Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S 002-001590. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Jednostka Wojskowa nr 4226 ul. Marsa 110 Osoba do kontaktów: Aneta Szczybyło Warszawa POLSKA Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Skarb Państwa/Jednostka budżetowa- Podsektor rządowy/jednostka Wojskowa Główny przedmiot lub przedmioty działalności Obrona Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa sprzętu meteorologicznego. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1) JW 4226, ul. Marsa 110, Warszawa zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7; 2) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP (SSH SZ RP), ul. Leśna Warszawa zadanie nr 6; 3) JW 4651 (43 BLotM), ul. Zielona, Gdynia (lotnisko Oksywie) zadanie nr 8 1/23

2 2/23 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) 4) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, ul. Leśna, Warszawa JW 4198 (1 BLTr), ul. Żwirki i Wigury 1C, Warszawa. JW 1155 (8 BLTr), ul. kpt. M. Medweckiego 1, Kraków-Balice. JW 4929 (41 BLSz), ul. Brygady Pościgowej 5, Dęblin. JW 3299 (12 KL), Mirosławiec, Mirosławiec. JW 3294 (21 BLT), ul. Połczyńska 32, Świdwin. JW 1156 (31 BLT), ul. Silniki 1, Poznań zadanie nr 9. Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (np. montaż, instalacja, uruchomienie, konfiguracja) zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Parametry jakościowe, wymagany okres gwarancji zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie nr 1 Radiosondy wraz z balonami do sondażowania atmosfery przez RSSA BAR w ilości 800 kpl. Zadanie nr 2 Zestaw do pomiaru pionowego profilu wiatru - przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych w ilości 1 kpl. Zadanie nr 3 System pomiarów wiatrów górnych w ilości 2 kpl. Zadanie nr 4 Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych w ilości 1 kpl. Zadanie nr 5 System pomiarowy wiatrów górnych GPS w ilości 8 kpl. Zadanie nr 6 System wizualizacji danych meteorologicznych HORACE V wraz z pakietem TDA's (Tactical Decision Aid's) w ilości 1 kpl. Zadanie nr 7 Mobilny zestaw pomiarowy w ilości 3 kpl. Zadanie nr 8 Dostawa i montaż wiatromierza wraz z masztem w ilości 1 kpl. Zadanie nr 9 Doposażenie przenośnych systemów pomiarowych PSP-13 w ilości 8 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 2/23

3 3/23 II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Radiosondy wraz z balonami do sondażowania atmosfery przez RSSA BAR w ilości 800 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Zestaw do pomiaru pionowego profilu wiatru - przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych w ilości 1 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres System pomiarów wiatrów górnych w ilości 2 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 3/23

4 4/23 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych w ilości 1 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 5 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres System pomiarowy wiatrów górnych GPS w ilości 8 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 6 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres System wizualizacji danych meteorologicznych HORACE V wraz z pakietem TDA's (Tactical Decision Aid's) w ilości 1 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 4/23

5 5/23 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 7 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Mobilny zestaw pomiarowy w ilości 3 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 8 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Dostawa i montaż wiatromierza wraz z masztem w ilości 1 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia Część nr: 9 Nazwa: Dostawa sprzętu meteorologicznego 1) Krótki opis Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu meteorologicznego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Doposażenie przenośnych systemów pomiarowych PSP-13 w ilości 8 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej, jednak nie później niż do dnia /23

6 6/23 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości PLN (słownie: sto dwa tysiące pięćset złotych), w tym na: zadanie PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych); zadanie PLN (słownie: siedemset złotych); zadanie PLN (słownie: pięć tysięcy złotych); zadanie PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych); zadanie PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych); zadanie PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); zadanie PLN (słownie: osiem tysięcy złotych); zadanie PLN (słownie: osiemset złotych); zadanie PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań (części). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji finansowej musi spełniać wymagane od wykonawców warunki łącznie; 3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 4. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego stosowny dokument należy dołączyć do oferty, 5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: 1) Zgodnie z art. 25 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 1232), Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, tj.: W zakresie zadania nr 1: 1.System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania AQAP lub ISO 9000; 6/23

7 7/23 W zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu; 3.Wykonawca musi załączyć do oferty parametry techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu; W zakresie zadań nr 3, 5, Notebook NBR: 4.Wykonawca powinien posiadać Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu; 5.Wykonawca powinien posiadać Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 6.Oferowane notebooki musi spełniać wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II. 7.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; 8.Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 9.Komputer NBR powinien osiągać w teście Mobile Mark2012 Performance Qualification Rating 140 pkt. oraz Battery Life 360 min; 10.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodne z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych miększe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; 11.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Window's Logo'd Products List na daną platformę systemową; 12.Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Uniii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; 13.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; W zakresie zadania nr 4: Komputer SD (bdf): 14.Wykonawca musi posiadać Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 15.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera; 16.Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 17.Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 18.W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; 7/23

8 8/23 19.Komputer SD (bdf) powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 20.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową; 21.Wyrób powinien posiadać Deklarację zgodności CE; 22.Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; 23.Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; 24.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. Ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65 % ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; 25.Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; 26.W przypadku gdy w konfiguracji występuje nie zintegrowana karta graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 26 db; 27.Wyrób powinien posiadać Certyfikat TCO 03 lub nowszy; Komputer SDt: 28.Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SYSMark2012 Rating wynik min. 120 punktów (przy natywnej rozdzielczości monitora Mt i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 29.Certyfikat ISO9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; 30.Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7; 31.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 32.Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub 33.Deklaracja zgodności CE; 34.Spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych wyszczególnionych w pkt. 4.6; 8/23

9 9/23 35.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65 % ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; 36.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; 37.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera; 38.Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 39.Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 40.W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBbeg: 41.Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 130 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 42.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową; 43.Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; 44.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; 45.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 46.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki; 47.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 db; 48.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; 49.Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 50.W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBR (15,6'): 9/23

10 10/23 51.Notebook osiągający w teście MobileMark2012 Performance Qualification Rating 140 punktów oraz Battery Life 360 minut; 52.Oferowane notebooki musi spełniać wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II. 53.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową; 54.Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; 55.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC; 56.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 57.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki; 58.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; 59.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera; 60.Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 61.W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Monitor M3 (24'): 62.Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta monitora; 63.Oświadczenie Producenta monitora lub Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; Monitor wielkoformatowy MW3 (55''): 64.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta monitora; 65.W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; UPS2- Tower (1200VA): 66.Serwis realizowany w systemie door to door przez autoryzowany serwis Producenta; 67.Certyfikat ISO 9001:2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; 10/23

11 11/23 68.Posiadanie Deklaracji CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonanymi przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce; 69.Wykonawca powinien posiadać oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych parametrów specyfikacji; 70.Wykonawca powinien posiadać oświadczenie producenta o możliwości udostępnienia przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego; 71.Wykonawca powinien załączyć do oferty kartę katalogową producenta w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu; UPS4 (2000VA), UPS5 (300VA):: 72.Wykonawca załączyć powinien do oferty Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; 73.W przypadku modyfikacji UPSa niewykonywanej przez producenta, Wykonawca powinien posiadać dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez producenta. 74.Wykonawca powinien posiadać certyfikat wystawiony przez producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego; 75.Wykonawca powinien posiadać autoryzację Producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na terenie Polski. Drukarka laserowa kolorowa A3 DL1, Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2, Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4, Drukarka laserowa monochromatyczna A3 DL5, Urządzenie wielofunkcyjne: 76.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki; 77.W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się; 78.Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu; 79.Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu; Skaner dokumentowy SK3: 80.Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta skanerów; 81.W przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: W zakresie zadania nr 1: 1. Certyfikat AQAP lub ISO 9000; W zakresie zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 2.Dokumenty potwierdzające uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu; 3. Parametry techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2A do SIWZ) W zakresie zadań nr 3, 5, Notebook NBR: 4.Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu; 5. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu; 6.Oświadczenie producenta, iż oferowane notebooki spełniają wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; 11/23

12 12/23 Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II. 7.Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; 8. Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; 9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 10. Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 11.Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik (NBR powinien osiągać w teście Mobile Mark2012 Performance Qualification Rating 140 pkt. oraz Battery Life 360 min).testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. 12.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodne z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych miększe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. 13.Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; 14.Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Uniii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; 15. Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779 (Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db); W zakresie zadania nr 4: Komputer SD (bdf): 16.Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 17.Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; 18.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta komputera; 19.Oświadczenie o możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 20.Link do strony internetowej umożliwiający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu; 21.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 22.Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, iż w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; 12/23

13 13/ Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. Komputer SD (bdf) powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 24. Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; 25. Deklaracja zgodności CE; 26. Potwierdzenie spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; 27.Dokument potwierdzający, że komputer spełnia wymogi normy Energy Star 5.0. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej potwierdzający wymóg normy Energy Star 5.0.Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub 28.Dokument potwierdzający, iż: oferowane produkty zawierają informacje dot. ponownego użycia i recyklingu, nie zawierają farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65 % ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. 29.Oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; 30.Oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. W przypadku gdy w konfiguracji występuje nie zintegrowana karta graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 26 db; 31.Certyfikat TCO 03 lub nowszy; Komputer SDt: 32.Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta w Polsce. Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SYSMark2012 Rating wynik min. 120 punktów (przy natywnej rozdzielczości monitora Mt i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 33.Certyfikat ISO9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; 13/23

14 14/23 34.Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający, iż oferowane modele komputerów posiadają certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7; 35.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 36.Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej potwierdzający wymóg normy Energy Star 5.0.; 37.Deklaracja zgodności CE; 38.Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych wyszczególnionych w pkt. 4.6; 39.Dokumenty potwierdzające, iż: oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie zawierają farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65 % ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC; Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. 40.Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; 41.Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych; 42.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta komputera; 43.Oświadczenie o możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 44.Link do strony internetowej umożliwiający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu; 45.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 46.Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, iż w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; Komputer NBbeg: 47.Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 130 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach); 48.Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; 49.Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; 14/23

15 15/23 50.Dokumenty potwierdzającego, że oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. 51.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 52.Oświadczenie producenta o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; 53.Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779.Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 db; 54.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; 55.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; 56.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub przez Producenta. 57.Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Komputer NBR (15,6'): 58.Załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanym modelu komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Notebook osiągający w teście MobileMark2012 Performance Qualification Rating 140 punktów oraz Battery Life 360 minut; 59.Oświadczenie producenta, iż oferowane notebooki spełniają wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II. 60.Wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera; 61.Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu; 62.Dokument potwierdzający, iż: oferowane produkty zawierają informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. 15/23

16 16/23 Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. 63.Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu; 64.Oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych; 65.Oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db; 66.Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; 67.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta; 68.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub przez Producenta. 69.Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Monitor M3 (24'): 70.Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; 71.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta monitora; 72.Oświadczenie Producenta monitora lub Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; Monitor wielkoformatowy MW3 (55''): 73.Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; 74.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta monitora; 75.Oświadczenie producenta monitora, iż w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; UPS2- Tower (1200VA): 76.Oświadczenie Producenta potwierdzające autoryzację serwisową; 77.Oświadczenie potwierdzające sposób realizacji serwisu; 78.Certyfikat ISO 9001:2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; 79.Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonanymi przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce; 80.Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych parametrów specyfikacji; 81.Oświadczenie producenta o możliwości udostępnienia przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego; 82.Karta katalogową producenta w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu; UPS4 (2000VA), UPS5 (300VA): 83.Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; 84.W przypadku modyfikacji UPSa niewykonywanej przez producenta, Wykonawca powinien załączyć do oferty dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez producenta. 85.Certyfikat wystawiony przez producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego; 16/23

17 17/23 III.2) III.2.1) 86.Autoryzacja Producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na terenie Polski. Drukarka laserowa kolorowa A3 DL1, Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2, Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4, Drukarka laserowa monochromatyczna A3 DL5, Urządzenie wielofunkcyjne: 87.Certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; 88. Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta drukarki; 89.Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, iż w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się; 90.Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu; 91.Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu; Skaner dokumentowy SK3: 92.Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej; 93.Oświadczenie producenta o posiadaniu przez firmę serwisującą autoryzacji producenta skanerów; 94.Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, iż w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz. 1232), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67, poz. 679 z późn. zm. tj. ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ww. ustawy) w zakresie zadania nr 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności, Zamawiający żąda aktualnej koncesji uzyskanej w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67, poz.679 z późn. zm. tj. ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ww. ustawy) w zakresie zadania nr posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 17/23

18 18/23 Do potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający żąda: 2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1) - z wykorzystaniem wzoru załacznika nr 3 do SIWZ; 2.2. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d w zakresie powiązań kapitałowych - z wykorzystaniem wzoru załacznika nr 3/A do SIWZ; 2.3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.8. w przypadku, gdy wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca posiłkuje się potencjałem innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia że nie występują przesłanki wykluczenia z postępowania opisane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. z wykorzystaniem wzoru załacznika nr 3 do SIWZ; 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3, 2.4, 2.5, oraz 2.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert), 3.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 18/23

19 19/23 III.2.2) złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. Uwaga! Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) dokumentu, o którym mowa powyżej, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dot. innego podmiotu; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga! W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: na zadanie PLN na zadanie PLN 19/23

20 20/23 III.2.3) na zadanie PLN na zadanie PLN na zadanie PLN na zadanie PLN na zadanie PLN na zadanie PLN na zadanie PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. 1.Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. poświadczenie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie to powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie wykonawcy. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem załacznika nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w pkt 2.1., są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na dostawy oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 2.1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do dowodów, o których mowa powyżej ma zastosowanie przepis 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Uwaga: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. Za dostawy tego samego rodzaju zamawiający uzna dostawy sprzętu o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia. 20/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Numer ogłoszenia: 50305-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307909-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl 1 z 9 2015-08-03 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Numer ogłoszenia: 75107-2015; data zamieszczenia: 25.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288399-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 157-288399 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:323171-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Serwery 2015/S 178-323171 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, adres pocztowy: ul. M.C. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Żnin: Implanty ortopedyczne 2015/S 042-071428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Żnin: Implanty ortopedyczne 2015/S 042-071428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71428-2015:text:pl:html Polska-Żnin: Implanty ortopedyczne 2015/S 042-071428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382051-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 219-381473. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 219-381473. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381473-2013:text:pl:html Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 219-381473 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189783-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:405542-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 127-232218. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 127-232218. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232218-2015:text:pl:html Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 127-232218

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275199-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A Numer ogłoszenia: 98033-2014; data zamieszczenia: 07.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/49 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329652-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340367-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 193-340367 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247249-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 8 2014-12-30 10:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz

Bardziej szczegółowo