PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK EKONOMISTA UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKONOMISTA LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej Rachunkowość finansowa Działalność przedsiębiorstwa Kadry i płace Biuro rachunkowe raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Technikum 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Edyta Kozieł, mgr Barbara Smoleńska, mgr Danuta Ślęzak Recenzenci: Konsultanci: mgr Małgorzata Sołtysiak 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK EKONOMISTA opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (projekt). Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zm. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM rzedmiotami ogólnokształcącymi, których kształcenie odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym są matematyka i geografia, natomiast przedmiotem uzupełniającym - historia i społeczeństwo. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik ekonomista uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik ekonomista uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK EKONOMISTA Technik ekonomista potrafi: stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych, obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki, sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług, posługiwać się technicznymi środkami biurowymi, ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych, sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej, obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej, organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 9. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 10. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. uzyska zawód technika rachunkowości, a technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. uzyska zawód technika ekonomisty. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(A.m). Kwalifikacja A.35. lanowanie i prowadzenie działalności w organizacji Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne Technik ekonomista OMZ KZ(A.m) A.36. rowadzenie rachunkowości Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości KZ(A.m) A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Technik rachunkowości OMZ KZ(A.m) 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 2) obliczania podatków; 3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 4) prowadzenia rachunkowości; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, OMZ), efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.m), efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie A.35. lanowanie i prowadzenie działalności w organizacji; A.36. rowadzenie rachunkowości rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji A.35. przeznaczono minimum 470 godzin, - na kształcenia w ramach kwalifikacji A.36 przeznaczono minimum 520 godzin, - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 280 godzin. Tabela 3. lan nauczania do programu o strukturze przedmiotowej Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Klasa Liczba godzin w cyklu kształcenia I II III IV tygodniowo łącznie Kształcenie zawodowe teoretyczne 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej Rachunkowość finansowa Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne Kształcenie zawodowe praktyczne* 5. Działalność przedsiębiorstwa Kadry i płace rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 7. Biuro rachunkowe Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne raktyki zawodowe 4 tyg. 3** 80 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. **liczba godzin tygodniowo w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ A.35. ODBYWA SIĘ OD KONIE KLASY DRUGIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY DRUGĄ KWALIFIKAJĘ A.36. ODBYWA SIĘ OD KONIE IERWSZEGO SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. Wykaz działów programowych dla zawodu technik ekonomista 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej 270 godzin 1.1. odstawy ekonomii 80 godzin 1.2. odstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 70 godzin 1.3. odstawy prawa 50 godzin 1.4. Marketing 60 godzin 1.5. Ochrona pracy i środowiska 10 godzin 2. Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 90 godzin 2.1. Gospodarowanie zapasami 30 godzin 2.2. Analiza ekonomiczna 30 godzin 2.3. Statystyka 30 godzin 3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej 120 godziny 3.1. orozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym 80 godzin 3.2. rowadzenie dokumentacji w języku obcym 40 godzin 4. Rachunkowość finansowa 270 godziny 4.1. Majątek jednostki organizacyjnej 40 godzin 4.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 150 godzin 4.3. Rachunek kosztów 80 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 5. Działalność przedsiębiorstwa 270 godzin 5.1. Bezpieczne wykonywanie pracy 10 godzin 5.2. Korespondencja biurowa 90 godzin 5.3. Środki techniczne pracy biurowej 10 godzin 5.4. Współpraca z kontrahentami 40 godzin 5.5. Badania marketingowe 35 godzin 5.6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi i środkami pieniężnymi 50 godzin 5.7. odatki bezpośrednie i pośrednie 35 godzin 6. Kadry i płace 90 godzin 6.1. Kadry 45 godzin 6.2. łace 45 godzin 7. Biuro rachunkowe 300 godzin 7.1. Dokumentacja księgowa 40 godzin 7.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo- księgowym 180 godzin 7.3. Inwentaryzacja 20 godzin 7.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa 60 godzin 8. raktyki zawodowe 6 tygodni 8.1. raktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 3 tygodnie 8.2. raktyki zawodowe w dziale księgowości 3 tygodnie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik ekonomista zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej 270 godzin 2. Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 90 godzin 3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej 120 godzin 4. Rachunkowość finansowa 270 godzin 5. Działalność przedsiębiorstwa 270 godzin 6. Kadry i płace 90 godzin 7. Biuro rachunkowe 300 godzin 8. raktyki zawodowe 240 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 1. rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej 1.1. odstawy ekonomii 1.2. odstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 1.3. odstawy prawa 1.4. Marketing 1.5. Ochrona pracy i środowiska 1.1. odstawy ekonomii Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: KZ(A.m)(1)1. rozróżniać zakres pojęć ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(A.m)(1) 2. określić obszar zainteresowań mikro- i makro ekonomii B KZ(A.m)(1) 3. scharakteryzować rynek, wskazać jego elementy i funkcje KZ(A.m)(1) 4. wymienić i scharakteryzować czynniki kształtujące popyt i podaż B KZ(A.m)(1)5. scharakteryzować czynniki wpływające na elastyczność popytu i podaży KZ(A.m)(1)6. wskazać sposoby i metody mierzenia elastyczności popytu i B podaży KZ(A.m)(1)7. określić rolę ceny w gospodarce rynkowej KZ(A.m)(1)8. określić krzywą obojętności KZ(A.m)(1)9. określić znaczenie ceny równowagi rynkowej KZ(A.m)(1)10. scharakteryzować stopę substytucji B Materiał kształcenia B odstawowe pojęcia ekonomiczne. Obszary zainteresowań ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług. Systemy gospodarcze. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Równowaga rynkowa. Zachwianie równowagi rynkowej i jego konsekwencje. Wybór i koszt alternatywny. Decyzje konsumentów i producentów w procesie gospodarowania. Obieg okrężny produktu i dochodu. Odpływy i dopływy płatności. Mierzenie efektów działalności gospodarczej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 KZ(A.m)(1)11. wskazać konsekwencje niezachowania równowagi gospodarczej B Bezrobocie i inflacja. KZ(A.m)(1)12. wyjaśnić pojęcia: produkt, inwestycje, oszczędności, inflacja, B Ingerencja rządu i Banku entralnego w procesy bezrobocie, równowaga zewnętrzna gospodarcze. KZ(A.m)(1)13 wskazać sposoby rozwiązywania problemu niedoboru w różnych D olityka fiskalna i monetarna. sytuacjach KZ(A.m)(1)14. scharakteryzować efekty gospodarcze Ekonomia gospodarki otwartej. Monopol, oligopol, duopol. DG(1)1. rozróżnić małe, średnie i duże przedsiębiorstwo B DG(1)2. określić formy własności organizacji: własność indywidualna, B spółdzielcza, komunalna, państwowa, spółka prawa cywilnego, różnego rodzaju spółki występujące w kodeksie handlowym i kodeksie cywilnym DG(1)3. wyjaśnić cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne DG(1)4. określić znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, B produkcji DG(1)5. scharakteryzować problem samofinansowania i samodzielności B przedsiębiorstwa DG(1)6. rozróżnić rodzaje decyzji produkcyjnych przy zastosowaniu kryterium produkcyjnego DG(1)7. wymienić czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności B DG(1)8. wyjaśnić konieczność stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw tj.: wielkość przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalność wg KD, formę prawną DG(1)9. scharakteryzować pojęcie konkurencji i wyjaśnić jej znaczenie DG(1)10. wskazać współzależności działających na rynku podmiotów gospodarczych DG(1)11. scharakteryzować krajowy obrót towarowy B DG(1)12. wskazać elementy obrotu pieniężnego B DG(1)13. określić czynniki zagrożeń i szans przedsiębiorstwa B lanowane zadania Otrzymałeś zlecenie graficznego przedstawienia zmiany równowagi rynkowej na skutek równoczesnych zmian popytu i podaży dla wybranego produktu w pracowni ekonomicznej wyposażonej w komputery. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony wykres będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce gospodarki rynkowej. Zalecane metody dydaktyczne Uczniowie będą pracowali metodą projektu. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego wyliczenia równowagi rynkowej. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji i wyjaśnień. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia odstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(4)1. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi B rzedsiębiorstwo i jego otoczenie. DG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach B działalności DG(4)3. scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, B handlową, budowlaną i usługową DG(4)4. określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia Segmentacja rynku. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw. harakterystyka działalności gospodarczej. Wybrane klasyfikacje kosztów produkcji. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 przedsiębiorstwa DG(4)5. wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej DG(4)6. określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży DG(4)7. wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw DG(4)8. scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw D DG(4)9. wyjaśnić formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw DG(4)10. określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych DG(4)11. zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku D koncentracji przedsiębiorstw DG(5)1. dokonać analizy działalności na rynku B DG(5)2. określić czynniki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu DG(5)3. określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, rodzaj produkcji, produkcja w długim okresie, struktura produkcji, system produkcji wyrobów, koszty własne produkcji, koszty okazji, krótkookresowa analiza kosztów, wybór nakładów, próg rentowności, ocena wyników przedsiębiorstwa DG(5)4. dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży DG(5)5. sporządzić analizę SWOT D DG(5)6. dokonać analizy wyników, współczynników koncentracji DG(6)1. wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu B DG(6)2. zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku DG(6)3. zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży DG(6)4. zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania na rynku D DG(6)5. określić zakres i pola współpracy DG(6)6. scharakteryzować cechy grup kapitałowych DG(6)7. wskazać typy holdingów B DG(6)8. obliczyć wartość bieżącą projektu inwestycyjnego Funkcje kosztów produkcji. Zależności między kosztami przeciętnymi i kosztami krańcowymi. Zależności między kosztami przeciętnymi a produkcją przeciętną. Modele konkurencji. Formy własności i organizacji przedsiębiorstw. Funkcje przedsiębiorstw. Strategie i planowanie działalności przedsiębiorstwa. Zasoby produkcyjne. Finanse przedsiębiorstwa. rodukcja w długim okresie. Dobór struktury produkcji. Koszty własne produkcji. Krótkookresowa analiza kosztów. Wybór nakładów na firmę. róg rentowności. Ocena wyników przedsiębiorstwa. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 DG (11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności; DG (11) 2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy; D DG (11) 3. wskazywać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej D działalności; A.35.1(2)1. scharakteryzować obowiązki przedsiębiorcy wynikające z podejmowania działalności gospodarczej A.35.1(2)2. określić działania państwa sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości A.35.1(2)3. wyjaśnić różnorodne zadania przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej A.35.1(2)4. wskazać przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej (krajowego i B wspólnotowego) A.35.1(2)5. scharakteryzować formy i rodzaje pomocy publicznej B A.35.1(2)6. wyjaśnić rolę państwa w ochronie własności, umów i konkurencji A.35.1(2)7. scharakteryzować role organów administracji samorządowej A.35.1(2)8. określić rolę i zadania systemu ubezpieczeń B A.35.1(2)9. scharakteryzować rolę i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych A.35.1(2)10. określić rolę i zadania banków komercyjnych A.35.1(2)11. wyjaśnić role: banku centralnego, rządu, systemu fiskalnego w gospodarce A.35.1(3)1. określić wady i zalety poszczególnych form działalności B A.35.1(3)2. określić przydatność form organizacyjno-prawnych do rodzaju działalności A.35.1(3)3. określić kompetencje organów podmiotu gospodarczego A.35.1(3)4. wskazać elementy systemu ochrony konkurencji A.35.1(3)5. wskazać przepisy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję B A.35.1(3)6. wskazać przepisy dotyczące naruszenia interesu konsumentów B A.35.1(3)7. wyjaśnić przepisy karne dotyczące stosowania praktyk antykonkurencyjnych i nieuczciwych praktyk rynkowych A35.3(1)1. wymienić i scharakteryzować przesłanki determinujące konieczność planowania A35.3(1)2. określić rolę planowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem B A35.3(1)3. wskazać główne cele planowania B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 A35.3(1)4. scharakteryzować cechy dobrego planu B A35.3(1)5. dokonać podziału planów w oparciu o różne kryteria (przedmiotowe i B podmiotowe) A35.3(1)6. wyjaśnić znaczenie powiązań pomiędzy różnymi rodzajami planów A35.3(2)1. wymienić i scharakteryzować podstawowe zasady planowania A35.3(2)2. określić etapy procesu planowania B A35.3(2)3. wymienić podstawowe metody planowania i prognozowania B A35.3(2)4. określić pojęcia przedmiotu i podmiotu planowania B A35.3(2)5. określić warunki skutecznego planowania B A35.3(2)6. dostosować zasady i metody planowania do potrzeb A35.3(3)1. wyjaśnić znaczenie biznesplanu B A35.3(3)2. określić cele sporządzania biznesplanu A35.3(3)3. wymienić elementy składowe konstrukcji biznesplanu A35.3(3)4. scharakteryzować treści poszczególnych elementów biznesplanu lanowane zadania Otrzymałeś zadanie obliczenia wartości pieniądza w czasie. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone wyliczenia będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce gospodarczej. Zalecane metody dydaktyczne Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń. Będą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego wyliczenia wartości pieniądza w czasie. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna, struktura dokumentu), sposób wykorzystania dostępnych źródeł, sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 1.3. odstawy prawa Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(2)1. stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego, Struktura prawa. DG(2)2. stosować przepisy prawa podatkowego, B DG(2)3. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego DG(2)4. scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy DG(2)5. wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników; DG(2)6. określić zakres działania prawa ubezpieczeniowego DG(2)7. wskazać okoliczności powstawania zobowiązań podatkowych DG(2)8. wyjaśnić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe B DG(2)9. scharakteryzować uproszczone formy opodatkowania DG(2)10. określić źródła powstawania obowiązku podatkowego DG(2)11. przedstawić organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym DG(2)12. scharakteryzować obowiązki podatkowe przedsiębiorców B DG(2)13. określić zakres ochrony praw autorskich i praw własności B przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa DG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności B gospodarczej DG(3)2. wyjaśnić podobieństwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa DG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej DG(3)4. korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności Akty normatywne i ich hierarchia. System organów państwa. Zakres i źródła prawa gospodarczego. Wybrane pojęcia z zakresu prawa gospodarczego. odział podmiotów gospodarczych ze względu na własność i rodzaj działalności. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. Rodzaje umów. rawo wekslowe. Ochrona praw konsumentów. rawo ochrony konkurencji. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego. rzedmiot i źródła prawa pracy. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika. zas pracy. Wynagrodzenia za pracę. rawo administracyjne. rawo administracyjne materialne i formalne. Formy działania administracji. Akty administracyjne i ich rodzaje. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 gospodarczej ostępowanie administracyjne ogólne. DG(3)5. scharakteryzować prawa i obowiązki konsumenta, producenta i B Zasady postępowania egzekucyjnego. sprzedawcy ostępowanie zabezpieczające. DG(3)6. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej i System prawa finansowego w olsce. zawodowej DG(3)7. określić zasady kredytowania działalności gospodarczej i warunki Źródła prawa finansowego. ojęcie podatku. Zobowiązania podatkowe. uzyskania kredytu ostępowanie podatkowe. DG(3)8. określić rolę i znaczenie samorządów gospodarczych System opodatkowania przedsiębiorców. A.35.1(1)4. określić i sklasyfikować źródła prawa Kredytowanie działalności gospodarczej. A.35.1(1)5. ocenić sytuację prawną podmiotu stosunku cywilno-prawnego rawo autorskie. A.35.1(1)6. dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnych rawo ochrony własności przemysłowej. A.35.1(1)7. ustalić sposoby nabycia i utraty własności rawo o ochronie danych osobowych. A.35.1(1)8. określić prawa i obowiązki właściciela B A.35.1(1)9. ustalić skutki niewykonania zobowiązań B A.35.1(1)10. określić źródła prawa administracyjnego B A.35.1(1)11. scharakteryzować formy działania administracji A.35.1(1)12. określić zasady postępowania administracyjnego B A.35.1(1)13. określić rolę sądów administracyjnych B A.35.1(1)14. scharakteryzować obowiązki przedsiębiorców wynikające z D wprowadzania do obrotu towarów i usług A.35.1(1)15. wyjaśnić przepisy dotyczące oznaczania towarów ceną i B charakterystyką jakościową A.35.1(1)16. scharakteryzować elementy oceny bezpieczeństwa produktu lanowane zadania Otrzymałeś zadanie określenia skutków niewykonania zobowiązań. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z Kodeksu ywilnego z komentarzem, Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone i Kodeks ywilny z komentarzem. Sporządzoną dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Kodeksy, akty wykonawcze, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce prawnej. Zalecane metody dydaktyczne Uczniowie będą pracowali metodą ćwiczeń przy wykorzystaniu przepisów prawa cywilnego. Otrzymają Kodeks ywilny z komentarzem w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 korzystania ze źródeł prawa. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (poprawność odczytywania i stosowania konkretnych przepisów prawnych, sposób prezentacji (czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Marketing Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(10)1. rozróżnić typy i metody badań marketingowych B Istota i zadania marketingu. DG(10)2. przeprowadzić pomiar badań marketingowych DG(10)3. zaprezentować wyniki badań marketingowych B DG(10)4. zastosować rezultaty badań marketingowych DG(10)5. scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, A dystrybucja, promocja) DG(10)6. określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną A działalnością DG(10)7. wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych DG(10)8. dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności DG(10)9. opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego D Rynek, instytucje rynkowe i pozarynkowe w otoczeniu przedsiębiorstwa. Segmentacja rynku. Strategie marketingowe. Analiza potrzeb i zachowań nabywców. Badania marketingowe. Zakres badań marketingowych. Dobór jednostek do badań. Metody i techniki badań marketingowych. rzetwarzanie danych marketingowych. Wykorzystanie wyników badań marketingowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Nowa podstawa programowa- uczeń w wyniku procesu nauczania powinien: PKZ(A.m)(1) 2. określid obszar zainteresowao mikro-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla przedmiotu Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ekonomista

WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla przedmiotu Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ekonomista WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotu rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej odstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ekonomista 331403 Wymagania edukacyjne ogólne z przedmiotu rzedsiębiorca w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Warszawa 2012 1 SPIS TREŚCI 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY... 3 2. AUTOR PROGRAMU NAUCZANIA:...3 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach Ul. Langiewicza 18 rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR, 333108 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA IUROWYH, 411004 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK EKONOMISTA

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK EKONOMISTA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK EKONOMISTA 331403 1. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 26.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne Szanowni Państwo, Od 1 września 2012 r. nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z naszych dotychczasowych podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista na bazie nowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 TY SZKOŁY: Technikum ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Maria Michalak,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU OSTAWY ZIAŁALNOŚI GOSOARZEJ W HOTELARSTWIE Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi Rozróżnić składniki majątku przedsiębiorstwa Wskazać źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. dla przedmiotów zawodowych. w zawodzie technik ekonomista

Wymagania edukacyjne. dla przedmiotów zawodowych. w zawodzie technik ekonomista Wymagania edukacyjne dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 1 Dla zawodu technik ekonomista wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: A.35. lanowanie i prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Maria

Bardziej szczegółowo

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce ZESÓŁ SZKÓŁ EKONOMIZNYH IM.OSKARA LANGEGO ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR 333108 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo