem wystêpuje w roli plantatora. W decyzji o likwidacji cukrowni nie chodzi tylko o ten jeden zak³ad, to idzie o wyciêcie 20 % terytorium kraju z mo liwoœci produkowania buraka cukrowego twierdzi³. Bezczelnoœæ KSC polega na tym, e chce wykorzystaæ okres zmiany w³adzy dla szybkiego zamkniêcia zak³adu. Powinniœmy powiedzieæ stanowcze nie i jeœli bêdzie trzeba to blokowaæ tory, ochroniæ ten zak³ad i nie pozwoliæ na prze³o- enie kwot produkcyjnych, powiedzmy umownie, za Odrê. Byæ mo e ju 10 grudnia zapadn¹ wi¹ ¹ce decyzje - oko³o 15-tej zebra³a siê bowiem rada nadzorcza KSC. Do momentu oddawania Gazety do druku nie by³y one jeszcze znane. (jm, am) Œwiêta to okres wzmo onych zakupów, handlowcy ró nymi sposobami staraj¹ siê przyci¹gn¹æ klientów do swoich sklepów; w jednym z nich PSS Spo³em zainstalowa³ tak¹ oto zachêtê... J. Barañczuk 5

6 Z GMINY Wyrównanie szans edukacyjnych, odkrycie i rozwiniêcie pasji i zainteresowañ uczniów, wzbogacenie w now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych Projekt Szko³a szans w Jedynce Szko³a Szans - to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szko³a Bez Barier na terenie Szko³y Podstawowej Nr 1 w apach. Projekt otrzyma³ dotacjê w ramach rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie y w 2007 r. pn. "Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych"; jest uzupe³nieniem podstawowej oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów w postaci zajêæ pozalekcyjnych. Projekt Szko³a Szans otrzyma³ dotacjê z bud etu pañstwa w wysokoœci z³otych. Jego autorkami i koordynatorkami s¹ Renata Niwiñska i Agnieszka apiñska. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, odkrycie i rozwiniêcie pasji i zainteresowañ uczniów, wzbogacenie w now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, usprawnienie ruchowe oraz kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych. Projekt swoim zakresem obejmuje wiêkszoœæ uczniów ze Szko- ³y Podstawowej Nr 1 w apach, zarówno tych pe³nosprawnych, jak i niepe³nosprawnych. Uczniowie maj¹ do wyboru szereg kó³ zainteresowañ: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, muzyczno-rytmiczne, szachowe oraz wiedzy o patronie szko³y. Ci, którzy doœwiadczaj¹ ró nych niepowodzeñ w nauce szkolnej, mog¹ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zespo³ach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zorganizowane zosta³y równie grupowe zajêcia terapeutyczne - prowadzone metod¹ ruchu rozwijaj¹cego, audio-psycho-lingwistyczn¹ metod¹ Tomatisa oraz zajêcia socjoterapeutyczne. Oprócz tego 15 uczniów posiadaj¹cych orzeczenia o kszta³ceniu specjalnym uczêszcza na indywidualne zajêcia rewalidacyjne. W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia wy ej wymienionych zajêæ zosta³y zakupione ró norodne pomoce edukacyjne - ³¹cznie na kwotê z³otych. Projekt Szko³a Szans to równie ró norodne wyjazdy, m.in. zaplanowano 6 wyjazdów na basen do Wysokiego Mazowiecka. W sumie skorzysta z nich oko³o 300 uczniów. W celu pog³êbienia wiedzy oraz uwra liwienia na piêkno otaczaj¹cej nas przyrody zaplanowane zosta³y warsztaty ekologiczne na terenie Biebrzañskiego Parku Narodowego. Skorzysta z nich oko³o 180 osób. Najm- ³odsze dzieci obejrz¹ przedstawienie wystawiane w Teatrze Dramatycznym w Bia³ymstoku lub spêdz¹ wolny czas w Centrum Zabawy i Rozrywki Fikoland w Bia³ymstoku. Uczniowie ze starszych klas równie pojad¹ do Teatru Dramatycznego lub Filharmonii w Bia³ymstoku. Koszt tych wyjazdów pokryty jest w ca³oœci z otrzymanej dotacji - w sumie jest to kwota prawie 18 tys. z³otych. Agnieszka apiñska Renata Niwiñska Informacja Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 3 stycznia 2008 roku wykazy nieruchomoœci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi Spó³dzielni Mieszkaniowej Kolejarz w apach, przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej z bonifikat¹ 99%, po³o onych w apach: - ul. Sikorskiego 30A, dzia³ka nr 1824/13 o pow ha, KW Nr 9072, - ul. Sikorskiego 28A, dzia³ka nr 1824/12 o pow ha, KW Nr 64443, - ul. Sikorskiego 76A, dzia³ka nr 1064 o pow ha, KW Nr 11034, - ul. Krzywa 5, dzia³ka nr 1344/3 o pow ha, KW Nr 12468, - ul. Górna 1, dzia³ka nr 1295/19 o pow ha, KW Nr 65286, - ul. Kopernika 3, dzia³ka nr 1295/17 o pow ha, KW Nr 65288, - ul. Osiedlowa 2, dzia³ka nr 1295/14 o pow ha, KW Nr 65285, - ul. Polna 21, dzia³ka nr 1263/8 o pow ha, KW Nr 63458, - ul. Polna 21A, dzia³ka nr 1263/10 o pow ha, KW Nr 63459, - ul. Piaskowa 2C, dzia³ka 1263/7 o pow ha, KW Nr 63457, - ul. Piaskowa 2B, dzia³ka nr 1263/26 o pow ha, KW Nr 63462, - ul. Piaskowa 2A, dzia³ka nr 1263/29 o pow ha, KW Nr 63463, - ul. Piaskowa 2, dzia³ka nr 1263/18 o pow ha, KW Nr 63465, - ul. Kopernika 8, dzia³ka nr 1329/10 o pow ha, KW Nr 65289, - ul. Piwna 5, dzia³ka nr 1329/14 o pow ha, KW Nr 65290, - ul. G³ówna 30, dzia³ka nr 1938/5 o pow ha, KW Nr 28150, - ul. wirki i Wigury 48, dzia³ka nr 656/2 o pow ha i dzia³ka nr 655/4 o pow ha KW Nr 65233, - ul. wirki i Wigury 36, dzia³ka nr 666/2 o pow ha i dzia³ka nr 676/2 o pow ha KW Nr 65236, - ul. Cmentarna 35, dzia³ka nr 653/46 o pow ha, KW Nr ul. 11 Listopada 7, dzia³ka nr 653/34 o pow ha, KW Nr 65231, - ul. 11 Listopada 5, dzia³ka nr 653/36 o pow ha, KW Nr 65230, - ul. 11 Listopada 3, dzia³ka nr 665/10 o pow ha, KW Nr 55326, - ul. M.Konopnickiej 8, dzia³ka nr 665/14 o pow ha, KW Nr 65235, - ul. Piaskowa 2D, dzia³ka nr 1263/3 o pow ha, KW Nr 63450, - ul. Kopernika 5, dzia³ka nr 1295/13 o pow ha, KW Nr 65287, - ul. Sikorskiego 78, dzia³ka nr 1066/2 o pow ha, KW Nr 12132, - ul. Spó³dzielcza 7, dzia³ka nr 1345/3 o pow ha, KW Nr 10305, - ul. Kopernika 6, dzia³ka nr 1329/11, o pow ha i dzia³ka nr 1340/1 o pow ha KW Nr 82187, - ul. wirki i Wigury 40, dzia³ka nr 655/1 o pow.2136 ha i dzia³ka nr 654/2 o pow ha, KW Nr BI1B/ /7, - ul. 11 Listopada 1, dzia³ka nr 665/12 o pow ha, KW Nr BI1B/ /0 - ul. M.Konopnickiej 6, dzia³ka nr 653/37 o pow ha, KW Nr BI1B/ /3, - ul. Polna 21B, dzia³ka nr 1263/5 o pow ha, KW Nr BI1B/ /8, - ul. 11 Listopada 6, dzia³ka nr 653/24 o pow ha, KW Nr 97938, - ul. Sikorskiego 70, dzia³ka nr 1062/2 o pow ha, KW Nr BI1B/ /5. Wszelkich informacji na ten temat udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami tut. Urzêdu, pokój 401, 402 i 403 tel wewn.141, 142 i

7 Z GMINY Rok 2008 mo e byæ prze³omowy dla wielu szpitali, bêdzie nie³atwy tak e dla szpitala w apach; wchodz¹ w ycie nowe przepisy dotycz¹ce czasu pracy lekarzy i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Nowe nie znaczy lepsze Od nowego roku do lamusa powinny przejœæ kilkudziesiêciogodzinne dy ury lekarskie. W ycie wchodz¹ unijne przepisy dotycz¹ce czasu pracy w szpitalach. Zgodnie z nimi lekarz nie mo e pracowaæ d³u ej ni czterdzieœci osiem godzin tygodniowo, a w ci¹gu doby musi mieæ co najmniej jedenaœcie godzin przerwy. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzi³ te nowy system kontraktowania œwiadczeñ szpitalnych, obowi¹zuj¹cy od 2008 roku. Dyrektorzy szpitali uznali, e nowy system spowoduje, i placówki otrzymaj¹ mniej pieniêdzy na leczenie pacjentów ni w tym roku. Ustawa dotycz¹ca czasu pracy w szpitalach - jak przyznaj¹ lekarze - jest nierealna. Ju dziœ wiadomo, e w szpitalach zabraknie kadry i pieniêdzy, dlatego szefowie szpitali proponuj¹ lekarzom podpisanie zgody na pracê d³u - sz¹, ani eli przewiduj¹ unijne normy. Ci nie mówi¹ nie, jednak stawiaj¹ warunek. Je eli ju mamy siê sprzedaæ w tak¹ niewolê, to dobrze by by³o, eby by³o to odpowiednio wynagradzane mówi Ryszard Kijak z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy. Odpowiednio, czyli zdecydowanie lepiej. A na to lepiej w³aœnie brakuje pieniêdzy. Byæ mo e rz¹dowi uda siê uczyniæ, e ustawa na rok zostanie odroczona. Póki co jednak w szpitalach panuje atmosfera napiêcia i niepewnoœci. Szpital w apach zdaje siê, e nie bêdzie mia³ formalnych k³opotów w kwestii iloœci godzin dy urów lekarskich, jednak finansowych problemów mu nie zbraknie. Ustawa dotyczyæ ma tak zwanych dy urów medycznych, u nas lekarze zatrudnieni s¹ na umowach cywilno - prawnych wyjaœnia Bogdan Kalicki dyrektor szpitala w apach. S¹ to umowy zawarte niejako z firmami, z praktyk¹ lekarsk¹, specjalistyczn¹, nie dotycz¹ osób fizycznych. Wprawdzie nie wiemy jak takie umowy bêd¹ interpretowane, ale nie wie tego te nikt w kraju. Na pewno jednak Pañstwowa Inspekcja Pracy nie mo e ograniczaæ pracy komuœ, kto ma w³asn¹ firmê - praktykê lekarsk¹. Ka dy mo e we w³asnym zak³adzie pracowaæ ile chce. Poza k³opotami kadrowymi szpitale maj¹ jeszcze inne problemy i te ju dotycz¹ tak e ³apskiego szpitala. Chodzi o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ wprowadzi³ nowy system kontraktowania œwiadczeñ szpitalnych, obowi¹zuj¹cy od 2008 roku. Wzbudzi³ on wiele kontrowersji. Dyrektorzy szpitali po zapoznaniu siê z propozycjami NFZ uznali, e nowy system spowoduje, e niektóre placówki otrzymaj¹ mniej pieniêdzy na leczenie pacjentów ni w tym roku. Podobne zdanie mia³ te dyrektor szpitala w apach Bogdan Kalicki. Zgodnie z nades³an¹ przed miesi¹cem ofert¹ Podlaskiego Funduszu ³apski szpital na œwiadczenia mia³ otrzymaæ o wiele mniej ni w roku Oferty budzi³y obawy mówi Bogdan Kalicki. Kontrakt proponowany szpitalowi w apach przez Podlaski Fundusz by³ o dwieœcie tysiêcy ni szy od wyjœciowego kontraktu na rok Gdyby zosta³ utrzymany by³by o ponad siedemset tysiêcy ni szy ni mamy obecnie. Choæ oferta uleg³a poprawie to kontrakty s¹ poni ej oczekiwañ, nie Pozostaje mieæ nadziejê, e nowy system zatrudniania lekarzy i kontraktowania œwiadczeñ nie spowoduje pustki w szpitalach tylko moich zreszt¹, podobne odczucia maj¹ inni dyrektorzy. Dotychczas w katalogu procedur szpitalnych by³o oko³o 1,8 tys. pozycji. Wartoœæ ka dej z procedur jest okreœlona w punktach, które s¹ nastêpnie przeliczane na z³otówki. NFZ zaproponowa³ pogrupowanie dotychczasowych procedur i w ten sposób zmniejszenie ich liczby do 450 i dokona³ nowej wyceny. W województwie podlaskim cena punktu jest najni sza. W podlaskich szpitalach powiatowych cena punktu wynosi 10 z³otych 30 groszy, w innych regionach kraju jest o 40 groszy wy sza wyjaœnia dyrektor Kalicki. W przypadku naszego szpitala ka de 10 groszy to piêædziesi¹t tysiêcy wiêcej, z³otówka to piêæset tysiêcy. Kontrakty choæ s¹ wy sze od umów obecnie obowi¹zuj¹cych to jednak ni sze od oczekiwañ. Kontrakt, który z Funduszem podpisa³ dyrektor Kalicki 28 listopada jest wprawdzie wy szy o trzysta tysiêcy z³otych od ubieg³orocznego, ale nie zapewnia spokoju i stabilizacji. K³opotów finansowych szpitalom nie zbraknie: ju podra a³ gaz, o szeœæ procent podro a³y leki. Najbardziej niepokoj¹ca jest jednak sytuacja p³acowa. Widzê pewne zagro enie, mamy ju wstêpnie przeliczone œrodki, jakimi bêdziemy dysponowaæ i wychodzi nam, e bêd¹ to podwy ki na poziomie szeœciu, siedmiu procent mówi Bogdan Kalicki. Posiadane œrodki nie gwarantuj¹ zaspokojenia oczekiwañ pracowników. Nie ma adnych zapewnieñ rz¹dowych i pomocy w kwestii p³ac. Posiadane œrodki nie pozwalaj¹ tak e na inwestowanie. Jedyn¹ pocieszaj¹c¹ dziœ wieœci¹ szpitaln¹ jest ta o spadku zad³u enia placówki w apach. Znacz¹cy spadek odnotujemy jeszcze w tym roku, bêdzie to ponad milion z³otych. Pojawi³a siê mo liwoœæ umorzenia po yczki, któr¹ szpital otrzyma³ w ramach restrukturyzacji z BGK. Procedura umorzenia zosta³a ju uruchomiona twierdzi dyrektor Kalicki. (jm) 7 J. Barañczuk

8 Z GMINY IV Przegl¹d Filmów Amatorskich autorzy z ap zdobyli III miejsce i nagrodê publicznoœci Amatorzy na du ym ekranie 1 grudnia Przegl¹d Filmów Amatorskich apa po raz czwarty da³ szanse pokazania swojego filmu na du ym ekranie. Poza d³ugoœci¹ filmu, uczestnicy przegl¹du nie mieli adnych ograniczeñ, nie ogranicza³a ich tematyka, fabu³a a nawet jakoœæ filmów. Amatorzy z ap zdobyli uznanie jury i publicznoœci Lecz nie jakoœæ przy ocenie by³a najwa niejsza, ale temat i pomys³, a pomys³y by³y ró ne. By³y filmy oparte na fabule kryminalnej, filmy próbuj¹ce poruszyæ problemy spo³eczne i filmy dokumentalne. Zastrze enia co do prezentowanych filmów s¹ dwa. Niektóre by³y za d³ugie. Autorzy mogliby je skróciæ o te sceny, które im nie wysz³y, a nie uparcie je dodawaæ. Drugie zastrze enie to treœæ, czasami trzeba by³o siê jej doszukiwaæ, b¹dÿ treœci jako takiej nie by³o. Czêœæ filmów mia³a dobra formê, jakoœæ, ale zabrak³o im tematu i odwrotnie mówi zasiadaj¹ca w jury Agnieszka Kowalczyk. Filmy docenione i nagrodzone przez jury to: I miejsce za "Duet mi³osny" Jana Jab³oñskiego z Warszawy, II miejsce "Pan Chlebek" Przemys³awa Filipowicza z Boles³awca i III miejsce "Ciê kie brzemiê" ³apskiego twórcy Oskara Bielonko. Publicznoœæ tak e wspiera³a ³apiaków i tym samym film "Marzenia" Axela Gumkowskiego otrzyma³ nagrodê publicznoœci. Pierwsza nagroda wykracza³a poza próg filmów amatorskich argumentuje wybór jury Agnieszka Kowalczyk. To film dobry, mówi¹cy w zabawny sposób o wspó³czesnoœci. Stylizowany na kino nieme i zachowany w jednej konwencji. Obecnie film to ten rodzaj sztuki, która nie jest ju zarezerwowana dla nielicznych. Nie potrzeba wprawdzie du ego bud etu i najlepszego sprzêtu, by nakrêciæ film, ale by nazwaæ go sztuk¹ potrzeba nieco wiêcej ni tylko jakiœ pomys³ i jakiœ sprzêt. Filmowi amatorzy apy maj¹ pe³ne pole do popisu, za rok zapewne kolejny przegl¹d i kto wie, mo e apa oka e siê dla kogoœ pocz¹tkiem re yserskiej b¹dÿ aktorskiej kariery. (aga) Nagrodê publicznoœci otrzyma³ film Axela Gumkowskiego pt. Marzenia A. Okuniewski Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pomaga ZNTK apy w szkoleniu fachowców Przybêdzie spawaczy Niedawno w G pisaliœmy o dobrej koniunkturze ZNTK apy. Informowaliœmy pañstwa o debiucie gie³dowym spó³ki i o zyskach st¹d wynikaj¹cych. W ³apskich zak³adach nie tylko nie brakuje pracy, ale tak e pracownicy zarabiaj¹ lepiej. Po raz pierwszy od lat ZNTK zanotowa³y spore zyski. Optymistyczne s¹ tak e za³o enia przysz³oroczne. Jedyna trudnoœæ w obliczu jakiej znajduj¹ siê obecnie zak³ady to braki kadrowe. Dlatego powsta³ pomys³, by w 8 niedalekiej przysz³oœci otworzyæ w ZNTK szko³ê przyzak³adow¹, która kszta³ciæ bêdzie min. spawaczy i œlusarzy. Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w apach z sukcesem zadebiutowa³y na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych mówi Ryszard Ekiert prezes ZNTK. Firma rozwija siê i potrzebuje ludzi. Zak³ad, który od pocz¹tków swego istnienia specjalizowa³ siê w budowie i naprawie wagonów kolejowych nigdy nie mia³ takich problemów ze specjalistami jak obecnie. Podobnie jak w innych bran- ach, wiêkszoœæ fachowców wyjecha³a do Anglii, Irlandii i Norwegii. Teraz notowana na gie³dzie firma znowu ma szansê byæ jedn¹ z wiêkszych na rynku kolejowym w Polsce. Jednak e, by odnieœæ rynkowy sukces ³apskie zak³ady potrzebuj¹ specjalistów. Aby zapewniæ sobie kadrê fachowców ZNTK nawi¹za³y wspó³pracê z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Mamy od Instytutu stosowne akredytacje mówi R. Ekiert. W tej chwili pod egid¹ Instytutu Spawalnictwa ju odbywaj¹ siê szkolenia spawaczy. Bêd¹ trwa³y kilka miesiêcy. Myœlimy o otwarciu specjalistycznej szko³y przyzak³adowej. Naszym zadaniem jest przygotowaæ pomieszczenia, w których bêd¹ siê szkoliæ chêtni, instytut zapewni kadrê. Najprawdopodobniej ju nied³ugo zostanie powo³any w zak³adach oœrodek szkolenia. Nie bêdzie to typowa szko³a przyzak³adowa, jak¹ pamiêtaj¹ niektórzy z czasów PRL-u, ale taka, która doskonale przygotuje do zawodu. Absolwenci bêd¹ jednak e zobowi¹zani do pracy w zak³adzie, w którym zdobyli stosowne kwalifikacje. (jm)

9 Z GMINY 29 listopada odby³y siê uroczyste obchody dziesiêciolecia istnienia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. Ciep³o i rodzinna atmosfera W³aœnie to siê czuje od pierwszych chwil, kiedy przekracza siê próg Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. S³ychaæ œmiech i rozmowy a domownicy s¹ otwarci i mili dla ka dego, kto ich odwiedza. 29 listopada odby³y siê uroczyste obchody jubileuszu Œrodowiskowego Domu Samopomocy w apach. Z tej okazji przedstawiono zarys historii placówki i podziêkowano osobom, które przez 10 lat wspiera³y ŒDS. Nastêpnie odby³a siê czeœæ artystyczna, w której zaprezentowali siê domownicy ŒDS w przedstawieniu "Œwiate³ko nadziei". Wyst¹pi³ tak e kabaret Krzywe Oko z ZSM i teatr z I LO w apach. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a te imprezê Orkiestra Dêta ZNTK, która zadba³a o muzyczn¹ oprawê jubileuszu. Przed dziesiêciu laty, 1 listopada 1997 roku, ŒDS rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w apach. Oko³o miesi¹ca póÿniej zaczêto prowadziæ tam zajêcia terapeutyczne. Obecnie prowadzone s¹ m.in. treningi z zakresu samoobs³ugi, terapia zabaw¹, biblioterapia, muzykoterapia, zajêcia z zakresu socjoterapii, psychologiczna terapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja ruchowa, zajêcia plastyczne, teatralne, obs³uga komputera oraz warsztat stolarski. Domownicy ŒDS odbywali szkolenia w ramach projektu "Sprawni niepe³nosprawni - aktywizacja zawodowo-psychologiczna niepe³nosprawnych na rynku pracy" oraz szkolenie "Indywidualne œcie ki kariery zawodowej szans¹ dla osób niepe³nosprawnych". Placówka wspó³pracuje te z Urzêdem Pracy w celu zna- Niebezpieczne przejœcie lezienia odpowiedniego zatrudnienia domownikom. Przez 10 lat z us³ug placówki skorzysta³y 42 osoby. Obecnie jest dwudziestu trzech domowników. Jednym z osi¹gniêæ placówki jest prê nie funkcjonuj¹cy samorz¹d domowników, który pomaga rozwijaæ ich inicjatywê i samodzielnoœæ a tak e stymuluje integracjê grupy. W 2003 r. zarejestrowane zosta³o stowarzyszenie "Pomocna D³oñ", do którego nale ¹ pracownicy placówki, podopieczni i ich rodziny oraz sympatycy stowarzyszenia. Stowarzyszenie m.in. wspomaga finansowo wycieczki, przewozy domowników na imprezy kulturalne lub oœwiatowe, kupuje sprzêt u³atwiaj¹cy prace domownikom oraz pracownikom 22 listopada oko³o godziny kieruj¹cy samochodem suzuki porusza³ siê ulic¹ Sikorskiego. Mija³ usytuowane na tej ulicy kolejne przejœcia dla pieszych. Kierowca - jak mówi¹ policjanci - musi zachowaæ tu szczególn¹ ostro noœæ. Piêædziesiêciodwuletni mê czyzna dojecha³ do usytuowanego na wysokoœci Domu Ksi¹ - ki przejœcia dla pieszych. Na przejœcie, które okaza³o siê byæ feralne wesz³a siedemdziesiêcioletnia kobieta, mieszkanka ap. Samochód potr¹ci³ piesz¹ "na pasach". W wyniku uderzenia starsza pani odnios³a liczne obra enia. Ofiara dozna³a ogólnych pot³uczeñ, otaræ, z³amania kostki prawej nogi, urazu g³owy i zosta³a umieszczona w szpitalu w apach. Kierowca suzuki, mieszkaniec ap by³ trzeÿwy. (mt) Cena nieuwagi a tak e jest grup¹ wsparcia dla rodzin osób niepe³nosprawnych. Od wielu lat placówkê odwiedzaj¹ te wolontariusze. Przez te lata by³o kilkudziesiêciu wolontariuszy z ³apskich szkó³ œrednich. Dziêki ich wspó³pracy z ŒDS-em odbywa³y siê ró nego rodzaju imprezy kulturalne, popo³udnia z poezja, przedstawienia szkolne i okolicznoœciowe. Obecnie do ŒDS przychodzi 12 wolontariuszy. - Mia³am okazjê widzieæ placówkê tak¹ jak nasza, ale w Niemczech. I muszê przyznaæ, e pod wzglêdem warunków nie ró nimy siê od tamtego oœrodka, ale u nas da siê zauwa yæ ciep³o i panuj¹c¹ tu rodzinn¹ i bezpieczn¹ atmosferê, której tam zabrak³o. Nie chcemy, by nasza placówka mia³a Ile kosztuje moment nieuwagi mia³a okazjê przekonaæ siê mieszkanka ap przebywaj¹ca póÿn¹ noc¹ w barze TOS w apach. Z³odziejowi wystarczy³o dwadzieœcia minut, jakie up³ynê³y od pó³nocy, by ukraœæ kobiecie telefon komórkowy. Swoj¹ stratê pokrzywdzona wyceni³a na trzysta z³otych, nie liczy oczywiœcie zdenerwowania i wstydu, e da³a siê okraœæ. By³y yczenia od przedstawicieli podobnych placówek z województwa charakter instytucji, ale by zachowa³a rodzinny klimat, w którym ka dy domownik czuje siê dobrze - mówi kierownik ³apskiego ŒDSu Stanis³awa upiñska. Œrodowiskowy Dom Samopomocy w apach ma w planach zmianê lokum na wiêksze i bardziej komfortowe gdzie by³oby miejsce na nowe warsztaty plastyczne, muzyczne i stolarskie. Przez 10 lat placówka rozwija³a siê i dawa³a schronienie tym, którzy potrzebowali ciep³a i akceptacji, i miejmy nadziejê, e nie zabraknie im zapa³u do dalszego rozwoju ani tej atmosfery, która nieod³¹cznie kojarzy siê z ³apskim ŒDS-em. (aga) Fotoreportaz na stronie 12 Œmieræ podró owa³a motocyklem 24 listopada by³ ma³o przyjemny, wia³ wiatr i pada³ deszcz. W tak¹ pogodê wieczorem dwaj m³odzi ludzie wybrali siê na przeja d kê motocyklem marki Jawa. Oko³o godziny osiemnastej znajdowali siê na drodze wirowej Barszczówk¹ - Trypucie. Nie wiedzieli, e bêdzie to ostatnia przeja d ka jednego z nich. Kieruj¹cy motocyklem nie dostosowa³ prêdkoœci motoru do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku tego straci³ panowanie nad maszyn¹. Zjecha³ do rowu i uderzy³ w rosn¹ce na polu drzewo. W wyniku odniesionych obra eñ kierowca motocykla zgina³ na miejscu. Pasa er mia³ wiêcej szczêœcia. Z ogólnymi obra eniami zosta³ umieszczony w PSK w Bia³ymstoku. (mt) A. Okuniewski 9

10 Z GMINY Policjanci u progu zimy radz¹ jak ustrzec siê kolizji oraz bezpiecznie poruszaæ siê po drogach; co zrobiæ, aby œwiêta by³y przyjemne i bezpieczne Idzie zima, id¹ œwiêta Zima na drogach wi¹ e siê z charakterystycznymi dla tej pory roku kategoriami zagro eñ mówi¹ policjanci. Na drogach jest œlisko, wczeœniej zapada zmrok, pada deszcz, œnieg, jest mg³a. Poruszaj¹c siê w takich warunkach, kieruj¹cy pojazdem obowi¹zany jest zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ. Policjanci zwykle u progu zimy radz¹ jak ustrzec siê kolizji oraz bezpiecznie poruszaæ siê po drogach. Pierwsz¹ œmierteln¹ ofiarê opadów œniegu na podlaskich drogach odnotowali ju w nocy z 6 na 7 listopada. Pod om ¹ zgin¹³ kierowca bmw. Na prostym odcinku drogi jego auto w pewnym momencie wpad³o w poœlizg, zjecha³o na lew¹ stronê i bokiem uderzy³o w drzewo. 25- letni mieszkaniec om y zgin¹³ na miejscu. Pada³ œnieg. Kierowanie pojazdem w okresie zimowym wymaga w³aœciwej tym warunkom techniki jazdy, skoncentrowania oraz zachowania szczególnej ostro noœci. Bardzo istotnym elementem jest jazda z prêdkoœci¹ dostosowan¹ do aktualnie istniej¹cych warunków i sytuacji na drodze, zapewniaj¹c¹ panowanie nad pojazdem przypominaj¹ policjanci. Prêdkoœæ bezpieczna nie mo e byæ nigdy uto samiana z prêdkoœci¹ dozwolon¹ - jednak musi siê mieœciæ w jej granicach. Zachêcaj¹ i zalecaj¹, by jeÿdziæ na oponach zimowych. Maj¹ one niew¹tpliwie lepsze, bardziej dostosowane do tej pory roku parametry techniczne. Przyczyn¹ wielu zdarzeñ, do których dochodzi w tym okresie jest równie "najechanie" na inny pojazd, wynikaj¹ce z niezachowania bezpiecznego - czyli niezbêdnego do unikniêcia zderzenia - odstêpu od jad¹cego przodem pojazdu. Takie sytuacje maj¹ miejsce najczêœciej podczas hamowania (czêsto przy "doje - d aniu" do skrzy owañ), wykonywania manewrów wyprzedzania oraz omijania i wymijania. Policja przypomina, aby szczególnie w tym okresie pamiêtaæ o obowi¹zku jazdy na œwiat³ach mijania. Pamiêtaæ trzeba tak e o utrzymywaniu w czystoœci szyb, lusterek oraz kloszy œwiate³ pojazdu oraz o oczyszczeniu ca³ego samochodu ze œniegu i lodu. Policjanci upominaj¹ tak e pieszych. Nie zawsze oœwietlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania siê pieszych (zw³aszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz nierzadko niew³aœciwy sposób korzystania z dróg sprawia, e dochodzi do wielu potr¹ceñ. Radz¹, by piesi zaopatrzyli siê w specjalne odblaskowe kamizelki. Zima to tak e dla wszystkich przyjemny okres Bo ego Narodzenia. Aby tegoroczne by³o te przyjemne i bezpieczne policja przypomina o kilku wa nych sprawach. Œwiêta to okres odwiedzania najbli szych, rodzinnych spotkañ, w tym okresie mieszkanie czêsto bywa puste i pozbawione opieki. W tym w³aœnie czasie powinniœmy zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na nasze mienie i postêpowanie, gdy okres ten niesie za sob¹ zwiêkszone ryzyko stania siê ofiar¹ kradzie y. Policjanci apeluj¹ o ostro noœæ! "Gor¹czka zakupów" w sklepach to okazja dla z³odziei, dlatego te powinniœmy pamiêtaæ, aby nie pozostawiaæ portfela z pieniêdzmi w otwartej torbie i na widoku (na ladzie sklepowej, itp.). Posiadan¹ gotówkê najlepiej schowaæ w kilku miejscach - zabezpieczanych guzikiem lub zamkiem. P³aciæ odliczon¹ gotówk¹, bez zbytecznego pokazywania rzeczywistej zawartoœci portfela. Zwracaæ uwagê na osoby stoj¹ce w kolejce przed i za nami, a zakupy trzymaæ blisko siebie. W t³oku podczas podró y lokalnymi œrodkami transportu wykazywaæ siê czujnoœci¹ i zainteresowaniem otoczenia wokó³ i unikaæ zw³aszcza tzw. sztucznego t³oku. Wybieraj¹c siê w podró samochodem nale y przed wyruszeniem wypocz¹æ i przede wszystkim nie spo ywaæ alkoholu. To w du ej mierze od naszego rozs¹dku i wyobraÿni, mówi¹ policjanci, zale y nasze bezpieczeñstwo. (mt) Archiwum KW Policji w Bia³ymstoku Policja w szkole W listopadzie zakoñczy³ siê cykl szkolnych spotkañ policji z rodzicami, dzieæmi i m³odzie ¹. Prowadzili je policjanci Komisariatu Policji w apach. M³odsi aspiranci Arkadiusz Lawendowski, Mariusz Sobieski i Leszek Kamiñski realizowali zadania wynikaj¹ce z prowadzenia programów profilaktycznych. Jeden z nich to Bezpieczna komórka. Coraz wiêcej rodziców kupuje swoim dzieciom komórki maj¹c na uwadze ich dobro i bezpieczeñstwo mówi m³odszy aspirant Arkadiusz Lawendowski. Jednak e ich kradzie e to prawdziwa plaga, ponadto niejednokrotnie posiadanie telefonu mo e staæ siê przyczyn¹ przykrych doœwiadczeñ. O tym w³aœnie mówimy dzieciom, i m³odzie- y. Posiadanie telefonu i pos³ugiwanie siê nim to odpowiedzialnoœæ. Policjanci radzili tak e jak w bezpieczny sposób korzystaæ z Internetu, pouczali m³odzie o odpowiedzialnoœci karnej. (mt) W. Kruszewska 10

11 GMINA POŒWIÊTNE X sesja rady Gminy Poœwiêtne poœwiêcona g³ownie podatkom; radni uchwalali stawki podatkowe na rok 2008 Nowe podatki 15 listopada radni Gminy Poœwiêtne na X sesji przyjêli pakiet uchwa³ podatkowych. Najwa niejsz¹ z nich jest uchwa³a w sprawie ceny 1q yta stanowi¹ca podstawê naliczenia podatku rolnego z jednego hektara przeliczeniowego gruntów rolnych. Podatek rolny z 1 ha jest naliczany jako iloczyn 2,5q yta i ceny ustalonej przez Prezesa GUS na 2008 rok. W nowym roku powinien zatem wynieœæ 58,29 z³ od hektara. Radni podjêli jednak uchwa³ê w sprawie obni enia ceny yta podanej przez Prezesa GUS z kwoty 58,29 z³ do kwoty 47 z³. Jest to i tak cena wy sza od ubieg³orocznej o piêtnaœcie z³otych. Jednak e warto wiedzieæ, e ustalona przez radnych w Poœwiêtnem stawka podatkowa to jedna z najni szych, w s¹siednich gminach jest ona wy sza. Radni 15 listopada zdecydowali - wzorem lat ubieg³ych - i podjêli uchwa³ê w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci budynków mieszkalnych po³o onych na terenie gospodarstw rolnych. Podatek od budowli zosta³ uchwalony w nastêpuj¹cy sposób: od sieci wodoci¹gowej zosta³ obni ony z 2% do 1% wartoœci budowli, od sieci kanalizacyjnej zosta³ obni ony z 2% do 0,4% wartoœci budowli. Decyzja ta powinna wp³yn¹æ na obni enie kosztów eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, a w konsekwencji powinna wp³yn¹æ - zdaniem zainteresowanych - pozytywnie na cenê wody. Dyskutowano równie o wysokoœci stawki podatku od œrodków transportowych. Te zosta³y podwy szone o 10% w porównaniu do stawek obowi¹zuj¹cych w dwóch poprzednich latach, ale i tak s¹ one bliskie stawkom minimalnym zamieszczonym w za³¹czniku do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. Radni podjêli równie trzy uchwa³y w sprawie okreœlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leœny i od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Poœwiêtne. Korzystaj¹c z fakultatywnoœci przy podejmowaniu uchwa³y w sprawie op³aty od posiadania psów - radni takiej uchwa³y nie podejmowali. Na X sesji radni pozytywnie ustosunkowali siê do proponowanych zmian w bud ecie gminy na 2007 rok. Zmiana polega na wprowadzeniu kwot dotacji, zwiêkszaj¹cych czêœæ oœwiatowej subwencji. Wprowadzono do bud etu nowe zadanie inwestycyjne. To tak zwana "Budowa linii napowietrznej oœwietlenia ulicznego w Poœwiêtnem". Wartoœæ zadania oszacowano na czterdzieœci tysiêcy z³otych. (ja) Od 2009 roku wysokoœæ dop³at dla rolników Unia uzale ni od wprowadzenia zasady wzajemnej zgodnoœci Szkolenia rolników Wszyscy rolnicy Unii Europejskiej otrzymuj¹cy p³atnoœci bezpoœrednie wkrótce bêd¹ musieli spe³niaæ okreœlone obowi¹zki wynikaj¹ce z unijnych i krajowych przepisów oraz regu³ dobrej kultury rolnej zgodnej z potrzebami œrodowiska naturalnego. T¹ now¹ zale noœæ nazwano zasad¹ wzajemnej zgodnoœci albo wspó³zale noœci (cross-compliance). Angielski termin cross-compliance t³umaczy siê jako zasadê wspó³zale noœci, wzajemnej zgodnoœci, krzy owej zgodnoœci, itp., zwi¹zany jest z reform¹ Wspólnej Polityki Rolnej ustalonej w Luksemburgu w czerwcu 2003 r. Unia przyjê³a wówczas, e dla swych 15 cz³onków odchodzi od rozbudowanego systemu dop³at, którymi by³y np. premie obszarowe w zale noœci od plonu referencyjnego, premie ubojowe itp. Gospodarstwo ju nie musi siê wykazaæ iloœci¹ hektarów czy sztuk zwierz¹t, by uzyskaæ dop³aty. P³atnoœci obliczone s¹ na podstawie historycznej wielkoœci produkcji z lat w danym gospodarstwie w formie rocznej wyp³aty rycza³towej. Uproszczenie w dop³atach poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ prowadzenia produkcji wg szeregu zasad okreœlonych w dyrektywach, które ka dy kraj cz³onkowski przenosi³ do swego prawodawstwa oraz utrzymania ca³ego obszaru gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej. Spe³nienie wymogów jest bezpardonowo kontrolowane, a uchybienia gro ¹ utrat¹ czêœci dop³at Polska tak e bêdzie musia³a wprowadziæ cross-compliance od 2009 roku. Uzale nia ona wysokoœæ dop³at od spe³nienia okreœlonych wymogów. Przed nami sporo do zrobienia, jeœli gospodarstwa maj¹ otrzymywaæ pe³ne dop³aty. W dniach 22 i 23 listopada w sali narad Urzêdu Gminy w Poœwiêtnem odby³y siê szkolenia rolników z zakresu przestrzegania owej zasady wzajemnej zgodnoœci. W pierwszej tego typu sesji szkoleniowej uczestniczy³o dwudziestu jeden rolników z terenu gminy. - Rolnicy dowiedzieli siê na czym polega wprowadzanie crosscompliance - mówi Józef Kurzyna prowadz¹cy szkolenie. - Poznali minimalne wymagania wynikaj¹ce z wymienionej zasady. Dotycz¹ one przede wszystkim: ochrony œrodowiska przed zanieczyszczeniami, wynikaj¹cymi z prowadzonej w gospodarstwie dzia³alnoœci, wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagra aj¹cy zdrowiu ludzi i zwierz¹t oraz zdrowotnoœci roœlin, zapewnienia warunków dobrostanu zwierz¹t i utrzymania wszystkich gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z ochron¹ œrodowiska. Szkolenia rolników w tym zakresie s¹ wa ne. Nieprzestrzeganie bowiem minimalnych wymagañ okreœlonych w ramach zasady wzajemnej zgodnoœci bêdzie skutkowa³o sankcjami w postaci obni enia kwot p³atnoœci, a do ca³kowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymagañ w kolejnych latach. Nastêpne szkolenia w Poœwiêtnem ju wkrótce. (ja) 11

12 FOTOREPORTA zdj. A. Okuniewski Ciep³o i rodzinna atmosfera W uroczystych obchodach dziesiêciolenia istnienia Srodowiskowego Domu Samopomocy w apach udzia³ wziêli zaproszeni goœcie, wolontariusze, przedstawiciele podobnych placówek z terenu województwa, ale przede wszystkim domownicy i ich rodziny. By³y yczenia i kwiaty, wystêpy teatralne i chóralne przygotowane na tê okazjê a w finale pgromny tort, którym obdarowano wszystkich obecnych na uroczystoœci. Teraz przed domownikami i ich opiekunami kolejne lata pracy... 12

13 Miko³aje ruszy³y... FOTOREPORTA Zgodnie z corocznym zwyczajem 6 grudnia pojawi³y siê w mieœcie Miko³aje... Czy byli to œwiêci, czy tylko panowie Miko³aje trudno docieæ, bowiem najwa niejszy podobno jest œw. Miko³aj przychodz¹cy do obdarowanych w Wigiliê Bo ego Narodzenia. Dzieci jednak, które spotka³y ich w Bibliotece oraz w Przedszkolu nr 2 wygl¹da³y na zadowolone wizyt¹ i prezentami. REKLAMA zdj. A. Okuniewski 13

14 LUDZIE OBOK NAS W apach powsta³a fundacja Mateuszek - chcemy oddychaæ, bêdzie pomaga³a wszystkim cierpi¹cym na niewydolnoœæ oddechow¹ Trzeba pokazaæ problem 29 listopada 2007 roku odby³o siê uroczyste podpisanie aktu notarialnego fundacji Mateuszek - chcemy oddychaæ. Fundacja ma na celu przede wszystkim pomoc osobom wymagaj¹cym respiracji domowej. To pierwsza fundacja powsta- ³a w apach i jedyna tego typu w Polsce. Pañstwo Rymaszewscy postanowili pokazaæ ludziom, e s¹ takie dzieci i e one te chc¹ yæ i yj¹, i siê rozwijaj¹ Powstanie fundacji wi¹ e siê z dwuletnim Mateuszem Rymaszewskim z G¹sówki Skwarki w gminie apy. Mateusz by³ po latach bardzo oczekiwanym dzieckiem mówi Katarzyna Rymaszewska, matka ma³ego Mateusza. Nikt nie móg³ przewidzieæ, e urodzi siê za wczeœnie, e bêdzie chory. Sama niewydolnoœæ oddechowa to jedno, ale do tego dochodzi jeszcze niedotlenienie, po niedotlenieniu powsta³a padaczka, wczeœniej stwierdzono wodog³owie, które na szczêœcie zosta³o zahamowane, po niedotlenieniu powsta³o te czterokoñczynowe pora enie. Mateusz spêdzi³ ponad rok w szpitalach Bia³egostoku i Warszawy, przeszed³ ciê k¹ operacjê serca. Le a³ na Oddzia³ach Intensywnej Opieki Medycznej pod- ³¹czony do respiratora. Rodzice zdecydowali jednak, by zabraæ dziecko do domu i tam prowadziæ rehabilitacjê. Ich pomys³ popar³a lekarka prowadz¹ca, doktor Ta³a- ³aj z DSK w Bia³ymstoku. Nasze ycie co dzieñ to ycie w ci¹g³ym strachu, bo nie wiesz co przyniesie kolejna minuta, godzina, kolejny dzieñ mówi pani Katarzyna. Dziecko by³o bardzo malutkie, Mateuszek wygl¹da³ jak niemowlaczek. Od pocz¹tku wiedzieliœmy, e tylko domowa opieka da szansê naszemu dziecku. Gdyby Mateusz zosta³ na OIOM-ie to ju nie y³by. Taka jest prawda, tam dzieci umieraj¹. Zabijaj¹ je infekcje. Tam siê przechodzi szybko na drug¹ stronê. adne antybiotyki, adne leki ju nie dzia- ³aj¹. Organizm traci odpornoœæ. Wczeœniej yliœmy inaczej. Teraz œwiat zamyka siê wokó³ Mateusza. Rodzice Mateusza nie zamknêli siê jednak ze swoim problemem w czterech œcianach swego domu. Otoczeni yczliwymi ludÿmi opowiedzieli wszystkim o swoim synku i o tym, e wœród nas s¹ tak e inni, chorzy potrzebuj¹cy - podobnie jak Mateusz - pomocy i wsparcia. Rehabilitantka Mateuszka z Bia³egostoku pani Grabowska przekona³a nas, e nie nale y siê wstydziæ, e z problemem nale y wychodziæ mówi Adam Rymaszewski, ojciec Mateusza. Postanowiliœmy, e trzeba pokazaæ ludziom, e s¹ takie dzieci i e one te chc¹ yæ i yj¹ i siê rozwijaj¹. Wyst¹piliœmy w programie telewizyjnym. Ludzie zaczêli pomagaæ, dzwonili. Zrozumieliœmy, e nie jesteœmy sami. Wtedy te narodzi³ siê pomys³ powo³ania fundacji. Podsunê³a go rodzinie Rymaszewskich jedna z osób ogl¹daj¹cych program o Mateuszu, mecenas Marta Klimek z Warszawy. Zaoferowa³a w tej sprawie pomoc prawn¹. I tak od s³ów przeszli do czynów. Samo zorganizowanie fundacji pod wzglêdem prawnym nie jest trudne mówi Adam Rymaszewski. Trzeba tylko trochê pracy w to w³o yæ. Opracowaæ statut, zweryfikowaæ go do tego stopnia, eby nie mieæ problemów z prowadzeniem dzia³alnoœci. Najistotniejsze jest przekonanie spo³eczeñstwa, eby dzia³aæ. Zauwa yæ problem, bo wiêkszoœæ ludzi wyobra a sobie, e bêdziemy zbieraæ pieni¹dze i rozdawaæ potrzebuj¹cym, a to nieprawda. Fundacja nie jest tylko dla Mateusza, ona jest dla wszystkich podobnych pacjentów, tak e dla tych zamkniêtych na OIOMie. Trzeba wychodziæ problemom naprzeciw, trzeba zobaczyæ, kto naprawdê potrzebuje pomocy i tym pomagaæ. Trzeba kierowaæ siê w yciu honorem, jeœli masz nie bierz. Fundacja, której sk³ad zarz¹du tworz¹: Wies³aw Skibko, Pawe³ Sakowicz, Miros³aw Wróblewski i Adam Rymaszewski, ma na celu wspieranie wszystkich dzieci i osób doros³ych z niewydolnoœci¹ oddechow¹ poprzez m.in. pomoc w dostarczaniu respiratorów lub innego niezbêdnego sprzêtu medycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocniczego; zapewnienie wszechstronnej pomocy i opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla podopiecznych fundacji; informowanie ró nych grup spo³ecznych o pracy fundacji oraz zajmowanie siê dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z pozyskiwaniem œrodków finansowych z funduszy europejskich. Bêdzie te organizowaæ i aktywizowaæ wolontariat, szczególnie m³odzie owy w ramach celów Fundacji. Statut jest tak skonstruowany, eby jak najwiêcej osób mog³o znaleÿæ w fundacji mo liwoœæ dzia³ania mówi Adam Rymaszewski. Ju rozmawialiœmy z dyrektorami szkó³ œrednich, o tym jak zaanga owaæ m³odzie. Wszystko, co siê bêdzie dzia³o w przysz³oœci zale y od nich, to m³odzie najpierw trzeba uwra liwiæ. Im trzeba pokazaæ taki problem. Patronat nad fundacj¹ obj¹³ Burmistrz Roman Czepe. Grudzieñ jest miesi¹cem, w którym wyj¹tkowo chcemy dzieliæ siê z innymi i pomagaæ. Nie b¹dÿmy zatem obojêtni wobec tej pierwszej ³apskiej fundacji. (jm) M. Jaworska 14

Egzemplarz bezpłatny. www.lapy.podlasie.pl. www.dklapy.pl

Egzemplarz bezpłatny. www.lapy.podlasie.pl. www.dklapy.pl Biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X Xnr 1 ( 1) grudnia 00 MIESIĘ CZNIK Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku

Bardziej szczegółowo

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas. Pod tym has³em 25 i 26 lutego

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas. Pod tym has³em 25 i 26 lutego Z GMINY Rekolekcje wielkopostne inne ni dotychczas Niebo nie przychodzi znik¹d Pod tym has³em 25 i 26 lutego br. odby³y siê m³odzie owe rekolekcje wielkopostne. Prowadzone by³y w sali gimnastycznej Zespo³u

Bardziej szczegółowo

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Po raz drugi mieszkañcy ap mieli

URODZILI SIÊ ACH Z GMINY. Po raz drugi mieszkañcy ap mieli Z GMINY Po raz drugi mieszkañcy ap mieli okazjê œwiêtowaæ pocz¹tek Nowego Roku na placu przed Domem Kultury. Kilkaset osób, podobnie jak w roku ubieg³ym, zgromadzi³o siê przed pó³noc¹, by pos³uchaæ koncertu

Bardziej szczegółowo

URODZILI. Liceum siê bawi³o ACH ZAGIN PIES Z GMINY

URODZILI. Liceum siê bawi³o ACH ZAGIN PIES Z GMINY Z GMINY Liceum siê bawi³o Fotoreporta na str. 12-14 Tegoroczny sezon studniówkowy by³ krótki - pewnie na podobieñstwo karnawa³u; w poprzednich latach obie szko³y organizowa³y po dwie zabawy, tym razem

Bardziej szczegółowo

Cieszê siê ogromnie, e potrafimy pisaæ wnioski o œrodki, mamy bardzo dobrych pracowników

Cieszê siê ogromnie, e potrafimy pisaæ wnioski o œrodki, mamy bardzo dobrych pracowników Nr 4, luty 2004 To by³ niez³y rok Pocz¹tek roku sprzyja podsumowaniom i refleksjom. Próbujemy oceniæ miniony rok, jaki by³?, Takich ocen dokonujemy w domu, w swoim gospodarstwie rodzinnym, w samorz¹dach

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą

www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X X nr 03 ( 336) 10 lutego 2009 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) Sto dni przed maturą Z GMINY KINO DK ZAPRASZA Ile wa y koñ trojañski? Polska, 118 min., komedia, re yseria:

Bardziej szczegółowo

NR 146 W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI KWARTALNIK

NR 146 W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI KWARTALNIK KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 146 LISTOPAD-GRUDZIEÑ 2006 rok XV gazeta bezp³atna W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI FOTO.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

OPONY. Reorganizacja w szpitalu. Zawody godne olimpijskiego lauru. W numerze: Egzemplarz bezp³atny AUTO-SERWIS - PROMOCJA. NAPRAWY BIE CE samochodów

OPONY. Reorganizacja w szpitalu. Zawody godne olimpijskiego lauru. W numerze: Egzemplarz bezp³atny AUTO-SERWIS - PROMOCJA. NAPRAWY BIE CE samochodów ISSN 1508-7298 W numerze: ZSZ- Szko³a z tradycjami str. 6 Luty 2005 Reorganizacja w szpitalu Oddzia³ rehabilitacji medycznej Zastêpca Dyrektora Roman Kaproñ Nowym p.o. Ordynatora Oddzia³u poinformowa³

Bardziej szczegółowo

Pamiêci 11 polskich o³nierzy

Pamiêci 11 polskich o³nierzy Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Nr 10 (238) paÿdziernik 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1500 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nowe formy g³osowania

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY MAGAZYN STOWARZYSZENIA INICJATYWA DLA WAWRA 53,0. mln z³ 43,6. mln z³

ILUSTROWANY MAGAZYN STOWARZYSZENIA INICJATYWA DLA WAWRA 53,0. mln z³ 43,6. mln z³ Wawer gazeta.qxp 2008-01-15 11:47 Page 1 STYCZEÑ 2008 ISSN 1732-8233 ILUSTROWANY MAGAZYN STOWARZYSZENIA INICJATYWA DLA WAWRA CZYK ROKU 2007 Wawerczyk Roku 2007 jest ju czwart¹ edycj¹ konkursu organizowanego

Bardziej szczegółowo

Firma zatrudni pracowników produkcyjnych,

Firma zatrudni pracowników produkcyjnych, Poszukujemy mieszkañ, domów, dzia³ek AGENCJA NIERUCHOMOŒCI VALCOM tel. 779-44-72 Dekoracje okienne - przedstawiciel belgijskiej firmy. Okna PCV i AL tel. 779 44 72; 0-608 627 352 D A M P R A C Ê Firma

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

1 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE GRUDZIEÑ 2004 4/2004 GRUDZIEÑ ISSN 1733-1811 OPOLSZCZYZNA Z LOTU PTAKA Wskazówki dla inwestorów Na pocz¹tku grudnia br. uka e siê informator pokazuj¹cy tereny inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem

Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem Nr 12 (228) grudzieñ 2010 cena 3 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Gdzie ta KASA? Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas... W numerze: c.d. str. 2. Ruszy³a przebudowa drogi powiatowej Ko³aczkowo - Wszembórz.

Gdzie ta KASA? Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas... W numerze: c.d. str. 2. Ruszy³a przebudowa drogi powiatowej Ko³aczkowo - Wszembórz. Gdzie ta KASA? Nowa kasa mieœci siê na parterze, bezpoœrednio przy Wydziale Komunikacji i Transportu Przepraszam, gdzie jest kasa? - pytaj¹ interesanci, zapêdzaj¹cy siê na pierwsze piêtro Starostwa. Tymczasem

Bardziej szczegółowo

Taniej za rejestrację w KRSie czytaj str. 5

Taniej za rejestrację w KRSie czytaj str. 5 GAZETA BEZPŁATNA NR 3 (58) lipiec 2011 ISSN 1641-2656 W numerze: Pojadą na kolonie czytaj str. 2 Przedszkole na miarę potrzeb Od wielu ju lat przedszkole w so³ectwie Œwierklany Dolne boryka siê z problemem

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Pamiêci w Batorzu

Regionalna Izba Pamiêci w Batorzu ISSN 1508-7298 W numerze: Aktywni radni...str. 3 Podsumowanie rozgrywek halowej pi³ki no nej... str.4 Marzec 2008 Egzemplarz bezp³atny...idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, a On nas uczy kochaæ

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 7(254) 11 kwietnia 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze RAFA MILACH z Gliwic - zdobywca I nagrody oraz Dyplomu Rady Artystycznej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

PROBUDIM SK AD FABRYCZNY JESIENNA PROMOCJA. Nastêpny numer uka e siê 24 listopada. www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

PROBUDIM SK AD FABRYCZNY JESIENNA PROMOCJA. Nastêpny numer uka e siê 24 listopada. www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 19 (200) 10 listopada 2000 Cena 1,50 z³ www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze JUBILEUSZOWY 200. NUMER G OSU ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ Z TEJ OKAZJI PRZYGOTOWALIŒMY

Bardziej szczegółowo

2 3 NR 03/194/09 NR 03/194/09

2 3 NR 03/194/09 NR 03/194/09 1 2 S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W marcu 90, 92 urodziny w gminie Gorzyce obchodz¹ zacne solenizantki wójt gminy

Bardziej szczegółowo

NAPAD NA SKLEP. W tym numerze bezp³atny Informator Medyczny 2014. trzy psy

NAPAD NA SKLEP. W tym numerze bezp³atny Informator Medyczny 2014. trzy psy W tym numerze bezp³atny Informator Medyczny 2014 Pr¹d zabi³ trzy psy Zerwany przewód wysokiego napiêcia porazi³ trzy psy na posesji przy ul. Mas³owskiego w Krotoszynie. Przez kilka godzin metalowy p³ot

Bardziej szczegółowo

CUDEM USZLI Z YCIEM. Przyjecha³ Jaros³aw Kaczyñski. I LO Krotoszyn prowadzi w plebiscycie SMS

CUDEM USZLI Z YCIEM. Przyjecha³ Jaros³aw Kaczyñski. I LO Krotoszyn prowadzi w plebiscycie SMS Cech Rzemios³ Ró nych œwiêtowa³ 60-lecie 21 wrzeœnia krotoszyñski Cech Rzemios³ Ró nych obchodzi³ 60-lecie istnienia. Z tej okazji w kinie Przedwioœnie odby³a siê uroczysta akademia. Wrêczono tak- e medale

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

do trzech podstawowych grup. W gminie Brzeszcze dzia³aj¹ obecnie cztery takie firmy. Z ró - nymi planami i nadziejami oczekuj¹ dnia akcesji.

do trzech podstawowych grup. W gminie Brzeszcze dzia³aj¹ obecnie cztery takie firmy. Z ró - nymi planami i nadziejami oczekuj¹ dnia akcesji. Nr 3 (147) Marzec 2004 W marcu i kwietniu zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja zak³adów przetwórstwa miêsnego w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Wtedy te, decyzj¹ powiatowego

Bardziej szczegółowo