Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna."

Transkrypt

1 Pojęcie stosunki międzynarodowe (International Relations) ma dwojakie znaczenie: dziedzina stosunków międzyludzkich nauka zajmująca się badaniem tej dziedziny Stosunki międzynarodowe to ogół oddziaływań, relacji, powiązań miedzy podmiotami polityki funkcjonującymi... Są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacja międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruchy i organizacje społeczne i polityczne, np. ruchy religijne, kościoły, partie a także jednostki. Stosunki międzynarodowe rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kultury (oddziaływań społecznych), nauki, a także kontaktów międzyludzkich. Polski termin międzynarodowy jest dokładnym tłumaczeniem international, który określa stosunki między narodami zorganizowanymi w państwie. Jest to następstwo faktu, że naród tworzy państwo. Państwo jest formą organizacyjną narodu. Stosunki międzynarodowe używa się na oznaczenie stosunków między państwami. Płaszczyzny (rodzaje) stosunków międzynarodowych: a. międzynarodowe stosunki polityczne b. międzynarodowe stosunki gospodarcze badające sektor gospodarki finansów c. międzynarodowe stosunki wojskowe badające rolę czynnika militarnego w stosunkach międzynarodowych i problemy z nim związane d. międzynarodowe stosunki społeczne (kulturalne) sfera przenikania i asymilacji kulturowej i różnorodności kultur, które na siebie oddziaływują. Odgrywa tu rolę czynnik religijny. e. międzynarodowe stosunki naukowo-techniczne obejmują rozwój techniki w skali międzynarodowej, transfer technologii, licencjonowanie patentów, międzynarodowe skutki nowoczesnych technologii i zagrożenia niebezpieczeństwa przez cybernetykę. f. międzynarodowe stosunki ekologiczne obejmują współpracę w zakresie ochrony środowiska. Stosunki międzynarodowe można podzielić według kryterium uczestników: tradycyjne stosunki międzynarodowe z udziałem państw i organizacji międzynarodowych stosunki transnarodowe z udziałem podmiotów niepaństwowych Stosunki międzynarodowe a stosunki wewnętrzne państw. Stosunki wewnętrzne w państwach są hierarchicznie zorganizowane, centralnie zarządzane. W stosunkach międzynarodowych brak jest hierarchicznego uporządkowania, brak jest nadrzędnej władzy. Stosunki międzynarodowe charakteryzują się wielością równorzędnych władz, czyli poliarchią oraz głęboką decentralizacją. Z tego wynika, że stosunki międzynarodowe cechuje znacznie mniejszy stopień uporządkowania. Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna.

2 Polityka wewnętrzna to całokształt działań państwa realizowanych wewnątrz swojego terytorium narodowego. Polityka wewnętrzna wynika z systemu politycznego państwa i systemu wartości, który jest jego podstawą. Polityka zagraniczna to całokształt działań państwa w środowisku międzynarodowym. Celem polityki zagranicznej jest stwarzanie najlepszych warunków do rozwoju cywilizacyjnego państwa i do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Uwarunkowania polityki zagranicznej: 1) uwarunkowania geograficzne wielkość terytorium państwa, przebieg i charakter granic państwowych, sąsiedztwo. Uwarunkowanie to dotyczy głównie mocarstw. Teoria geopolityki największe znaczenie dla państwa ma położenie geograficzne. 2) Uwarunkowania demograficzne jak liczba i potencjał ludności wpływa na politykę zagraniczną, struktura ludnościowa, gęstość zaludnienia. 3) Uwarunkowania ekonomiczne potencjał i siła ekonomiczna państwa. 4) Uwarunkowania militarne pochodna uwarunkowań ekonomicznych. 5) Czynnik ustrojowy państwa demograficzne i niedemograficzne. 6) Czynnik cywilizacyjno-religijny starcie cywilizacji. Polityka zagraniczna a stosunki międzynarodowe. Suma działań podejmowanych przez poszczególne państwa nie tworzy jeszcze całości stosunków międzynarodowych, jest tylko ich częścią. Polityka zagraniczna prowadzona jest przez państwa (tylko jednego uczestnika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe obejmują całokształt działań podejmowanych przez różnych uczestników stosunków międzynarodowych (państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje trans narodowe, partie polityczne itp.). stosunki międzynarodowe są więc rodzajem stosunków społecznych, które kształtują się ponad granicami państwa i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Międzynarodowe stosunki polityczne. Stosunki polityczne uważane są za główny rodzaj stosunków międzynarodowych. Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych jest dysponentem potencjału militarnego (siły narodu) i dysponuje mechanizmami do tworzenia warunków rozwoju. Międzynarodowe stosunki polityczne pełnią kreatywne i regulacyjne funkcje wobec innych dziedzin życia międzynarodowego. Rola państwa w świecie zmniejsza się w skutek internacjonalizacji. Kształtowanie się stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe pojawiły się w historii wtedy, kiedy pojawiły się państwa jako organizacje: a. Istnienie stosunków międzynarodowych możemy stwierdzić już w odległej starożytności b. Nowożytne stosunki międzynarodowe narodziły się w Europie na przełomie średniowiecza i odrodzenia wraz z kształtowaniem się państw narodowych

3 c. Rozwój kapitalizmu w XVIII wieku i wejście w fazę przemysłową miały ogromną konsekwencję dla stosunków międzynarodowych, dlatego że coraz bardziej masowa produkcja wymagała stałego przekraczania granic państwowych, co dynamizowało stosunki gospodarcze. Wówczas też pojawiło się zjawisko współzależności międzynarodowej. d. Siatka powiązań międzynarodowych zaczęła się zagęszczać w XIX wieku. Wymagało to coraz szerszych prawno-międzynarodowych i instytucjonalnych regulacji. Pojawiło się prawo dyplomatyczne. Ówczesny XIX wieczny ład był ładem europocentrycznym, który decydował o losach ówczesnego świata (koncert mocarstw). Kształtowały się państwa imperialne (wg Lenina imperialistyczne, które tworzyły swój ład narodowy). Cechy XIX - wiecznego ładu: 1. mocarstwa te przystąpiły do kolonialnego podziału świata 2. tworzyły swoje strefy wpływów na całym świecie i utrzymywały je siłą zbrojną 3. uzasadnienie jakie mocarstwa dawały: tworzenie cywilizacji białego człowieka, która miała być najlepszym rozwiązaniem dla ludu 4. pojawiły się pierwsze kryzysy nad produkcją, był to skutek tego, że nie było mechanizmów regulacyjnych e. W okresie międzywojennym zaczęto tworzyć system bezpieczeństwa zbiorowego, pojawiła się organizacja uniwersalna (Liga Narodów), pojawiły się totalitarne projekty międzynarodowego ładu tzn. faszyzm i komunizm. f. Po II wojnie światowej ukształtował się dwubiegunowy ład międzynarodowy tzw. wschód - zachód (komunizm - kapitalizm). Zaczęły narastać zjawiska INTERNACJONALIZACJI i INSTYTUCJONALIZACJI. Internacjonalizacja polegała na wzroście oddziaływań i współzależności między państwami. Jednym z aspektów internacjonalizacji jest instytucjonalizacja, która oznacza przyjmowanie przez państwo i włączanie do swojego systemu zewnętrznych norm i uregulowań (jest to zjawisko ograniczania suwerenności państwowej). Internacjonalizacja oznacza dyfuzję kulturową. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza. Stosunki międzynarodowe jako nauka tak naprawdę narodziły się w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej rozwinęły się. Stosunki międzynarodowe mają odległą genezę i tradycję (sięgają nawet do starożytności). Po II wojnie światowej stosunki międzynarodowe to bardzo ścisła dyscyplina naukowa: teorie gier i symulacji kwantytatywne, ilościowe itp. TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Teoria w tym znaczeniu to pewien sposób objaśnienia stosunków międzynarodowych. Są trzy sposoby. I. Wyjaśnienie stosunków międzynarodowych przez wewnętrzną strukturę państwa, które jest podmiotem stosunków międzynarodowych. Jest to grupa teorii, które można nazwać teoriami socjalistycznymi.

4 Teoria Marksa. Marks patrzy na stosunki międzynarodowe jako na przedłużenie, konsekwencje wewnętrznych stosunków, zwłaszcza klasowych poszczególnych państw. Ukrytym założeniem tej teorii jest przekonanie, że państwa prowadzą taką politykę, która jest w interesie klasy panującej. Jeżeli państwo dąży do rozszerzania posiadłości kolonialnych to dla tego, że taki jest interes klasy panującej. Ten sposób myślenia pochodzi z XIX wieku i trwa po dzisiaj zwłaszcza wśród radykalnych polityków. II. Objaśnianie stosunków międzynarodowych w kategoriach stałych relacjach sił. Kierunek ten nazywa się często kierunkiem realistycznym. Teoretycy tego kierunku wychodzą z założenia, że istnieje jeden podstawowy interes każdego państwa, tzn. tym interesem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo państwa oznacza stworzenie takiej sytuacji, takiego układu sił, w którym nikt temu państwu nie może skutecznie zagrozić, tzn. odebrać terytorium, czy w jakikolwiek inny sposób ugodzić w jego interesy. W związku z tym państwa prowadzą taką politykę żeby maksymalizować swoje bezpieczeństwo. Maksymalizować swoje bezpieczeństwo tzn. zmniejszyć bezpieczeństwo innych. Bo jeśli ja zwiększam swoje bezpieczeństwo to mam taki potencjał siły, że jestem w stanie zagrozić innym. Zgodnie z tym kierunkiem stosunki międzynarodowe przyjmują wówczas ustawiczny, niekończący wyścig o uzyskanie maksymalnej przewagi. Jednak uzyskanie maksymalnej siły tylko częściowo może się dokonywać działaniami wewnątrz danego państwa. III. Wyjaśnianie stosunków międzynarodowych poprzez nacisk na stronę psychologiczną. Kierunek ten kładzie nacisk na psychikę, czyli na to, co myślą ludzie, zarówno obywatele jak i politycy. Ale trzeba tu odnieść pewne założenie. W psychologicznych teoriach międzynarodowych założenie jest takie, że między sposobem myślenia polityków, którzy podejmują decyzje, a sposobem myślenia obywateli istnieją związki. Na dłuższą metę nie jest możliwe by ci, którzy kreują politykę państwa szli w zupełnie inną stronę niż uczucia ogółu współobywateli. W teorii psychologicznej kładzie się nacisk w odróżnieniu od dwóch pozostałych teorii na sferę subiektywną, na to, co ludzie myślą, jak odczuwają, jakie są ich tradycje. Istotne jest to, że w stosunkach międzynarodowych nie wszystko da się wyjaśnić sferą psychiczną masową. Wiele zaś da się wyjaśnić na podstawie sfery psychologicznej przywódców, na podstawie tego jak przywódcy rozumieją stosunki międzynarodowe. Są to trzy podstawowe kierunki wyjaśnień stosunków międzynarodowych, w kategoriach wewnętrznej struktury państwa ekonomicznej, społecznej, politycznej, w kategoriach stałych relacji sił i wreszcie w kategoriach psychologicznych. Nie trzeba między nimi wybierać, ale możemy wziąć pod uwagę ich założenia. Na określony fragment stosunków wpływa jedno, drugie, trzecie. Kierunki te możemy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, może się okazać, iż w określonych przypadkach jedna teoria wyjaśnia lepiej niż druga. Periodyzacja i ewolucja stosunków międzynarodowych. Periodyzacja, czyli określenie barier czasowych. Jak stosunki międzynarodowe kształtowały się w czasie podpisanie i zawarcie pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę 30- letnią. Ustalono zasadę: Cuius regio eios religio (Czyje panowanie tego religia). Koncepcja równowagi sił międzynarodowych.

5 1789 rozpoczęcie rewolucji francuskiej. Sformułowano po raz pierwszy lub skonkretyzowano w formie propozycji norm prawa międzynarodowego takie nowe zasady stosunków międzynarodowych jak: zasada suwerenności narodu nieinterwencji nie naruszalności terytorium formalnej równości państwa wolności mórz i rzek międzynarodowych potępienie agresywnych wojen i zaborów W Degradacji prawa międzynarodowego z 1795 r. skodyfikowano powyższe zasady /90 od ukształtowania ładu wiedeńskiego do końca ładu dwubiegunowego. Okresy periodyzacji wewnętrznej: 1) / 71 okres ukształtowania się i funkcjonowania ładu międzynarodowego stworzonego na Kongresie Wiedeńskim. Okres ten kończy się zjednoczeniem Włoch i zjednoczeniem Niemiec. 2) / 19 OKRES ŁADU IMPERIALNEGO - okres ten zaczyna się zjednoczeniem Włoch i zjednoczeniem Niemiec i rozpoczęciem w 1919 roku Konferencji Wersalskiej. 3) OKRES MIĘDZYWOJENNY ŁADU WERSALSKIEGO, ŁADU WASZYNGTOŃSKO WERSALSKIEGO. W 1922 roku podjęto decyzje pominięte na konferencji Wiedeńskiej. 4) II wojna światowa. Zawalenie ładu wersalskiego. Wraz z rozwojem wojny zaczęły się kształtować nowe łady. 5) / 90 OKRES ŁADU DWUBIEGUNOWEGO: układ wschód- zachód (okres zimnej wojny). Zakończył się upadkiem wschodu. W okresie / 71 najważniejsze było: Listopad 1814 czerwiec Kongres Wiedeński spotkanie państw, które obaliły system napoleoński. Stworzyły nową mapę polityczną Europy. ŁAD WIEDEŃSKI a. W Europie: - Kongres Wiedeński i jego postanowienia - Święte przymierze - Kwestia narodowa - Wojna Krymska i jego konsekwencje - Zjednoczenie Włoch; Zjednoczenie Niemiec b. Na Zachodniej półkuli: - Rewolucja amerykańska - Rewolucja niepodległościowa w Ameryce Łacińskiej - Ekspansja terytorialna St. Zjednoczonych

6 - Wielkie doktryny i koncepcje dotyczące relacji między zachodnią półkulą i Europą oraz między dwoma Amerykami (anglosaską i łacińską) c. W Azji - Wielkie mocarstwa a Chiny - Wielkie mocarstwa a Japonia d. W Afryce - Zbudowanie Kanału Sueskiego - Międzynarodowe uregulowania w sprawie zniesienia handlu niewolnikami - Rywalizacja państw na obszarze Afryki Południowej a. Mocarstwa, które pokonały Napoleona tzw. Czwórprzymierze Rosja Prusy Austria Anglia Mocarstwa te spotkały się w Wiedniu na Kongresie. W 1918 / 19 dołączyła do tych mocarstw Francja. Dwie najważniejsze zasady, którymi kierowały się mocarstw: 1. legitymizm legalna jest tylko władza monarchów, bo pochodzi od Boga. 2. równowaga sił chciano uniknąć sytuacji, w której jedno mocarstwo dominowałoby w Europie. Z inicjatywy Cara Aleksandra I we wrześniu 1815 roku mocarstwa podpisały Święte Przymierze. Odwołuje się do zasad chrześcijańskich. Monarchowie są braćmi między sobą, a ojcami wobec obywateli. Powstanie greckie 1 bunt przeciwko Mocarstwom Świętego Przymierza śmierć Aleksandra I. Na tron wszedł jego brat Mikołaj I. Francja, Austria i Anglia pomogły Grekom. Powstanie upadło i powstało państwo powstała Grecja (niezależne państwo) 1831 powstała Belgia Wiosna Ludów wielkie bunty narodowe Wojna Krymska zaczęło się od wojny rosyjsko-tureckiej (Turcja, Francja, Anglia) Rosja przegrała 1856 Kongres Paryski uchwalono traktat pokojowy klęska Rosji 1870 / 71 powstanie Zjednoczonych Włoch i Niemiec 1871 w Wersalu powstały Zjednoczone Niemcy b rewolucja amerykańska (bunt 13 Stanów kolonii angielskich) 1776 ogłoszono deklarację niepodległości 1787 uchwalono Konstytucję USA w powstałej Ameryce pod panowaniem kolonialnym Portugalii i Hiszpanii nastąpił bunt 1825 zakończenie rewolucji. Zwycięskie. Powstało wiele państw m.in. powstała dzisiejsza mapa Ameryki Łacińskiej USA uzyskały od Hiszpanii Florydę

7 1836 bunt w Texasie powstało wolne państwo Texas 1847 wojna między USA a państwem meksykańskim 1867 USA kupiły od Rosji Carskiej Alaskę za 7 mln. dolarów Podsumowanie: Świat w latach był europocentryczny tzn. Europa decydował o istocie globalnych stosunków międzynarodowych. XVIII XIX dokonały się 2 rewolucje niepodległościowe: amerykańska i latynoamerykańska, które były wyrazem buntu wobec monarchicznej Europy. W innych częściach Świata panowanie mocarstw europejskich było niczym nienaruszone zmuszenie Chin i Japonii do podpisania nierównoprwnych traktatów. W latach 50-tych ujawniły się duże sprzeczności między mocarstwami i doszło do Wojny Krymskiej, co doprowadziło do zmierzchu ładu wiedeńskiego / 19 Ład Imperialno Kolonialny Apogeum mocarstw i podział kolonialny. W Europie Podział Europy na 2 bloki polityczno militarne. Sprzeczności między tymi blokami doprowadziły do I wojny światowej. 1 blok Trójprzymierze zrodził się z dwuprzymierza między Niemcami i Austrowęgrami. Został zawarty traktat w 1889 roku do traktatu przystąpiły Włochy Trójprzymierze. 2 blok Trójporozumienie = Ententa powstawał stopniowo. Najpierw związał się sojusz między Francją i Rosją w układ sojuszniczy między Francją i Anglią (Entente Cordiale = serdeczne porozumienie). Oba państwa mają nadrzędny 1 cel obawiały się Niemiec. Na początku XX wieku w Niemczech, Cesarz rzucił hasło velt politic = potęga na całym świecie (nie tylko w Europie). Od tego momentu Anglia i Francja zawsze były sojusznikami, aż do dziś sojusz między Rosją i Anglią Na początku I wojny światowej Włochy wystąpiły z Trójprzymierza i przeszły do przeciwnego obozu. Europa podzieliła się na 2 bloki i doszło do wybuchu wojny. Półkula Zachodnia koniec XIX wieku 1890 rok powstała organizacja międzynarodowa łącząca wszystkie państwa amerykańskie Unia Republik Amerykańskich I w świecie organizacja łącząca państwa Zachodniej półkuli. Skład: USA i 20 państw latynoamerykańskich W 1901 roku Kuba uzyskała niepodległość Wybudowano Kanał Panamski Powstały Rządy Rewolucji Meksykańskiej i dotrwały aż do 2000 roku Azja Postępujący upadek państwowości chińskiej. Mocarstwa podzieliły Chiny na strefy wpływów (rząd chiński istniał, ale nie miał nic do powiedzenia) brake up of China.

8 1869 w Japonii wybuchła Rewolucja Meiji, która przywróciła faktyczną władzę cesarską (obalono Szoguna, władcę wojskowego). Japonia ze słabego państwa wyrosła do potęgi światowej. Zaczęła budować swoją strefę wpływów na dalekim zachodzie. W Afryce XVIII- XIX apogeum epoki kolonialnej francusko brytyjskiej. Podsumowanie: W latach znaczenie Europy w globalnych stosunkach międzynarodowych sięgnęło apogeum. Ekspansja mocarstw europejskich doprowadziła do kolonialnego podziału świata. Równocześnie w Europie zaczęły narastać sprzeczności między mocarstwami, które doprowadziły do powstania 2 bloków politycznych, a co za tym idzie do I wojny światowej. Na zachodniej półkuli pojawiło się nowe mocarstwo globalne USA. Z inicjatywy USA powołano w końcu XIX wieku 1890 rok - Unię Republiki Amerykańskiej, czyli I w świecie międzynarodową organizację regionalną. USA uzyskały dominującą pozycję. Na dalekim wschodzie najważniejszym zjawiskiem był szybko postępujący proces rozdzielania Chin (podporządkowanie Chin wielkim mocarstwom). Japonia po rewolucji Maili stała się mocarstwem, które zaczęło budować swoją sferę wpływów / Ład Wersalski styczeń 1919 czerwiec 1919 konferencja pokojowa. Podpisano wiele dokumentów, decyzji, które później nazwano TRAKTATEM WERSALSKIM. Ukształtowanie się ładu Wersalskiego, który powstał na konferencji pokojowej w Paryżu, ale traktat podpisano w Wersalu. Uczestniczyły na tej konferencji wyłącznie państwa zwycięskie (32 państwa). Wyłącznie państwa zwycięskie będą w swoim gronie ustalać traktaty, a państwa przegrane (pokonane)mogą wyłącznie złożyć uwagi do tych traktatów, ale te uwagi nie zobowiązują. Dwie grupy mocarstw: I. głównie mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone (5 mocarstw: Francja, W. Brytania, Włochy, St. Zjednoczone, Japonia). Miały prawo decydowania we wszystkich sprawach jakie były podejmowane na Konferencji II. państwa, które miały minimalne prawa, bo i tak 5-tka decydowała. Były to państwa, które miały szczególne partykularne interesy w poszczególnych sprawach. Były to pozostałe 27 państw. W ramach tej Wielkiej Piątki nie było porozumienia wyraźna różnica interesów między Anglią i Francją wobec polityki Niemiec. W interesie Francji leżało przygotowanie najsurowszego traktatu pokojowego dla Niemiec, ciągle bała się sąsiada i uważała, że trzeba go osłabić. Anglia natomiast chciała równowagi sił w Europie, uważała że skoro Niemcy są pokonani, to nie można w traktacie jeszcze bardziej ich osłabiać, trzeba ich wzmocnić. Na konferencji dochodziło do spięć z powodu innych konfrontacji (propozycji) wobec Niemiec od Anglii i Francji. Prezydent USA chciał

9 stworzyć Ligę Narodów, a jeśli chodzi o sprawę niemiecką nie udzielał się mocno, bardziej przychylał się do zdania Anglii. Był aktywny w niektórych sprawach np. co zrobić z: posiadłościami kolonialnymi odszkodowaniami dla Niemiec Włochy odegrały najmniejszą rolę w tej konferencji. Podstawę ładu wersalskiego stanowiły: - Traktaty pokojowe. Były to traktaty z Niemcami z 28 czerwca 1919 roku. Niemcy zostały okrojone terytorialnie. Ograniczenia siły militarnej Niemiec, zniesiono służbę przymusową. Mogą posiadać armie złożoną ze 100 żołnierzy, służącą tylko do wewnętrznej obrony. Narzucono Niemcom odszkodowania, czyli reparacje, ponieważ zostały uznane za głównego winowajcę wojny. - Inną podstawą ładu wersalskiego jest powołanie Ligi Narodów, do której na początku należały wyłącznie państwa zwycięskie, ale później się to zmieniło. LN regulowała spory i konflikty międzynarodowe. Funkcjonowanie LN było nieefektywne, z powodu konfliktów między Francją i Anglią, St. Zjednoczone wycofały się z LN (z konferencji Wersalskiej) co osłabiło system. Oskarżono prezydenta USA, że tworząc LN uwikłał się w wieczne konflikty w Europie i dlatego wycofały się z LN. Opór Niemiecki jak i Związku Radzieckiego, który był przeciwnikiem LN i uważał, że jest to spisek, również osłabiał system. Proces destrukcji (stopniowego upadku) ładu wersalskiego rozpoczął się w 1925 roku i trwał do 1933 roku II okres upadku układu wersalskiego, kiedy do władzy doszedł Hitler. Niemcy hitlerowskie zaczęły dążyć do zbrojeń, rozpoczęły politykę obalenia ładu wersalskiego. Zachód trzymał się nadziei, że jeżeli będzie się łagodnie zachowywać wobec Niemiec, to zachowa się pokój tzn. z jednej strony agresja niemiecka, a z drugiej polityka ustępstw państw zachodnich wobec Niemiec tzw. polityka appeasement u. Gdy w 1938 Niemcy zaatakowały Austrię, zachód tylko protestował ale nic w tej sprawie nie zrobił, cały czas ustępowano Niemcom, państwa zachodnie uważały, że Hitler się uspokoi pokój najważniejszy. Porozumienie się dwóch totalitarnych mocarstw Związku Radzieckiego i Niemiec Akt Libentrop Mołotow 23 sierpnia 1939 rok Okres przejściowy między dotychczasowym ładem Wersalskim a nowym ładem, który w wyniku wojny miał się narodzić (Jałtański). Ujawniły się 3 agresje sowieckie: 17 wrzesień 1939 Związek Radziecki wkroczył na wschodnie ziemie Polski i ogłosił włączenie tych terenów do siebie. Agresja na Finlandię listopad 1939 Finlandia poradziła sobie z wielką armią czerwoną obroniła się. Wykreślono Związek Radziecki z LN.

10 Od jesieni 1939 roku do czerwca 1940 Związek Sowiecki zlikwidował 3 państwa bałtyckie: Litwę, Łotwę, Estonię i włączył do swojego państwa. Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom (3 września 1939). Istotą była współpraca militarna francusko brytyjska (traktatowe). Rzeczywiste zbliżanie się St. Zjednoczonych do Anglii (nieformalne). Ukształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej (1941): - Wojna sowiecko niemiecka - 21 czerwiec Japonia zaatakowała Per Harbor na Hawajach 7 grudzień Od tego czasu zaczęła się kształtować wielka koalicja. Dwa traktaty: Sojuszniczy brytyjsko sowiecki maj 1941 Między Związkiem Radzieckim a USA grudzień 1942 Podstawą koalicji antyhitlerowskiej było podpisanie karty atlantyckiej przez Roosevelt i Churchill 15 sierpień 1941 roku, składającej się z 8 artykułów, które uznane zostały przez ZR za podstawę. Podpisanie 1 stycznia 1942 roku dokumentu Deklaracja Narodów Zjednoczonych przez 26 państw, walczące z państwami osi, czyli: Włochami, Niemcami i Japonią. Konferencje trzech głównych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej spotkały się 3 razy: Listopad grudzień 1943 w Teheranie (Roosevelt, Stalin, Churchill) Luty 1945 konferencja Jałtańska uchwalono na niej, że Niemcy mają być podzielone na 4 strefy okupacyjne (strefę amerykańską, brytyjską, sowiecką i francuską). Każdą strefę miało otrzymać jedno z mocarstw. Niemcy mają zapłacić ogromne odszkodowania. Zdecydowano, że powstanie organizacja, której głównym organem będzie Rada Bezpieczeństwa. Uznano, że Polska powinna uzyskać nabytki terytorialne na południu i zachodzie. Po wojnie spotkały się 3 te same mocarstwa w Poczdamie w 1945 roku pod Berlinem. Odbyło się trzecie spotkanie na szczycie (Truman, Churchill, Stalin). Postanowiono stworzyć wspólną Radę Ministrów Spraw Zagranicznych, która miała przygotować traktat dla Niemców (nie udało się) i przygotowanie traktatu z sojusznikami Niemiec (udało się). Uchwalono zasady polityki wobec Niemiec: - Denazyfikacja (zlikwidowanie faszyzmu) - Demilitaryzacja - Decentralizacja - Dekartelizacja (zlikwidowanie wielkich karteli) - Demokratyzacja W każdej strefie (4) rządzi państwo, w której ma kontrolę. Utworzono Sojuszniczą Radę Kontroli łączącą mocarstwa. Ustalono reparację, czyli odszkodowania dla zwycięzców. Stwierdzono, że w wyniku uchwał Jałtańskich wielkie mocarstwa cofają uznanie Rządowi w Londynie a uznać Rząd w Warszawie. Na zajęciach omawiać bedziemy na tle organizacji międzynarodowych kolejne okresy w międzynarodowych stosunkach politycznych.

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej 1. Greckie, chrześcijańskie i rzymskie źródła zjednoczonej Europy. 2. Porównaj projekt Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergiego i Unii

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

V. PODSUMOWANIE CZĘŚCI PIERWSZEJ. Część druga W EPOCE KOLONIALNO-IMPERIALNEJ (1870/ )

V. PODSUMOWANIE CZĘŚCI PIERWSZEJ. Część druga W EPOCE KOLONIALNO-IMPERIALNEJ (1870/ ) Spis treści: WSTĘP Część pierwsza EPOKA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO I ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA (1815-1870/1871) I. GENEZA, FUNKCJONOWANIE I UPADEK SYSTEMU WIEDEŃSKIEGO 1. Wprowadzenie. Stosunki międzynarodowe na

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz ustala związki poprzedzania i następstwa.

Bardziej szczegółowo

Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych. Rafał Jarosz

Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych. Rafał Jarosz Kontekst historyczny współczesnych stosunków międzynarodowych Rafał Jarosz Świat przedwestfalski Grecja i system interakcji polis: Chora Zgromadzenie ludowe (z wyłączeniem kobiet, niewolników, cudzoziemcy)

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE

Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE Spis treści OD AUTORA WPROWADZENIE I. Przedmiot historii gospodarczej 1. Geneza i rozwój historii gospodarczej 2. Historia gospodarcza jako nauka 3. Dlaczego warto studiować historię gospodarcza? 4. Źródła

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE Spis treści CZĘŚĆ I STAROŻYTNOŚĆ Najdawniejsze dzieje ludzkości 9 Mezopotamia, Babilonia, Asyria 11 Egipt starożytny 12 Imperium perskie 14 Despotie wschodnie 15 Izrael. Początki judaizmu 16 Od Krety i

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders Azja w stosunkach międzynarodowych dr Andrzej Anders Japonia współczesna Japonia jest jednym z nielicznych krajów pozaeuropejskich, które uniknęły kolonizacji w XIX w. Wraz z wzrostem mocarstwowości Japonii

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH A Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies NOWA TOŻSAMOŚĆ 3 NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Wstęp Sławomir Dębski... 5

Wstęp Sławomir Dębski... 5 SPIS TREŚCI Wstęp Sławomir Dębski............................. 5 I. Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944 1989 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST... 1. Na poniższej mapie zaznacz państwa, które utworzyły:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa Najnowsza historia polityczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny, Katedra Politologii Kod MK_5 Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 I. Z zakresu kształcenia warsztatowego: 1. Periodyzacja w historii, cezury epok historycznych. 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w.

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. Spis treści Wstęp 11 I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. 1. Przesłanki kolonializmu 13 2. Przebieg ekspansji kolonialnej 14 3. Społeczno-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Spis treści Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Rozdział I. Narodziny wieku (1890-1914) 1. Nie spełnione obawy końca XIX wieku 2. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory Klasa II semestr czwarty Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory 1. Jak kształtował się współczesny naród polski? Ku współczesnemu narodowi W obronie polskości Kultura narodowa

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

System. czy. Jacek Czaputowicz. nieład? Bezpieczeństwo. europejskie u progu XXI wieku A WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

System. czy. Jacek Czaputowicz. nieład? Bezpieczeństwo. europejskie u progu XXI wieku A WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN System Jacek Czaputowicz czy nieład? A 336898 Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Spis rzeczy Wprowadzenie 9 Koncepcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Wstęp CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie Role armii Modele armii Armie wybranych państw Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne Definicja wojny

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo Plan dydaktyczny klasy drugie Wątki tematyczne: Ojczysty Panteon i ojczyste spory Europa i świat 1 Numer lekcji Temat lekcji Epoka Liczba godzin Zagadnienia w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Europa w XIX wieku - opis przedmiotu

Europa w XIX wieku - opis przedmiotu Europa w XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Europa w XIX wieku Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-E19/4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa Od autorów 11 Część pierwsza OD OPTYMZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa 1. Postęp naukowy i techniczny 14 2. Przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego gospodarka, komunikacja, przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział I Teoretyczne aspekty procesów instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych... 21 1. Pojęcie regionalnych stosunków międzynarodowych i ich istota........

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI HISTORIA

MODEL ODPOWIEDZI HISTORIA MODEL ODPOWIEDZI HISTORIA WYJAŚNIENIA DO MODELU W zadaniach otwartych odpowiedzi w modelu są odpowiedziami proponowanymi. Uznajemy każdą poprawną merytorycznie odpowiedź. W zadaniach zamkniętych należy

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Ryszard Unia Europejska

Ryszard Unia Europejska A 377214 Ryszard Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003 Spis treści Wstęp 13 Rozdział I Budowanie unii politycznej państw Wspólnoty Europejskiej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Rozdział l. POJĘCIE DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ 1.1. Definicja dyplomacji 1.1.1. Tradycyjne i nowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO WŁADZA I POLITYKA dr Agnieszka Kacprzak WŁADZA I POLITYKA WŁADZA zdolność jednostek lub grup do osiągania własnych celów lub realizowania własnych interesów, nawet wobec sprzeciwu innych POLITYKA środki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Spis treści Wstęp Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Rozdział 1 / Marek Pietraś Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych 1. Istota międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Część druga W EPOCE KOLONIALNO-IMPERIALNEJ (1870/ )

Część druga W EPOCE KOLONIALNO-IMPERIALNEJ (1870/ ) Spis treści: WSTĘP Część pierwsza EPOKA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO I ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA (1815-1870/1871) I. GENEZA, FUNKCJONOWANIE I UPADEK SYSTEMU WIEDEŃSKIEGO 1. Wprowadzenie. Stosunki międzynarodowe na

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo