Nr 07 / 147 / Posiedzenie Zarządu Głównego ZZDZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 07 / 147 / 2012. Posiedzenie Zarządu Głównego ZZDZ"

Transkrypt

1 Nr 07 / 147 / 2012 Posiedzenie Zarządu Głównego ZZDZ W dniu 27 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku ZDZ, któremu przewodniczył Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego. Obok członków Zarządu Głównego wzięły udział osoby zaproszone: Zbigniew Kiliński przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZZDZ oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Biura ZG ZZDZ. Porządek obrad obejmował następującą tematykę: 1. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku oświatowego w ZDZ. 2. Informacja dotycząca wspólnej reklamy działalności ZDZ w dzienniku Rzeczpospolita. 3. Informacja nt. Działań Rządu w zakresie rynku pracy 4. Sprawy różne Informację dotyczącą punktu 1 przedstawiła Pani Wanda Surosz pełnomocnik Prezesa ZG. Informacja ta była oparta na przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z przedstawicielami ZDZ zajmujących się tą problematyką. Szczegółowe informacje z podaniem danych liczbowych będą zestawiane w specjalnej broszurze po 6 października br. Przedstawiciele ZDZ w rozmowach skupiali się na warunkach prawnych dotyczących systemu oświaty. Szczególnie dotyczyło to zmian w kształceniu ustawicznym i zawodowym. Zwracano uwagę, że kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są raczej tworem sztucznym z podstawą kształcenia szkolnego i nie są dobre dla ZDZ. Trzeba raczej skupić się na innych formach kształcenia. Wskazywano na kursy umiejętności zawodowych na które może być większe zapotrzebowanie rynku pracy. Przy KKZ trzeba mieć na uwadze fakt, że warunkiem ich uruchomienia jest prowadzenie szkoły o danym kierunku. W dyskusji w której wzięli udział członkowie Zarządu Głównego podkreślano, że wprowadzono wiele zmian w kształceniu ustawicznym i szkolnym, które mają wpływ na działalność ZDZ. Jest coraz trudniej na rynku oświatowym. Trzeba prowadzić różnorodne formy kształcenia bo zleceniodawcy będą oczekiwać na słuchaczy wyszkolonych i legitymujących się odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi kwalifikacje. Stwierdzono, że jest potrzeba zunifikowania w ZDZ zaświadczeń. Sygnalizowano też problem nierównego traktowania podmiotów niepublicznych względem publicznych co nawet potwierdziło się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Oświaty. Jeżeli chodzi o nabór do szkół to wiele ZDZ sygnalizowało, że nabór jest większy lub na poziomie roku poprzedniego. Jest to bardzo dobry sygnał gdyż zapowiadało się, że będzie gorzej. Sprawy działalności oświatowej ZDZ szerzej będą omawiane na dwudniowym seminarium szefów pionów kształcenia ZDZ w dniach października br. W pkt. 2 zabrał głos Pan Rafał Górecki, który w Biurze ZG ZZDZ był odpowiedzialny za tę kampanię reklamową. Ponieważ informację w tej sprawie przedstawił na piśmie, skupił się na najważniejszych wątkach, które miały wpływ na podjęcie tej kampanii, a celem jej była próba wizerunkowego pokazania sieci Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz potencjału Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego jako ogólnopolskiej organizacji mającej wieloletnie tradycje, doświadczenia oraz kojarzonej z wysoka jakością oferowanych usług. Reklama logo ZDZ, hasła i strony internetowej miały wpłynąć na wizerunek naszej organizacji i konkurencyjność tworzących je ZDZ. Reklama ukazała się przez 9 dni i obejmowała ok. 125 tys. egz. dziennie. Koszt reklamy wyniósł 36 tys. zł. W sumie w dniach reklamy stronę naszą odwiedziły 472 osoby. W podsumowaniu stwierdzono, że dobrze, iż reklamę podjęliśmy. Koszt reklamy rozłożony na ZDZ nie był wysoki, pokazał sieć i siłę ZDZ. Możliwość wejścia na strony ZDZ dawała możliwość poznania ich działalności oraz oferty usług. Czy kontynuować reklamę? Sprawę tę pozostawiono do decy- Komunikat ZZDZ 1 Wrzesień - Październik 2012

2 zji i uzgodnień z prezesami ZDZ. Pan Prezes Henryk Narwojsz mając na uwadze dalszą reklamę ZDZ przedstawił propozycję kampanii reklamowej w Internecie opracowaną w W-M ZDZ i krótko omówił jej założenia. Ponieważ przygotowana została na nośniku elektronicznym to ustalono, że prezentacja ta zostanie przekazana do ZDZ, aby było można do niej wrócić na najbliższym spotkaniu prezesów ZDZ. Jest to cenna inicjatywa i możliwa do podjęcia w ZDZ. Pkt. 3 dotyczący rynku pracy omówił Prezes Andrzej Piłat. Poinformował o rozmowach z sekretarzem stanu w MPiS w sprawie ewentualnego utworzenia Centralnego Funduszu Szkoleniowego, który byłby w gestii tego resortu. Sprawa jego utworzenia wymaga wprowadzenia takiej pozycji w budżecie państwa. Ważnym jest, aby do tego pomysłu przekonać decydentów. Kwota 500 mln zł z Funduszu Pracy jest za mała, aby aktywizacja rynku pracy mogła przynieść pożądane efekty. W sprawach różnych Zarząd Główny podjął uchwalę w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak Za zasługi dla ZDZ dla pracowników i działaczy ZDZ w Kielcach z okazji 65 lecia jego działalności. Ponadto Prezes Andrzej Piłat poinformował o zakończeniu remontu elewacji budynku ZG ZZDZ. Podkreślił fakt partycypacji w kosztach ZDZ w Warszawie za co serdecznie podziękował Prezesowi Robertowi Lenartowi. Przewodniczący obradom podziękował za aktywny udział w posiedzeniu i wobec braku zgłoszenia uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Kalendarz firmowy ZDZ na rok 2013 Waldemar Warlikowski Zgodnie z coroczną tradycją, Zarząd Główny Związku ZDZ, w porozumieniu z Zakładami Doskonalenia Zawodowego, wydaje kalendarz reklamowy Związku ZDZ na rok Motywem przewodnim stały się dwa miasta Polski: Kielce i Białystok, a tematem wybranych zdjęć rozpoznawalne obiekty: Pałac Biskupów Krakowskich oraz Kamienica należąca do ZDZ. W tym roku odświeżyliśmy graficznie projekt kalendarza. Standardowo już, na każdej stronie kalendarza znalazły się stopki adresowe wszystkich Zakładów należących do Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wydrukowane kalendarze zostaną wysłane przez drukarnię za pośrednictwem kuriera do wszystkich Zakładów, zgodnie z wcześniejszymi zamówieniami do połowy listopada br. Nowe Programy Rafał Górecki Zarząd Główny Związku ZDZ przekazał we wrześniu br. płytę CD nr 67 z programem: D-181 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wyd. czwarte zaktualizowane Wojciech Montwiłł Informacje do kolejnych wydań Komunikatu ZZDZ Został on zaprojektowany i wydrukowany jako kalendarz plakatowy, wiszący, w formacie B1 (68x99 cm). Dla uszlachetnienia i podniesienia odporności na czynniki zewnętrzne cały nakład został pokryty warstwą lakieru UV. Szanowni czytelnicy serdecznie zachęcam do przesyłania na adres naszej redakcji artykułów z życia Państwa Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Przypominam, iż ideą istnienia tego periodyku jest stworzenie swoistego kalendarium wydarzeń działania całego Związku. Na chwile obecną tak nie jest. Proszę zatem o nadsyłanie materiałów do następnych wydań. Liczę, że dzięki Państwa współpracy kolejne wydania Komunikatu ZZDZ będą bardziej obszerne i zróżnicowane. Rafał Górecki Komunikat ZZDZ 2 Wrzesień - Październik 2012

3 Seminarium dla Głównych Księgowych Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniach 3-4 października 2012 r. odbyło się seminarium dla Głównych Księgowych ZDZ zorganizowane przez Związek ZDZ w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie. W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 15 osób. Tematyką przewodnią było: aspekty podatkowe realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w kontekście VAT, CIT, PIT. Zmiany w Ustawie VAT od 1 stycznia 2013 r. Wykład poprowadził P. Cezary Pieńkosz doradca podatkowy, ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. wymiana własnych doświadczeń zawodowych dyskusja uczestników seminarium W czasie trwania seminarium odbyło się spotkanie Głównych Księgowych ZDZ z Prezesem Zarządu Głównego ZZDZ Panem Andrzejem Piłatem. Pan Prezes w swoim wystąpieniu omówił wprowadzane reformy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kształceniu zawodowym oraz skutki tych reform dla działalności ZDZ. Przedstawił również problematykę finansowania działalności oświatowej na 2013 r. Ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników wskazują, że seminarium było bardzo udane zarówno w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym. Zarząd Główny Związku ZDZ dziękuje uczestnikom za aktywność i otwartość w dzieleniu się doświadczeniem. Emilia Jarząbek Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w Zakładach Doskonalenia Zawodowego W dniach października br. odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie dla osób odpowiadających w ZDZ za problematykę oświatową. Prezes Andrzej Piłat przedstawił sytuację formalnoprawną kształcenia ustawicznego i jej wpływ na działalność edukacyjną Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz planowane na najbliższą przyszłość działania ZG ZZDZ. Tematyką przewodnią seminarium była problematyka dotycząca wdrażania reformy kształcenia zawodowego w Zakładach Doskonalenia Zawodowego. Ewa Konikowska-Kruk dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN podzieliła się doświadczeniami z półtora miesięcznego okresu funkcjonowania systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego w zmienionych ramach prawnych. Zakłady Doskonalenia Zawodowego zostały poproszone o wcześniejsze przesłanie pytań dotyczących wprowadzania reformy kształcenia zawodowego. Pytania nadesłały ZDZ w Kielcach i ZDZ w Katowicach, dotyczyły one organizacji nowych form kształcenia, nowej podstawy programowej oraz wydawania zaświadczeń ukończenia kursu na drukach wg. wzorów zamieszczonych w załącznikach do rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Odpowiedzi na nie udzieliła Pani Ewa Konikowska-Kruk. Przedstawiciele Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zaprezentowali propozycje wspólnego dla wszystkich ZDZ wzoru druku zaświadczenia ukończenia kursu. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania papier w kolorze ecru ze znakiem wodnym w postaci Komunikat ZZDZ 3 Wrzesień - Październik 2012

4 logo ZDZ oraz zabezpieczeniami przed ewentualnym fałszowaniem. Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat działań MPIPS w zakresie edukacji ustawicznej. Omówiona została Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w której zwraca się uwagę m.in. na inwestowanie w kwalifikacje poprzez modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleń, a także działania resortu pracy związane z modyfikacją rozporządzeń w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności, rejestru instytucji szkoleniowych RIS, przygotowania zawodowego dorosłych oraz korekty ustawy o promocji zatrudnienia. Omówione zostały także prace związane z przygotowaniem materiałów zawodoznawczych, szkoleniami dla pracowników urzędów pracy oraz bonu edukacyjnego dla młodych bezrobotnych na: szkolenia, studia podyplomowe, kształcenie policealne i zawodowe a także staże. W drugim dniu uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć interaktywne wystawy edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik. Pion Oświatowy Komunikat ZZDZ do pobrania z Internetu Szanowni czytelnicy serdecznie zachęcam do pobierania aktualnych numerów Komunikatu ZZDZ bezpośrednio ze strony internetowej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego: Rafał Górecki Akademie Zawodowe nowa, kompleksowa oferta kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przygotował specjalną ofertę kształcenia w formie Akademii Zawodowych. Akademie umożliwiają zdobywanie, doskonalenie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i uprawnień zawodowych w sposób uporządkowany i systematyczny oraz zgodny z wymaganiami i standardami stawianymi przez rynek. Powołane zostały: Akademia Biznesu, Akademia Budownictwa, Akademia IT, Akademia Spawalnictwa oraz Akademia Transportu. Działalność Akademii obejmuje organizację kursów i szkoleń oraz szereg niezbędnych działań towarzyszących i uzupełniających takich jak poradnictwo zawodowe, doradztwo biznesowe, egzaminy kwalifikacyjne itp. Oferta Akademii skierowana jest zarówno dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, jak i podwyższających już posiadane kwalifikacje w oparciu o przekazywanie najlepszych i najnowszych wzorców i wiedzy wynikającej z doświadczenia współpracujących z Akademiami praktyków życia gospodarczego i pracowników nauki. Na potrzeby kursów i szkoleń realizowanych w ramach Akademii przeznaczono kompleksowo wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie specjalistyczne, poligony, pojazdy i spawalnie szkoleniowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wyselekcjonowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne, a także przygotowanie pedagogiczne. Każdy absolwent kursów i szkoleń organizowanych w ramach Akademii oprócz Zaświadczenia o ukończeniu kursu otrzymuje dodatkowy, firmowany przez Akademię Certyfikat. Z uwagi na znaczenie społeczne problemów, związanych z sytuacją na rynku pracy oraz każdego działania ukierunkowanego na ich rozwiązywanie, Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poinformuje za pośrednictwem mediów opinię publiczną o działaniach, podejmowanych w obszarze kształcenia Komunikat ZZDZ 4 Wrzesień - Październik 2012

5 przez Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach mgr Jacka Kwiatkowskiego.. i przygotowania kadr zawodowych zgodnie z najnowszymi wymaganiami lokalnego i europejskiego rynku pracy na konferencji prasowej, zaplanowanej na dzień 2 października 2012 r. na godz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach przy ul. Budowlanych 156. Kluczowym punktem programu konferencji będzie prezentacja bazy do prowadzenia zajęć praktycznych, min. poligonu budowlanego, spawalni, działającej w ramach Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy, oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Pokażemy metody nauczania stosowane podczas realizacji praktycznej nauki zawodów w trakcie odbywających się szkoleń. Podpisane porozumie stanowi kontynuację wieloletniej, owocnej współpracy w procesie kształcenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, prowadzącego klasy o profilu wojskowym. Należy podkreślić, że wagę tych zagadnień doceniają również media, bowiem Patronatem Medialnym objęła nasze przedsięwzięcie Telewizja Polska Katowice, a obecność dziennikarzy na konferencji prasowej potwierdziło również Polskie Radio Katowice oraz dziennikarze prasy lokalnej. Krzysztof Zawodny Współpraca obejmuje: pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej promowanie nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w narodowych silach rezerwowych wspieranie merytoryczno-organizacyjne szkoły w realizacji zajęć wojskowych i służb mundurowych; Podpisanie porozumienia pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach W dniu 03 września 2012r., podczas inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013, w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach reprezentowaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Leszka Klaga i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanego Komunikat ZZDZ 5 Wrzesień - Październik 2012

6 wspieranie w realizacji zajęć edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego, obozów poligonowych, udział żołnierzy w uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez szkołę; pomoc w organizacji,,święta Wojska Polskiego", oraz realizacji pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego; udzielanie wsparcia w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursów wiedzy o historii oręża polskiego, w tym szczególnie o historii współczesnego wojska polskiego; udział młodzieży szkolnej w apelach pamięci, organizowanych z okazji świąt państwowych i rocznic historycznych; organizowanie spotkań dla młodzieży na terenie szkoły z uczestnikami misji poza granicami kraju; upowszechnianie materiałów promocyjnych o szkole i o zawodowej służbie wojskowej. w Katowicach kształcące w zawodzie technik logistyk Technikum Informatyczne w Częstochowie ZDZ w Katowicach kształcące w zawodzie technik teleinformatyk Technikum Hotelarskie ZDZ w Katowicach kształcące w zawodzie technik hotelarstwa Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Bytomiu ZDZ w Katowicach kształcące w zawodzie technik sterylizacji medycznej uzyskano pozytywną opinię ministra Zdrowia, wpis do ewidencji oraz uprawnienia szkoły publicznej Aleksandra Fąfara Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Rok szkolny 2012/2013 w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozpoczęło blisko 3500 uczniów i słuchaczy w 73 szkołach, w tym w 8 nowych szkołach, na ponad 30 kierunkach kształcenia (w tym na 1 nowym kierunku oraz na 3 istniejących kierunkach w nowych miejscowościach) W bieżącym roku uruchomiono po raz pierwszy kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej w Niepublicznym Medycznym Studium Zawodowym w Bytomiu, Katowicach, Tychach i Suchej Beskidzkiej. Dodatkowo po raz pierwszy rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) w Technikum Górniczym w Tychach ZDZ Katowice kształcącym w zawodzie technik górnictwa podziemnego w zakresie dwóch kwalifikacji: M11 Eksploatacja złóż podziemnych M39 Organizacja o prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Wizyta przygotowawcza dotycząca realizacji Projektu Transfer Innowacji (TOI). Aleksandra Fąfara W dniach sierpnia 2012 roku w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbyła się wizyta przygotowawcza do przygotowywanego projektu Transfer Innowacji, projektu współpracy wielostronnej, polegającej na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań dla podniesienia jakości kształcenia i szkolenia We wrześniu po raz pierwszy rozpoczęto rok szkolny w następujących szkołach: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bielsku Białej ZDZ w Katowicach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cieszynie ZDZ w Katowicach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piekarach Śląskich ZDZ w Katowicach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tychach ZDZ w Katowicach Niepubliczne Technikum Logistyczne w Cieszynie ZDZ Komunikat ZZDZ 6 Wrzesień - Październik 2012

7 zawodowego. Na zaproszenie ZDZ Katowice w wizycie wzięli dział przedstawiciele szkół i firm związanych z edukacją z terenu Niemiec, Danii, Szwajcarii i Łotwy. Dyskutowano na temat możliwości organizacyjnych i prawnych wprowadzenia innowacji w dziedzinie fryzjerstwa w każdym z krajów partnerskich projektu. Podczas spotkania dopracowano założenia, cele i metodologię projektu, ustalono rolę i zadania każdego z partnerów oraz lidera projektu, którym jest ZDZ Katowice. Partnerzy zostali poinformowani o możliwościach finansowania projektu przez program Leonardo da Vinci. Przygotowano także plan pracy dotyczący przygotowania projektu, obejmujący okres od zakończenia wizyty przygotowawczej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Przyjęto również roboczy tytuł projektu Master of European Professional Development for Hairdresser. Aleksandra Fąfara Warsztaty szkoleniowe mające na celu poprawę skuteczności pozyskiwania klientów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach we współpracy z SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. w ramach doskonalenia kadry własnej realizuje procedurę rozwojową mającą na celu poprawę skuteczności pozyskiwania uczestników kursów. Przedsięwzięcie zakłada dwa rodzaje działań: szkoleniowe i kontrolne. Działania szkoleniowe to warsztaty mające na celu trening umiejętności prezentacji oferty ZDZ oraz skutecznego wywierania wpływu na klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego w celu nakłonienia go do jej wyboru. Działania kontrolne to telefony i / lub wizyty osobiste audytorów SMG/KRC HR, którzy wcielając się w rolę potencjalnego klienta obserwują sposób i techniki pracy pracowników ZDZ (wizyty są nagrywane na nośniki audio, a następnie poddawane szczegółowej analizie z punktu widzenia technik sprzedaży, negocjacji, wywierania wpływu itp.). Wnioski wynikające z analiz są podstawą kolejnych warsztatów szkoleniowych, a także omawiane są na wewnętrznych spotkaniach kadry kierowniczej Zakładu. Działaniami tymi w 2012 roku objęto kadrę kierowniczą oraz pracowników administracyjno-organizacyjnych jednostek kształcenia kursowego. Grzegorz Gaik Auditorzy sprawdzili również funkcjonowanie systemu zarządzania pod kątem zgodności z nową normą ISO 29990:2010. Standard ten koncentruje się na 2 obszarach: usługi edukacyjne w aspekcie ich organizowania, realizacji i monitorowania, zarządzanie organizacją edukacyjną w kontekście planowania, finansowania, zarządzania personelem i zarządzania ryzykiem. Wynik auditu zadecydował o przedłużeniu certyfikatu jakości wg ISO 9001 dla Zakładu na kolejne 3 lata, a także o uzyskaniu przez ZDZ Katowice nowego certyfikatu zgodnego z ISO Grzegorz Gaik Uroczyste Ślubowanie Pierwszych Klas Szkół Mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach W dniu 26 października 2012r. na terenie 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej odbyło się UROCZY- STE ŚLUBOWANIE pierwszych klas Liceów Ogólnokształcących i Techników Logistycznych Mundurowych w Bielsku-Białej, Bytomiu, Andrychowie, Częstochowie, Olkuszu, Cieszynie i Tychach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ślubowanie odbyło się według ceremoniału wojskowego oraz regulaminu musztry. Nowy certyfikat jakości ISO dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach W dniach 12 i 13 września 2012 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbył się audit odnowienia systemu zarządzania jakością. Celem auditu - przeprowadzonego przez auditorów TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. - było potwierdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w obszarze kształcenia w systemie szkolnym oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi zgodnie z normą ISO 9001:2008. W programie uroczystości znalazły się między innymi: Uroczyste Ślubowanie, Defilada Szkolnych Pododdziałów, okolicznościowe wystąpienie Pana Jacka Kwiatkowskiego Prezesa Zarządu ZDZ Komunikat ZZDZ 7 Wrzesień - Październik 2012

8 Młodzi szukają swojej szansy na karierę zawodową 18 października 2012 r. odbyły się Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, który w tym roku przebiegał pod hasłem Praca: zawód czy kompetencje?. W inicjatywę włączył się Zakład Doskonalenia Zawodowego, którego przedstawiciele zachęcali uczestników do skorzystania z usług firmy. w Katowicach, Pana Jacka Falfusa Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Janiny Półtorak Prezesa Tyskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, odczytano listy gratulacyjne od Pani Małgorzaty Hanzlik Posła do Parlamentu Europejskiego oraz od Pana Stanisława Fabera Śląskiego Kuratora Oświaty oraz wręczono wyróżnienia dla uczniów za szczególne osiągnięcia. Inicjatorem targów był Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat honorowy objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce i Starosta Kielecki. Targi pracy skierowane były do osób młodych, uczących się, studiujących, ale również wszystkich osób, które poszukują szans realizacji na rynku pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Ryszard Batycki Przewodniczący Rady Miasta Bielska Białej, Pan Waldemar Tomżyński Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Przedstawiciele Władz Oświatowych, Służb Mundurowych Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Zakładów Pracy, szkół oraz prasa, rodzice i młodzież. W tegorocznych targach pracy wzięło udział blisko 60. wystawców. Pracodawcy przygotowali przeszło 800 ofert pracy. Były to propozycje zatrudnienia w kraju i za granicą, głównie w zawodach związanych z budownictwem, administracją i gastronomią. Uczestnicy mogli również wziąć udział w zajęciach warsztatowych z zakresu preorientacji zawodowej, przygotowanych przez wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na żołnierski poczęstunek. Aleksandra Fąfara Komunikat ZZDZ 8 Wrzesień - Październik 2012

9 Swoje stoisko wystawił również Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Działalność firmy przedstawiał doradca zawodowy Agencji Pośrednictwa Pracy, Agencji Doradztwa Zawodowego ZDZ, przedstawiciel Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach i pracownik szkół ZDZ w Kielcach. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy prowadzonych przez Agencję Pośrednictwa Pracy, Agencję Doradztwa Zawodowego ZDZ w Kielcach i umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą. Jako największa firma edukacyjna w regionie ZDZ zaprezentował bogatą ofertę szkół dla młodzieży i dorosłych w zawodach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym i krajowym rynku pracy. Pracownicy ZDZ na targach promowali również unijne projekty szkoleniowe i edukacyjne, które są adresowane do bezrobotnych i pracujących osób. Mają one pomóc im przekwalifikować się i odnaleźć na rynku pracy, bez względu na płeć, wiek i inne kryteria. Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy zostały uznane za niezwykle udane. Kolejny raz młodzi ludzie, tłumnie odwiedzając imprezę, potwierdzili, że są zainteresowani przemyślaną drogą rozwoju zawodowego. Pierwszoklasiści z ZDZ o-grali Kielce Anna Kulińska Zazwyczaj integracja klas pierwszych odbywa się w czasie wycieczek i rajdów. Jednak w tym roku w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach było nieco inaczej. Pierwszoklasistom zaproponowano symulacyjną grę terenową pt.: O-graj Kielce. z duchem. Nie był jednak straszny, tylko życzliwy i przekazał uczniom tajemniczy list napisany wspak, zawierający kilka wskazówek przydatnych w grze. Oprócz umiejętności czytania ze zrozumieniem przydatne w rozwiązywaniu kolejnych zadań okazało się logiczne myślenie i wiedza matematyczna. Tylko prawidłowy wynik obliczeń gwarantował odnalezienie wyznaczonych miejsc w różnych pomieszczeniach szkoły. Tam uczestnicy otrzymywali koperty z puzzlami przedstawiającymi znane miejsca w Kielcach, które były przepustką do wyjścia w teren. W sześciu punktach kontrolnych rozmieszczonych w centrum miasta czekały na graczy patrole wraz z opiekunami. Teraz drużyny musiały wykorzystać swoją wiedzę o Kielcach i regionie oraz kreatywność w rozwiązaniu postawionych przed nimi problemów. Uczniowie między innymi: projektowali plakaty promujące kielecką kulturę, ozdabiali swoje twarze barwami klubów sportowych, sprawdzali, co znajduje się pod podanym adresem. Niektóre zadania wymagały współpracy z przechodniami, więc uczniowie musieli także wykazać się komunikatywnością, taktem, umiejętnościami negocjacyjnymi i urokiem osobistym. Mieszkańcy Kielc byli na ogół nieco zaskoczeni, ale przyjaźnie odnosili się do młodzieży i chętnie wyrażali zgodę na chwilowe uczestnictwo w rozgrywce. W grze rywalizowało dziewięć sześcioosobowych drużyn reprezentujących wszystkie klasy pierwsze. Gra odbywała się na terenie szkoły i w punktach kontrolnych rozmieszczonych wzdłuż kieleckiego deptaku ulicy H. Sienkiewicza. Uczestnicy zabawy musieli rozwiązać różnorodne łamigłówki i wykazać się wiedzą przy wykonywaniu zadań związanych ze swoją szkołą i historią miasta, w którym się uczą. Już na samym początku przydatna okazała się umiejętność zachowania zimnej krwi, ponieważ na drużyny czekało spotkanie Każdej z drużyn udało się zdobyć zasłużone punkty. Wszystkim zespołom towarzyszyła wola walki i chęć zwycięstwa. Jednak pierw- Komunikat ZZDZ 9 Wrzesień - Październik 2012

10 sze miejsce i nagrodę dyrektora szkoły wywalczyła reprezentacja klasy I C logistycznej w składzie: Dorota Różańska (kapitan drużyny), Jadwiga Płatek, Magdalena Frąc, Aleksandra Kot, Daniel Zdoliński, Mateusz Żelazny. Głównym celem gry była integracja klas, poznanie własnej szkoły, miasta i regionu. Ważna także, jak w każdej grze, była dobra zabawa, radość współdziałania i przygoda. Organizatorem gry była dyrekcja szkół ZDZ w Kielcach, a jej autorami i trenerami Katarzyna Krajewska-Wątroba i Artur Wójcik. Grażyna Jaśkowska Uroczyście ślubowali Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno! Na początku października w Kielcach młodzież m.in. z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim z klas o profilach wojskowym i policyjnym złożyła uroczyste ślubowanie. A tym samym rozpoczęła oficjalnie swoją wielką przygodę w szkołach mundurowych i wkroczyła na drogę do wymarzonego mundurowego zawodu. Ślubowanie oparte na ceremoniale wojskowym i przy współudziale dowództwa i żołnierzy Garnizonu Kielce rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym w Kielcach. Tak wejście, jak i wyjście z kościoła odbyło się w iście wojskowym porządku i z budzącą podziw dyscypliną. Podczas nabożeństwa kompanie honorowe klas mundurowych ZDZ, wraz z pocztem sztandarowym, zajmowały centralne miejsce świątyni. Po bokach kolumny honorowej rozmieszczone były pozostałe oddziały młodzieży, a pozostałe miejsca przypadły zaproszonym gościom i rodzinom. wanej młodzieży z I klas wojskowych, policyjnych i strażackich szkół ZDZ, ich starszych kolegów oraz żołnierzy i orkiestry miał długość kilkuset metrów. W Parku Miejskim przy muszli koncertowej odbyła się pozostała część uroczystości. Zaproszeni goście zostali przywitani przez Jerzego Wątrobę Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach, który jednocześnie przybliżył ideę prowadzenia nauki w klasach mundurowych, a następnie główne wydarzenie dnia: ceremonia ślubowania 320 uczniów klas wojskowych, policyjnych i strażackich ze szkół ZDZ, w tym młodzieży z naszego miasta opowiada Izabela Pustuła Dyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po nabożeństwie pododdziały uczniów uformowały się w kolumnę marszową, a następnie efektowna defilada ruszyła w szyku ulicami Kielc do Parku Miejskiego. W tym czasie policja i straż miejska wstrzymały ruch pojazdów na trasie przemarszu. Młodzieży ubranej w mundury polowe towarzyszyli żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz zaproszeni goście i rodziny. Cały przemarsz młodzieży w mundurach obserwowany był przez rzesze zgromadzonych mieszkańców miasta, których uwagę przyciągnęło tak niecodzienne i interesujące wydarzenie, a zarazem spektakularne widowisko. Ludzie zgromadzeni przy ulicach gromkimi brawami nagrodzili maszerującą młodzież. Cały pochód umunduro- Można było zauważyć dobre przygotowanie młodzieży do udziału w uroczystości. Pomimo tylko kilku tygodni nauki w nowych szkołach, uczniowie zdążyli przyswoić sobie nad wyraz dużo umiejętności. Kolejno pojawiające się w Parku Miejskim pododdziały uczniów sprawnie i dokładnie zajmowały przypisane im sektory, nie gubiąc przy tym w ogóle szyku. W ten sposób oczom widzów wkrótce ukazał się widok zwartych, uporządkowanych szeregów. Nasi uczniowie przygotowywani byli do uroczystości ślubowania przez cały wrzesień przez żołnierzy, oraz starszych kolegów. Zaprezentowali się pięknie. Niejedna łezka zakręciła się w oku rodzica patrzącego na syna lub córkę w mundurze mówi Izabela Pustuła. Podczas pełnej rozmachu i atrakcji uroczystości pierwszoklasiści ślubowali. Wszyscy zgodnym chórem zgromadzeni na placu w Parku Komunikat ZZDZ 10 Wrzesień - Październik 2012

11 Miejskim w Kielcach równo donośnym głosem powtarzali słowa przysięgi oficerskiej na wierność ideałom. Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie. Będę stał niezłomnie na straży bezpiecznego bytu narodu i państwa. Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk o niepodległość i sprawiedliwość. Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki, wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych, zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy. Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym. Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno! Po ślubowaniu uczniowie I klas otrzymali oznaki roku nauki od wychowawców klas, a później nastąpiły przemówienia zaproszonych gości honorowych. Część oficjalną zakończyła defilada uczniów wspieranych przez zawodowych żołnierzy. Na koniec na scenie kieleckiego Parku Miejskiego zaplanowano występy artystyczne młodzieży ze szkół ZDZ oraz uczniów z Ukrainy. Uczennice i uczniowie kunsztownie zaśpiewali powszechnie znane pieśni narodowe i wojskowe, które wzbudziły u publiczności patriotyczny nastrój, zgodny z charakterem tej wyjątkowej uroczystości. Nie zabrakło także dynamicznego pokazu policyjnych technik interwencji w wykonaniu młodzieży z klas o profilu policyjnym. Poziomu, jaki zaprezentowali uczniowie nie powstydziłby się z pewnością żaden funkcjonariusz służb mundurowych, co potwierdziły długie i gromkie oklaski oglądających. Po uroczystości zaproszono wszystkich uczniów, rodziny i znajomych na wspólny posiłek złożony z żołnierskiej przepysznej grochówki. Uczniom dopisywał dobry humor, jednogłośnie stwierdzili, że ten dzień ślubowania na zawsze zapadnie im głęboko w sercu i pozostanie głęboko w pamięci. Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech, że tak godnie reprezentowali polski mundur. Wzruszeni i pełni podziwu gratulowali im wytrwałości, wiary w dążeniu do celu, rozwijaniu swoich pasji i marzeń, które łączą się z godnym reprezentowaniem munduru relacjonuje Izabela Pustuła. Klasy mundurowe szkół ZDZ cieszą się wśród młodzieży olbrzymią popularnością, a z roku na rok liczba uczniów systematycznie rośnie, co niewątpliwie wynika z pomysłu u wielu młodych ludzi na związanie swojej dalszej drogi życiowej ze służbą w mundurze w policji, wojsku i straży pożarnej. Ten cel znacznie przybliża nauka w klasach o profilach związanych z formacjami mundurowymi. W klasach mundurowych szkół ZDZ młodzież łączy naukę, zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w technikach, z dodatkowymi zajęciami praktycznymi, obozami na terenie jednostek wojskowych, policyjnych i strażackich oraz lekcjami teoretycznymi z zakresu funk- cjonowania konkretnych służb mundurowych. Wyrażam nadzieję, że po kilku latach nauki nasi uczniowie zasilą szeregi formacji mundurowych, będą nieśli pomoc społeczeństwu, a także zgodnie ze słowami przysięgi ślubowania zapewnią ludziom bezpieczeństwo mówi Izabela Pustuła. Grażyna Marchwiany Oligofrenopedagogika w Jędrzejowie. O wysoką jakość zadbają wykładowcy wyższej uczelni Dotychczas mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego musieli dojeżdżać na studia podyplomowe do Kielc lub jeszcze odleglejszych miast. Teraz się to korzystnie zmieniło. 22 października 2012 r. w ZDZ w Jędrzejowie rozpoczyna się I semestr Oligofrenopedagogiki. Można jeszcze dołączyć do grupy i zdobyć kwalifikacje bez uciążliwego podróżowania. Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika przygotują słuchaczy do programowania i podejmowania skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które przebywają w placówkach szkolnictwa specjalnego lub znajdują się pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika muszą być absolwentami uczelni wyższej i legitymować się dyplomem magisterskim lub zawodowym. Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli i pracowników oświaty zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu w placówkach publicznych i niepublicznych. Po zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywnej wyniku obrony pracy dyplomowej abslolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Po zdobyciu nowych kwalifikacji będą mogli podjąć się nowych zadań w dotychczasowym miejscu zatrudnienia lub wykonywać obowiązki w innej placówce oświatowej. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, z którą to uczelnią Zakład Doskonalenia Zawodowego nawiązał współpracę w zakresie organizowania studiów podyplomowych. W wyniku partnerstwa powstała bardzo korzystna sytuacja dla nauczycieli i pracowników oświaty, chcących podjąć kształcenie na kierunku Oligofrenopedagogika. Teraz mieszańcy Jędrzejowa oraz powiatu jędrzejowskiego będą mogli studiować blisko swojego domu i miejsca pracy. A co najważniejsze otrzymają wykształcenie na bardzo wysokim poziomie, co zapewnią wykładowcy kieleckiej uczelni wyższej, którzy będą prowadzili zajęcia w Jędrzejowie. Pierwsze spotkanie słuchaczy Oligofrenopedagogiki odbędzie się 22 października 2012 r. o godz w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie, przy al. Piłsudskiego 6. Zostaną na nim ogłoszone szczegóły organizacyjne związane z realizacją studiów podyplomowych. Słuchacze zdecydują także m.in. czy wolą zjazdy weekendowe, czy zajęcia popołudniowe po pracy. Ustalony Komunikat ZZDZ 11 Wrzesień - Październik 2012

12 zostanie także okres studiów, które będą trwały rok lub półtora roku. To pokazuje, że ZDZ jest bardzo elastyczny i dostosowuje się do potrzeb swoich słuchaczy. Warto zdecydować się jak najszybciej i dołączyć do grupy słuchaczy. Jest tylko kilka ostatnich wolnych miejsc. Dzień Edukacji Narodowej w miechowskich szkołach ZDZ Na 12 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach ZDZ w Miechowie uczniowie II klasy Gimnazjum przygotowali przedstawienie o lekkim zabarwieniu humorystycznym dla nauczycieli i o nauczycielach i ich typach (rozróżnianych przez uczniów). I tak dowiedzieliśmy się, że jest satrapa, równiacha i szpenio. je według schematów. Szpenio jest również inteligentny, wie kiedy popełni błąd i potrafi się do tego przyznać. Każdy z obecnych na sali zakwalifikował nauczycieli do w/w typów według własnej opinii, co wywołało dużo śmiechu i zabawnych komentarzy. Chórek w składzie: Justyna Adamek, Kasia Sudelska, Roberta Decrescenzo, Oliwia Żaba, Nadija Jasynczak, Ania Rybicka, Wiktoria Klimek i Aleksandra Sepielak, któremu akompaniował Marcin Konieczny zaśpiewał szkolne wersje piosenki Bo do nauki, Kto dla pani wkuwał wzory, Jak dobrze nam zdobywać wiedzę. Po części artystycznej Ania Rybicka w imieniu wszystkich uczniów złożyła wszystkim nauczycielom życzenia, a Tomek Książek i Łukasz Młyński wręczyli kwiaty. Uczniowie przygotowali się i wystąpili pod opieką wychowawcy Macieja Gumuli. Justyna Gumula Giełda Edukacyjna w Kielcach. Duża popularność stoiska ZDZ 17 października 2012 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wziął udział w Giełdzie Edukacyjnej zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Przy stoisku ustawiały się liczne grupy osób zainteresowanych prezentowanymi przez pracowników ZDZ informacjami. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery to coroczne działanie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Według uczniów satrapa to prawdziwy despota, absolutny znawca swojego przedmiotu, który uważa, że uczeń jest w stanie osiągnąć jedynie poziom dostateczny. Nigdy nie ustępuje, jego lekcja to wojna, w której zawsze on odnosi zwycięstwo. Równiacha przymyka oko na potknięcia uczniów, na lekcjach można robić wszystko, czego dusza zapragnie. To człowiek rozsądny, mający świadomość, wie że od uczniów nie można za wiele wymagać. Natomiast szpenio to dla ucznia wyzwanie, nie da się go łatwo rozgryźć, trudno go oszukać, jest nieprzewidywalny, bo nie postępu- Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Patronat nad Giełdą Edukacyjną objęły lokalne media. Już po raz kolejny na Giełdzie Edukacyjnej nie zabrakło doradcy zawodowego z Agencji Poradnictwa Zawodowego i Agencji Pośrednictwa Pracy oraz przedstawiciela Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach. Udzielali oni profesjonalnych i wyczerpujących porad, m.in. na temat ofert szkoleniowych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania ofert pracy i sposobów przeprowadzania rozmowy z pracodawcą. Komunikat ZZDZ 12 Wrzesień - Październik 2012

13 Odwiedzający stoisko reklamowe ludzie mogli również uzyskać szczegółowe informacje na temat podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach (również bezpłatnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) organizowanych przez ZDZ w placówkach szkoleniowych na terenie woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Cały czas mieliśmy długą kolejkę chętnych, by wypełnić testy predyspozycji zawodowych.. Pomagaliśmy gimnazjalistom wybrać dalszą drogę kształcenia. Na podstawie krótkiej rozmowy i testu określaliśmy ich predyspozycje zawodowe. Przychodzili uczniowie oraz rodzice uczniów relacjonuje doradca zawodowy ZDZ. Jestem tegoroczną maturzystką i nie mogło mnie tu zabraknąć. Wiele informacji, które mnie interesują mam w jednym miejscu, więc oszczędzam czas nie muszę chodzić na dni otwarte. Na stoiskach można porozmawiać o aktualnych kierunkach kształcenia i spotkać się z uczniami, którzy są najlepszym źródłem informacji mówi jedna z przybyłych na giełdę. Pracownicy ZDZ przygotowali specjalne pakiety informacyjne o usługach firmy, które odwiedzający stoisko mogli zabrać ze sobą. Giełda Edukacyjna dała szansę młodym osobom poszukującym oferty szkoleniowe na bezpośrednie, często pierwsze, spotkanie z przedstawicielami szkół i znalezienie atrakcyjnej oferty dla siebie. Dla szkół był to sposób prezentacji szkół oraz naboru potencjalnych uczniów. Anna Kulińska Gimnazjaliści poznali atuty szkół ZDZ w Jędrzejowie 16 października 2012 r. młodzież z III klasy Gimnazjum w Oksie odwiedziła szkoły ZDZ w Jędrzejowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Dzięki wizycie uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Wybrali doskonałe miejsce do obserwacji i gromadzenia doświadczeń. Szkoły ZDZ naprawdę dbają o swoich uczniów! Gimnazjaliści dopiero we wrześniu rozpoczęli ostatni rok nauki w swojej szkole. Są jednak świadomi jak ważne we współczesnych czasach jest dobre wykształcenie. Warto wcześniej pomyśleć o wcześniej o dalszej drodze prowadzącej do zdobycia optymalnych kwalifikacji i umiejętności, które otworzą drzwi do kariery zawodowej. Właśnie dla takiej planującej przyszłość młodzieży i ich odpowiedzialnych rodziców powstała inicjatywa organizowania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie z Gimnazjum w Oksie przyjechali do szkół ZDZ w celu zapoznania się ze sposobem kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w jędrzejowskim ZDZ. Swoich młodych gości przywitała serdecznie Ewa Grudzień Dyrektor Szkół ZDZ w Jędrzejowie i zaprosiła do zwiedzania. Jednym z punktów spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkół ZDZ w Jędrzejowie. Znajdują się w niej atrakcyjne kierunki nauczania w zawodach i specjalnościach dostosowanych do realiów rynku pracy i wymagań pracodawców. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie i w ten sposób zrealizuje swoje zainteresowania i zdobędzie pewny, konkretny zawód. Gwarancją najwyższej jakości kształcenia są wykwalifikowani nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w nauczaniu swoich przedmiotów. Mało liczne klasy dają komfort nauki i indywidualnego podejścia pedagogów do każdego ucznia. Kolejnym atutem szkół ZDZ są dodatkowe lekcje języków obcych, w zakresie szerszym niż w szkołach publicznych. Młodzież może także liczyć na komfortowe i bezpieczne warunki do nauki w budynku należącym do najnowocześniejszych placówek dydaktycznych w powiecie. Sale lekcyjne i pracownie są doskonale przystosowane do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Nie brakuje także specjalistycznego wyposażenia i sprzętu do ćwiczeń umiejętności praktycznych. Całe zaplecze dydaktyczne gimnazjaliści dokładnie z ciekawością obejrzeli, a szczególnie interesowali się właśnie pracowniami zawodowymi. Mili goście zostali również zaproszeni do obejrzenia pokazów fryzjerskich w wykonaniu uczniów IV klasy Technikum ZDZ w Jędrzejowie. Ich sprawne dłonie wykonywały fantazyjne uczesania na głowach zachwyconych gimnazjalistów. Dziewczętom bardzo spodobały się szczególnie warkocze, które niczym w profesjonalnym salonie uplotły adeptki sztuki fryzjerskiej. Uczniowie z Oksy dowiedzieli się przy okazji, że młodzież z Technikum wkrótce wyjedzie na bezpłatne, zagraniczne praktyki zawodowe do Zachodniej Europy w ramach projektu Fryzjer ponadnarodowy - kreatywny pracownik, finansowanego przez unijny program Leonardo da Vinci. Nauczyć się zawodu w zagranicznych firmach, a do tego zwiedzić wspaniałe miejsca w Europie chciałby każdy uczeń, stąd zainteresowanie gimnazjalistów praktykami było ogromne. Być może już za kilka lat i oni wyjadą na takie staże, już jako uczniowie szkół ZDZ w Jędrzejowie. ZDZ wśród czołowych firm w kraju 4 października 2012 r. ZDZ otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Podczas spotkania Klubu Teraz Polska w Centrum Giełdowym w Warszawie firmę uhonorowano medalem 20-lecia godła Teraz Polska. Obecny na uroczystości Dariusz Wątroba Dyrektor Generalny Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odebrał także dyplom przedłużający prawo do posługiwania się znakiem Teraz Polska na kolejny rok. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Fundacji Polskiego Komunikat ZZDZ 13 Wrzesień - Październik 2012

14 Godła Promocyjnego Teraz Polska, fundatorzy konkursu, przedstawiciele instytucji współpracujących z organizatorem w ramach programu Polski sukces dokonania i perspektywy, patroni medialni, a przede wszystkim wybrani laureaci różnych edycji konkursu Teraz Polska. Wśród nich znalazł się Dariusz Wątroba Dyrektor Generalny ZDZ, który reprezentował Zakład Doskonalenia Zawodowego, będącego laureatem XX edycji konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi z 2010 r. Początki konkursu Teraz Polska sięgają aż 1992 r., kiedy to wcielony został w życie pomysł zorganizowania inicjatywy wspierającej rozwój polskich podmiotów gospodarczych, mogących się pochwalić najwyższą jakością oferowanych produktów i usług, które dzięki swoim zaletom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Honorowy patronat nad konkursem objął osobiście w 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a tradycję tę konturowali kolejni jego następcy na tym stanowisku. Przez lata godło Teraz Polska stało się najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym w Polsce. Laureaci gospodarczej inicjatywy stanowią ścisłą czołówkę najlepszych i najprężniej działających polskich przedsiębiorstw. Na jubileusz 20-lecia Teraz Polska, organizatorzy konkursu postanowili wyróżnić i tym samym podziękować osobom, firmom i instytucjom, aktywnie wspierających realizację przedsięwzięcia. W tym celu wykonane zostały okolicznościowe medale, które podczas jesiennego spotkania Klubu Teraz Polska trafiły do parterów Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Jedno z takich odznaczeń otrzymał Zakład Doskoanlenia Zawodowego w Kielcach. Po raz pierwszy ZDZ w Kielcach został nagrodzony godłem Teraz Polska w 2010 r. Kapituła przyznała tę zaszczytną nagrodę po ocenieniu kompleksowych usług edukacyjnych świadczonych przez ZDZ dla mieszkańców regionu. Składają się na nie kursy, szkoły dla młodzieży i dorosłych, poradnictwo zawodowe i szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejno w 2011 i 2012 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska ponownie weryfikowała działalność Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Eksperci po każdym badaniu stwierdzali wysoką jakość usług i orientację na potrzeby klientów. Doceniano nie tylko utrzymanie poziomu oferowanych form kształcenia, ale także rozwój firmy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań i innowacji, otrzymała wiele nowych atestów i certyfikatów, a także uzyskała wysokie oceny od klientów indywidualnych oraz instytucji i przedsiębiorstw. W efekcie ZDZ nadal jest jedyną firmą szkoleniową w regionie, która może poszczycić się posiadaniem Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Od 65 lat firma z misją. Obchody jubileuszu w Radomiu W tym roku mija 65 lat od rozpoczęcia działalności szkoleniowej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20 lat istnienia niepublicznych szkół. Z tej okazji 28 września 2012 r. w Radomiu zorganizowane zostało spotkanie jubileuszowe na terenie Garnizonu Radom, a w centrum miasta odbyło się ślubowanie uczniów klas mundurowych. Uroczysta Gala jubileuszu 65-lecia ZDZ w klubie Garnizonu Radom Zakład Doskonalenia Zawodowego działa nieprzerwanie od 65 lat, a niepubliczne szkoły ZDZ funkcjonują od dwóch dekad. W tym czasie firma przeszkoliła ponad milion osób na kursach i wykształciła 37 tysięcy absolwentów szkół. Obecnie ZDZ jest liderem na rynku usług edukacyjnych, wypełniając misję podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Pod szyldem ZDZ można zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód bądź nowe umiejętności, uzupełnić wykształcenie, ukończyć bezpłatne szkolenie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na jubileuszowe spotkanie, którego gospodarzami byli Katarzyna Kołodziejska Dyrektor Szkół ZDZ w Radomiu i Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu oraz Jerzy Wątroba Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach, przybyło wielu znamienitych gości. Wielu z nich otrzymało złote i srebrne odznaki Za zasługi dla ZDZ. Atrakcją wieczoru. w gościnnym klubie garnizonowym, było show w wykonaniu uczennic i uczniów, na które złożyły się popisy wokal- Komunikat ZZDZ 14 Wrzesień - Październik 2012

15 Przed Pomnikiem Zbrodni Katyńskiej 17 września 2012 r. delegacja uczniów klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu wzięła udział w obchodach rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich na teren Polski. Młodzież przy tej okazji pogłębiła swoją wiedzę na temat historii kraju i miała okazję kształcić swoją postawę patriotyczną. ne, pokaz fryzur, sztuk obrony oraz pokaz musztry paradnej. Życzeniom i gratulacjom dla firmy-jubilatki nie było końca. I tym oficjalnym, i tym składanym już w części nieoficjalnej, rozpoczętej od poczęstunku wyśmienitym tortem. Władze Radomia i Dowództwo Garnizonu Radom organizatorzy upamiętnienia 73 rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę zaprosili przedstawicieli młodzieży Szkół ZDZ do udziału w patriotycznej uroczystości, która odbyła się 17 września 2012 r. przed Pomnikiem Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego. Miały miejsce wystąpienia okolicznościowe, modlitwa ekumeniczna oraz ceremonia złożenia kwiatów. Ślubowanie uczniów klas mundurowych z podregionu radomskiego w centrum miasta 28 września 2012 r. uczniowie pierwszych klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu, Nowym Mieście nad Pilicą i Zwoleniu złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się w centralnym punkcie miasta na Placu Konstytucji 3 Maja i miała bardzo uroczystą oprawę. Ceremoniał wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców. Prawdziwe tłumy obserwowały młodzież w odświętnych i historycznych strojach. Wśród gości uroczystości był Ryszard Fałek - Wiceprezydent Radomia, Jerzy Wątroba - Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach, przedstawiciele władz samorządowych Mazowsza i miasta Radomia, służb mundurowych i instytucji na co dzień współpracujących ze szkołami ZDZ. Po okolicznościowych wystąpieniach i złożeniu ślubowania przyszli mundurowi zaprezentowali się w widowiskowej defiladzie. Uświetniła ją Orkiestra Sił Powietrznych. Owacjom nie było końca, a swojego wzruszenia nie ukrywali rodzice oraz dziadkowie uczniów. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na żołnierska grochówkę. Barbara Pikiewicz Społeczność szkół ZDZ reprezentowała wraz ze sztandarem grupa uczniów II klasy Liceum Wojskowego. Barbara Pikiewicz Przyjaciele ZDZ licznie przybyli na obchody 65-lecia firmy 5 października 2012 r. miały miejsce uroczystości wieńczące obchody 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20-lecia niepublicznych szkół ZDZ. Złożyły się na nie ślubowanie uczniów klas mundurowych w Parku Miejskim oraz Uroczysta Gala Komunikat ZZDZ 15 Wrzesień - Październik 2012

16 stwowych, wojewódzkich i samorządowych. Licznie przybyło kierownictwo urzędów i instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, edukacyjnych i naukowych, organizacji społecznych, federacji pracodawców, związków zawodowych, ośrodków kultury, służby zdrowia, oraz firm i przedsiębiorstw, a także osoby prywatne związane z firmą. Byli też goście z Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całego kraju, kierownictwo Zarządu Głównego Związku ZDZ, reprezentanci służb mundurowych i uczelni resortowych, regionalnych mediów oraz zagraniczni partnerzy edukacyjni ZDZ z Francji, Włoch i Ukrainy. Ślubowanie klas mundurowych w Parku Miejskim w Kielcach na miarę 20-lecia niepublicznych szkół ZDZ w Wojewódzkim Domu Kultury. Dominował wzruszający i podniosły nastrój, podkreślający wagę wydarzenia. Obchody jubileuszu Stowarzyszenia ZDZ składały się z dwóch części. Pierwszą były uroczystości związane ze ślubowaniem 320 pierwszoklasistów z klas mundurowych szkół ZDZ o profilach wojskowym, policyjnym i strażackim z całego woj. świętokrzyskiego i Miechowa w woj. małopolskim (uczniowie z podregionu radomskiego ślubowali w poprzednim tygodniu w Radomiu). W ślubowaniu i towarzyszącym im wydarzeniach wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, rodziny i znajomi uczniów, a także mieszkańcy miasta i regionu. Przyjaciele ZDZ nie zawiedli, kilkuset gości na podwójnym jubileuszu Zakładu Tego dnia na wyjątkowe święto Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przybyło kilkuset znamienitych gości, których łączy z ZDZ troska o rozwój kwalifikacji mieszkańców regionu. Wśród nich znaleźli się parlamentarzyści, a także przedstawiciele władz pań- Młodzież w mundurach to piękny widok Uroczystość rozpoczęła się w samo południe mszą świętą w intencji uczniów i pracowników ZDZ celebrowaną przez ks. płk. Adama Prusa w Kościele Garnizonowym. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów pierwszoklasistów ulicami centrum Kielc, przy udziale żołnierzy z jednostki wojskowej na Bukówce, orkiestry wojskowej z Lublina i kompanii honorowych uczniów szkół ZDZ w mundurach różnych rodzajów sił zbrojnych oraz historycznych strojów z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Na ten czas policja i straż miejska wstrzymały ruch pojazdów na trasie przemarszu. Cały barwny pochód obserwowany był przez licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, których uwagę przyciągnęło niecodzienne widowisko. Komunikat ZZDZ 16 Wrzesień - Październik 2012

17 kowej uroczystości. Jeszcze więcej emocji i wrażeń przyniósł widzom efektowny pokaz sztuk walki i umiejętności policyjnych, wykonany przez uczniów szkół ZDZ. Kolejną atrakcją dla licznie zebranych widzów był pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Nie zabrakło także smacznego i pożywnego poczęstunku w postaci tradycyjnej wojskowej grochówki wydawanej zgłodniałym uczniom i gościom wprost z kuchni polowej. Uroczysta Gala Jubileuszowa w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na skalę godną 65-lecia ZDZ Ślubowali na Sztandar ZDZ Po kwadransie marszu kolumny sprawnie dotarły do Parku Miejskiego, który był miejscem wszystkich dalszych elementów tego widowiskowego wydarzenia. Na ślubowanie złożyły się, m.in. przyjęcie meldunku przez płk. dypl. Wiesława Mitkowskiego Dowódcę Garnizonu Kielce, podniesienie Flagi Państwowej i odegranie Hymnu Państwowego, powitanie gości przez Jerzego Wątrobę Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach, który jednocześnie przybliżył ideę prowadzenia nauki w klasach mundurowych, a następnie główne wydarzenie dnia ceremonia ślubowania uczniów klas wojskowych, policyjnych i strażackich ze szkół ZDZ. Po ślubowaniu uczniowie I klas otrzymali oznaki roku nauki od swoich szkolnych wychowawców, a później nastąpiły przemówienia zaproszonych gości honorowych. W dalszej części odegrana została pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów klas mundurowych po Parku Miejskim. Druga część obchodów jubileuszu to Uroczysta Gala zorganizowana w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Na początku spotkania wyświetlony został na dużym ekranie kinowym film dokumentalny o Stowarzyszeniu ZDZ, obejmujący tematyką czasy historyczne firmy aż do dnia obecnego. Pozwolił on uczestnikom jubileuszu uświadomić sobie ogrom wydarzeń, budujących niepowtarzalne doświadczenie i chlubne tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Nikogo też nie zdziwił wybór piosenki inaugurującej Galę, a był nią utwór 65 lat minęło w wykonaniu Marzeny Trzebińskiej. 65 lat to nie był zmarnowany okres! Występy, pokazy, prezentacje, a na koniec wojskowa grochówka Po ślubowaniu wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni na piknik mundurowy. Na scenie uczennice i uczniowie zaśpiewali powszechnie znane pieśni narodowe i wojskowe, które wzbudziły u publiczności patriotyczny nastrój, zgodny z charakterem tej wyjąt- Podczas wystąpienia Jerzego Wątroby, gospodarza uroczystości, padło wiele ciepłych słów o przyjaźni licznych osób i instytucji, które od lat wspomagają ZDZ w realizowaniu misji edukacyjnej Stowarzyszenia. Dziękuję za wspieranie działań Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i udzielaną pomoc. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dzisiejsze spotkanie. Dedykujemy je Państwu: naszym Przyjaciołom, Poprzednikom i Następcom. Wyrażam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli czerpać z Waszej przychylności, kreatywności i mądrości powiedział Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach. Mówił także o efektach 65-letniej pracy kadry ZDZ i działaczy społecznych. Ponad milion uczestników kursów i ponad 37 tysięcy absolwentów szkół: wykształconych i przeszkolonych przez nasze szkoły i placówki, które działają blisko ludzi i dla ludzi. Dziś szkół mamy ponad 70, a placówek kształcenia ustawicznego ponad 20. Rocznie w szkołach naukę pobiera około 5500 uczniów Komunikat ZZDZ 17 Wrzesień - Październik 2012

18 i dorosłych, a kursy kończy ponad 20 tysięcy osób wyliczył z dumą. Mamy sukcesy w edukacji młodzieży i dorosłych. Jego składnikami były zawsze: wizja, strategia, zaangażowana kadra, jakość, współpraca z otoczeniem społecznym i życzliwość licznych partnerów zdradził sekret sukcesu. społeczności lokalnej Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Leszek Bucki, Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali Jacek Pawliński, Grzegorz Solarz, Maria Wójcik-Jankowska, a Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Krzysztof Wątroba. Następnie z postanowienia Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali Anna Boruń, Ryszard Chałat, Halina Gawlik, Ewa Holisz, Ligia Kaleta, Jan Kowalski, Zbigniew Kowalski, Weronika Przekazał też swoją ocenę przeszłości firmy, widzianą oczami osoby kierującą firmą od 17 lat Przyszło mi kierować Zakładem w ciekawych czasach: w okresie dynamicznych zmian politycznych, społecznych, demograficznych i gospodarczych, w okresie rozwoju gospodarki rynkowej i konkurencji na rynku edukacyjnym, w okresie integracji Polski z Unią Europejską. I dlatego dziś mogę powiedzieć, że jedyną stałą rzeczą w moim życiu zawodowym była zmiana, a strategią działania: zarządzanie zmianą podkreślił. Pochwalił również kadrę pracowników. Rozwój ZDZ w dużym stopniu warunkuje posiadanie własnego kapitału ludzkiego: nieprzeciętnego, kreatywnego, wykształconego i otwartego na nowe wyzwania, tworzącego edukację opartą na innowacyjności i jakości. Z satysfakcją stwierdzam, ze mam taki unikalny kapitał cieszył się Jerzy Wątroba. Medale dla zasłużonych Ważnym momentem Gali było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych kierownictwu, pracownikom i emerytowanej kadrze Zakładu. Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi na rzecz Krawczyk, Zenon Kurkowski, Władysław Miazga, Andrzej Pietrzyk, Danuta Prokop, Kazimierz Stępniewski, Tadeusz Wadowiec, z kolei Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali Zbigniew Ciupiński, Beata Karolak, Katarzyna Kołodziejska, Małgorzata Małek, Danuta Zięba, a Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymali Justyna Walas, Dariusz Wątroba. Wszystkie odznaczenia wręczyły Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej i Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski. Przyszedł również czas na medale wewnętrzne. Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ i Jerzy Wątroba Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach udekorowali odznakami Za Zasługi dla ZDZ zasłużonych partnerów i współpracowników, a otrzymali je Tadeusz Bator, Józef Grabowski, Piotr Janion, Andrzej Krupa, Edward Kulpa, Władysław Migórski, Wiesław Pióro, Andrzej Smulczyński, Kazimierz Ścibiło, Waldemar Trzaska, Franciszek Wołodźko. Komunikat ZZDZ 18 Wrzesień - Październik 2012

19 Gratulacje i życzenia Blisko przez godzinę scena WDK-u należała do gości. Przemówiło z niej bardzo wielu przyjaciół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W swoich wystąpieniach podkreślali ogromne zasługi firmy w kształceniu mieszkańców regionu, doceniali osiągnięcia w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych, a także wychwalali wykwalifikowaną kadrę pracowników i świetną bazę dydaktyczną Zakładu. Padło wiele serdecznych życzeń dalszych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnych, składanych Jerzemu Wątrobie Prezesowi Zarządu ZDZ w Kielcach i wszystkim pracownikom, nauczycielom oraz uczniom i słuchaczom. w regionie świętokrzyskim. Śpiewając swoje przeboje wprowadził całą publiczność we wspaniały nastrój, który nie zniknął po ostatnich słowach kończącej występ piosenki. Jest czas na pracę, ale i jest czas na zabawę W części artystycznej nie zabrakło oczywiście występów uczennic i uczniów ze szkół ZDZ w Chmielniku, Kielcach, Miechowie i Radomiu, którzy zaprezentowali swoje uzdolnienia wokalne i taneczne. Duże wrażenie na publiczności zrobił również pokaz fryzur i makijaży, w wykonaniu młodzieży ze szkół ZDZ w Radomiu. Dodatkową atrakcją były występy gości z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski specjalnie na jubileusz ZDZ. Uczniowie z klas wojskowych dzielnie walczyli na ogólnopolskich zawodach Commando Młodzież z klas mundurowych szkół ZDZ po raz kolejny zaprezentowała swoje umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole i w zaprzyjaźnionych jednostkach wojskowych. Tym razem ucznio- Kulminacją Uroczystej Gali był godzinny koncert znanego wokalisty i aktora muzycznego Janusza Radka, mającego swoje korzenie Komunikat ZZDZ 19 Wrzesień - Październik 2012

20 wie z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach pojechali aż do Bolesławca, gdzie wzięli udział w II Mistrzostwach Sportowo- Obronnych Comanndo klas o profilu wojskowym. Organizatorem mistrzostw było już po raz drugi Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando. Patronat nad inicjatywą objął Minister Obrony Narodowej, którego na zawodach reprezentował płk Waldemar Bartłomiejczak Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Mistrzostwa odbyły się one w jednostce wojskowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Szkoły ZDZ w Kielcach wystawiły do zawodów dwie drużyny. Diana Dziewięcka, Barbara Florczyk, Martyna Lach (kapitan), Aleksandra Lubiak, Monika Syska i Patrycja Szlufik tworzyły zespół dziewcząt. W drużynie chłopców znaleźli się Maciej Foltyn, Grzegorz Gołuch, Krzysztof Posełek, Dawid Różalski, Damian Stępień i Jakub Ślusarski (kapitan). Oprócz nich do rywalizacji stanęło 20 grup męskich i 12 drużyn żeńskich z Bolesławca, Chełma, Częstochowy, Dobrodzienia, Elbląga, Katowic, Kraśnika, Lubania, Lubomierza, Łobżenicy, Łodzi, Myszkowa, Nowej Soli, Nowego Targu, Rakowic Wielkich, Skały, Sulechowa, Zgorzelca i Złotoryi. Jak widać pretendentów do podium było mnóstwo, co jednak nie zraziło uczniów z Kielc, którzy uwielbiają wyzwania. strzelanie do tarczy z karabinka sportowego kbks kal. 5,6 mm, sztafeta pływacka 5 x 50 m, pokonywanie elementów Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF), rzut granatem do celu i na odległość oraz zajęcie stanowiska ogniowego armatą kal. 84 mm w tych dyscyplinach młodzież musiała osiągnąć najlepsze wyniki, pokonując konkurencyjne zespoły. Rywalizacja trwała dwa dni i była bardzo wyczerpująca dla każdej ze startujących w zawodach drużyn. Na szczęście pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy mogli się skupić jedynie nad jak najlepszym pokonaniem każdej z konkurencji. Niektórzy nawet poświęcenie takie musieli okupić na szczęście niegroźnymi kontuzjami, ale jak na uczniów klas wojskowych przystało, dotrwali dzielnie do końca zawodów. Drużyna chłopców z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach zajęła w generalnej klasyfikacji 7 miejsce walcząc dzielnie do samego końca. Co istotne, byli oni najlepsi w jednej z najtrudniejszych konkurencji, najsprawniej pokonując wojskowy tor przeszkód w Ośrodku Sprawności Fizycznej. Dziewczęta z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach spisały się jeszcze lepiej plasując się na 3 miejscu w końcowym rozrachunku. Przy czym niewiele zabrakło, aby stanęły na najwyższym stopniu podium. Generalnie zawody w wykonaniu drużyn wypadły dobrze, a wyniki jedynie rozbudziły motywację i pragnienie do jeszcze lepszego przygotowania i występu na przyszłorocznych zawodach. Wszyscy uczestnicy zawodów musieli zmierzyć się z niezwykle trudnymi konkurencjami, wymagającymi od uczniów wiele umiejętności oraz odpowiedniego przygotowania. Marszobieg zespołowy, Komunikat ZZDZ 20 Wrzesień - Październik 2012

21 Impreza została bardzo dobrze przygotowana pod względem logistycznym i zaopatrzeniowym. Wszyscy uczestnicy zostali zakwaterowani w koszarach wojskowych, gdzie mogli bezpośrednio doświadczyć żołnierskiego życia. Usłysz niesłyszących! Naucz się języka migowego w Jędrzejowie Marcin Chamera Zgodnie z danymi GUS, liczba osób z dysfunkcjami słuchu przekracza w Polsce milion, a znaczny procent tej grupy nie słyszy całkowicie. W najbliższym otoczeniu żyją nasi znajomi, sąsiedzi, a także potencjalni klienci, z którymi można się komunikować tylko przy pomocy języka migowego. 2 października 2012 r. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie rozpoczął kurs nauki tego języka. byli w stanie się skomunikować. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej społeczności ZDZ w Jędrzejowie zaplanował i zorganizował kurs nauki podstaw języka migowego. Zajęcia rozpoczęły się 2 października. W tego typu szkoleniu wziąć udział mogą wszyscy chętni, a skierowany jest szczególnie do urzędników i pracowników różnego typu instytucji i organizacji. Program szkolenia składa się z dwóch części, stanowiących integralną całość. W pierwszej części, w ciągu 60 godzin słuchacze poznają ok. 300 podstawowych znaków języka migowego, co umożliwi przeprowadzenie wstępnej rozmowy z osobą głuchą. Po części drugiej (obejmującej również 60 godz.) zakres znajomości znaków języka migowego obejmie ok znaków. Pozwoli to na całkowite porozumienie z osobą niesłyszącą i udzielenie jej profesjonalnej informacji oraz pomocy. ZDZ na Radomskich Targach Pracy 19 września 2012 r. w foyer sali koncertowej Urzędu Miejskiego odbyły się Radomskie Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu oraz Filia w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Swój udział w wydarzeniu miał również ZDZ w Radomiu, licząca się instytucja wspomagająca rozwój rynku pracy. Znajomość języka migowego wśród słyszących jest w Polsce bardzo rzadkim zjawiskiem. Najczęściej tylko rodziny osób głuchych posługują się tym językiem. To dla nich konieczna umiejętność, dająca im jedyną możliwość porozumienia się ze swoimi bliskimi. Tymczasem niesłyszący stanowią ogromną grupę społeczeństwa, o czym świadczą m.in. statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Głusi i niedosłyszący mają niezwykle duże problemy w codziennym życiu przy wykonywaniu nawet prostych czynności, nie wspominając już o załatwianiu bardziej skomplikowanych spraw. Warto poświęcić trochę czasu i poznać choćby podstawy języka migowego, by mieć możliwość skomunikowania się z tymi osobami. W sklepie, restauracji, u fryzjera i przede wszystkim w urzędzie powinien znaleźć się pracownik z nawet minimalną znajomością języka migowego. Tym samym głusi klienci lub interesanci będą mieli szansę skorzystania z oferowanej usługi, z obopólną korzyścią i zadowoleniem. Dla pracodawców może to być również ważny argument do zatrudnienia osoby posługującą się językiem migowym lub awansowania pracownika, który podjął kształcenie. Nauka języka migowego to także ciekawy pomysł dla ludzi ambitnych, lubiących nowe wyzwania i chcących wykazać się niespotykanymi powszechnie umiejętnościami. W ten sposób łatwo poszerzą grono swoich znajomych o osoby, z którymi wcześniej nie Zakład Doskonalenia Zawodowego wystawił firmowe stoisko, promujące atrakcyjne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych i młodzieży, a także szkolenia zawodowe, których ukończenie pozwala zdobyć kwalifikacje i konkretny zawód. Nic dziwnego, że taka szeroka oferta szkoleniowa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Promowane były miedzy innymi dwa projekty unijne: Lodołamacze stereotypów II aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz PI PWP Modelowe Regionalne Centrum Kompetencji Technologicznych Green Job, realizowane obecnie przez radomską placówkę szkoleniową ZDZ. Wszyscy zainteresowani, a były ich setki, uzyskali wyczerpujące informacje na temat oferty szkół ZDZ w Radomiu i Centrum Kształ- Komunikat ZZDZ 21 Wrzesień - Październik 2012

22 do przekazania mieszkańcom regionu. Firma organizuje wiele nowatorskich inicjatyw, z których niezwykle chętnie korzysta społeczność województwa. Jako przykład wymienić można ponad 60 projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które umożliwiły zdobycie kwalifikacji zawodowych blisko 30 tysiącom osób. Równie dużą popularnością widzów cieszą się relacje z rozmaitych konkursów, pokazów, imprez artystycznych, w których uczestniczą uczniowie szkół ZDZ. Dla odbiorców TVP Kielce szczególnie atrakcyjne są telewizyjne przekazy z uroczystości z udziałem klas mundurowych, które mają bardzo widowiskowy charakter. Już wkrótce z pewnością widzowie zobaczą kolejne ciekawe informacje z życia Zakładu Doskonalenia Zawodowego. cenia Zawodowego ZDZ w Radomiu, wraz z zaproszeniem do skorzystania z usług edukacyjnych. Ozdobą stoiska ZDZ byli przedstawiciele młodzieży z klas wojskowych oraz fryzjerskich. Barbara Pikiewicz Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę Pod takim hasłem przebiegają tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata. W szkołach ZDZ w Radomiu to ważne ekologiczne święto rozpoczęło się już w czwartek, 13 września i trwało trzy dni. ZDZ nagrodzony tytułem Przyjaciel TVP Kielce Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach po raz kolejny został doceniony jako dynamicznie i prężnie działająca firma. Tym razem ZDZ otrzymał zaszczytny tytuł Przyjaciela TVP Kielce, przyznany w ramach obchodów 60-lecia istnienia Telewizji Polskiej. Wręczenie statuetki i dyplomu gratulacyjnego odbyło się na uroczystej gali w KCK-u. Z okazji 60. rocznicy powstania Telewizji Polskiej w całym kraju zorganizowany został Dzień Otwarty we wszystkich ośrodkach TVP. Nie inaczej było w Kielcach, gdzie od wielu już lat działa Oddział w Kielcach Telewizji Polskiej S.A. Właśnie w tym dniu kierownictwo redakcji zaprosiło przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm i instytucji na uroczystą galę. Została ona zorganizowana w celu uhonorowania i wyróżnienia wieloletnich, najbardziej zasłużonych partnerów, z którymi współpraca przyniosła największe korzyści dla widzów. Podczas uroczystości Zakład Doskonalenia Zawodowego reprezentował Dariusz Wątroba Dyrektor Generalny ZDZ w Kielcach, który odebrał z rąk Marka Mikosa Dyrektora Oddziału w Kielcach Telewizji Polskiej S.A. efektowną statuetkę i dyplom. W gronie laureatów tytułu Przyjaciel TVP Kielce znaleźli się także: Dorbud S.A., Fabet S.A., Gmina Chęciny, Gmina Sitkówka- Nowiny, Kielecka Fabryka Mebli, NSZZ Solidarność, OSM Włoszczowa, Politechnika Świętokrzyska, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Tandem Sp. z o.o., Targi Kielce S.A., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, a nagrodę specjalną otrzymało Kieleckie Centrum Kultury. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ma bardzo wiele W tym czasie młodzież pod kierunkiem nauczycielek geografii i biologii porządkowała najbliższe otoczenie, w tym pobliski Stary Ogród. Jak poinformowała nas Alicja Wiśniewska, pod opieką której uczniowie II klasy Liceum Strażackiego sprzątali park, w ciągu godziny lekcyjnej, a więc zaledwie 45 minut, zapełniło się 18 worków na Komunikat ZZDZ 22 Wrzesień - Październik 2012

23 śmieci. Jednocześnie w szkolnym korytarzu na II piętrze czynna była okolicznościowa wystawa, pokazująca potrzebę troski o środowisko. Prowadzona była też akcja uświadamiania młodzieży o korzyściach wynikających ze sprzątania świata. W tym celu na wszystkich lekcjach prezentowany był album z fotografiami, rysunkami i poezją ekologiczną, przygotowany przez uczennice i uczniów, dla których problemy ochrony przyrody nie są obojętne. Barbara Pikiewicz Targi Pracy w Rakowie. ZDZ pomaga znaleźć pracę i zdobyć kwalifikacje 21 września 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, wraz z lokalnymi władzami gminy Raków, zorganizował XI Powiatowe Targi Pracy. Wydarzenie pod nazwą Powiatowe Targi Pracy - metodą ożywienia lokalnego rynku pracy odbyły się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie. W wystawie wzięli również przedstawiciele ZDZ w Kielcach Bezrobocie w gminie Raków wynosi 18%, z tego powodu inicjatywa od lat cieszy się dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców. Z uwagi na duże znaczenie targów dla lokalnej społeczności patronat nad nimi sprawują Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Swoje oferty pracy bezrobotnym przedstawiali krajowi i zagraniczni pracodawcy. Giełda była także okazją do zapoznania się z ofertami staży, proponowanymi przez przedstawicieli Miejskiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Targi pracy były bardzo dobrą formą prezentacji firm i przedstawienia w sposób bezpośredni zakresu ich działalności. Pracownicy Agencji Pośrednictwa Pracy, Agencji Poradnictwa Zawodowego ZDZ w Kielcach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach udzielali szczegółowych informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji na kursach organizowanych przez ZDZ oraz na temat oferty poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Agencje ZDZ świadczą bezpłatne usługi skierowane na rozwiązanie problemów zawodowych, z których mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukujące pracy. Pracodawcom ZDZ oferuje profesjonalną pomoc w wyszukiwaniu pracownika najlepiej spełniającego ich oczekiwania, poradę w doborze odpowiedniego pracownika do konkretnego stanowiska pracy i przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów. Osoby bezrobotne i inne poszukujące pracy mogą liczyć na pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielenie informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach zatrudnienia i kształcenia, wsparcie w aktywnym planowaniu rozwoju zawodowego oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w ramach pośrednictwa pracy. ZDZ dysponuje najszerszą w skali regionu ofertą edukacyjną, w tym m.in. kursami z zakresu transportu, technologii informatycznych, ekonomii, budownictwa, spawalnictwa, nauki języków obcych, handlu i usług, a także szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli. To wyjątkowa szansa i możliwość uzyskania kwalifikacji w różnych zawodach i specjalnościach, z której korzysta corocznie kilkanaście tysięcy osób. Firma jest też liderem w organizowaniu bezpłatnych szkoleń dla osób pracujących, bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, uczących się, a także rolników, nauczycieli, pracowników dydaktycznych i uczniów oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kursy te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a ich uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia. Anna Kulińska ZDZ gospodarzem I Świętokrzyskiego Spotkania Spawalniczego 20 września 2012 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, wraz z renomowanymi firmami spawalniczymi, zorganizował I Świętokrzyskie Spotkanie Spawalnicze na terenie kieleckiej placówki spawalniczej ZDZ. Były wykłady specjalistów branżowych, wymiana doświadczeń i wystawa nowoczesnego sprzętu spawalniczego potentatów tego sektora. I Świętokrzyskie Spotkanie Spawalnicze to inicjatywa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i grupy firm działających w branży spawalniczej, oferujących urządzenia, materiały i technologie dla spawalnictwa: Linde Gaz Polska, ESAB Polska, TRUMPF, ABICOR BINZEL, LINCOLN ELECTRIC BESTER, SPAW-TECH, TECHNIKA SPAWALNICZA i Urząd Dozoru Technicznego. Ideą imprezy było spotkanie w gronie klientów i dostawców Komunikat ZZDZ 23 Wrzesień - Październik 2012

24 i najnowocześniejszych ośrodków szkolących spawaczy w kraju. Dysponuje doskonale wyposażonymi spawalniami do spawania metodami MAG, MIG, TIG, gazową i elektryczną. Corocznie w kurach spawalniczych uczestniczy ponad tysiąc osób, które zdobywają umiejętności zawodowe i uprawnienia do wykonywania pracy. w celu stworzenia płaszczyzny dla kompleksowego zaprezentowania oferty dla branży spawalniczej. Z jednej strony pokazanie nowych produktów, trendów i rozwiązań dostawców, z drugiej strony, poznanie potrzeb i preferencji klientów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Laserowych Technik Politechniki Świętokrzyskiej, co doskonale uzupełniło grono uczestników i dało gwarancję owocnej współpracy biznesu z nauką. Aby jak najlepiej wypełnić cele postawione przed tym spotkaniem zorganizowano zarówno część wykładową jak i pokazową. W panelach seminaryjnych wystąpili branżowi specjaliści, którzy zapoznali uczestników z najnowszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w spawalnictwie. Dla przedstawicieli firm oraz osób stosujących technologie spawalnicze była to doskonała okazja na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych. Znaczek pocztowy na jubileusz 65-lecia ZDZ Artur Gawroński Z okazji jubileuszu 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20-lecia niepublicznych szkół ZDZ, w tym szkół w Miechowie, Poczta Polska S.A. wyemitowała serię specjalnych znaczków i kartek personalizowanych oraz pieczęć jubileuszową. Tym samym informacja o rocznicy obiegnie cały świat na listach i pocztówkach. Decyzja i uzasadnienie wydania z okazji jubileuszu ZDZ specjalnego znaczka i kartki pocztowej oraz pieczęci Podczas praktycznej części spotkania uczestnicy zapoznali się z materiałami i urządzeniami spawalniczym, środkami chemii technicznej, urządzeniami do cięcia i spawania gazowego, środkami ochrony pracy, automatyzacją i robotyzacją procesów spawania. Zaprezentowana zostanie również cała gama przecinarek i pił taśmowych oraz materiałów i urządzeń do lutowania. Atrakcją dla zwiedzających był także konkurs spawalniczy z atrakcyjną nagrodą w postaci spawarki. Nie zabrakło okazji do obejrzenia bazy lokalowo-sprzętowej Krajowego Specjalistycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy ZDZ w Kielcach. Należy on do największych Komunikat ZZDZ 24 Wrzesień - Październik 2012

25 Cytat autorstwa Janusza Korczaka oraz graficzna prezentacja okolicznościowej kartki pocztowej Dzielnie walczyli na Mazurach w zawodach o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie klas mundurowych ze szkół ZDZ w Kielcach wzięli udział w XVIII Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, zorganizowanych w Giżycku i Węgorzewie. Nad mazurskimi jeziorami rywalizowali o laury z kadetami z terenu całej Polski oraz z przedstawicielami Szwecji. Ogólnokrajowe Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej już po raz piąty odbyły się na terenie powiatów węgorzewskiego i giżyckiego w woj. warmińsko-mazurskim. Ich organizatorem było Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, przy współpracy z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, 11. Mazurskim Pułkiem Artylerii i 112. Batalionem Remontowym. Honorowy patronat nad zawodami objął Minister Obrony Narodowej, który dofinansował realizację inicjatywy. Do rywalizacji zgłosiło się 7 dziewczęcych i 16 chłopięcych drużyn, których zawodnicy należą do różnego typu organizacji zajmujących się obronnością i promocją edukacji militarnej. Specjalnie na zawody przejechały również dwie ekipy ze Szwecji. Wśród uczestników konkursu znalazł się pięcioosobowy zespół uczniów z kieleckich szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w składzie: Maciej Foltyn, Łukasz Kubala, Rafał Pałyga, Krzysztof Posełek i Jakub Ślusarski. Mistrzostwa zaszczycili swoją obecnością specjalni goście honorowi płk Roland Sterner szef delegacji szwedzkiej, ppłk Krzysztof Cholewiński przedstawiciel Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, reprezentanci władz samorządowych oraz jednostek wojskowych stacjonujących w Giżycku i Węgorzewie, a także Wojciech Chodakowski Prezes Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. Aby wystartować w zawodach potrzebne było bardzo dobre przygotowanie fizyczne, a do ich ukończenia - posiadanie żelaznej kondycji oraz silnej psychiki. Mistrzostwa polegały na pokonaniu przez zespół marszobiegiem trasy o długości około 27 km z Węgorzewa do Giżycka oraz zaliczeniu w jak najkrótszym czasie dziewięciu punktów kontrolnych. W miejscach niebezpiecznych, w sytuacjach przecinania się szlaku z trasami szybkiego ruchu, zawodników przewożono pojazdami wojskowymi (na trasie ok. 7 km). Podczas biegu uczestnicy zmagań mieli jedynie godzinną przerwę na posiłek i odpoczynek. Na każdym z punktów kontrolnych młodzież wykazywała się umiejętnościami w następujących konkurencjach: strzelanie sportowe (kbks), rozwinięcie linii gaśniczej i trafienie strumieniem wody w ruchomą tarczę, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadku samochodowego, transport amunicji na polu walki, rzut granatem do celu, pokonanie rzeki przy użyciu rozwieszonej liny, przepłynięcie odcinka wodnego łodzią saperską, strzelanie z broni pneumatycznej, a także pokonanie przeszkody terenowej. Zawody trwały do późnych godzin wieczornych, a na linię mety dotarli niezwykle zmęczeni, ale za to niezwykle zadowoleni z siebie uczestnicy. Drużyna uczniów szkół ZDZ znalazła się niestety poza podium, ale już sam udział w mistrzostwach był dla chłopców sporą atrakcją i bezcennym doświadczeniem, które niewątpliwie będzie procentować w innych tego typu zawodach i nie tylko. W ostatnim dniu mistrzostw na terenie obiektów Akademickiego Związku Sportowego w Wilkasach z udziałem żołnierzy oraz orkiestry wojskowej i zaproszonych gości nastąpiło podsumowanie zawodów i wręczenie nagród zwycięzcom rywalizacji. Organizatorzy ufundowali cenne nagrody, które stanowiły dodatkową formę okazania podziwu dla waleczności i wytrwałości młodych ludzi. Nagrody wręczył, a gratulacje przekazał osobiście gen. bryg. Piotr Błazeusz Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Wszystkie drużyny podczas trzech dni pobytu na Mazurach zakwaterowane były w bazie AZS w Wilkasach, mieszczącej się przy samym jeziorze Niegocin. Można było tu korzystać z orlika, boiska do koszykówki, siatkówki plażowej, kortów tenisowych, hali sportowej. Ponadto młodzież miała do dyspozycji wodne atrakcje, jak rowerki i kajaki. Natomiast jeśli ktoś szukał dodatkowych wrażeń, za opłatą mógł wynająć żaglówkę, skuter wodny bądź próbować swoich sił w windsurfingu. Kibicowali i promowali Marcin Chamera 1 i 2 września 2012 r. na stadionie w Skaryszewie odbyły się IV Powiatowe Zawody Strażacko-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Imprezie patronował Marszałek Mazowsza, Adam Struzik. Sprawnościowe zmagania obserwowali także uczniowie z klas strażackich szkół ZDZ. Ostrej rywalizacji w takim konkurencjach jak: sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe przypatrywała się z zainteresowaniem młodzież Komunikat ZZDZ 25 Wrzesień - Październik 2012

26 z klas strażackich szkół ZDZ. W roku szkolnym 2012/2013 łącznie ponad 30 uczniów w I i II klasie poznaje tajniki tego atrakcyjnego szczególnie dla chłopców zawodu. Wśród licznie zgromadzonej publiczności była też okazja do promocji nowego kierunku, a także obchodzących w tym roku jubileusz 20-lecia szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, wśród których znajduje się radomska placówka oświatowa. Barbara Pikiewicz Kwalifikacyjny kurs zawodowy na technika rolnika w szkołach ZDZ w Jędrzejowie Już wkrótce w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego rozpoczną się kwalifikacyjne kursy zawodowe, pierwszy z nich na technika rolnika. Kurs ten odbędzie się w szkołach ZDZ w Jędrzejowie. Zapraszamy wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe technika rolnika. Zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc. Obecna reforma oświaty wprowadziła istotne zmiany w sposobie kształcenia, przede wszystkim osób dorosłych. Wycofane zostały takie typy szkół dla dorosłych jak zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane i uzupełniające licea ogólnokształcące, a w szkołach policealnych ubyło bardzo wiele kierunków nauczania. Dorośli mogą nadal uczyć się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, natomiast w technikach uzupełniających jedynie w najbliższych latach, po upływie których nie będzie już prowadzony nabór nowych kandydatów. W miejsce zlikwidowanych placówek zaproponowano osobom dorosłym nowe sposoby zdobycia wykształcenia zawodowego. Są to kwalifikacyjne kursy w szerokiej gamie zawodów i specjalności. Dzięki temu pojawiła się elastyczność w zdobywaniu umiejętności zawodowych i tytułu technika w wybranym zawodzie. W myśl nowych przepisów, dorośli wykształcenie ogólne zdobywają w szkołach, a kwalifikacje zawodowe uzyskują na kursach. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego niezwłocznie przystosowały się do wprowadzonych zmian w edukacji. System kształcenia został zmodernizowany i przygotowany do profesjonalnego prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. Pierwszy taki kurs, w zawodzie technik rolnik, wkrótce rozpocznie się w szkołach ZDZ w Jędrzejowie. Są jeszcze wolne miejsca, dlatego warto jak najszybciej zgłosić się i dołączyć do innych słuchaczy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku technik rolnik składa się z dwóch kwalifikacji: prowadzenie produkcji rolniczej (K1) organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (K2). Obie kwalifikacje to odrębne formy kształcenia, po ukończeniu których absolwenci otrzymają stosowne zaświadczenia. Dopiero z tymi dokumentami przystępuje się do państwowego egzaminu zewnętrznego i uzyskuje potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych. Już wtedy można korzystać ze zdobytych umiejętności i pracować w swoim zawodzie. Do rozpoczęcia nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nie jest wymagane ukończenie określonej szkoły, jednak do uzyskania tytułu technika rolnika niezbędne jest uzupełnenie wykształcenia ogólnego. Dotyczy to osób po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej. Mogą to uczynić w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ZDZ w Jędrzejowie. Po jego ukończeniu będą mieli możliwość zdobycia dyplomu i tytułu zawodowego technika rolnika. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkół ZDZ w Jędrzejowie, przy al. Piłsudskiego 6 lub pod nr. tel Kliknij i przeczytaj o kwalifikacyjnym kursie zawodowym na technika rolnika. Pokazy broni dla zagranicznych dyplomatów Goście m.in. z Rosji i Stanów Zjednoczonych oraz reprezentanci miast partnerskich byli gośćmi eventu promującego Radom, który odbył się 8 września 2012 r. w Piastowie. Uczniowie z klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu mieli okazję obejrzeć nowoczesne uzbrojenie i postrzelać z bojowego karabinka do tarczy. Impreza była okazją do wyeksponowania tradycji lotniczych oraz potencjału przemysłowego Radomia i regionu, związanego z funkcjonowaniem Fabryki Broni oraz Fabryki Amunicji w Pionkach. Gośćmi honorowymi na pokazach byli zagraniczni dyplomaci, z takich krajów jak Rosja i Stany Zjednoczone. Byli oni niezwykle zainteresowani polską techniką militarną, która znajduje rynki zbytu w siłach zbrojnych na całym świecie. Komunikat ZZDZ 26 Wrzesień - Październik 2012

27 zawodowe i wysokiej jakości materiały do zajęć praktycznych. Po zakończeniu kursów absolwenci otrzymają zaświadczenia wydane przez ZDZ, które są powszechnie akceptowane wśród pracodawców w całym kraju. Promocja obejmuje następujące szkolenia: Kelner-barman w cenie zaledwie 520 zł (najniższa cena woj. świętokrzyskim) rozpoczęcie kursu 7 września 2012 r. Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe) teraz jedynie w cenie 400 zł początek szkolenia 10 września 2012 r. Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych za tylko 500 zł pierwszy dzień kursu 7 września 2012 r. Sekretarka z obsługa urządzeń biurowych po zapłaceniu zaledwie 480 zł inauguracja szkolenia 7 września 2012 r. Szkoły ZDZ z delegacją klas mundurowych zaznaczyły swoją obecność w tym przedsięwzięciu jako współorganizatorzy oraz sędziowie techniczni. Młodzież wzbogaciła się o znajomość nowoczesnej broni, którą mogli nie tylko obejrzeć, ale także wykonać próbne strzały karabinkiem do celu. Przy okazji uczniowie promowali wśród uczestników imprezy naukę w klasach mundurowych, które już od kilku lat są hitem w szkołach ZDZ. Barbara Pikiewicz Tylko przez tydzień super promocyjne ceny na kursy w ZDZ w Skarżysku-Kamiennej Wszystkie kursy zorganizowane zostaną w bazie szkoleniowej Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Skarżysku-Kamiennej, zlokalizowanej przy ul. Metalowców 54. Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub telefonicznie pod numerami: i Oferta obowiązuje do rozpoczęcia kursów. Istnieje jednak możliwość dołączenia do grup szkoleniowych po zrealizowaniu kilku pierwszych godzin zajęć. W rocznicę wybuchu wojny W sobotę, 1 września 2012 r. trwały jeszcze wakacje, niemniej w głównej uroczystości radomskich obchodów 73. rocznicy wybuchu Skarżyska placówka szkoleniowa ZDZ zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z niezwykle atrakcyjnej oferty szkoleniowej, która umożliwi zdobycie poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych za wyjątkowo niską cenę. Wystarczy zgłosić swój udział i już w najbliższym tygodniu rozpocząć kształcenie na wybranym przez siebie kursie. Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Skarżysku-Kamiennej oferuje osobom zainteresowanym zdobyciem nowych umiejętności zawodowych możliwość udziału w czterech kursach, które objęte zostały rewelacyjną promocją cenową. Uczestnicy zapewnione będą mieli wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, świetnie wyposażone sale wykładowe i pracownie Komunikat ZZDZ 27 Wrzesień - Październik 2012

28 II wojny światowej wzięła udział reprezentacja klas mundurowych szkół ZDZ wraz z opiekunami. Uczniowie z klas o profilu wojskowym ze szkół ZDZ w Radomiu po raz kolejny wykazali się aktywnością i zainteresowaniem ważnymi dla Polaków wydarzeniami historycznymi. Ostatnie chwile wakacyjnego odpoczynku młodzi kadeci z ochotą spędzili na tegorocznych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie najpierw uczestniczyli w mszy świętej odprawionej ku pamięci ofiar tej wielkiej tragedii narodu polskiego. Po jej zakończeniu przed kościołem garnizonowym odbyły się oficjalne uroczystości radomskich obchodów rocznicowych. Kadeci ustawieni w równym szyku wysłuchali w skupieniu okolicznościowych wystąpień przedstawicieli władz samorządowych i wojskowych, co było dla nich ważną lekcją historii. Delegacja młodzieży złożyła także kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i oddała cześć żołnierzom poległym podczas walk z hitlerowcami. Barbara Pikiewicz Witaj szkoło! Czas rozpocząć nowy rok szkolny 3 września 2012 r. po dwóch miesiącach wakacji młodzież ze szkół ZDZ wypoczęta i pełna energii wróciła do szkolnych ławek. Dla niektórych uczniów były to pierwsze chwile w nowej szkole, dlatego nauczyciele, a także dyrektorzy oraz koledzy ze starszych klas życzyli im szybkiej integracji z rówieśnikami i jak najlepszych wyników w nauce. W pierwszy poniedziałek września w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbyły się uroczyste powitania nowego roku szkolnego. Kilka tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, a także technikach oraz szkołach policealnych. Dla pierwszoklasistów był to szczególnie ważny moment, który stanowił oficjalny początek drogi edukacyjnej w szkołach ZDZ. Tego dnia na szkolnych korytarzach pojawiło się niezwykle wielu umundurowanych uczniów i uczennic. W ostatnich latach szkoły ZDZ prowadzą kształcenie w klasach o profilach policyjnym, strażackim i wojskowym, do których uczęszcza blisko półtora tysiąca kadetów. Do tego licznego grona dołączyło właśnie kilkuset kolejnych uczniów z klas pierwszych, którzy już w najbliższych dniach otrzymają swoje mundury i rozpoczną naukę policyjnego, żołnierskiego lub strażackiego fachu. W tego typu klasach młodzież uczy się zawodu na wybranym kierunku nauczania i ma możliwość aktywnie zdobywać kwalifikacje ułatwiające później zdobycie pracy w służbach mundurowych. A swoje umiejętności zdobywają w niezwykle atrakcyjnych warunkach, m.in. podczas zajęć lub obozów organizowanych w jednostkach mundurowych na terenie całego kraju. Nie tylko dla młodzieży wrzesień rozpoczyna nowy rok szkolny. Dorośli również już wkrótce rozpoczną naukę, wraz z pierwszym zjazdem, w prowadzonych przez ZDZ szkołach - liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, a także na kursach kwalifikacyjnych, które to w obecnym roku zostały wprowadzone w wyniku reformy oświaty. Szkoły ZDZ uczą młodzież i dorosłych zawodach i specjalnościach w największej w regionie sieci placówek. Ich absolwenci mają ułatwioną drogę do zatrudnienia, a sprzyja temu najwyższa jakość kształcenia i maksymalne zaangażowanie kadry dydaktycznej. Kolejnymi głównymi atutami szkół są dodatkowe lekcje języków obcych, nauka w nowoczesnych salach wykładowych i pracowniach do nauki zawodu, stypendia Premiera RP, liczne zajęcia pozalekcyjne, a także bezpłatne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej, na które wyjechało już ponad tysiąc uczniów. ZDZ promował działalność kursową na dożynkach powiatu skarżyskiego Blisko tysiąc osób odwiedziło stoisko skarżyskiego Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ podczas tradycyjnych dożynek powiatowych, które 2 września 2012 r. zorganizowano na szkolnym placu przed gimnazjum w Łącznej. Uczestnicy imprezy mogli dowiedzieć się od pracowników ZDZ jak zapisać się na szkolenia, które z nich zorganizowane zostaną w najbliższym czasie oraz jakie firma proponuje ekstra promocje cenowe. Wszystkie dzieci obdarowano niezbędnymi w nowym roku szkolnym firmowymi długopisami ZDZ oraz lizakami, cukierkami czy czekoladowymi ciastkami. Komunikat ZZDZ 28 Wrzesień - Październik 2012

29 wiedzy o świętującym 65-lecie Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez ZDZ. Ponadto uczniowie szkół ZDZ z klas mundurowych przez kilka godzin rozdawali wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego ulotki, zachęcając tym sposobem do skorzystania z oferty Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej. Na scenie przed koncertami zespołów folklorystycznych i gwiazd dożynkowego festynu przeprowadzono liczne konkursy dotyczące Artur Świtoń Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wlkp. Katowice Kielce Kraków Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Płock Poznań Przemyśl Rzeszów Słupsk Szczecin Tarnów Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra RAFAŁ GÓRECKI Tel.: Fax.: BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZZDZ UL. PODWALE 17, WARSZAWA Kolejne numery Komunikatu ZZDZ dostępne są do pobrania na stronie internetowej Związku ZDZ : Komunikat ZZDZ 29 Wrzesień - Październik 2012

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie Data publikacji : 23.10.2015 Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 06/2015 1

NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 WIRTUALNE LABORATORIA Trzecia edycja Wirtualne Laboratoria w roku szkolnym 2014/2015. Dobiega końca trzecia edycja Wirtualnych Laboratoriów, w której bierze udział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police tel. (0-91) 424 13 06 www.zspolice.pl Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI I SZTANDAR SZKOŁY 1. Szkoła posiada sztandar, który jest głównym symbolem dla społeczności szkolnej. 2. Sztandar jest przechowywany w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych każdy ma prawo do poradnictwa na każdym etapie swojego życia, poszukując optymalnej ścieżki dla swojej edukacji, rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej satysfakcji ze swojego życia Rezolucja UE 2008 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy 26 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami Targów byli: Starosta Sierpecki, Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy Jerzy Bielecki Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy Gorzów Wlkp., 22 września 2014 r. Agenda Zadania Potencjał Bariery Wyzwania Oferta Wsparcie Kierunki polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

PROGRAM WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PATRONAT: MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ PATRONAT WOJEWÓDZKI: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno PATRONAT LOKALNY: Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki PROGRAM WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Grupa OSB s. c. prowadzi kształcenie

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/42688,uroczyste-slubowanie-policjantow-ksp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 24 lipca 2017, 04:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Dziennik Uchwał Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Uchwała nr 514 Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 8 września 2011 roku 1. Na podstawie art.50.2.1 w połączeniu z art.52.2 ustawy, z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów szkół i osób bezrobotnych Białystok, 12 czerwca 2014 roku Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW Projekt v. 8.09.2016 Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie edukacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia. 20.. r. o ochronie ludności

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Edukacyjne

XII Powiatowe Targi Edukacyjne XII Powiatowe Targi Edukacyjne Edyta Czopp-Jankowska, 31.03.2014 28 marca br. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się XII Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Model współpracy Centrów Kształcenia Praktycznego z instytucjami rynku pracy" Mielec stawia na zawodowców.

Model współpracy Centrów Kształcenia Praktycznego z instytucjami rynku pracy Mielec stawia na zawodowców. Model współpracy Centrów Kształcenia Praktycznego z instytucjami rynku pracy" Mielec stawia na zawodowców. Promocja kształcenia zawodowego, w kontekście oczekiwań rynku pracy na wysoko wykształcone kadry

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się

IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze ma zaszczyt zaprosić na IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44 Branżowa Szkoła I stopnia Buk, ul. Dworcowa 44 Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do: Branżowej Szkoły I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) Przed wyborem planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/13036,obchody-21-rocznicy-powstania-osrodka.html Wygenerowano: Niedziela, 1 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Reforma edukacji - informacja o zmianach Warszawa, 9 listopada 2016 r. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Rada Ministrów przyjęła projekt

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WE WŁOSZCZOWIE

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WE WŁOSZCZOWIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/115075,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-we-wloszczowie.html Wygenerowano: Sobota, 30 września 2017, 12:38 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego Warszawski System Doradztwa Zawodowego Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel , 2.

1. ORGANIZATOR: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel ,   2. 1. ORGANIZATOR: w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska 3. REALIZATORZY: Nauczyciele przedmiotów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawda, że oferta projektu jest niezwykle atrakcyjna? Jej kolejną zaletą jest fakt, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Prawda, że oferta projektu jest niezwykle atrakcyjna? Jej kolejną zaletą jest fakt, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szanowny Rodzicu, Serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do zapoznania się z ofertą projektu pt.: Laboratorium technologii i przedsiębiorczości. Jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie z Unii

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE 10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE! 2 UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Białystok 2015 Cele badania: sprawdzenie, jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów na stanowisko pracy, zdiagnozowanie,

Bardziej szczegółowo