S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/234/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU METEOROLOGICZNEGO Kod CPV Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S), w dniu 03/01/2015 r., pod numerem 2015/S GRUDZIEŃ 2014

2 DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Adres do korespondencji Warszawa, ul. Marsa 110 Numer faksu Konto bankowe - NBP O/O Warszawa Adres strony internetowej Znak postępowania - - D/234/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 1232). ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu meteorologicznego w ilościach: Lp. NAZWA ZADANIA Jm. Ilość ZADANIE NR 1 1. Radiosondy wraz z balonami do sondażowania atmosfery przez RSSA BAR kpl ZADANIE NR 2 Zestaw do pomiaru pionowego profilu wiatru - przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych ZADANIE NR 3 kpl System pomiarów wiatrów górnych kpl ZADANIE NR 4 Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych ZADANIE NR 5 kpl System pomiarowy wiatrów górnych GPS kpl ZADANIE NR 6 System wizualizacji danych meteorologicznych HORACE V wraz z pakietem TDA s (Tactical Decision Aid s) ZADANIE NR 7 kpl Mobilny zestaw pomiarowy kpl. 3 ZADANIE NR 8 1. Dostawa i montaż wiatromierza wraz z masztem. kpl. 1 ZADANIE NR 9 1. Doposażenie przenośnych systemów pomiarowych PSP-13. kpl. 8 SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 2 z 40

3 2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 9 części (zadań) - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania. 4. Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości wyszczególnionych w zadaniu (oferta na cały asortyment w danym zadaniu). 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 8. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji, Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie, części (zadania) zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; Dostawa realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; Parametry jakościowe, eksploatacyjne, wymiary, wymagany okres gwarancji, serwis itp. zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. ROZDZIAŁ IV TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Miejsce realizacji: 1) JW 4226, ul. Marsa 110, Warszawa zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7; 2) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP (SSH SZ RP), ul. Leśna Warszawa zadanie nr 6; 3) JW 4651 (43 BLotM), ul. Zielona, Gdynia (lotnisko Oksywie) zadanie nr 8 4) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, ul. Leśna, Warszawa JW 4198 (1 BLTr), ul. Żwirki i Wigury 1C, Warszawa. JW 1155 (8 BLTr), ul. kpt. M. Medweckiego 1, Kraków-Balice. JW 4929 (41 BLSz), ul. Brygady Pościgowej 5, Dęblin. SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 3 z 40

4 JW 3299 (12 KL), Mirosławiec, Mirosławiec. JW 3294 (21 BLT), ul. Połczyńska 32, Świdwin. JW 1156 (31 BLT), ul. Silniki 1, Poznań zadanie nr 9. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WARUNKI PODMIOTOWE: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 1232), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67, poz. 679 z późn. zm. tj. ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ww. ustawy) w zakresie zadania nr posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. poświadczenie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie to powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie wykonawcy. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż: na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 4 z 40

5 na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł. UWAGA! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada jedną dostawę (oraz np. poświadczenia), wartość tej dostawy winna być nie mniejsza niż łączna kwota, wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań) na które składana jest oferta. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. W przypadku składania oferty na wiele zadań mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej. Za dostawy tego samego rodzaju zamawiający uzna dostawy przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wartości dostaw wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia zawarcia umowy na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż łącznie ,00 zł, w tym: na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł; na zadanie ,00 zł. SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 5 z 40

6 UWAGA! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art.23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1. warunki określone w punktach zostaną spełnione, jeżeli spełnia je chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3.2. warunek określony w pkt. 1.1 oraz 2, niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust 2b. W wymienionych przypadkach, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów poświadczającego, że Wykonawcy będą dysponowali zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawców z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, poświadczeniach i dokumentach SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 6 z 40

7 wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. WARUNKI PRZEDMIOTOWE: 6. Zgodnie z art. 25 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 1232), Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego: W zakresie zadania nr 1: 6.1. System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania AQAP lub ISO 9000; W zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 6.2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu; 6.3. Wykonawca musi załączyć do oferty parametry techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu; W zakresie zadań nr 3, 5, Notebook NBR: 6.4. Wykonawca powinien posiadać Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu; 6.5. Wykonawca powinien posiadać Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 6.6. Oferowane notebooki musi spełniać wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; 6.8. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 6.9. Komputer NBR powinien osiągać w teście Mobile Mark2012 Performance Qualification Rating 140 pkt. oraz Battery Life 360 min; Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodne z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 7 z 40

8 tworzyw sztucznych miększe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Window s Logo d Products List na daną platformę systemową; Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Uniii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; W zakresie zadania nr 4: Komputer SD (bdf): Wykonawca musi posiadać Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera; Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer SD (bdf) powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową; Wyrób powinien posiadać Deklarację zgodności CE; Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 8 z 40

9 w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. Ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; W przypadku gdy w konfiguracji występuje nie zintegrowana karta graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 26 db; Wyrób powinien posiadać Certyfikat TCO 03 lub nowszy; Komputer SDt: Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SYSMark2012 Rating wynik min. 120 punktów (przy natywnej rozdzielczości monitora Mt i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); Certyfikat ISO9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7; Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub Deklaracja zgodności CE; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 9 z 40

10 6.34. Spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych wyszczególnionych w pkt. 4.6; Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera; Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBbeg: Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 130 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową; Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 10 z 40

11 6.44. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 db; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBR (15,6 ): Notebook osiągający w teście MobileMark2012 Performance Qualification Rating 140 punktów oraz Battery Life 360 minut; Oferowane notebooki musi spełniać wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową; Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 11 z 40

12 6.55. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Monitor M3 (24 ): Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta monitora; Oświadczenie Producenta monitora lub Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; Monitor wielkoformatowy MW3 (55 ): Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta monitora; W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; UPS2- Tower (1200VA): Serwis realizowany w systemie door to door przez autoryzowany serwis Producenta; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 12 z 40

13 6.67. Certyfikat ISO 9001:2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; Posiadanie Deklaracji CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonanymi przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce; Wykonawca powinien posiadać oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych parametrów specyfikacji; Wykonawca powinien posiadać oświadczenie producenta o możliwości udostępnienia przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego; Wykonawca powinien załączyć do oferty kartę katalogową producenta w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu; UPS4 (2000VA), UPS5 (300VA):: Wykonawca załączyć powinien do oferty Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; W przypadku modyfikacji UPSa niewykonywanej przez producenta, Wykonawca powinien posiadać dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez producenta Wykonawca powinien posiadać certyfikat wystawiony przez producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego; Wykonawca powinien posiadać autoryzację Producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na terenie Polski. Drukarka laserowa kolorowa A3 DL1, Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2, Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4, Drukarka laserowa monochromatyczna A3 DL5, Urządzenie wielofunkcyjne: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki; W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się; Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu; Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 13 z 40

14 Skaner dokumentowy SK3: Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta skanerów; W przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA DO OFERTY NIŻEJ WYMIENIONYCH: 1. Oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22) oraz o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1) - z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; 1.2. oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d w zakresie powiązań kapitałowych - z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3A do SIWZ. 2. Dokumentów 1 : 2.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności, Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualnej koncesji uzyskanej w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67, poz.679 z późn. zm. tj. ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ww. ustawy) w zakresie zadania nr W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., (Dz.U. z 2013r., poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 14 z 40

15 wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt 2.2., są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na dostawy oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do dowodów, o których mowa powyżej ma zastosowanie przepis 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. UWAGA! Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizascji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 15 z 40

16 wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 2.3 dokumentu, o którym mowa w pkt ) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 16 z 40

17 2.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: W zakresie zadania nr 1: Certyfikat AQAP lub ISO 9000; W zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Dokumenty potwierdzające uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu; Parametry techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2A do SIWZ) W zakresie zadań nr 3, 5, Notebook NBR: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu; Certyfikat ISO dla producenta sprzętu; Oświadczenie producenta, iż oferowane notebooki spełniają wymogi normy MIL-STD- 810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik (NBR powinien osiągać w teście Mobile Mark2012 Performance Qualification Rating 140 pkt. oraz Battery Life 360 min).testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodne z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 17 z 40

18 tworzyw sztucznych miększe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Uniii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779 (Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db); W zakresie zadania nr 4: Komputer SD (bdf): Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta komputera; Oświadczenie o możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Link do strony internetowej umożliwiający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu; Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, iż w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. Komputer SD (bdf) powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 18 z 40

19 Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; Deklaracja zgodności CE; Potwierdzenie spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Dokument potwierdzający, że komputer spełnia wymogi normy Energy Star 5.0. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej potwierdzający wymóg normy Energy Star 5.0.Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub Dokument potwierdzający, iż: oferowane produkty zawierają informacje dot. ponownego użycia i recyklingu, nie zawierają farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold Oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; Oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. W przypadku gdy w konfiguracji występuje nie zintegrowana karta graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 19 z 40

20 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 26 db; Certyfikat TCO 03 lub nowszy; Komputer SDt: Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta w Polsce. Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SYSMark2012 Rating wynik min. 120 punktów (przy natywnej rozdzielczości monitora Mt i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); Certyfikat ISO9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający, iż oferowane modele komputerów posiadają certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7; Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej potwierdzający wymóg normy Energy Star 5.0.; Deklaracja zgodności CE; Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych wyszczególnionych w pkt. 4.6; Dokumenty potwierdzające, iż: oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie zawierają farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 20 z 40

21 Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta komputera; Oświadczenie o możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Link do strony internetowej umożliwiający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu; Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, iż w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBbeg: Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 130 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; Dokumenty potwierdzającego, że oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 21 z 40

22 w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779.Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 db; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub przez Producenta Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Komputer NBR (15,6 ): Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanym modelu komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Notebook osiągający w teście MobileMark2012 Performance Qualification Rating 140 punktów oraz Battery Life 360 minut; Oświadczenie producenta, iż oferowane notebooki spełniają wymogi normy MIL-STD- 810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 22 z 40

23 Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; Dokument potwierdzający, iż: oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; Oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub przez Producenta Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Monitor M3 (24 ): Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta monitora; Oświadczenie Producenta monitora lub Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Monitor wielkoformatowy MW3 (55 ): Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; SIWZ numer sprawy: D/234/2014; strona 23 z 40

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 8 2014-12-30 10:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A Numer ogłoszenia: 98033-2014; data zamieszczenia: 07.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl 1 z 9 2015-08-03 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:323171-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288399-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307909-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Numer ogłoszenia: 50305-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Numer ogłoszenia: 75107-2015; data zamieszczenia: 25.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 099-169916. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 099-169916. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169916-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 099-169916 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. Warszawa, październik 2014

Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. Warszawa, październik 2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo