PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 TY SZKOŁY: TEHNIKUM Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Donata Andrzejczak, mgr Ewa Litewka, mgr Anna Wawruch-Lis Recenzenci: mgr inż. Edyta Majkowska, mgr inż. Agnieszka Krupa Konsultanci: mgr inż. Teresa Jaszczyk 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik logistyk opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) Rozp Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184)Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografię i matematykę których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, informatyka, geografia, języki obce, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK LOGISTYK Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. oza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. otrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. oza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Technicy logistycy, poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. raca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 wykonywaniu powierzonych zadań. onadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie. Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Dynamiczny rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. hcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. 9. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, przewoźnikami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych. Jednak specyfika tego zawodu sprawia, że poza podstawowymi umiejętnościami KZ(A.m) jakie występują w kształceniu zawodowym dla zawodów technik spedytor, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa, zawód technik logistyk nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych z innym zawodem na żadnym poziomie kształcenia. Kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne Technik logistyk DG, H, OMZ, KS, JOZ, KZ(A.m) Technik logistyk DG, H, OMZ, KS, JOZ, KZ(A.m) Technik logistyk DG, H, OMZ, KS, JOZ, KZ(A.m) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK LOGISTYK Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; 2) zarządzania zapasami; 3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 4) zarządzania gospodarką odpadami; 5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ); efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.m); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji A.30. przeznaczono minimum 420 godzin na kształcenie w ramach kwalifikacji A.31. przeznaczono minimum 310 godzin na kształcenie w ramach kwalifikacji A.32. przeznaczono minimum 250 godzin na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiącego podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów przeznaczono minimum 370 godzin. Tabela 3. lan nauczania o strukturze modułowej Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Modułowe kształcenie zawodowe M1 Organizowanie przepływów 1 w procesie produkcji i dystrybucji I s Klasa I II III IV II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania M2 Zarządzanie zapasami i magazynem M3 Organizowanie transportu w logistyce ,5 345 M4 Organizowanie przepływów logistycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych M5 osługiwanie się językiem obcym w logistyce Łączna liczba godzin , raktyki zawodowe 4tyg. 160 EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ A.30. ODYWA SIĘ OD KONIE KLASY DRUGIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY DRUGĄ KWALIFIKAJĘ A.31. ODYWA SIĘ OD KONIE KLASY TRZEIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY TRZEIĄ KWALIFIKAJĘ A.32. ODYWA SIĘ OD KONIE IERWSZEGO SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK MODUŁOWYH SYMOL JEDNOSTKI MODUŁOWEJ Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ZESTAWIENIE MODUŁÓW I JEDNOSTEK MODUŁOWYH ORIENTAYJNA LIZA GODZIN NA REALIZAJĘ M1 ORGANIZOWANIE RZEŁYWÓW W ROESIE RODUKJI I DYSTRYUJI M1.J1 LANOWANIE RZEŁYWU ZASOÓW I INFORMAJI W ROESIE RODUKJI M1.J2 ORGANIZOWANIE I OENA EFEKTYWNOŚI RZEŁYWÓW ZASOÓW I INFORMAJI W RODUKJI M1.J3 DOKUMENTOWANIE RZEŁYWÓW ZASOÓW I INFORMAJI W RODUKJI M1.J4 LANOWANIE ROESÓW DYSTRYUJI M1.J5 ORGANIZOWANIE DYSTRYUJI M1.J6 MONITOROWANIE DYSTRYUJI M2 ZARZĄDZANIE ZAASAMI I MAGAZYNEM M2.J1 ORGANIZOWANIE RAY MAGAZYNU M2.J2 GOSODAROWANIE ZAASAMI M2.J3 MONITOROWANIE ROESÓW MAGAZYNOWYH M3 ORGANIZOWANIE TRANSORTU W LOGISTYE M3.J1 LANOWANIE ROESÓW TRANSORTOWYH M3.J2 RZYGOTOWANIE ŚRODKÓW TEHNIZNYH DO WYKONANIA ZADAŃ TRANSORTOWYH M3.J3 STOSOWANIE RZEISÓW RAWA W TRANSORIE M3.J4 DOKUMENTOWANIE ROESÓW TRANSORTOWYH M3.J5 ROZLIZANIE USŁUG TRANSORTOWYH M3.J6 MONITOROWANIE ROESÓW TRANSORTOWYH M4 ORGANIZOWANIE RZEŁYWÓW LOGISTYZNYH W JEDNOSTKAH GOSODARZYH I ADMINISTRAYJNYH M4.J1 ORGANIZOWANIE RZEŁYWÓW LOGISTYZNYH W JEDNOSTKAH GOSODARZYH M4.J2 LANOWANIE RZEŁYWÓW LOGISTYZNYH W JEDNOSTKAH ADMINISTRAYJNYH M4.J3 ORGANIZOWANIE TRANSORTU I IMREZ MASOWYH W JEDNOSTKAH ADMINISTRAYJNYH M4.J4 GOSODAROWANIE ODADAMI M4.J5 DOKUMENTOWANIE ROESÓW LOGISTYZNYH W JEDNOSTKAH GOSODARZYH i ADMINISTRAYJNYH M5.J M5.J M5 OSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OYM W LOGISTYE 270 OSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OYM W ORGANIZAJI RZEŁYWU ZASOÓW I INFORMAJI W ROESAH RODUKJI, DYSTRYUJI I MAGAZYNOWANIA 120 OSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OYM W ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI TEHNIZNYMI ODZAS REALIZAJI ROESÓW TRANSORTOWYH 110 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 M5.J3 OSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OYM W ORGANIZOWANIU RZEŁYWU ZASOÓW I INFORMAJI W JEDNOSTKAH 40 ORGANIZAYJNYH I ADMINISTRAYJNYH 6. RAKTYKI ZAWODOWE 160 H, OHRONA OŻ., OHRONA ŚRODOWISKA I ERGONOMIA NA STANOWISKU LOGISTYKA ODSTAWY ROWADZENIA DZIAŁALNOŚI LOGISTYZNEJ ROESY LOGISTYZNE DYDAKTYZNA MAA ROGRAMU NAUZANIA M M M M1.J M1.J M2.J M5.J M1.J M1.J M2.J M5.J M1.J M1.J M2.J M5.J M M4 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego M3.J M3.J M4.J M4.J2

10 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW W programie nauczania dla zawodu technik logistyk zastosowano taksonomię celów A. Niemierko M1 Organizowanie przepływów w procesie produkcji i dystrybucji 240 godzin M2 Zarządzanie zapasami i magazynem 240 godzin M3 Organizowanie transportu w logistyce 345 godzin M4 Organizowanie przepływów logistycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych 390 godzin M5 osługiwanie się językiem obcym w logistyce 270 godzin 6. raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 M1. Organizowanie przepływów w procesie produkcji i dystrybucji M1.J1 lanowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji M1.J2 Organizowanie i ocena efektywności przepływów zasobów i informacji w produkcji M1.J3 Dokumentowanie przepływów zasobów i informacji w produkcji M1.J4 lanowanie procesów dystrybucji M1.J5 Organizowanie dystrybucji M1.J6 Monitorowanie dystrybucji M1.J1 lanowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.1(1)1. rozróżnić systemy produkcyjne Logistyka w produkcji A.30.1(1)2. scharakteryzować proces planowania przepływów produkcyjnych lanowanie i sterowanie produkcją Integracja przepływów w sferze planowania A.30.1(1)3. opracować plan zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem materiałowym Optymalizacja kosztów i efektów produkcyjnych A.30.1(1)4.opracować harmonogram produkcji D lanowanie i realizowanie zapotrzebowania A.30.1(1)5. opracować procedury zakupowe materiałowego Ekologistyka odpadów produkcyjnych A.30.1(1)6. dokonać optymalnego wyboru dostawców i opakowaniowych A.30.1(2)1. scharakteryzować infrastrukturę logistyczną procesów produkcyjnych A.30.1(2)2. zastosować rozwiązania techniczne usprawniające przepływy produkcyjne D A.30.1(2)3.wyznaczyć parametry i ilość środków transportu wewnętrznego do wykonania przepływu produkcyjnego D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 A.30.1(3)1. opisać metodologię projektowania wyrobów przewidzianych w przyszłości do recyklingu A.30.1(3)2. opisać recykling odpadów niebezpiecznych A.30.1(3)3. opracować system utylizacji odpadów opakowaniowych A.30.1(3)4. analizować regulacje prawne polskie i UE dotyczące odpadów A.30.1(4)1.zastosować systemy informatyczne wykorzystywane do planowania przepływów produkcyjnych A.30.1(4)2.dobrać systemy informatyczne do formy organizacji produkcji H(7)1.zorganizować stanowisko pracy logistyka zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(8)2 dobrać środek ochrony indywidualnej i zbiorowej do stanowiska pracy H(10)3.udzielić pierwszej pomocy OMZ(1)1. planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ (2)1. dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ (5)1. wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; KS(4)1. być otwartym na zmiany; KS(6)1. aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe; KS(8)1. ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; lanowane zadania Otrzymałeś polecenie opracowania planu przepływów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące planowania procesów produkcyjnych, systemów produkcyjnych, organizacji gospodarki opakowaniami i recyklingu odpadów produkcyjnych. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla każdego ucznia. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności planowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych planów, schematów i opisów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami plany), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J2 Organizowanie i ocena efektywności przepływów zasobów i informacji w produkcji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.1(5)1. opisać rolę kierowników szczebla podstawowego w kształtowaniu jakości przepływów produkcyjnych i wyrobów Elementy zarządzania zasobami ludzkimi Systemy wspomagające zarządzanie logistyką produkcji A.30.1(5)2.organizować przepływ zasobów i informacji między stanowiskami pracy według Jakość w działalności przedsiębiorstwa przyjętego planu omiar poziomu jakości wyrobu i usługi A.30.1(5)3. wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i D Kompleksowe zarządzanie przez jakość jakości przepływów produkcyjnych i wyrobów; rzepływ informacji w produkcji A.30.1(5)4. opracować harmonogram pracy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 A.30.1(5)5. zastosować systemy wspomagające zarządzanie przepływami produkcyjnymi A.30.1(6)1. wyznaczyć parametry oceny sprawności przepływów produkcyjnych A.30.1(6)2.wyznaczyć parametry do oceny jakości wyrobu A.30.1(6)3. ocenić jakość przepływu, wyrobu i wykonania przydzielonych zadań według norm i procedur A.30.1(6)4.dobrać systemy informatyczne do monitorowania przepływów produkcyjnych A.30.1(6)5. dobrać dane pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej; A.30.1(6)6. przeprowadzić analizę danych dotyczących przepływów produkcyjnych A.30.1(6)7. stosować programy komputerowe wspomagające analizę i monitorowanie przepływów logistycznych w produkcji OMZ(4)1. ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań; lanowane zadania Otrzymałeś polecenie oceny sprawności i efektywności przepływów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Zadanie wykonujesz w grupie dwuosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Wykonaną ocenę porównasz i przedyskutujesz z innymi grupami oraz przekażesz w wersji drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące organizowania procesów produkcyjnych, systemów produkcyjnych, systemów jakości stosowanych w produkcji, zarządzania zespołem ludzi. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności planowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana oraz grupowa-grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych planów, schematów i opisów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami plany), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J3 Dokumentowanie przepływów zasobów i informacji w produkcji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.1(7)1. stosować zasady sporządzania dokumentów Sporządzanie dokumentów dotyczących przepływów produkcyjnych A.30.1(7)1. opracować procedurę dokumentowania przepływu zasobów w procesie produkcji Kontrola merytoryczna i formalna dokumentacji produkcyjnej A.30.1(7)2sporządzać dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych Obieg dokumentów w produkcji A.30.1(7)3. przeprowadzić kontrolę merytoryczną i formalną dokumentacji produkcyjnej D Ewidencja przepływów produkcyjnych A.30.1(7)4.ewidencjonować przepływy produkcyjne Koszty produkcji A.30.1(7)5.wyodrębniać koszty przepływów produkcyjnych rzechowywanie i archiwizowanie dokumentów A.30.1(7)6.stosować programy komputerowe do sporządzania dokumentacji przepływów produkcyjnych KZ (A.m)(7)1. archiwizować dane dotyczące przepływów produkcyjnych KZ (A.m)(7)2.przechowywać dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami KZ (A.m)(14)1. sporządzać dokumenty przy pomocy komputera lanowane zadania Otrzymałeś polecenie sporządzenia dokumentacji przepływów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną pracę przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące sporządzania dokumentacji produkcyjnej. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności sporządzania dokumentacji przepływów zasobów i informacji w procesie produkcji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych dokumentów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami dokumenty), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J4.lanowanie procesów dystrybucji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.3(1) 1.scharakteryzować etapy planowania w dystrybucji Etapy planowania dystrybucji A.30.3(1)2.scharakteryzować elementy systemu dystrybucji otrzeby sieci dystrybucji rzepływy materiałowe w kanale dystrybucji A.30.3(1)3.wskazać potrzeby sieci dystrybucji A Struktura sieci dystrybucji A.30.3(1) 4.zaplanować potrzeby w sieci dystrybucji Wymiarowanie sieci dystrybucji A.30.3(1) 5.wskazać uwarunkowania będące podstawą planowania etapów dystrybucji A unkty rozdzielcze i węzły sieci dystrybucji Kanały dystrybucji A.30.3(1) 6.analizować uwarunkowania będące podstawą planowania etapów dystrybucji D Dobór kontrahentów w kanale dystrybucji A.30.3(1) 7.zaplanować przepływ materiałowy A.30.3(1)8.planować strukturę sieci dystrybucji A.30.3(1)9.wymiarować system sieci logistycznej A.30.3(2)1. zidentyfikować kanały dystrybucji A.30.3(2)2. określić elementy wspólne punktu rozdzielczego A.30.3(2)3. dobrać kanał dystrybucji do zlecenia A.30.3(2)4. opracować przykładową strukturę kanału A.30.3(2) 5.wyznaczyć węzły sieci A.30.3(3)1. wskazywać czynniki decydujące o wyborze kontrahentów A.30.3(3)2. analizować czynniki decydujące o wyborze kontrahentów D OMZ(1)1. planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)1. dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 lanowane zadania Otrzymałeś polecenie dobrania kontrahentów według określonych założeń do współpracy w kanale dystrybucji. Zadanie wykonujesz w grupie pięcioosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych i środków dydaktycznych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Dokonany wybór z uzasadnieniem będziesz prezentować na forum grupy (10 minut). Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące przepływów logistycznych. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności planowania procesów dystrybucji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana oraz grupowa. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych planów, schematów i opisów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami plany), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J5 Organizowanie dystrybucji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.3(4)1.scharakteryzować jednostki uczestniczące w łańcuchu dystrybucji Jednostki łańcucha dystrybucji A.30.3(4)2.scharakteryzować zasady współpracy jednostek w kanale dystrybucji Współpraca jednostek w kanale dystrybucji rzepływ informacji w kanale dystrybucji A.30.3(4)3.wyznaczyć obowiązki i zakres odpowiedzialności jednostek współpracujących w Systemy wymiany danych i identyfikacji ładunków łańcuchu dystrybucji Oznaczenia towarów A.30.3(4)4.zorganizować przepływ w łańcuchu dystrybucji według opracowanych zasad entrum logistyczne w kanale dystrybucji A.30.3(5)1. zastosować systemy informatyczne wspomagające procesy dystrybucji A.30.3(5)2. zorganizować przepływ informacji w kanałach dystrybucji A.30.3(5)3. sporządzić plan przepływu informacji w kanałach dystrybucji D A.30.3(6)1. wskazać urządzenia automatycznej identyfikacji towarów A.30.3(6)2. scharakteryzować systemy identyfikacji towarów A.30.3(6)3.opisać system elektronicznej wymiany danych A A.30.3(6)4. rozróżnić oznaczenia towarów A.30.3(6)5.zastosować system identyfikacji towarów A.30.3(7)1.wskazać czynniki decydujące o tworzeniu centrów logistycznych A.30.3(7)2.opisać zasady przygotowania lokalizacji centrum dystrybucji A.30.3(7)3.opisać mechanizm funkcjonowania centrów logistycznych A.30.3(7)4.wyjaśnić koncepcje tworzenia i funkcjonowania centrów logistycznych A.30.3(7)5.planować zaopatrzenie centrów logistycznych D A.30.3(7)6.analizować obroty centrum dystrybucji D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 KZ(A.m)(3)1 sporządzać standardowe formy korespondencji służbowej według obowiązujących zasad KZ(A.m)(4) 1 przygotować spotkanie służbowe OMZ(3)1. kierować wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(4)1. oceniać jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(5)1. wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ(6)1. komunikować się ze współpracownikami. KS(1)1. przestrzegać zasad kultury i etyki; KS(2)1. być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań; KS(5).1 radzić sobie ze stresem; lanowane zadania Zaplanować przepływ informacji w kanale dystrybucji Otrzymałeś polecenie opracowania planu przepływu informacji w kanale dystrybucji. Zadanie wykonujesz w grupie trzyosobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych i materiałów dydaktycznych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące przepływów logistycznych i informatycznych. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności organizowania dystrybucji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J6 Monitorowanie dystrybucji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.3(8)1.wskazać czynniki decydujące o sprawności przepływów w kanale dystrybucji A Sprawność przepływów w kanale dystrybucji A.30.3(8)2.opisać czynniki decydujące o poziomie obsługi klienta Systemy zarządzania i kontroli sieci dystrybucji oziom obsługi klienta A.30.3(8)3.opisać sposoby usprawnienia przepływów Analiza wskaźnikowa sprawności przepływów A.30.3(8)4.dobrać system zarządzania, administrowania i kontroli sieci D Dokumentacja przepływów w kanale dystrybucji A.30.3(8)5.ocenić skuteczność sieci dystrybucji Regulacje prawne dotyczące przepływów w sieci dystrybucji i zasad ich dokumentowania A.30.3(8)6.analizować poziom obsługi klienta D Koszty dystrybucji A.30.3(8)7.analizować wykorzystanie zasobów sieci D A.30.3(9)1.wskazać dokumenty dotyczące przepływów między ogniwami kanału dystrybucji A A.30.3(9)2.opisać zasady przepływu dokumentów pomiędzy ogniwami kanału dystrybucji A.30.3(9)3.sporządzić dokumenty przewozowe dotyczące przepływu miedzy ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim A.30.3(9)4.sporządzić dokumenty handlowe dotyczące przepływu między kanałami dystrybucji A.30.3(9)5.sprawdzić poprawność sporządzenia dokumentów rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 A.30.3(9)6.wskazać podstawy prawne sporządzania dokumentów A.30.3(9)7.stosować zasady grupowania i archiwizowania dokumentów dotyczących przepływów A.30.3(10)1.wskazać koszty dystrybucji produktów A A.30.2(10)2.obliczyć koszty dystrybucji produktów A.30.2(10)3. analizować koszty dystrybucji produktów D A.30.2(10)4. obliczyć cenę przepływu w kanale dystrybucji KZ(A.m.)(14)2.korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań KZ(A.m.)(7)3.stosować zasady przechowywania dokumentów OMZ(5)1. wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; lanowane zadania Obliczyć koszt i cenę przepływu logistycznego w kanale dystrybucji Otrzymałeś zlecenie obliczenia kosztu i ceny przepływu logistycznego w kanale dystrybucji. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych oraz materiałów dydaktycznych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną kalkulację kosztów oraz ustaloną cenę przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni logistyki. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące przepływów logistycznych i informatycznych. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności monitorowania dystrybucji. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych planów, kalkulacji i opisów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami plany, poprawność przeprowadzenia kalkulacji i grupowania kosztów), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 M2 ZARZĄDZANIE ZAASAMI I MAGAZYNEM M2.J1 Organizowanie pracy magazynu M2.J2 Gospodarowanie zapasami M2.J3 Monitorowanie procesów magazynowych M2.J1 Organizowanie pracy magazynu Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.30.2(3)1. opisać urządzenia techniczne stosowane w procesach magazynowych Rodzaje i funkcje magazynów w systemie logistycznym A.30.2(3)2. dobrać urządzenia techniczne do wykonania czynności magazynowych Infrastruktura i środki transportu magazynowego Zagospodarowanie przestrzeni magazynu A.30.2(3)3. opisać infrastrukturę transportu wewnątrzmagazynowego Magazynowe urządzenia techniczne A.30.2(3)4. wyznaczyć parametry i ilość środków transportu wewnętrznego do wykonania Fronty przeładunkowe zadań magazynowych Zasady ergonomii i bhp magazynu A.30.2(3)5.określić wymagania techniczne dla środków transportu Zabezpieczanie magazynu wewnątrzmagazynowego A.30.2(3)6. wyznaczyć parametry frontu przeładunkowego A.30.2(3)7. zapobiec błędom i marnotrawstwu w procesach przemieszczania materiałów w magazynie A.30.2(4)1. rozróżniać magazyny A.30.2(4)2.wyjaśnić funkcje i zadania magazynów w systemie logistycznym A.30.2(4)3. dobrać wyposażenie magazynu do przechowywanych materiałów A.30.2(4)4. scharakteryzować parametry decydujące o sposobie i czasie przechowywania materiałów A.30.2(4)5. dobrać temperaturę, wilgotność i czas przechowywania materiałów rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 A.30.2(5)1. rozplanować zagospodarowanie przestrzeni magazynu A.30.2(5)2. określić kryteria zmiany rozplanowania magazynu A.30.2(5)3. obliczyć niezbędną liczbę miejsc składowania A.30.2(5)4. obliczyć moduły składowania A.30.2(5)5. stosować przepisy i normy dotyczące zagospodarowania przestrzeni magazynowej A.30.2(5)6. optymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej D A.30.2(5)7. dobrać systemy zabezpieczające magazyn i materiały H(3)1.wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp H(9)1.wskazać przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; lanowane zadania Otrzymałeś polecenie opracowania planu zagospodarowania przestrzeni magazynowej zgodnie z przyjętymi kryteriami. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych i materiałów dydaktycznych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony plan będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni gospodarki materiałowej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska komputerowe, makiety towarów, opakowania, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. makiety towarów, opakowania, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące gospodarki magazynowej Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla ucznia. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia i metoda projektu. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności organizowania pracy magazynu. Ćwiczenia i wykonanie projektu będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektów oraz sporządzonych planów, schematów i opisów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura projektu, opracowane zgodnie z zasadami plany), sposób prezentacji projektów i efektów pracy (układ, czytelność, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 czas), wydruki (układ, bezbłędny edycyjnie). Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M2.J2 Gospodarowanie zapasami Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) A.30.2(1)1. sklasyfikować zapasy A.30.2(1)32 zidentyfikować strukturę zapasów A.30.2(1)43 opisać cykl życia produktu A.30.2(1)4 zanalizować popyt na towary D A.30.2(1)5 stosować systemy zamawiania towarów A.30.2(1)6 wyznaczyć poziom obsługi klienta w zarządzaniu zapasami A.30.2(1)7 dobrać metodę prognozowania popytu do systemu zarządzania zapasami A.30.2(1)8.obliczyć prognozę popytu i błędy w prognozowaniu A.30.2(1)9. obliczyć ekonomiczną wielkość dostawy A.30.2(1)10. zastosować system uzupełniania zapasów dla grup materiałowych A.30.2(1)11.wyznaczyć poziom bezpieczeństwa i cykliczność zapasów Kategoria taksonomiczna Gospodarka zapasami Materiał kształcenia Rodzaje i analiza popytu na towary Metody prognozowania popytu Systemy zamawiania towarów Zarządzanie zapasami rzyjęcie i wydanie towarów z magazynu Funkcje i rodzaje opakowań Oznaczanie opakowań Systemy kodowania informacji o produkcie Systemy automatycznej identyfikacji towaru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

27 A.30.2(2)1scharakteryzować strategie zarządzania zapasami A.30.2(2)2. zaplanować optymalne zapasy materiałowe A.30.2(6)1. zorganizować przyjęcie towarów do magazynu A.30.2(6)2. przygotować towar do przechowywania w magazynie A.30.2(6)3. rozmieścić towar w magazynie zgodnie z systemem przechowywania zapasów A.30.2(6)4. zorganizować wydanie towaru z magazynu A.30.2(6)5. uformować paletowe jednostki ładunkowe zgodnie z zamówieniem klienta i możliwościami transportu. A.30.2(7)3. zapakować towar zgodnie z wymaganiami transportu A.30.2(7)1.dobrać opakowanie do rodzaju produktu, potrzeb klienta i środków transportu D A.30.2(7)2 oznakować towar i/lub opakowanie A.30.2(7)4.zagospodarować opakowania transportowe A.30.2(7)5.stosować przepisy prawa dotyczące gospodarki opakowaniami A.30.2(8)1. scharakteryzować system elektronicznej wymiany danych A.30.2(8)2. opisać system automatycznej identyfikacji towaru i miejsca składowania A.30.2(8)3. zgromadzić dane w systemie automatycznej identyfikacji A.30.2(8)4. dobrać urządzenia automatycznej identyfikacji towarów do systemów informatycznych magazynu A.30.2(8)5. zarejestrować przepływ towarów A.30.2(8)6 opracować system lokalizacji towaru. D lanowane zadania Otrzymałeś polecenie opracowania procedury przyjęcia towarów do magazynu. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych i materiałów dydaktycznych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzoną procedurę w formie schematu blokowego będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni gospodarki materiałowej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się stanowiska rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 TY SZKOŁY: Technikum ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Maria Michalak,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU SRZEAWA 522301 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. TY ROGRAMU: modułowy 2. ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Maria Michalak,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH 343404 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK, 314301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK, 314301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LEŚNIK, 314301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo